Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Publikacija Vrtca Stopiče 2022-23

Publikacija Vrtca Stopiče 2022-23

Published by damjan.bratkovic, 2022-09-02 10:03:00

Description: Publikacija Vrtca Stopiče 2022-23

Search

Read the Text Version

PUBLIKACIJA VRTCA STOPIČE 2019/2020 OSNOVNA ŠOLA STOPIČE VRTEC STOPIČE Stopiče 37, 8322 Stopiče Telefon: 07/30 80 914 07/30 80 906 JAVNI VRTEC

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 Spoštovani starši! Pred vami je Publikacija Vrtca Stopiče, ki smo jo izdali v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur.l., št. 25 / 2008) in Pravilnikom o publikaciji vrtca (Ur.l., št. 64 / 96). Prinaša informacije o življenju in delu vrtca, za šolsko leto 2019/2020. V njej najdete naše oddelke, e-naslove in telefonske številke oseb, ki jih boste potrebovali. Namenjene so vam z željo, da čim bolj iskreno, odprto in pošteno sodelujemo med seboj v dobro najmlajših. Letošnje šolsko leto bomo pozornost usmerili k poslušanju, razumevanju in doživljanju jezika ter spodbujanju družinskega branja. Naš program bomo obogatili z raznovrstnimi gibalnimi dejavnostmi v sodelovanju z ožjim in širšim okoljem. Vabimo vas k odprti komunikaciji, ki bo vodila k rešitvam v obojestransko zadovoljstvo. Dobrodošli v našem vrtcu. Stopiče, 2. 9. 2019 Ravnateljica mag. Mateja Andrejčič 2

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO VRTCA STOPIČE V PRIJETNI KLIMI USTVARJAMO POGOJE ZA OPTIMALNI RAZVOJ OTROKA. V to vizijo vsi verjamemo, ker nas usmerjajo naše skupne VREDNOTE: zdrav način življenja, dobri medsebojni odnosi (spoštovanje, zaupanje, strpnost, prijaznost), samostojnost, redoljubnost, samozavest, skrb za okolje. 3

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 Izbor najpomembnejših vrednot, ki nas vodijo pri našem delu, je nastal skozi razmišljanja, pogovore in delo zaposlenih ter v sodelovanju s starši. Naše osnovno POSLANSTVO je vzgoja, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok. Želimo vzgojiti samostojnega, radovednega in ustvarjalnega otroka, z razvitimi spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, potrebnimi za nadaljnji uspeh na njegovi razvojni poti. STRATEGIJE 2015 - 2020 • Oblikovanje spodbudnega učnega okolja za vsestranski razvoj otrok na osnovi poznavanja njihovih sposobnosti, potreb in želja. • Skrb za zdravje otrok in razvijanje zavesti o zdravem načinu življenja. • Vzgajanje za sprejemanje drugačnosti, medsebojne strpnosti, sodelovanje in spoštovanje. • Razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti. • Vzgajanje za okoljsko odgovornost. • Skrb za sproščene medsebojne odnose, timsko delo, projektno delo in karierni razvoj zaposlenih. • Sodelovanje z okoljem. 4

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 CILJA V ŠOLSKEM LETU 2019/20 • RAZVOJ GIBALNIH SPRETNOSTI IN ZDRAVIH POTOVALNIH NAVAD. V okviru projekta Trajnostna mobilnost želimo povečati število prihodov otrok v vrtec na trajnostni način (peš, kolo,...) ter spodbujati gibanje otrok in s tem krepitev njihovega zdravja. • POSLUŠANJE, RAZUMEVANJE IN DOŽIVLJANJE JEZIKA IN SPODBUJANJE BRALNIH NAVAD. V okviru projekta Rastoča knjiga bomo razvijali bralne navade in spodbujali družinsko branje. 5

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 ORGANIZIRANOST IN POSLOVNI ČAS VRTCA Vrtec sodi v sklop Osnovne šole Stopiče. Ustanoviteljica je MO NM. Upravlja ga ravnateljica in svet javnega zavoda OŠ Stopiče. ravnateljica mag. Mateja Andrejčič 07/30 80 911 pom. ravnateljice Neva Kink 07/30 80 906 tajnik VIZ VI Simona Fink, Simona Škrget 07/30 80 900 računovodji Tatjana Maresić, Simona Škrget 07/30 80 904 svetovalna delavka Marijanca Kolar 07/30 80 912 Vrtec Stopiče 07/30 80 914 Vrtec Dolž 07/30 80 918 Vrtec Podgrad 07/30 80 922 fax 07/30 80 913 e-mail [email protected] spletna stran http://www.osstopice.si/ Tehnično osebje vrtca: Silvo Lukšič hišnik Mateja Ovniček, Sabina Cimrmančič kuharici Natalija Hrovat, Vera Kralj – tudi kuharski čistilki pomočnik Darinka Juršič kuharski pomočnik perica Darja Pirc 6

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 POSLOVANJE: Celoletni poslovni čas: Stopiče: 5.30 - 16.00 Podgrad: 6.00 - 15.30 Dolž: 5.30 - 15.45 Organizacija dela v poletnih mesecih V poletnih mesecih je število otrok v vrtcu manjše, strokovni delavci pa koristijo letni dopust, zato združujemo oddelke. Delo organiziramo glede na število prijavljenih otrok, po predhodni pisni najavi staršev. Stopiče: - posluje celo poletje. Podgrad in Dolž: - v času poletnih počitnic so otroci vseh treh lokacij združeni v Stopičah od 6. 7. – 21. 8. 2020. Posebni dnevi: • V predprazničnih dneh ter med jesenskimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami ugotavljamo potrebe po varstvu. Vrtec posluje na lokacijah Dolž in Podgrad, če je prijavljenih vsaj 8 otrok in če je na vseh treh lokacijah prijavljenih otrok za več kot en oddelek. 7

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 PREDSTAVITEV PROGRAMOV OSNOVNI PROGRAM – IZVEDBENI KURIKULUM CILJI PROGRAMA SO: - pestra in raznovrstna ponudba dejavnosti na različnih področjih predšolske vzgoje (vsebine, metode), - uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok in staršev, - izhajanje iz otrokovega okolja ter celostni pristop k vzgojnemu delu in otrokovemu svetu, - prilagajanje spremembam in aktualnostim, - sprotno prelivanje igralnih dejavnosti, načrtovanega vzgojnega dela, dejavnosti za pridobivanje samostojnosti in gibalnih dejavnosti v celoto dneva, tedna, meseca, leta, - omogočanje čim večje individualnosti, - upoštevanje in spoštovanje zasebnosti otrok, - odkrivanje otrokovih pozitivnih področij in spodbujanje le-teh, - omogočanje otroku celovitost v doživljanju in izražanju, - upoštevanje specifičnosti predšolskega otroka. 8

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 NAČELA URESNIČEVANJA CILJEV KURIKULA: 1. Načelo demokratičnosti in pluralizma 2. Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu 3. Načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma 4. Načelo omogočanja izbire in drugačnosti 5. Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti 6. Načelo uravnoteženosti 7. Načelo strokovne utemeljenosti kurikula 8. Načelo pogojev za uvedbo novega kurikula 9. Načelo horizontalne povezave 10. Načelo vertikalne povezave oz. kontinuitete 11. Načelo sodelovanja s starši 12. Načelo sodelovanja z okoljem 13. Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja 14. Načelo kritičnega vrednotenja (evalvacija) 15. Načelo vzgojno-procesnega pristopa 16. Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja (Kurikulum za vrtce; LJ, Ministrstvo za šolstvo in šport, 1999) 9

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE DNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur bivanja v vrtcu), ki ga ponujamo, je namenjen otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo. Poteka v dopoldanskem času in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. POLDNEVNI PROGRAM (od 4 do 6 ur bivanja v vrtcu), je namenjen otrokom od 1. leta do vstopa v šolo in bi se izvajal dopoldne, v primeru, da bi bilo prijavljeno zadostno število otrok za oblikovanje celotnega oddelka. PROGRAM GLEDE NA STAROSTNA OBDOBJA Programi so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa v osnovno šolo. • Program za otroke prvega starostnega obdobja od končanega porodniškega dopusta staršev do tretjega leta otrokove starosti. • Program za otroke drugega starostnega obdobja; od tretjega leta otrokove starosti do vstopa v šolo. Za zdrav otrokov čustveni razvoj priporočamo, da je otrok v vrtcu največ devet ur, ostali čas pa preživi v krogu družine. V redne oddelke vrtca vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, ki jim pomoč nudi specialna pedagoška in svetovalna služba. 10

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IZVEDBENEGA KURIKULA To so dejavnosti, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcu in jih organiziramo z namenom, da bi bilo življenje v vrtcih še bogatejše in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Namen prikazovanja in izvajanja obogatitvenih dejavnosti je: • v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen ZVrt) • kakovostna in pestra izvedba kurikula. PRAZNOVANJA - rojstni dnevi otrok: »zdrava« pogostitev, praznovanje z najljubšo knjigo, ples, petje 11

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 - prihod jeseni, zime, pomladi in poletja: razstave otroških izdelkov, piknik s starši, zimski športni dan, rajanje, zabavne igre - 16. – 22. september - evropski teden mobilnosti s sloganom »Gremo peš!«: izvajanje projekta trajnostna mobilnost, spodbujanje prihodov otrok v vrtec in odhodov iz vrtca brez avtomobilov - teden otroka: obogatene vsebine s poudarkom na sodelovanju s starši in šolo, interesne delavnice, predstava strokovnih delavk za otroke, bralni dan - 4. oktober – svetovni dan živali: dobrodelna akcija zbiranja hrane za zavržene živali - božično - novoletno praznovanje: plesi, petje, rajanje, likovne delavnice, božična predstava vzgojiteljic za otroke, okrasitev prostorov in novoletne jelke, sodelovanje s starši, obisk dedka Mraza v KS 12

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 - kulturni praznik: kulturna prireditev - pust: rajanje, sprevod po naselju - praznik družine: sodelovanje s starši, nastopi otrok, delavnice, razstave - 22. april – mednarodni dan Zemlje: čistilna akcija, urejanje okolice vrtca, zaključek eko bralne značke, podelitev priznanj, zbiralna akcija starega papirja, - teden športa: športne igre, izleti, sprehodi, rolanje, kolesarjenje, pohodi 13

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 - 28. maj – dan sonca: pozdrav soncu, preventivni program Varno s soncem - zaključek bralne značke: prireditev za otroke, podelitev priznanj - nočitev v vrtcu: za otroke pred vstopom v šolo - zaključek leta: družabna srečanje s starši, skupna zaključna prireditev Stopičah, slovo »malih maturantov« 14

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 CELOLETNI PROJEKTI - Rastoča knjiga - Trajnostna mobilnost - Eko vrtec - Gozdni vrtec - Športna značka Mali sonček - Prometna knjižica - Bralni nahrbtnik - Bralna značka Škrat Bralček in Mavrična ribica - Skupinska maskota (Unicefov project Punčka iz cunj) 15

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 SODELOVANJE S STARŠI - roditeljski sestanki: 3x letno (september, januar in junij) - pogovori o otroku: dnevno po potrebi in enkrat mesečno po dogovoru - kotički za starše: obvestila, literatura, vsebine, fotografije,… - pisna obvestila, spletna stran - skupne dejavnosti: praznik jeseni, predavanje Bo moj otrok postal samostojna oseba? (Sebastjan Kristovič), spremstva, predstavitve poklicev, praznik družine, stari starši na obisku, sodelovanje v projektih, dan odprtih vrat (vpis novincev), dobrodelne in zbiralne akcije - Svet staršev: en predstavnik iz vsakega oddelka v Svetu staršev - Svetu zavoda šole in vrtca: en predstavnik Sveta staršev zastopa vse starše vrtca v Svetu zavoda 16

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 SODELOVANJE Z BLIŽNJIM OKOLJEM - predstavitev dejavnosti v šoli - obisk šolarjev v vrtcu - obiski starejših skupin v šoli, skupne predstave, delavnice - lutkovne in gledališke predstave učencev - izposoja knjig in ure pravljic v šolski knjižnici - uporaba jedilnice, večnamenskega prostora, telovadnice - obiski pri obrtnikih, predstavitev dejavnosti SODELOVANJE S ŠIRŠIM OKOLJEM - ZD Novo mesto (zobna preventiva in otroški dispanzer - delavnice za otroke) 17

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 - Policija Novo mesto (obiski policistov) - PGD Stopiče, Dolž, Podgrad (predstavitev dejavnosti) - Knjižnica Mirana Jarca (Mavrična ribica) - Dom starejših občanov Šmihel (nastop otrok za stanovalce doma) - Zavod Novo mesto (športna značka, mini olimpijada, drsanje, plavalni tečaj) - Komunala Novo mesto (predstavitev dejavnosti, sodelovanje v okviru Eko šole) - Dolenjski list (objava prispevkov) - Vrtci občine Novo mesto in drugih občin (mreža mentorskih vrtcev) - Dolenjski muzej - Trgovina Spar (celoletne razstave izdelkov) 18

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 - Inštitut za gozdno pedagogiko - Čebelarska zveza Slovenije - Gozdno gospodarstvo Novo mesto - Karitas (Pokloni zvezek, Tek podnebnih sprememb) - Unicef (Punčka iz cunj) - NIJZ (Varno s soncem) - Mladinska knjiga - Srednja vzgojiteljska šola Novo mesto (dijaki na praksi) - Mestna občina Novo mesto - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Zavod RS za šolstvo - Ministrstvo za infrastrukturo, Filozofska fakulteta - drugi (sodelovanje na natečajih, razstavah, prireditvah, ki jih organizirajo in izvajajo tekom leta) 19

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 DODATNE DEJAVNOSTI Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in ne sodi v kurikul vrtca. Med te dejavnosti sodijo različne dejavnosti, ki so lahko tudi s področij dejavnosti kurikula. Največkrat so namenjene otrokom, ki so že vključeni v vrtec. V vrtcu se izvajajo na željo staršev. Dodatne dejavnosti običajno ponujajo, organizirajo in izvajajo različni zasebniki, lahko pa jo organizira in izvaja tudi vrtec s svojimi strokovnimi delavci. Časovno dejavnosti ne smejo posegati v program vrtca in se lahko izvajajo, ko se izpraznijo posamezni prostori vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo plačujejo starši sami na podlagi prijave. V dejavnosti se vključujejo otroci od 4. oziroma 5. leta starosti dalje. Za vključevanje otrok v te dejavnosti se odločajo starši na podlagi ponudbe. 20

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 PREHRANA OTROK Otrokom v vrtcu ponujamo zdravo, varno, uravnoteženo in pestro dnevno sveže pripravljeno hrano. Pri načrtovanju prehrane upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. Ob tem smo pozorni na letni čas in sezonsko hrano. Jedilniki so obogateni z veliko svežega, sezonskega sadja in zelenjave, s polnovrednimi žiti in žitnimi izdelki. V prehrano vključujemo tudi integrirana in eko živila. Otrokom v vrtcu zagotavljamo: - zajtrk, - dopoldansko malico, - kosilo, - popoldansko malico. Otroci imajo ves čas na razpolago napitke (čaj, vodo). Jedilnike pripravlja vodja šolske in vrtčevske prehrane Helena Umek. Spremljate jih lahko na oglasnih deskah ter na spletni strani vrtca. Ob posebnih priložnostih (praznovanjih) prinašate starši v vrtec različna živila in pijače. Ta živila morajo biti varna. Predlagamo, da starši v vrtec prinesete: • sveže sadje, sadne kompote, • industrijsko pripravljene in pakirane sadne sokove, • suho ali kandirano sadje, • temno čokolado. S tem tudi starši prispevate k zdravemu prehranjevanju otrok. 21

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 PREDSTAVITEV ODDELKOV VRTCA (2019/20) STOPIČE Stopiče 37, 8322 Stopiče Tel. 07 30 80 914, 07 30 80 906 ODDELEK ŠTEVILO VZGOJITELJICA VZGOJITELJICA Polžki 1 - 2 Muce 2 - 3 OTROK - POMOČNICA Bernarda Andreja Hočevar 10 Rozenberger Andreja Marjanović Milojka Klavdija Požek 14 Šerbec Turk Andreja Marjanović Medvedki 2 - 4 17 Janja Marjeta Cigale Klobčar Andreja Zajci 3 - 4 19 Veverice 4 - 5 22 Mojca Marjanović Turk Sovice 4 - 6 24 Renata Darja Šimic Repar Vilma Štraus/ Sonja Doroteja Brodarič Kramaršič Tanja Lahne 22

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 DNEVNI RED Prvo starostno obdobje ČAS DEJAVNOSTI 5.30 - 8.00 prihajanje otrok, dejavnosti po želji, počitek, … 8.00 - 9.00 9.00 - 10.45 zajtrk, nega 10.45 - 12.00 dejavnosti po kurikulu v igralnici, na prostem, 12.00 – 14.00 malica 14.00 - 16.00 priprava na kosilo, kosilo, nega počitek, spanje malica, dejavnosti po želji, igra v igralnici ali na igrišču, odhajanje domov Drugo starostno obdobje ČAS DEJAVNOSTI 5.30 - 8.00 prihajanje otrok, dejavnosti po želji, … 8.00 - 9.00 9.00 – 12.00 zajtrk, nega, umivanje zob 12.00 - 12.30 dejavnosti po kurikulu, izleti, sprehodi, 12.30 – 14.30 14.30 - 16.00 bivanje na prostem, malica, ... priprava na kosilo, kosilo, nega počitek, umirjene dejavnosti, dejavnosti na prostem malica, dejavnosti po želji, igra v igralnici ali na igrišču, odhajanje domov 23

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 PODGRAD Podgrad 2, 8000 Novo mesto Tel. 07 30 80 922 ODDELEK ŠTEVILO VZGOJITELJICA VZGOJITELJICA OTROK - POMOČNICA Ježi 3 - 6 18 Aleksandra Tanja Muhič/Barbara Stariha Brulc DNEVNI RED Drugo starostno obdobje ČAS DEJAVNOSTI 6.00 - 8.00 prihajanje otrok, dejavnosti po želji, … 8.00 - 9.00 9.00 – 11.30 zajtrk, nega, umivanje zob 11.30 - 12.15 dejavnosti po kurikulu, izleti, sprehodi, 12.15 – 14.00 14.00 - 15.45 bivanje na prostem, malica, ... priprava na kosilo, kosilo, priprava na počitek počitek, umirjene dejavnosti, .. malica, dejavnosti po želji, igra v igralnici ali na igrišču, odhajanje domov 24

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 DOLŽ Šolska cesta 11, 8000 Novo mesto Tel. 07 30 80 918 ODDELEK ŠTEVILO VZGOJITELJICA VZGOJITELJICA OTROK - POMOČNICA Piščančki 1 - 3 12 Barbara Mateja Blažič Meglič Andreja Marjanović Miške 3 - 6 17 Maja Helena Klobučar Plahuta DNEVNI RED Prvo starostno obdobje ČAS DEJAVNOSTI 5.30 - 8.00 prihajanje otrok, dejavnosti po želji, počitek, … 8.00 - 9.00 9.00 - 11.00 zajtrk, nega 11.15 - 12.30 dejavnosti po kurikulu v igralnici, na prostem, 12.30 – 14.00 malica 14.00 - 15.45 priprava na kosilo, kosilo, nega počitek, spanje malica, dejavnosti po želji, igra v igralnici ali na igrišču, odhajanje domov 25

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 Drugo starostno obdobje ČAS DEJAVNOSTI 5.30 - 8.00 prihajanje otrok, dejavnosti po želji, … 8.00 - 9.00 9.00 – 11.45 zajtrk, nega, umivanje zob 11.45 - 12.30 dejavnosti po kurikulu, izleti, sprehodi, 12.30 – 14.00 14.00 - 15.45 bivanje na prostem, malica, ... priprava na kosilo, kosilo, priprava na počitek počitek, umirjene dejavnosti, .. malica, dejavnosti po želji, igra v igralnici ali na igrišču, odhajanje domov PRAVICE STARŠEV IN OTROK STARŠI IMAJO PRAVICO DO: • postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca in možnost dogovora z vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja otroka v vrtec, • vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, • sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. Pri tem morajo upoštevati meje svojega 26

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca, • sprotne izmenjave informacij in do poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico ali svetovalnim delavcem ob dogovorjenem času, • sodelovanja v Svetu staršev in preko predstavnika v Svetu zavoda, • znižanega plačila vrtca (pred vstopom v vrtec in ob morebitni spremembi, ki bi vplivala na upravičenost do znižanega plačila vrtca, ponovno oddate vlogo na CSD), • starši ob predložitvi ustreznih dokazil zaradi stanovanjskega kredita lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca za en dohodninski razred, • starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. PRAVICE OTROK Vrtec je ustanova, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, ki so opredeljene v Ustavi RS. V demokratični državi otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki. Otroci imajo pravico • da jim država tudi v vrtcu zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 27

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, • do enakih možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca, • do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost, • do upoštevanja njihovih pogledov na svet, razumevanja stvari, dogodkov in položajev ter čustvenega odzivanja nanje, • do svetovnonazorske nevtralne vzgoje, • upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje le-teh ter pravico do izbire in drugačnosti. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO, DA: • spoštujete sprejete dogovore in naš poslovni čas, • vrtec opozorite na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, zlasti s tistimi, ki bi ogrožale njegovo varnost in varnost drugih otrok, • v vrtec pripeljete zdravega otroka, • pridete po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem času, 28

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 • v primeru ugotovljene nalezljive bolezni takoj obvestite vzgojitelja skupine ali odgovornega delavca v vrtcu, • redno poravnate finančne obveznosti za opravljene storitve, • pravočasno oddate vlogo za znižano plačilo vrtca, • upoštevate zakonsko določeno dolžino bivanja otrok v vrtcu (največ 9 ur). Če je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 2 EUR. ( 7. člen Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 12/2019, 20.3.2019) VPIS IN SPREJEM V VRTEC V vrtec sprejmemo večino otrok v mesecu septembru, na morebitna prosta mesta pa tudi tekom celega leta. V aprilu organiziramo dan odprtih vrat in vpis otrok za novo šolsko leto. VPIS : - vlogo za sprejem otroka v vrtec, lahko dobite pri svetovalni delavki v vrtcu in na spletni strani vrtca. Oddate jo svetovalni delavki ali jo priporočeno pošljete v vrtec. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok, ki jo imenuje občina ustanoviteljica v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih. - O rešitvi vloge za sprejem staršem pošljemo pisno obvestilo. 29

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 - Za starše novincev organiziramo pred začetkom novega šolskega leta roditeljski sestanek, na katerem predstavimo postopek uvajanja otroka v vrtec in morebitne težave, ki se ob tem lahko pojavijo. Vsi starši so vabljeni tudi na razgovore z vzgojiteljicami. - Starši zaupate vrtcu svojega otroka za znaten del dneva, kar sprejmemo vsi zaposleni z vso odgovornostjo. Da bi vzgojiteljica lahko čim prej pridobila otrokovo zaupanje in da bi se otrok v vrtcu čim prej prilagodil, potrebuje od staršev pomembne informacije o njegovih posebnostih. - Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri zdravniku (pediatru), ki izda potrdilo o pregledu. Starši potrdilo izročite vzgojiteljici prvi dan otrokove prisotnosti v vrtcu. POSTOPNO UVAJANJE V vrtcu želimo otrokom in staršem kar najbolj olajšati vstop v vrtec. Uvajanje novincev poteka na vseh treh lokacijah vrtca zadnji teden v avgustu v prisotnosti staršev, od 10. do 11. ure. Priporočamo vam, da se postopnega uvajanja udeležite. Tako bo otrok ob vaši pomoči novo okolje lažje spoznal, hkrati pa je to priložnost, da se spoznamo in izmenjamo pomembne informacije (zdravstvene posebnosti, navade, …). Prve dni v septembru pa otrokovo samostojno bivanje v vrtcu postopno podaljšujte. 30

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 IZPISI OTROK Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu. REZERVACIJA Starši otrok, za katere je občina ustanoviteljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. O odsotnosti otrok so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 50% njim določenega zneska plačila. Ta rezervacija velja samo za najstarejšega otroka, kolikor sta v vrtec vključena dva ali več otrok iz iste družine. V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni - nad 30 dni, lahko starši uveljavijo rezervacijo v višini 30% njim določenega plačilnega razreda (za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu). Vlogo z zdravniškim potrdilom starši predložijo vrtcu najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. (8.člen Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 12/2019, 20. 3. 2019) 31

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 ZA BOLJŠE SODELOVANJE Mi bomo vsebinsko in strokovno skrbeli za vašega otroka, vas pa prosimo, da: • upoštevate poslovni čas vrtca. Otroka pripeljite v vrtec do 8.00, da lahko poskrbimo za nemoteno hranjenje otrok, oziroma sporočite odsotnost do te ure, • odsotnost otroka označite v spletni aplikaciji do osme ure, saj bo vrtec le v tem primeru znižal ceno programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca, • otroka primerno oblečete in obujete, ker bo le tako varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu), • seznanite vzgojiteljico z morebitnimi zdravstvenimi težavami svojega otroka, zaradi pravilnega ravnanja in reševanja težav, • otrok sme prihajati v vrtec in odhajati domov v spremstvu odraslih oseb, izjemoma je lahko spremljevalec brat ali sestra, vendar ne mlajši od 10 let - v tem primeru so starši dolžni podati pisno izjavo (obrazec izjave dobijo starši v vrtcu), • iz vrtca smejo otoka odpeljati le starši, kdo drug pa le s pisnim pooblastilom staršev, • ob prihodu v vrtec so starši oz. tisti, ki spremlja otroka, dolžni otroka pripeljati do vzgojiteljice ali njene 32

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 pomočnice, prav tako morajo obvestiti vzgojiteljico ali njeno pomočnico, da so prišli po otroka, • v primeru, da otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje oziroma potrebuje nujno medicinsko pomoč, starše o tem obvestimo. Zato potrebujemo vaše podatke o tem, kje ste dosegljivi med otrokovim bivanjem v vrtcu in vas prosimo, da dosledno javite vsako spremembo teh podatkov, • vrtec je namenjen zdravim otrokom, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje ostalih otrok, • v primeru bolezni, starši seznanijo vrtec o vrsti otrokovega obolenja, • v vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok, • vrtec ne more sprejeti odgovornosti za izgubo nakita ali za poškodovanje igrač, ki jih otrok prinese od doma. 33

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 V vseh oblikah sodelovanja s starši želimo z odprtim dialogom vzpostaviti medsebojno zaupanje in iskati najboljše možnosti za razvoj, učenje in dobro počutje otrok. 34

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT (Lenčka Kupper) Refren: ENKRAT, ENKRAT, ENKRAT JE BIL EN MAJHEN ŠKRAT, ENKRAT, ENKRAT, ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT. IMEL JE DOLGO BRADICO, VSA SIVA JE BILA. NA HRBTU JE NOSIL KROŠNJICO, V NJEJ POLNO JE B´LO ZLATA. Refren: ENKRAT, ENKRAT, … POMAGAL RAD JE VSEM LJUDEM, KI DOBRI SO BILI. HUDOBNEŽE PREZIRAL JE, ZA NJE NI IMEL OČI. Refren: ENKRAT, ENKRAT, TI PRAVIŠ, DA GA NI BILO, DOKAZOV DA ŠE NI. V PRAVLJICI TEJ ŽIVEL BO, ZATO ZAPOJMO VSI. Refren: ENKRAT, ENKRAT, 35

PUBLIKACIJA VRTCA 19/20 OSNOVNA ŠOLA STOPIČE - VRTEC STOPIČE PUBLIKACIJA 2019/20 Pripravila: pomočnica ravnateljice za vrtec Neva Kink, dipl. vzg. Viri: likovni izdelki otrok Vrtca Stopiče fotografije iz arhiva Vrtca Stopiče 36

PUBLIKACIJA VRTCA 20/21 10. Potrebno razdaljo vzdržujete tudi do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev. 11. Otrok naj prinese rezervna oblačila in plastično vrečko, kamor se bo pospravilo umazana oblačila. 12. Prepovedano je prinašanje igrač od doma. Izjema so dude in ninice, ki jih bodo otroci lahko imeli le pri počitku. Ob prihodu jih pustite v otrokovi omarici. 13. Upoštevajte pravilno higieno kašljanja/kihanja. 14. Ne dotikajte se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 15. Vrtec se po 8. uri zaklene. Vstop v vrtec za obiskovalce brez predhodnega dogovora ni možen. POMEMBNO: V PRIMERU, da ima vaš otrok naslednje bolezenske simptome: povišano telesno temperaturo, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče ţrelo, nahod, teţko dihanje (občutek pomankanja zraka), ima drisko ali kaţe kakšne druge bolezenske znake, mora ostati doma. O obolenju obvestite vzgojiteljico vašega otroka. 37

PUBLIKACIJA VRTCA 20/21 ODHOD IZ VRTCA: 1. Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli na obrazcu Prijava. 2. V vrtec pridite z masko ter si ob vstopu v stavbo razkužite roke. Po otroka pojdite do njegove igralnice. 3. Vzgojitelj vam bo predal otroka. Prevzem otroka opravite čim hitreje, čakanje in posedanje po garderobah vrtca in na igrišču JE PREPOVEDANO! 4. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na vrtčevskih površinah. Če bo vaš otrok zbolel, nas o tem obvestite. Če bo zbolel v času bivanja v vrtcu, vas prosimo, da pridete ponj v najkrajšem možnem času. Ob vrnitvi v vrtec boste morali napisati in podpisati izjavo, da je otrok zdrav in da se v vrtec vrača po navodilu pediatra. 38

PUBLIKACIJA VRTCA 20/21 V vseh oblikah sodelovanja s starši ţelimo z odprtim dialogom vzpostaviti medsebojno zaupanje in iskati najboljše moţnosti za razvoj, učenje in dobro počutje otrok. 39

PUBLIKACIJA VRTCA 20/21 ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT (Lenčka Kupper) Refren: ENKRAT, ENKRAT, ENKRAT JE BIL EN MAJHEN ŠKRAT, ENKRAT, ENKRAT, ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT. IMEL JE DOLGO BRADICO, VSA SIVA JE BILA. NA HRBTU JE NOSIL KROŠNJICO, V NJEJ POLNO JE B´LO ZLATA. Refren: ENKRAT, ENKRAT, … POMAGAL RAD JE VSEM LJUDEM, KI DOBRI SO BILI. HUDOBNEŢE PREZIRAL JE, ZA NJE NI IMEL OČI. Refren: ENKRAT, ENKRAT, TI PRAVIŠ, DA GA NI BILO, DOKAZOV DA ŠE NI. V PRAVLJICI TEJ ŢIVEL BO, ZATO ZAPOJMO VSI. Refren: ENKRAT, ENKRAT, 40

PUBLIKACIJA VRTCA 20/21 OSNOVNA ŠOLA STOPIČE - VRTEC STOPIČE PUBLIKACIJA 2020/21 Pripravila: pomočnica ravnateljice za vrtec Neva Kink, dipl. vzg. Viri: likovni izdelki otrok Vrtca Stopiče fotografije iz arhiva Vrtca Stopiče 41


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook