Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ผลรวมเล่ม PDF

ผลรวมเล่ม PDF

Published by boy230936, 2022-06-14 03:32:29

Description: ผลรวมเล่ม PDF

Search

Read the Text Version

ผลการปฏบิ ตั ิงาน เดอื น เมษายน 2565 นางสาวสวุ มิ ล เขม้ แขง็ ตาแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนบา้ นใต้ PDF ตหู้ นงั สอื การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี สานกั งานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย จงั หวัดกาญจนบรุ ีกิจกรรม กิจกรรม วัน เดือน ปี ทดี่ ำเนนิ กำร สถำนทดี่ ำเนนิ กำร จดั เตรยี มอาคารสถานท่จี ดั งาน 2 เมษายนวนั รักการอ่าน 1 เมษายน 2565 กล่มุ เป้ำหมำย กศน.อาเภอเองกาญจนบุรี ครู ศรช.บ้านใต้ ผลทเ่ี กิดขึน้ จากการดาเนนิ งาน วันท่ี 1 เมษายน 2565 นางสาวสวุ มิ ล เข้มแข็ง ครู ศรช.บ้านใต้ จัดอาคารสถานที่ ทาความ สะอาด ผูกผา้ จดั เกา้ อ้ี ตกแต่งภายในเต๊นท์

กิจกรรม กิจกรรม จดั กิจกรรม 2 เมษายน วนั รกั การอา่ น วนั เดอื น ปี ท่ีดำเนินกำร 2 เมษายน 2565 สถำนท่ีดำเนนิ กำร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี กล่มุ เปำ้ หมำย ครู ศรช.บ้านใต้ ผลทเ่ี กดิ ข้นึ จากการดาเนนิ งาน วันท่ี 2 เมษายน 2565 นางสาวสุวิมล เขม้ แขง็ ครู ศรช.บ้านใต้ ร่วมกจิ กรรม วนั ท่ี 2 เมษายน วนั รักการอา่ น จัดกิจกรรมบิงโกคาศัพท์ภาษาองั กฤษและมาตราตวั สะกด ร่วมกิจกรรม ฐานเรยี นร้ตู าบลอน่ื ๆ

กจิ กรรม กจิ กรรม เคารพธงชาตแิ ละประชุมประจาสัปดาห์ วนั เดอื น ปี ทดี่ ำเนนิ กำร 4 เมษายน 2565 สถำนที่ดำเนินกำร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี กลมุ่ เป้ำหมำย ครู ศรช.บ้านใต้ ผลทเ่ี กดิ ข้นึ จากการดาเนินงาน วันท่ี 4 มนี าคม 2565 นางสาวสวุ มิ ล เขม้ แขง็ บคุ ลากร กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี เขา้ แถวเคารพธงชาตปิ ระจาสัปดาห์และประชมุ เพอ่ื เป็นแนวทางในการปฏบิ ัตงิ าน ณ กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบุรี

กิจกรรม กิจกรรม ลงทะเบยี นนกั ศึกษาเก่า ภาคเรยี นที่ 1/2565 วัน เดอื น ปี ท่ีดำเนินกำร 5 เมษายน 2565 สถำนที่ดำเนินกำร กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบุรี กลมุ่ เปำ้ หมำย ครู ศรช.บา้ นใต้ ผลท่เี กิดขน้ึ จากการดาเนนิ งาน วนั ที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวสวุ ิมล เขม้ แขง็ จดั ลงทะเบยี นนักศกึ ษาเกา่ ภาคเรยี นที่ 1/2565 จานวน 48 คน ประถม 1 คน มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ 17 คน และมธั ยมศึกษา ตอนปลาย 30 คน ประชาสัมพันธ์รับสมคั รนักศกึ ษาออนไลน์ ภาคเรยี นท่ี 1/2565

กจิ กรรม กจิ กรรม ร่วมเคารพธงชาติและประชมุ ประจาสัปดาห์ ร่วมรดนาดาหัวผใู้ หญเ่ นือ่ งในวันสงกรานต์ วัน เดือน ปี ทดี่ ำเนนิ กำร 11 เมษายน 2565 สถำนทด่ี ำเนนิ กำร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลุ่มเป้ำหมำย ครู ศรช.บ้านใต้ ผลทีเ่ กิดข้นึ จากการดาเนินงาน วนั ท่ี 11 เมษายน 2565 นางสาวสุวิมล เข้มแข็ง รว่ มเคารพธงชาตแิ ละประชุมประจาสัปดาห์ บคุ ลากร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรรี ่วมรดนาดาหัวผใู้ หญเ่ นื่องในวันสงกรานต์ จดั ลงทะเบยี น นักศึกษาเก่าเพิม่ เตมิ ประชาสมั พนั ธร์ ับสมคั รนกั ศึกษาออนไลน์ภาคเรียนท่ี 1/2565

กิจกรรม กิจกรรม รบั สมัครนักศกึ ษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2565 จัดทาเอกสารจบนกั ศึกษา ภาคเรยี นท่ี 2/2564 วนั เดอื น ปี ท่ดี ำเนนิ กำร 11 เมษายน 2565 สถำนทด่ี ำเนินกำร กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบุรี กลุ่มเปำ้ หมำย ครู ศรช.บ้านใต้ ผลท่เี กิดขนึ้ จากการดาเนนิ งาน วันท่ี 12 เมษายน 2565 นางสาวสุวิมล เข้มแขง็ รับสมัครเรยี นนักศกึ ษาใหม่ ภาคเรยี นท่ี 1/2565 ครูจดั ทาเอกสารจบนกั ศึกษาภาคเรยี นท่ี 2/2564 รวบรวมเอกสารและหลักฐานส่ง งานขนั พืนฐาน

กจิ กรรม กจิ กรรม ประชาสมั พนั ธร์ บั สมัครนกั ศึกษาออนไลน์ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินกำร 18 เมษายน 2565 สถำนท่ีดำเนนิ กำร กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี กลุ่มเป้ำหมำย ครู ศรช.บ้านใต้ ผลทเี่ กิดขึ้นจากการดาเนนิ งาน วนั ท่ี 18 เมษายน 2565 นางสาวสวุ ิมล เขม้ แขง็ รบั สมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรยี นท่ี1/2565 ติดตามเอกสารจบของนักศกึ ษาภาคเรยี นที่ 2/2564 และแจ้งกจิ กรรม กพช ของภาคเรยี นท่ี 2/2564 ให้ นักศกึ ษาทราบของแต่ละรายบุคคล

กจิ กรรม กจิ กรรม วนั เดอื น ปี ทดี่ ำเนนิ กำร จัดทาสอ่ื นวัตกรรมประเมิน ศรช. สถำนท่ีดำเนนิ กำร จัดพมิ รายชอื่ นกั ศึกษาภาคเรยี นที่1/2565 กลมุ่ เป้ำหมำย 19 เมษายน 2565 กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี ครู ศรช.บ้านใต้ ผลท่ีเกดิ ขึน้ จากการดาเนินงาน วันท่ี 19 เมษายน 2565 นางสาวสวุ ิมล เขม้ แข็ง ศึกษาข้อมลู ส่อื นวัตกรรมต่างๆ จากจากอินเทอร์ รวบรวม ข้อมูล โดยมกี ารดดั แปลงและออกแบบนวัตกรรมให้เหมาะสมกับเป็นสอ่ื นวตั กรรมของตนเองในการประเมนิ ครู ศนู ยก์ ารเรียนชมุ ชน และจัดพิมพร์ ายชอื่ นักศึกษาภาคเรยี นที่ 1/2565

กจิ กรรม กิจกรรม วัน เดือน ปี ทีด่ ำเนนิ กำร สถำนทด่ี ำเนินกำร จดั ทาส่ือนวัตกรรมประเมินศูนย์การเรียนชมุ ชนบา้ นใต้ 20 เมษายน 2565 กล่มุ เปำ้ หมำย กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบุรี ครู ศรช.บา้ นใต้ ผลทีเ่ กิดขน้ึ จากการดาเนนิ งาน วนั ที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวสวุ ิมล เขม้ แข็ง ครูศนู ย์การเรยี นชมุ ชนบ้านใต้ ได้ออบแบบ รูปเลม่ สือ่ นวตั กรรมทห่ี ลากหลาย ตกแต่งรปู แบบจัดเรยี งเนอื หาในส่วนต่างๆ

กจิ กรรม กจิ กรรม วัน เดือน ปี ทด่ี ำเนินกำร สถำนทีด่ ำเนินกำร จัดทาสื่อนวตั กรรมประเมนิ ศรช. 21 เมษายน 2565 กลุ่มเปำ้ หมำย กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี ครู ศรช.บ้านใต้ ผลที่เกดิ ขนึ้ จากการดาเนินงาน วันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวสวุ มิ ล เขม้ แข็ง ครศู นู ย์การเรยี นชมุ ชนบ้านใต้ ทาการตกแต่ง ชินงาน เพิม่ เติมรายละเอียดเนือหาขอ้ มูลให้สมบรู ณ์

กจิ กรรม กิจกรรม วนั เดือน ปี ทด่ี ำเนินกำร สถำนท่ดี ำเนนิ กำร จัดพิมพ์รายชอ่ื นกั ศึกษาภาคเรยี นที่1/2565 22 เมษายน 2565 กลมุ่ เป้ำหมำย กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี ครู ศรช.บ้านใต้ ผลทเี่ กิดขึ้นจากการดาเนนิ งาน วนั ท่ี 22 เมษายน 2565 นางสาวสุวมิ ล เขม้ แข็ง ครศู นู ย์การเรียนชุมชนบา้ นใต้ จดั พมิ พ์ข้อมลู นักศึกษาบ้านใต้ และตดิ ตามเอกสารนักศกึ ษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนท่ี 1/2565

กิจกรรม กิจกรรม วนั เดือน ปี ที่ดำเนินกำร สถำนที่ดำเนินกำร จัดทาเอกสารนักศึกษาจบ ภาคเรยี นที่ 1/2564 25 เมษายน 2565 กลุ่มเป้ำหมำย กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี ครู ศรช.บ้านใต้ ผลทเ่ี กดิ ข้นึ จากการดาเนนิ งาน วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวสุวิมล เข้มแขง็ ครูศนู ย์การเรยี นชมุ ชนบา้ นใตจ้ ัดทาเอกสารจบ ของนักศกึ ษาภาคเรยี นท่ี 2/2654

กิจกรรม กิจกรรม วนั เดอื น ปี ทดี่ ำเนินกำร สถำนทดี่ ำเนนิ กำร รบั สมคั รนกั ศกึ ษาออนไลนแ์ ละสารวจขอ้ มูลนักศึกษาบ้านใต้ 26 เมษายน 2565 กลมุ่ เป้ำหมำย กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี ครู ศรช.บา้ นใต้ ผลทเ่ี กดิ ข้นึ จากการดาเนนิ งาน วนั ที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวสวุ มิ ล เขม้ แข็ง ครูศนู ย์การเรียนชุมชนบา้ นใต้ ประชาสมั พนั ธ์ นักศึกษาออนไลน์ และเกบ็ สารวจข้อมูลนกั ศึกษาบ้านใตใ้ หเ้ ป็นปจั จบุ ันในตดิ ตามนักศกึ ษา

กิจกรรม กิจกรรม วนั เดือน ปี ทดี่ ำเนนิ กำร สถำนทดี่ ำเนนิ กำร จัดสง่ ใบสมัครขึนทะเบยี นนักศกึ ษาใหม่ ภาคเรยี นที่ 1/2565 27 เมษายน 2565 กล่มุ เป้ำหมำย กศน.อาเภอเมืองกาญจนบรุ ี ครู ศรช.บา้ นใต้ ผลที่เกดิ ขึน้ จากการดาเนินงาน วันท่ี 27 เมษายน 2565 นางสาวสุวิมล เข้มแข็ง ครูศูนยก์ ารเรยี นชมุ ชนบ้านใต้จัดรวบรวมเอกสารใบ สมัครนักศกึ ษาใหม่ ภาคเรยี นท่ี 1/2565 ให้กับฝ่ายงานทะเบียนลงข้อมลู มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ 3 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน ทงั สินจานวน 9 คน

กจิ กรรม กิจกรรม วนั เดอื น ปี ทดี่ ำเนินกำร สถำนทดี่ ำเนนิ กำร จดั ทาเอกสารนกั ศกึ ษาจบ ภาคเรียนท่ี 2/2565 28 เมษายน 2565 กลุ่มเป้ำหมำย กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบุรี ครู ศรช.บ้านใต้ ผลที่เกดิ ข้นึ จากการดาเนินงาน วนั ท่ี 28 เมษายน 2565 นางสาวสวุ มิ ล เขม้ แขง็ ครูศนู ย์การเรียนชุมชนบ้านใตจ้ ดั รวบรวมเอกสาร แบบคาร้องขอจบ จัดทาแบบประเมนิ คณุ ธรรม จริยธรรม เอกสารหลักฐานผลสอบ N-net รายงาน กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี นรายบคุ คล

กจิ กรรม กิจกรรม วนั เดอื น ปี ทดี่ ำเนินกำร สถำนทดี่ ำเนนิ กำร จดั ทาเอกสารนกั ศกึ ษาจบ ภาคเรียนท่ี 2/2565 29 เมษายน 2565 กลุ่มเป้ำหมำย กศน.อาเภอเมอื งกาญจนบุรี ครู ศรช.บ้านใต้ ผลที่เกดิ ข้นึ จากการดาเนินงาน วนั ท่ี 29 เมษายน 2565 นางสาวสวุ มิ ล เขม้ แขง็ ครูศนู ย์การเรียนชุมชนบ้านใตจ้ ดั รวบรวมเอกสาร แบบคาร้องขอจบ จัดทาแบบประเมนิ คณุ ธรรม จริยธรรม เอกสารหลักฐานผลสอบ N-net รายงาน กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี นรายบคุ คลภาคผนวก

เกียรติบตั ร

เกียรติบตั ร

เกียรติบตั ร

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอเมอื งกาญจนบุรี สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จงั หวัดกาญจนบรุ ี


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook