Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore จุลสารปีที่ 14 ฉบับ 4 2565

จุลสารปีที่ 14 ฉบับ 4 2565

Published by สรรพสามิต ภาคที่ 10, 2022-11-08 04:18:46

Description: จุลสารปีที่ 14 ฉบับ 4 2565

Search

Read the Text Version

บรรณาธิการ ปที ี่ 14 ฉบบั ท่ี 4 เดือนกรกฎาคม ถึงกนั ยายน 2565 สวัสดีท่านผู้อ่านทกุ ท่าน พบกบั จลุ สารสรรพสามิตภาคที่ 10 ฉบับท่ี 4 เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2565 เป็นฉบับสุดท้ายของปีน้ี ได้รวบรวมข่าวสารกรมสรรพสามิต และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรม ซ่ึงปีนี้ สานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 เข้าร่วมประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิตคร้ังท่ี 12 พ.ศ.2565 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศประเภทนวัตกรรมต่อยอด และมีผลการดาเนินงานท้ังด้านผลการจัดเก็บรายได้และการปราบปราม ประกาศกรมสรรพสามิตท่ีน่าสนใจเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และเรื่องสาระน่ารู้ เกี่ยวกับภาษีคาร์บอน ความรู้เกี่ยวกับกัญชา พระราชบัญญัติการรักษาความม่ังคงปลอดภัยไซเบอร์ และเรื่อง ในชวี ิตประจาวันเทคนิคการบริหารการเงิน สุขภาพการถนอมสายตาในการใช้คอมพิวเตอร์ และวิธีคลายเครียด ในการทางาน ซ่งึ หวงั ว่าจะเปน็ ประโยชน์ แก่ผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธกิ าร ตลุ าคม 2565 กองบรรณาธิการ ประธานทป่ี รกึ ษา บรรณาธกิ ารบรหิ าร นายพงษ์สิทธ์ิ สุโมตยกุล นางวารณุ ี ศรลี ะไม ทปี่ รกึ ษา บรรณาธกิ าร นายลอื ศักด์ิ อม่ิ เกยี รติ นางสาวนันทน์ ภัส เม่นทอง นายสุรยิ ะ พุ่มนอ้ ย ผจู้ ดั ทา นายฑชพล พิศลยบุตร นางศิรฉิ ตั ร กลน่ิ คลา้ ย นางสาวปรษิ า ยงั มีสุข นางพัชราภรณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายธิติ ตนั สกลุ นางสาวจุฑาทพิ ย์ หอมวงษ์ นางสุฐิตา โคจรนา นายองอาจ ออ่ นปรางค์ นายกรีฑา ดีสม นางสาวลดารตั น์ หล่าเสน นายชยั วฒั น์ รตั นวงศ์


สารบญั หนา้ ที่ 1 เรอื่ ง 5 ขา่ วสารกรมสรรพสามิต 10 ภาพงานกจิ กรรม 12 ผลการจัดเก็บรายไดภ้ าษีสรรพสามติ 13 ผลการปราบปรามผู้กระทาผดิ กฎหมายสรรพสามิต 15 ภาพงานปราบปราม 21 สาระนา่ รู้ 22 ประกาศกรมสรรพสามติ ท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั พระราชบญั ญตั ภิ าษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 1. การส่งเงินเขา้ กองทุนน้ามนั เชอื้ เพลงิ การขอรบั เงนิ ชดเชย การขอรบั เงนิ คนื จากกองทนุ 33 น้ามันเช้อื เพลิง และการส่งเงนิ ชดเชยคืนกองทนุ น้ามันเชอ้ื เพลงิ (ฉบบั ที่ 2) 52 2. หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการเสียภาษีในอตั ราศูนย์ สาหรับน้ามันดีเซล 80 และน้ามันเตาทีโ่ รงไฟฟา้ ใชใ้ นการผลติ กระแสไฟฟ้า และขายกระแสไฟฟา้ ท้งั หมดให้แก่ 90 การไฟฟา้ ฝ่ายผลติ แหง่ ประเทศไทย 94 3. หลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารในการออกแบบใบอนญุ าตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 4. หลักเกณฑ์ วธิ ีการ และเง่ือนไขการเสียภาษีในอัตราตามมลู คา่ รอ้ ยละศูนย์ สาหรบั เครือ่ งด่มื ประเภทน้าผลไม้และน้าพืชผัก 5. หลกั เกณฑ์ วธิ กี าร และเงือ่ นไขในการตรวจวัดปริมาณน้าตาล 6. หลกั เกณฑ์ วิธีการ และเงอื่ นไขการเสียภาษีในอัตราตามมลู คา่ สาหรับเครือ่ งดื่มประเภท น้าผลไมแ้ ละน้าพืชผกั ที่มกี ารเตมิ สารอาหารหรอื สารอื่น


ผู้ บ ริ ห า ร ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต ร่ ว ม ง า น วั น ค ล้ า ย วั น ส ถ า ป น า กรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี โดย กรมสรรพสามิตได้ร่วม บรจิ าคเงินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์ แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ท่ีปรึกษาด้านการ พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร เป็นผู้รับมอบ ซ่ึงมี ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต เ ข้ า ร่ ว ม ง า น ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย ณ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เม่อื วนั ท่ี 4 กรกฎาคม 2565 กรมสรรพสามติ เข้ารบั การตรวจประเมนิ รางวลั คณุ ภาพการบริหารจดั การภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565 ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดยกรมสรรพสามิตนาเสนอวีดิทัศน์ผลการดาเนินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมท้ัง ตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ คณะผู้บริหาร กรมสรรพสามิต ข้าราชการและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 510 และห้องประชุม ศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมท้ังผ่านส่ื อ อเิ ลก็ ทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เม่อื วนั ที่ 19 กรกฎาคม 2565 โครงการสัมมนาเชงิ ปฏบิ ตั ิการ \"การเพิ่มประสิทธภิ าพ การตรวจสอบภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราและยาเส้น\" นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภา ษี สรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการ \" ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ษี ส ร ร พ ส า มิ ต สิ น ค้ า สุ ร า และยาเส้น\" ซ่ึงจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบภาษี ท่ัวประเทศได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ ปฏิ บัติ งา น ร ะ ดม คว า มคิ ดเ ห็น ก่ อใ ห้เ กิ ดอ งค์ คว า ม รู้ใ หม่ ๆ และเกิดการพัฒนาแนวทางและมาตรฐานในการทางานตรวจสอบภาษี สิ น ค้ า สุ ร า แ ล ะ ย า เ ส้ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น โ ด ย มี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี กรมสรรพสามิตเข้าร่วม สั ม ม น า ดั ง ก ล่ า ว ณ โ ร ง แ ร ม ร อ ยั ล ป ริ๊ น เ ซ ส ห ล า น ห ล ว ง กรุงเทพมหานคร เม่อื วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2565 1


กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบาเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจา้ อยู่หัว ด ร . เ อ ก นิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ร ะ ภ า ศ อ ธิ บ ดี ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต เป็นประธานการจดั กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบาเพ็ญ สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมอบผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดท่ีผลิตจากแอลกฮอล์แปลงสภาพ จานวน 1,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีนายแพทย์วิริยะ ศรีสุริยสวัสด์ิ ประธาน องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ในการน้ีคณะผู้บริหาร ระดับสูงของกรมสรรพสามติ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ จุดรับ บรจิ าค ชั้น 1 อาคารมลู นิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เม่อื วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต จั ด พิ ธี ล ง น า ม ถ ว า ย พ ร ะ พ ร ชั ย ม ง ค ล แ ล ะ พิ ธี ถ ว า ย สั ต ย์ ป ฏิ ญ า ณ เ พ่ื อ เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ท่ี ดี และพลังของแผ่นดิน เน่อื งในโอกาสวันเฉลมิ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั ประจาปี 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นาคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวาย พระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั ประจาปี 2565 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามติ เม่อื วนั ท่ี 27 กรกฎาคม 2565 การประชมุ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต คร้ังท่ี 3/2565 นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 208 อาคารศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศ กรมสรรพสามติ เม่อื วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 2


การฝึกอบรมหลกั สูตร “การทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ องคก์ รเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรช์ าติ” ด ร . เ อ ก นิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ร ะ ภ า ศ อ ธิ บ ดี ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสู ตร “การทบทวนและจัดทาแผน ยุทธศาสตร์องค์กรเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ยกระดับศักยภาพในการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นขีดความสามารถ และเพิ่มประสิ ทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาให้เกิดผลอย่าง เป็น รูป ธ ร ร ม ร วมถึ งเ พ่ื อ พั ฒ นา แล ะ เส ริม สร้ า ง ขีดค วา มส า ม า ร ถ ของบุคลากรในการคิดเชิงกลยุทธ์ การเช่ือมโยง การจัดทาแผนงาน/ โครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/ เลขานกุ ารกรม ผ้อู านวยการสานกั งานสรรพสามิตภาคท่ี 1-10 ผ้เู ชยี่ วชาญฯ จากส่วนกลางและสานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1-10 เข้าร่วมการฝึกอบรม ดังกล่าว ณ โรงแรมอมารี จ.ประจวบครี ขี ันธ์ เม่อื วนั ที่ 14 สิงหาคม 2565 กรมสรรพสามิตไดร้ ับโล่รางวลั Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 รางวัลดเี ดน่ สาขาบรกิ ารภาครฐั สาคัญ ดร.เอกนติ ิ นติ ทิ ณั ฑ์ประภาศ อธบิ ดกี รมสรรพสามิต เขา้ รบั โลร่ างวลั Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 รางวัลดเี ดน่ สาขา บริการภาครัฐสาคญั จากสานกั งานคณะกรรมการการรกั ษาความมั่นคง ปลอดภยั ไซเบอรแ์ หง่ ชาติ (สกมช.) ซ่ึงเป็นรางวลั ท่ีใหห้ นว่ ยงานภาครฐั และหนว่ ยงานโครงสรา้ งพ้ืนฐานสาคญั ทางสารสนเทศ ร่วมตอบแบบสอบถาม ขอ้ มูลการรกั ษาความมนั่ คงปลอดภัยไซเบอรเ์ พ่ือเขา้ รว่ มประเมินเพ่ือรบั การคดั เลอื กโลร่ างวลั และประกาศเกยี รตคิ ุณ โดยรฐั มนตรวี า่ การกระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ และสังคม (นายชยั วฒุ ิ ธนาคมานสุ รณ์) เปน็ ประธาน มอบโลร่ างวัลฯ โดยมี นางสิรพิ ร ธนนันทนสกลุ รองอธิบดกี รมสรรพสามติ และ ดร.จรสั พงษ์ สมานบุตร ผ้อู านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้ ร่วมการรบั โลร่ างวลั ดังกลา่ ว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชน่ั กรุงเทพมหานคร เม่อื วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 ผูบ้ ริหารกรมสรรพสามติ เปิดโครงการฝึกอบรมหลกั สูตร “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพิ่มประสิทธภิ าพในการปฏิบตั ิงาน” น า ง สิ ริ พ ร ธ น นั น ท น ส กุ ล ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างช่ัวคราวของสานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและสานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาในสังกัดสานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซน็ เตอร์ จงั หวดั อุดรธานี เม่อื วันที่ 18 สิงหาคม 2565 3


พิธีลงนามขอ้ ตกลงการรับสิทธติ ามมาตรการสนับสนนุ การใชย้ านยนตไ์ ฟฟ้าประเภทรถยนตแ์ ละรถจักรยานยนต์ ระหวา่ งกรมสรรพสามติ กับผ้ปู ระกอบอุตสาหกรรมและผ้นู าเขา้ ดร.เอกนติ ิ นติ ิทัณฑป์ ระภาศ อธิบดกี รมสรรพสามิต ร่วมลงนามข้อตกลง ระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นาเข้า ตามมาตรการ สนับสนุนการใชย้ านยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จานวน 3 ราย ไดแ้ ก่ 1. บริษัท ไมน์ โมบิลติ ี คอรป์ อเรชั่น จากัด 2. บรษิ ัท เอช เซม มอเตอร์ จากดั 3. บรษิ ัท กรนี ฟิวเตอร์ จากดั รว่ มลงนามตามลาดับ โดยมคี ณะผูบ้ รหิ าร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบอุตสาหกรรมเข้าร่วมพิ ธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ อาคารหอประชุม กรมสรรพสามิต เม่อื วนั ที่ 22 สิงหาคม 2565 กรมสรรพสามิตเข้ารับรางวลั เลศิ รัฐ ประจาปี 2565 ผา่ นระบบ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (Zoom Meeting) นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัล เ ลิ ศ รั ฐ ป ร ะ จ า ปี 2 5 6 5 ผ่ า น ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( Zoom Meeting) โ ด ย น า ย วิ ษ ณุ เ ค รื อ ง า ม ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ม อ บ ร า ง วั ล ซ่ึงกรมสรรพสามิตได้รับรางวลั เลศิ รัฐ จานวนทัง้ ส้ิน 3 รางวลั ดังนี้ 1. รางวัล PMQA 4.0 ระดบั กา้ วหน้า (Advance) 2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดีเด่น จากผลงาน \"Excise เป็นมิตร ใกล้ชิดประชาชน\" โดยมีกลุ่มพัฒนา ระบบบริหารเปน็ หน่วยงานเจ้าของผลงาน 3. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน Ubon Excise License Form โดยมีสานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานเจา้ ของผลงาน เม่อื วันท่ี 12 กนั ยายน 2565 การสัมมนาเชิงปฏบิ ัตกิ ารเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนว่ ยงาน ภาครัฐ หลกั สูตรการพัฒนานวัตกรรมสู่การปรับเปล่ียนองค์กร ภาครัฐสู่ดิจทิ ลั น า ง สิ ริ พ ร ธ น นั น ท น ส กุ ล ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต นางจิตธิ าดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบคุ ลากรหนว่ ยงานภาครัฐ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม สู่การปรับเปล่ียนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอด ความรู้ และความเขา้ ใจในการสรา้ งสรรคผ์ ลงานและพัฒนาศักยภาพความคดิ เชงิ นวัตกรรมของบุคลากรในหนว่ ยงานในรปู แบบการทางานเป็นทีม โดยจัดให้ มีการบรรยายพิเศษเร่ือง “ขับเคล่ือนองค์กรสู่ Digital Transformation ด้วยการทางานแบบ Agile” และการนาเสนอผลงานประเภทหน่วยงานระดับ/ สานกั /ศูนย/์ กลมุ่ /กอง/สานักงานเลขานกุ ารกรม/สานักงานสรรพสามิตภาค/ สานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ โรงแรมเดอะ เบิร์คลีย์ โฮเทล ประตูน้า กรงุ เทพมหานคร ระหวา่ งวนั ที่ 19-20 กนั ยายน 2565 4


นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เปิดโครงการฝกึ อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ หลกั สูตร \"การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ส ร ร พ ส า มิ ต แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม \" โ ด ย มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ของสานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 และสานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์กรุงเทพ รัชดา กรงุ เทพมหานคร นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค ที่ 10 และนายบัญชร ส่งสัมพันธ์ สรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 และสานักงาน สร ร พส า มิ ตพ้ื น ที่ก รุง เท พมห า น คร 3 ร่ว มท า บุ ญค ร บร อบ 9 0 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดสุคันธาราม กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2565 5


นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผูอ้ านวยการสานกั งานสรรพสามิตภาคที่ 10 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 เข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร และร่วมกจิ กรรม มอบส่ิงของ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่) อ.ปากชอ่ ง จ.นครราชสีมา เม่อื วนั ที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ตามแผน/โครงการที่ได้รับมอบหมายของสานักงานสรรพสามิต ภาคท่ี 10 ปร ะจาปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายพงษ์ สิ ทธิ์ สุ โ ม ต ย กุ ล ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น ส ร ร พ ส า มิ ต ภ า ค ท่ี 1 0 น า ย ส า ธิ ต ป่ ิ น รั ต น์ ส ร ร พ ส า มิ ต พ้ื น ท่ี ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 4 พ ร้ อ ม ผู้ บ ริ ห า ร ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ส า นั ก ง า น ส ร ร พ ส า มิ ต ภาคที่ 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 10 เม่อื วนั ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. 6


นายพงษ์สิทธ์ สุโมตยกุล ผ้อู านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร \"การส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรเพ่ือการทางานร่วมกันอย่างเป็นสุข\" โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สานกั งานสรรพสามติ ภาคที่ 10 และสานกั งานสรรพสามติ พ้ืนทีก่ รงุ เทพมหานคร 1 - 5 เข้าร่วมการฝึกอบรม มีการบรรยายหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานและการดารงชีวิต กิจกรรมการสร้างทีม (Team Building) และ การทางานร่วมกันของบุคลากร สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อ.เมอื ง จ.สมุทรสงคราม ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมพบปะผู้บริหารกับเจ้าหน้าท่ี กรมสรรพสามิต (Town Hall Meeting) และสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โดยนายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ของสานักงานสรรพสามติ ภาคที่ 10 เข้ารว่ มประชุมโดยถ่ายทอดสดจากอาคารหอประชมุ กรมสรรพสามติ เม่อื วันท่ี 2 กนั ยายน 2565 เวลา 9.30 น. 7


นายพงษ์สิ ทธิ์ สุ โมตยกุล ผู้อานวยการสานักงาน สรรพสามิตภาคที่ 10 ผู้บรหิ ารและเจา้ หน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วม ประชุมกระจายเป้ าหมายรายได้ภาษี สรรพสามิต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Command Room ช้ั น 5 ตึ ก ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เป็นประธานในการประชุม การกระจายเป้าหมาย รายได้ภาษีสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1 – 5 ผู้อานวยการส่วนบริหาร การจัดเกบ็ ภาษีและเจา้ หนา้ ท่ที เ่ี กยี่ วข้องเขา้ ร่วมประชุม เม่อื วันที่ 20 กนั ยายน 2565 ณ ห้องประชุมสานักงานสรรพสามติ ภาคท่ี 10 8


นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และเจา้ หน้าท่ี เขา้ รว่ มโครงการสัมมนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมสู่ การปรับเปล่ียนองค์กร ภาครัฐสู่ดิจิทัล และร่วมประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งท่ี 12 ปี 2565 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทนวัตกรรมต่อยอด ผลงานช่ือ Dr.L.ก.ฮ. in the Multiverse ระบบการขออนุญาตเปน็ ผู้ใช้สุราสามทับที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ และการอุตสาหกรรม เม่ือวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ เบริ ์คลีย์ โฮเทล ประตนู ้า กรุงเทพฯ นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพสามิตภาค ท่ี 10 ครั้งท่ี 9/2565 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม และมอบของ ที่ระลกึ แก่พนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ หอ้ งประชุมสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เม่อื วนั ที่ 26 กนั ยายน 2565 เวลา 09.30 น. 9


สานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 ผลการจัดเก็บรายไดภ้ าษีสรรพสามิต แยกตามสินค้า ประจาปีงบประมาณ 2565 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 หนว่ ย : ล้านบาท ลำดบั ประเภทรำยได้ ภำษปี ีนี้ ภำษปี กี อ่ น เปรยี บเทียบกับปกี ่อน เปรยี บเทียบกบั ประมำณกำร + สูง, - ตำ ร้อยละ ประมำณกำร + สงู , - ตำ รอ้ ยละ 1 ภำษนี ้ำมนั และผลติ ภณั ฑน์ ำ้ มนั 3,842.525 6,909.095 - 3,066.570 - 44.38 6,698.983 -2,856.458 - 42.64 2 ภำษีรถยนต์ 902.029 624.637 277.392 44.41 919.142 -17.113 - 1.86 3 ภำษเี บยี ร์ 298.558 105.750 192.808 182.33 87.991 210.567 239.30 4 ภำษียำสบู 6,517.219 5,946.269 570.950 9.60 6,577.419 -60.200 - 0.92 5 ภำษสี ุรำ 1,071.140 313.849 757.290 241.29 1,045.596 25.544 2.44 6 ภำษีเครืองดืม 272.571 222.041 50.529 22.76 383.333 -110.762 - 28.89 7 ภำษรี ถจักรยำนยนต์ 704.769 396.978 307.792 77.53 637.831 66.939 10.49 8 ภำษีแบตเตอรี 133.965 109.550 24.415 22.29 108.504 25.461 23.47 9 ภำษีสนำมกอลฟ์ 17.915 10.022 7.893 78.75 24.072 -6.157 - 25.58 10 ภำษีสถำนอำบนำ้ หรอื อบตัวและนวด 6.299 0.035 6.264 17,897.14 6.909 -0.610 - 8.82 11 ภำษผี ลติ ภัณฑเ์ ครอื งหอมและเครืองสำอำง 65.871 43.958 21.913 49.85 61.534 4.337 7.05 12 ภำษสี นำมแขง่ ม้ำ -- - - 4.410 -4.410 - 100.00 13 ภำษไี นต์คลบั และดสิ โกเธค 7.078 0.581 6.496 1,118.07 7.126 -0.048 - 0.68 14 ภำษไี พ่ 3.554 1.101 2.453 222.79 7.500 -3.946 - 52.61 15 รำยไดเ้ บ็ดเตลด็ 75.667 27.794 47.873 172.24 17.548 58.119 331.20 16 ภำษสี นิ ค้ำอนื ๆ(ผลติ ภัณฑ์ทีใช้เปน็ เครอื งดืม) 86.528 89.416 - 2.887 - 3.23 - 86.528 - รวมทั้งสิ้น 14,005.687 14,801.076 - 795.390 - 5.37 16,587.897 -2,582.210 - 15.57 หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกระบบ BI ณ วันที 5 ตุลำคม 2565 กราฟแสดงผลการจดั เกบ็ รายได้ภาษีสรรพสามติ 10


สานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 ผลการจัดเก็บรายไดภ้ าษีสรรพสามิต แยกตามพ้ืนท่ี ประจาปีงบประมาณ 2565 เดือนกรกฎาคม - กนั ยายน 2565 หน่วย : ล้านบาท สำนกั งำนสรรพสำมิตพนื้ ที ภำษีปนี ี้ ภำษปี กี ่อน เปรยี บเทยี บกบั ปีกอ่ น ประมำณกำร เปรียบเทียบกบั ประมำณกำร + สงู , - ตำ ร้อยละ + สงู , - ตำ ร้อยละ กรงุ เทพมหำนคร 1 23.725 15.763 7.962 50.51 31.066 - 7.341 - 23.63 กรงุ เทพมหำนคร 2 44.592 40.603 3.989 9.82 54.046 - 9.453 - 17.49 กรุงเทพมหำนคร 3 11,504.851 13,655.595 - 2,150.743 - 15.75 14,092.054 - 2,587.203 - 18.36 กรุงเทพมหำนคร 4 230.022 201.910 28.112 13.92 250.368 - 20.346 - 8.13 กรงุ เทพมหำนคร 5 2,202.496 887.205 1,315.291 148.25 2,160.363 42.134 1.95 รวมทง้ั สน้ิ 14,005.687 14,801.076 - 795.390 - 5.37 16,587.897 - 2,582.210 - 15.57 หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกระบบ BI ณ วนั ที 5 ตลุ ำคม 2565 กราฟแสดงผลการจัดเกบ็ รายไดแ้ ยกตามพื้นท่ี ประจาปงี บประมาณ 2565 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 11


สานกั งานสรรพสามติ ภาคท่ี 10 ผลการปราบปราม แยกตามพ้ืนท่ี ประจาปีงบประมาณ 2565 เดอื นกรกฎาคม - กันยายน 2565 สำนกั งำนสรรพสำมติ พน้ื ที จำนวนคดี (รำย) จำนวนค่ำเปรียบเทยี บปรับ (บำท) เป้ำหมำย จบั กมุ กรงุ เทพมหำนคร 1 ร้อยละ เปำ้ หมำย คำ่ ปรบั รอ้ ยละ กรุงเทพมหำนคร 2 30 107 กรุงเทพมหำนคร 3 256.67 250,000 3,844,716.45 1,437.89 กรุงเทพมหำนคร 4 30 52 73.33 กรงุ เทพมหำนคร 5 483.33 250,000 609,659.94 143.86 30 175 240.00 รวมทุกหนว่ ยงาน 113.33 250,001 10,568,025.49 4,127.19 30 102 233.33 250,000 2,255,545.27 802.22 30 64 150 500 250,000 1,106,738.78 342.70 1,250,001 18,384,685.93 1,370.77 จานวนคดเี ปรยี บเทยี บกบั เป้าหมายแยกตามพื้นท่ี จานวนคา่ เปรียบเทยี บปรบั เปรียบเทยี บกับเปา้ หมายแยกตามพ้ืนที่ 12


งผาลนกปาราปบรปารบาปมราม วนั ท่ี 3 สิงหาคม 2565 จบั กมุ คดสี ินคา้ ประเภทรถจกั รยานยนตไ์ ฟฟ้า ของกลางรถจกั รยานยนตไ์ ฟฟ้า จานวน 54 คนั เปรียบเทยี บปรบั 388,800 บาท คา่ ภาษี 85,536 บาท รวมท้งั สิ้น 474,336 บาท 13


งานปราบปราม วนั ที่ 3 สิงหาคม 2565 จบั กมุ คดสี ินคา้ ประเภทรถจกั รยานยนต์ไฟฟา้ ของกลางรถจกั รยานยนตไ์ ฟฟา้ จานวน 2 คนั เปรียบเทยี บปรบั 4,275 บาท คา่ ภาษี 940.50 บาท รวมท้งั สิ้น 5,215.50 บาท วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จบั กมุ คดสี ินคา้ ประเภทรถจกั รยานยนตไ์ ฟฟา้ ของกลางรถจกั รยานยนตไ์ ฟฟา้ จานวน 2 คนั เปรยี บเทยี บปรบั 4,275 บาท คา่ ภาษี 940.50 บาท รวมท้งั สิ้น 5,215.50 บาท วนั ที่ 7 กนั ยายน 2565 จบั กุมคดสี ินคา้ ประเภทสุรากล่นั ผสม ของกลางสุรากล่นั ผสม จานวน 17 แกลลอน น้าสุรารวม 510 ลติ ร เปรยี บเทยี บปรบั 50,000 บาท 14


15


16


17


18


19


20


ประกาศกรมสรรพสามติ 21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook