Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore e-Magazine Jan 2564

e-Magazine Jan 2564

Published by Rebecca Burrows, 2020-12-14 06:49:42

Description: Rebecca_e-Magazine Jan

Search

Read the Text Version

1 JANUARY 2564

BY REBECCA BURROWS 02 ARTNALOGY JANUARY 2564

Doi Luang Chiang Dao By Rebecca Burrows 07 ARTNALOGY JANUARY 2564

Doi Luang Chiang Dao การเดินทางครงั้ น้ีแมใครไมขดั แตเ ดน หญาขัด อยมู ุมบนขวาสงั เกตดีๆจะ ชนิ มากขนึ้ หมอกปกคลมุ ใชแ ลว เราไปทางเดนหญาขัด เพราะทางปางววั ปด เหน็ คนตัวเลก็ ๆอยู กอน- ไมเหน็ ววิ เลย แมการนั่ง- แสงจะหมดก็ตองถา ยเก็บ เฉยๆจบิ กาแฟรอนๆทา ม และเสน ทางน้ีเดิน- วา ใชเวลา 20 นาที ก็ทําให ไวก อ นมาถงึ จุดชมววิ พอ กลางบรรยากาศเยน็ ๆ มนั สบายกวาจรงิ แคเหตุ ใจชนื้ ขน้ึ มาไดแ ตเ วลาของ ยังมีแสงลงเหลอื ใหไ ดถา ย จะฟนมาถงึ จดุ ชมวิวพอยงั ผลอยางหลังกเ็ พียงพอ- เราไมเทากัน 20 นาที ของ บางพรงุ นค้ี อยแกตวั ใหม มีแสงลง-เหลอื ใหไ ดถ า ย แลว ทผี่ มจะไปทางนเ้ี ดินข้ึน นกั วิง่ เทรลกบั ผมนน้ั ตาง ลงกลับไปกนิ ขา วและเช็ด บา งพรงุ นค้ี อยแกต ัวใหม เขาไมล ําบากครับมวี ิวให กันนกั ผมใชเ วลา 1 ชว่ั - ตวั พักผอ นทาํ ไมใชค ําวา ลงกลับไปกนิ ขา วและเชด็ ชมสองขางทางเราไปวันที่ โมงในการปน เขาขนึ้ ไปทาง เชด็ ตวั ละ ทําไมไมอาบน้าํ ตวั พักผอ นทําไมใชค าํ วา - เมฆเยอะเจอแสงลอดมา ลําบากกวาตอนขึ้นมาจุด เชด็ ตัวละ ทําไมไมอ าบนาํ้ จากกอนเมฆบอ ยมาก หน กางเตนท เพราะมกี ารปน เพราะทนี่ ไี่ มมนี ํ้าใชค รับทิช ? เพราะที่น่ไี มม ีน้าํ ใชค รับ ทางกวา 8 กิโล ผมขึน้ มา ปาย ส่ิงสาํ คัญคอื ถงุ มือ - ชูเ ปย กจะเปนเพือ่ นสนิท ทชิ ชเู ปย กจะเปนเพือ่ นสนิท ถงึ จุดกางเตนท 5โมงเยน็ เพราะนอกจากชว ยปองกนั คุณเมอ่ื คุณมาดอยหลวง คณุ เมือ่ คณุ มาดอยหลวง หินบาดมือ แลว ปองกัน- เชียงดาวแมใ จบอกวาอยา เชียงดาว แมนองฟาจะทาํ พอดเี ปะและแลว นาทแี หง ความหนาวเยน็ ทม่ี าเยือน กนอนตอแตน าฬิกาปลกุ ท่ี ใหเ ราผิดหวงั แตกม็ ีนอง การตัดสินใจก็เกิดขึ้นจะข้ึน หลงั ดวงอาทติ ยลบั ทอ งฟา ดังยามตีสี่กวา กร็ บเรา ให ฟดู ปลอบใจเราอยู ลงมาท่ี ตอ ไปจดุ ชมวิวท่ไี มรจู ะได ไปแลว ผมมาชา ไป ดวง- ลุกจากเตนทไ ปถา ยแสง- จดุ กางเตนทก็มอี าหารอร- ภาพสวยหรือเปลา เพราะ อาทติ ยลับขอบฟาไปแลว เชา ท่ดี อยกิ่วลมจากดอย อยๆ รอเขา ปากเราอยู ไม เมฆคร้ึมมากหรอื นอนพกั จากภาพขา งบนจดุ ชมววิ กว่ิ ลมก็จะเหน็ เตนทท ีเ่ รา ตองทําเองนะครับ ทีมงาน สบายๆแลว ไปขนึ้ พรงุ น้เี ย็น พักอยทู า มกลางหุบเขาวา FOTOJOURNEY จา งเชฟ กไ็ ด แตใ นการถา ยภาพผม กันวา “ชา งภาพ Land- มาทาํ ใหค รับ หนา ทข่ี อง- ถอื คติอยูอยา งหนึ่งคือ - scape ตองผดิ หวงั ซะให เราคอื กนิ นอน และก็ถา ย “อยา หวังน้ําบอ หนา” ถา ชนิ ”และเชานี้ก็ทาํ ใหเรา (รปู ) - อาหารประมาณ - มีโอกาสตอนนี้ก็ถา ยเก็บไว 4-5 อยาง แตท่ีหมดเรว็ ท่ี กอนเพราะฉะนั้นถึงจะลา สุดคืออาหารพ้ืนๆอยางไข จากการเดินทางตลอด 5 ชั่วโมง ก็กัดฟนสู ย่ิงพี่ เพ่ือนรว มทางบอก 08 ARTNALOGY JANUARY 2564

จนได 10อันดับเมนูยอดนยิ มพรอมเสริ ฟ อยางมเี อกลกั - ไดช ัดเจนสดเพื่อใหไดรสเผด็ ซง่ึ ไกเ บญจากเ็ ปนวัตถดุ ิบ ษณเนน รสชาติ‘จัดจา นถงึ เครื่องถงึ ใจ’โดยใชเรือ่ งราว ซุปเปอรพรีเมยี มจากซีพเี อฟและเปน ครัง้ แรกในโลกท่ี มารอยเรยี งเพ่ือสรา งความแตกตางทคี่ รอบคลมุ ทุกความ พัฒนานวตั กรรมการเลีย้ งไกดว ยขาวกลอ งสายพันธดุ ที ่ี ตอ งการของลกู คา ดีไซนอ ยา งสากลเพอื่ มาตรฐานและ ผา นการรับรองจากสถาบัน NSF วา ปราศจากฮอรโมน การขยายสตู า งประเทศคุณเบสทชแ้ี จงวา เราใหค วาม และยาปฏิชีวนะตลอดการเลีย้ ง ทาํ ใหไดเ นือ้ ไกค ณุ ภาพ สําคัญกับการออกแบบองคประกอบตา ง ๆ อยา งจริงจัง ยอดเยย่ี มที่หอม นุม ชมุ ฉํ่า ปลอดสารและมน่ั ใจเรอื่ ง- แตสื่อสารออกมาใหเ รียบงา ยท่ีสุด เพื่อใหลูกคาทั่วโลก ความปลอดภยั ได 100 เปอรเ ซน็ ตน อกจากนน้ั ซีพเี อฟ เขา ถงึ ไดงาย ซงึ่ สอดรบั การแผนการขยายแบรนดใน ยังเปนพารทเนอรท่ดี ีกบั เรามายาวนานต้งั แตเ ปด แบรนด ตา งประเทศโดยอธิบายถงึ ปจจยั ตางๆทีป่ ระกอบกนั เปน ตาํ มวั่ เราวางใจทง้ั เร่อื งคุณภาพวัตถุดิบทสี่ ามารถตรวจ สตู รสําเร็จของธรุ กจิ ตงั้ แตส ปี ระจําแบรนดที่เลือกใชสีน้าํ สอบยอนกลบั ไดต ั้งแตตนทาง ราคาสมเหตุสมผลมปี ริ เงินกรมทา ทําใหโทนของรา นดไู มห วือหวา เขา มาใชบริ มาณวตั ถุดิบเพียงพอสําหรบั ทกุ สาขาและรองรับการ การไดเ รอื่ ยๆและยังสรา งความตางเพราะเปนสที ี่เห็นได ขยายสาขาตอเน่ือง ตลอดจนอาํ นวยความสะดวกดาน นอยในธรุ กจิ รา นอาหาร สว นภาชนะเลอื กใชเ ปนหมอ ดาม การขนสงอยางมืออาชีพ ทง้ั ยังเก้อื กลู กันในแงของการ แทนจานขณะนาํ เสิรฟ ปด ฝาเพื่อความปลอดภัยซึง่ นอก ทาํ การตลาด และการพัฒนาเมนูอาหารของเชน เรสเต จากชาวตางชาตทิ ม่ี าเมอื งไทยจะเคยเหน็ แลว ยงั ใหความ อรร องทใ นปจจุบนั ซ่งึ เปลีย่ นวธิ กี ารมาสูการทํางานรว ม รูสึกถึงอาหารจานรอนอกี ดว ยดานการดีไซนร า นเรา- กันกับซัพพลายเออรเพอ่ื สรา งผลลพั ธทีด่ ีทสี่ ุดและเพยี ง พยายามนําเสนอความเปน กันเองมากทสี่ ุด โดยนาํ เสนห  พอกบั ความตองการท่มี อบใหลกู คา ใชเนอ้ื สัตวจ ากกระ ของการผัดโชวม าอยูด านหนารา น ลกู คาก็จะไดส ัมผัส บวนการผลิตทมี่ ีความปลอดภยั สงู สวนเนอื้ สัตวเรามี- ครบทัง้ รปู รส กลิน่ เสยี ง และวางใจเรอ่ื งความสะอาด รองรับทงั้ เนื้อสตั วอ นามัยและเนอ้ื สตั วพ รเี มียม มาถึงการบริการเรามีการจัดอบรมใหก ับพนกั งานรวมถงึ “ และอาจกินอาหารตามสงั� มากถงึการตรวจสอบคณุ ภาพการบริการและอาหารในทกุ สาขา อยา งสมาํ่ เสมอ สดุ ทา ยคอื เรอ่ื งของอาหารที่เราใหความ สาํ คญั สงู สุด ซง่ึ เราใชส ตู รนาํ คน โดยคดั สรรคุณภาพวตั ถุ 2 มือ้ ตอ‹ วัน แต‹สงิ� ทผี่ บŒู รโิ ภค ดบิ ที่สะอาด ปลอดภัย มาจากแหลงผลติ ทแี่ บรนดค ัด- เลือกมาเปน อยางดี และใชแ มซ อส (Premixed Sauce) กงั วลก็คอื คณุ ภาพทั�งวตั ถุดิบ”เพื่อรกั ษารสชาตใิ หไ ดม าตรฐานใกลเ คยี งกนั ทกุ สาขา คดั สรรวตั ถดุ บิ ชนั้ เลศิ จากชมุ ชนทกุ เมนขู องรานขนึ้ ชอ่ื เชน ไกเบญจา ที่เลือกใชสวนสะโพกมาทําเมนูขา วกะเพรา เร่อื งรสชาติจัดจา น เสิรฟในปริมาณที่สมดุลระหวางขา ว ไกซปุ เปอรซ ง่ึ ไดร บั การตอบรบั จากลกู คามากเปนทน่ี ยิ ม และกับ ในราคาที่เหมาะสม คุณเบสทช ี้แจงวาเม่ือเรามี จนกลายเปนเมนูซกิ เนเจอรข องแบรนด โดยเฉพาะใน สตู รอาหารท่ดี ี อีกปจ จยั ทจ่ี ะชว ยเสริมคุณภาพของเมนู กรุงเทพฯ เพราะตอบโจทยเรอื่ ง Value for Money อาหารก็คอื วัตถุดบิ โดยต้ังใจเลอื กใชของดใี นประเทศ ไดช ดั เจน ซง่ึ ไกเ บญจาก็เปนวตั ถุดบิ ซุปเปอรพรีเมียม และชุมชนเปน หลัก เพราะตอ งการสรา งงานใหช มุ ชนเติบ จากซีพีเอฟและเปนครั้งแรกในโลกทพ่ี ัฒนานวัตกรรม โตไปพรอ มๆ กนั อยา งขาวกค็ ดั เฉพาะขาวหอมมะลิ จาก การเล้ียงไกดว ยขา วกลอ งสายพนั ธดุ ีทีผ่ า นการรับรอง บานสาํ ราญ ทงุ กลุ ารอ งไห จงั หวดั รอ ยเอด็ ทมี่ กี ลนิ่ หอม จากสถาบนั NSF วาปราศจากฮอรโ มนและยาปฏิชวี นะ ตลอดการเลี้ยง ทําใหไดเ น้ือไกค ุณภาพยอดเยี่ยมท่ีหอม เมลด็ เรยี วยาว และขาวนมุ กวาขา วหอม นมุ ชุมฉาํ่ ปลอดสารและมัน่ ใจเรื่องความปลอดภยั ได มะลจิ ากแหลง อนื่ ยกตวั อยา งขาวผดั 100 เปอรเซ็นต กะเพรา ซ่ึงเปนซกิ เนเจอรท ่มี ใี ห เลือกหลากหลาย หัวใจคือ ใบ กะเพรา ท่ใี ชกะเพรากา นแดง ซึ่งเหมาะกับการผดั กะเพรา ทสี่ ดุ เพราะกล่ินชดั เจน ใช- พรกิ แหงชว ยชใู หก ลิ่นหอมและ ใชพริก ใชเ นื้อสัตวจ ากกระ- บวนการผลิตทม่ี คี วาม ปลอดภัยสงู สวนเน้อื สัตว เรามีรองรับท้งั เนอื้ สัตว อนามัยและเนอื้ สัตวพ รเี มยี ม นอาหาร เชน ไกเบญจา ทเี่ ลอื กใชส วนสะ- โพกมาทําเมนูขา วกะเพราไกซุปเปอรซ ่ึงไดร ับการ ตอบรบั จากลูกคามากเปน ที่นิยมจนกลายเปนเมนูซิก หารอีสาน ” เนเจอรข องแบรนด โดยเฉพาะในกรงุ เทพ ฯ เพราะตอบโจทยเรือ่ ง Value for Money - 13 ARTNALOGY JANUARY 2564


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook