Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 6122040068 หนังสือคู่มือ PhotoShop

6122040068 หนังสือคู่มือ PhotoShop

Published by Miles, 2021-03-09 06:43:21

Description: 6122040068 หนังสือคู่มือ PhotoShop

Search

Read the Text Version

มชั ฌาย์ ปิ ระนนั ท์ รหสั วิชา 20204-2007 คมู่ อื Adobe PHOTOSHOPProcessing program วาด ระบาย ตกแตง่ ตดั ตอ่ CSแกไ้ ข ใหภ้ าพสวยไดด้ งั ใจ ไมย่ าก วทิ ยาลยั เทคนิคสกลนคร 209.-คำนำ เนื่องจากในสงั คมปัจจุบนั เทคโนโลยีไดม้ ีบทบาทต่อ สังคมเป็ นอย่างสูงท้ังดา้ นการเรียนรู้,การบันเทิงหรือ แมก้ ระทง่ั เรอ่ื งความสะดวกสบายในการสรา้ งสรรคง์ านตา่ งๆ ที่จาเป็ นอย่างมากต่อการดารงชีวิตของคนในปัจจุบนั ซึ่ง รายงานชุดน้ีทางคณะผูจ้ ดั ทาไดจ้ ดั ทาข้ึนโดยมีจุดประสงค์ อยากใหผ้ ูอ้ ่านไดร้ ับรูแ้ ละเรียนรูเ้ ก่ียวกับเร่ืองความรูท้ ี่ เกี่ยวกบั กราฟิ กในชีวติ ประจาวนั ไม่วา่ จะในดา้ นการใชง้ าน หรือวตั ถุประสงคใ์ นการใชง้ าน โดยคณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ น อยา่ งยิ่งวา่ ผอู้ า่ นจะสามารถนาความรูท้ ไี่ ดไ้ ปใชช้ วี ติ ประจาวนั หรอื ในหนา้ ทก่ี ารงานไมม่ ากก็นอ้ ย นาย มชั ฌาย์ ปิ ระนันท์

จุดประสงคร์ ำยวิชำ 1.มีความรูค้ วามเขา้ ใจเก่ียวกบั หลกั การของภาพกราฟิก 2.มีความรูค้ วามเขา้ ใจเก่ียวกบั ประเภทและคณุ ลกั ษณะของแหม้ ภาพกราฟิก 3.มที กั ษะการใชโ้ ปรแกรมกราฟิก 4.สรา้ งและแตกแตง่ ภาพกราฟิก 5.จดั การแฟ้ มภาพกราฟิก 6.มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยมทด่ี ใี นการใชค้ อมพิวเตอร์ สมรรถนะรำยวิชำ 1. แสดงความรูเ้ ก่ียวกบั หลกั การพ้ืนฐานคอมพิวเตอรก์ ราฟิก 2. ออกแบบภาพกราฟิกตามหลกั องคป์ ระกอบศลิ ป์ 3. สรา้ งภาพกราฟิกและจดั การแฟ้ มภาพดว้ ยโปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop CS6) คำอธิบำยรำยวิชำ ศึกษาและปฏิบตั เิ กี่ยวกบั ความรูพ้ ้ืนฐานเก่ียวกบั ภาพกราฟิก หลกั การของ ภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap ประเภทและคณุ ลกั ษณะของแฟ้ ม ภาพกราฟิก การสรา้ งและตกแตง่ ภาพกราฟิก การจดั การแฟ้ มภาพกราฟิก ความแตกตา่ งของภาพกราฟิก 2 มิติ การใชโ้ ปรแกรมสรา้ งภาพกราฟิกแบ Vector และ Bitmap

สารบญั ก ข คำนำ ค จดุ ประสงคร์ ำยวิชำ ง สมรรถนะรำยวิชำ คำอธิบำยรำยวิชำ 1 คุณสมบตั พิ ้นื ฐำนของโปรแกรม 2 1.ควำมหมำยและคณุ สมบตั ิ 3 ควำมสำมำรถพ้นื ฐำนของ Adobe Photoshop ท่ีควรทรำบ 4 1.Adobe Photoshop CS6 เม่ือทำกำรเปิ ดโปรแกรม 5 7 ส่วนประกอบต่ำง ๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 8 1.แถบเมนูคำสงั่ 9 2.แถบตวั เลอื ก 9 3.กล่องเครอื่ งมือ 4.แถบชอื่ เรอ่ื ง 14 5.แถบสถำนะ 15 6.พ้นื ที่ใชง้ ำน 16 7.พำเนล กำรเปิ ดพ้นื ที่กำรใชง้ ำนใหม่ กำรนำภำพเขำ้ ใชง้ ำน กำรบนั ทึกงำน

คณุ สมบตั ิพืน้ ฐานของโปรแกรม โปรแกรม Photo shop เป็นโปรแกรมในตระกลู Adobe ทใ่ี ชส้ าหรบั ตกแต่งภาพถา่ ยและภาพกราฟิก ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ไมว่ า่ จะเป็นงาน ดา้ นสง่ิ พมิ พ์ นติ ยสาร และงานดา้ นมลั ตมิ เี ดยี อกี ทงั้ ยงั สามารถ retouching ตกแตง่ ภาพและการสรา้ งภาพ ซง่ึ กาลงั เป็นทน่ี ิยมสงู มากในขณะน้ี เราสามารถใชโ้ ปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การ ใส่ Effect ตา่ ง ๆใหก้ บั ภาพ และตวั หนงั สอื การทาภาพขาวดา การทา ภาพถา่ ยเป็นภาพเขยี น การนาภาพมารวมกนั การ Retouch ตกแต่งภาพ ต่าง เราสามารถเรยี นรวู้ ธิ กี ารใชโ้ ปรแกรม Adobe Photoshop น้ไี ดด้ ว้ ย ตวั เอง คุณสามารถทจ่ี ะทาการแกไ้ ขภาพ ตกแตง่ ภาพ ซอ้ นภาพในรปู แบบ ตา่ งๆ ไดอ้ ยา่ งงา่ ยดาย และสง่ิ ทข่ี าดไมไ่ ดก้ ค็ อื การใสข่ อ้ ความประกอบลง ในภาพดว้ ย และเน่อื งดว้ ย Adobe Photoshop มกี ารพฒั นาโปรแกรมมา อยา่ งต่อเน่อื ง ทาใหเ้ ราจาเป็นตอ้ งศกึ ษาคาสงั่ ตา่ งๆ ใหเ้ ขา้ ใจ แต่ท่ี สาคญั เมอ่ื คณุ เรยี นรกู้ ารใชค้ าสงั่ ในเวอรช์ นั่ เก่า คุณกย็ งั คงสามารถนาไป ประยกุ ตใ์ ชก้ บั เวอรช์ นั่ ใหมๆ่ ได้

ความสามารถพืน้ ฐานของ Adobe Photoshop ที่ควรทราบ - ตกแต่งหรอื แกไ้ ขรปู ภาพ - ตดั ต่อภาพบางสว่ น หรอื ทเ่ี รยี กวา่ crop ภาพ - เปลย่ี นแปลงสขี องภาพ จากสหี น่งึ เป็นอกี สหี น่งึ ได้ - สามารถลากเสน้ แบบฟรสี ไตล์ หรอื ใส่ รปู ภาพ สเ่ี หลย่ี ม วงกลม หรอื สรา้ งภาพไดอ้ ยา่ งอสิ ระ - มกี ารแบง่ ชนั้ ของภาพเป็น Layer สามารถเคลอ่ื นยา้ ยภาพได้ เป็นอสิ ระตอ่ กนั - การทา cloning ภาพ หรอื การทาภาพซ้าในรปู ภาพเดยี วกนั - เพมิ่ เตมิ ขอ้ ความ ใส่ effect ของขอ้ ความได้ - Brush หรอื แปรงทาสี ทส่ี ามารถเลอื กรปู แบบสาเรจ็ รปู ในการ สรา้ งภาพไดแ้ ละอ่นื ๆ อกี มากมา โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เม่ือทาการเปิ ดโปรแกรมแล้ว จะพบหน้าตาของโปรแกรมดงั รปู

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ไดป้ รบั เปลย่ี นรปู แบบ นอกจาก จะมสี สี นั สวยงามขน้ึ แลว้ ยงั จดั การกบั พาเนลหรอื เครอ่ื งมอื ทจ่ี ดั วางไมเ่ ป็น ระเบยี บ ออกไปจากหน้าตา่ งการทางานคอ่ นขา้ งมาก เชน่ เพมิ่ ปุ่มคาสงั่ และจดั เรยี งปุ่มคาสงั่ บางป่มุ ใหม่ จงึ มคี วามจาเป็นตอ้ งรจู้ กั กบั สว่ นประกอบ ทส่ี าคญั เพอ่ื ใหส้ ามารถคน้ หาและเรยี กใชเ้ ครอ่ื งมอื ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ สาหรบั หน้าตา่ งโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ประกอบไปดว้ ย พาเนลและกลอ่ งเครอ่ื งมอื ทว่ี างอยบู่ นพน้ื ทว่ี า่ งซง่ึ เปรยี บเสมอื นกบั โต๊ะ ทางาน ดงั นนั้ จงึ สามารถเคลอ่ื นยา้ ยตาแหน่งพาเนลและเครอ่ื งมอื ไปยงั จดุ ทต่ี อ้ งการได้ สว่ นประกอบสาคญั ของหน้าตา่ งโปรแกรม มรี ายละเอยี ดดงั น้ี 1.แถบเมนูคาสงั่ (Menu Bar) เป็นจดุ รวบรวมชดุ คาสงั่ ทใ่ี ชส้ าหรบั เรยี กคาสงั่ ต่าง ๆ เพอ่ื ใช้ จดั การไฟลภ์ าพหรอื ตกแต่งภาพ ดงั แสดงในภาพท่ี 1 ภาพท่ี 1 แถบเมนูคาสงั่ (Menu Bar) แถบเมนูคาสงั่ ประกอบไปดว้ ยทงั้ หมด 10 เมนูคาสงั่ โดย แสดงชอ่ื เมนูคาสงั่ และรปู แบบการทางานดงั แสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 รปู แบบการทางานของแถบเมนูคาสงั่ เมนูคาสงั ่ รปู แบบการทางาน File Edit สาหรบั จดั การกบั ไฟลภ์ าพในลกั ษณะต่าง ๆ เช่น สรา้ งไฟลง์ านใหม่ เปิดไฟลภ์ าพ Image บนั ทกึ ไฟลง์ าน นาเขา้ หรอื ส่งออกไฟลเ์ พอ่ื ทางานในลกั ษณะอ่นื ๆ Layer สาหรบั แกไ้ ขภาพ เช่น ตดั คดั ลอก วาง รวมถงึ ปรบั แต่งคา่ เบอ้ื งตน้ ของโปรแกรม Type สาหรบั จดั การภาพ เช่น แกไ้ ขความสว่างหรอื สขี องภาพใหส้ มดลุ ยง่ิ ขน้ึ รวมถงึ ใช้ Select สาหรบั ยอ่ ขยายขนาดภาพ และกาหนดขนาดพน้ื ทก่ี ารทางานของภาพ Filter สาหรบั จดั การเกย่ี วกบั เลเยอร์ เช่น การสรา้ งเลเยอรใ์ หม่ การรวมเลเยอร์ การแปลง View เลเยอร์ การจดั การกบั เลเยอรข์ องไฟลล์ กั ษณะต่าง ๆ รวมถงึ การจดั การรายละเอยี ดของ Window ภาพในเลเยอรน์ นั้ ๆ Help สาหรบั จดั การและปรบั แต่งเกย่ี วกบั ขอ้ ความ เช่น ปรบั แต่งสขี อ้ ความ ปรบั แต่งขอบ ขอ้ ความ หรอื การเปลย่ี นขอ้ ความใหเ้ ป็นภาพ สาหรบั ปรบั แต่งการเลอื กพน้ื ท่ี บนั ทกึ และเรยี กพน้ื ทท่ี เ่ี ลอื กมาใชง้ าน รวมถงึ คาสงั่ สาหรบั การเลอื กพน้ื ทเ่ี พอ่ื ใหไ้ ดผ้ ลลพั ธท์ ด่ี ยี ง่ิ ขน้ึ สาหรบั ปรบั แต่งภาพใหม้ รี ปู แบบทน่ี ่าสนใจยง่ิ ขน้ึ บดิ ดดั ปรบั รปู ทรงรปู แบบต่าง ๆ ใหก้ บั ภาพ สาหรบั เลอื กรปู แบบการแสดงผล เช่น ยอ่ ขยายภาพ แสดงไมบ้ รรทดั เสน้ กรดิ หรอื เสน้ ไกด์ สาหรบั เลอื กเปิดปิดพาเนล รวมถงึ กาหนดรปู แบบการแสดงหน้าต่างในแบบต่าง ๆ ใชส้ าหรบั แสดงความชว่ ยเหลอื เกย่ี วกบั การใชเ้ ครอ่ื งมอื หรอื คาสงั่ ในรูปแบบต่าง ๆ 2.แถบตวั เลือก (Options Bar) เป็นสว่ นทใ่ี ชใ้ นการปรบั แตง่ คา่ การทางานของเครอ่ื งมอื ตา่ ง ๆ การกาหนดคา่ ในแถบตวั เลอื กจะเปลย่ี นไปตามเครอ่ื งมอื ทใ่ี ช้ งานอยู่ ดงั แสดงในภาพท่ี 2

ภาพท่ี 2 แถบตวั เลอื ก (Options Bar) 3 กล่องเครอื่ งมือ (Toolbox) เป็นสว่ นทใ่ี ชเ้ กบ็ เครอ่ื งมอื พน้ื ฐานในการทางานใน โปรแกรม สามารถเรยี กใชช้ ุดเครอ่ื งมอื ยอ่ ยโดยการคลกิ รปู สามเหลย่ี มทม่ี ุมดา้ นล่างดงั แสดงในภาพท่ี 3 ภาพท่ี 3 กลอ่ งเครอ่ื งมอื (Toolbox) เครอ่ื งมอื พน้ื ฐานบนกล่องเครอ่ื งมอื ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ไดแ้ บง่ การทางานออกเป็นหมวดหมหู่ รอื เป็นกลุม่ ยอ่ ย ๆ ดงั แสดงในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 เครอ่ื งมอื พน้ื ฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

4.แถบช่ือเรือ่ ง (Title Bar) เป็นสว่ นทแ่ี สดงชอ่ื ไฟลภ์ าพทเ่ี ปิดใชง้ านอยู่ สาหรบั โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 แถบชอ่ื เรอ่ื งจะเรยี งกนั เป็นแทบ็ (Tab) ดงั แสดงในภาพท่ี 4

ภาพที่ 4 แถบชอ่ื เรอ่ื ง (Title Bar) 5.แถบสถานะ (Status Bar) เป็นสว่ นทแ่ี สดงคณุ สมบตั เิ กย่ี วกบั ภาพ เชน่ เปอรเ์ ซน็ ตใ์ นการ ยอ่ ขยายไฟลภ์ าพ ขนาดไฟลภ์ าพ เป็นตน้ ดงั แสดงในภาพท่ี 5 ภาพท่ี 5 แถบสถานะ (Status Bar)

6.พนื้ ท่ีใช้งาน (Working Area) เป็นสว่ นทใ่ี ชใ้ นการสรา้ งงานกราฟิก โดยการเปิดไฟลภ์ าพ เพอ่ื แกไ้ ขบนพน้ื ทใ่ี ชง้ าน หรอื วาดภาพใหมล่ งไปบนพน้ื ทใ่ี ช้ งาน ดงั แสดงในภาพท่ี 6 ภาพที่ 2.6 พน้ื ทใ่ี ชง้ าน (Working Area) 7.พาเนล (Panel) ใชส้ าหรบั จดั การกบั ภาพ โดยแยกออกเป็น หมวดหมู่ เชน่ พาเนลสาหรบั เลอื กสี พาเนลสาหรบั ปรบั แตง่ ความ สวา่ ง เป็นตน้ พาเนลแตล่ ะแบบมหี น้าทแ่ี ละการใชง้ านแตกตา่ งกนั ออกไป โดยสามารถเลอื กเปิดหรอื ปิดพาเนลไดจ้ ากเมนู คาสงั่ Window ตวั อยา่ งพาเนลทน่ี ิยมใช้ มดี งั น้ี 71 Navigator ใชป้ รบั มมุ มองของภาพ โดยคลกิ เลอื ก บรเิ วณ Zoom Slider เพอ่ื ยอ่ ขยายมมุ มองภาพ ดงั แสดงในภาพ ท่ี 7

ภาท่ี 7 พาเนล (Navigator) 7.2 Color ใชก้ าหนดสพี น้ื หน้า (Foreground) และสพี น้ื หลงั (Background) โดยการเลอ่ื นแถบสเี พอ่ื ปรบั แต่งตาม ตอ้ งการ ดงั แสดงในภาพท่ี 8 ภาพที่ 8 พาเนล Color 7.3 Swatches ใชก้ าหนดสแี บบสาเรจ็ รปู ทโ่ี ปรแกรม กาหนดไว้ หรอื สรา้ งสขี น้ึ มาใหมเ่ องได้ โดยการคลกิ เลอื กสที ่ี ตอ้ งการเพอ่ื ความสะดวกในการใชง้ าน ดงั แสดงในภาพท่ี 9

ภาพท่ี 9 พาเนล Swatches 7.4 Styles ใชส้ าหรบั กาหนดการตกแตง่ รปู แบบต่าง ๆ ท่ี โปรแกรมกาหนดขน้ึ มา เชน่ การตกแตง่ สใี หก้ บั รปู แบบขอ้ ความ ดงั แสดงในภาพท่ี 10 ภาพที่ 10 พาเนล Styles 7.5 Adjustments ใชป้ รบั แต่งสใี หก้ บั ภาพ เพอ่ื แกไ้ ข ขอ้ บกพรอ่ งหรอื สที ผ่ี ดิ เพย้ี น ดงั แสดงในภาพท่ี 11

ภาพท่ี 11 พาเนล Adjustments 7.6 Layers ใชค้ วบคมุ การใชง้ านเลเยอรต์ า่ ง ๆ ทเ่ี กดิ จากการ สรา้ งชน้ิ งาน ดงั แสดงในภาพท่ี 12 ภาพที่ 12 พาเนล Layers 7.7 History ทาหน้าทใ่ี นการเกบ็ รายละเอยี ดขนั้ ตอนการ ทางานทงั้ หมดทผ่ี า่ นมา เพอ่ื อานวยความสะดวกเมอ่ื ตอ้ งการ ยอ้ นกลบั ไปใชค้ าสงั่ เก่าหรอื ยอ้ นดกู ารทางานทผ่ี า่ นมาดงั แสดง ใน ภาพท่ี 13

ภาพท่ี 13 พาเนล History สาระท่ี 4 ความหมายและความสาคญั ของเลเยอร์ Layer เลเยอร์ Layer ชน้ิ งานยอ่ ย หรอื เรยี กใหเ้ ขา้ ใจงา่ ย คอื ชนั้ ของชน้ิ งานใหญ่ เป็นหลกั การทางานของ โปรแกรม Photoshop นนั่ คอื การนาชนั้ ต่างๆ มาผสมกนั เพอ่ื ปรบั แตง่ ใหเ้ กดิ ความสวยงามมากขน้ึ

กำรเปิ ดพ้นื ท่ีกำรใชง้ ำนใหม่ ไปที่ Application menu เลอื ก File > New จะปรากฎหนา้ ตา่ งดงั รูปดา่ นลา่ ง

จากรูปมีการกาหนดคา่ ตา่ งๆมากมาย - ชอ่ ง Name คอื การกาหนดชอ่ื ของช้นิ งาน - ชอ่ ง Preset คอื ชนิดของงานตา่ งๆ ทก่ี าหนดไวใ้ หแ้ ลว้ มใี หเ้ ลือกมากมาย เชน่ Web , Photo ,U.S.paper , international paper - ชอ่ ง size จะสมั พนั ธก์ บั ชอ่ ง Preset คอื ขนาดของงานแตล่ ะชนิด เชน่ คา่ Preset เป็น International paper ชอ่ ง Size ก็จะมตี วั เลือก คอื A4 , A3 , A2 ,A1 และอน่ื ๆ - ชอ่ ง width คอื ขนาดความกวา้ งของช้นิ งาน หากตอ้ งการกาหนดเอง มีหน่วนใหเ้ ลอื ก 7 ชนิด - ชอ่ ง Hight คอื ขนาดความสงู ของช้นิ งาน - ชอ่ ง Resolution คอื ความละเอยี ดของงาน มีหน่วยเป็น Pixelตอ่ น้ิว และ Pixel ตอ่ เซนตเิ มตร - ชอ่ ง Color mode คอื ชนิดของพ้ืนทส่ี ใี นการทางาน มใี หเ้ ลอื กหลากหลาย เชน่ RGB , CMYK และมีคา่ ความละเอยี ดใหเ้ ลอื กเป็นbit - ชอ่ ง Background Contents คอื เลือกชนิดของ พ้ืนหลงั งาน มี 3 แบบ คอื แบบขาว แบบสี และแบบโปรง่ ใส เม่ือทาการกาหนดขนาดของงานเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ ใหค้ ลปิ ป่ ุม OK เพื่อทาการเปิดพ้ืนทก่ี ารทางานดงั ตวั อยา่ งภาพ เปิดพ้ืนทง่ี านขนาดA4 พ้ืนหลงั สขี าว

กำรนำภำพเขำ้ ใชง้ ำน หากเรามีภาพทต่ี อ้ งการเปิดเขา้ ใชง้ านในโปรแกรม ในทาการ ตามขน้ั ตอนตอ่ ไปน้ี ไปท่ี File > open เลือก Floder ทม่ี รี ูปทเี่ ราตอ้ งการ เลอื กรูปนน้ั แลว้ กด Open จะไดร้ ปู มำปรำกฎอยู่ที่ Stage หรอื พ้นื ท่ีกำรทำงำนดงั รปู ตำมตวั อย่ำงดำ้ นล่ำง ใชร้ ปู ดอกบวั

กำรบนั ทึกงำน สมมุตวิ า่ เราไดแ้ ตง่ รูป พระทราย ดงั ตวั อยา่ งภาพดา้ นลา่ ง เสร็จเรยี บรอ้ ยแลว้ เราตอ้ งการบนั ทกึ การทางาน ทาตามขนั้ ตอนดงั ตอ่ ไปน้ี ไปท่ี File > Save as จะปรากฎหนา้ ตา่ งดงั รูปดา้ นลา่ ง - ชอ่ ง File name คอื ใหเ้ ราตง้ั ชอ่ื งาน - ชอ่ ง Format คอื การบนั ทกึ ไฟลง์ านประเภทตา่ งๆ เชน่ PSD , JPEG , TIFF และอน่ื ๆ - เม่อื เลอื กเสร็จเรยี บรอ้ ยแลว้ กด Save ก็จะทาการบนั ทกึ สาเร็จ

ผูจ้ ดั ทำ ชอื่ -นาสกุล : นายมชั าาย์ ปิระนนั ท์ ชอ่ื เลน่ : สมายล้ี ระดบั การศกึ ษา : ปวช.3 แผนกวชิ า : คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ สถานศึกษา : วทิ ยาลยั เทคนิคสกลนคร Social E-mail : [email protected] FB : Nong Miles LN : boooring.online

คมู่ อื Adobe P 6HOTOSHOP CS


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook