Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ตุลาคม

ตุลาคม

Published by Guset User, 2022-03-11 06:46:01

Description: ตุลาคม

Search

Read the Text Version

จุลสาร อี-บ๊คุ ฉบบั ท่ี 7/2564 ประจาเดอื น ตุลาคม 2564 ปีการศกึ ษา 2564 ระหวา่ งวันที่ 1-31 ตลุ าคม 2564 วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาเถนิ เทคโนโลยี โทรสาร : 054-244089 โทรศพั ท์ : 054-244099 E-mail : [email protected]

1 วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอเถิน จัดโครงการ อบรม\" สตรียุคใหม่ก้าวทันไอที สู้วิกฤตโควิด 19\" ณ ห้อง ประชุมศูนย์พฒั นาคุณภาพชวี ิตบา้ นดอนไชย

2 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มท่ี 1 ของนักศึกษาวิทยาลัย อาชวี ศกึ ษาเถนิ เทคโนโลยี

3 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร บุคลากรทางการ ศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ร่วม ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น รู ป แ บ บ สมรรถนะวิชาชีพและการเรยี นการสอนแบบแบง่ กลุ่มวิชา (Module) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการเปดิ เรียนภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 ณ ห้องประชุมชมววิ

4 วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถิน เทคโนโลยี ดาเนินการตรวจคัดกรองผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคน โดยได้รับความอนุเคราะหจ์ าก ทีมบุคลากร ทางการแพทย์โรงพยาบาลเถิน มาทาการ ตรวจหาเชือ้ โควดิ -19 ตามมาตรการและแผนการดาเนินงาน ของวิทยาลัยฯ ร่วมมือกับศูนย์ควบคุมโรคอาเภอเถิน เพ่ือ เตรียมความพร้อมก่อนเปดิ ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

5 วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ผู้อานวยการธัญญธร หมู่วิเศษ ประชุมชี้แจงนักศึกษา โดยให้ความรู้ ความเข้าใจถึงแผน- มาตรการป้องกนั โควิด-19 ของวิทยาลัยฯ เพ่ือสร้างจิตสานึกให้ เกดิ ความตระหนกั และแจ้งแผนการ แนวทางการปฏิบัติตนของ นกั ศึกษาในชว่ งนีอ้ ย่างเคร่งครัด และนาอาหาร,น้าดื่ม แจกจ่าย ให้กับนักศึกษาที่เดินทางเข้าหอพักของวิทยาลัยฯ ในช่วงการ แยกพักกักตัว เพื่อสังเกตอาการตามมาตรการป้องกัน covid 19 ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออาเภอเถิน ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook