Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ครุ สังคมศึกษา

ครุ สังคมศึกษา

Published by anucha09042546, 2022-07-19 07:04:11

Description: หนังสือครูศึกษา เเนะนำอาจารย์เเละเพื่อนในห้อง ปี2565

Keywords: สาขาสังคม,มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง,นักศึกษา65

Search

Read the Text Version

ค รู สั ง ค ม ศึ ก ษ า

ผศ.ดร.ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา สังคมศึกษา 3 อาจารย์ประจำสาขาวิชา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง

ธรรมชาติ สร้างอุปสรรค ขึ้นมา เพื่อให้ เรารู้จักคำ ว่าการต่อสู้ใน ชีวิต นาย อนุชา วงศ์ชัยเจริญ 65181100328 ชื่อเล่น:นุ สาขา สังคมศึกษา

งานไม่ทำ จำแต่คำคม นายอชิตพล มั่นเจริญ 65181100326 ชื่อเล่น:บูม สาขา สังคมศึกษา

\"อย่าอ้อนขอ ให้ไขว่ขว้ามา แล้วเราจะได้ ในสิ่งที่ ต้องการ\" นายภัทธนันต์ ผลเทิ้ม 65181100319 ชื่อเล่น : ฟุก สาขา สังคมศึกษา

เมื่อ ไม่มีสิ่ง ที่ชอบ ก็ต้อง ชอบใน สิ่งที่มี นาย จิรายุทธ์ สินดี 65181100304 ชื่อเล่น เอิ๊ก สาขา สังคมศึกษา

ความ พยามครั้ง ที่100 ดี กว่า ท้อถอย ก่อนจะทำ นาย เกรียงศักดิ์ จีนะ 65181100303 ชื่อเล่น ต้าร์ สาขา สังคมศึกษา

เส้นชัย ไม่ได้วิ่ง เข้ามาหา เรา เรา ต่างหาก ต้องวิ่ง เข้าหามัน นายสมชาย แซ่ย่าง 65181100322 ชื่อเล่น:ชาย สาขา สังคมศึกษา

เหนื่อยก็ พักผ่อน พักแล้ว ก็ทำต่อ ก่อนที่ จะสาย ไป นาย อธิยุต วิเวกวนารมณ์ 65181100327 ชื่อเล่น ชิดา สาขา สังคมศึกษา

ชีวิตคนเราสั้น จงทำใน สิ่งที่ชอบและรับผิด ชอบในสิ่งที่ทำ เพราะ อดีตกับปัจจุบันห่างกัน แค่วินาทีเดียว นายณัฐวุฒิ พิงคสัน 65181100329 ชื่อเล่น:ด้า สาขา สังคมศึกษา

ไม่สูง ต้อง เขย่ง ไม่เก่ง ต้อง ขยัน นาย นนทกร กองเเก้ว 65181100313 ชื่อเล่น เต้ย สาขา สังคมศึกษา

บางสิ่งเราก็ไม่ ควรจำ...ถ้ามัน ทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งเราก็ ควรจะเก็บ..ถ้า มันเป็นความ เจ็บที่น่าจำ นายวาริชาต เรือนปัญญา นายวาริชาต เรือนปัญญา 65181100321 ชื่อเล่น:เมฆ สาขา สังคมศึกษา

วิธีที่ดีที่สุดใน การทำนาย อนาคตก็คือ การสร้างมัน ขึ้นมาเอง นางสาว สิริกัญญา มังกะละ 65181100323 ชื่อเล่น เจน สาขา สังคมศึกษา

ทุกปัญหา มักมี ทางออก เสมอ จงสู้ ด้วยใจและ ศรัทธา นางสาว นิจจารีย์ รินเสน 65181100314 ชื่อเล่น ออย สาขา สังคมศึกษา

ไปให้ สุดแล้ว หยุดที่ คำว่า สำเร็จ นางสาวจิราลักษณ์ มีเบญจรงค์ 65181100305 ชื่อเล่น หน่อย สาขา สังคมศึกษา

ความสุขจะ เกิดขึ้นทันที แค่เรา ปล่อยวาง อดีต แล้ว หยุดกังวน ถึงอนาคต นางสาวพรนภา สายคำ 65181100317 ชื่อเล่น กิ๊ฟ สาขา สังคมศึกษา

เรียนอาจ เหนื่อย เเต่.. คนส่งเรา เรียน เหนื่อย กว่า นางสาว นีรภา ฟองสุจันทร์ 65181100315 ชื่อเล่น:ไอซ์ สาขา สังคมศึกษา

เราไม่ได้โตขึ้น หากทุกสิ่งที่เจอ นั้นเป็นเรื่องง่าย เเต่จะเติมโตขึ้น เมื่อเราเผชิญ หน้ากับความ ท้าทาย นางสาว สุริยา ศรีบุญดีสกุล 65181100325 ชื่อเล่น:ลาร์ สาขา สังคมศึกษา

ถนน แต่ละสาย มีจุด หมาย ไม่ เหมือน กัน นางสาวโยษิตา ชื่นสิน 65181100320 ชื่อเล่น : ตังค์ สาขา สั งคมศึกษา

อดีตคือ บทเรียน อนาคตคือ บท ทดสอบ นางสาวดวงใจ ชนะมงคลกุล 65181100310 ชื่อเล่น:ดาว: สาขา สังคมศึกษา

ความ พยายาม อยู่ไหน ความ สำเร็จอยู่ นั้น นางสาวพรณิชฌา ควรคงตระกูล 65181100316 ชื่อเล่น จีจี้ สาขา สังคมศึกษา

อย่าพึ่ง ท้อแท้ ในสิ่งที่ ยังไม่ได้ พยายา ม นางสาวกรพินธ์ มูลรัตน์ 65181100301 ชื่อเล่น:กิ๊ฟ สาขา สังคมศึกษา

ถ้ามัวแต่ เดินตาม รอยเท้าของ ผู้อื่น แล้ว เรามีรอย เท้าเป็นของ เราไหม นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ธารากุล 65181100306 ชื่อเล่น:เเพรว สาขา สังคมศึกษา

ถ้าไม่มีการ ก้าวขาข้างใด ข้างหนึ่งออก ไป ก็จะไม่มี ขาอีกข้างที่จะ ก้าวต่อไปใน อนาคต นางสาว ณัชชา คำลือ 65181100307 ชื่อเล่น วิว สาขา สังคมศึกษา

ท้อ ไม่ ได้ พ่อ แม่ รอ อยู่ นางสาวณัฐณิชา วงษ์วริศกุลชัย 65181100309 เล่น มายมี่ สาขา สังคมศึกษา

อ่อน โยน แต่ อย่า อ่อน แอ นางสาว กานต์สินี เก่งกุญชร 65181100302 ชื่อเล่น:กานต์ สาขา สังคมศึกษา

พยา ยาม ทำ วัน ข้าง หน้า ให้ดี ที่สุด นางสาว ณัฐชยา ประพฤติชอบ 65181100308 ชื่อเล่น:นิก สาขา สังคมศึกษา

ไม่มีความ สำเร็จใดได้ มาโดยที่ไม่มี ความ พยายามและ ความอดทน นางสาวทิพย์อาภรณ์ พุ่มโพธิ์ 65181100312 ชื่อเล่น แพรว สาขา สังคมศึกษา

มนุษย์เรา เติบโต ด้วย การ เรียนรู้ ไม่ใช่อายุ นางสาว ทัศนีย์ แตงคง 65181100311 ชื่อเล่น เอิน สาขา สังคมศึกษา

ทำ วันนี้ ให้ดี ที่สุด นางสาว สุทธิพร ทัศนสัมพันธ์ 65181100324 ชื่อเล่น สุ สาขา สังคมศึกษา

FINISH COMPLETE THANK YOU


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook