Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore JUNGWAT-PHARE

JUNGWAT-PHARE

Published by tumtam6344, 2020-01-14 07:29:07

Description: JUNGWAT-PHARE

Keywords: JUNGWAT-PHARE

Search

Read the Text Version

Local food cooking RECIPE BOOK JUNGWAT PHARE

คาํ นํา ตําราอาหาร หรอื อบี ุ๊คเล่มนี ได้รวบรวมเอาอาหารภาคเหนอื ไว้จาํ นวน5ชนดิ ไดแ้ ก่ ลาบ ยาํ แตงกวา ไข่ปาม ตาํ ปลาทู นําเงยี ว ซงึ อาหารเหล่านีทางคณะผ้จู ัดทําได้คัดเลือก ว่าเปนอาหารยอดฮิตของชาวอาํ เภอรอ้ งกวาง จ.แพรซ่ ึงก็ไดม้ วี ิธีทําขนั ตอนการทําและวตั ถดุ บิ ใน การทาํ ไว้ในอบี ุ๊คนแี ล้ว ผู้จัดทาํ

สารบัญ หนา้ เรอื ง 1-3 ลาบเหนือ 4-6 ยําแตงกวา(ส้ามะแตง) 7-9 ไข่ปาม 10-12 ตาํ ปลาทู 13-15 นําเงยี ว

ลาบเหนอื

วัตถดุ ิบ นาํ ปลา และ นําพรกิ ลาบ ลาบเนือหมู เลือดหมู ผักชี

ขนั ตอนการทาํ 1 นาํ เนอื กบั เลอื ดมาสับใหล้ ะเอียด 2หันเครืองใน และนาํ ไปลวกให้สุก 3 นําตะไคร้ หอมแดง พรกิ ลาบ นาํ ปลา ดี (ถา้ เปนหมไู ม่ตอ้ งใส่) เทใส่หมอ้ ทีเตรียมไว้ มาคนใหเ้ ขา้ กนั 4 เมือคนเครืองปรงุ เขา้ กันแล้วนาํ เนอื ทสี ับ ไวม้ าคนใหเ้ ข้ากันอีกรอบ 5 เสรจ็ แลว้ นาํ เครืองในทีลวกแล้ว และผกั ทีเตรยี มไว้ มาคนใหเ้ ขา้ กนั อกี รอบ 6 ชมิ รส ถ้าอยากไดค้ วามขม ความเผด็ ความเคม็ เพิม สามารถปรุงรสตามใจชอบ 7 เสรจ็ แลว้ ตกั ใส่จาน โรยด้วทนยต้นหอม ผักชี เสริฟพร้อมผกั สด ถือเปนอนั เสร็จ

ยาํ แตงกวา [ส้ามะแตง]

วตั ถดุ บิ พรกิ ขีหนู แตงกวา เนือย่างผกั แพรว นาํ ปลามะนาวมะเขือเทศหอมแดงซอย เนือยา่ ง

ขนั ตอนการทํา 1.นําหมูส่วนสันคอ นําหนักประมาณ 200 กรมั มาแล่เปนชนิ หนา ประมาณ 1 ซม. เคล้ากบั ซีอิวขาวเล็กน้อย พักไว้ 5 นาที 2.นําไปยา่ งบนเตาถา่ น จนกระทงั สุกเหลืองทังสองดา้ น 3.นํามาหนั ไว้เปนชนิ พอคํานะคะ (อยา่ ให้บางมาก และไมต่ อ้ งให้ หนามาก) หนั เสร็จพักไวก้ ่อน 4.นาํ แตงกวามาตัดจุกหัวท้าย ล้างใหส้ ะอาด ผา่ ครึงตามแนวยาว แลว้ หันไวเ้ ปนชนิ บางๆ (แตไ่ มต่ ้องบางมาก) 5.นําหอมใหญ่ จัดการปอกเปลือก ตดั หัวท้าย ผ่าครงึ แลว้ ซอย บาง ๆ ตน้ หอมผกั ชีตดั โคน,รากทงิ ไป ลา้ งนําใหส้ ะอาด แลว้ นํา มาหันหยาบ ๆ 6.หากาละมงั สําหรบั ยํามา 1 ใบ ใส่พรกิ โขลกลงไป ตามด้วย นําปลา นํามะนาว และกน็ าํ ตาล 7.คนให้เข้ากนั ดีจนกระทงั นาํ ตาลละลายหมด กต็ ักขึนมาชมิ รสชาติดูวา่ ชอบ รสอะไรทใี ช่เชน่ เปรยี ว เคม็ หวาน เผ็ดก็เตมิ เอา ตามชอบไดเ้ ลย 8.ใส่หมูย่างทเี ราหนั เปนชินไว้แล้วลงไป ตามดว้ ยแตงกวา หอม ใหญแ่ ละต้นหอมผกั ชี

ไขป่ าม

วตั ถุดิบ ไขเ่ จียว มะเขอื เทศหันลกู เตา๋ ใบหอมหัน ใบตอง

ขนั ตอนการทาํ 1.ตีไขไ่ กใ่ ส่ชาม 2. ใส่เกลอื พรกิ หยวก ต้นหอม 3. ตีไข่ไกแ่ ละส่วนผสมใหเ้ ข้ากนั 4. เตรยี มกระทงกวา้ งประมาณ 5 นิว นํามาซ้อนกันสลับหวั ท้าย จีบ เปนกระทงใชไ้ ม้กลัด ทําทงั สดา้ น 5. ใส่ส่วนผสมลงในกระทง 6. นาํ ไปย่างไฟอ่อน ๆ จนไข่สุก และเหลืองทวั

ตาํ ปลาทู

วตั ถุดิบ ปลาททู อด กระเทียม ผงปรุงรส เกลอื พรกิ จี

ขนั ตอนการทาํ วิธีการทาํ ตําปลาทู 1.นําปลาทูไปทอดให้สุก ทิงไว้จนเย็น แลว้ แกะเอาแตเ่ นือ 2.เอาพริกกระเทียมหอมกระเทียมไปย่างไฟ ถา้ ไม่มีเตาถา่ น ใหต้ งั กระทะใหร้ อ้ นไฟกลาง แลว้ คัวบนกระทะ จนหอม และแกะเปลอื กตรง ทไี หม้ออก นาํ ไปตาํ รวมกนั ใส่เกลอื เลก็ น้อย 3.นําปลาทูทแี กะมาจาํ รวมลงไป 4.โขกให้เข้ากนั แล้วปรุงรสด้วย นําตาลปบ นาํ ปลา มะนาว 5.เอาผกั กระหลําปลไี ปลวกนาํ แตงกวามาจดั เตรียมพรอ้ มทาน

นาํ เงยี ว

วตั ถุดิบ หมบู ด ซีโคลงหมู พรกิ นําตาล กระเทียม มะเขือเทศ

วตั ถุดบิ รากผักชี กะป เต้าเจยี ว หอมแดง ดอกเงยี วแดงแชน่ าํ

ขนั ตอนการทาํ 1.ต้มนาํ พอเดือด ใส่ซีโครงหมู ต้มจนหมูนมุ่ 2. โขลกเครอื งแกงรวมกันให้ละเอยี ด 3. ผดั เครอื งแกงกับนาํ มัน จนมีกลินหอม ใส่เต้าเจียวลงผัด คน ใหเ้ ขา้ กนั 4. ใส่หมูบด ผัดใหเ้ ขา้ กัน จนหมสู ุก 5. ใส่เครืองแกงทีผัดแลว้ ลงในนําหม้อตม้ กระดูก ต้มจนเดือด ใส่ดอกงวิ ตม้ ตอ่ ประมาณ 10 นาที 6. ใส่เลือดไกท่ หี นั แล้ว คนให้ทวั 7. ใส่มะเขอื เทศ 8. ตงั ไฟต่อประมาณ 5 นาที ยกลง นําขนมจีนใส่จาน ราดดว้ ย แกง (นาํ เงยี ว) รับประทานกบั เครอื งเคยี ง

ทังหมดนเี ปนอาหารของชาวอําเภอรอ้ งกวาง ซึงแต่ละครอบครัวแต่ละครัวเรอื น มีสูตรและ วธิ กี ารทาํ ทีไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันไป หากสูตรหรอื วิธกี ารทาํ ผดิ พลาดหรอื แตกตา่ ง อย่างไร ทางคณะผจู้ ดั ทาํ ต้องขออภัยมา ณ ที นดี ว้ ย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook