Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สรุปผล เดือน พ.ย. 63

สรุปผล เดือน พ.ย. 63

Published by sang03062514, 2021-01-02 14:08:55

Description: สรุปผล เดือน พ.ย. 63

Search

Read the Text Version

ประจำเดอื น พฤศจกิ ำยน 2563 จดั ทำโดย นางสาวแสงทอง บอ่ บวั ทอง ครูอาสาสมคั ร กศน.อำเภอเมอื งกำญจนบุรี สำนกั งำน กศน.จังหวดั กำญจนบรุ ี 1

คำนำ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัด สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี สานักงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการจัดการศึกษาให้กับประชาชนโดยทั่วไปท่ี ต้องการศึกษา ไม่จากัดอายุ เพศ มีโอกาสหาความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยมจี ุดมุง่ หมายในการยกระดบั การศึกษาให้กบั ระชาชนวัยแรงงานและโอกาสทางการเรยี นรู้ เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถงึ การศึกษาตลอดชีวิต ตามพระราชบญั ญตั ิการศกึ ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กิจกรรมทด่ี าเนินการสง่ เสริมสนบั สนุน กศน. ตาบล มีดงั นี้ - การจดั การศกึ ษานอกระบบระดับการศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน - การจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย - การจดั กิจกรรมพฒั นาผูเ้ รยี น - การปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ที่ไดร้ บั มอบหมายจากผู้บรหิ าร สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 ฉบับนี้จัดทาข้ึนเพื่อเป็นการรวบรวมผลการดาเนินงาน ของ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน โดยได้จัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ การศึกษาในด้านสังคมและชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ฯลฯ อีกทั้งยังรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดแทรกให้กับ นักศกึ ษา ประชาชน ในพื้นที่ ให้ไดร้ ับประโยชน์สูงสุด การทางานรว่ มกันเปน็ หมคู่ ณะ และทางานรว่ มกับนักศึกษา กศน. ตาบล และ ศูนยก์ ารเรียนชมุ ชน จากเหตผุ ลดังกลา่ วขา้ งตน้ ครูอาสาสมคั รการศึกษานอกโรงเรียน จึงได้รวบรวมผลงาน ไว้เป็นเอกสารการสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน และเพื่อใช้ประกอบการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ใน การเกบ็ ข้อมลู ตอ่ ไป นางสาวแสงทอง บ่อบัวทอง ครอู าสาสมัคร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี 2

เรื่อง หนำ้ คำนำ สำรบญั 2 แผนปฏบิ ตั ิงำนประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563 3 ผลปฏิบตั งิ ำนประจำเดอื นพฤศจิกำยน 2563 4-6 - สัปดำห์ท่ี 1 7-8 - สัปดำห์ที่ 2 10 - 13 - สปั ดำหท์ ่ี 3 14 - 16 - สัปดำห์ที่ 4 17 - 22 - สปั ดำหท์ ่ี 5 23 – 28 29 - 30 ภำคผนวก 31 3

แผนปฏบิ ตั กิ ำรประจำเดอื น กศน.อำเภอเมอื งกำญจนบรุ ี ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2563 กลมุ่ อำนวยกำร วนั ที่ โครงกำร / กิจกรรม หมำยเหตุ กจิ กรรม : อาทติ ย์ ท่ี 1 พฤศจิกายน สถานที่ : เป้าหมาย : กจิ กรรม : เคารพธงชาต/ิ ประชมุ ประจาอาทติ ย์ เดอื น พ.ย.2563 จนั ทร์ ท่ี 2 พฤศจิกายน สถานท่ี : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี บคุ ลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี เป้าหมาย : ออกพนื้ ท่นี เิ ทศ กศน.ตาบลรว่ มกบั คณะกรรมการ กศน.อาเภอเมืองฯ กจิ กรรม : องั คาร ท่ี 3 พฤศจิกายน สถานท่ี : ตาบลแกง่ เส้ียน อาคารสถานท่ี และครู กศน.ตาบลแกง่ เส้ยี นทป่ี รับปรุง เปา้ หมาย : รบั หนงั สอื ภายนอกและเกษยี ณหนงั สอื ราชการภายนอกเสนอผบู้ ริหาร กจิ กรรม : พธุ ท่ี 4 พฤศจกิ ายน สถานท่ี : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี เปา้ หมาย : ครูอาสาสมัคร กจิ กรรม : ออกพน้ื ทนี่ เิ ทศ กศน.ตาบลร่วมกบั คณะกรรมการ กศน.อาเภอเมืองฯ พฤหสั บดี ที่ 5 พฤศจกิ ายน สถานท่ี : ตาบลทา่ มะขาม ตาบลปากแพรก อาคารสถานที่ และครู กศน.ตาบลทา่ มะขาม และ กศน.ตาบลปากแพรกท่ปี รบั ปรุง เป้าหมาย : กจิ กรรม : รบั หนังสือภายนอกและเกษยี ณหนังสอื ราชการภายนอกเสนอผบู้ รหิ าร/หาขอ้ มลู เพมิ่ ผไู้ มร่ หู้ นังสอื ศกุ ร์ ที่ 6 พฤศจกิ ายน สถานท่ี : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี /ตาบลทา่ มะขาม ครอู าสาสมัคร /ผไู้ ม่รู้หนงั สอื เป้าหมาย : กจิ กรรม : เสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน สถานที่ : เปา้ หมาย : กจิ กรรม : อาทติ ย์ ท่ี 8 พฤศจกิ ายน สถานท่ี : เป้าหมาย : กจิ กรรม : เคารพธงชาต/ิ ประชมุ ประจาอาทติ ย์ เดอื น พ.ย.2563 จนั ทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน สถานท่ี : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี เป้าหมาย : บคุ ลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี กจิ กรรม : รับหนงั สอื ภายนอกและเกษยี ณหนังสอื ราชการภายนอกเสนอผบู้ ริหาร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี /ตาบลทา่ มะขาม องั คาร ที่ 10 พฤศจิกายน สถานที่ : เป้าหมาย : ครอู าสาสมัคร 4

กจิ กรรม : เรยี นรู้เทคโนโลยีเพอื่ นาไปใชใ้ นการจัดกจิ กรรมในการปฏบิ ตั งิ าน พธุ ท่ี 11 พฤศจิกายน สถานที่ : หอ้ ง ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี ครอู าสาสมัครและขา้ ราชการทกุ คน เปา้ หมาย : ดาเนนิ การจดั ทาขอ้ มูลผไู้ ม่รู้หนงั สอื เพมื่ เตมิ เพอ่ื ใหค้ รบตามจานวน กจิ กรรม : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี พฤหสั บดี ท่ี 12 พฤศจกิ ายน สถานท่ี : ครูอาสาสมัคร เปา้ หมาย : จัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนผู้ไม่รู้หนังสอื กจิ กรรม : ตาบลแกง่ เสย้ี น ศกุ ร์ ท่ี 13 พฤศจกิ ายน สถานที่ : ผไู้ ม่รู้หนงั สอื ม.6 บา้ นตรอกมะตมู ตาบลแกง่ เส้ียน เป้าหมาย : กจิ กรรม : ตอ้ นรับคณะศกึ ษาดงู าน จาก สานกั งาน กศน.จงั หวดั สงิ บรุ ี เสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน สถานท่ี : กศน.ตาบล 5 ดี พรเี ม่ียม กศน.ตาบลลาดหญา้ เป้าหมาย : คณะกศน.จังหวดั สงิ บรุ ี 90 คน กจิ กรรม : รบั หนังสอื ภายนอกและเกษยี ณหนงั สอื ราชการภายนอกเสนอผบู้ รหิ าร อาทติ ย์ ที่ 15 พฤศจกิ ายน สถานท่ี : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี เป้าหมาย : ครอู าสาสมัคร กจิ กรรม : รับหนงั สอื ภายนอกและเกษยี ณหนังสอื ราชการภายนอกเสนอผ้บู ริหาร จนั ทร์ ที่ 16 พฤศจกิ ายน สถานที่ : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี เปา้ หมาย : ครอู าสาสมัคร กจิ กรรม : หาขอ้ มูลของผู้ไม่รู้หนังสอื และเย่ียมบา้ นผไู้ ม่รู้หนังสอื องั คาร ที่ 17 พฤศจิกายน สถานท่ี : ม.6 บา้ นตรอกมะตมู ตาบลแกง่ เส้ียน เปา้ หมาย : ผไู้ ม่รู้หนังสอื กจิ กรรม : จัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนผู้ไม่รู้หนงั สอื พธุ ท่ี 18 พฤศจิกายน สถานท่ี : ตาบลทา่ มะขาม เปา้ หมาย : ผไู้ ม่รู้หนงั สอื ม.5 บา้ นหน้าเขา ตาบลทา่ มะขาม จานวน 15 คน กจิ กรรม : พฤหสั บดี ท่ี 19 พฤศจกิ ายน สถานท่ี : เปา้ หมาย : กจิ กรรม : ศกุ ร์ ที่ 20 พฤศจกิ ายน สถานที่ : เป้าหมาย : กจิ กรรม : เสาร์ ที่ 21 พฤศจกิ ายน สถานท่ี : เป้าหมาย : กจิ กรรม : อาทติ ย์ ที่ 22 พฤศจกิ ายน สถานที่ : เปา้ หมาย : 5

กจิ กรรม : เคารพธงชาต/ิ ประชมุ ประจาอาทติ ย์ เดอื น พ.ย.2563 จันทร์ ที่ 23 พฤศจกิ ายน สถานท่ี : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี บคุ ลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี เป้าหมาย : รบั หนังสอื ภายนอกและเกษยี ณหนงั สอื ราชการภายนอกเสนอผู้บริหาร กจิ กรรม : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี องั คาร ท่ี 24 พฤศจิกายน สถานท่ี : ครูอาสาสมัคร เป้าหมาย : เรียนรู้เทคโนโลยีเพอื่ นาไปใชใ้ นการจดั กจิ กรรมในการปฏบิ ตั งิ าน กจิ กรรม : หอ้ ง ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี พธุ ท่ี 25 พฤศจิกายน สถานที่ : ครอู าสาสมัครและขา้ ราชการทกุ คน เป้าหมาย : รับหนงั สอื ภายนอกและเกษยี ณหนงั สอื ราชการภายนอกเสนอผบู้ รหิ าร กจิ กรรม : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี พฤหสั บดี ท่ี 26 พฤศจกิ ายน สถานที่ : ครอู าสาสมัคร เป้าหมาย : จดั กจิ กรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนงั สอื กจิ กรรม : ตาบลแกง่ เสยี้ น ศกุ ร์ ที่ 27 พฤศจิกายน สถานที่ : ผู้ไม่รู้หนังสอื ม.5 บา้ นหน้าเขา ตาบลทา่ มะขาม เปา้ หมาย : กจิ กรรม : เคารพธงชาต/ิ ประชมุ ประจาอาทติ ย์ เดอื น พ.ย.2563 เสาร์ ท่ี 28 พฤศจิกายน สถานที่ : กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี เป้าหมาย : บคุ ลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี กจิ กรรม : อาทติ ย์ ท่ี 29 พฤศจกิ ายน สถานที่ : เปา้ หมาย : กจิ กรรม : จนั ทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน สถานท่ี : เป้าหมาย : เอกสำรฉบบั นพ้ี ิมพ์เมอื่ วันที่ ลงชือ่ : (นำงสำวแสงทอง บอ่ บวั ทอง) ผเู้ สนอแผน 22 พฤศจกิ ายน 2563 เวลา 17:26 น. ลงชือ่ : ผู้นิเทศกจิ กรรม (นำงสำวชมพู จันทนะ) ผอู้ นุมตั แิ ผน สง่ ทกุ วันท่ี 25 ของเดือน (นำยศักดิ์ชยั นำคเอ่ียม) 6 ลงชอ่ื : ผอ.กศน.อำเภอเมืองกำญจนบรุ ี วันทสี่ ารบรรณลงรับ ลายเซน็ วันทแี่ ผนรับเรื่อง ลายเซน็ ใชเ้ ป็นเอกสารแนบท้ายสรุปผลการปฏบิ ัตงิ านประจาเดอื น

สรุปผลการปฏบิ ตั ิการ เดอื น พฤศจกิ ายน 2563 ครูอาสาสมัคร วัน เดือน ปี โครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีดำเนินงำน ผลกำรปฏบิ ัตงิ ำน 2 พ.ย. 2563 ปฏิบตั งิ านบุคลากร และงานพัสดุทค่ี รู กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี ดาเนนิ งานตามท่ีได้รบั 3 พ.ย. 2563 กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ีสง่ มา มอบหมายเสร็จตามกาหนดทุก 4 พ.ย. 2563 กิจกรรม 5 พ.ย. 2563 ปฏบิ ตั งิ านบคุ ลากร และงานพัสดทุ ่คี รู กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี ดาเนินงานตามทไ่ี ดร้ ับ 6 พ.ย. 2563 กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรสี ง่ มา มอบหมายเสร็จตามกาหนดทุก 9 พ.ย. 2563 กิจกรรม ประชมุ หัวหนา้ กลุ่มงานประจาเดือน สานกั งาน กศน.จังหวดั ได้รบั นโยบายของสานกั งาน 14 พ.ย. 2563 พ.ย.2563 กาญจนบุรี กศน.และขอ้ ปรับปรงุ แก้ไขใน การดาเนนิ งานของ กศน.อาเภอ ปฏบิ ัติงานบุคลากร และงานพสั ดุที่ครู กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี ดาเนนิ งานตามทีไ่ ดร้ ับ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ีสง่ มา มอบหมายเสร็จตามกาหนดทุก กิจกรรม ร่วมกิจกรรมโครงการเทยี บระดับ ระเบยี งไม้ รสี อรท์ การศกึ ษา ต.แกง่ เสี้ยน อ.เมือง นักศึกษาไดผ้ ่านการสัมมนาและ จบหลกั สตู รทุกคน จ.กาญจนบรุ ี ได้รับนโยบายของกาดาเนนิ งาน ประชุมประจาอาทิตยเ์ พ่ือรับนโยบาย กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี ในการจัดกจิ กรรมและนามา ปฏบิ ตั ิเพื่อใหเ้ กดิ ประโยชน์กับ พิธีถวายสกั การะวางพานพุ่มดอกไมส้ ด หอประชุมชมรมกานนั – ราชการ ถวายแดพ่ ระบาทสมเด็จพระบรมชน ผใู้ หญบ่ ้าน อาเภอเมือง กาธเิ บศร มหาภูมิพลอดุลยเดช กาญจนบรุ ี จงั หวัดกาญจนบุรี ไดแ้ สดงถึงความจงรักภักดตี ่อ มหาราชบรมนาถบพติ ร เนอ่ื งใน“วัน สถาบนั พระมหากษตั ริย์ บิดาแห่งฝนหลวง” 7

สรุปผลการปฏบิ ตั กิ าร เดอื น พฤศจกิ ายน 2563 ครูอาสาสมคั ร วัน เดือน ปี โครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ดี ำเนินงำน ผลกำรปฏิบตั งิ ำน 16 พ.ย.63 ตอ้ นรับคณะศกึ ษาดงู าน กศน. 5 ดีพรีเมีย่ ม กศน. สาเร็จไมข่ าดตกบกพร่องใน 17 พ.ย. 2563 สานกั งาน กศน.จงั หวัดสงิ หบ์ ุรี และ ตาบลลาดหญา้ อ.เมือง การใหบ้ รกิ ารเบรคครบทุกคน 18 พ.ย. 2563 กศน.อาเภอบ้านแหลม กศน.อาเภอ จ.กาญจนบุรี เมืองเพชรบุรี มีประชาชนมารว่ มกิจกรรม วดั ลาทหาร หมู่ 6,7 จานวน 100 คน โครงการจงั หวดั เคลอื่ นที่ “บาบัดทุกข์ และ11 ตาบลบา้ นเกา่ อาเภอ บารุงสุข สร้างรอยยมิ้ ให้ประชาชน” เมอื งกาญจนบรุ ี บคุ ลากร กศน.อาเภอเมอื ง ประจาปีงบประมาณ 2564 จงั หวดั กาญจนบรุ ี กาญจนบุรี จานวน 45 คน ร่วมกิจกรรมเลย้ี งสง่ ผูอ้ านวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด สานักงาน กศน.จงั หวดั กาญจนบรุ ี กาญจนบรุ ี 19 พ.ย. 2563 ตอ้ นรบั คณะศึกษาดงู าน กศน.อาเภอ กศน. 5 ดพี รีเม่ยี ม กศน. สาเรจ็ ไมข่ าดตกบกพร่องใน 20 พ.ย. 2563 ปราณบรุ ี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ตาบลลาดหญา้ อ.เมือง การใหบ้ ริการเบรคครบทกุ คน จ.กาญจนบรุ ี 23 , 30 พ.ย. 2563 ตอ้ นรับคณะศึกษาดูงาน กศน. 5 ดีพรีเมย่ี ม กศน. สาเรจ็ ไม่ขาดตกบกพร่องใน สานักงาน กศน.จงั หวัดสตลู ตาบลลาดหญา้ อ.เมือง การใหบ้ ริการเบรคครบทุกคน 23, - 27 และ 30 พ.ย. จ.กาญจนบุรี 2563 บคุ ลากร กศน.อาเภอเมือง บุคลากร กศน.อาเภอเมอื ง กาญจนบรุ รี ่วมทาความเคารพธง ห้องประชมุ กศน.อาเภอ กาญจนบรุ ี ชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และประชุม เมอื งกาญจนบรุ ี ต.บา้ น บุคลากร ประจาสัปดาห์ เหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทกุ งานท่ีได้รับมอบหมาย ปฏบิ ัตงิ านตามหนา้ ท่ีที่ได้รบั สาเรจ็ ทกุ กจิ กรรมและทัน มอบหมายงานบุคลากร งานพสั ดุ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี กาหนด และอื่นตามนโยบายที่เรง่ ด่วน อ.เมอื ง จ.กาญจนบรุ ี ลงชือ่ ..................................................ผู้รับรอง 8 ( นางสาวแสงทอง บอ่ บัวทอง ) ครูอาสาสมัครฯ

\\ บทบาทหนา้ ท่ี ครูอาสาสมัคร กศน.  ขอบเขตงาน ครูอาสาสมคั ร กศน. 1. การจดั การศกึ ษาพื้นฐาน 2.งานหลกั ตามคาสง่ั แต่งตัง้ บุคลากร กศน.และปฏบิ ตั ิงานอืน่ ๆตามทไี่ ดร้ ับมอบหมาย 2.1 กลุ่มงานบริหาร/งานบุคลากร /สารบรรณ 2.2. งานนิเทศกจิ กรรมตาบลทรี่ บั ผดิ ชอบ 3 ตาบล(ปากแพรก,ทา่ มะขาม, แก่งเส้ียน) 2.3 งานภาคเี ครือข่าย  3. งานตามนโยบายเร่งดว่ น หรืองานอนื่ ๆที่ไดร้ ับมอบหมาย 9

สปั ดาห์ที่ 1 10

วัน เดอื น ปี สรปุ ผลกำรปฏิบัตงิ ำน กิจกรรม วันจนั ทรท์ ี่ 2 เดอื น พฤศจกิ ายน พ.ศ.2563 สถำนที่ดำเนินกำร บคุ ลากร กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบรุ รี ่วมทาความเคารพธงชาติ สวดมนต์ กลมุ่ เป้ำหมำย ไหว้พระ และประชมุ บุคลากร กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบุรี ประจาสปั ดาห์ ห้องประชมุ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี บุคลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี บคุ ลำกรทุกคนเคำรพธงชำตแิ ละสวดมนต์ไหว้พระ ประชุมบุคลำกร กศน.อำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจำสัปดำห์ 11 ผลกำรดำเนนิ งำน 1. ได้แสดงถงึ ความจงรักภักดตี ่อสถาบนั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตั ริย์ 2. ไดส้ วดมนต์ไหวพ้ ระทาใหจ้ ิตใจเรามีความสขุ 3. ได้ทราบถึงนโยบายของ กศน.และนามาปฏบิ ัตงิ าน

วัน เดอื น ปี สรปุ ผลกำรปฏิบัตงิ ำน กจิ กรรม สถำนทดี่ ำเนนิ กำร วันพธุ ท่ี 4 เดอื น พฤศจกิ ายน พ.ศ.2563 กลมุ่ เป้ำหมำย ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อรบั นโยบายประจเ้ ดอื น พ.ย.2563 สานกั งาน กศน.จงั หวดั กาญจนบรุ ี ข้าราชการและครูอาสาสมคั ร จานวน 6 คน ผอู้ ำนวยกำร สนง.กศน.จงั หวัดเปิดกำรประชุมประจำเดือนฯ ผอ.กศน.อำเภอเมอื งฯช้ีแจงข้อซกั ถำม ครูผูช้ ว่ ยและหัวหนำ้ กลุ่มงำนตงั้ ใจรบั นโยบำยฯ ผลกำรดำเนินงำน 1. สามารถทราบถึงนโยบายของเลขาธกิ าร กศน. 12 ข้อ 2. นาขอ้ ราชการทีไ่ ด้ในทป่ี ระชุมไปปฏิบัติงานใหเ้ ปน็ ไปตามนโยบายเรง่ ดว่ นอยา่ งถูกต้อง 12

วนั เดือน ปี สรุปผลกำรปฏิบัตงิ ำน กจิ กรรม สถำนที่ดำเนินกำร วนั ศุกร์ที่ 6 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กล่มุ เปำ้ หมำย รว่ มโครงการเทียบระดับการศกึ ษาตามคาส่ังทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย ระเบียงไม้รสี อร์ท ต.แก่งเส้ยี น อ.เมอื ง จ.กาญจนบุรี นักศกึ ษาเทียบระดบั การศึกษาจานวน 24 คน และครู กศน.ตามคาสั่ง ผอ.กศน.อำเภอเมอื งฯเป็นประธำนเปดิ โครงกำรฯ ครูผชู้ ่วยกลำ่ วเปิดโครงกำรฯ กิจกรรมที่ผ้เู รยี นต้องรว่ มกันทำ ทมี งำนท่ีคอยเป็นพเ่ี ล้ียงนกั ศึกษำในโครงกำรฯ ผลกำรดำเนินงำน 13 1. นักศึกษาเทียบระดับผ่านการอบรมทุกคน 2. ผเู้ ขา้ รบั การสมั มนาสามารถทาเร่ืองจบหลกั สตู รได้ทันที

สปั ดาห์ที่ 2 14

วนั เดอื น ปี สรปุ ผลกำรปฏิบตั งิ ำน กจิ กรรม สถำนท่ดี ำเนนิ กำร วนั จันทร์ที่ 9 เดอื น พฤศจกิ ายน พ.ศ.2563 กลุ่มเป้ำหมำย ประชมุ ประจาสปั ดาห์เดอื น พฤศจิกายน 2563 ห้องประชมุ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี บคุ ลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี 43 คน กลมุ่ งำนแผนงำนงบประมำณช้ีแจงยอดงบประมำณทไี่ ด้รบั กำรจัดสรร งำนขยำยโอกำสฯกำลังปวดหัว งำนบุคลำกรเตรยี มควำมพร้อมในกำรแจง้ ข้อรำชกำร ผลกำรดำเนนิ งำน 15 1. บุคลากรทุกคนได้รับทราบขอ้ ราชการที่สานักงาน กศน.จงั หวัดแจง้ ให้ทราบ 2. นานโยบายไปดาเนินงานตามทแี่ จง้ ทัน9k,desof

วัน เดอื น ปี สรุปผลกำรปฏิบตั ิงำน กจิ กรรม วันเสาร์ที่ 14 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สถำนท่ดี ำเนนิ กำร พธิ ีถวายสกั การะวางพานพุ่มดอกไมส้ ดถวายแด่พระบาทสมเดจ็ กลุ่มเปำ้ หมำย พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุ ยเดชมหาราชบรมนาถบพติ ร เนอ่ื งใน“วนั บดิ าแห่งฝนหลวง” หอประชุมชมรมกานัน – ผู้ใหญบ่ า้ น อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี จงั หวัดกาญจนบรุ ี ข้าราชการและ ครูอาสาสมัคร กศน.อาเภอเมอื งฯ 9 คน ทุกคนพร้อมทจ่ี ะแสดงถึงควำมจงรกั ภักดตี ่อสถำบนั ชำติ ผอ.กศน.เมอื งฯเป็นตัวแทน ผอ.สนง.กศน.จงั หวัดกำญจนบรุ ี เสร็จพิธีภำ่ ยภำพรว่ มกับทำ่ นผู้วำ่ รำชกำรฯ ผลกำรดำเนนิ งำน 1. ไดแ้ สดงถงึ ความจงรักภักดีต่อสถาบนั พระมหากษัตริย์ 2. ปฏิบัตหิ น้าทต่ี ามท่ีได้รบั มอบหมายตามคาส่งั เพื่อเกิดประโยชน์ต่อราชการ 16

สปั ดาห์ที่ 3 17

วนั เดือน ปี สรุปผลกำรปฏิบตั งิ ำน กิจกรรม สถำนท่ีดำเนนิ กำร วันจนั ทร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.เป็นตน้ ไป กลุ่มเป้ำหมำย ตอ้ นรับคณะ สานกั งาน กศน.จังหวดั สงิ บรุ ี กศน.5 ดพี รีเมยี่ ม กศน.ตาบลลาดหญา้ ต.ลาดหญา้ อ.เมอื ง จ.กาญจนบรุ ี ครูอาสาสมัคร กศน.อาเภอเมืองฯ 2 คน และ กศน.ครู สานักงาน กศน.จังหวดั สงิ หบ์ ุรี กลมุ่ เครือข่ำย กศน.ตำบลลำดหญำ้ ให้กำรต้อนรบั อยำ่ งอบอุ่น จดั เบครใหก้ ับผู้มำดงู ำน ดูงำนงำนเสร็จถำ่ ยภำพรว่ มกนั ผลกำรดำเนินงำน 18 1. ไดต้ อ้ นรับคณะศึกษาดูงาน จานวน 1 คณะ จานวน 130 คน

วัน เดือน ปี สรปุ ผลกำรปฏิบตั งิ ำน กจิ กรรม สถำนทด่ี ำเนินกำร วนั จนั ทร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น. กลุ่มเปำ้ หมำย ต้อนรบั คณะ กศน.อาเภอบา้ นแหลมและ กศน.อาเภอเมอื งเพชรบุรี กศน.5 ดีพรีเมย่ี ม กศน.ตาบลลาดหญา้ ต.ลาดหญา้ อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี ครูอาสาสมัคร กศน.อาเภอเมืองฯ 2 คน และ กศน.ครู กศน.อาเภอเมืองเพชรบรุ ี ต้อนรบั คณะศึกษำดงู ำนและตรวจวดั อณุ หภมู ิก่อนเขำ้ ชม จดั เบครใหก้ ับผู้มำดูงำน ดูงำนงำนเสร็จถำ่ ยภำพรว่ มกัน ผลกำรดำเนนิ งำน 19 1. ไดต้ ้อนรบั คณะศึกษาดูงาน จานวน 2 คณะ จานวน 50 คน

วัน เดอื น ปี สรุปผลกำรปฏิบัตงิ ำน กิจกรรม วันองั คารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สถำนท่ีดำเนินกำร โครงการจังหวัดเคลอื่ นที่ “บาบัดทกุ ข์ บารุงสุข สรา้ งรอยยิ้มใหป้ ระชาชน” ประจาปงี บประมาณ 2564 กลุ่มเปำ้ หมำย วัดลาทหาร หมู่ 6,7 และ11 ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมืองกาญจนบุรี จงั หวดั กาญจนบรุ ี ประชาชนในตาบลบา้ นเก่า เตรียมทอดเฟรนฟำยเพอ่ื ให้ประชำชนมำชมิ ลงมือทอด งำนเสรจ็ ถำ่ ยภำพรว่ มกัน ผลกำรดำเนินงำน 1. ประชาชนมารับบริการจานวนมากของทน่ี ามาหมดไม่มีเหลอื 2. ประชาชนไดม้ ารว่ มกจิ กรรมทุกกจิ กรรมด้วยสีหน้ายมิ้ แย้มแจม่ ใส 20

วัน เดอื น ปี สรุปผลกำรปฏิบตั งิ ำน กจิ กรรม สถำนท่ดี ำเนนิ กำร วันพธุ ที่ 18 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2563 กล่มุ เปำ้ หมำย เลย้ี งส่ง ผอ.สานักงาน กศน.จังหวดั เพ่ือไปรับราชการท่ี จ.ราชบุรี สานกั งาน กศน.จงั หวัดกาญจนบรุ ี บุคลากร กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ที ุกคน ภ่ำยภำพหมรู่ ว่ มกบั ผอ.สำนักงำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี ผลการดาเนินงาน 1. บุคลากรทุกคนไดไ้ ปแสดงความยนิ ดีกบั ผ้บู ริหารเพอื่ ยา้ ยไปดารงตาแหน่งใหมค่ รบทุกคน 21

วัน เดอื น ปี สรปุ ผลกำรปฏิบตั งิ ำน กิจกรรม สถำนท่ดี ำเนินกำร วนั ศกุ ร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น. กลุม่ เป้ำหมำย ต้อนรับคณะ กศน.อาเภอปราณบรุ ี กศน.5 ดีพรีเมีย่ ม กศน.ตาบลลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมอื ง จ.กาญจนบุรี ครอู าสาสมัคร กศน.อาเภอเมืองฯ 2 คน และ กศน.ครู กศน.อาเภอปราณบุรี ผอ.กศน.อำเภอปรำณบุรี ดงู ำนงำนเสร็จถำ่ ยภำพร่วมกนั ผลกำรดำเนินงำน 1. ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จานวน 1 คณะ จานวน 20 คน 22

สปั ดาห์ที่ 4 23

วนั เดอื น ปี สรปุ ผลกำรปฏิบัตงิ ำน กจิ กรรม วันจนั ทร์ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สถำนท่ีดำเนนิ กำร บคุ ลากร กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบุรีรว่ มทาความเคารพธงชาติ สวดมนต์ กลุ่มเปำ้ หมำย ไหว้พระ และประชุมบุคลากร กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี ประจาสปั ดาห์ หอ้ งประชมุ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี ต.บา้ นเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี บุคลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี บคุ ลำกรทกุ คนเคำรพธงชำตแิ ละสวดมนตไ์ หว้พระ ประชมุ บคุ ลำกร กศน.อำเภอเมอื งกำญจนบุรี ประจำสัปดำห์ ผลกำรดำเนินงำน 24 1. ไดแ้ สดงถงึ ความจงรักภักดตี ่อสถาบนั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตั รยิ ์ 2. ไดส้ วดมนตไ์ หว้พระทาใหจ้ ิตใจเรามีความสขุ

วนั เดอื น ปี สรุปผลกำรปฏิบัตงิ ำน กจิ กรรม สถำนที่ดำเนินกำร วันอังคารที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กลมุ่ เปำ้ หมำย รบั หนังสอื และตรวจสอบเสนอผู้บริหารพ่ือพิจารณาลงนาม กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี อ.เมอื ง จ.กาญจนบรุ ี ครูอาสาสมัคร ตรวจดคู วำมถูกตอ้ งของเอกสำร ผลกำรดำเนนิ งำน 1. ตรวจเอกสารสาเรจ็ เรียบร้อยสามารถเสนอเพอื่ พิจารณาลงนาม 25

วัน เดอื น ปี สรปุ ผลกำรปฏิบตั ิงำน กจิ กรรม สถำนทีด่ ำเนินกำร วันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มเปำ้ หมำย ครอู าสาสมัครและ ครู กศน.ตาบล ครู ศรช.ท่ไี ด้รบั มอบหมายให้ไปร่วมกจิ กรรม นำอำชีพเพอ่ื ส่งเสรมิ ใหช้ มุ ชนมีรำยได้และสร้ำงงำน สรำ้ งอำชีพใหค้ รอบครวั ประชำชนสนใจอำชพี และมำร่วมกิจกรรม 26 ผลการดาเนนิ งาน 1. ประชาชนมารว่ มกิจกรรมและเรยี นรูก้ ันมาก

วัน เดอื น ปี สรปุ ผลกำรปฏิบัติงำน กิจกรรม สถำนทด่ี ำเนนิ กำร วนั พฤหสั บดที ี่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กล่มุ เปำ้ หมำย ปฏิบตั ิงานตรวจเอกสารการขออนุญาตจดั ซื้อวัสดุ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี กศน.ตาบล ทกุ ตาบลและบุคลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี ตรวจเอกสำรกำรเบิกโครงกำรตำ่ งๆท่ี กศน.ตำบลส่งมำพร้อมลงนำมในส่วนทเ่ี กีย่ วข้อง ต้งั ใจตรวจเพ่อื ให้เสรจ็ ทันสง่ ผลกำรดำเนนิ งำน 1. เอกสารเบิกเงินของโครงการเสร็จเปน็ ทเ่ี รยี บร้อย จานวน 4 เรอ่ื ง 27

วัน เดอื น ปี สรุปผลกำรปฏิบตั ิงำน กจิ กรรม สถำนทด่ี ำเนินกำร วนั ศกุ ร์ ท่ี 27 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กลมุ่ เป้ำหมำย ตรวจเอกสารการขอจดั ซอ้ื วสั ดแุ ละขออนุญาตเบิกวสั ดุของบคุ ลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี ครอู าสาสมัคร ตรวจดคู วำมถูกตอ้ งของเอกสำร ผลกำรดำเนินงำน 1. ตรวจเอกสารสาเร็จเรียบร้อยสามารถเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม 28

สปั ดาห์ที่ 5 29

วนั เดอื น ปี สรุปผลกำรปฏิบตั ิงำน กิจกรรม วนั จนั ทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สถำนท่ีดำเนินกำร บุคลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ีรว่ มทาความเคารพธงชาติ สวดมนต์ กลมุ่ เปำ้ หมำย ไหว้พระ และประชมุ บุคลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี ประจาสัปดาห์ ห้องประชมุ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี ต.บา้ นเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี บคุ ลากร กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบุรี บคุ ลำกรทุกคนเคำรพธงชำตแิ ละสวดมนตไ์ หว้พระ ประชมุ บคุ ลำกร กศน.อำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจำสัปดำห์ ผลกำรดำเนนิ งำน 1. ได้แสดงถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. ไดส้ วดมนตไ์ หวพ้ ระทาใหจ้ ิตใจเรามีความสุข 30

ภาคผนวก 31

32


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook