Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Publikacija OŠ Stopiče 2021-22

Publikacija OŠ Stopiče 2021-22

Published by damjan.bratkovic, 2021-08-30 13:35:18

Description: Publikacija OŠ Stopiče 2021-22

Search

Read the Text Version

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 Ime in priimek……………………………… Razred……………………………………… Naslov……………………………………… Domači telefon…………………………… Službeni telefon očeta ali mame…………… 1

____________________________________________________ Spoštovani učenci in učenke, cenjeni starši! Pred vami je publikacija Osnovne šole Stopiče. V njej predstavljamo podatke iz življenja in dela naše šole v šolskem letu 2019/20. Želimo, da bi vam bila v pomoč in da bi v njej našli odgovore na vprašanja. Pravočasna obveščenost lahko prepreči marsikateri kasnejši nesporazum, zato vas prosimo, da jo skrbno preberete in s svojimi predlogi sodelujete z nami. Tudi v tem šolskem letu bomo sledili viziji, vodilu in poslanstvu našega zavoda. VIZIJA Vzgoja za znanje in življenje. Celostni razvoj učencev v ustvarjalnem sodelovanju učencev, učiteljev, staršev in okolja. VODILO Osrednja nit življenja in dela bo razvijanje bralne pismenosti. POSLANSTVO Zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsem učencem, ki jim bo omogočala nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje. Veliko ustvarjalnosti in uspehov v šolskem letu 2019/20. Stopiče, 2. 9. 2019 Ravnateljica mag. Mateja Andrejčič 2

_______________________________________________________ DOGOVORIMO SE! UČITELJI BOMO: STARŠI BOMO: - poskrbeli, da bodo otroci - skrbeli, da bo naš otrok v šoli varni; redno in točno obiskoval šolo; - usmerjali vašega otroka - kontrolirali otroka, da bo tako, da bo lahko razvil prinašal v šolo potrebne svoje sposobnosti; pripomočke in copate; - zagotovili pogoje, da bo - podpirali svojega otroka pri delu za šolo, pri vsak otrok dosegel tiste pisanju domačih nalog in standarde znanja, ki jih je učenju; sposoben; - redno obveščali šolo o - vzgajali otroke v duhu vseh posebnostih in dobrih medsebojnih težavah, ki bi lahko odnosov in razvijali čut vplivale na delo in vedenje otroka v šoli; odgovornosti; - čim boljše sodelovali s - redno prihajali na govorilne ure in starši, starše redno roditeljske sestanke; obveščali o šoli in predvsem o napredku otroka. - sproti poravnavali vse obveznosti do šole. 3

____________________________________________________ UČENEC/UČENKA BOM: V šolo bom prihajal/a redno in pravočasno. Vsak dan bom imel/a vso opremo, ki jo bom potreboval/a pri pouku. Delo v šoli in doma bom opravil/a kar najbolje. Do vseh ljudi bom vljuden/na, vedno jim bom pripravljen/a pomagati – nikoli ne bom nasilen/na. Skrbel/a bom za red in čistočo v šoli. Spoštoval/ bom svoje sošolce, učitelje in vse druge ljudi. Ker bi radi pomagali našim otrokom, da bi postali odgovorni in neodvisni, moramo učitelji in starši dobro sodelovati. Mislimo, da se moramo veliko pogovarjati o otrocih in tudi z njimi samimi, zato želimo, da bi starši redno prihajali na govorilne ure. Doseči moramo, da se bodo otroci pogovarjali z nami. Z njimi bodimo iskreni in jih pohvalimo, kadar si to zaslužijo. Včasih boste morali sporočiti učitelju, razredniku ali komu drugemu pomembno informacijo o otroku. Mogoče boste želeli kaj vprašati, povedati svoje mnenje, se dogovoriti z učiteljem za pogovor. 4

____________________________________________________ I. PODATKI O ŠOLI OSNOVNA ŠOLA STOPIČE, Stopiče 37, 8322 Stopiče Ravnateljica: mag. Mateja Andrejčič Pomočnica ravnateljice: Anka Koračin Pomočnica ravnateljice za vrtec: Vodja podružnice Dolž: Nevenka Kink Vodja podružnice Podgrad: Mojca Pavlin Mojca Pavlin Tajnik VIZ VI: Simona Fink Računovodkinja: Tatjana Maresić Svetovalna delavka: Marijanca Kolar Telefon: • tajništvo 07/ 30 80 900, 031/629 985 • ravnateljica 07/ 30 80 911, 031/392 025 • pomočnica ravnateljice 07/ 30 80 902, 031/376 305 • računovodstvo 07/ 30 80 904 • svetovalna služba 07/ 30 80 912 • knjižnica 07/ 30 80 915 • vrtec 07/ 30 80 914 • podružnica Dolž 07/ 30 80 920 • podružnica Podgrad 07/ 30 80 922 E- mail: [email protected], [email protected] Faks: 07/ 30 80 913 ULR: http://www.osstopice.si IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA Ime zavoda je: Osnovna šola Stopiče. Sedež zavoda je: Stopiče 37, 8322 Stopiče USTANOVITELJ OŠ Stopiče je ustanovila Mestna občina Novo mesto z Odlokom o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Stopiče (Ur.l. RS 48/96, dne 30.08.1996). ŠOLSKI OKOLIŠ Šolski okoliš, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, je določen z aktom o ustanovitvi. OŠ Stopiče zajema KS Stopiče, KS Podgrad in KS Dolž. 5

____________________________________________________ ŠOLSKI PROSTOR Zajema šolske zgradbe v Stopičah, Podgradu in Dolžu ter igrišča in zelenice ob šolah. STROKOVNI ORGANI ZAVODA Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razrednik. ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev, katerega vodi predsednik. Mentorici šolske skupnosti sta Brigita Bele in Natalija Mihelčić Gradišar. ORGANIZACIJSKA SHEMA a) Matična šola v Stopičah, Stopiče 37, 8322 Stopiče • podružnična šola Podgrad, Podgrad 2, 8000 Novo mesto • podružnična šola Dolž, Šolska cesta 11, 8000 Novo mesto b) UPRAVLJANJE ZAVODA Zavod upravlja ravnateljica in svet javnega zavoda OŠ Stopiče. Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Franci Bačar, Damjan Šeruga in Martin Kobe, pet predstavnikov šole: Verica Turk, Tatjana Maresić, Renata Šimic, Staša Kobe, Veruška Golob ter trije predstavniki staršev: Roman Staniša, Alojz Bastardi in Ivan Šašek. Nov svet je bil konstituiran 30. septembra 2016. c) SVET STARŠEV Skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. d) ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem, učiteljem in vzgojiteljem matične šole, podružnic in vrtca. Svetovalna delavka Marijanca Kolar je dosegljiva vsak dan v času od 7. do 15. ure, popoldne pa tudi v času govorilnih ur. Vključuje se v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj učno vzgojnega dela v šoli in vrtcu, po potrebi sodeluje tudi z zunanjimi ustanovami. Nudi pomoč in svetovanje učencem, staršem, učiteljem, vzgojiteljem, sodeluje z vodstvom šole na različnih področjih življenja in dela šole in vrtca: učenja, poučevanja, šolske kulture, klime in reda, vzgoje, telesnega, osebnega in čustveno socialnega razvoja, šolanja in karierne orientacije 6

____________________________________________________ učencev. Vključuje se v iskanje in nudenje pomoči in podpore družinam, kadar je zaradi socialne stiske ogrožen otrokov razvoj. Pomaga in svetuje pri reševanju socialno ekonomskih težav (subvencija prehrane, šole v naravi, letovanja, učna pomoč). Nudi individualno in skupinsko pomoč učencem pri osebnostnih, vedenjskih, učnih težavah, socialnih stiskah, seznanja jih z uspešnimi metodami učenja. Sodeluje pri koordinaciji, načrtovanju in izvajanju dela z otroki s posebnimi potrebami, izvaja aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci. Svetovalna delavka se sreča z otroki in njihovimi starši že ob vpisu otroka v vrtec in ob vpisu v šolo, spremlja njihov razvoj in socialno integracijo. V sodelovanju s starši, učitelji, vodstvom šole in ostalimi dejavniki pomaga zagotavljati varno in vzpodbudno okolje za optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. e) ŠOLSKA KNJIŽNICA, POVERJENIŠTVO MLADINSKEGA TISKA, UČBENIŠKI SKLAD Šolska knjižnica je odprta vse dni v tednu po objavljenem urniku. Obiskovalci si lahko izposodite knjižnično gradivo: poučne in leposlovne knjige, pregledujete revije, gledate filme, uporabljate računalnik, delate domače naloge … ob upoštevanju hišnega reda. Skozi vse leto potekajo tematske razstave gradiva in izdelkov učencev. Nadaljevali bomo s projektom Rastem s knjigo. Pripravili bomo knjižne uganke in kviz, anketo. Organizirali bomo obisk splošne knjižnice v Novem mestu za učence sedmih razredov. V sodelovanju z učitelji bodo potekale ure knjižnično informacijskih znanj (ure medpredmetnih povezav v sodelovanju s knjižnico). Knjižničarka Jelka Močnik je tudi poverjenica mladinskega tiska in skrbnica učbeniškega sklada. Pri njej lahko naročite revije, če jih želite prejemati preko šole, in izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učitelji in ostali delavci šole sodelujejo pri izbiri naročil strokovnega gradiva, izposojajo gradivo in navajajo učence na obisk knjižnice. Delo v knjižnici v deležu opravlja še Anita Škrbec. f) UČITELJSKI ZBOR Verica Turk, Vilma Trampuš, Ana Maresić Vidic, Brigita Prus, Mojca Pavlin, Jana Dolenšek, Jelka Močnik, Anita Škrabec, Irena Jarc, Romana Tomšič, Sabina Hočevar, Simona Kastrevc, Natalija Mihelčić Gradišar, Veruška Golob, Tina Fabijan, Brigita Bele, Helena Lukman, Suzana Klobučar, Helena Umek, Mateja Hočevar, Breda Zajc, Tilka Kaplan, Renata Žetko, Anka Koračin, Mitja Gros, Mihael Škrget, Melita Štangelj, Anamarija Hlača, Andrej Murn, Tanja Tešar, Zdenka Cvelbar, Staša Kobe, Karmen Blatnik, Zdenka Šafar Cimermančič in Andreja Keše. 7

____________________________________________________ g) STROKOVNI AKTIVI • aktiv prvega do petega razreda (vodja Brigita Prus), • aktiv za slovenščino in knjižničarstvo (vodja Karmen Blatnik), • aktiv naravoslovno–tehničnega, družboslovnega in vzgojnega področja (vodja Veruška Golob), • aktiv matematičnega področja (vodja Tanja Tešar), • aktiv učiteljev PB (vodja Andrej Murn), • aktiv učiteljev tujih jezikov (vodja Melita Štangelj). h) DENARNE ZADEVE Administrativna dela opravljata tajnici VIZ VI Simona Fink in Simona Škrget, ki poleg administrativno-upravnih nalog opravljata tudi obračun denarnih obveznosti učencev. Finančno-računovodska dela opravljata računovodkinji Tatjana Maresić in Simona Škrget. Obe službi delujeta v času od 7. do 15. ure. Šola ima sklad samostojnih prispevkov. Prispevate lahko po svojih zmožnostih na številko podračuna: 01285-6030673125, sklic 291-03. Za prispevek Vam bomo hvaležni. i) VODJA PREHRANE • Helena Umek j) KUHINJSKO OSEBJE • Veronika Fabjan – vodja kuharic, Sabina Cimrmančič, Mateja Ovniček, Darja Pirc (kuharski pomočnik, perica), Delivojka Dević (kuharski pomočnik), Darinka Juršič (gospodinjec) in Vera Kralj (gospodinjec) k) HIŠNIKA • Silvo Lukšič, Janez Drab l) ČISTILCI • Mateja Murn, Jožica Turk, Milanka Mitrović, Janez Kobe 8

____________________________________________________ II. PREDSTAVITEV PROGRAMA PREDMETNIK RAZREDNA STOPNJA PREDMET 1./9 2./9 RAZRED 4./9 5./9 TL TL TL TL Slovenščina 3./9 6 210 7 245 TL 5 175 5 175 Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 7 245 1,5 52,5 1,5 52,5 Glasbena umetnost 2 70 2 70 3 105 Družba 3 105 3 105 2 70 3 105 3 105 4 140 4 140 1 35 Naravoslovje in tehnika 2 70 3 105 5 175 3 105 3 105 5 175 2 70 4 140 Gospodinjstvo 1 35 1 35 2 70 3 105 3 105 3 105 1 35 3 105 Spoznavanje okolja 2 70 2 70 1 35 1 35 2 70 Matematika 0,5 17,5 0,5 17,5 Tuji jezik 4 dni Šport 4 dni 3 dni 3 dni 3 dni Dopolnilni, dodatni 3 dni 5 dni 5 dni pouk 6 6 21 Interesne dejavnosti 20 35 2 70 2 70 2 70 35 3 2/1 35/70 2/1 35/70 Neobvezni izbirni 3 0 0 predmet Individualna in 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 skupinska pomoč Kulturni dnevi 4 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni Naravoslovni dnevi 3 dni 4 dni 4 dni Tehniški dnevi 5 dni 5 dni 5 dni Športni dnevi 8/9/10 Število predmetov 6 23,5/24,5/25,5 9 22 25,5 Tedensko ur pouka 35 35 35 3 3 Tednov pouka 0 0,5 3 0,5 Tednov dejavnosti Oddelčna skupnost Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %. 9

____________________________________________________ PREDMETNA STOPNJA PREDMET 6./9 RAZRED 9./9 TL 7./9 8./9 TL Slovenski jezik 5 175 TLTL 4,5 144 Angleški jezik 4 140 4 140 3,5 122,5 3 96 Likovna umetnost 1 35 4 140 3 105 1 32 Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 Geografija 1 35 1 35 1 35 2 64 Zgodovina 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 Domovinska in državljanska kultura 2 70 2 70 in etika 2 70 1 35 1 35 Biologija Kemija 4 140 1,5 52,5 2 64 Naravoslovje 2 70 Fizika 1,5 52,5 2 70 2 64 Matematika 3 105 Tehnika in tehnologija 3 105 Gospodinjstvo 0,5 Šport 11 2 70 2 64 Izbirni predmet 1 25,5 Izbirni predmet 2 35 4 140 4 140 4 128 Izbirni predmet 3 0,5 Oddelčna skupnost 1 35 1 35 Število predmetov 3 dni Tedensko ur pouka 3 dni 2 70 2 70 2 64 Št. tednov pouka 4 dni 1/2 35/70 1/2 35/70 1/2 32/64 Oddelčna skupnost 5 dni 1 35 1 35 1 32 Kulturni dnevi 1 35 1 35 1 32 Naravoslovni dnevi 1 35 0,5 0,5 0,5 Tehniški dnevi 2 70 Športni dnevi 12/13/14 14/15/16 12/13/14 Razširjeni program 0,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5 Dopolnilni, dodatni pouk 35 Interesne dejavnosti 0,5 35 32 Dodatna pomoč (ind. p.) 3 dni 0,5 0,5 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 3 dni 3 dni 5 dni 4 dni 4 dni 5 dni 5 dni 1 35 1 35 1 32 2 70 2 70 2 64 0,5 0,5 0,5 REDNI POUK bomo organizirali po veljavnem predmetniku za devetletno šolo. Pouk se bo za vse učence začel ob 8.20 uri. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI se bodo izvajali v 7. , 8. in 9. razredu. Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB3, 102/07, 87/11). - Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov, s soglasjem staršev lahko tudi tri ure. - Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen pouka izbirnih predmetov. Starši po vpisu v glasbeno šolo podajo vlogo ravnatelju OŠ. 10

____________________________________________________ Nabor predmetov: • Nemščina I, II, III (Izvajalka: Irena Jarc) • Računalništvo: urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja (Izvajalka: Tanja Tešar) • Likovno snovanje 1, 2, 3 (Izvajalka: Mateja Hočevar) • Robotika v tehniki (Izvajalec: Mihael Škrget) • Izbrani šport (Izvajalec: Andrej Murn) • Obdelava gradiv: les, Načini prehranjevanja (Izvajalka: Helena Umek) • Šahovske osnove, Šahovsko kombiniranje (Izvajalka: Anamarija Hlača) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Tuji jezik angleščina se bo izvajal dve uri na teden v 1. razredu na matični šoli in obeh podružnicah. V četrtem, petem in šestem razredu smo ponudili nemščino, šport, računalništvo, tehniko in tehnologijo. Glede na izbiro učencev bomo v Stopičah izvajali: • Šport (Izvajalec: Andrej Murn) • Nemščina (Izvajalka: Irena Jarc) • Računalništvo (Izvajalka: Tanja Tešar) OBLIKE DIFERENCIACIJE: Notranjo diferenciacijo bodo izvajali učitelji v šolskem letu 2019/20 od 1. do 9. razreda pri vseh predmetih in dejavnostih. V 8. razredu bomo pouk matematike, slovenščine in angleščine organizirali v treh heterogenih učnih skupinah. V 9. razredu bomo pouk matematike, slovenščine in angleščine organizirali v treh heterogenih učnih skupinah. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) – 6. in 9. razred Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja (6. razred) osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika. Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih 11

____________________________________________________ predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja na posamezni šoli. Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Potek NPZ – redni rok: 5. 5. 2020 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 7. 5. 2020 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 11. 5. 2020 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred NPZ iz tujega jezika za 6. razred JUTRANJE VARSTVO organiziramo za učence prvega razreda od 6.15 do 8.15. Za učence 1. r. je jutranje varstvo brezplačno, če je prijavljenih vsaj 10 učencev na matični šoli in 5 na podružnični šoli. V ostalih razredih je jutranje varstvo plačljivo. PODALJŠANO BIVANJE izvajamo za učence razredne stopnje (1. do 5. razred) v času od 11.50 do 16.00. DOPOLNILNI POUK bo namenjen učencem, ki bodo imeli težave pri posameznem predmetu, ob individualni pomoči bodo dosegli pozitivno ali boljšo oceno. DODATNI POUK bodo obiskovali nadarjeni učenci, reševali težje naloge, pisali seminarske naloge in se pripravljali na tekmovanja s posameznih predmetnih področij. Dopolnilni in dodatni pouk organiziramo iz slovenskega in angleškega jezika, kemije, fizike ter matematike. Vključena sta v urnik vsakega oddelka. Delitev v skupine: Zaradi varnejšega in kvalitetnejšega dela na predmetni stopnji delimo posamezne oddelke v dve skupini pri športu, izbirnem predmetu računalništvo, izbranem športu in likovni umetnosti v 9. r. Skupine oblikujemo tudi pri kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dnevih, v šoli v naravi ter pri delovnih akcijah in drugem delu. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ Namenjena je nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami. Izvajajo jo učitelji na razredni in predmetni stopnji. 12

____________________________________________________ ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI Izvajamo Koncept dela z nadarjenimi učenci, ki obsega evidentiranje, identificiranje, izdelavo individualiziranih programov in izvajanje dodatnih dejavnosti. DSP Dodatno strokovno pomoč izvajajo učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logopedi. Število ur je določeno v odločbi o usmeritvi posameznega otroka. RAZŠIRJENI PROGRAM ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE a) Interesne dejavnosti Učencem želimo ponuditi več možnosti za razvoj individualnih sposobnosti. V ta namen organiziramo interesne dejavnosti, ki jih bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci. Vsak učenec naj se vključi vsaj v eno interesno dejavnost. Na matični šoli organiziramo naslednje interesne dejavnosti: INTERESNA MENTOR RAZRED DAN, URA (vpiši DEJAVNOST sam) PRAVLJIČNI KROŽEK Verica Turk 1. – 4. r. OKOLJSKI KROŽEK Brigita Bele CICI VESELA ŠOLA Karmen Blatnik 1. – 3. r. ŠOLSKA SKUPNOST Anamarija Hlača 1. – 5. r. BRALNA ZNAČKA Alenka Gazvoda 6. – 9. r. Sabina Hočevar DRAMSKI, NOVINARSKI Ana Maresić Vidic 6. – 9. r. 6. – 9. r ODBOJKA Helena Umek 6. – 9. r. Breda Zajc MPZ 6. – 9. r. BRALNA ZNAČKA Natalija Mihelčić Gradišar 1. – 5. r. 4. – 6. r. ŠOLSKI RADIO Vilma Trampuš 6. – 9. r. Mitja Gros 1. – 9. r. SKUPINSKI PLESI Andrej Murn 8. – 9. r. OPZ VESELA ŠOLA, BZ 6. – 9. r. 1. – 5. r. TIT 1, 2, 3 1. – 9. r. 3. – 5. r. GIMNASTIKA, AKROBATIKA, MALA PROŽNA PONJAVA PRVA POMOČ ZGODOVINSKI GEOGRAFSKI ŠOLSKA SKUPNOST LUTKOVNI TABORNIKI ŠPORTNI KROŽEK MINI ROKOMET DEČKI Brigita Prus 2.- 5. r. PLES, BZ 4. – 9. r., 5. r. 13

____________________________________________________ INTERESNA MENTOR RAZRED DAN, URA (vpiši DEJAVNOST sam) LIKOVNI KROŽEK Mateja Hočevar 6. – 9. r. MATEMATIČNI K. Tanja Turk 7. – 9. r. LEGO MINDSTROMS Mihael Škrget 6. - 9. r. 7. – 9. r. LOGIKA 8. – 9. r. ASTRONOMIJA 7. r. FISHERTECHNIK MATEMATIČNI KROŽEK VESELA ŠOLA LEGO MINDSTROMS c) Šola v naravi Šola v naravi je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Zahteva ogromno priprav in seveda večja finančna sredstva. Izkušnje kažejo, da ta oblika druženja in izobraževanja pozitivno vpliva na odraščajočo mladino. Za 7. r. organiziramo zimsko smučarsko šolo. Šola v naravi bo potekala v mesecu januarju 2020, (20. 1. 2020 – 24. 1. 2020), v CŠOD Bohinj. Spremljevalci: Andrej Murn – vodja, Romana Tomšič, Breda Zajc Starši, ki bi imeli težave s plačilom, naj se pogovorijo s šolsko svetovalno delavko. PRAVILNIK O PODROBNEJŠIH KRITERIJH IN POSTOPKU SUBVENCIONIRANJA ŠOLE V NARAVI UČENCEV OSNOVNE ŠOLE STOPIČE SPLOŠNE DOLOČBE I. Pravilnik določa postopek za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi, ki je starši ali skrbniki učencev ne zmorejo plačati v celoti. Sprejme ga svet šole po predhodni pridobitvi mnenje sveta staršev. II. Sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavlja letno eni generaciji učencev Ministrstvo za šolstvo in šport iz državnega proračuna v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi. Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno izobraževalnega dela, ki sodi v razširjen program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka izven prostora šole. Šola upravičenost do subvencije za posameznega učenca določi sama na podlagi obravnave vlog in ob upoštevanju kriterijev tega pravilnika. Sredstva so namenjena za subvencioniranje glede na kriterije in višino sredstev, ki so dodeljena šoli. Višino prispevka na posameznega učenca in višino subvencije vsako šolsko leto šola določi glede na vsebino in obseg sredstev za ta namen. 14

____________________________________________________ III. Šola najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi starše seznani z višino prispevka za izvedbo in z možnostjo subvencioniranja. Šola v šolski publikaciji starše seznani z možnostjo subvencioniranja šole v naravi, z načinom uveljavljanja in s postopkom dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. Vlogo lahko starši dobijo pri razredniku ali šolski svetovalni delavki. KRITERIJI UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE IV. Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencev upošteva kriterije iz Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi: - višina dohodka na družinskega člana, - višina otroškega dodatka, - prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, - brezposelnost staršev, - dolgotrajne bolezni v družini, - dolgotrajni socialni problemi, - druge izrazite posebnosti v družini. V. Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi se na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji, na osnovi katerih se izdela prednostni vrstni red in višina subvencije: 1. Višina povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (v skladu s predpisano lestvico za določitev višine otroškega dodatka v tekočem koledarskem letu): Lestvica, ki je podlaga za ugotavljanje upravičenosti do subvencije šole v naravi: Dohodek na družinskega člana v % ŠTEVILO TOČK povprečne neto plače v RS (iz odločbe o otroškem dodatku) do 25 % 70 točk nad 25 % do 30 % 50 točk nad 30 % do 38 % 30 točk nad 38 % do 45 % 20 točk nad 45 0 točk V kolikor znaša povprečni mesečni dohodek na družinskega člana nad 45% , mora vlagatelj za pridobitev subvencije šole v naravi izpolnjevati pogoje iz 2. in 3. točke kriterijev in tako izkaže bistveno slabši socialni položaj v družini. 2. Število otrok v družini: - število vzdrževanih otrok v družini…………… ……………….10 točk za vsakega otroka 15

____________________________________________________ 3. Dolgotrajni socialni problemi v družini, izrazite posebnosti v družini: (ovrednoteno z 10 točkami za posamezen primer) - bolezen v ožji družini: kronična bolezen …………………………….……….. 10 točk invalidnost …………………………………………… 10 točk - druge izrazite posebnosti v družini: samohranilstvo ………………………………………… 10 točk huda materialna stiska ob izgubi zaposlitve, nedokončanem ločitvenem postopku, nesrečah,neurejenem državljanstvu……………………………………. 10 točk Dolgotrajni socialni problemi in druge izrazite posebnosti v družini se ugotavljajo na podlagi dokazil vlagatelja ali njegove pisne izjave. VI. Starši uveljavljajo pravico do subvencionirane šole v naravi prostovoljno. Vlogo za dodelitev subvencije za šolo v naravi vložijo starši ali zakoniti zastopniki otroka po pošti ali osebno pri šolski svetovalni delavki. Vlogo vlagatelji lahko dobijo pri razredniku, lahko pa tudi pri šolski svetovalni delavki. Izpolnijo jo do datuma, ki je naveden na vlogi. VII. Starši s podpisom vloge dovoljujejo zbiranje podatkov za namen subvencioniranje šole v naravi. Vložnik mora davčne podatke posredovati sam, druge podatke iz uradnih evidenc lahko pridobi šola, davčne podatke pa le s soglasjem zavezanca. Zaradi hitrejšega postopka lahko vlagatelj ob vlogi predloži naslednje priloge: - fotokopijo odločbe o višini otroškega dodatka izdana s strani pristojnega centra za socialno delo - potrdilo delodajalca o višini bruto plače za zadnje tri mesece pred oddajo vloge (v izjemnih primerih, kadar vlagatelj še ni uveljavljal pravice za pridobitev otroškega dodatka - npr. tuji državljani) - druga dokazila, s katerimi dokazuje navedbe v vlogi (potrdilo o brezposelnosti, izdano s strani zavoda za zaposlovanje, potrdilo o zdravstvenem stanju s strani zdravnika oz. invalidske komisije, pisno mnenje centra za socialno delo o dolgotrajnih socialnih problemih v družini..) POSTOPEK DODELITVE ALI ZAVRNITVE SUBVENCIJE VII. O upravičenosti in višini subvencije odloča ravnateljica. Ravnateljica odloča na osnovi interne dokumentacije, ki jo pripravi šolska svetovalna služba. Pri ocenjevanju vloge se zabeleži uradni zaznamek, v katerem se določi upravičenost oz. neupravičenost učenca do subvencioniranja šole v naravi in višina subvencije ob upoštevanju kriterijev za dodelitev ter razpoložljivih sredstev Vlagatelja se lahko pozove, da dopolni ali vlogo dodatno obrazloži. Praviloma se pridobitev 16

____________________________________________________ pravice za subvencioniranje šole v naravi učenca določi ob izpolnjevanju naslednjih pogojev oziroma zbranih točkah: - od 40 do 60 točk………... delno subvencionirana šola v naravi - od 70 točk naprej………..v celoti subvencionirana šola v naravi Višina subvencije bo določena glede na število upravičencev in obseg sredstev. V kolikor je razpoložljivih sredstev manj, ima šola pravico prilagoditi kriterije za pridobitev subvencije v celoti. OBVEŠČANJE STARŠEV IX. Šola staršem vroči odločbo ravnateljice z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti učenca do subvencionirane šole v naravi v roku enega meseca od prejema popolne vloge. VARSTVO PRAVIC X. Starši oz zakoniti zastopniki učenca lahko podajo pisno pritožbo na pritožbeno komisijo Osnovne šole Stopiče ali ustno na zapisnik v tajništvu šole v roku 15 dni po vročitvi odločbe, s katero se določa višino subvencije ali pa se vlogi ne ugodi. O pritožbi na odločbo o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi odloča petčlanska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik sveta šole izmed imenovanih članov pritožbene komisije. Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti vsi člani komisije. O pritožbi odloči komisija v roku enega meseca od dneva prejema pritožbe. Odločitev komisije je dokončna. a) Tečaji • kolesarski v 5. razredu • plavalni tečaj v 3. razredu • plesni tečaj v 9. razredu b) Ekskurzije Poučne ekskurzije v kraju organizirajo učitelji v skladu z učnimi načrti. Pri organizaciji ekskurzij upoštevamo načelo, da učenec v času šolanja sistematično spozna vsa najpomembnejša področja Slovenije. Program zaključnih ekskurzij, ki ga sprejme učiteljski zbor, se vsako leto opravi v pomladanskem času. Cilj ekskurzij je pridobiti pravilne predstave o slovenskih pokrajinah in življenju v njih. Priprava poteka v razredu in v šolski knjižnici. Opazovalne naloge, ankete in meritve se izvajajo na terenu. Ureditev nalog, izdelava kart in razstava izdelkov poteka pri posameznih predmetnih področjih. c) Kulturni dnevi Načrtujemo naslednje oblike kulturnih dejavnosti: • kulturni dan na šoli (1.- 9. r.), 17

____________________________________________________ • ogled gledališke predstave (Novo mesto, Ljubljana), • obisk glasbene ustanove (opera, filharmonija), • filmska predstava, • lutkovna predstava, • obisk umetnikov in kulturnih delavcev na šoli, • obisk muzeja in likovne galerije • knjižne, likovne razstave, • skrb za likovno podobo šole, • nastopi za starše, • priprava kulturnih programov za različne naročnike. Vsebina kulturnih dni za posamezen razred, čas, kraj, spremljevalci in vstopnine bodo določeni v Letnem delovnem načrtu šole. d) Naravoslovne dejavnosti Podroben razpored naravoslovnih dejavnosti bo v Letnem delovnem načrtu šole. e) Športne dejavnosti Športni dnevi so oblika športnih aktivnosti, ko učenci in učitelji celovito doživljajo športne vrednote. Predmetna stopnja: 1. športni dan: GREMO NA POHOD – Stopiče (september 2019) 2. športni dan: ŠOLSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI – Stopiče (september 2019) 3. športni dan: SMUČANJE, SANKANJE, POHOD, IGRE NA SNEGU (februar 2020) 4. športni dan: MERITVE ZA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON – Stopiče (april 2020) 5. športni dan: PLAVANJE ali IGRE z ŽOGO (junij 2020) Nosilca športnih dni sta učitelja športne vzgoje Romana Tomšič in Andrej Murn. Razredna stopnja: 1. športni dan: JESENSKI POHOD (september 2019) 2. športni dan: ŠOLSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI – Stopiče (junij 2020) 3. športni dan: SANKANJE ALI IGRE NA SNEGU – Stopiče (februar 2020) 4. športni dan: SPOMLADANSKI POHOD – Stopiče (junij 2020) 5. športni dan: IGRE PO IZBIRI (maj 2020) f) Delovne akcije in drugo potrebno delo: • Vsi učenci od 6. do 9. razreda dežurajo po razporedu, navodila za dežurstvo so v zvezku za dežuranje. • Vsak teden čisti določen razred okolico šole in avtobusno postajo, razpored bo objavljen na oglasni deski šole. 18

____________________________________________________ • V okviru okoljskega krožka učenci skrbijo za cvetje (mentorica: Turk Verica). • Zbiranje odpadnega papirja (dve zbiralni akciji: oktober, april). ŠOLSKI KOLEDAR Šolsko leto se pričenja v ponedeljek, 2. 9. 2019 in zaključi v petek, 31. 8. 2020. 1. Ocenjevalna obdobja od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020 od 1. 2. 2020 do 24. 6. 2020 1. ocenjevalno obdobje: 2. ocenjevalno obdobje: 2. Ocenjevalne konference I. 28. januar 2020 (1. – -9. r.), II. 10. junij 2020 (9. r.), 18. junij 2020 (1.– 8. r.) 3. Pouka prosti dnevi: • počitnice: − jesenske: 28. oktober – 1. november − novoletne: 25. december – 2. januar − zimske: 24. februar – 28. februar − prvomajske: 27. april – -1. maj • državni prazniki in drugi prosti dnevi: 31. oktober 2019 – dan reformacije 1. november 2019 – dan spomina na mrtve 25. december 2019 – BOŽIČ 26. december 2019 – dan samostojnosti in enotnosti 1. in 2. januar 2020 – novo leto 8. februar 2020 – PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 13. april 2020 – velikonočni ponedeljek 27. april 2020 – dan upora proti okupatorju 1. in 2. maj 2020 – praznik dela 25. junij 2020 – dan državnosti • sobote in nedelje • pouka prost dan: 3. januar 19

____________________________________________________ 4. Deveti razred • informativna dneva: 14. in 15. februar 2020 • zaključek pouka: 15. 6. 2020 5. Roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9. razreda • Prvi rok: 16. 6. 2020–29 . 6. 2020 • Drugi rok: 18. 8. 2020–31. 8. 2020 6. Roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence ostalih razredov • Prvi rok: 26. 6. 2020– 9. 7. 2020 • Drugi rok: 18. 8. 2020–31. 8. 2020 7. Trajanje pouka • 2. september 2019: začetek pouka • 15. junij 2020: konec pouka za učence 9. razreda • 24. junij 2020: konec pouka za učence 1. do 8. razreda Število dni pouka za 9. razred: 182 dni Število dni pouka za 1.–8. razred: 189 dni 8. Tekmovanja DATUM TEKMOVANJE STOPNJA 26. 9. 2019 LOGIKA (ZOTKS) šolsko 7. 10. 2019 HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE, 1. krog šolsko 11. 10. 2019 šolsko 16. 10. 2019 TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI šolsko BIOLOGIJA – PROTEUSOVO PRIZNANJE (Prirodoslovno 19. 10. 2019 društvo Slovenije) državno 21. 10. 2019 šolsko 11.11. 2019 LOGIKA (ZOTKS) šolsko 12. 11. 2019 ANGLEŠČINA, 8. r. šolsko 21. 11. 2019 šolsko 16. 11. 2019 BOBER državno 14. 11. 2019 SLOVENŠČINA – CANKARJEVO PRIZNANJE (ZRSŠ) šolsko 19. 11. 2019 NEMŠČINA, 9. r. (ZRSŠ) šolsko TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI ANGLEŠČINA, 9. r. NARAVOSLOVJE 20

____________________________________________________ 25. 11. 2019 ANGLEŠČINA, 8. r. (ZRSŠ) državno 29. 11. 2019 BIOLOGIJA – PROTEUSOVO PRIZNANJE (Prirodoslovno državno društvo Slovenije) 3. 12. 2019 ZGODOVINA (ZRSŠ) šolsko 4. 12. 2019 šolsko 5. 12. 2019 RAZVEDRILNA MATEMATIKA šolsko 11. 12. 2019 šolsko 11. 1. 2020 ASTRONOMIJA (DMFA) državno 15. 1. 2020 GEOGRAFIJA (ZRSŠ) 20. 1. 2020 regijsko 9. 1. 2020 ASTRONOMIJA (DMFA) šolsko 4. 2. 2020 ANGLEŠČINA, 9. r. (ZRSŠ) 5. 2. 2020 KEMIJA – PREGLOVO PRIZNANJE (ZOTKS) regijsko 5. 2. 2020 SLOVENŠČINA – CANKARJEVO PRIZNANJE (ZRSŠ) 13. 2. 2020 ZGODOVINA (ZRSŠ) regijsko 7. 3. 2020 FIZIKA – STEFANOVA PRIZNANJA (DMFA) šolsko 12. 3. 2020 NARAVOSLOVJE - KRESNIČKA šolsko 11. 3. 2020 GEOGRAFIJA (ZRSŠ) 13. 3. 2020 SLOVENŠČINA – CANKARJEVO PRIZNANJE (ZRSŠ) regijsko 14. 3. 2020 NEMŠČINA , 9. r. (ZRSŠ) državno 17. 3. 2020 VESELA ŠOLA državno 24. 3. 2020 šolsko 19. 3. 2020 FIZIKA 27. 3. 2020 ZGODOVINA (ZRSŠ) regijsko 4 4. 2020 ANGLEŠČINA, 9. r. (ZRSŠ) državno 2. 4. 2020 PREVERJANJE ZNANJA EKIP PRVE POMOČI državno MATEMATIKA – VEGOVA PRIZNANJA (DMFA) šolsko 8. 4. 2020 FIZIKA – STEFANOVA PRIZNANJA (DMFA) šolsko 17. 4. 2020 KEMIJA – PREGLOVO PRIZNANJE (ZOTKS) 18. 4. 2020 TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO regijsko 9.5.2020 PRIZNANJE MEHURČKI (I. VIO) državno VESELA ŠOLA šolsko GEOGRAFIJA (ZRSŠ) MATEMATIKA – VEGOVA PRIZNANJA (DMFA) državno FIZIKA – STEFANOVA PRIZNANJA (DMFA) državno državno državno 9. RAZREDI, RAZREDNIKI, PREDMETI, ODDELKI RAZ. RAZREDNIK PREDMET ODDELEK 1. r. Vilma Trampuš, Simona RP STOPIČE 2. r. Kastrevc in Anka RP 3. r. Koračin, drugi strokovni RP STOPIČE 4. r. delavki RP STOPIČE 5. r. RP STOPIČE Verica Turk STOPIČE Brigita Bele Ana Maresić Vidic Brigita Prus 21

____________________________________________________ PREDMETNA STOPNJA UČITELJ PREDMET Mihael Škrget, 8. a MAT, FIZ, DOP/DOD, DSP, Andrej Murn, 8. b ISP, OIZ Tanja Tešar, 9. b ŠPO, PB, ISP, NIP ŠPO, OIZ MAT, OIZ, DOP/DOD, DSP, Veruška Golob NIP BIO, KEM, DOP/DOD Tina Fabijan NAR, BIO, JV, PB Mateja Hočevar LUM, OIZ, DSP Sabina Hočevar, 7. b SLJ, DOP/DOD, DSP, ISP, PB Breda Zajc PB Jelka Močnik KNJIŽNICA Anita Škrbec KNJIŽNICA, PB Irena Jarc OIZ TJN Alenka Gazvoda GUM Karmen Blatnik, 7. a SLJ, DSP, ISP, PB Anamarija Hlača, 6. r. TJA, DOP/DOD, DSP, ISP, OIZ Renata Žetko TJA, DSP Anka Koračin GUM, GEO, ZGO, MAT, druga strokovna delavka Natalija Mihelčić ZGO, GEO, ISP, DOP/DOD, Gradišar DSP Zdenka Cvelbar laborant Andreja Keše DSP Renata Medle DSP Klara Radoš DSP Zdenka Šafar DSP Cimermančič Melita Štangelj TJA, NIP, DSP, PB Mitja Gros DKE, PB Helena Umek, 9.a TIT, GOS, PB, ID, org. preh., OIZ Romana Tomšič ŠPO, PB, JV Damjan Bratkovič računalničar org. inf. dejavnosti a) Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja Stopiče Mitja Gros, Breda Zajc, Andrej Murn, Karmen Blatnik, Sabina Hočevar, Vilma Trampuš, Helena Umek b) Jutranje varstvo Romana Tomšič c) Šolska svetovalna služba Marijanca Kolar d) Šolska knjižnica Jelka Močnik, Anita Škrbec 22

____________________________________________________ 10. SODELOVANJE S STARŠI Vse bolj je pomembno sodelovanje staršev, učiteljev in učencev v smislu skupnega prizadevanja za boljši učni uspeh, trajnejše znanje in s tem boljše počutje učencev. Želene vzgojno-izobraževalne cilje bomo dosegli ob sprotnem sproščenem sodelovanju med šolo in družino, z aktivnim sodelovanjem staršev na rednih in občasnih srečanjih. Cilji sodelovanja so: spodbuditi pristnejše oblike sodelovanja med šolo in starši, graditi medsebojno objektivno informiranje, dajati vzpodbude za boljše delo in sproti reševati aktualne probleme. Oblike sodelovanja: • Roditeljski sestanki − september: program dela (5. 9. 2019, ob 16.00 RS, ob 17. uri PS); − oktober: strokovno predavanje dr. Sebastjan Kristovič, Vzgoja – priprava otroka za življenje (3. 10. 2019, ob 17. uri); − junij: analiza dela, družabno srečanje (4. 6. 2020, ob 17. uri). O datumih roditeljskih sestankov, ki bodo organizirani med šolskim letom, boste pisno obveščeni. • Govorilne ure bodo potekale praviloma vsak prvi četrtek v mesecu, za 1.–5. razred po dogovoru s starši na 1. roditeljskem sestanku, 6.–9. razred po razporedu v tabeli, starši boste za vsakokratne govorilne ure posebej obveščeni. Meseca decembra in maja bodo govorilne ure po predmetih. GOVORILNE URE 7. 11. 2019 ob 17. uri 5. 12. 2019 ob 17. uri 9. 1. 2020 ob 17. uri 6. 2. 2020 ob 17. uri 12. 3. 2020 ob 17. uri 2. 4. 2020 ob 17. uri 7. 5. 2020ob 17. uri Pogovore bomo organizirali v matičnih učilnicah. V tem času bodo na šoli tudi strokovni in vodstveni delavci. Starše vabimo, da se vključujete v življenje in delo na šoli, saj je le tako mogoče graditi skupne cilje in jih uresničevati: • pisne informacije in navodila (obvestila ob ocenjevalnih obdobjih), • družabna srečanja, • govorilne ure v dopoldanskem času (vsak učitelj ima določen dan in uro). 23

____________________________________________________ V delo šole se starši vključujejo tudi preko SVETA STARŠEV in SVETA ŠOLE. 11. PODALJŠANO BIVANJE Program poteka za učence od 1. do 5. razreda od 11.50 do 16.00. Potek aktivnosti: a) Prehrana: • Pripravijo se na kosilo. • Usvojijo temeljna pravila prehranjevanja (primerno obnašanje pri jedi, pravilna uporaba jedilnega pribora). • V miru zaužijejo obrok in pospravijo za seboj ter se odpravijo na počitek. b) Sprostitvena dejavnost: • Zadovoljijo osnovne potrebe po gibanju, igri, počitku in druženju z vrstniki. • Svobodno izbirajo aktivnosti in se svobodno družijo z vrstniki. • Preživljajo čas na prostem, na krajšem sprehodu ali s športnimi, družabnimi in razvedrilnimi igrami. • Odpočijejo si in naberejo novih moči za nadaljnje delo. c) Samostojno učenje: • Učijo se načrtovati svoje delo (čas dela in aktivnosti, vmesne individualne počitke, čas ponavljanja) in pripraviti delovni prostor (priprava pripomočkov in organizacija prostora). • Samostojno pišejo domače naloge. • Težje naloge pišejo skupaj. • Pišejo čitljivo in pravilno. • Ponavljajo in utrjujejo znanje pridobljeno pri pouku. • Učijo se nuditi učno pomoč ali jo poiskati. • Poglabljajo svoje znanje skozi tedenske teme, vezane na letni cikel in praznično leto. d) Ustvarjalno preživljanje časa: • Razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih. • Navajajo se na pripravo delovnega prostora in ravnanje z orodji. • Opazujejo in raziskujejo naravno okolje ter ugotovitve ponazarjajo na plakatih. • Izdelujejo izdelke iz različnih materialov (papir, blago, les…) in z raznovrstnimi tehnikami. • Oblikujejo razstave svojih izdelkov in urejajo kotiček PB. • Pojejo, plešejo, pripravljajo 24 dramske igrice ter za njih

____________________________________________________ pripravljajo kostume, kulise in rekvizite. Zaradi nemotenega dela v podaljšanem bivanju so odhodi domov določeni za vozače 10 minut pred odhodom avtobusov (v skladu s podpisano izjavo) oziroma od 15. ure naprej. Vsako spremembo v zvezi z odhodom učencev domov, morajo starši pisno sporočiti učiteljem podaljšanega bivanja. 12. PREVOZ UČENCEV V ŠOLO Učenci se vozijo v šolo s tremi avtobusi, in sicer iz Dolža, Podgrada, Velikega Cerovca in Hrušice. V primeru čakanja na odhod avtobusa iz Stopič, učenci obiskujejo knjižnico ali pa se igrajo na športnih igriščih. Organizirano je varstvo učencev med prostimi urami in varstvo vozačev. Dežurni učitelji dežurajo od 7. 30 ure do odhoda šolskih avtobusov (13.55). JUTRANJE VOŽNJE: Jurna vas –Koroška vas - Veliki Cerovec - Vinja vas - Podgrad – Koroška vas – Gor. Težka Voda – Dol. Težka Voda - Poganci – Črmošnjice - OŠ Stopiče ODHOD: 6.50 do 48 učencev PRIHOD: 7.25 ODHOD: 7.40 2 x 19 km = 38 km do 36 učencev PRIHOD: 8.15 Zajčji Vrh – Dolž - Iglenik – Veliko Cerovec– Vrhe – Dolž – Zajčji Vrh – Mali Orehek – Veliki Orehek - OŠ Stopiče ODHOD: 6.55 do 35 učencev PRIHOD: 7.20 ODHOD: 7.45 2 x10 km = 20 km do 19 učencev PRIHOD: 8.10 Hrušica – Hrib pri Orehku – Šentjošt – Črmošnjice – OŠ Stopiče (manjši avtobus) ODHOD: 6.55 PRIHOD: 7.15 8 km do 36 učencev VOŽNJE PO POUKU: OŠ Stopiče – Črmošnjice - Poganci – Dol. Težka Voda – Gor. Težka Voda - Koroška vas - Veliki Cerovec - Vinja vas – Podgrad – Veliki Cerovec - Koroška vas – Jurna vas ODHOD: 13.55 ODHOD: 14.40 2 x 19 km OŠ Stopiče – Veliki Orehek – Mali Orehek - Zajčji Vrh - Dolž - Vrhe – Iglenik – Veliki Cerovec ODHOD: 13.55 25

____________________________________________________ ODHOD: 14.40 2 x 10 km OŠ Stopiče – Črmošnjice- Šentjošt – Hrib pri Orehku – Hrušica (manjši avtobus) 8 km ODHOD: 13.50 S k u p a j: 148 km PREDVIDENO ŠTEVILO AVTOBUSOV: ZJUTRAJ: 2 + 1 manjši avtobus PO POUKU: 2 + 1 manjši avtobus Vožnje s šolskim kombijem: 8 km OŠ Stopiče – Črmošnjice- Šentjošt – Hrib pri Orehku – Hrušica ODHOD: 14.35 Učenci, ko čakate na avtobus/kombi, pazite na svojo varnost in bodite strpni ter prijazni drug do drugega. Še posebej bodite pozorni do mlajših učencev in do učencev, ki so v tem šolskem letu postali šolarji. Šola ima izdelan in izobešen prometno varnostni načrt. Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali kolesarske izpite. Starše prosimo, opozarjajte svoje otroke na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na poti v šolo in iz nje. 13. ZDRAVSTVENO VARSTVO Zdravstvene preglede organizira pristojna zdravstvena služba. Zdravstveno varstvo šolskih otrok izvajamo z namenom, da učencem v času rasti in vzgoje, ki poteka sočasno z delom (procesom šolanja ) ohrani in utrdi zdravje. Zdravstveni delavci šolskega dispanzerja Novo mesto spremljajo zdravje in razvoj šolskih otrok od pregleda pred vstopom v šolo in potem ves čas osnovnega šolanja. Vsi učenci so pregledani v prvem, tretjem, šestem in osmem razredu. V prvem in tretjem opravijo obvezna cepljenja otrok. Posebno skrb posvečamo negi zob, saj imamo stalne kontrole ustrezne zobozdravstvene službe. Učenci od 1. do 5. razreda so že nekaj let vključeni v tekmovanje » Čisti zobje - zdravi zobje«. 14. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV Pravice učenca v osnovni šoli so: 26

____________________________________________________ – da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti; – da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje; – da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje; – da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur; – da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine; – da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi; – da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti; – da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet; – da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti predznanje in individualne posebnosti; – da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok; – da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo; – da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje; – da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole; – da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole; – da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta; – da sodeluje pri ocenjevanju; – da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih. Dolžnosti učenca so: – da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola; – da izpolni osnovnošolsko obveznost; – da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti; – da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti; – da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu; – da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole; – da spoštuje pravila hišnega reda; – da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino 27

____________________________________________________ učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje; – da se spoštljivo vede do drugih; – da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole; – da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev. 15. STATUS ŠPORTNIKA, UMETNIKA (perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik), 51. člen Zoš Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. Potrebna dokumentacija: • pisna prošnja učenca, ki jo podpišejo tudi starši; • potrdilo športnega kluba, kjer mora biti točno navedena zahtevnost treningov; • potrdilo glasbene šole ali druge kulturne ustanove. 16. ŠOLSKA SKUPNOST • razvijamo odgovornost do šole in do zdravega življenja; • udeležujemo se različnih tekmovanj, humanitarnih akcij in srečanj z drugimi šolami; • raziskujemo; • spodbujamo tekmovanja in sodelovanje v interesnih dejavnostih; • pogovarjamo se o življenju in delu razredne skupnosti in o medsebojnih odnosih; • cenimo pravočasen prihod v šolo, dobre odnose med učenci, dobre odnose med učenci in učitelji, skrb za šolsko imovino, skrb za urejeno okolico šole, pravilen odnos do razstavljenih izdelkov in obvestil, vljudnost do zunanjih obiskovalcev šole. 28

____________________________________________________ HIŠNI RED OŠ STOPIČE V želji, da bi se med seboj dobro razumeli in počutili, moramo upoštevati hišni red. PRIHOD IN ODHOD UČENCEV Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se obnašamo spodobno. K pouku prihajamo pravočasno. Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred pričetkom pouka. V garderobah odložijo svojo garderobo, se preobujejo v sobne copate in 10 minut pred pričetkom pouka počakajo učitelje pred posameznimi razredi. Po končanem pouku učenci odidejo domov. POUK • Pouk poteka pod vodstvom učiteljev po razporedu in v učilnicah, kot to določa urnik. • Šolske ure se začnejo s pozdravom in umirjanjem (priprava na pouk). • Med vzgojno-izobraževalnim delom velja disciplina, ki obsega: prisotnost na svojem prostoru, pripravljenost pripomočkov za pouk, poslušanje, spraševanje nerazumljivih vsebin med razlago, kulturno vedenje in pospravljanje po končanem delu. • Med šolskimi urami učenci praviloma ne odhajajo iz učilnic. • O dogajanjih v razredu mora učitelj sproti obveščati razrednika, ki se na govorilnih urah pogovori s starši o določenem problemu. ODSOTNOST UČITELJA Če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora reditelj javiti odsotnost pomočnici ravnateljice ali ravnateljici. ODMORI • Petminutni odmor je čas med šolskimi urami, v katerem učenci zamenjajo učilnice in se pripravijo na delo za naslednjo šolsko uro. • Petnajstminutni odmor je namenjen malici, krajšemu oddihu in sprostitvi. • Dvajsetminutni odmor je namenjen kosilu. PREHRANA UČENCEV Zdrava prehrana je del uspeha pri učenju in v veliki meri vpliva na razpoloženje in medsebojne odnose. Zato si bomo v šoli prizadevali učencem nuditi zdravo in kakovostno bogato hrano, ki bo omogočala nemoten zdravstveni razvoj naših 29

____________________________________________________ otrok. Učenci malicajo v jedilnici po naslednjem razporedu: • ob 9.05: 1., 2., 3., 4., 5.r., • ob 9.55: 6. r., 7. a., 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b. Malico razdelita po dva učenca iz posameznega oddelka, ki odideta v jedilnico pet minut pred koncem ure. Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in dežurni učitelji. Učence od 1. do 9. razreda spremljajo učitelji v jedilnico in poskrbijo za red. Kosilo je od 13.25 do 13.45 za učence predmetne stopnje in za ostale, ki se dnevno prijavijo ter od 11.50 dalje za učence podaljšanega bivanja. Za kulturno vedenje pri kosilu poskrbi učitelj/-ica podaljšanega bivanja in dežurni učitelj. Področje prehrane ureja Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010, 3/2013, 46/2014) in Pravila o šolski prehrani (objavljena na spletni strani šole). UREJENOST Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. Učenci skrbijo, da je učilnica čista in prijetna. V učilnicah so učenci v sobnih copatih. Reditelja sta vedno dva učenca, ki ju določi razrednik. Svoje naloge opravljata en teden. Imata naslednje dolžnosti: - Med odmori in po pouku pobrišeta tablo. - Na začetku vsake ure javita učitelju manjkajoče učence in ga obvestita o drugih spremembah v razredu. - Po končanem pouku zadnja zapustita razred, pospravita učila, zapreta okna, ugasneta luči. Učitelj zaklene razred. RAZNO • V jesenskem in spomladanskem času lahko učenci koristijo zelene površine in igrišča za sprostitev in rekreacijo po pouku. • Dežurni razredi, ki pomagajo pripraviti večnamenski prostor ob večjih prireditvah so tisti, ki v tekočem tednu opravljajo dežuranje. • Uporaba mobilnega telefona v šolskih prostorih ni dovoljena. Šola ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z mobilnim telefonom. Učencem je na voljo za nujne pogovore telefon v tajništvu šole. 30

____________________________________________________ DEŽURSTVO UČENCEV V ŠOLSKIH PROSTORIH Dežurni učitelji in učenci imajo med opravljanjem dežurnega dela posebno odgovornost. Dežurstvo opravljajo vsi učenci šestih, sedmih, osmih in devetih razredov po razporedu. Morebitne zamenjave dežurnih učencev med posameznimi urami so možne samo v dogovoru z učiteljem pri katerem ima učenec pouk. Dolžnosti dežurnih učencev: 1) Pred pričetkom pouka vzame dežurni učenec v zbornici kartonček s svojim imenom, prebere naloge dežurnih učencev in se o njih pogovori z dežurnim učiteljem. 2) NALOGE dežurnih učencev: Vhod za stranke: Vhod za učence: - Sprejema stranke in jih pospremi do - Zapira in zaklepa vhodna vrata, tajništva oziroma do upravnih zapira vrata v garderobi. Med poukom prostorov. ugaša luči na hodnikih in straniščih ter - Skrbi, da so stranišča stalno zaprta in skrbi za urejenost garderobnih opozarja na pravilno uporabo teh prostorov. - Razdeli in raznese kartončke za prostorov. - Skrbi za urejenost avle (zloži stole, kosila in liste za odsotnost (8.30). uredi mize, ugasne luči, pobere smeti, - Sprejema naročila in jih posreduje …). - Ugaša luči in zapira vrata. naslovnikom. - Sprejema naročila in jih posreduje - Skrbi, da so stranišča stalno zaprta in opozarja na pravilno uporabo teh naslovnikom. prostorov. - Dežurni učenec ne sme zapuščati - Dežurni učenec ne sme zapuščati svojega prostora brez dovoljenja svojega prostora brez dovoljenja učitelja ali ravnateljice. učitelja ali ravnateljice. 3) Dežurstvo se prične ob 8.00, zaključi se po šesti šolski uri. Posebne naloge obeh dežurnih učencev: • Ob 8.10 pripravita mize v jedilnici za zajtrk in malico (vrtec, razredna stopnja). • Ob 9.45 pripravita mize v jedilnici za malico. 31

____________________________________________________ • Ob 10.30 pobrišeta mize, dvigneta stole, pometeta ter odneseta smeti. • Po kosilu predmetne stopnje pobrišeta mize, dvigneta stole, pometeta ter odneseta smeti. ZVONJENJE PREDURA RS PS 1. URA 7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 2. URA 8.20 – 9.05 malica 8.20 – 9.05 3. URA 9.20 – 10.05 9.10 – 9.55 malica 4. URA 10.10 – 10.55 10.10 – 10.55 5. URA 11.00 – 11.45, kosilo PB 1 6. URA 11.50 – 12.35, kosilo PB 2 11.00 -11.45 7. URA 12.55 – 13.40 11.50 – 12.35 13.45 – 14.30 12.40 – 13.25 kosilo 13.45 – 14.30 DEŽURSTVO UČITELJEV Dežurstvo opravljajo trije učitelji od 7.30 do 13.55 (oziroma odhoda avtobusov) po objavljenem razporedu. Naloge dežurnih učiteljev: - Spremlja in usmerja dežurnega učenca. - Dežurni učitelj dežura med vsemi odmori v prostorih šole (nadzoruje garderobe, hodnike, avlo, jedilnico in šolsko ploščad). - Skrbi za primerno vedenje učencev na šoli posebno ob malicah, kosilu in odhodih domov (spremstvo na avtobus). - Aktivno usmerja delovno in ustvarjalno vzdušja v jutranjih urah, v avli in učilnici RS. - Dežurni učitelji spremljajo učence pri odhodu na prvi avtobus (13.40), en dežurni učitelj spremlja učence na zadnji avtobus (14.30). Dogovorjena pravila so nujna in se jih bomo držali, ker smo dolžni zaščititi varnost naših učencev, delavcev šole in našo imovino. 32

____________________________________________________ ŠOLSKA PRAVILA MED ODMORI SE NE UČITELJ ME BO OPOMNIL ZADRŽUJEM V IN NAPOTIL V RAZRED. GARDEROBI IN STRANIŠČU. NEUPOŠTEVANJE: UČITELJ ME BO VPISAL V DEŽURNI ZVEZEK. KO JE UČENEC VPISAN 5x, MU RAZREDNA SKUPNOST DOLOČI UKREP. OB ZVONJENJU SEM V DEŽURNI UČENEC IN RAZREDU IN UČITELJ ME BOSTA PRIPRAVLJEN NA OPOMNILA IN NAPOTILA V POUK. RAZRED. PO HODNIKIH NE UČITELJ ME BO USTAVIL IN DIVJAM IN SE NE SE Z MENOJ POGOVORIL. PRERIVAM. UČITELJ ME BO OPOZORIL HRANE NE NOSIM IZ IN NAPOTIL V JEDILNICO. JEDILNICE. POJEM JO ZA MIZO. UČITELJ ME BO OPOMNIL. NEUPOŠTEVANJE: UČITELJ PRED MALICO PUSTIM ME BO VPISAL V DEŽURNI TORBO NA ZVEZEK. KO JE UČENEC DOGOVORJENEM VPISAN 5X, MU RAZREDNA MESTU, KJER SEM SKUPNOST DOLOČI UKREP. IMEL POUK. DO ŠOLSKE LASTNINE POPRAVITI MORAM IMAM PRIMEREN POLOMLJENE STVARI ALI ODNOS. IZPLAČATI ŠKODO, ČE JE BILA POŠKODBA NAMERNA. DO SOŠOLCEV IN DELAVCEV ŠOLE IMAM OPRAVIČIM SE IN PO POTREBI SPOŠTLJIV ODNOS IN POGOVORIM S SVETOVALNO UPOŠTEVAM DELAVKO DRUGAČNOST. 33

____________________________________________________ PO MALICI SORTIRAM REDITELJ ME BO OPOZORIL. ODPADKE IN POSPRAVIM POSODO. LOČEVANJE SPREMLJA DEŽURNI UČITELJ. Sprejeto na pedagoški konferenci, 15.5.2007, in šolski skupnosti. Hišni red oz. šolska pravila so za vse učence enaka in so jih dolžni dosledno upoštevati. Razredna pravila so oblikovana za vsak razred oz. prostor posebej in se jih v začetku vsakega šolskega leta pregleda, po potrebi preoblikuje in dopolni. Pri spremembah sodelujejo razredniki in učenci. Pravila morajo upoštevati vsi uporabniki prostorov. Vzgojni načrt šole in Pravila šolskega reda sta samostojna dokumenta, ki sta objavljena na spletni strani šole http://www.osstopice.si/. Starši jih lahko dobite v pisni obliki pri razredniku. 34

____________________________________________________ PODRUŽNIČNA ŠOLA PODGRAD PODATKI O ŠOLI Ime in sedež: Osnovna šola Stopiče, Podružnična šola Podgrad Podgrad 2, 8000 Novo mesto tel.: 07 30 80 922, 031 707 217 ULR: http://www.osstopice.si e-mail: [email protected] Šolski okoliš: Mihovec, Pristava, Podgrad, Konec, Vinja vas, Veliki Cerovec, Koroška vas, Jurna vas Učiteljski zbor podružnične šole Podgrad: Mojca Pavlin – vodja podružnične šole, kombiniran oddelek 4. in 5. razreda Helena Lukman – - samostojni oddelek 1. razreda Tilka Kaplan – kombinirani oddelek 2. in 3. razreda Jana Dolenšek – GUM v 2. in 3. razredu, ŠPO v 2., 3., 4., 5. razredu Helena Umek – GOS v 5. razredu Mateja Hočevar – LUM v 4. in 5. razredu Melita Štangelj – TJA v 2.,3., 4. in 5. razredu, N1A angleščina v 1. razredu Irena Jarc – NIP Nemščina Učiteljice PB ( Romana Tomšič, Melita Štangelj, Anita Škrbec, Helena Lukman ) Tina Fabijan - JV Vera Kralj - snažilka in kuharica 35

____________________________________________________ Število učencev v oddelkih v šolskem letu 2019 / 20: Samostojni oddelek 1. r. Kombiniran odd. 2.+3. r. Kombiniran odd. 4.+5. r. 11 10 + 11 6+7 Skupaj: 45 učencev PREDSTAVITEV PROGRAMA 1. Prikaz števila ur ter predmetov po obveznem predmetniku Predmetnik za posamezne razrede je objavljen v Publikaciji OŠ Stopiče. 2. Razpored ur Za vse razrede: Predura od 7.30 do 8.15 1. ura: od 8.20 do 9.05 2. ura: od 9.05 do 9.50 malica in odmor: od 9.50 do 10.15 3. ura: od 10.15 do 11.00 4. ura: od 11.00 do 11.45 5. ura: od 11.50 do 12.35 kosilo: od 12.35 do 13.05 6. ura: 13.05 do 13.50 3. Interesne dejavnosti Učencem želimo ponuditi nekaj dejavnosti za razvoj individualnih sposobnosti. V ta namen organiziramo interesne dejavnosti, ki jih izvajamo učiteljice šole, učitelji matične šole in zunanji izvajalci. Izvajali bomo naslednje interesne dejavnosti: - Knjižnično-pravljični krožek– Helena Lukman - Pevski zbor – Mojca Pavlin - Športni krožek - Tilka Kaplan - Dramsko ustvarjalni krožek – Helena Lukman - Bralna značka – razredničarke - Eko bralna značka (1. triada ) – razredničarke - Rokomet – Brigita Prus, Robert Cvikl (poteka na matični šoli) – 3., 4., 5. r. 36

____________________________________________________ 4. Tečaji Plavalni tečaj – za učence 3. razreda v bazenu OŠ Grm (20 ur) Kolesarski tečaj – praktični del za učence 5. razreda 5. Naravoslovni dnevi - Bajnof (delavnice) - Travnik (Gorjanci) - Sevniški grad 6. Športni dnevi - Jesenski pohod - Zimski športni dan - Športni dan s podružnicami pod Gorjanci - Atletika in elementarne igre - Zabavne štafetne in družabne igre 7. Kulturni dnevi - Rastoča knjiga - Zaključek bralne značke + predstava družinskega gledališča Kolenc - Predstava Erazem in potepuh v KC Janeza Trdine ter ogled mesta oz. obisk knjižnice Mirana Jarca oz. obisk muzeja - 1.triada – Delavnice ob kulturnem dnevu oz. prazniku 8. Tehniški dnevi - Od načrta do izdelka - Šivamo - Novoletna dekoracija - Izdelek iz naravoslovne škatle ( 4., 5.r ) 9. Delovne akcije in drugo potrebno delo Učenci vseh razredov čistijo okolico šole, skrbijo za cvetje in zbirajo odpadni papir, ter odpadno KEMSO. Organizirali bomo dve zbiralni akciji starega papirja (konec septembra in maja). Vsako leto izdelujemo voščilnice za starostnike KS Podgrad. Med šolskim letom se bomo udeleževali tudi akcij, ki jih organizirajo humanitarne organizacije (RK, Karitas, … ). 37

____________________________________________________ 10. Preverjanje in ocenjevanje V prvem in drugem razredu se znanje učencev ocenjuje opisno. V tretjem, četrtem in petem razredu so učenci ocenjeni številčno pri vseh predmetih. Učenci so seznanjeni s cilji in kriteriji posameznih ustnih ali pisnih preverjanj in ocenjevanj. Ustna in pisna preverjanja in ocenjevanja znanja so napovedana ob upoštevanju Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ. 11. Tekmovanja Matematična tekmovanja: - Matematično tekmovanje iz Logike (2., 3., 4., 5. r.) - Matematično tekmovanje Matemček - Matematično tekmovanje Logična pošast - Matematično tekmovanje RJI - Matematično tekmovanje Kengurujček za bronasto Vegovo priznanje Tekmovanja iz slovenščine: - Bralna značka - Eko bralna značka ( 1. triada ) Ostala tekmovanja: - Tekmovanje za čiste zobe 12. Sodelovanje s starši - Skupni roditeljski sestanki: ➢ prvi skupni roditeljski sestanek (12. 9. 2019, ob 18. uri - predstavitev dela šole in oddelkov, dejavnosti in predmetnik), ➢ 3. oktober 2019 – predavanje za starše (Sebastjan Kristovič: Bo moj otrok postal odgovorna in zrela osebnost), ➢ začetek junija – roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev, ➢ zaključni skupni roditeljski sestanek (analiza dela v tem šolskem letu). - Govorilne ure – vsak tretji četrtek v mesecu od 14.00 do 16.00 ali po želji pred poukom v dogovoru z razredničarko. - Dopoldanske govorilne ure - Pisne informacije in navodila 13. Projekti, natečaji natečaj ) - Bralna pismenost - Trdinovo pero ( šolski literarni 38

____________________________________________________ - Projekti v sklopu EKO, ZDRAVE IN KULTURNE ŠOLE - Šolsko glasilo Pod lipo zeleno Učenci sodelujejo tudi v različnih natečajih in projektih, ki so razpisani ali objavljeni med šolskim letom. 14. Jutranje varstvo Na šoli organiziramo jutranje varstvo. Šola se bo odpirala ob 6.00. Učenci se po prihodu v šolo zberejo v učilnici JV, kjer so pod varstvom učiteljice do 8.15. 15. Podaljšano bivanje Podaljšano bivanje se začne ob 11.45 in traja do 16.00. Dejavnosti podaljšanega bivanja: - sprostitvena dejavnost, - ustvarjalno preživljanje prostega časa (likovne delavnice, športne delavnice), - samostojno učenje, - prehrana. 16. Šolska prehrana Vsi učenci šole malicajo od 9.50 do 10.10. Kosilo traja od 12.35 do 13.05, popoldanska malica ob 14.30. Vsi učenci v šoli obvezno malicajo. V podaljšanem bivanju imajo učenci obvezno kosilo. Morebitne odjave malice ali kosila - če učenca ne bo v šolo ali bo šel iz šole prej, morate starši javiti do 8. ure razredničarki. Starši si lahko Pravila o šolski prehrani preberete v dokumentu na spletni strani OŠ Stopiče. 17. Neobvezni izbirni predmeti V tem šolskem letu šola organizira neobvezni izbirni predmet nemščina za učence 4. in 5. razreda in neobvezni izbirni predmet angleščina za učence 1. razreda. 18. Varnost učencev Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To doseže z različnimi aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti in z upoštevanjem standardov in normativov za osnovno šolo. Zdravstvene preglede organizira pristojna zdravstvena služba. Učenci prvega in tretjega razreda opravijo obvezni sistematski pregled s cepljenjem proti nalezljivim boleznim. 39

____________________________________________________ Vsi učenci šole so vključeni v projekt Za čiste zobe, saj nekajkrat mesečno delavke Kabineta za zobno preventivo opravijo pregled čistosti zob, učenci so napoteni na kontrolni zobozdravstveni pregled, izvedejo pa tudi predavanje o negi in skrbi za čiste zobe. Delavke šolskega dispanzerja opravijo z učenci predavanja in delavnice. Izdelan imamo prometno varnostni načrt in organiziramo kolesarski izpit. Sodelovali bomo s policijo in izvedli različne aktivnosti (varna pot v šolo, šolski avtobus, varno s kolesom). HIŠNI RED PODRUŽNIČNE ŠOLE PODGRAD 1. Prihod in odhod učencev Učenci prihajajo v šolo 15 min pred pričetkom pouka (razen vozačev in učencev v jutranjem varstvu), se v garderobi preobujejo in odložijo oblačila. Poskrbijo, da so oblačila in obutev lepo zloženi. V šolskih prostorih ne smejo uporabljati copat, v katerih so prišli v šolo. Lahko si izposodijo šolske copate. Takoj po končani obveznosti učenci odidejo domov, svoje copate odnesejo domov. Na šolsko igrišče se lahko vrnejo šele po 16. uri. 2. Pozdravljanje Pozdravi se ob prvem srečanju med učiteljem ali delavcem šole in učencem. Prvi pozdravi tisti, ki pride v prostor. V šoli in izven šole vedno prijazno pozdravimo VSE. V 1. razredu se pozdravijo v jutranjem krogu, učenci ostalih razredov ob prihodu učitelja vstanejo. 3. Jutranje varstvo Učenci, ki so v jutranjem varstvu, so v učilnici, določeni za jutranje varstvo pod vodstvom učitelja jutranjega varstva. 4. Pouk • Pouk poteka pod vodstvom učiteljev, kot to določa urnik. • Šolske ure se začnejo s pozdravom in umirjanjem. • Med vzgojno-izobraževalnim delom velja disciplina, ki obsega: prisotnost na svojem prostoru, pripravljenost pripomočkov za pouk, poslušanje in razlaga, dvigovanje rok pred govorjenjem, pospravljanje za seboj po končanem delu. • Uporabljamo lepe besede – prosim, hvala, oprosti. • Med šolskim delom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. • Nediscipliniranega učenca učitelj lahko vpiše v dnevnik in o njegovem vedenju pisno ali ustno obvesti starše. • Za drugačne oblike VI dela ( ekskurzije, šola v naravi, dnevi dejavnosti, ogledi kulturnih prireditev, tekmovanja,...) veljajo 40

____________________________________________________ dogovori med učenci in razrednikom. 5. Prinašanje pripomočkov za pouk, domače naloge Učenci so dolžni prinašati učne pripomočke in domače naloge. Če pripomočkov nimajo( zvezek ), morajo sami poskrbeti, da imajo učno snov prepisano, v delovnem zvezku pa narediti domačo nalogo naknadno. V primeru odsotnosti od pouka morajo učenci sami poskrbeti za to, da naredijo vse, kar so med odsotnostjo zamudili. 6. Podaljšano bivanje Učenci, ki so v podaljšanem bivanju in učenci vozači, upoštevajo navodila učiteljice. V podaljšanem bivanju učenci naredijo domačo nalogo in ostale naloge pod vodstvom učitelja. Če predčasno naredijo nalogo, jim učitelj dodeli dodatne naloge. 7. Odmori • Učenci se pred poukom in med odmori ne zadržujejo v garderobi. • V sanitarijah skrbijo za čistočo in varčnost (luč, papir, voda) in se ne zadržujejo v njih. • Po šoli se gibljejo umirjeno – brez tekanja, prerivanja, vpitja. 8. Malica, kosilo, popoldanska malica Pred malico, kosilom si morajo učenci obvezno umiti roke, mirno počakati v koloni. V jedilnici veljajo naslednja pravila: - V jedilnico pridemo počasi, kulturno in mirno. - Pred jedjo si zaželimo dober tek, šele nato jemo. - Uporabljamo pribor. - Jemo kulturno, počasi. - Vsako jed poskusim. - S hrano se ne igramo. - Ne govorimo s polnimi usti, med jedjo ne klepetamo. - Za mizo počakamo, da večina poje. - Za seboj pospravim, ločujem odpadke, šele nato kulturno odidemo. - Dežurni učenec pobriše mize. - Prenašanje hrane po šoli ni dovoljeno. 9. Praznovanje rojstnih dni Rojstni dan praznujejo učenci tako, da v šolo prinesejo sadje, z njim pa so postreženi po koncu malice. Sladkarij ne prinašamo. 10. Sodelovanje s starši Vsak tretji četrtek v mesecu imamo govorilne ure od 14. do 16. ure, enkrat tedensko pa dopoldanske pogovorne ure. S časovnim razporedom le-teh boste starši seznanjeni na začetku šolskega leta. Na pogovor o delu in vedenju učenca izven rednih govorilnih ur se starši 41

____________________________________________________ telefonsko dogovorite z določenim učiteljem ali razredničarko. S starši se srečujemo tudi na prireditvah, organiziranih srečanjih,… Starše o vedenju in delu učencev sproti obveščamo preko e-maila ali pa se z njimi ustno dogovorimo za izredne govorilne ure. 11. Bonton Glede bontona veljajo pravila, določena z Bontonom OŠ Stopiče. Vodja podružnice, Mojca Pavlin 42

____________________________________________________ PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLŽ Šolska cesta 11, Dolž HIMNA PODRUŽNIČNE ŠOLE 8000 Novo mesto DOLŽ telefon: 07 30 80 920 ( kuhinja ) Ob vznožju Gorjancev na sredi vasi 059 077 035 ( zbornica ) naša prijazna šola stoji. e- pošta: [email protected] V njej si nabiramo znanje zagnani mali Podgorčki, vsi razigrani. Šolo smo v pisane barve odeli. da vstopali vanjo še bolj bi veseli. A raje kot v šolo nas vleče v naravo, saj ta svet nam nudi pokrajino pravo za igre, za srečo, za sonce in smeh. ki tu se zrcali prav v vseh očeh. Za igre, za srečo, za sonce in smeh. ki tu se zrcali prav v vseh ljudeh. Mnogo zabavnega mi se učimo in za življenje počasi zorimo. Smo stkali prijateljske, trdne vezi, ki bodo držale vse žive dni. Šolo smo v pisane barve odeli. da vstopali vanjo še bolj bi veseli. Prijatelj, povabljen še ti si med nas! Za vsakega gosta se našel bo čas za igre, za srečo, za sonce in smeh. ki tu se zrcali prav v vseh očeh. Za igre, za srečo, za sonce in smeh. ki tu se zrcali prav v vseh ljudeh. 43

____________________________________________________ ŠOLA DANES Število učencev po razredih: Prvi razred – 10 učencev Drugi razred – 9 učencev Tretji razred – 5 učencev Četrti razred – 11 učencev Šolo obiskuje skupaj 35 učencev v dveh kombiniranih oddelkih in sicer 1. in 2. ter 3. in 4. razred. Šolski okoliš: Dolž, Zajčji Vrh, Sela pri Zajčjem Vrhu, Vrhe, Iglenik, Veliki Cerovec, Pangrč Grm, Veliki Orehek ZAPOSLENI Učiteljski zbor: Mojca Pavlin: vodja podružnične šole ([email protected], 031 707 217) Suzana Klobučar: kombinirani oddelek 1. in 2. razreda Simona Kastrevc: JV, druga strokovna delavka v 1. razredu Simona Poljanec: kombinirani oddelek 3. in 4. razreda Staša Kobe: podaljšano bivanje, individualna in skupinska pomoč Jana Dolenšek: ŠPO v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda, NIT v 4. razredu Melita Štangelj: angleščina v 2., 3. in 4. razredu, NIP angleščina v 1. razredu Izbirni predmet računalništvo v 4. razredu: Tanja Tešar Tina Fabijan, PB TEHNIČNO OSEBJE Za prehrano in čistočo prostorov skrbi kuharica in snažilka Darinka Juršič. DNEVNI RAZPORED UČNIH UR Predura od 7.30 do 8.15 1. ura: od 8.20 do 9.05 malica in odmor: od 9.05 do 9.30 2. ura: od 9.30 do 10.15 3. ura: od 10.15 do 11.00 4. ura: od 11.05 do 11.50 5. ura: 11.50 do 12.35 kosilo: od 12.35 do 13.00 6. ura: 13.00 do 13.45 44

____________________________________________________ JUTRANJE VARSTVO Na šoli organiziramo jutranje varstvo od 6. do 8. ure. PODALJŠANO BIVANJE Učenci so v podaljšano bivanje in varstvo vključeni od 11.45 do 16.00. Dejavnosti v podaljšanem bivanju: • KOSILO (higiena, prehranjevalne navade, …) • SPROSTITVENIH 5 MINUT • PISANJE NALOG (pisanje in pregled domačih nalog) • SAMOSTOJNO UČENJE (opravljanje domačih nalog, branje …) • SPROSTITVENE DEJAVNOSTI • USMERJEN PROSTI ČAS (oblikovanje z različnimi materiali, socialne igre, kreativno pisanje, reševanje ugank in križank, projekti, …) • NEUSMERJEN PROSTI ČAS (igre, namizne družabne igre, risanje igre na prostem, sprehodi, …) Zaradi nemotenega dela v podaljšanem bivanju lahko učenci odhajajo domov ob: - 13.00 (po kosilu) - od 13.45 dalje PREHRANA UČENCEV Vsi učenci v šoli obvezno malicajo. V podaljšanem bivanju imajo učenci obvezno kosilo. Morebitne odjave malice in kosila - če učenca ne bo v šolo ali bo šel iz šole prej, morajo njegovi starši odjavo prehrane javiti do 8. ure istega dne preko obrazca na spletni strani šole ( http://www.osstopice.si/za-starse/ ). Več informacij o prehrani najdete v Pravilniku o šolski prehrani, ki se nahaja na spletni strani OŠ Stopiče ( www.osstopice.si ) PRAVILA HIŠNEGA REDA PRIHOD V ŠOLO Učenci prihajajo v šolo 15 minut oz. najkasneje 10 minut pred pričetkom pouka. Učenci po 6. uri pridejo v jutranje varstvo. V garderobi se preobujejo, za seboj pospravijo in odidejo v razred. 45

____________________________________________________ POZDRAVLJANJE Dobro jutro in na svidenje vsem ob prihodu in odhodu! Do odraslih in sošolcev so vljudni in spoštljivi. ODMOR (MALICA, KOSILO) Prvi daljši odmor (po prvi šolski uri) je namenjen malici in sprostitvi med urami. Drugi daljši odmor (po peti šolski uri) je namenjen kosilu. Pred odhodom na malico ali kosilo si umijejo roke. V jedilnico in iz nje gredo tiho. Med jedjo upoštevajo pravila obnašanja. Za sabo pospravijo. Dežurni učenec pobriše mizo in stole. Po kosilu da stole na mizo. Jedilnico zapusti zadnji. Po malici se učenci zadržujejo v razredu. Ko pojedo kosilo, se zberejo v učilnici 1. in 2. razreda. Ob 13. uri v spremstvu učiteljice odidejo k nadaljnjim dejavnostim. GIBANJE NA ŠOLI V šolskih prostorih so učenci samo v copatih. Ne vstopajo v prostore, ki jim niso namenjeni. Na stopnišču in v sanitarijah se ne zadržujejo. ODHOD DOMOV Če učenci niso v podaljšanem bivanju, se v okolici šole in avtobusne postaje ne zadržujejo, temveč odidejo takoj domov. O odhodu iz PB obvestijo učiteljico. Če se odpeljejo z avtobusom, mirno počakajo na postaji. Na šolsko igrišče se lahko vrnejo po 16. uri. 46

____________________________________________________ PODALJŠANO BIVANJE V podaljšano bivanje prihajajo učenci po končanem pouku vsi naenkrat. Upoštevajo navodila učiteljice. Ko naredijo domačo nalogo, grejo k učiteljici po dodatno zaposlitev. Po vsaki dejavnosti za sabo pospravijo. Šola ni le stavba z učilnicami in učitelji v njej, šola smo vsi mi – učitelji, učenci in starši. Le s skupnimi močmi in z medsebojnim sodelovanjem bomo brez zapletov pripeljali naše otroke skozi osnovno šolo. Tako učitelji kot učenci in starši si želimo, da bi bilo počutje vseh na šoli prijetno, a hkrati delovno in ustvarjalno. Učenec bo dobil listo pravic šele takrat, ko bo izpolnjeval vse dolžnosti: - da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole, - da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, - da skrbno izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, - da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, - da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih učencev in delavcev šole, - da spoštuje pravila hišnega reda, - da varuje premoženje šole ter lastnino učencev in delavcev šole, - da se v šoli in izven šole spoštljivo vede do mlajših otrok, vrstnikov in odraslih, - da sodeluje pri akcijah urejanja šole in šolske okolice, za katere se učenci dogovorijo v okviru oddelčne ali šolske skupnosti učencev, - da sodeluje pri izvajanju dogovorjenih oblik dežurstva učencev. Želimo, da se o teh dolžnostih z vašim otrokom pogovorite na začetku šolskega leta in tudi med letom. Vsako kršenje dogovorjenih pravil zahteva tudi posledice. Glede na stopnjo prekrška bo učitelj sam presodil o vrsti in načinu kaznovanja. »VSAK ČLOVEK IMA PRAVICO DELATI, KAR HOČE, VENDAR DO MEJE, KO S TEM NE MOTI DRUGIH.« 47

____________________________________________________ PREDSTAVITEV PROGRAMA Prednostne naloge podružnice: ➢ ohranjanje kulturne dediščine, ➢ zdrav način življenja, ➢ povezovanje z ostalimi podružnicami. DNEVI DEJAVNOSTI Športni dnevi - Jesenski pohod po poti kulturne dediščine Dolža in okolice - Stare igre - Športni dan s podružnicami pod Gorjanci - Atletika in elementarne igre - Zabavne štafetne in družabne igre Kulturni dnevi • Rastoča knjiga, Branje • Prireditev ob 100-letnici Dolža • Predstava Kosovirja na leteči žlici, KC Janeza Trdine NM +obisk knjižnice Mirana Jarca • Predstava Lepotica in zver, GŠ Marjana Kozine NM+ delavnice, 1.-3. r Tehniški dnevi - Novoletna dekoracija - Od načrta do izdelka - Ustvarjalne delavnice - Izdelek iz naravoslovne škatle ( 4.r ) Naravoslovni dnevi - Promet - Čebele - Krajinski park Lahinja TEČAJI Učenci 3. razreda bodo opravili obvezni 20-urni plavalni tečaj v bazenu OŠ Grm. 48

____________________________________________________ NIP Učenci 4. razreda bodo obiskovali NIP računalništvo učenci 1. razreda pa bodo obiskovali NIP angleščina. INTERESNE DEJAVNOSTI MENTOR Cvikl, Suzana Klobučar INTERESNA DEJAVNOST Suzana Klobučar Suzana Klobučar Pevski zbor Gledališki krožek Franc Kobe Ustvarjalni krožek Čebelarski krožek Simona Poljanec Naravoslovno-tehnični krožek Staša Kobe Šah Brigita Prus, Robert Rokomet ( 3., 4. r ) Andrej Murn TEKMOVANJA, PROJEKTI, NATEČAJI - Bralna značka - Eko bralna značka - Matematično tekmovanje iz Logike ( 2., 3., 4. r ) - Matematično tekmovanje RJI - Tekmovanje Evropski matematični Kenguru za bronasto Vegovo priznanje - Matematično tekmovanje Matemček - Matematično tekmovanje Logična pošast - Hitro in zanesljivo računanje LEFO - Naravoslovno tekmovanje Kresnička - Tekmovanje za čiste zobe - Natečaj Trdinovo pero - Likovni in literarni natečaji - Projekti v sklopu Kulturne, Zdrave in Eko šole Učenci sodelujejo še na drugih tekmovanjih, projektih in natečajih, ki so razpisani med šolskim letom. PRIREDITVE NA ŠOLI Za starše in krajane: • Prireditev in ostale aktivnosti ob praznovanju 100-letnice šole v tednu otroka • Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti v decembru 49

____________________________________________________ • Prireditev ob kulturnem prazniku z izdajo publikacije v februarju • Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta EKO DEJAVNOSTI • Celoletna skrb za urejeno in čisto okolico šole, • jesenska in pomladna akcija zbiranja starega papirja, • celoletna akcija zbiranja odpadne KEMSO embalaže, • druge EKO dejavnosti in projekte v sklopu EKO šole DELAVNICE IN DELOVNE AKCIJE • Izdelovanje novoletnih voščilnic, • obiranje in predelava sadja iz šolskega sadovnjaka, • urejanje zeliščnega nasada. SODELOVANJE S STARŠI Roditeljski sestanki Na podružnični šoli so skupni za vse starše učencev od 1. do 4. razreda. Na prvem, septembrskem sestanku, se starši seznanite s programom in organizacijo dela skozi celo šolsko leto. V oktobru je predvideno strokovno predavanje. Na zadnjem roditeljskem sestanku analiziramo realizirane dejavnosti. Govorilne ure Govorilne ure so predvidoma vsak tretji torek v mesecu od 14. ure dalje po razporedu, kamor se starši predhodno vpišete. Dopoldanske govorilne ure so v dopoldanskem času enkrat tedensko v času, ki je določen za vsakega učitelja. V tem času bo učitelj na voljo za individualni pogovor. Razpored dopoldanskih govorilnih ur starši prejmejo v začetku šolskega leta. Po potrebi se starši lahko po predhodnem dogovoru oglasijo na razgovor z razrednikom tudi zjutraj pred poukom. Med poukom zaradi nemotenega dela razgovori niso zaželeni. Ostale oblike sodelovanja • Sodelovanje pri raznih aktivnostih (pouk, prireditve, dnevi dejavnosti, 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook