Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ปฏิทินอาณาจักรสากล

ปฏิทินอาณาจักรสากล

Published by poramet13092548, 2022-11-14 09:19:12

Description: pdf_20221114_161739_0000

Search

Read the Text Version

January ม.ค. อาณาจักรมาชูปิกชู อา จ อ พ พฤ ศ ส มาชูปิกชู (สเปน: MACHU PICCHU), มาจูปิกจู (เกชัว: MACHU PIKCHU) หรือนิยมเรียก อีกชื่อว่า เมืองสาบสูญแห่งอินคา เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขา 1 234567 สูงในประเทศเปรู ที่ความสูงประมาณ 2,430 เมตร[1][2] อารยธรรมแห่งนี้ได้ถูกคนภายนอก 8 9 10 11 12 13 14 ลืมจนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้งโดยนักโบราณคดีที่ชื่อไฮแรม บิงแฮมแหล่งอนุรักษ์มาชูปิกชู 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 เป็นหลักฐานที่สำคัญของจักรวรรดิอินคา ใน ค.ศ. 1983 ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนมาชูปิกชูให้ 29 30 31 เป็นแหล่งมรดกโลก โดยทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปศึกษาประวัติศาสตร์ 2023


อาณาจักรกัมพูชา February ก.พ. อา จ อ พ พฤ ศ ส ประวัติศาสตร์กัมพู ชา เริ่มตั้งแต่ยุคของอาณาจักรฟู นัน อาณาจักรเจนละ พัฒนามาสู่ 1 234 ยุคเมืองพระนคร ซึ่งมีความยิ่งใหญ่จนสามารถสร้างนครวัด นครธม เป็นศูนย์กลางของ 5 6 7 8 9 10 11 อาณาจักร จนกระทั่งพ่ายแพ้แก่อยุธยากลายเป็นรัฐบรรณาการของอยุธยา จนเมื่อ 12 13 14 15 16 17 18 ฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจในอินโดจีน กัมพู ชากลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส และเป็น รัฐในอารักขาของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสิ้นสุดสงครามโลก กัมพู ชาได้เป็น 19 20 21 22 23 24 25 ประเทศเอกราช แต่เกิดความสับสนวุ่นวายภายในประเทศเนื่องจากความขัดแย้งภายใน ประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงอยู่ระยะหนึ่ง จนกองกำลังของเฮงสัม 26 27 28 2023 รินที่มีเวียดนามหนุนหลังเข้ามาขับไล่เขมรแดงออกไป และการเข้ามาไกล่เกลี่ยของ สหประชาชาติ เพื่อยุติสงครามกลางเมือง


March มี.ค. อาณาจักรโรมัน อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023 จักรวรรดิโรมัน (ละติน: Imperium Rōmānum [ɪmˈpɛri.ũː roːˈmaːnũː]; กรีก: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων; อังกฤษ: Roman Empire) เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งของอารยธรรมโรมัน โบราณซึ่งปกครองโดยรูปแบบอัตตาธิปไตย จักรวรรดิโรมันได้สืบต่อการปกครองมาจาก สาธารณรัฐโรมัน (510 ปีก่อนคริสตกาล – ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตาล) ซึ่งได้อ่อนแอลงหลังจาก ความขัดแย้งระหว่างไกอุส มาริอุสและซุลลา และสงครามกลางเมืองระหว่างจูเลียส ซีซาร์และ ปอมปีย์[7] มีวันหลายวันที่ได้ถูกเสนอให้เป็นเส้นแบ่งของการเปลี่ยนแปลงระหว่างสาธารณรัฐและ จักรวรรดิ


อาณาจักรจีน April เม.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ 1 สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปีรากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีน 2345678 คือ การสร้างระบบภาษาเขียน ในยุคราชวงศ์ฉิน (ศตวรรษที่ 58 ก่อน ค.ศ.) ให้เป็นภาษากลาง 9 10 11 12 13 14 15 ใช้ได้ทั่วประเทศ เป็นครั้งแรกในโลก (ไม่ว่าชนเผ่าใด ๆ จะพู ดต่างกัน สำเนียงต่างกัน แต่ใช้ตัว 16 17 18 19 20 21 22 เขียนเหมือนกัน) และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. 23 24 25 26 27 28 29 ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูก 30 ปกครองโดยชนชาติอื่น เช่น มองโกล แมนจู ญี่ปุ่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติ 2023 อื่น ๆ ในทวีปเอเชีย และในสังคมโลก


May พ.ค. อาณาจักรญี่ปุ่น อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 23456 คนเก็บของป่าล่าสัตว์มาถึงญี่ปุ่นในช่วงยุคหินเก่า แม้ว่าจะมีหลักฐานถึงการมีอยู่ 7 8 9 10 11 12 13 ของพวกเขาหลงเหลือน้อยจากดินเปรี้ยวที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการกลายเป็น 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ซากดึกดำบรรพ์ (fossilization) อย่างไรก็ตาม การค้นพบขวานรูปทรงโค้ง 28 29 30 31 เรียบ (ground-edge axe) ที่สร้างขึ้นกว่า 30,000 ปีก่อนอาจเป็นหลักฐาน แรกของมนุษย์ในญี่ปุ่น[3] มีการคาดการณ์ว่ามนุษย์กลุ่มแรกมาถึงญี่ปุ่นโดยเรือ 2023 ทางน้ำ[4] พบหลักฐานการพำนักอาศัยของมนุษย์เมื่อ 32,000 ปีก่อนในถ้ำยามา ชิตะ[5] และกว่า 20,000 ปีก่อนในถ้ำชิราโฮะซาโอเนตาบารุ บนเกาะอิชิงากิ[6]


อาณาจักรเกาหลี June มิ.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส ราชอาณาจักรทั้งสาม ในประวัติศาสตร์เกาหลี หมายถึงจักรวรรดิโคกูรยอ, แพ็กเจ และชิลลา ซึ่ง 123 ปกครองคาบสมุทรเกาหลี และบางส่วนของจีน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล จนถึงคริสต์ 4 5 6 7 8 9 10 ศตวรรษที่ 7 ในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดและดินแดนส่วนใหญ่ 11 12 13 14 15 16 17 ของประเทศจีนอยู่ภายใต้การปกครองของสามอาณาจักร คือ โคกูรยอ แพ็กเจ และชิลลา นับเป็น 18 19 20 21 22 23 24 อาณาจักรที่มีอำนาจสูงสุดในแถบนั้น เป็นที่รู้จักกันว่า ยุคแห่งสามอาณาจักรใหญ่ ระหว่าง 57 ปี 25 26 27 28 29 30 ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ. 668 โดยอาณาจักรชิลลา มีชัยชนะต่ออาณาจักรแพ็กเจและจักรวรรดิโค 2023 กูรยอ จึงผนวกรวมดินแดนให้เป็นหนึ่งเดียวนับแต่นั้นมา


อาณาจักรมาเกโดอีนา July ก.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 2345678 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023 ราชอาณาจักรมาเกโดนีอา (กรีก: Μακεδονία) หรือรู้จักในชื่อ ราชอาณาจักรมาซิโดเนีย (อังกฤษ: Macedonia) หรือ มาซิดอน (อังกฤษ: Macedon) เป็นราชอาณาจักรในกรีซโบราณที่มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวัน ออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรกรีซ[1] มาเกโดนีอาดินแดนของชนมาเกโดนีอาโบราณมีเขตแดนติดกับราชอาณา จักรอิไพรัส (Epirus) ทางตะวันตก, ราชอาณาจักรไพโอเนีย (Paionia) ทางตอนเหนือ, เทรซทางตะวันออก และเทสซาลี (Thessaly) ทางด้านใต้ ในช่วงระยะเวลาอันสั้นหลังจากการพิชิตดินแดนต่าง ๆ ของอเล็กซานเด อร์มหาราชราชอาณาจักรมาเกโดนีอาก็เป็นราชอาณาจักรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกที่มีดินแดนที่ครอบคลุมกรีซ ทั้งหมดไปจนถึงอินเดีย ซึ่งเป็นการเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าสมัยเฮลเลนิสต์


อาณาจักรกรีก August ส.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 2345 กรีซโบราณ (อังกฤษ: Ancient Greece) เป็นคำที่ใช้เรียกถึงบริเวณที่มีการพู ดภาษากรีกในโลกยุค โบราณ ซึ่งไม่เพียงอ้างถึงพื้นที่คาบสมุทรของกรีซยุคปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังกล่าวรวมถึงอารยธรรม 6 7 8 9 10 11 12 กรีกโบราณซึ่งเป็นที่ตั้งรกรากถิ่นฐานโดยชาวกรีกในยุคโบราณอันได้แก่ ไซปรัส, บริเวณชายฝั่ งของ 13 14 15 16 17 18 19 ทะเลอีเจียนของตุรกี (หรือที่รู้จักในนามไอโอเนีย), ซิซิลีและทางใต้ของอิตาลี (หรือที่รู้จักในนามแมก 20 21 22 23 24 25 26 นา เกรเชีย) และถิ่นฐานซึ่งกระจายออกไปของชาวกรีกตามชายฝั่ งต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศ 27 28 29 30 31 บัลแกเรีย ฝรั่งเศส ยูเครน โรมาเนีย ลิเบีย สเปน อัลแบเนีย และอียิปต์ 2023


September ก.ย. อาณาจักรอียิปต์ อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 อียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์ เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือ 3456789 ของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น้ำไนล์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอียิปต์ อารยธรรม 10 11 12 13 14 15 16 อียิปต์โบราณสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และเริ่มปรากฏชัดเมื่อประมาณ 3,150 ปีก่อนคริตศักราช 17 18 19 20 21 22 23 [1] จากการรวมอำนาจทางการเมืองของอียิปต์ตอนเหนือและตอนใต้ ภายใต้ฟาโรห์นาร์เมอร์ซึ่งเป็นฟาโรห์องค์ 24 25 26 27 28 29 30 แรกแห่งอียิปต์[2] 2023


อาณาจักรเมโสโปเตเมีย October ต.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234567 เมโสโปเตเมียเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง เมโสโปเตเมีย 8 9 10 11 12 13 14 แปลว่า ดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายคือ แม่น้ำไทกรีสและยูเฟรทีส (ปัจจุบันคือ 15 16 17 18 19 20 21 ดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรัก) ระหว่างสองฝั่ งแม่น้ำทั้งสองสายเป็นพื้นดินที่ 22 23 24 25 26 27 28 มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำให้กลุ่มชนชาติต่างๆเข้ามาทำมา 29 30 31 หากินและสร้างอารยธรรมขึ้น รวมทั้งถ่ายทอดอารยธรรมจากกลุ่มหนึ่งสู่กลุ่มหนึ่ง 2023 ทำให้เกิดอารยธรรมแบบผสม


November พ.ย. อาณาจักรคาลเดีย อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 เมื่อ 612 ปีก่อนคริสต์ศักราช พวกคาลเดียน (Chaldean) ซึ่งเป็นชนเผ่าฮีบรู 5 6 7 8 9 10 11 ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีสก็ สามารถเข้ายึดกรุงนิ 12 13 14 15 16 17 18 เนเวห์ได้สำเร็จ และสถาปนากรุงบาบิโลนขึ้นเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งและจัดตั้ง 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 เป็นอาณาจักรบาบิโลเนียขึ้นมา อาณาจักรบาบิโลเนียใหม่เป็น อาณาจักรที่ รุ่งเรืองมาก 2023


อาณาจักรสเปน December ธ.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 อาณาจักรสเปน (อังกฤษ: Kingdom of Spain; สเปน: Reino de España)[a][b] เป็นประเทศ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรีย มีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสทางทิศ 3456789 ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเทือกเขาพิรินี[13] ทางทิศเหนือติดกับอันดอร์รา และอ่าวบิสเคย์ ทาง 10 11 12 13 14 15 16 ทิศใต้ติดกับยิบรอลตาร์ และทางทิศตะวันตกติดกับโปรตุเกสและมหาสมุทรแอตแลนติก อาณาเขต 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ของสเปนยังรวมถึงหมู่เกาะคะแนรีในมหาสมุทรแอตแลนติก หมู่เกาะแบลีแอริกในทะเล เมดิเตอร์เรเนียน รวมทั้งนครปกครองตนเองได้แก่ เซวตา และ เมลียา และดินแดนโพ้นทะเลบริเวณ 31 ปลาซัสเดโซเบรานิอา 2023


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook