Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore บันทึกการประชุม TUSO

บันทึกการประชุม TUSO

Published by Ice Jinnnw, 2022-02-19 22:19:55

Description: บันทึกการประชุม TUSO รวม

Search

Read the Text Version

บันทึกการประชุม TUSO วนั ท่ี 15 กมุ ภาพันธ์ 2565 ปญั หา: 1. สมาชกิ ชมุ นมุ ยงั ไมน่ ่งิ สกั ที Solution - ทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมแตล่ ะครั้ง โดยจะมีการเชค็ ช่ือ - จะมกี ารแต่งตง้ั เป็นสมาชิกถาวรหลังจบ 1 คอนเสริ ต์ 2. การบอกเรอื่ งประชุมแบบฉกุ ละหุบและไม่ชัดเจน Solution - การประชาสมั พนั ธ์เรอ่ื งการประชมุ ควรบอกล่วงหน้าและระบุให้ชัดเจนวา่ online หรอื on-site - ทา year plan (ทีท่ ุกคนสามารถเขา้ ไปดไู ด)้ บอกวนั ประชุมล่วงหน้า 3. เรือ่ ง class เรยี น มีข้อเสนอวา่ ควรแยก section คนเรยี นเฉยๆกับคนทีจ่ ะขน้ึ คอนเสริ ต์ Solution - ตอนนอ้ี าจจะตอ้ งโฟกัสคนทีจ่ ะขนึ้ คอนเสิร์ตก่อน - ไปขอยืมห้องชมุ นมุ อน่ื เช่น TU band, TU folksong เพอื่ ใชใ้ นการซอ้ ม - Case study: วง Youth ใชว้ ธิ หี าตรงท่คี นส่วนใหญ่เล่นไม่ไดแ้ ล้วเจาะทลี ะ passage ไปด้วยกนั เรือ่ งท่แี จ้ง และสรุป: 1. กลับไปใช้ Line ในการสื่อสารเรือ่ งงาน - ใช้กลุ่มใหญ่ 54 คนเป็นหลัก - สร้างกลุ่มฝา่ ยตัวเองไว้คยุ งานในฝา่ ย 2. ในฝา่ ยต้องอพั เดตกันวา่ - มอี ะไรที่ตอ้ งทาบา้ ง พรอ้ มกาหนดระยะเวลา - ตอนน้ที าอะไรอยู่ และจะเสร็จเม่อื ไหร่ - ทาอะไรเสร็จไปบา้ งแล้ว 3. เราจะประชมุ (รวม) อพั เดตงานกันทกุ วันพุธ

- ตอนทาคอนเสิรต์ ต้องมปี ระชมุ สรปุ งาน reflect งาน - พฤหสั น้ี (17 กุมภา) มีประชุมวิสามัญและประชมุ กบั พเี่ กง่ ณ หอ้ งชุมนมุ 4. เจอกนั อกี ทอี าทติ ย์ต้นเดอื น งานทกุ อยา่ งควรเสร็จกอ่ น 9 มีนา 5. การตามนักดนตรีครั้งนี้ เราต้องสื่อสารกับพี่ๆศิษย์เก่าว่า เป็นคอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี พร้อมด้วยการ ปฏิวัติระบบวงใหม่ คอนดกั เตอรค์ นใหม่ เราต้องประชาสัมพันธ์ยคุ ใหมข่ องเรา 6. เราควรสานสมั พนั ธ์กับชุมนุมอ่ืนมากกว่าน้ี เช่น TU chorus เผื่อพ่งึ พาอาศัยกนั Update นักดนตรี: - Woodwind ตามเกือบหมดแล้ว Brass ตามไปบ้างแล้ว เหลอื String - ทา update ใน google sheet ให้ทุกคนเขา้ ไปดูได้ เพ่มิ เตมิ : - เร่อื งการกระจายอานาจ แบง่ งาน ใหน้ อ้ งเปน็ head ในนาม - Case study: TU photo เปล่ยี น head โปรเจคแตล่ ะอัน เพื่อสลับกัน ให้ทกุ คนไดท้ างาน

บนั ทกึ การประชุม TUSO วนั ที่ 17 กมุ ภาพันธ์ 2565 Part 1: ประชมุ รวมสมาชกิ ชุมนุม - เลอื กหัวหนา้ ฝา่ ย - แบ่งคนทางานเปน็ 2 ขั้น - หวั หน้ามาประชมุ กับคณะกรรมการ - ประชุมทุกวันพธุ แตล่ ะฝ่ายมา catch up งานกัน - พป่ี ี 4 ตามประกบน้อง ให้น้องส่งั งานพี่ - พต่ี ้องเปน็ คนบอกวา่ ตอนนเี้ ราควรทาอะไรบ้าง - ทาอะไรแลว้ อัพเดตงานในฝ่าย + เฮดฝ่ายบอกในกลุม่ ใหญ่ - เดี๋ยวจะมกี ารประชมุ ระหว่าง TU Chorus และ TUSO - จะมกี ลมุ่ เฮด + คณะกรรมการ Part 2: ประชุมกับพเ่ี ก่ง เร่อื งท่ี 1: 1. ทผ่ี า่ นมาวงเรามีคนนอกเป็นหลกั - เราจะเปลี่ยนเป็นคนในเป็นหลกั - แลว้ audition คนนอกเข้ามา ไม่ใช่มาเลน่ อยา่ งเดียว แต่มาสอนด้วย (ได้พฒั นาศักยภาพคนใน) - คนในเราต้องแข็งแกร่ง - คนนอกบางคนอยกู่ ับเรามานจนนับเปน็ คนใน 2. โลโก้จายาก - จดั ประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ ได้ pr ไปในตัว 3. Vision & direction - อยากให้วงไปในทิศทางไหน ต้องคล้องจองไปด้วยกัน 4. Theme - เชน่ กาหนดสใี ห้ชดั เจน เห็นสีนีแ้ ล้วนึกถงึ เรา

5. ช่ือ TUSO ยาวไปไหม - ถ้าเปลีย่ นเป็น TSO จะดีไหม เป็นการ rebranding - ตัดคาว่า university ออกไป หมายถึงเราไม่ไดจ้ ากดั อยแู่ คใ่ นมหาวิทยาลยั ขยายมมุ มองไปไดก้ ว้าง กวา่ 6. ทาทะเบียนนักดนตรี ถ่ายรูป นดั ธมี เส้อื (สีอะไร) เรอื่ งที่ 2: PR & Social media - วงเราอยู่ไดด้ ว้ ยผู้ชม ดังนนั้ social media จึงสาคญั - ทา content calendar ว่าชว่ งนเี้ ราจะทาคอนเทน้ อะไร วันไหนลงคอนเทน้ อะไร - ถ้าเรามี content > ได้โปรโมทวงไปในตัว > ได้ยอด engagement > รายไดก้ ็จะมาหาเรา เรอื่ งที่ 3: ทมี บริหาร - การวดั และประเมิณผล (feedback) หลงั จบคอนเสริ ์ต ถามทั้งทมี บริหาร และคนดู - ทาของแจกใหค้ นประเมิณ (คนท่ีตอบแบบสอบถาม) เช่น ดินสอ TUSO ทาเป็น collection ต่อกนั ไป เร่อื ย ๆ ให้คนอยากสะสมให้ครบทกุ คอนเสิร์ต เพ่ิมประสทิ ธิภาพการประเมณิ - หรอื ทาเปน็ goods ขาย แล้วโปรโมทวา่ รายได้สว่ นหนึ่งนาไปบริจาค เช่น โครงการ TUSO เล้ยี งขา้ ว น้อง (เด็กนกั เรียนขาดแคลน) เร่อื งที่ 4: Meeting - กินขา้ ว ไปต่างจงั หวัด 2 วนั 1 คืน ให้ทุกคนเปิดใจ - ปกติเรามีไปทริปอยแู่ ล้ว แต่ไมไ่ ด้ design กิจกรรม เรอ่ื งท่ี 5: TUSO Music Camp - Camp กอ่ นคอนเสริ ต์ ใหญ่ ใชช้ วี ติ นกั ดนตรีจรงิ ๆ 3-5 วนั ในระหว่างน้นั ก็มี tutor เข้ามาสอน เรอ่ื งที่ 6: Concert in a park 3 เดือน 1 ครั้ง - แคค่ นใน (ไมเ่ อาคนนอกทตี่ ้องจา่ ยเงนิ ค่าตัว) - เพ่มิ ศักยภาพคนใน ทุกคนไดเ้ ล่น - ไม่จาเป็นต้องเปน็ orchestra อย่างเดยี ว วง brass วง woodwind ก็ได้ - ใหน้ อ้ งทางานเพื่อเปน็ การฝกึ งานทมี บรหิ าร - ตอ้ งมีการ pr ให้คนมาดูคอนเสิรต์

เร่ืองที่ 7: คอนเสริ ต์ ใหญ่ - คอนเสริ ์ตที่ใหญท่ สี่ ุดของปี เลือกเพลงยากๆใหว้ ง เพ่ือที่จะได้เกิดการพฒั นา ต้องพยายามเล่นในสิง่ ที่ เราเล่นไม่ได้ - คอนเสริ ต์ ไม่ใหญ่ เล่นเพลง film กไ็ ด้ เรื่องท่ี 8: วงเยาวชนธรรมศาสตร์ Youth Orchestra - มีมหาวทิ ยาลยั เปน็ ศูนย์กลาง เป็นการสร้างฐานให้เรา (อาจจะมีสปอนเซอร์สนใจ) - Music hub สรา้ ง connection เชน่ ท่ีเราไปเชยี งราย Ex: ดนตรีอีสาน feat orchestra ณ มหาสารคาม ถ้าเราทาโมเดลนีแ้ ลว้ ประชาสัมพนั ธ์ สปอนเซอร์จะเขา้ มาเอง แล้วถ้ามีคนตดิ ตามเราเยอะ ผลงานเราเปน็ ที่ ประจกั ษ์ มหาวิทยาลยั ต้องพึ่งเรา ให้ความสาคัญกบั เรา Part 3: ประชุมกับ TU Chorus สรปุ เพลงท่คี อรสั รอ้ ง ครงึ่ แรก - Finlandia ครง่ึ หลงั - เปิดมา solo 2 เพลง - ตอ่ can you feel the love tonight กบั วง - วงเล่นตอ่ - แล้วก็ข้ึนมาร้องอีกทตี อนยูงทอง ประชมุ ครั้งหน้าคุยเร่ืองการบริหารงานกบั คอรสั


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook