Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แฟ้มสะสมผลงาน ปวีณ์กร สามเมือง

แฟ้มสะสมผลงาน ปวีณ์กร สามเมือง

Published by Onnicha, 2022-03-16 04:09:18

Description: แฟ้มสะสมผลงาน ปวีณ์กร สามเมือง

Search

Read the Text Version

แฟ้มสะสมผลงาน เอกสารประกอบการประเมนิ ภาค ค ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย นางปวณี ์กร สามเมือง - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ -

คานา แฟ้มสะสมผลงานเล่มน้ี จัดทาข้ึนเพ่ือเสนอประวัติส่วนตัว ประวัติศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรอบรมที่เก่ียวข้องกับความเป็นครู 02หลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากวิชาชีพครู ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและ วิชาเอกท่ีสาเรจ็ การศึกษา การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ สาหรับการใช้ ประกอบการสัมภาษณ์ การสอบแข่งขนั เพอ่ื บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แฟ้มสะสมผลงานเลม่ นจ้ี ะทาให้ทุกท่านที่ได้อ่าน เห็นถึงความมุ่งมั่นและต้ังใจของ ขา้ พเจา้ ตลอดจนเหน็ ถงึ ความสามารถโดยรวมของข้าพเจ้า คณุ คา่ ประโยชน์ คณุ งามความดที ง้ั หลาย ขอมอบเปน็ กตัญญกู ตเวทีแด่บิดา มารดาและบรู พาจารย์ ที่เคยอบรมสัง่ สอน ประสทิ ธปิ์ ระสาทวิชาความรู้ สติปัญญา คุณธรรมที่เป็นเคร่ืองช้ีนาทางชีวิตของข้าพเจ้า ให้มีความเจริญก้าวหน้าและ ทางานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาตติ ่อไป ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ สัมภาษณ์และพิจารณาข้าพเจ้า เพ่ือเข้ารับตาแหน่งข้างต้น หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และพร้อมจะนาข้อเสนอแนะเพ่ือไป ปรบั ปรุงตอ่ ไป ปวีณ์กร สามเมือง

สารบัญ 01 ประวัตสิ ่วนตวั Profile ประวัติการศึกษา 02 Educational 03 ผลงานทเ่ี ก่ยี วขอ้ งกบั วิชาชพี และวชิ าเอกทส่ี าเรจ็ การศกึ ษา Achievement การเขา้ ถงึ ชมุ มชน 04 และการมจี ติ สาธารณะ Community Outreach & Public Mind

Profile02 01ประวัติส่วนตัว

Profile Paweekorn Sammuang FAMILY INFORMATION PERSONAL INFORMATION ชื่อ – นามสกุล บิดา : นายดาเนนิ สดุ จิต ชื่อ : นางปวีณ์กร สามเมอื ง อาชพี : ธุรกิจส่วนตวั ชื่อเล่น : เมย์ อายุ : 34 ปี ชื่อ – นามสกุล มารดา : วันเกิด : 21 พฤษภาคม 2530 นางนงเยาว์ สุดจิต หม่เู ลือด : AB อาชีพ : ขา้ ราชการบานาญ เช้ือชาติ : ไทย ชอ่ื – นามสกุล คู่สมรส : สัญชาติ : ไทย นายกฤตกรณ์ สามเมอื ง ศาสนา : พทุ ธ มบี ุตร 1 คน ภูมิลําเนา : กระบี่ อาชีพ : ธรุ กิจสว่ นตวั อาชีพ : ครูอัตราจ้าง ชื่อ – นามสกุล นอ้ ง : สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์ นางสาวอรณชิ า สดุ จติ โรงเรียนบ้านหินเพงิ อาชีพ : ขา้ ราชการครู อาเภอคลองทอ่ ม จังหวดั กระบี่ โรงเรียนบ้านกอตง อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี CONTACT ชอ่ งทางการตดิ ต่อ บ้านเลขที่ : 22/4 หมู่ : 8 บา้ น : หินเพงิ ตําบล : คลองพน อําเภอ : คลองทอ่ ม จงั หวัด : กระบี่ รหสั ไปรษณยี ์ : 81170 081-326-6399 pasacommay [email protected] Paweekorn Sammuang 2

3

4

5

Education0a2l 02ประวัติการศึกษา

ประวตั กิ ารศกึ ษา ปริญญาโท หลักสตู รครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิ าการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั ราชภัฏภเู ก็ต ประกาศนยี บตั รบณั ฑิต คณะมนยุ ศาสตร์และสงั คมศาสตร์ สาขาวิชาชีพครู วทิ ยาลยั เทคโนโลยภี าคใต้ ปริญญาตรี หลักสตู รบริหารธุรกจิ บัณฑติ สาขาการบริหารธุรกจิ (คอมพวิ เตอร์ธรุ กิจ) มหาวิทยาลยั ราชภัฎสวนดุสิต ประกาศนยี บัตรวชิ าชีพขนั้ สงู ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สาขาวชิ า/สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ วทิ ยาลัยเทคนิคตรัง มัธยมศกึ ษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั จงั หวัดกระบี่ ประถมศึกษา โรงเรียนทิพยรัตน์ จังหวัดตรงั 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Achievement02 ผลงานท่ีเก่ยี วข้องกับวชิ าชพี 03และวชิ าเอกทสี่ าเร็จการศึกษา

❑ ผลงานที่เก่ยี วขอ้ งกับวชิ าชีพและวิชาเอกท่ีสาเร็จการศึกษา หลักสตู รอบรมที่เก่ยี วขอ้ งกบั ความเปน็ ครู และหลักสตู รอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนอื จากวิชาชพี ครู การอบรมออนไลน์ การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรวู้ ิทยาการคานวณ หลักสูตรการจัดการเรยี นรวู้ ิทยาการคานวณ สาหรับครูประถมศกึ ษาปีที่ 1-3 สาหรบั ครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สสวท. สสวท. การอบรมออนไลน์ เขา้ รว่ มประชุมวชิ าการระดบั ชาติ การจดั การเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ ของวิทยาลยั เทคโนโลยภี าคใต้ ในการประชุม การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั วิชาการระดับชาตเิ ทคโนโลยีภาคใต้วจิ ยั คร้ังที่ 9 โคโรนา 2019 (COVID-19) (SOCIAL INNOVATION : นวตั กรรมเพื่อสังคม) สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน 19

❑ ผลงานท่เี กย่ี วขอ้ งกบั วิชาชพี และวิชาเอกทีส่ าเร็จการศกึ ษา หลักสูตรอบรมทเ่ี กยี่ วข้องกับความเปน็ ครู และหลกั สตู รอ่นื ๆ ท่ีนอกเหนอื จากวิชาชพี ครู การอบรมหลกั สตู ร กรรมการตดั สนิ งานศิลปหัตกรรม “การจดั กจิ กรรมพัฒนาทักษะการคิดดว้ ยสื่อ ระดบั เครือข่าย ปกี ารศึกษา 2562 เทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมดา้ นการอ่าน กจิ กรรม “การประกวดโครงงานอาชพี การเขียนระดบั ปฐมวัย” ระดับช้นั ป.4-ป.6” รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง ชนะเลิศ รางวลั ระดับเหรียญทอง อันดับ 2 ครฝู กึ ซอ้ มนกั เรยี น “การแข่งขนั กีฬาเปตอง ครผู สู้ อน “การแข่งขันการจดั สวนถาดแบบแห้ง ประเภททีม รุน่ อายุไม่เกิน 10 ปี หญงิ ” ประเภทนักเรยี นทีม่ คี วามบกพร่องทางการ เรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 – ป.6” มหกรรมกฬี าจังหวัดกระบ่ี “เหลอื งกระบีเ่ กมส์” 20

❑ ผลงานท่ีเกย่ี วขอ้ งกบั วิชาชีพและวชิ าเอกทีส่ าเรจ็ การศึกษา หลักสตู รอบรมท่เี ก่ยี วข้องกับความเป็นครู และหลกั สูตรอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากวชิ าชีพครู รางวัลระดบั เหรยี ญเงนิ รางวัลระดบั เหรียญทองแดง ครูผสู้ อน “การแข่งขันการสรา้ งการ์ตนู เรือ่ งสน้ั ครผู ู้สอน “การแข่งขนั การสรา้ ง Webpage (Comic Strip) ระดบั ช้ัน ป.4 – ป.6” ประเภท Web Editor ระดับชน้ั ป.4 – ป.6” ศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน จังหวดั กระบี่ ครั้งท่ี 69 ศิลปหัตถกรรมนกั เรยี น จงั หวัดกระบ่ี คร้ังท่ี 69 รางวลั ชนะเลิศอนั ดับ 2 ครผู ้สู อน การแขง่ ขนั การป้นั ดนิ น้ามนั ครฝู ึกซ้อมนกั เรยี น “การแข่งขนั กฬี า เปตอง” ระดับช้นั ปฐมวยั งานมหกรรมความสามารถ รุ่นอายุ 12 ปี หญงิ (ประเภทเด่ียว) ทางศลิ ปกรรม “วชิ าการและเทคโนโลยขี อง นกั เรียน ครั้งท่ี 68 ประจาปีการศกึ ษา 2561” มหกรรมกีฬาจังหวัดกระบ่ี “เหลืองกระบี่เกมส์” 21

❑ ผลงานทีเ่ ก่ียวขอ้ งกับวชิ าชีพและวิชาเอกทส่ี าเรจ็ การศกึ ษา หลักสตู รอบรมท่เี กย่ี วข้องกับความเปน็ ครู และหลักสูตรอื่น ๆ ท่นี อกเหนือจากวชิ าชีพครู รางวลั ระดับเหรยี ญทองแดง รางวลั ระดับเหรยี ญทองแดง ครูผู้สอน “การสร้างภาพดว้ ยการฉีด ตัด ปะ ครูผู้สอน “การแขง่ ขันการสรา้ งการ์ตนู ดว้ ย กระดาษ ระดับช้ัน ปฐมวัย” งานมหกรรม โปรแกรมคอมพวิ เตอรก์ ราฟกิ ระดับชน้ั ป.1-ป.3” ความสามารถทางศลิ ปกรรม “วชิ าการและ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม เทคโนโลยขี องนักเรียน ครง้ั ท่ี 68 “วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครง้ั ท่ี 68 รางวลั ระดับเหรียญเงิน ครผู สู้ อน การแขง่ ขัน ครผู สู้ อน “การแข่งขนั การสรา้ งการต์ ูนเร่ืองสน้ั “การสรา้ ง Webpage Editor ระดับชั้น (Comic Strip) ระดบั ชน้ั ป.4 - ป.6” ป.4 – ป.6” งานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปกรรม “วิชาการและเทคโนโลยขี องนักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม “วชิ าการและเทคโนโลยขี องนกั เรยี น ครง้ั ท่ี 68 คร้งั ที่ 68 ประจาปกี ารศึกษา 2561” 22

ประสบการณ์ การสอนในสถานศกึ ษา ตาแหน่ง ครูอัตราจา้ ง โรงเรยี นบา้ นหินเพงิ ตง้ั แต่ ปี 2559 ถึง ปัจจบุ นั โรงเรียนบา้ นหินเพงิ Hin Perng School หนา้ ที่รบั ผิดชอบในสถานศกึ ษา วิชาวิทยาการคานวณ ระดับช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 5 - 6 วิชาวทิ ยาศาสตร์ ระดับชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 4 - 6 วิชาการงานอาชพี ระดับชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 5 ครูประจาชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5 ครเู วรประจาวันพฤหัสบดี และสายตาวเิ ศษ เจ้าหน้าทสี่ หกรณโ์ รงเรยี น 23

ประสบการณ์การสอนในสถานศกึ ษา กจิ กรรม นักเรียนปลอดภัย กอ่ นเรยี น On - Site การจัดการเรยี นการสอน รปู แบบ Online 24

ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา กิจกรรม วันเดก็ แห่งชาติ กฬี า เหลืองกระบเี่ กมส์ 25

ประสบการณ์การสอนในสถานศกึ ษา กิจกรรมการเรยี นรสู้ ู่การปฏบิ ตั ิ กิจกรรม วนั ครสิ มาสต์ 26

ประสบการณก์ ารสอนในสถานศึกษา โครงงานสรา้ งอาชีพ แข่งทกั ษะวิชาการ ณ โรงเรียนสงั ขท์ องวทิ ยา และโรงเรียนโภคาพาณิชนกุ ูล 27

ประสบการณ์การสอนในสถานศกึ ษา การเรยี นรู้ สพู่ ้ืนฐานตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรยี นรู้ สูพ่ ้นื ฐานตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง 28

ประสบการณก์ ารสอนในสถานศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On - Site ครูเวรประจาวนั ประจาวันพฤหัสบดี และครูผูด้ แู ลสายตาวิเศษ 29

ประสบการณ์การสอนในสถานศกึ ษา กิจกรรม โค้ดดิง้ สกลิ ปฐมวัย 30

ประสบการณ์การสอนในสถานศกึ ษา กิจกรรม โค้ดดงิ้ สกิลปฐมวัย 31

ประสบการณก์ ารสอนในสถานศกึ ษา พธิ ีไหวค้ รู และ วันลอยกระทง การเรยี นรู้ เพอ่ื สร้างรายได้ (ทาสายคล้องแมสขาย) 32

ประสบการณก์ ารสอนในสถานศกึ ษา เตรียมความพร้อมเพอื่ เข้ารว่ มการแขง่ ขนั ทักษะทางวิชาการ ตวิ O-net นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 33

ประสบการณก์ ารศกึ ษาดูงาน เข้าร่วมประชมุ วชิ าการระดับชาติ ณ วทิ ยาลยั เทคโนโลยีภาคใต้ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรุ ี จ.กาญจนบรุ ี 34

Community Outreach & Public Mind02 การเขา้ ถงึ ชุมมชน และการมจี ติ สาธารณะ 04

การเขา้ ถึงชมุ ชน เขา้ กราบถวายบงั คมพระบรมศพในหลวง รชั กาลท่ี 9 ณ พระท่ีนัง่ ดสุ ติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั วันเด็กแหง่ ชาติร่วมกับชมุ ชนบา้ นหนิ เพิง ได้รบั รางวลั พิเศษจาก กจิ กรรมวนั ครู ณ โรงเรยี นคลองท่อมราษฎรร์ งั สรรค์ กรรมการประจาหน่วยเลือกตงั้ ณ โรงเรยี นบา้ นหินเพิง 36

การเขา้ ถงึ ชมุ ชน ร่วมทอดผา้ ปา่ สามคั คี ณ โรงเรียนบา้ นหินเพิง 37

การเข้าถงึ ชุมชน รว่ มงานบาเพญ็ กศุ ลศพ กจิ กรรม กฬี าประจาหมบู่ า้ น หนิ เพงิ สามัคคคี ัพ 38

การมจี ิตสาธารณะ กิจกรรมอนุรกั ษส์ ง่ิ แวดลอ้ ม ที่นา้ ตกหินเพงิ เข้ารว่ ม วง่ิ โครงการ กา้ วคนละก้าว 39

การมจี ติ สาธารณะ เยี่ยมบา้ นนักเรยี น 40

การมจี ิตสาธารณะ ช่วยเหลือบริจาคสง่ิ ของใหก้ ับนักเรยี น และผูป้ กครองทต่ี ิดเชือ้ ไวรสั โคโรน่า Covid-19 41

ขอบคุณคะ่


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook