Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore pdf_20221114_155852_0000

pdf_20221114_155852_0000

Published by Phumraphee, 2022-11-14 09:15:52

Description: pdf_20221114_155852_0000

Search

Read the Text Version

วันยุทธหัตถี หรือ January ม.ค. วันกองทัพไทย อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234567 วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำ 8 9 10 11 12 13 14 ยุทธหัตถีและมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม 15 16 17 18 19 20 21 ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุ 22 23 24 25 26 27 28 ว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 29 30 31 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง เป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ 18 แห่งราชอาณาจักรศรีอยุธยา เสด็จพระราช 2023 สมภพที่เมืองพิษณุโลก ปีเถาะ พ.ศ. 2098 ทรงมีสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เจ้า ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์สุโขทัยองค์แรกที่ครองกรุงศรีอยุธยาเป็นพระ บิดา และมีพระวิสุทธิกษัตรี เป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอีก ด้วย


วันสมเด็จพระนารายณ์ February ก.พ. 16 กุมภาพันธ์ อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรืออีกพระนามหนึ่งว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 5 6 7 8 9 10 11 3 หรือสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ์ เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระเจ้า 12 13 14 15 16 17 18 ปราสาททอง มีพระเชษฐาคือ สมเด็จเจ้าฟ้าไชย มีพระอนุชา คือ เจ้าฟ้าอภัย 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ทศ พระไตรภูวนาทิตยวงศ์ พระองค์ทอง และพระอินทราชา 2023


วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระ มหาเจษฎาราชเจ้า 31 March มี.ค.มีนาคม อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023 พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอูย่หัว พระมหาเจษฎาราช เจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้านภาลัย และเจ้าจอมมารดาเรียม


วันราชาภิเษกสมรส 28 April เม.ย. เมษายน อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 การสมรส คือ การที่ชายและหญิงจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัว สร้างหลักฐานให้ 2345678 มั่นคงเป็นปึกแผ่น และมีผู้สืบสกุลต่อไป ชายและหญิงที่จะมาอยู่ร่วมกันด้วยความ 9 10 11 12 13 14 15 ผาสุกราบรื่น โดยตลอดนั้นจำเป็นต้องยึดหลักธรรมะหลายประการ เช่น คหบดี 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ธรรม หรือธรรมะของผู้ครองเรือน 30 2023


May พ.ค. วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 23456 7 8 9 10 11 12 13 วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 14 15 16 17 18 19 20 ภูมิพลอดุลยเดชทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระ บรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 2023


วันอานันทมหิดล June มิ.ย. 9 มิถุนายน อา จ อ พ พฤ ศ ส พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระราชสมภพเมื่อวัน อาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมัน ทรงเป็น 123 พระราชโอรสองค์ที่สอง ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก 4 5 6 7 8 9 10 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2023


July ก.ค. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 2345678 ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยท่านลอร์ดบา เดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร 9 10 11 12 13 14 15 หลายประเทศที่ไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร จึงได้จัดให้มีลูกเสืออย่างประเทศ อังกฤษบ้าง หลังจากนั้นไม่นานกิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศ 16 17 18 19 20 21 22 สหรัฐอเมริกา 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023


วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม August ส.ค. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 2345 สันติภาพ หมายถึง เสรีภาพ สิทธิ หน้าที่ ที่ทุกคนจะต้องสร้างสันติภาพภายใน ประเทศก่อนที่จะมีสันติภาพกับภายนอกประเทศ ดังคำกล่าวที่ว่า “ถ้าที่ไหนมีการสู้ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รบ ประเทศชาติและประชาชนจะยากจน” 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023


วันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 September ก.ย. กันยายน อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 3456789 10 11 12 13 14 15 16 ในราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๗ ทางด้านซีกโลกตะวันตก ได้มีการตื่นตัวในด้าน 17 18 19 20 21 22 23 การเก็บรวบรวม และสะสมทรัพย์สมบัติ และมรดกต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุ สิ่งของมี 24 25 26 27 28 29 30 ค่า สิ่งเก่าแก่ ที่หายากและแปลกๆ เพื่อเป็นหลักฐานทางมรดกวัฒนธรรมของ 2023 ชาติอันเป็นการแสดงถึงความเป็นใหญ่และความมั่งคง ของเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรมที่เด่นชัด


เหตุการณ์ 6 ตุลา การสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการปราบปรามอย่าง October ต.ค. รุนแรงถึงชีวิตของตำรวจและการลงประชาทัณฑ์ของกำลังกึ่งทหาร และคนมุงฝ่ายขวาต่อนักศึกษาและผู้ประท้วงฝ่ายซ้ายในและบริเวณ อา จ อ พ พฤ ศ ส หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และท้องสนามหลวง 1 234567 เป็นการปิดฉากการประท้วง 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2023


26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 : พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต November พ.ย. อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 234 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จ 5 6 7 8 9 10 11 สวรรคต เวลา 1.45 น. ของเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ด้วย 12 13 14 15 16 17 18 พระโรคพระอันตะ (ลำไส้) หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จขึ้น 19 20 21 22 23 24 25 เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 7 สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ตลอด 26 27 28 29 30 สมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ได้สร้างผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนัก ปราชญ์ นักประพันธ์ กวี และนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ในปี 2524 องค์ 2023 การยูเนสโกได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าทรง เป็นบุคคลสำคัญของโลก


10 ธันวาคม \"วันรัฐธรรมนูญ\" หนึ่งวัน December ธ.ค. สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทาง 3456789 ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับ 10 11 12 13 14 15 16 แรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ 17 18 19 20 21 22 23 ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 24 25 26 27 28 29 30 2475 31 2023


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook