Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Publikacija OŠ Stopiče 2021-22

Publikacija OŠ Stopiče 2021-22

Published by damjan.bratkovic, 2021-08-30 13:35:18

Description: Publikacija OŠ Stopiče 2021-22

Search

Read the Text Version

____________________________________________________ delavnice,..), • pomoč pri delovnih akcijah, • sodelovanje pri zbiranju različnega materiala za ustvarjanje, • družabne dejavnosti, • pomoč pri načrtovanju in izvedbi praznovanja 100-letnice šole. Vodja podružnice: Mojca Pavlin 51

____________________________________________________ OSNOVNA ŠOLA STOPIČE PUBLIKACIJA 2019/20 Oblikovanje: mag. Mateja Andrejčič Mojca Pavlin, prof. 52

_______________________________________________________ PREHRANA UČENCEV Vsi učenci v šoli obvezno malicajo. V podaljšanem bivanju imajo učenci obvezno kosilo. Morebitne odjave malice in kosila - če učenca ne bo v šolo ali bo šel iz šole prej, morajo njegovi starši odjavo prehrane javiti do 8. ure istega dne preko obrazca na spletni strani šole (http://www.osstopice.si/za-starse/). Več informacij o prehrani najdete v Pravilniku o šolski prehrani, ki se nahaja na spletni strani OŠ Stopiče (www.osstopice.si) PRAVILA HIŠNEGA REDA Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okuţbe s SARS- CoV-2: model B za osnovne šole so objavljeni v Publikaciji OŠ Stopiče na strani 3, 4 in 5. PRIHOD V ŠOLO Učenci, ki niso v jutranjem varstvu, prihajajo v šolo po 8. uri. V garderobi se preobujejo, za seboj pospravijo in odidejo v razred. POZDRAVLJANJE Dobro jutro in na svidenje vsem ob prihodu in odhodu! Do odraslih in sošolcev so vljudni in spoštljivi. ODMOR (MALICA, KOSILO) Prvi daljši odmor (po drugi šolski uri) je namenjen malici in sprostitvi med urami. Drugi daljši odmor (po peti šolski uri) je namenjen kosilu. Pred odhodom na malico ali kosilo si umijejo roke. V jedilnico in iz nje gredo tiho. Med jedjo upoštevajo pravila obnašanja. Za sabo pospravijo. 53

_______________________________________________________ Deţurni učenec pobriše mizo in stole. Po kosilu da stole na mizo. Jedilnico zapusti zadnji. Po malici se učenci zadrţujejo v razredu. Ko pojedo kosilo, se zberejo v učilnici 1. in 2. razreda. Ob 13. uri v spremstvu učiteljice odidejo k nadaljnjim dejavnostim. GIBANJE NA ŠOLI V šolskih prostorih so učenci samo v copatih. Ne vstopajo v prostore, ki jim niso namenjeni. Na stopnišču in v sanitarijah se ne zadrţujejo. ODHOD DOMOV Če učenci niso v podaljšanem bivanju, se v okolici šole in avtobusne postaje ne zadrţujejo, temveč odidejo takoj domov. O odhodu iz PB obvezno obvestijo učiteljico. Če se odpeljejo z avtobusom, mirno počakajo na postaji. Na šolsko igrišče se lahko vrnejo po 16. uri. PODALJŠANO BIVANJE V podaljšano bivanje prihajajo učenci po končanem pouku vsi naenkrat. Upoštevajo navodila učiteljice. Ko naredijo domačo nalogo, grejo k učiteljici po dodatno zaposlitev. Po vsaki dejavnosti za sabo pospravijo. Šola ni le stavba z učilnicami in učitelji v njej, šola smo vsi mi – učitelji, učenci in starši. Le s skupnimi močmi in z medsebojnim sodelovanjem bomo brez zapletov pripeljali naše otroke skozi osnovno šolo. Tako učitelji kot učenci in starši si ţelimo, da bi bilo počutje vseh na šoli prijetno, a hkrati delovno in ustvarjalno. Učenec bo dobil listo pravic šele takrat, ko bo izpolnjeval vse dolţnosti: 54

_______________________________________________________ - da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole, - da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, - da skrbno izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, - da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, - da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroţa zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih učencev in delavcev šole, - da spoštuje pravila hišnega reda, - da varuje premoţenje šole ter lastnino učencev in delavcev šole, - da se v šoli in izven šole spoštljivo vede do mlajših otrok, vrstnikov in odraslih, - da sodeluje pri akcijah urejanja šole in šolske okolice, za katere se učenci dogovorijo v okviru oddelčne ali šolske skupnosti učencev, - da sodeluje pri izvajanju dogovorjenih oblik deţurstva učencev. Ţelimo, da se o teh dolţnostih z vašim otrokom pogovorite na začetku šolskega leta in tudi med letom. Vsako kršenje dogovorjenih pravil zahteva tudi posledice. Glede na stopnjo prekrška bo učitelj sam presodil o vrsti in načinu kaznovanja. »VSAK ČLOVEK IMA PRAVICO DELATI, KAR HOČE, VENDAR DO MEJE, KO S TEM NE MOTI DRUGIH.« PREDSTAVITEV PROGRAMA Prednostne naloge podruţnice: ⮚ ohranjanje kulturne dediščine, ⮚ zdrav način ţivljenja, ⮚ povezovanje z ostalimi podruţnicami. 55

_______________________________________________________ DNEVI DEJAVNOSTI Športni dnevi - Jesenski pohod in stare igre - Športni dan v ŠVN ( 1. in 2.r. ), Spretnosti z rekviziti ( 3. in 4. r. ) - Zimski športni dan - Atletika in elementarne igre - Zabavne štafetne in druţabne igre Kulturni dnevi - Rastoča knjiga, Branje z radovednostjo - Kulturna dediščina - Predstava - Predstava ob tednu otroka in delavnice, 1.-3. r Tehniški dnevi - Novoletna dekoracija - Od načrta do izdelka ( 1. in 2. razred v ŠVN ) - Ustvarjalne delavnice - Izdelek iz naravoslovne škatle ( 4.r ) Naravoslovni dnevi - Promet - Mleko - Krajinski park Lahinja oz. 1. in 2. razred v ŠVN ali ND v okolici šole 56

_______________________________________________________ TEČAJI Učenci 3. razreda bodo opravili obvezni 20-urni plavalni tečaj v bazenu OŠ Grm. NIP Učenci 1. razreda bodo obiskovali NIP angleščina. ŠVN Šola v naravi za učence 1. in 2. razreda v CŠOD Lipa ( Črmošnjice ) od 26. do 28. 5. 2021. INTERESNE DEJAVNOSTI INTERESNA DEJAVNOST MENTOR Suzana Klobučar Pevski zbor Suzana Klobučar Gledališki kroţek Suzana Klobučar Ustvarjalni kroţek Čebelarski kroţek Franc Kobe Naravoslovno-tehnični kroţek Šah Simona Poljanec Staša Kobe PREDVIDENA TEKMOVANJA, PROJEKTI, NATEČAJI - Bralna značka - Eko bralna značka - Matematično tekmovanje iz Logike ( 2., 3., 4. r ) - Matematično tekmovanje RJI - Tekmovanje Evropski matematični Kenguru za bronasto Vegovo priznanje 57

_______________________________________________________ - Matematično tekmovanje Matemček - Matematično tekmovanje Logična pošast - Naravoslovno tekmovanje Kresnička - Tekmovanje za čiste zobe - Natečaj Trdinovo pero - Likovni in literarni natečaji - Projekti v sklopu Kulturne, Zdrave in Eko šole Učenci sodelujejo še na drugih tekmovanjih, projektih in natečajih, ki so razpisani med šolskim letom. PREDVIDENE PRIREDITVE NA ŠOLI Za starše in krajane: - Prireditev ob izdaji publikacije - Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti v decembru - Prireditev ob dnevu drţavnosti in zaključku šolskega leta EKO DEJAVNOSTI - Celoletna skrb za urejeno in čisto okolico šole - Jesenska in pomladna akcija zbiranja starega papirja - Druge EKO dejavnosti in projekte v sklopu EKO šole DELAVNICE IN DELOVNE AKCIJE - Izdelovanje novoletnih voščilnic - Obiranje in predelava sadja iz šolskega sadovnjaka - Urejanje zeliščnega nasada SODELOVANJE S STARŠI Roditeljski sestanki 58

_______________________________________________________ Na podruţnični šoli so skupni za vse starše učencev od 1. do 4. razreda. Na prvem, septembrskem sestanku, se starši seznanite s programom in organizacijo dela skozi celo šolsko leto. V oktobru je predvideno strokovno predavanje. Na zadnjem roditeljskem sestanku analiziramo realizirane dejavnosti. Govorilne ure Govorilne ure bodo predvidoma po spodnjem razporedu od 14. ure dalje. Starši ste pred vsakimi govorilnimi urami vpišete v preglednico. Torek, 20. 10. 2020 Torek, 17. 11. 2020 Četrtek, 28. 1. 2021 Torek, 16. 3. 2021 Torek, 20. 4. 2021 Torek, 18. 5. 2021 Dopoldanske govorilne ure so v dopoldanskem času enkrat tedensko v času, ki je določen za vsakega učitelja. V tem času bo učitelj na voljo za individualni pogovor. Razpored dopoldanskih govorilnih ur starši prejmejo v začetku šolskega leta. Po potrebi se starši lahko po predhodnem dogovoru oglasijo na razgovor z razrednikom tudi zjutraj pred poukom. Med poukom zaradi nemotenega dela razgovori niso zaţeleni. 59

_______________________________________________________ Ostale oblike sodelovanja: ● Sodelovanje pri raznih aktivnostih (pouk, prireditve, dnevi dejavnosti, delavnice,..), ● pomoč pri delovnih akcijah, ● sodelovanje pri zbiranju različnega materiala za ustvarjanje, ● druţabne dejavnosti. Vodja podruţnice: Mojca Pavlin 60

_______________________________________________________ OSNOVNA ŠOLA STOPIČE PUBLIKACIJA 2020/21 Oblikovanje: mag. Mateja Andrejčič Mojca Pavlin, prof. 61


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook