Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ม.4/2บุคคลสำคัญของวงการละครไทยในยุคปัจจุบัน

ม.4/2บุคคลสำคัญของวงการละครไทยในยุคปัจจุบัน

Published by nuket-sk, 2022-02-02 07:47:30

Description: ม.4/2บุคคลสำคัญของวงการละครไทยในยุคปัจจุบัน

Search

Read the Text Version

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน สู่ห้องเรียนนาฏศิลป์ :kruket รอเพื่อนๆสักครู่นะคะ บทเรียนออนไลน์ &การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ONLINE LESSON & FLIPPED CLASSROOM

บุคคลสำคัญละคร ม.4 ในยุคปัจจุบัน kruket ห้องเเรียน : เพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

ห้ อ ง เ รี ย น น า ฏ ศิ ล ป์ : K R U K E T ก า ร เ ป็ น นั ก เ ขี ย น บ ท ล ะ ค ร โ ท ร ทั ศ น์ ที่ ดี \" อ ย่ า ห ยุ ด เ รี ย น รู้ \" พ ร้ อ ม ป รั บ ตั ว กั บ สู ต ร สำ เ ร็ จ ใ ห ม่ ๆ บุ ค ค ล สำ คั ญ ข อ ง ว ง ก า ร ล ะ ค ร ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น นำ เ ส น อ โ ด ย ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น \" ศั ล ย า สุ ข ะ นิ วั ต ติ์ \" น า ง ส า ว เ ก ศ ร า เ พ ช ร ม ณี เ ล ข ที่ 1 บ ท ล ะ ค ร โ ท ร ทั ศ น์ เ รื่ อ ง \" บุ พ เ พ สั น นิ ว า ส \" น า ง ส า ว ก วิ ส ร า เ พ ช ร ม ณี เ ล ข ที่ 2 บ ท ป ร ะ พั น ธ์ โ ด ย ร อ ม แ พ ง

ห้ อ ง เ รี ย น น า ฏ ศิ ล ป์ : K R U K E T กิ จ ก ร ร ม วั น นี้ ร่ ว ม ส ร้ า ง ผ ล ง า น บุ ค ค ล สำ คั ญ ข อ ง ล ะ ค ร ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น นั ก เ รี ย น เ พิ่ ม ห น้ า แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ง า น ไ ด้ เ ล ย น ะ ค ะ ไ ม่ เ ข้ า ใ จ เ ด็ ก ๆ ส า ม า ร ถ ซั ก ถ า ม ไ ด้ โ ด ย ก า ร พิ ม พ์ ข้ อ ค ว า ม ใ น ห น้ า นี้ น ะ ค ะ

WATCH: MY TOP HAIR CARE PRODUCTS

สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ตัวกินความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางตัวก็ถูกฝัง อยู่ในหัวของเราเอง เช่น ความกลัว ความอาย ความขี้เกียจ คำสบประมาทจากคนรอบๆ การผัดวันประกันพรุ่ง ไม่เริ่ม ลงมือทำตามฝันเสียที สิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่าเป็นตัวกินฝันชั้น ยอด ผู้คนจำนวนไม่น้อยตายไปพร้อมๆ กับความฝัน ตั้งแต่ ยังไม่ลงมือทำมันเสียด้วยซ้ำ\" บุคคลสำคัญของวงการละครในยุคปัจจุบัน จัดทำโดย ชื่อผู้เขียน: โทรทัศน์ : สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ น.ส.วรารัตน์ วงศ์เซียน เลขที่7 ม.4/2 บทละครเรื่อง: นาคี น.ส.วรารัตน์ วงศ์เซียน เลขที่8 ม.4/2 เป็นบทประพันธ์โดย: ตรี อภิรุม

\" บางทีการเรียนรู้ในคลาสไม่พอ มันต้องมานั่ งเขียนกับคนที่ แบบเป็นมืออาชีพจริงๆ แล้วน้ องจะได้รู้เวลาเราเจอปัญหากับบท มันตันแล้วไปไม่ได้แล้ว คนพวกนี้ จะมีทางออกของเขาเราจะได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ และต้องอดทนกับมันเยอะๆ ทำมัน อย่างดีที่สุดในแต่ละครั้ง มันอาจจะไปถึงสักวัน อาจจะไม่ได้เร็ว นั กแต่คงไม่ช้าเกินไปที่จะไป มันคงมีสักวัน \" บุคคลสำคัญของวงการละครในยุคปัจจุบัน นำเสนอโดย ชื่อผู้เขียน : นางสาวปารดา กันตพัฒนกุล นางสาว ปิยนุช คนสนิ ท เลขที่12 บทละครโทรทัศน์ เรื่อง : กลิ่นกาสะลอง นายปณิธิ อังกูรนราธิป เลขที่13 เป็นบทประพันธ์โดย : เนี ยรปาตี

\" เราเริ่มต้นด้วยการมองทุกอย่างเป็นอุดมคติที่ จะสร้างอะไรสักอย่างให้มีคุณภาพดีที่สุด ทำให้ ถูกต้องตั้งแต่แรก เพื่อที่สุดท้ายแล้วจะใช้ต้นทุน ที่ถูกกว่าการกลับไปเริ่มต้นใหม่ อีกรอบ \" บทประพันธ์โดย : ชมบุหลัน ละครเรื่อง : รางรักพรางใจ นางสาวไพลิน พุทธหล้า เลขที่36

จอง ระวัง…สิ้นสุดทางเพื่อนG I F T ETDH E บุคคลสำคัญของวงการ ละครในยุคปั จจุบัน พรสวรรค์ของ พวกเขาคือ เรื่อง : THE GIFTED (นัก \"'ของขวัญ'' เรียนพลังกิฟต์) หรือ ''คำสาป'' เค้าโครงจาก : นิยาย THE GIFTED ภารกิจ ลับ นักเรียนพลังกิฟต์ ของ SANDOTNIM (ธรรมรงค์ เสริมฤทธิรงค์) จัดทำโดย นายปณวัตร ชิณราช ม.4/2 เ ล ข ที่ 9

สิ่งที่สื่อ คือ เมื่อใกล้ถึงวาระสุดท้ายคนเรา ย่อมรู้ จะนึกทำสิ่งใดตั้งใจ มุ่งมั่นและนึกทำ บุคคลสำคัญของละครในยุคปัจจุบัน ชื่อผู้เขียน วิมล เจียมเจริญ บทละครโทรทัศน์เรื่อง ล่า เป็นบทประพันธ์โดย ทมยันตี นำเสนอโดย 1.นายวิริทธิ์พล สุขพาส เลขที่41 2.นางสาวปานวาส วงศ์จันทร์ เลขที่33

ทิวลิปทอง เมื่อทิวลิปทองล้ำค่า ได้ซุกซ่อนปริศนา แห่งอำนาจและความตายเอาไว้ สงครามช่วงชิงระหว่างฝ่ายธรรมะเเละ อธรรมจึงได้เปิดฉากขึ้น บทประพันธ์โดย:ภูมิแผ่นดิน บทโทรทัศน์โดย: ณพุทธ สุศรีฯ น.ส โนร์มาซีเตาะ บินเจ๊ะหลง เลขที่ 31 4/2 น.ส โนร์มาซีเตาะ บินเจ๊ะหลง เลขที 31 4/2

บุคคลสำคัญของวงการละครในยุคปัจจุบัน “การ speak out เรื่องความเท่าเทียมกัน ของหญิงชายผ่านมุมมองผู้หญิงสมัยก่อน” ชื่อผู้เขียน:พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์ บทละครโทรทัศน์เรื่อง: วันทอง เป็นบทประพันธ์โดย:พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ น.ส จิรวดี คงคุณ เลขที่22 ม.4/2

ฉลาดเกมโกง จากจุดเริ่มต้นการโกงข้อสอบในห้องเรียนจะ ลุกลามบานปลายจนก ลายเป็นการโจรกรรมข้อสอบระดับประเทศ พวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่แค่นักเรียนมัธยมแต่คือ ตัวแทนที่สะท้อนการโกงในทุกระดับชั้น ของสังคมไทย บุคคลสำคัญของวงการละครในปัจจุบัน ชื่อผู้เขียน/ภาพยนต์ : จิระ มะลิกุล บทละครเรื่อง : ฉลาดเกมโกง บทประพันท์โดย : นัฐวุฒิ พูนพิริยะ นาย ไชยกร ยอดช่วย ม.4/2 เลขที่ 21

ขอบคุณที่ เรียนรู้กับฉัน เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อสหมัาคเลร็กชนม้ อช่ยองของฉัน สำหรับวิดีโอศิลปะเพิ่ มเติม www.deesite.co.th @deesite

บุคคลสำคัญของวงการละคร ในยุคปั จจุบัน ชื่อผู้เขียน : รัมภา ภิรมย์ภักดี ( ใช้นามปากกาว่า ภาวิต) และ ( ฉายฉันท์ ) บทละครโทรทัศน์เรื่อง : อสูรน้อยในตะเกียงแก้ว เป็นบทประพันธ์โดย : โสภี พรรณราย นำเสนอโดย “ถ้าเราเป็นเด็กวัยรุ่น ครูมองว่าอายุ 60 ปี ถือว่าแก่แล้ว นางสาวปิยะภัทร มิควาฬ เลขที่ 35 นะ แต่พอเราอายุเกิน 60 ปีไปแล้ว จริง ๆ เราทำอะไร นางสาวศานิชา พูลเพิ่ม เลขที่ 39 หลาย ๆ อย่างได้มีกำลังอยู่ ไม่ได้แก่แล้วแก่เลย เขียนบท ได้และสิ่งสำคัญที่สุดการที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก ส่งผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ดีต่อการทำงานเขียนบทละคร เพราะต้องให้เหตุผลกับตัว ละครมากขึ้นคิดมากขึ้นทำให้เขียนได้ช้าลง แต่ข้อดีคือ ตัว ละครจะดูสมจริง”

บุคคลสำคัญของวงการละครในยุคปัจจุบัน ชื่อผู้แต่ง: ณัฐิยา ศิรกรวิไล กัลยาณมิตร บทละครโทรทัศน์เรื่อง: ลิขิตรัก เป็นบทประพันธ์โดย: นิดา ''ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทรงจํา ที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไป อยากมีความทรงจำที่ ดีก็จงทำสิ่งดีกับผู้อื่น'' เสนอโดย นางสาวนินาบีลา อับดุลเราะมัน เลขที่17 ม.4/2 นางสาวอลิสดา อูมา เลขที่19 ม.4/2������������จอง หนึ่งในทรวง������������บุคคลสำคัญของวงการละครในยุคปัจจุบันก้านกล้วย บุคคลสำคัญของวงการอนิเมชั่นไทย ในยุคปัจจุบัน ชื่อผู้เขียน : อริยา จินตพานิชการ อนิเมชั่นเรื่อง : ก้านกล้วย บทประพันธ์ : อัมราพร แผ่นดินทอง กับ จรูญ ปรปักษ์ประลัย ไม่มีรูปผู้เขียน เนื่องจากไม่เปิดหน้า เนื้อเรื่องถ่ายทอดโดยตัวละครเอกที่เป็นช้าง และมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เป็น จัดทำโดย เรื่องที่สนุก และควรค่าแก่การดู นายภูธเนศ สันตะพันธ์ เลขที่3 นายศิริพงศ์ แดงบรรจง เลขที่4 ม.4/2

แฟนฉัน เป็ นภาพยนต์ไทยแนวโรแมนติกมี เรื่องราวเกี่ยวกับความรักในวัยเด็ก ในอดีตแห่งความทรงจำ ผู้เขียนบท: คมกฤษ ตรีวิมล. ภาพยนต์เรื่อง: แฟนฉัน นำเสนอโดย นางสาวนูร์ฮาลีซา สาและ เลขที่31

ที่มาของชื่อ \"ปดิวรัดา\" ภรรยาผู้ซื่อสัตย์ ชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อนางเอก แต่อยากให้ ทุกคนสัมผัสถึงความซื่อสัตย์และภรรยาผู้เป็นต้นแบบ บุคคลสำคัญของการละครในยุคปัจจุบัน ชื่อผู้เขียน \"นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์\" บทละครโทรทัศน์เรื่อง ปดิวรัดา เป็นบทประพันธ์โดย สราญจิตต์บุคคลสำคัญของละครในยุคปัจจจุบัน จัดทำโดย นางสาว ชลรัตน์ นนท์ศรีไพร เลขที่ 15 กรงกรรม นางสาว บัลกิส กะลูแป เลขที่32 ละครกรงกรรม ผู้เขียนบทประพันธ์ละครเรื่องกรรม คือ คุณนิพนธ์ เที่ยงธรรม เป็นรักเขียนชาวไทยโดยใช้นามปากกา จุฬามณี เฟื่ องนคร ผู้กำกับการแสดง พงษ์พัตร์ วชิรบรรจง

บุคคลสำคัญของละครในยุคปัจจจุบัน กรงกรรม กรงกรรมเป็นละคนโทรทัศน์ไทยแนวชีวิตย้อนยุคสะท้อนเนื้อหาความเป็น มนุษย์ในทุกด้าน เป็นกระจกบานใหญ่ให้ผู้ชมได้ย้อนดูตนละครดราม่าหนัก \"ชาติที่กำเนิดไม่ใช่สิ่งที่กำหนดวิถีชีวิต\" ชะตากรรมของแต่ละตัวละครที่สะท้อนสังคมความรักแทรกซึมเข้าไปในเรื่อง ทำให้เจ็บปวดทำให้สมหวัง ข้อคิดที่ได้จากละครกรงกรรมคนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยเวลา โกรธหรือโมโหใครอย่าไปด่าเขาเพราะเมื่อความโกรธหายไปแต่คำด่าจำฝังใจ
Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook