Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore QCEbook61

Description: QCEbook61

Keywords: quality,QC

Search

Read the Text Version

4. ใชทรัพยากรท่มี รี วมกันใหเกดิ ประโยชน 5. บคุ ลากรมีทักษะความรใู นการ CPR บทเรียนทไี่ ดรบั 1. ความชว ยเหลอื กนั ของบุคลากรในทมี มสี ว นสําคญั ในการ CPR 2. การ CPR ตอ งคํานงึ ถึงความถูกตองเปน หลกั ซึ่งเกดิ จากการเรียนรูฝกฝนจนเกิดทักษะ 3. เมอื่ ทีมยอยทาํ ไดดีจนเกดิ ประสทิ ธิภาพแลวตอ ไปอาจเปนตัวอยา งและเปนกําลังสําคัญขององคกรในการฝก CPR แกหนว ยงานอ่ืนๆ ท้งั ภายในและภายนอกได ปจจยั แหง ความสาํ เรจ็ ประกอบดว ย หลกั การ 4 ขอ คือ 1. ตองมีความรู (Knowledge) หมายถึงความรคู วามเขาใจทถี่ ูกตองตามหลักวชิ าการ 2. ตอ งมคี วามเชอ่ื มนั่ (Attitude) เมื่อเกิดความเช่อื มนั่ ยอมสามารถเอาชนะอุปสรรคได 3. ตอ งมีทักษะ (Skill) ความรคู วามเขาใจรวมกบั การฝกฝนจะทาํ ใหเ กิดทักษะการปฏบิ ัติ 4. ตองมคี วามรว มแรงรวมใจ (Teamwork) แมว า ในทีม CPR แตล ะคนจะมีบทบาทหนาท่ีของตนเองแต หากขาดความสามัคคีในการประสานงานยอมทาํ ใหเ กดิ ความผดิ พลาดและลมเหลวได ขอเสนอแนะจากผูวิพากษ 1. คุณศิริลักษณ เก่ียวของ (ผช. ผอ. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน) เพ่ิมเติมวา Golden period ในการ ชวยฟนคืนชีพคือ 4 นาที แตทีมกวาจะพรอมใชเวลาถึง 5 นาที ถือวาเปนจุดท่ีตองฉุกคิด ซ่ึงผูนําเสนอช้ีแจง วา จะนาํ ไปปรบั ปรงุ เพราะหากทกุ คนทราบบทบาทหนา ท่ีของตนแลว นาจะสามารถพัฒนาใหรวดเร็วขึน้ ได 2. คุณศิริลักษณแนะนําเพ่ิมเติมวาทีม CPR มาถึงลาชานั้นอาจจําเปนตองรองขอใหมีการปรับ Policy ใหม เพื่อใหระยะเวลาในการมาถึงของทีมกลางสั้นลง ผูนําเสนอชี้แจงวาทุกครั้งที่มีการประกาศตามทีม CPR หนว ยแรกๆ ที่มาถึงมกั จะเปน ทมี จาก ICU เสมอ ซึง่ ผนู ําเสนอขอชนื่ ชม Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

3. ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ (รอง ผอ. รพ. รามาธบิ ดี) กลา วช่ืนชมถงึ ความพยายามท่จี ะแกไ ขปญ หาแมว าจะ เต็มไปดวยขอจํากัด และไดแนะนําใหคํานึงถึงความรวดเร็วดังที่คุณศิริลักษณช้ีแจงไปเพราะปจจุบันการให ความรเู รอ่ื ง CPR และ AED ยังแพรไปถึงภาคประชาชน และพระภกิ ษุในวัดเพราะทุกคนทราบวา CPR ย่ิงทํา ไดเ ร็วผลลัพธทเ่ี กิดกบั ผูปว ยจะย่ิงดี เจา ของผลงานเขารว มรบั รางวลั ชนะเลศิ การประกวดผลงานมหกรรมคุณภาพฯ จาก รองศาสตราจารยน ายแพทยสรุ ศกั ดิ์ ลีลาอุดมลิป รักษาการรองคณบดฝี า ยดแู ลสขุ ภาพ ผอู ํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิ ดี การสรปุ ตคี วามโดยทีมถอดบทเรยี น ขอเสนอแนะจากผูจดบนั ทกึ 1.ควรบนั ทกึ วดี ีโอคลิปท่ีมาจากการฝก ซอมหรือสถานการณจรงิ ไวใชใ นการเรียนการสอน และประกอบการฝก อบรมเพราะจะทาํ ใหทราบวา ณ ตําแหนงใดที่ตองแกไขปรับปรงุ เพ่ือไมใหเ กิดความผิดพลาดซ้ํา 2.ในบทบาทของพยาบาลควรฝก ซอ มใหมีการสลบั ตาํ แหนงรบั ผดิ ชอบในทีม CPR เพราะในสถานการณจ รงิ หาก ผูท่ีเคยมีประสบการณไมอยจู ะไดส ามารถแกไ ขปญ หาได ผจู ดบันทึก นายอุเทน บุญมี (นกั เทคโนโลยหี ัวใจและทรวงอก) สาขาวิชาโรคหวั ใจ ภาควิชากมุ ารเวชศาสตร Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ชอื่ เรอ่ื ง การลดอตั ราการเกิดภาวะปอดอักเสบทส่ี ัมพันธกบั การใชเคร่อื งชว ยหายใจ ในหอผูปว ยวิกฤตและก่ึง วิกฤตแบบบรู ณาการ วนั ที่ 23 สงิ หาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. หอ งประชุม ชน้ั 8-9 อาคารเรียนและปฏิบตั ิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธบิ ดี หัวขอ นําเสนอผลงาน รูปแบบการนาํ เสนอ การบรรยายประกอบ power point ผูนําเสนอ คณุ ณิชวรรณ หริ ัญประภากร (พยาบาลวชิ าชพี ) งานปอ งกันและควบคุมการติดเช้ือ ******************************************************************************************* เนอื้ หา การนําเสนอผลงานโครงการ : การลดอตั ราการเกดิ ภาวะปอดอกั เสบท่ีสัมพนั ธก ับการใชเคร่ืองชวยหายใจ ในหอผูป ว ยวกิ ฤตและกงึ่ วิกฤตแบบบูรณาการ โดยคุณณชิ วรรณ หิรญั ประภากร (พยาบาลวชิ าชพี ) งานปองกันและควบคุมการตดิ เช้ือ โรงพยาบาลรามาธบิ ดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามิบดี หลักการและเหตุผล ภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเคร่ืองชวยหายใจ (VAP) คือ การติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีพบวาเปนปญหา สําคัญของโรงพยาบาลทุกแหงทั่วโลก โดยเฉพาะในหอผูปวยวิกฤตท่ีผูปวยสวนมากมีความจําเปนตองไดรับการดูแลรักษา ดว ยเครื่องชวยหายใจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะ VAP ยังสงผลกระทบตอผูปวยหลายดานที่สําคัญ ไดแก การติดเชื้อ แบคทเี รียในกระแสเลือด ระบบทางเดนิ หายใจลมเหลว เสยี คาใชจายในการรกั ษาและคายาปฏชิ ีวนะเพิ่มข้ึน สง ผลตอ สภาพ จิตใจของผูปวยและญาติทําใหเกิดความวิตกกังวล และท่ีสําคัญยังสงผลใหผูปวยมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น ในปพ.ศ. 2553– 2556 โรงพยาบาลรามาธิบดี มีอัตรา VAP = 3.1-3.4 ตอ 1,000 Ventilator-days ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายโรงพยาบาล Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

รามาธิบดี คือ 3 ตอ 1,000 Ventilator-days เพ่ือลดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเคร่ืองชวยหายใจในหอผูปวย วิกฤตและก่ึงวิกฤต ใหไดตํ่ากวาคาเปาหมายและคุณภาพการรักษาพยาบาล คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ ในโรงพยาบาลรว มกับฝายการพยาบาล จึงพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการปองกนั การเกิดภาวะตดิ เช้อื ปอดอกั เสบท่ีสัมพนั ธก ับ การใชเคร่ืองชวยหายใจ (VAP bundle) จากหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน และนําลงสูการปฏิบัติทุกหอ ผูปวยวิกฤตและกึ่งวิกฤต หลังดําเนินการอัตรา VAP ในปพ.ศ. 2557 = 2.8 ตอ 1,000 Ventilator-days จากผลการ วิเคราะหปญหา ท่ีผานมามีการใช VAP bundle ในการดูแลผูปวยและมี ICN ทําการเฝาระวังการเกิด VAP พบวายังขาด การวัดและติดตามกระบวนการดําเนินงาน (Process Indicators) “การติดตามการปฏิบัติตาม VAP bundle” ท่ีจะทําให ทราบปญ หาหรอื โอกาสพัฒนาและนาํ ไปใชใ นการปรับปรงุ การดาํ เนินงานเพอื่ ใหเกิดการพฒั นาอยางตอเนื่อง วตั ถุประสงค 1) เพื่อลดอัตราการเกิดปอดอักเสบทสี่ มั พันธกบั การใชเคร่ืองชว ยหายใจในหอผปู วยวิกฤตและกงึ่ วิกฤต 2) เพ่ือตดิ ตามและประเมินการปฏิบัติตาม VAP bundle ของบคุ ลากรหอผปู ว ยวิกฤตและกึง่ วิกฤต 3) เพื่อหาโอกาสการพฒั นาการดาํ เนนิ การลดอัตราการเกดิ ปอดอักเสบทส่ี มั พันธก ับการใชเ ครือ่ งชว ยหายใจในหอ ผูปวยวกิ ฤตและก่ึงวิกฤตจากการผลประเมินการปฏบิ ัติตาม VAP bundle ของบุคลากร กระบวนการปรับปรงุ สรปุ ข้นั ตอนในการปรับปรงุ • สรางแบบประเมนิ สรางและพัฒนา แบบประเมินการปฏิบัติตาม VAP bundle โดยสรา งตามหลักวชิ าการและหลกั ฐาน เชิงประจักษ (Evidence based) เนนความมีประสทิ ธิภาพของการดําเนนิ งานและผูปฏิบัติสามารถปฏบิ ตั ิไดจรงิ Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

• การรวบรวมขอ มลู วิเคราะหและประเมินผลการดาํ เนนิ งาน ปพ .ศ. 2558 พบวา - การปฏิบตั ิตาม VAP bundle แมวา แนวปฏบิ ตั ิสวนใหญจะมีการปฏบิ ตั ิตามไดอยางดี แตย ังพบโอกาสการพัฒนา กระบวนการดําเนนิ การในแนวทางปฏบิ ัติหวั ขอ การลางมอื กอ นการทาํ หัตถการท่ีเก่ียวของกบั การดแู ลระบบทางเดินหายใจ ผปู วยท่ไี ดรับการใชเครื่องชว ยหายใจ เชน การดูดเสมหะ เปนตน - การเก็บขอมลู โดยใชแบบประเมินทีเ่ ปน กระดาษ ทําใหใ ชเ วลาการดําเนินการมาก ในการรวบรวมขอ มลู การ ปฏิบัติตาม VAP bundle และวเิ คราะหผ ล สงผลใหเกิดการลาชา ในการ Feedback แกผูปฏิบตั ิงาน/หนว ยงาน รายงานผล แกผเู กยี่ วของทราบ และการนาํ ขอ มลู ไปวางแผนการดําเนินการและพัฒนางาน • การวางแผนการดาํ เนินการปพ.ศ. 2559 - การประชาสมั พันธและเนนการปฏบิ ัตติ าม VAP bundle ในหัวขอ การลางมอื กอนการทาํ หัตถการทเ่ี กีย่ วของกบั การดแู ลระบบทางเดินหายใจผูปวยทไ่ี ดร บั การใชเ ครอื่ งชวยหายใจ - การพัฒนากระบวนการในการเกบ็ รวบรวมขอ มลู การปฏิบตั ติ าม VAP bundle โดยการนํา Google drive มาใช เปน เครือ่ งมอื ในการเกบ็ รวบรวมขอ มลู การปฏิบตั ิตาม VAP bundle ขอมลู เปน แบบ Real time มากขนึ้ Feedback แก ผูป ฏิบตั งิ าน/หนว ยงาน และรายงานผลแกผูเก่ยี วของทราบ ทาํ ไดอยา งรวดเร็ว ผลการดําเนินการ 1. อัตราการเกิดปอดอักเสบท่ีสมั พันธกับการใชเ คร่อื งชว ยหายใจในหอผูปว ยวิกฤตและกึง่ วิกฤตลดต่ํากวา คา เปาหมายของโรงพยาบาล ≤ 2 ตอ 1,000 Ventilator-days Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

2. อตั ราการปฏิบตั ิตาม VAP bundle ของบุคลากรหอผูปวยวิกฤตและกึง่ วิกฤต ≥ รอยละ 80 ไดโอกาสการพัฒนาการดาํ เนนิ การลดอัตราการเกิดปอดอักเสบทส่ี มั พันธก บั การใชเครือ่ งชวยหายใจในหอผปู วย วิกฤตและกงึ่ วกิ ฤตจากการผลประเมนิ การปฏิบัตติ าม VAP bundle ของบุคลากรหอผปู วยวิกฤตและกึง่ วิกฤต การเรยี นรทู ไี่ ดรบั จากการทําโครงการและการขยายผล ความรวมมือรวมใจในการชวยกันพัฒนาของผูท่ีเก่ียวของ โดยมีการทํางานเปนทีมอยางจริงจังไดรับการสนับสนุน จากผบู รหิ าร และผปู ฏบิ ัตมิ ีสว นรว มในการพฒั นางานจนสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่องไปสูล กั ษณะท่ีดมี ีความชัดเจนยง่ิ ข้ึน และสามารถปฏิบัติไดจ ริง เจาของผลงาน และทีมเขา รว มรบั รางวลั ชนะเลศิ การประกวดผลงานมหกรรมคณุ ภาพฯ จาก รองศาสตราจารยนายแพทยสรุ ศกั ด์ิ ลีลาอดุ มลิป รักษาการรองคณบดฝี า ยดูแลสุขภาพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิ ดี Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ขอเสนอแนะจากผวู ิพากษ 1. ผศ. พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล (รักษาการแทนผูอาํ นวยการศูนยการแพทยสิริกิตต)์ิ ชใ้ี หม องกราฟท่แี สดงผล VAP ลดจาก 3 เหลือ 1.5 วาตองใชความรวมมือจากทีมเปนอยางมากท่ีทําใหลดลง แตมีความนาสนใจที่ขบวนการแรกสุดคือ ขั้นตอนการลางมือ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายลางมือของโรงพยาบาล ตองมาจากการรณรงคและปรับทัศนคติของทีมมา อยา งตอเนื่องจงึ สําเร็จ และกราฟยงั มคี วามแปรปรวนอยใู นแตละเดือน แนะนาํ ทีมควรเขา ไปดูวา ปจ จัยใดทม่ี ีผล 2. พว.ศริ ิลกั ษณ เกย่ี วของ (ผูชว ยผอู าํ นวยการศนู ยการแพทยส มเดจ็ พระเทพรัตน) ชืน่ ชมกบั เปา หมายที่ทําได เหนือกวา ระดบั โลก (NHSN =2) และสอบถามทีม่ าของ แนวทางปฏิบัติ (WHAPO bundle) วา นาํ มาจากที่ใด ผูน าํ เสนอตอบวา ไดนาํ มาปรับปรุง โดยศึกษาขอ มูลของ เชน CDC (Centers for Disease Control and Prevention) NHSN (The National Healthcare Safety Network) IHI (Institute for Healthcare Improvement) เปน ตน และนาํ มาวเิ คราะหร วมกับทางหัวหนา หอผูป วยวกิ ฤตและกง่ึ วิกฤต เพือ่ ใหมีความเปนไปไดกับการปฏิบัติจริงมาก ทส่ี ดุ เปน แนวปฏบิ ตั ขิ องรามาเอง ผูวิพากษ ชื่นชมวาดีมาก แนะนําใหสรุปรวบรวมขอมูลจนครบ 3 ป สามารถตีพิมพลงวารสารทางการแพทย จน อาจเปน Best practice ใหกับรพ.ท่ีมีบริบทคลายกัน และอยากใหทีมงานการปองกันติดเชื้อ มีการถอดบทเรียนแหง ความสําเร็จนี้วามาจากปจจัยใด (Success factor) การเปนทีมอาจกวางไป ใหดูที่การปรับบริบทของ bundle หรือ บคุ ลากรทาํ ตามแนวปฏิบัติไดอยางไร และทําเปน KM ตอไป ยํ้าวาไมอยากใหมองท่ีผลลัพธสุดทาย อยากรูวาทําอยางไรถึง ไดดี ซง่ึ อาจนาํ ไปปรบั การปฏบิ ตั ิในเร่ืองทีต่ องการพัฒนา compliance อนื่ ๆ เชน SSI เปน ตน การสรปุ ตีความโดยทีมถอดบทเรยี น บทเรียนทไี่ ดรบั 1. การจัดการปญหาท่ีเก่ยี วของกับหลายหนวยงาน จําเปนตอ งมีการประสานงานและตกลงรว มกนั ตงั้ แตต นกบั บคุ คลทมี่ ีอํานาจในการบริหาร (หัวหนาหอผปู วย) กบั หนว ยงานท่เี กีย่ วของ จึงสามารถ implement แนวปฏิบตั ถิ ึงผูปฏบิ ตั ิ ไดโ ดยตรง รวมถงึ ยังมคี วามสอดคลองกับนโยบายขององคกรท่รี ณรงคเ รอื่ งการลางมือไปพรอ มกัน 2. ผูที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลตัวชี้วัด ตองมีหนาท่ีวางแนวปฏิบัติงานเบื้องตนใหทันกับ evidence based practice ตอ งศึกษาความเปนไปไดกอนนําลงสกู ารปฏิบัตติ องมีกับบริบทในปจจุบัน และมีการ feedback อยางรวดเรว็ เพ่ือปรบั ปรุง จนสามารถทําใหตัวช้ีวดั ตรงกับคา เปาหมาย ปจ จัยแหงความสาํ เรจ็ Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) ของทีมพยาบาล เพื่อใหไดคาเปาหมาย (VAP) ของหนวยยอยนําไปสู ความสําเร็จเปาหมายขององคกรใหญ โดยการนําทีมของพยาบาลปองกันการติดเชื้อรวมกับการประสานงานความรวมมือ กบั พยาบาลในหอผูปว ยวกิ ฤตและกง่ึ วกิ ฤต ขอ เสนอแนะจากผูจดบันทึก CQI นเ้ี ปนการมองเห็นปญหาจาก ตัวชี้วัดท่เี ปนมาตรฐานสากลและเปนตัววัดคุณภาพการดูแลผูปวยของหนว ยงานท่ีดูแล ผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจไมเปนไปตามคาเปาหมาย นํามาสูแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่เปนมาตรฐานปฏิบัติไดจริงใน ปจจบุ นั ถา มีการติดตามอยา งตอเนือ่ ง เมอ่ื บริบทเปลีย่ นแนวปฏบิ ัตจิ ะถกู ปรับเปล่ียนไดร วดเรว็ ทันกบั บรบิ ททีเ่ ปล่ยี น ผูจ ดบนั ทึก นางสาวรงุ อรุณ พึ่งแยม (พยาบาลวชิ าชีพ) หวั หนา หอผปู วยวกิ ฤตอายรุ กรรมหวั ใจ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตร ฝา ยการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธบิ ดี Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ชอื่ เร่อื ง Primary Nurse Care จากแนวคดิ สกู ารปฏบิ ัตอิ ยางเปนรูปธรรม วนั ที่ 23 สงิ หาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. หอ งประชุม ชนั้ 8-9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี หัวขอ นาํ เสนอผลงาน รูปแบบ การบรรยายประกอบ power point ผูนาํ เสนอ คุณนฎารตั น คําชวด (พยาบาลวิชาชพี ) หอผูป วยพเิ ศษศนู ยการแพทยส ริ กิ ิต์ิ 8/1 ฝายการพยาบาล ศนู ย การแพทยสริ กิ ติ ์ิ ************************************************************************************************************** เนอื้ หา การนาํ เสนอผลงานโครงการ : Primary Nurse Care จากแนวคิดสกู ารปฏบิ ตั ิอยา งเปน รปู ธรรม ฝา ยการพยาบาลศูนยก ารแพทยส ริ กิ ติ ์ิ โดย คุณนฎารตั น คาํ ชวด (พยาบาลวชิ าชีพ) หอผูป ว ยพเิ ศษศูนยการแพทยสิริกติ ์ิ 8/1 ฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยส ริ กิ ิต์ิ คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามบิ ดี Primary Nurse Care ; PNC หรือระบบพยาบาลเจาของไขเปนวิธีการดูแลผูปวยต้ังแต แรกรับ-จําหนาย-หลัง จาํ หนาย กอนที่จะนํามาใชที่หอผูปวยพิเศษ 8/1 ศูนยการแพทยสิริกิติ์ พบวาการพยาบาลขาดความตอเน่ือง พยาบาลไมมี ความเขาใจถงึ จิตใจหรอื ขอมูลเชิงลกึ ของผปู วยจงึ เกิดความไมเขาใจไมไววางใจพยาบาลเจาของไข ตอ มาเมื่อนาํ วธิ ีการ PNC โดยประยุกตเทคโนโลยกี ารส่ือสารสมยั ใหม ไดแก ใชการ Add line เพ่อื สนทนาและสอบถามปญ หาโดยมกี ารติด QR code line ไวท ีห่ ัวเตียงทาํ ใหผปู วยสามารถปรกึ ษาหรือสนทนากับพยาบาลเจา ของไขดวยความเปน สวนตวั มากข้ึน พบวาพยาบาล สามารถดูแลผูปวยไดตอเนื่อง สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการติดตามเบื้องตนได บางคร้ังมีการประสานงานรวมกับสห สาขา จงึ เปนการสรางคณุ คา ในวชิ าชพี และสรางความพงึ พอใจแกผ ปู วยและญาติ Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

วัตถุประสงค 1. เพ่อื ความพึงพอใจของผปู ว ยและญาติ 2. เพอื่ เพ่มิ สมรรถนะการดแู ลผูป วยของพยาบาล 3. เพื่อใหผ ปู ว ยไดรบั การดูแลอยางตอ เนื่องจนถึงหลังจําหนาย การดําเนินงาน 1. พยาบาลเขาไปแสดงตัวใหผปู วยและญาตริ ูจกั วาตนมีหนาท่ีเปนพยาบาลเจาของไข 2. มีการให QR code สาํ หรบั Add line ไวสนทนาหรอื ปรึกษาปญ หา โดยเฉพาะปญหาทีผ่ ูปวยไมอ ยาก ใหบ ุคคลทส่ี ามรับรู 3. ใหค าํ แนะนาํ หรือรับคําปรกึ ษาทาง line message โดยหากเปนเรื่องราวที่อยูเหนือความรู ความสามารถพยาบาลจะนาํ ไปปรกึ ษาผูเ ช่ียวชาญ เชน แพทย เภสัชกร เปนตน 4. เมอื่ ผูปว ยจะเดินทางกลับบาน จะมกี ารใหทาํ แบบประเมิน และยังมีการใหค ําแนะนําเรอ่ื งยา สามารถ ถายรปู บัตรนดั และระบวุ นั นดั ตา งๆ ไวใน Line ไดด ว ย 5. เม่อื ผปู ว ย Discharge กลับบา นแลว พยาบาลยงั มกี ารติดตามอาการตางๆ อาทิ พมิ พขอความหรอื อาจใชว ธิ ีวดิ โี อคอลสอบถามอาการ ถายรูปแผล จนกระทง่ั ครบ 24 ชั่วโมงหรือเมื่อผปู ว ยคลายความ กงั วลลงจึงเสร็จสิน้ กระบวนการและทําการบล็อค line ผลการดาํ เนินงาน 1. ในแตล ะเดือนผูปว ยท่ีมีความพึงพอใจอยูใ นเกณฑด ีมาก รองลงมาคือเกณฑด ี 2. สามารถเพิ่มสมรรถนะการดูแลผูป วยของพยาบาลขึน้ 3. ผปู วยไดร บั การดแู ลอยา งตอเนือ่ งจนถงึ หลังจําหนา ย ประโยชนท ไ่ี ดร บั 1. ไดโ ครงการใหมท ่ีสง เสรมิ ใหผ ปู ว ยไดร ับการดูแลอยางตอเนื่อง 2. ผูปว ย ญาติ และพยาบาล มีความสัมพนั ธก นั มากข้ึน 3. ลดปญ หาการไดขอมูลท่ีไมจ ริงเพราะการสอบถามจากผทู ีด่ ูแลผปู ว ยบางสว นไมใชญาติสายตรง 4. พยาบาลมีความกระตือรือรน มากข้นึ 5. ตอ ยอดการเรยี นรูท่ีเกดิ จากโครงการนี้ อาทิ Every day advice, Conference เดอื นละ 1 ครง้ั เปน ตน Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

6. มีการทํางานรว มกบั สหสาขาวิชาชีพ 7. เพิม่ คุณคา ในตวั พยาบาล 8. สรา งความอุน ใจและเพ่ิมความม่นั ใจแกผ ูปว ยและญาติท่ีจะไปดแู ลตอที่บา น 9. นําโครงการทเ่ี คยเปน นามธรรมมาปฏบิ ัตใิ หเ ปนรูปธรรมชดั เจนโดยอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวย 10. ขยายผลไปยงั หอผปู ว ยพิเศษ 9/3 ศูนยการแพทยส ิรกิ ติ ิ์ บทเรียนที่ไดร บั 1. พยาบาลวิชาชีพสามารถประยกุ ตใ ชเทคโนโลยกี บั การดแู ลผูปว ย 2. ทาํ ใหเ ห็นปญหาท่ีแทจ ริงโดยเฉพาะปญหาทผี่ ปู ว ยไมอยากเปด เผยใหบุคคลที่สามรบั รู 3. ผปู วยมคี วามไวว างใจพยาบาลและสามารถพูดคยุ เร่ืองราวที่เปนความลบั สว นตวั 4. เม่ือผูป ว ยคลายความหวาดระแวงและมีความเชอ่ื ใจพยาบาลผูดแู ลมากข้ึนการใหค าํ แนะนาํ และชีแ้ จง เรื่องการปฏบิ ัติตนตา งๆ จึงมีความงา ยข้ึน ปจจยั แหงความสําเร็จ 1. เทคโนโลยมี สี ว นสาํ คญั ในการเปน ตัวกลางเช่อื มความสัมพันธของบคุ คล 2. แมว ายุคสมยั จะเปลีย่ นไปสูยุคดิจิตอลหรอื เทคโนโลยมี ีบทบาทมากข้ึน แตก ารคิดวเิ คราะหป ญ หา ของ ผปู ว ยยงั สามารถนํา Mild map และ Root cause analysis มาใชได 3. คณะทํางานชดุ น้เี ปนผูม ีความเสียสละ กลา วคอื ยอมสละความเปนสว นตวั และยอมสละเวลาพักสว นตวั เพื่อติดตามดูแลผปู วย 4. มีความเอาใจใสแ ละอยากทจ่ี ะสรา งสง่ิ ใหม แมว าจะตองถูกถามคาํ ถามมากมายผา นทาง Line กต็ าม Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

เจาของผลงานและทมี เขา รว มรบั รางวลั ชนะเลศิ การประกวดผลงานมหกรรมคณุ ภาพฯ จาก รองศาสตราจารยน ายแพทยส ุรศักดิ์ ลลี าอุดมลิป รักษาการรองคณบดีฝายดูแลสขุ ภาพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธบิ ดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิ ดี ขอ เสนอแนะจากผูวิพากษ 1. คุณศิริลักษณ เกี่ยวของ (ผช. ผอ. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน) แนะนําวาใหระวังเร่ืองราวท่ีให คําแนะนําไปหากบิดเบือนหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการสิ่งที่เกิดข้ึนอาจกระทบกับหลายๆ ดาน แนะนําให ปรึกษาเฉพาะเรอ่ื งท่ัวๆ แตหลกี เล่ียงขอ มูลเชงิ ลึก 2. ผศ. ดร. มุกดา เดชประพันธ (รอง ผอ. ฝายบริหาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) กลาวเพ่ิมเติมวาจริงๆ หลักการพยาบาลเจาของไขมีมานานแลวแตไมคอยมีใครหยิบมานําเสนอ ครั้งนี้จึงเปนตัวอยางวาหากหอ ผูปวยไหนปฏิบัติอยูใหนํามาทําเปน CQI นําเสนอใหไดรับทราบดวยจะดีมากและแนะนําใหชักชวนทีมสห สาขาวชิ าชีพมาสราง Group line เพ่ือความครอบคลุมองคร วม 3. ผศ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ (รอง ผอ. รพ. รามาธิบดี) กลาวชื่นชมถึงแนวทางการพัฒนาตอยอดได และทักทวง เร่ืองขอความทป่ี รากฏในวดิ ีโอ แตทางผนู าํ เสนอชีแ้ จงวา เปน ขอความสมมตเิ ทา น้นั 4. คําถามจากผูรับฟง ซักถามเก่ียวกับระยะเวลาในการติดตอและใหคําปรึกษาจะสิ้นสุดลงเม่ือใด ผูนําเสนอ ช้แี จงวาหลังจาก Discharge แลว 24 ชวั่ โมง 5. คําถามจากผูรับฟง เสนอแนะเร่ืองความเปนสวนตัวและแนะนําวาหากญาติผูปวยมารับรูเร่ืองเหลาน้ีหรือ สมาชิกในครอบครัวของผูปวย อาทิ สามี บิดา มา Add line เองจาก QR code ที่หัวเตียงไดจะนํามาซ่ึง ปญหาและความไมเ หมาะสมหรือไม ผูนําเสนอตอบวา ถา ผทู ี่ Add มาเปน คนที่ไมรจู กั ก็จะไมรบั Add Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

การสรปุ ตคี วามโดยทีมถอดบทเรยี น ขอเสนอแนะจากผูจ ดบนั ทกึ 1. เน่ืองจากเรือ่ งราวมที ่ีมาทีไ่ ปและตอบโจทย How to จึงควรนําเร่อื งนี้เขียนเปน เรื่องเลาเรา พลังเพ่อื กระตุนให คนในแวดวงสขุ ภาพเกดิ แรงบนั ดาลใจและเปน การรวมนาํ เสนอวิธีการสรางสิง่ ดๆี ใหก บั งานบรกิ าร ผูจดบันทกึ นายอุเทน บญุ มี (นกั เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากมุ ารเวชศาสตร Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ชอื่ เร่ือง ผลลัพธทางคลินกิ ของการใชย าปฏิชวี นะในสตรีคลอดทางชอ งคลอดในโรงพยาบาลรามาธบิ ดี วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. หอ งประชุม ช้ัน 8-9 อาคารเรยี นและปฏิบตั กิ ารรวมดา นการแพทยและโรงเรยี นพยาบาลรามาธบิ ดี หวั ขอ นําเสนอผลงาน รูปแบบ การบรรยายประกอบ power point ผนู ําเสนอ คณุ นติ ยา โรจนนริ นั ดรกิจ หัวหนา งาน งานการพยาบาลสตู ิศาสตร- นรีเวชวทิ ยา สมาชิกกลุม อ.นพ.สมมาตร บาํ รงุ พืช อาจารยแพทย ภาควชิ าสตู ศิ าสตร-นรีเวชวทิ ยา คณุ นฤมล ศรอี ินทราวานชิ ผตู รวจการ งานการพยาบาลสตู ศิ าสตร- นรีเวชวิทยา คณุ โสภาพรรณ พวงบุญมี หวั หนา หองคลอด งานการพยาบาลสูตศิ าสตร-นรีเวชวทิ ยา ภญ.ศภุ ศลิ สระเอยี่ ม เภสชั กร ฝา ยเภสชั กรรม ******************************************************************************************* เน้ือหา ความสําคญั ของปญหา องคการอนามัยโลก ระบุวา การด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากการใชยา ปฏิชวี นะมากเกินความจําเปนซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขพบวา คนไทยตดิ เชื้อดอ้ื ยาปฏิชีวนะปละกวา 1 แสนคน ใชเวลารักษา ตัวนานข้ึนรวมกันปละกวา 3 ลานวัน ในป 2553 มีผูปวยติดเช้ือชนิดด้ือตอยาปฏิชีวนะ 5 ชนิด เสียชีวิต 38,481 ราย รัฐบาลจึงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 และ พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการสงเสริมการใช ยาอยางสมเหตุผลไดเห็นชอบใหมีการดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital : RDU Hospital) ซึ่งเปนหน่ึงในยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบยาใหดําเนินการอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ชัดเจน เกิดความตระหนักถึงปญหาการใชยาและสรางระบบในการบริหารจัดการดานยาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใน ปจจุบันพบวามีการใชยาปฏิชีวนะอยางแพรหลาย รวมไปถึงการใชยาปฏิชีวนะเพ่ือปองกันการติดเช้ือหลังคลอดในสตรี คลอดทารกครบกาํ หนดดวยวิธีคลอดปกติ (Antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor, APL) ทําใหสตรีคลอดปกติครบกาํ หนดทางชองคลอดดวยวิธปี กตทิ ่โี รงพยาบาลจํานวนมากหรือเกือบทุกรายไดรบั ยาปฏิชวี นะหลัง คลอด โดยไดรบั ยา Amoxicillin รับประทานหลังคลอดนาน 5 ถึง 7 วนั ซ่ึงไมสอดคลอ งกบั หลักการการใชย าตานจุลชีพเพ่ือ ปองกันการติดเชื้อ กลาวคือ 1) ควรใหยาปฏิชีวนะปองกันการติดเช้ือกอนทําหัตถการ 2) ระยะเวลาไมควรนานกวา 24 ช่ัวโมง และ 3) Amoxicillin ไมนามีฤทธิ์ตอการฆาเชื้อแบคทีเรียกรัมลบและ Anaerobes ที่สัมพันธกับการคลอด และยัง ทําใหเกิดผลเสียเกิดเชือ้ ดื้อยา สิ้นเปลืองคาใชจาย นอกจากน้ีทารกจะไดรับยาปฏิชีวนะจากน้ํานมมารดาโดยไมจําเปน ซึ่ง ปจจุบันการทําคลอดในโรงพยาบาลมีมาตรฐานกระบวนการทําหัตถการดวยเทคนิคความปราศจากเช้ือ สามารถลดความ เสย่ี งในการติดเช้ือแบคทีเรยี หลังคลอดได จึงอาจไมจําเปนตอ งใชยาปอ งกันการตดิ เชื้อในผูคลอดทางชอ งคลอดทุกราย จาก คูม ือการดาํ เนนิ โครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ไดใหขอควรปฏิบัตแิ ละขอควรหลีกเล่ียงท่ีสําคญั ตาม แนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบใน APL คือไมควรใชยาปฏิชีวนะในสตรีคลอดปกติครบกําหนดทางชองคลอด ดวยวิธปี กติ กระบวนการทาํ หตั ถการเกย่ี วกับการคลอดและการดูแลบาดแผลอยางเหมาะสมมีความสาํ คัญที่สุด จากสถิติสตรีคลอดปกติที่หอ งคลอดโรงพยาบาลรามาธิบดรี ะหวา งเดอื นพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2560 พบวาสตรีคลอดปกติครบกําหนดทางชองคลอดดวยวธิ ปี กตมิ ีการใชยาปฏชิ ีวนะเฉล่ยี รอ ยละ 41.36 ซึง่ เปนอตั ราการ ใชยาปฏชิ ีวนะทีย่ ังคงสูงกวาเปาหมายของโครงการโรงพยาบาลสง เสริมการใชยาอยางสมเหตผุ ลที่กําหนดไว ไมค วรเกินรอ ย ละ10 ดังนั้น ทีมสูติแพทย เภสัชกรและพยาบาลสูติกรรม จึงไดรวมกันจัดทําแนวทางปฏิบัติการใชยาปฏิชีวนะอยางสม เหตุผลในสตรีคลอดปกติครบกําหนดทางชองคลอดดวยวิธีปกติ และนําสูการปฏิบัติจริง ผลการดําเนินงานป 2560 พบวา อัตราการใชยาปฏิชีวนะในสตรีคลอดปกติกอนดําเนินการเดือน พย.59- กพ.60 รอยละ 41.36 (103/249ราย) อัตราการ ระบุเหตุผลใชยาปฏิชีวนะในสตรีคลอดปกติ รอยละ 10.3 (10/103 ราย) หลังดําเนินการรอบท่ี 1 เดือน มีค.60 พบวา อัตราการใชยาปฏิชีวนะในสตรีคลอดปกติ รอยละ 29.82 (17/57ราย) รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 1-20 เมย. 60 รอยละ 13.79 (8/ 58 ราย) อัตราการระบุเหตุผลใชยาปฏิชีวนะในสตรีคลอดปกติหลังดําเนินการรอบท่ี รอยละ 52.94 (9/17) รอบที่ 2 รอยละ 100 (8/8) ทีมงานไดติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในสตรีคลอด ปกติครบกําหนดทางชองคลอดดวยวิธปี กติ ของทมี สตู ิแพทยและเก็บรวบรวมขอมูลอัตราการใชย าปฏิชวี นะหลังคลอดอยา ง ตอเนอ่ื งปรับปรงุ กระบวนการเพ่มิ เติม จึงตองการศกึ ษาเพ่มิ เติมเกี่ยวกบั อัตราการติดเชือ้ ของแผลฝเ ยบ็ กอ นและหลงั การใช แนวทางปฏิบัตกิ ารใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล วาเมื่อมีการลดการใชยาปฏิชวี นะลงแลวจะมกี ารตดิ เชื้อแผลฝเ ยบ็ เพิ่มข้ึน หรือไม Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

วตั ถุประสงค 1. เพอื่ ลดการใชยาปฏิชีวนะในสตรคี ลอดปกตทิ างชองคลอด 2. เพ่ือใหม กี ารระบุเหตผุ ลการใชย าปฏชิ ีวนะในสตรคี ลอดปกติทางชอ งคลอด 3. เพอ่ื เปรยี บเทยี บอัตราการติดเช้ือของแผลท่ีฝเ ยบ็ ในชวงกอนและหลังใชแ นวทางปฏิบตั ิการใชย าปฏิชวี นะอยา ง สมเหตุผล การดําเนนิ งาน 1. เก็บขอ มูลการใหย าปฏชิ วี นะในสตรีคลอดปกติทางชองคลอด 2. รวมประชุมกบั คณะกรรมการการใชยาอยางสมเหตุสมผล (Rational Drug Use; RDU) เมอื่ 1 มีนาคม 2560 เพ่อื ทราบประเดน็ ปญ หาการใชย าปฏชิ วี นะในสตรีคลอดปกตทิ างชอ งคลอด 3. พัฒนาแนวทางปฏบิ ตั กิ ารใชยาปฏิชีวนะอยา งสมเหตุผลในสตรคี ลอดบตุ รจากการทบทวนหลักฐานเชงิ ประจักษ 4. นาํ แนวทางปฏิบตั ิข้นึ ลงสูการปฏบิ ตั ิจรงิ ในหอผปู ว ยหอ งคลอด/หลังคลอดโดยผาน PCT หองคลอดและ CLT ท่ไี ดร บั 1) สามารถลดการใชยาปฏิชวี นะ ในสตรคี ลอดทางชองคลอด ไดอ ยางตอเน่ือง 2) แพทยม กี ารระบุเหตผุ ล การใชยาปฏิชีวนะเพ่ิมมากขึ้น 3) อัตราการติดเชื้อแผลฝเ ยบ็ กอนกับหลังการใชแ นวทางปฏบิ ัตกิ ารใชย าปฏิชวี นะไมแตกตางกัน บทเรยี นทไี่ ดรับ 1) ไดม ีการนําขอมลู จากการประชุม RDU (Rational Drug Use) รว มกับทีมแพทย พยาบาลและเภสัชกร ถงึ ปญ หา ที่พบในการใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผล มาพิจารณาหาแนวทางแกปญหารวมกัน โดยพัฒนาแนวทางปฏิบัติดวยการ สืบคนขอมูลเชิงประจักษ ในชวงแรกของการปฏิบัติตามนโยบาย อาจมีการสื่อสารกันยังไมครบถวนและแพทยยังกังวลใน การติดเชื้อถาไมใหยาปฏิชีวนะ จึงจัดการประชุมระหวางอาจารยแพทย แพทยประจําบาน หัวหนางานการพยาบาลและ หัวหนาหองคลอดในการประชุม PCT อีกคร้ัง เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน ทําใหไดรับความรวมมือจากอาจารย แพทย ทมี แพทยประจาํ บานและพยาบาลในหองคลอดในการชว ยเตือนแพทยในส่งั การรกั ษาไดเปน อยางดี 2) ไดพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัย โดยไดรับทุนงานวิจัย และทุนนําเสนอผลงานตางประเทศจากคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิ ดี ใหไปนาํ เสนอผลงานทเี่ มืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลยี ระหวางวนั ท่ี 19-23 กรกฎาคม 2561 3) ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทการนําเสนอ Oral Presentation ในกิจกรรม มหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2560 ( Mahidol Quality Fair 2017) ปจจัยแหงความสําเรจ็ 1. มีการทบทวนความรทู างวิชาการดวยการสบื คน ขอมลู เชิงประจกั ษของทีมงานนํามาพัฒนาเปน แนวปฏบิ ตั กิ ารใช ยาปฏิชวี นะอยา งสมเหตผุ ล 2. การนาํ แนวปฏิบัตกิ ารใชย าปฏิชวี นะอยางสมเหตุผลไปใชไดรับความรวมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ เปน อยา งดี Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

3. มีการตดิ ตามผลลัพธอยา งตอเนือ่ งแกปญหาท่ีพบเปนระยะทาํ ใหไดผลลัพธท ดี่ ีขนึ้ เจา ของผลงานเขา รวมรับรางวลั รองชนะเลศิ การประกวดผลงานมหกรรมคุณภาพฯ จาก รองศาสตราจารยนายแพทยส ุรศกั ด์ิ ลลี าอุดมลปิ  รกั ษาการรองคณบดีฝา ยดูแลสขุ ภาพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธบิ ดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิ ดี ขอ เสนอแนะจากผูวพิ ากษ 1. ผศ.พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล (รักษาการ ผอ. ศูนยการแพทยสิริกิต์ิ) เสนอแนะวาควรเก็บขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใชย าปฏชิ ีวนะในผปู วยทมี่ ีภาวะ PROM (Premature rupture of membranes) 2. คุณศิริลักษณ เก่ียวของ (ผช.ผอ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน) เสนอแนะวาควรเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเร่ือง คาใชจายดวยเพราะเปนอีกหน่ึงตัวช้ีวัดท่สี ําคัญท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของผลลัพธกอนกบั หลังการใชแนวปฏิบัติ ไดช ดั เจนย่งิ ขึ้น การสรุปตีความโดยทีมถอดบทเรียน ขอเสนอแนะจากผูจ ดบนั ทึก 1. ควรมีการติดตามผลลัพธอยางตอเนื่องในระยะยาว เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเขารวมเปนโรงพยาบาล สง เสริมการใชย าอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital: RDU Hospital) 2. ผลงานน้ีเปน ตวั อยา งที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ สามารถพฒั นาตอยอดเปน งานวิจยั ได ผูจ ดบันทึก นายอุเทน บญุ มี (นกั เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) สาขาวชิ าโรคหวั ใจ ภาควชิ ากุมารเวชศาสตร Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ชือ่ เร่ือง RAMA Economy Gas Sampling line วนั ที่ 23 สงิ หาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. หอ ง ชั้น 8-9 อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมดา นการแพทยแ ละโรงเรยี นพยาบาลรามาธบิ ดี ผูนาํ เสนอ นายนพดล ผองฉวี (วิสัญญีพยาบาล) ภาควชิ าวสิ ัญญวี ทิ ยา หัวขอ นําเสนอผลงาน รปู แบบการนาํ เสนอ การบรรยายประกอบ power point และ clip VDO ******************************************************************************************* หลักการและเหตผุ ล นวัตกรรม RAMA Economy Gas Sampling line เปนสายที่ใชวัดคาของคารบอนไดออกไซดในชวงลมหายใจ ออก (End-tidal CO2) สําหรบั ผูปว ยที่ไดร ับการระงบั ความรูสึกท้ังตวั ประโยชนส าํ หรับการติดตามคาของ End-tidal CO2 ไดแก ชวยควบคุมการชวยหายใจใหอยูในภาวะสมดุล (adequate ventilation) ชวยในการพยากรณโรคหรือภาวะสําคัญ เชน ในระหวางการชวยฟนคืนชีพ (CPR) โดยที่คา End-tidal CO2 สามารถประเมินประสิทธิภาพของการทํา CPR ได รวมถึงการติดตามคา End-tidal CO2 ในระหวางการเคลื่อนยายผูปวย เปนตน ปญหาที่พบ จากการทํางานทุกวันคือสาย วัด CO2 มีจํานวนไมพอใช จากการสอบถามเจาที่ที่ดูแลเคร่ืองมือทําใหทราบวาตองส่ังซื้อและนําเขามาจากตางประเทศ และอุปกรณมีราคาคอนขางสูง จากแนวโนมของปญหาและความทาทายดังกลาว คณะทํางานเล็งเห็นความสําคัญจึงไดนํา ประเด็นปญหามารวมกันวางแผนและพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการประดิษฐสายวัด End-tidal CO2 ขึ้นมาใชเพ่ือ ทดแทนการสัง่ ซ้ือจากตางประเทศ วัตถปุ ระสงค 1) เพื่อลดตน ทุนในการซ้ือสายท่ีใชวัด วิเคราะหคากาซคารบอนไดออกไซดในลมหายในออกของผูปวยที่มารับการ ระงับความรูสกึ แบบท่วั ตัว แผนการดาํ เนนิ การ 1. คนหาและศึกษาขอ มูลของสายวัด End-tidal CO2 ที่มขี ายอยู เชน มีขนาดของสายวดั 2. นํามาประดษิ ฐใหใกลเคยี งกบั สายเดมิ 3. นาํ มาทดลองใชคขู นานกบั ของเดิมทซ่ี ื้อมาจากบรษิ ัท Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

การพฒั นารอบท่ี 1: หาอุปกรณทใี่ กลเ คยี งกับสายเดมิ มาทดลองใช การทดลองใช พบวาสายหกั พบั งอ มีละอองน้ําในสาย และคา ทว่ี ดั ไดไ มใกลเ คยี งกับสายท่ีซอื้ การพัฒนารอบท่ี 2: มองเหน็ วาสายมีลกั ษณะน่ิมคลายซลิ โิ คน สายพลาสติกใยแกว ที่มีลักษณะคลายกนั นาํ มาใช การทดลองใช พบวา ไมม ีการหักงอของสายและคาท่วี ดั ไดใกลเ คยี งกับสายท่ีซ้ือ แตย งั มีละอองนํา้ ในสายเมอ่ื ใชง านในระยะ เวลานาน การพัฒนารอบที่ 3: ใชอปุ กรณทอ ปดเปด สามทาง (3 Ways Stopcock) เพื่อดูดนาํ้ ออก การทดลองใช พบวา เม่ือพบละอองน้ําในสายขณะใชง าน สามารถดูดนา้ํ ออกจากสายและใชงานตอไดโ ดยไมตองเปล่ยี นสาย ใหมแ ละสามารถวัดคาไดใกลเ คยี งกบั อุปกรณเดมิ จากบรษิ ัท Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ผลการดําเนนิ การ 1. ในดา นการใชง านสิ่งประดิษฐ มรี ายละเอียดดงั ตาราง ผลการประเมนิ เปา หมาย กอ น หลังดาํ เนินการ ดําเนินการ ครั้งท่ี1 ครง้ั ที่2 คร้ังท3ี่ การวดั คากา ซคารบ อนไดออกไซดใ นลมหายในออกของ 95% 75% 90% 98% ผูปวยท่ใี ชส งิ่ ประดิษฐ มีคา ทแ่ี ตกตา งกันไมเ กินรอ ยละ 5 60% เม่อื เทยี บกบั การใชของท่ีซ้อื สง่ิ ประดิษฐทไ่ี มม ปี ญ หาหัก พบั งอและมีนา้ํ ขังในสาย 95% 65% 75% 75% 98% ระดับความพึงพอใจของบคุ ลากรทางการแพทยห ลังการใช มากถึง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มากท่สี ุด ส่ิงประดษิ ฐ ทส่ี ุด 2. ในดานการลดตน ทุน สรุปงบประมาณจากผลงานประดิษฐเฉลี่ย 345 บาท/ช้ิน สวนราคาซ้ือสินคาจากบริษัท 1,200 บาท/ชิ้น ทําให ประหยัดได 855 บาท/ชิ้น โอกาสพัฒนาในอนาคตอาจนํามาใชแบบคร้ังเดียวทิ้งเหมือนท่ีซื้อมาจากบริษัทเพราะปจจุบันมี ปญหาเร่ืองเช้ือดื้อยา เม่ือนํามาเปรียบเทียบคาใชจายของจํานวนผูปวยป 2560 ที่มีผูเขามารับบริการจํานวน 19,174 ราย กจ็ ะทาํ ใหล ดคา ใชจายไดถ ึง 16,393,770 บาท/ป ผลทค่ี าดวาจะไดรบั จากนัวตกรรม มีสายท่ีใชวดั วเิ คราะหคากาซคารบอนไดออกไซดในลมหายในออกของผูปว ยที่มารับการระงับความรูสึกแบบทว่ั ตวั ในราคาถูก และวัดคาไดไมแ ตกตา งจากสายท่ซี ้ือ เจาของผลงานเขารวมรบั รางวัล รองชนะเลิศการประกวดผลงานมหกรรมคณุ ภาพฯ จาก รองศาสตราจารยน ายแพทยส ุรศักด์ิ ลีลาอดุ มลปิ  รกั ษาการรองคณบดฝี า ยดแู ลสขุ ภาพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธบิ ดี Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ขอเสนอแนะจากผูวิพากษ 1. ผศ. นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ (รองผูอาํ นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี) ชื่นชมวาเปนตัวอยางท่ีดี เพราะปจจบุ ัน เราตองพึ่งพาของจากตางประเทศ เชนเคร่ืองมือแพทยซึ่งมีมูลคาสูง แตถาสามารถปรับปรุงพัฒนาจากของที่มีนาจะ สนบั สนุนมากจะลดตนทุนไดมาก สอบถามผนู ําเสนอเพิ่มในเร่ืองของการเกิดละอองน้ําในสาย ผูนาํ เสนอ ช้ีแจงวาเกิดไดทั้ง ในสายท่ีประดิษฐและสายบริษัท ถาใชเวลาในการดมยาสลบนาน แตเม่ือเกิดละอองนํ้าสายของบริษัทจะตองเปล่ียนสาย ใหม แตท่ปี ระดษิ ฐข ้ึนสามารถดดู น้าํ ออกได ผวู ิพากษ สนบั สนนุ ในขอดขี องส่ิงประดิษฐน้ี 2. ผศ. ดร. มุกดา เดชประพนธ (รองผูอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝายบริการ) ชื่นชมวาเปนการเพ่ิม คุณคาของการดูแลผูปวยดวยทุนดวยลดลง สอดคลองกับหลัก HA 2018 Human center design สอบถามผูนําเสนอ เก่ียวกบั การจดลิขสทิ ธิ์ ผนู าํ เสนอแจง วา กาํ ลงั จะดาํ เนินการตอไป การสรปุ ตีความโดยทีมถอดบทเรยี น บทเรยี นทไี่ ดร ับและปจ จัยแหงความสาํ เร็จ ความใสใจกับงานและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในงานประจํา ทําใหเกิดส่ิงประดิษฐท่ีมีประโยชนสามารถลดตนได และ ความแนวแนตั้งใจในผลสาํ เรจ็ ในการพัฒนาใหดีเทยี บเทา หรือดีกวา ของเดมิ นําประโยชนก ลับมาสหู นวยงาน ขอ เสนอแนะจากผจู ดบันทกึ นัวตกรรมน้ีเกิดข้ึนจากปญหาหนางาน ซ่ึงนํามาเสริมประสิทธิภาพการทํางานและลดตนทุนขององคกรได หาก องคก รสงเสริมใหมีการพฒั นาตอ จนเปน ลขิ สิทธขิ์ องคณะฯ จะเกิดประโยชนตอ ประเทศมาก ผจู ดบนั ทกึ นางสาวรุง อรณุ พ่ึงแยม (พยาบาลวชิ าชพี ) หวั หนาหอผปู วยวกิ ฤตอายุรกรรมหัวใจ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตร ฝา ยการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธบิ ดี Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ชือ่ เรอ่ื ง ใหญพอม้ัย 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. วันที่ ช้นั 8-9 อาคารเรยี นและปฏบิ ัตกิ ารรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธบิ ดี หองประชุม นําเสนอผลงาน หัวขอ การบรรยายประกอบ power point และ clip VDO รูปแบบ นางสาวกณิกนันต นรินทรกลุ ณ อยุธยา (พยาบาลวิชาชพี ) ผตู รวจการพยาบาลงานการพยาบาลผา ตดั ผนู าํ เสนอ ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธบิ ดี นางเบญจวรรณ ซลิ เลียคุส (หัวหนา โครงการ) ******************************************************************************************* เนือ้ หา หองผาตัดตา พบปญหา 70-80 % ท่ีเม่ือถึงเวลาผาตัดมานตาผูปวยไมขยายมากพอ วัตถุประสงคของการ ดําเนนิ การ มา นตาของผูปว ยตองมขี นาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 7 mm ถงึ คิวผา ตัด ทําใหแพทยตอ งใชวธิ ีสอดใสสําลีเปน เสนเล็กๆ ใสยาขยายมานตาและวางไวที่ใตเปลือกตาลาง (ขยายมานตาอยางล้ําลึก) ใหไดมานตาขยายใหญ 8-9 มิลลิเมตร พยาบาลมองเห็นถึงปญหา ผูปว ยมีการเคืองตา การเตรียมแบบน้ีเสย่ี งตอเชื้อโรคเขาตา บางครั้งมีการลืมสาํ ลที ่ีไมป ลอดเช้ือ จนผาตัดเสร็จ จึงทําใหเกิดนวัตกรรม เสริมหางสําลีใหยาวขึ้น และทําปายเตือน ไมใหลืม แตเม่ือทบทวนแลวมันไมใชการ แกปญหาที่แทจริง จึงเกิดการทบทวนวรรณกรรม พบผลงานวิจัยของ รพ. ธรรมศาสตร บอกวาการใชสําลีกับวธิ ีการหยอด ยาปกติมีผลไมตางกัน นําไปเสนอแพทยในคร้ังแรกยังไมเห็นดวย จนกระท่ังไดนึกถึงคําสอนของหลวงพอปราโมทย ทุกๆ อยางเปน ไปตามเหตุและปจจัย (มานตาไมขยาย) จึงดําเนินการเริ่มเก็บขอ มูล พบวา ผูปวยท่ีมาเตรียมขยายมานตาพรอ มถึง 50% มีผูปวยท่ีนั่งรออยู 20-30 คน แตเขาผาตัดไดเพียง 3-4 คนตอรอบ จึงคนพบปญหาที่แทจริงวามาจากกระบวนการ บริหารยา มีการใหยาไมสม่ําเสมอ ไมมีการบันทึกเวลาการใหยา ขาดการประเมินมานตา คร้ังแรกมีการจัดทําแบบบันทึก และใหมีการประเมนิ กอ นใหยาซํ้ากอนใหย า มีการทบทวนเห็นขอ มูลวาหลัง 4 ช่ัวโมงมานตาจะหดลงจากการหมดฤทธ์ขิ อง ยา คร้ังที่ 2 มกี ารกาํ หนดเวลาประเมินซํ้าท่ี 11 น. ทบทวนขอมูล คร้ังที่ 3 พบวามีการหยอดยาซาํ้ ในผปู วยท่ีมานตาขายาย แลว ทําใหมีการอบรมใหความรูกับเจาหนาท่ีหองผาตัดตา โดยโครงการนี้สําเร็จไดจากความรวมมือของเจาหนาที่ในหอง ผา ตดั ตาทุกคน

ภาพสรุปกระบวนการปรับปรุง (นําเสนอโดย clip VDO สัน้ ๆ) ระยะแรก กอ นการปฏบิ ัติ: ผูปว ยมา นตาขยายไมพรอมเม่ือถงึ เวลาผาตัด สาเหตขุ องปญหา: 1. ผปู ว ยไดรบั ยาขยายมานตาไมเ พยี งพอ และไมครบถว น, 2. ขาดการประเมินขนาดรูมานตา กาํ หนดแนวปฏิบัต:ิ มแี นวปฏิบัติการหยอดยาขยายรูมานตา และสรา งแบบบันทกึ การหยอดยา การปฏิบตั ิระยะท่ี 1: หลงั มกี ารประเมนิ ขนาดรมู านตาและแบบบนั ทึกการหยอดยา ผลการ ปฏบิ ตั ิ : ผปู วยไดร ับการหยอดยาขยายมานตาอยางสมํา่ เสมอ ครบถว น สามารถทวนสอบได และมานขยายเม่ือถึงคิว ผาตดั (ในผูปวยทที่ าํ การผา ตัดในชว งเชา ) ปญหาท่ีพบ: 1. มผี ปู วยบางกลมุ มมี า นตาหดเล็กลง โดยเฉพาะกลมุ ท่ีไดรบั การผาตัดหลัง 12.00 น. และพบวา ผูป ว ยท่ี รอผา ตัดนานมากกวา 4 ช่วั โมง มขี นาดรูมา นตาเล็กลง 2-3 mm. 2. ผปู ว ยไมไดร ับการหยอดยาขยายมานตาอยา งตอเนื่อง ยาทหี่ ยอดไวจงึ หมดฤทธ์ิ การแกไขปญหา: ใหม กี ารประเมนิ ขนาดรูมา นตาผปู วยทน่ี ั่งรอผาตดั หนา หองผา ตดั ซ้ําเวลา11.00 น. และหยอดยาขยาย มานตาเพ่ิมให

การปฏบิ ัติระยะที่ 2: หลงั มีการประเมินขนาดรมู านตาและมกี ารหยอดยาซาํ้ ผลการปฏิบตั :ิ ผูปวยไดรบั การหยอดยาขยายมานตาอยางตอ เนื่อง และมานตาขยายพรอมเม่อื ถงึ ควิ ผาตดั ปญหาท่พี บ: จากแบบบันทึกการหยอดยา ทาํ ใหพบวา ผูปฏิบัตงิ านมกี ารหยอดยาขยายมา นตาซา้ํ ในผปู วยท่ีมขี นาดของ รูมา นตาขยายเตม็ ที่ (PP= 9 mm.) การแกไขปญหา: ใหความรูกับเจาหนาท่ีหองผาตัดในเร่ืองกลไกการออกฤทธ์ิของยาขยายมานตา (1% Mydriacyl, 2.5% Phenyl+Tropi) การประเมนิ การขยายมา นตา และการหยอดยา ผลการดําเนินการ (การปฏิบัติระยะท่ี 3): จากการใชแบบบันทึกการหยอดยาขยายมานตา การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน ใหม และการใหความรูกับเจา หนา ที่ในเรอ่ื งของกลไกการออกฤทธ์ิของยาขยายมานตา พบวามากวารอ ยละ 90 ผปู วยมีมา น ตาขยายพรอ มสาํ หรบั การผาตัด ดงั ตาราง ประโยชน 1. ผปู ว ยปลอดภยั และลดความเสย่ี งตอ การเกิดภาวะแทรกซอน จากการใสสําลีสอดใตเปลอื กตา 2. ขนาดรูมานตาของผปู วยขยายพรอมเมอ่ื ถงึ เวลาผา ตดั แพทยท ําหตั ถการไดงา ยข้นึ 3. ลดคาใชจา ยในการใชเครื่องมือพิเศษเพ่ือชวยขยายมา นตา 4. เจา หนาท่มี ีแนวปฏบิ ัตทิ ่ีเปนไปในทศิ ทางเดยี วกัน งายตอการสื่อสารและสะดวกในการปฏิบัตงิ าน

เจา ของผลงานเขารวมรบั รางวลั รองชนะเลิศการประกวดผลงานมหกรรมคณุ ภาพฯ จาก รองศาสตราจารยน ายแพทยส รุ ศกั ดิ์ ลลี าอุดมลิป รกั ษาการรองคณบดีฝา ยดแู ลสุขภาพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธบิ ดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิ ดี ขอเสนอแนะจากผูวพิ ากษ 1. ผศ. พญ. ปารวี ชวี ะอสิ ระกลุ (รกั ษาการแทนผอู ํานวยการศูนยก ารแพทยส ิริกิตติ์) สอบถามถงึ กระบวนการ ทาํ งานในหองผาตดั ในประเด็น 1. มเี วลาท่ีผาตดั ชดั เจนไหม 2. ถา มีเวลาผาตดั ที่แนนอนทําใหต อ งมเี วลาหยอดยา เหมอื นกนั ผูนําเสนอ เหน็ ถงึ ปญ หานอ้ี ยูเชน กนั เปน โอกาสพัฒนาท่ีกําลงั ดาํ เนินการตอ แตเ นอื่ งจากทาํ ในบรบิ ทเดมิ ทห่ี อง เตรียมตรวจอยชู ้ัน 2 และผปู ว ยทกุ คนถูกนดั เวลา 7 น. กอนสงขน้ึ มาผา ตัดท่ชี นั้ 3 กําลังดาํ เนินโครงการทํานัดคิวตรวจให ใกลเ วลาผาตดั ตอไป ผวู พิ ากษ เห็นเปวาเปน KM ไดเปน ประโยชนตอ หนวยงานอืน่ ๆ ดว ย เชน OPD ถาไดข ยายไป 2. ผศ. ดร. มกุ ดา เดชประพนธ (รองผอู ํานวยการโรงเรยี นพยาบาลรามาธบิ ดี ฝายบริการ) เพมิ่ เตมิ จาก อ. ปารวี วา ถา กระบวนการน้ีทําไดจ ริงจะสงผลตอการจัดระบบบริการทกุ หนว ยงานท้ัง OPD OR และยังพัฒนาไปสู R2R ได การสรปุ ตคี วามโดยทีมถอดบทเรยี น บทเรียนท่ไี ดรบั 1. การมองเหน็ ถึงปญหาท่ีแทจรงิ ของการท่รี มู านตาขยายไมไดข นาดที่จะผาตดั ได โดยใชวิธีเกบ็ ขอมลู และ วิเคราะหป ญ หาอยางเปนระบบ สามารถสรางแนวปฏบิ ัตทิ เ่ี ปน ประโยชนต อ ผูป ว ย 2. การนาํ เสนอโดยการเลาเร่ืองกระบวนการทเี่ กดิ ขน้ึ จริง และมี VDO ประกอบโดยไมใชศพั ทท างการแพทยมาก ทาํ ใหงายตอการเขา ใจ

ปจจัยแหงความสาํ เรจ็ 1. ความรู (Knowledge) ผูท ีท่ ํา มีความรูในวชิ าการในเร่ืองท่ีปฏบิ ัติ เชน การออกฤทธ์ขิ องยาขยายมา นตา มี ความรูในจัดการปญหาอยา งเปน ระบบ คือใชการเกบ็ รวบรวมขอ มูล มีความรูในการคดิ วิเคราะห เชน มองเหน็ วา มา นตา ขยายแลวยงั มีการหยอดยา 2. ความเช่ือมั่น (Attitude) ผนู าํ มคี วามเช่ือมนั่ แมแพทยไมเห็นดว ยกย็ งั ดาํ เนินการตอ จนเหน็ ผลสําเรจ็ 3. ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) บคุ ลากรในทีมรวมกันทาํ แมมภี าระงานเพ่ิมในการเกบ็ ขอมูล ขอ เสนอแนะจากผูจดบันทึก CQI นี้เปนการมองเห็นปญหาจากการปฏิบัติงานที่หนางานอยางแทจริง รวมถึงเปนการปฏิบัติงานที่ทํามาจนเปน ธรรมเนียมปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานยอมเปนเรื่องยากและทาทายเปนอยางมาก แตทีมมีความกลาท่ีจะ ปรับเปลย่ี นวธิ ีทํางานเพ่ือเกิดประโยชนสงู สดุ ตอผูปวย องคกรควรมีเวทีหรือมีการทํา KM ในเบอื้ งหลังความสําเร็จน้ีใหก ลุม งานอืน่ ๆ ใหไ ดมแี รงบนั ดาลใจท่ีจะพฒั นางานตอ ไป ผูจดบนั ทึก นางสาวรงุ อรณุ พึ่งแยม (พยาบาลวชิ าชพี ) หัวหนา หอผปู วยวกิ ฤตอายรุ กรรมหัวใจ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตร ฝา ยการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธบิ ดี

ชื่อเร่อื ง โครงการ ระบบแบบสอบถามออนไลน วันท่ี 24 สงิ หาคม 2561 เวลา 10.30 -12.00 น . หองประชุม ชั้น 8-9 อาคารเรยี นและปฏบิ ตั ิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธบิ ดี หวั ขอ นําเสนอผลงาน รปู แบบ บรรยายประกอบ Power point ผูนาํ เสนอ นายทศวรรษ ทองโสดา ฝา ยสารสนเทศ สาํ นักงานคณบดี *********************************************************************************** เน้อื หา การนําเสนอผลงานโครงการ ระบบแบบสอบถามออนไลน โดย นายทศวรรษ ทองโสดา ฝายสารสนเทศ สํานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามิบดี หนวยฝกอบรมสารสนเทศ เปนหนวยงานท่ีใหบริการดานการฝกอบรมการใชง านโปรแกรมระบบบริการผูปวย ในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการสอนในดานตาง ๆ เชน เนื้อหาการสอน สถานที่ ฝกอบรม บคุ ลากร และขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของ หลังจากการสรุปผลแตละครั้งจะนําขอมูลดังกลาวจากผูประเมินมาเปน แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดอบรมในครั้งตอไป โดยรูปแบบของสอ่ื ที่ใชเก็บขอมูลเดิมเปนเอกสาร พิมพแจกเพ่ือใหผูประเมินตอบแบบสอบถาม แลวนํามาบันทึกลงคอมพิวเตอรในรูปของแผนขอมูล Excel โดยใช กําลังคนในการตรวจสอบและบันทึกผลนําเขาโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ และนํามารายงานผล ซึ่งในการ แบบสอบถามรูปแบบนที้ ําใหพ บปญ หาในการทํางาน คือ 1. ใชเ วลาในการเตรียมงานมาก 2. ใชวสั ดุสนิ้ เปลืองและงบประมาณมาก 3. กระบวนการในการจดั สงและรับเอกสารลา ชา 4. เอกสารตกหลนหรือสญู หายระหวา งการจดั สง 5. ใชบ ุคลากรในการบนั ทกึ ขอมลู จํานวนมาก 6. เกดิ ความผดิ พลาดในการบันทกึ ขอ มลู 7. ไมม พี ื้นทใ่ี นการจัดเก็บเอกสารหลงั จากบันทึกขอมลู Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

8. ขาดการรกั ษาความปลอดภัยในการเขา ถึงขอมลู ดวยเหตนุ ี้ หนวยฝกอบรมสารสนเทศ จึงไดพัฒนารูปแบบการเก็บขอมลู แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน ผา น เบราวเซอรของอปุ กรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเคล่อื นทต่ี าง ๆ เชน สมารทโฟนและแท็บเล็ต เพ่ือใหผ ูใชงานสามารถ เขาถึงแบบสอบถามไดง ายขึ้นผานระบบลิ้ง (Link) ท่ีจัดทําให หรอื ใชงานผา นการสแกน QR Code ดวยแอพพลิเคชั่นท่ี ติดต้ังในอุปกรณเคล่ือนที่ เชน Line หรือแอพพลิเคช่ันสแกน QR Code เปนตน โดยระบุปญหาตางๆที่พบใน กระบวนการทาํ งาน และนํามาสกู ระบวนการปรับปรงุ และวธิ กี ารแกไข จาํ นวนท้งั หมด 3 ครง้ั ดังน้ี เดิมกอนป 2557 ยอดการใชกระดาษในการพิมพแบบสอบถามจะเทากบั 100% - เริม่ ป 2557 ครัง้ ท่ี 1 คร้ังที่ 2 เดือน ก.ย.2557 และคร้งั ท่ี 3 ตงั้ แตเ ดือน ต.ค. – ธ.ค. 2557 เรม่ิ ใชงานระบบ แบบสอบถาม ออนไลนยอดการใชก ระดาษ ลดลงเหลือ 33% - ป 2558 ปริมาณการใชกระดาษ ลดลงเหลอื 20% - ป 2559-2561 ปรมิ าณการใชก ระดาษ เทากบั 0% พบวา คาใชจายจากวัสดุสิ้นเปลืองลดลงอยางตอเน่ืองจากการใชงานระบบแบบสอบถามออนไลนแทนการใช แบบสอบถามแบบกระดาษ ชวยลดกระบวนการในการจัดสงเอกสาร ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร และเพ่ิมความปลอดภัย ดว ยระบบของการสํารองขอมูลจากเซิฟเวอร (Server) ภายในของโรงพยาบาลในดานของการประมวลผล และเรม่ิ สราง หรือเรียกใชแ บบฟอรมประมวลผลเดมิ หากเปน ขอมลู ชดุ เดียวกนั ทาํ ใหลดกระบวนการทาํ งานเดิมซึง่ มากกวา 1 สัปดาห เหลอื เพยี ง 1-2 ชั่วโมงเทานนั้ โดยผลลัพธท ่ีไดจ ากการใชร ะบบแบบสอบถามออนไลน ดังน้ี 1. ระบบแบบสอบถามออนไลนสามารถปรับเขาแผนการทํางาน และสามารถชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถเพ่ิมประสทิ ธิภาพของการทํางานได 2. ดานการประมวลผลทางสถิติใชเวลาลดลง โดยคิดต้ังแตข้ันตอนนําเขาขอมูล ถึงการออกฉบับรายงานเลม สมบูรณ วดั จากจาํ นวนแบบสอบถามจาํ นวน 400 ชุด เดิม ใชเ วลา 2 วัน ระบบใหม ใชเวลาเพยี ง 1 ช่วั โมง 3. ระบบแบบสอบถามออนไลนมีรูปแบบการทํางานที่งาย ไมซับซอน ผูปฏิบัติงานแทนสามารถเรียนรูไดดวย ตัวเองจากคูมือการใชงานโปรแกรม มีคูมือท่ีอธิบายการใชงานเปนขั้นตอน ระบบออกแบบมาไมซับซอน การออก รายงานมีตน ฉบับท่รี องรับการนําเขา ขอ มลู ชุดใหมแ ละออกเปน รูปเลมรายงานไดทนั ที 4. ระบบแบบสอบถามออนไลนนข้ี อ มูลของระบบมคี วามปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล มีการสาํ รองขอมูลอยา ง ตอเน่อื ง Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ทมี เขารวมรับรางวลั ชนะเลิศการประกวดผลงานมหกรรมคณุ ภาพฯ จาก รองศาสตราจารยนายแพทยสุรศกั ดิ์ ลลี าอุดมลิป รกั ษาการรองคณบดฝี ายดูแลสขุ ภาพ ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธบิ ดี การสรุปตคี วามโดยทีมถอดบทเรียน บทเรียนที่ไดร ับ /ปจจัยแหง ความสาํ เร็จ/ขอ เสนอแนะ 1. “การทํางานเปนทมี ” ทาํ ใหเกิดความรวมมือกนั ของสมาชิกในทมี งาน เกิดการทํางานเปน ทมี ภายใน หนวยงาน สรางผลงานใหอ อกมามีคณุ ภาพ และสามารถพัฒนาตอ ยอดตอ ไปภายหนา ไดอยา งเหมาะสมและ ถกู ตอง 2. “การทํางานเปนทีม” ชวยใหผลงานออกมาดีท่ีสุดเพราะทีมงานมีการทบทวนงานอยางสมํ่าเสมอทีมงานใช เวลาในการประเมนิ พฤตกิ รรม และเรียนรปู ญหา แกไ ขปรับปรงุ รวมกัน ซ่งึ การทบทวนอยางสม่ําเสมอ จะสามารถแกไ ข ขอบกพรอ งในการทาํ งาน และสามารถปรับปรุงงานใหอ อกมาดีที่สดุ ได 3. “การนําเทคโนโลยี” เขามาปรับใชในการทํางาน ทําใหประสิทธิภาพในดําเนินงานเพิ่มขึ้น ชวยประหยัด แรงงาน ลดตน ทนุ และรักษาสภาพแวดลอมได ช่อื ผูจดบันทกึ นางสาวกญั ญาณัฐ นะวะคาํ สังกัด งานสนับสนนุ การวจิ ยั ทางคลินกิ หนวยวิจัยทางคลินิก นางสาววรางคณา พฒุ ศรี สงั กดั งานสนบั สนนุ การวิจยั ในคลินิก หนวยจริยธรรมการวิจยั ในคน Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ชอ่ื เรื่อง SST ACU PLATE (S = Save cost, S = Safe Patient ,T = Time , ACU = Acupuncture) วนั ท่ี 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. หอ งประชุม ชนั้ 8-9 อาคารเรยี นและปฏิบัตกิ ารรวมดา นการแพทยแ ละโรงเรียนพยาบาลรามาธบิ ดีรามาธิบดี หวั ขอ นาํ เสนอผลงาน รปู แบบ บรรยายประกอบสไลด (slide Power point) ผูน ําเสนอ นางสาวอภญิ ญา จิรศักด์ิ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝา ยการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี และ ทีม ********************************************************************************************************** การนาํ เสนอผลงานโครงการ : SST ACU PLATE (S = Save cost , S = Safe Patient , T = Time , ACU = Acupuncture) โดย นางสาวอภิญญา จิรศกั ดิ์ งานการบรกิ ารเฉพาะ ฝา ยการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธบิ ดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามบิ ดี และทีม เนื้อหา หนวยตรวจผูปวยนอกแพทยทางเลือก เปดใหบริการดานการแพทยแผนจีน จากการสํารวจขอมูลในระยะ 6 เดือนท่ีผานมามีผูมารับบริการเฉล่ีย 30 ราย/วัน หัตถการหลักคือการฝงเข็ม คิดเปนรอยละ 97.63 ของผูมารับบริการ ทง้ั หมด นอกจากน้ียังมีการนําเครื่องกระตุนไฟฟามาใชรวมกับการฝงเข็ม โดยมีการใชงานถงึ รอยละ 33.74 ของการทํา หตั ถการฝง เข็มทั้งหมด แตพบวาในเดอื นพฤศจกิ ายน 2559 ทางหนวยงานฯพบปญหาการใชงานของสายเครือ่ งกระตุน ไฟฟา คือสว นของสายไฟฟาชาํ รดุ 2 ครง้ั ซึ่งพบเปน คนละเครอื่ งกัน ทางทีมงานจึงนําปญ หาไปวเิ คราะหเ พือ่ หาสาเหตุ พบวาการชํารุดท้ัง 2 คร้ัง เกิดจากลักษณะทางกายภาพของเครื่องกระตุนไฟฟาที่มีสายไฟที่ยาว ขนาดที่เล็ก และมี หลายเสน ทําใหเกิดสายไฟพันกันไดงายในขณะใชงาน ท่ีทําใหสายไฟเกดิ การชํารุดได อีกท้ังกอนการใชงานท่ีตองมีการ ยกสายไฟออกจากกันและภายหลังการใชงานตองมวนเก็บสายไฟ ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีทําใหเกิดความลาชาในการทํา หัตถการ นอกจากน้ีสายเครอ่ื งกระตุนไฟฟา ท่ียาวอาจทําใหเจาหนา ทีห่ รือผูมารบั บริการเดินสะดุดลมได Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

จากปญหาดังกลาวทีมงานประดิษฐอุปกรณสําหรับจัดเก็บสายเคร่ืองกระตุนไฟฟาใหเปนระเบียบมากข้ึน เพ่อื ใหเ จา หนาที่สามารถปฏิบัตงิ านไดสะดวก อปุ กรณไมเกดิ การชํารดุ ลดภาระงานใหก บั เจาหนาที่ เพม่ิ ความปลอดภัย ในการทําหัตถการ และเพมิ่ เวลาในการดแู ลผูม ารับบริการมากยิ่งขน้ึ ผลการดาํ เนินการ ผลดาํ เนนิ การ (เดอื น/ ป) ตวั ชว้ี ัด เปา หมาย กอ นดาํ เนินการ หลังดําเนินการ ระยะเวลาทาํ งานในการแยกสายเคร่อื งกระตุนไฟฟา ลดลง < 1 นาที คร้งั ท่1ี คร้ังท่ี2 คร้ังท3่ี ระยะเวลาในการจัดเก็บสายเครอ่ื งกระตนุ ไฟฟาลดลง < 1 นาที การชาํ รดุ ของสายเครือ่ งกระตนุ ไฟฟา ลดลง 0 ครงั้ /เดอื น 2.30 2.14 0.43 0.17 การสะดดุ ลมสายเครอื่ งกระตนุ ไฟฟา 0 ครงั้ /เดอื น 1.48 1.48 0.22 0.10 2 0 00 1 0 10 การเรยี นรทู ไ่ี ดร บั 1. การจัดการปญ หาทเ่ี กิดจากการทํางานโดยใช PDCA เขา มาเปน สวนชวยในการแกไขปญ หา 2. การสรางสรรคสิ่งใหม และมีการพฒั นาอยา งตอ เน่ืองเพ่ือใหเกิดส่ิงท่ีดที ีส่ ุดแกผูมารบั บรกิ าร 3. การทาํ งานโดยมีการคํานงึ ถึงหลักฐานเชิงประจักษ สามารถปฏบิ ัติ ใชงานไดจริงและเจา หนา ท่ที กุ คนสามารถ เขา ถึงได 4. การตะหนักถึงความปลอดภยั ของผปู ฏบิ ตั ิงานและผูม ารบั บริการตามหลักการ 2P Safety Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ทมี เขารวมรบั รางวัลชนะเลศิ การประกวดผลงานมหกรรมคุณภาพฯ จาก รองศาสตราจารยนายแพทยส รุ ศักดิ์ ลีลาอดุ มลปิ  รักษาการรองคณบดีฝายดแู ลสุขภาพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี การสรุปตคี วามโดยทีมถอดบทเรยี น บทเรยี นทไ่ี ดร บั - การประดิษฐผ ลงานช้ินนขี้ ึน้ มา เปนการนาํ ทรัพยากรที่มีอยมู าใชอ ยา งคมุ คา เมื่อประดิษฐออกมาแลว ก็ สามารถนาํ มาใชงานไดจ รงิ และชว ยแกปญ หาตางๆท่ีเคยเกิดขน้ึ กอนหนานี้ - ผลสาํ เรจ็ ของการประดษิ ฐผ ลงาน ทําใหผ ปู ฏบิ ัตงิ านเกิดความภาคภมู ใิ จ มกี าํ ลงั ใจทจี่ ะสรางสรรค และพฒั นา งานตอ ไป ปจ จัยแหง ความสําเรจ็ มีปญหาเกดิ ขนึ้ ระหวางการปฏิบตั งิ าน จงึ วเิ คราะหหาสาเหตุ และทางแกไขปญ หา จึงนาํ สกู ารคดิ ริเริ่ม สรางสรรค คิดคน ประดิษฐชน้ิ งานนีข้ ึ้นมาเพ่อื ตอบสนองการใชงาน ขอ เสนอแนะ - รูปลักษณยังไมสวยงาม - ควรนําไปใชง านกบั หนวยตรวจผปู ว ยตา งๆ ทพี่ บเจอปญหาเหลา น้ี ชื่อผูจดบนั ทกึ นางสาวกญั ญาณฐั นะวะคาํ สงั กดั งานสนับสนุนการวิจัยทางคลนิ ิก หนวยวิจยั ทางคลินิก นางสาววรางคณา พุฒศรี สงั กดั งานสนับสนนุ การวิจัยในคลินิก หนว ยจรยิ ธรรมการวิจยั ในคน Ramathibodi Innovation & Creativity 2018

ภาคผนวก

ขอขอบคณุ ขัดเกลาสํานวนบทความ อาจารยส ธุ ีร พมุ กมุ าร อปุ นายกสมาคมนกั กลอนแหงประเทศ วทิ ยากร/ที่ปรกึ ษา/โคช บริษทั ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร จาํ กัด อาจารยจ ตุพร วศิ ษิ ฏโ ชตอิ งั กรู ภาควชิ าพยาธวิ ิทยา คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธบิ ดี ผชู ว ยศาสตราจารย แพทยห ญงิ จริยา ไวศยารัทธ ผจู ัดงานมหกรรมคณุ ภาพ รุงเรอื งวานชิ รองคณบดฝี ายคณุ ภาพ คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย แพทยหญิงมะลิ ปญุ ญทลังค ผชู ว ยคณบดฝี ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธบิ ดี รองศาสตราจารย นายแพทยอนุชติ รองศาสตราจารย นายแพทยมงคล คุณากร ผชู วยคณบดีฝา ยคุณภาพ คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธบิ ดี อาจารยด ร.นายแพทยว ิชช เกษมทรัพย ผชู ว ยคณบดฝี า ยคุณภาพ คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธบิ ดี ภาพประกอบ ภาพประกอบจาก ภาพวาดประกอบ นางสาวศศิกานต คํารักษเ กียรติ งานการพยาบาลผปู วยใน ฝายการพยาบาลศนู ยการแพทย สริ กิ ิติ์ คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธิบดี ภาพถายอาคารจาก https://med.mahidol.ac.th/stockphotos/ https://writer.dek-d.com https://th.pngtree.com https://www.thaipng.com คณะผจู ัดทํา งานพฒั นาคณุ ภาพงาน สํานกั งานคณบดี คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยั มหิดล

กาํ หนดการงานมหกรรมคณุ ภาพ (Quality Conference) ครัง้ ท่ี 25 คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธบิ ดี Ramathibodi Innovation & Creativity 2018 ระหวางวันท่ี 23-24 สงิ หาคม 2561 ณ หอ งประชุม ชัน้ 8-9 อาคารเรียนและปฏบิ ัตกิ ารรวมดา นการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธบิ ดี วนั พฤหสั บดีท่ี 23 สิงหาคม 2561 เวลา หอง รายการ โดย 08.00 – 08.25 น. โถงช้นั 1 08.25 – 08.30 น. 910 ลงทะเบยี นและรบั เอกสาร 08.30 – 08.40 น. 08.40 – 09.20 น. 910,810 รว มชมวดี ทิ ัศน โถงชั้น 9 09.20 – 10.00 น. โถงช้ัน 8,9 พธิ เี ปด งาน ศ. นพ.ปยะมิตร ศรธี รา คณบดคี ณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธิบดี 10.00 – 10.10 น. 10.10 – 10.55 น. 910 ศูนยพัฒนานวตั กรรมทางการแพทย (MIND Center) รศ. นพ. มล.ชาครีย กิตยิ ากร หัวหนาศนู ยพ ฒั นานวัตกรรมทางการแพทย 910 10.55 – 11.15 น. รศ. ดร.ยศชนัน วงศส วัสด์ิ รองคณบดีฝา ยวิจยั และวิเทศสัมพนั ธ คณะวิศวกรรมศาสตร 11.15 – 12.00 น. 910,810 910,810 ผศ. น.ท. นพ.สรยุทธ ชํานาญเวช ภาควชิ าศัลยศาสตร 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 14.00 น. 910 ผศ. ดร. นพ.ตลุ ยพฤกษ ถาวรสวัสดิร์ กั ษ ภาควชิ าออรโธปดิกส 14.00 – 15.30 น. โถงช้นั 8,9 ผศ. นพ.ปพน สงา สูงสง ภาควชิ าออรโธปด ิกส 15.30 น. อ. พญ.พรี ยา รุธริ พงษ ภาควชิ าเวชศาสตรฟ น ฟู บรรยาย นวตั กรรมทา มกลางความขาดแคลน บรกิ ารแหงคณุ คา นพ.วรวิทย ตันติวฒั นทรพั ย ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลอุมผาง จงั หวัดตาก เพอื่ คนชายแดน พิธีเปดนทิ รรศการ รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธรุ ารักษ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพฒั นาคุณภาพ ม.มหิดล เย่ียมชมนทิ รรศการ และพักรบั ประทานอาหารวาง รศ. ภก.สมภพ ประธานธรุ ารกั ษ รักษาการแทนรองอธกิ ารบดีฝายพัฒนาคณุ ภาพ ม.มหดิ ล ศ. นพ.อราม โรจนสกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝายดูแลสุขภาพ และผูอ าํ นวยการศูนยก ารแพทยสมเดจ็ พระเทพรตั น ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ รองคณบดีฝา ยการคลงั และการพัสดุ ศ. นพ.บุญสง องคพิพัฒนกุล รองคณบดีฝายวิจยั ศ. พญ.จริ พร เหลา ธรรมทัศน รองคณบดีฝา ยศูนยความเปนเลิศและศูนยสนับสนุนพันธกิจ ศ. นพ.สมนกึ ดํารงกจิ ชยั พร รองคณบดีฝายพฒั นาองคกร อ. นพ.สมเกยี รติ ลลี ะศธิ ร รองคณบดีฝา ยสรางเสริมสุขภาพ อ. นพ.สุกิจ แยม วงษ รองคณบดีฝา ยกายภาพและสิง่ อํานวยความสะดวก รศ. นพ.สรุ ศักดิ์ ลีลาอุดมลิป ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลรามาธบิ ดี รามาธบิ ดีหวงใย ใสใจสขุ ภาพ การนําเสนอเรื่องเลาเราพลัง 4 เรอ่ื ง (นําเสนอเรอื่ งละ 5 นาที เสนอแนะ 5 นาท)ี ผวู พิ ากษ รศ. ดร.พรรณวดี พุธวฒั นะ โรงเรยี นพยาบาลรามาธบิ ดี , ผศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ ภาควิชาพยาธวิ ิทยา , คุณสธุ ีร พุมกมุ าร ผอู าํ นวยการสถาบนั กวีนพิ นธ ไทย 1.แสงสุดทาย คณุ เฉลยี ว คงคา งานการพยาบาลปอ งกันโรคและสง เสริมสุขภาพ ฝายการพยาบาลโรงพยาบาล รามาธิบดี 2.คุณคาของชวี ิต คุณศศวิ มิ ล ธุระพอคา งานการพยาบาลสตู ิศาสตรนรเี วชวิทยา ฝา ยการพยาบาลโรงพยาบาล รามาธิบดี 3.Trans-telephonic หางกาย ใกลใจ คณุ ชัยวัฒน วนั ชว ย งานการพยาบาลผูป วยวกิ ฤต ฝายการพยาบาลศนู ยการแพทยสมเดจ็ พระเทพ รัตน 4.ชีวติ ใหชวี ติ คุณพรภทั ร เจยี มพงศไพศาล งานการพยาบาลหองผาตัดและวิกฤต ฝา ยการพยาบาลศนู ยการแพทย สริ กิ ิติ์ พกั รับประทานอาหารกลางวัน เสวนา นวตั กรรมทางพนั ธุศาสตรเพ่ือสุขภาวะของผูปวย ศ. นพ.สุรเดช หงสอิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร นพ.สรุ คั เมธ มหาศิริมงคล ผูอํานวยการศูนยพ ันธุศาสตรการแพทย อ. นพ.จกั รกฤษณ เอื้อสุนทรวัฒนา ภาควชิ าเวชศาสตรช ุมชน (ผูด ําเนินรายการ) การนําเสนอผลงาน CQI 6 เรอ่ื ง (นําเสนอเรอ่ื งละ 8 นาที เสนอแนะ 7 นาที) ผูว พิ ากษ ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศริ ิ รองผอู าํ นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร.มุกดา เดชประพนธ รองผอู าํ นวยการโรงเรยี นพยาบาลรามาธิบดี ฝา ย ผศ. พญ.ปารวี ชวี ะอสิ ระกุล รักษาการแทนผอู าํ นวยการศูนยก ารแพทยส ริ กิ ติ ิ์ บริหาร คณุ ศิริลักษณ เกย่ี วของ ผูช วยผอู าํ นวยการศูนยก ารแพทยสมเด็จพระเทพรตั น 1.เพ่ิมประสทิ ธิภาพการชวยฟน คนื ชวี ติ ผปู วย ในฝา ยการ ฝายการพยาบาลศนู ยการแพทยส ิรกิ ติ ์ิ พยาบาลศูนยก ารแพทยสิรกิ ิติ์ 2.การลดอัตราการเกิดภาวะปอดอกั เสบทีส่ มั พันธกบั การใช งานปอ งกนั และควบคมุ การตดิ เช้อื โรงพยาบาลรามาธิบดี เครอ่ื งชว ยหายใจ ในหอผปู ว ยวกิ ฤตและกึง่ วิกฤต แบบบูรณาการ 3.Primary nurse care จากแนวคิดสกู ารปฏบิ ัติอยา งเปน รปู ธรรม หอผปู วยพเิ ศษศูนยการแพทยสิริกติ ์ิ 8/1 งานการพยาบาลผูปวยใน ฝายการพยาบาลศูนยก ารแพทย สริ ิกิต์ิ 4.ผลลพั ธท างคลนิ กิ ของการใชย าปฏิชวี นะในสตรีคลอดทางชอ ง งานการพยาบาลสตู ิศาสตร-นรเี วชวทิ ยา ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี 5.RAMA Economy Gas Sampling line หนวยบรกิ ารวิสัญญจี ักษุ โสต ศอ นาสิก งานบรกิ ารวสิ ัญญวี ิทยา ภาควิชาวิสญั ญีวิทยา 6.ใหญพอม้ยั งานการพยาบาลผา ตัด ฝา ยการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธบิ ดี เย่ียมชมนิทรรศการและพักรับประทานอาหารวาง

กําหนดการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครัง้ ที่ 25 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิ ดี Ramathibodi Innovation & Creativity 2018 ระหวางวนั ท่ี 23-24 สิงหาคม 2561 ณ หอ งประชุม ชน้ั 8-9 อาคารเรยี นและปฏบิ ัติการรวมดา นการแพทยแ ละโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วนั ศุกรที่ 24 สงิ หาคม 2561 เวลา หอง รายการ โดย 08.00 – 08.30 น. 910 08.30 – 09.00 น. 910 ลงทะเบียนและรับเอกสาร 09.00 – 10.00 น. 910 วดิ ีทศั นนวัตกรรมรามาธิบดี 10.00 – 10.30 น. โถงชัน้ 8,9 10.30 – 11.30 น. 910 เสวนา นวัตกรรมไทยตอบโจทยส ขุ ภาพโลก คุณเฉลิมพล ปณุ โณทก ประธานเจาหนา ท่ีบริหาร บริษัท ซีที เอเชีย โรโบตกิ ส 11.30 – 12.00 น. 910 คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผจู ดั การ บริษัท ซยั โจ เดนกิ อนิ เตอรเนช่ันแนล จาํ กดั 12.00 – 13.00 น. 910,810 13.00 – 14.00 น. 910,810 รศ. ดร.เรณู พกุ บญุ มี ผอู าํ นวยการโรงเรยี นพยาบาลรามาธิบดี (ผูด ําเนินรายการ) 14.00 – 15.00 น. 910 เยยี่ มชมนทิ รรศการ และพักรับประทานอาหารวา ง 15.00 – 15.05 น. 910 นาํ เสนอผลงาน Dean’s Innovation Awards จํานวน 2 เรื่อง (นําเสนอเรื่องละ 8 นาที เสนอแนะ 7 นาที) 15.05 น. 910 ผูวิพากษ ศ.เกยี รติคณุ พญ.ศิริวรรณ จริ สิรธิ รรม ภาควชิ าวสิ ัญญีวิทยา ศ. พญ.จิรพร เหลาธรรมทัศน รองคณบดฝี ายศูนยความเปนเลิศและศนู ยสนับสนุนพันธกิจ 1.ระบบแบบสอบถามออนไลน ฝายสารสนเทศ สาํ นักงานคณบดี 2.SST ACU PLATE งานการพยาบาลบรกิ ารเฉพาะ ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธบิ ดี VDO Clip (Rama Unseen , Best Practice in Process) พกั รบั ประทานอาหารกลางวัน เสวนา นวัตกรรมเพอ่ื สงั คมและสขุ ภาพ นพ.พูลชัย จิตอนนั ตวทิ ยา ประธานฝายการแพทยวสิ าหกิจสขุ ภาพชมุ ชน (SHE) คุณสาธกิ ธนะทักษ(โคช เปง ) นักวิทยาศาสตรการกีฬา EZ 2 Fit อ. ดร. นพ.วชิ ช เกษมทรัพย ผชู วยคณบดฝี ายคุณภาพ (ผูดาํ เนนิ รายการ) พิธมี อบรางวลั ศ. นพ.ปยะมิตร ศรีธรา คณบดคี ณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธบิ ดี -การประกวดโครงการพัฒนานวัตกรรมตนแบบ วสั ดอุ ุปกรณทางการแพทยท ท่ี าํ จากเม็ดพลาสติก -รางวัลตนแบบสุขภาพรามาธิบดี -รางวลั ADR -รางวัลประกวดผลงานเร่ืองเลาเราพลัง / Kaizen/ CQI -รางวัล Popular Vote พิธีปด รับประทานอาหารวา ง

รายชื่อนักถอดบทเรยี นเขา รวมถอดบทเรียน งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครง้ั ท่ี 25 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิ ดี ชือ่ สังกดั 1.นางนิตยา โรจนนิรนั ดรก ิจ งานการพยาบาลสูติศาสตร- นรเี วชวิทยา ฝา ยการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 2.นางสาวรุงจติ เติมศิรกิ ลุ ชัย งานการพยาบาลผาตัด ฝา ยการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธบิ ดี 3.นางสาวนภัสวรรณ เสนาเพ็ง ภาควิชาศัลยศาสตร 4.นางอญั ชลี สมโสภณ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 5.นางสาวนันทติ า จุไรทัศนีย งานการพยาบาลปองกันโรคและสง เสรมิ สขุ ภาพ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธบิ ดี 6.นางศรีสุวรรณ ชกู จิ งานการพยาบาลผา ตดั ฝา ยการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธบิ ดี 7.นางสาวเพ็ญศริ ิ พุมหริ ัญ ภาควชิ าวสิ ญั ญีวิทยา 8.นางสาวรุงอรุณ พ่ึงแยม งานการพยาบาลอายุรศาสตร ฝา ยการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธบิ ดี 9.นายอเุ ทน บญุ มี ภาควิชากุมารเวชศาสตร 10.นางสาวปภาวี สุวรรณพนั ธ งานรงั สวี ิทยา ศนู ยก ารแพทยสมเดจ็ พระเทพรัตน 11.นางสาวกาญจนา ปานนอก งานการพยาบาลบรกิ ารเฉพาะ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 12.นางสาวกัญญาณัฐ นะวะคํา งานสนบั สนุนการวิจัยทางคลินิก หนวยวิจัยทางคลินกิ 13.นางสาววรางคณา พฒุ ศรี งานสนับสนุนการวิจยั ในคลินิก หนวยจริยธรรมการวิจยั ในคน 14นางรุงทิพย ประเสรฐิ ชัย งานการพยาบาลจติ เวชและสุขภาพจติ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธบิ ดี 15.นางสาวนาตยา จุลลา งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ฝา ยการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธบิ ดี Ramathibodi Innovation & Creativity 2018


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook