Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Cloud Computing

Cloud Computing

Published by Theerawut Kainta, 2022-11-18 01:49:18

Description: Cloud Computing

Search

Read the Text Version

Cloud Computing


Cloud Computing เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในปัจจุบัน ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นระเบียบของข้อมูล ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุน ความหลากหลายของ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จึงทำให้เกิด Cloud Computing ขึ้นมาเพื่อทดแทนและแก้ไขความซับซ้อนของข้อมูลเหล่านี้ Cloud Computing ถูกนิยามและให้คำจัดกัดความว่า การประมวลผลใดๆ ผ่านเครือข่าย Internet ที่พร้อม ให้บริการกับผู้ใช้งาน เมื่อไรก็ตามที่มีความต้องการใช้ โดยไม่ยึด ติดกับสถานที่ อุปกรณ์ และไม่มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณและเวลา


แผนภาพของ Cloud Computing


คุณลักษณะของ Cloud Computing 1. On-demand self-service 2. Broad Network ต้องสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง ต้องสามารถเข้าถึงได้จากที่ใดก็ได้ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจำกัดของสถานที่และ อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ 3. Resource Pooling ต้องสามารถนำทรัพยากรมารวมกัน 4. Rapid Elasticity และใช้งานร่วมกันได้ ต้องมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่ม ลดทรัพยากรได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่อง 5. Measured Service ปริมาณและระยะเวลา ต้องสามารถวัดปริมาณการใช้งานได้ และ สามารถคิดค่าใช้งานได้ตามการใช้งานจริง


ประเภทของ Cloud Computing


Private Cloud คือ การตั้งคลาวด์ส่วนตัว โดยแต่ละบริษัทหรือองค์กรจะ ลงทุนจัดตั้ง Hardware และ Software ที่ใช้เป็น พื้นฐานในการทำ Cloud Datacenter ขึ้นมาเป็นของตัวเอง เพื่อให้พนักงานในองค์กรใช้เท่านั้น ข้อมูลปลอดภัยเพราะจัดเก็บอยู่ภายใน Datacenter ของตัวเอง ไม่สามารถ Scale Out แบบกระทันหัน


Public Cloud คือ คลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถ ใช้งานได้ โดยจะมีผู้ให้บริการระบบคลาวด์ เป็นคนตั้งระบบ Hardware และ Software ขึ้นมา แล้วให้แต่ระบริษัทหรือองค์กรเข้าไป เช่าใช้บริการ อาจจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี ประหยัดเงินได้มากกว่า เพราะไม่ต้องลงทุนตั้ง Cloud Datacenter เป็นของตัวเอง อาจมีปัญหาด้านการเก็บข้อมูลไว้นอกองค์กร


Hybrid Cloud คือ เป็นการเอาข้อดีของระหว่าง 2 แบบ มาใช้ร่วมกัน เช่น การนำ Private Cloud มาใช้ สำหรับเก็บข้อมูลภายในองค์กร และ ใช้ Public Cloud มาใช้เพื่อการ Scale Out ในการประมวลผล เป็นต้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการได้มากขึ้นและ ลดข้อเสียของทั้ง 2 รูปแบบนั้นได้ มีความยุ่งยาก เพราะรายละเอียดของ Cloud ทั้งสองแบบนั้นต่างกันมาก


Multi Cloud คือ การใช้งานร่วมกันของ Cloud Provider ตั้งแต่ 2 ผู้ให้บริการขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในการ ใช้งาน มีความแตกต่างจาก Hybrid Cloud ที่ใช้ร่วม กันระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud เลือกใช้ทรัพยากรและบริการเฉพาะ จากผู้ให้บริการหลายราย ต้องมีผู้เชี่ยวชาญออกแบบ ทั้งในด้านการดูแล และการทำงานของระบบ


แบ่งตามรูปแบบการให้บริการ SaaS (Software as a service) ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้อง ติดตั้งซอฟต์แวร์ ผ่านผู้ให้บริการ เช่น Google Docutment, Office365, Gmail เป็นต้น PaaS (Platform as a service) สำหรับนักพัฒนาในการพัฒนาโปรแกรม เช่น บริการ Google App Engine, Azure DB และ Amazon RDS เป็นต้น IaaS (Infrastructure as a Service) โครงสร้างพื้นฐาน การประมวณ ผล Storage และ Network เป็นต้น ตัวอย่างผู้ให้บริการเช่น Azure, AWS และ Netway Cloud เป็นต้น


ประโยชน์ของ Cloud Computing ประหยัดการลงทุนทรัพยากรคอมพิวเตอร์ สามารถใช้บริการได้เท่าที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง พัฒนาและขึ้นระบบเองทั้งหมด สามารถสร้างระบบใหม่ขึ้นมาทันที การสร้างและลบสามารถทำได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เพิ่มขนาดทรัพยากรได้ง่ายดายและรวดเร็ว ตามปริมาณการใช้งานหรือลดการใช้งานของผู้ที่ต้องการใช้ เข้าถึงบริการได้จากทุกที่ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet ผ่านผู้ให้บริการจึงไม่มีข้อจำกัด เรื่องสถานที่และอุปกรณ์ ลดปัญหาการดูแลระบบ จะช่วยลดทั้งความยุ่งยากของการดูแลและลดจำนวนบุคลากรที่ต้องจ้างมา เพื่อมาดูแลระบบ


สรุป Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ไกลตัวและยังใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หรือแม้กระทั้งโปรเจกต์เล็ก ๆ ให้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านของความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และความปลอดภัย รวมไปถึงยังสามารถช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอีก ด้วยเช่นกัน


ที่มา https://bit.ly /3DZGpsO https://bit.ly/3E6oS21 จัดทำโดย ธีรวุฒิ ก๋าอินต๊ะ ปวส.2 การจัดการสำนักงาน เลขที่ 24


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook