Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore งานที่ 4 E-book การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3)

งานที่ 4 E-book การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3)

Description: งานที่ 4 E-book การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3)

Search

Read the Text Version

จัดทำโดย นายสธุ ิพงศ์ สกุ เกล้ยี ง ปวช.2 เลขที่ 62209010002 เสนอ คณุ ครพู ลวัฒน์ เก้ือขำ รายงานน้เี ป็นสว่ นหน่งึ ของรายวิชา ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลอื่ นท่ี 20901-2007 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2563 วิทยาลยั สารพดั ชา่ งสงขลา

สารบัญ 4 การทางานของโทรศพั ทเ์ คลื่อนที่ 9 ไอคอนท่อี ย่ดู า้ นบนสดุ ของหนา้ จอคือไอคอนอะไร 13 โทรออกและรบั สายโทรศพั ท์ 15 การเริ่มตน้ ใชง้ านโทรศพั ทเ์ บือ้ งตน้ IOS 21 ยนิ ดตี อ้ นรบั สู่ Android คู่มือสาหรบั ผเู้ ริ่มตน้ ใชง้ าน Android 30 การปอ้ น 34 อา้ งอิง

การทางานของโทรศพั ทเ์ คลื่อนที่ โทรไรส้ าย เครอื่ งโทรศพั ทไ์ รส้ าย หมายถึงโทรศพั ทท์ กุ ชนดิ ทไี่ ม่ใช้สาย เช่น โทรมอื ถือ PCT แมก้ ระท่งั โทรตามบา้ นทไ่ี รส้ าย โทรศพั ทอ์ าจจะเป็นปัจจัยที่5ของมนุษยย์ ุคดิจิตอล ประชาชนสว่ นใหญจ่ ะเป็นเจา้ ของมือถอื บางคนมมี ากกว่า 1 ครงั้ และ ใชก้ นั อย่างไม่ลมื หูลมื ตาโดยท่ีไมค่ านึงถงึ ความปลอดภยั หรอื ผลเสียที่จะเกิดขนึ้ บทความนจี้ ะกล่าวถงึ ความปลอดภยั ของคล่ืนวทิ ยตุ ่อคนโดยมีการทบทวนโดยองคก์ ารอนามยั โลก องคก์ ารสขุ ภาพของ แคนาดาและองั กฤษ การเจรญิ เติบโตของธุรกิจมือถอื อยา่ งมาก ประมาณการว่าจะมีจานวนเครื่องโทรศพั ทป์ ระมาณ 1.6 ลา้ นๆเครื่อง นอกจากนนั้ ก็ยงั มีสถานเี ครอื ขา่ ยเพิม่ ขึน้ มากมายท่ปี ล่อยคลืน่ ความถีว่ ิทยออกมา ปัจจยั ท่มี ีผลต่อสขุ ภาพไดแ้ ก่ การทางานของโทรมอื ถอื เมื่อเราพดู โทรศพั ทม์ ือถอื คล่นื เสยี งจะเปลยี่ นเป็นคลื่นวิทยุ radio waves ซง่ึ เป็นคลื่นแม่เหลก็ ไฟฟ้าชนดิ หน่ึง( electromagnetic radiation) คลื่นนีจ้ ะกระจายไปในอากาศและไปส่สู ถานีของวทิ ยุมือถือ เมือ่ มีคนโทรติดต่อมาคล่นื เสยี งจะแปลงเป็นคลื่นวทิ ยุ ส่งไปตามสถานแี ละสง่ มายงั ผูร้ บั ความแรงของคลนื่ ส่วนใหญป่ ระมาณ 0.75ถึง 1 watt ในขนะท่เี ราพูดสมองของเราจะอยใู่ กลเ้ สาอากาศของ โทรศพั ทม์ ือถอื มากท่ีสดุ พลงั งานจากคล่ืนวทิ ยจุ ะเปลย่ี นเป็นพลงั งานความรอ้ นซึ่งอาจจะสง่ ผลเสียต่อสขุ ภาพ

ความแรงของคลนื่ คนท่ใี ชโ้ ทรศพั ทม์ ือถือจะไดร้ บั คลนื่ มากกวา่ คนท่อี าศยั อยู่ใกลส้ ถานี คนที่ใชโ้ ทรศัพทม์ อื ถอื จะไดร้ บั คลื่นเมื่อมกี ารใช้ โทรศพั ท์ แต่คนท่ีอาศยั ใกลส้ ถานจี ะไดร้ บั คลื่นอยตู่ ลอดเวลา โทรศพั ทม์ อื ถอื โทรศพั ทม์ อื ถอื สมยั เก่าเป็นระบบ 850 MHz ปัจจุบนั เป็นแบบ 1900 MHz ส่วนของประเทศทางยุโรปใช้ ระบบ Global System for Mobile Communications (GSM) ซ่ึงมีคลื่นความถ่ีระหว่าง 900 MHz ถึง 1800 MHz โทรศพั ทเ์ คล่ือนทจ่ี ะใหพ้ ลงั งานคล่นื เพยี ง 0.2-0.6 Watts สาหรบั วิทยุ walkies talkies จะใหก้ าลงั คลื่นถึง 10 Watts ความแรงของคลน่ื จะลดลงอย่างมากเมื่อตวั เครือ่ งอยหู่ ่างจากศรีษะ ดงั นค้ั วารจะใชอ้ ุปกรณท์ ีเ่ รียกว่า hand free ซ่ึงจะลด ความแรงของคลน่ื สถานีกระจายคลนื่ สถานีจะใหค้ ลื่นแรงตง้ั แต่ไมก่ ว่ี ตั ตจ์ นเป็นรอ้ ยขนึ้ กบั ขนาดและจานวนของเซลลไ์ ซต์ โดยตวั เสาอากาศ จะมีความกวา้ ง 20-30 ซม. และยาวประมาณ 1 เมตรโดยตง้ั อยู่ ดาดฟา้ อาคาร บนหอคอยสงู 15-50 เมตรจากพืน้ หาก ตงั้ อยู่บนพืน้ จะตอ้ งมีความสงู 50-200 ฟุตจากพืน้ ดิน คลนื่ จากเสาอากาศจะออกในแนวราบ ดงั นน้ั คนทีอ่ ย่บู นดนิ หรอื ใน บา้ นจะไดร้ บั คลื่นนอ้ ยมาก ระยะห่างทปี่ ลอดภยั จากคือ 2-5 เมตรจากเสาอากาศ ผลกระทบตอ่ สขุ ภาพ คลน่ื วทิ ยจุ ะมีผลต่อเนือ้ เย่ือลกึ ประมาณ 1 ซม ความลกึ ขนึ้ กับความถีข่ องคล่นื เม่อื เนือ้ เย่ือไดร้ บั คล่ืนจะแปลงเป็นความ รอ้ นแต่ร่างกายก็มีกลไกท่จี ะควบคมุ อุณหภมู ิ เช่ือว่าผลเสียของคลื่นวิทยุเกิดจากความรอ้ น การศึกษาทีผ่ ่านมาจะศึกษาผลกระทบอของคลน่ื วิทยุต่อทงั้ รา่ งกาย และคลื่นที่ศกึ ษาก็แรงกวา่ คลื่นโทรศพั ทม์ าก การศึกษาผลกระทบของคล่นื โทรศพั ทมือถอื ต่อคนยงั มีไม่มาก มะเรง็ ยงั ไมม่ ีหลกั ฐานยนื ยนั วา่ คลื่นโทรศพั ทท์ าใหเ้ กดิ มะเรง็ แตจ่ ากการทดลองในสตั วก์ ็ไม่มีหลกั ฐานว่าทาใหเ้ กดิ มะเร็ง และจากการศกึ ษาทางระบาดวิทยากไ็ ม่มหี ลกั ฐานว่าคลื่นโทรศพั ทท์ าใหเ้ กดิ มะเรง็ ผลเสยี ต่อสขุ ภาพอ่ืน พบวา่ คลน่ื วิทยุมผี ลต่อการนอนหลบั การตอบสนองของสมอง นอ้ ยมาก การขบั รถ การใชโ้ ทรศพั ทม์ อื ถอื ทาให้มอี บุ ตั เิ หตเุ พ่มิ ขึน้ การรบกวนของคล่ืนวทิ ยุ คลนื่ จะรบกวนการทางานของอุปกรณท์ างการแพทย์ เชน่ เครือ่ งกระตนุ้ การเตน้ ของหัวใจ pacemaker ,defibrillator และอาจจะมีผลตอ่ การควบคมุ การบิน การเลือกซอื้ ตอ้ งพจิ ารณาอะไรบา้ ง ตอ้ งทราบวา่ โทรมือถือแต่ละรุน่ ที่ผลิตออกมาใหค้ วามถ่ีคลื่นวิทยอุ อกมาเทา่ ไร (Raduofrequency exposure level ) ทา่ นจะทราบโดยขอขอ้ มลู จากบรษิ ทั ผผู้ ลิตหรือทีเ่ วป http://www.fcc.gov/oet/rfsafety

ทา่ นจะตอ้ งทราบวา่ พลงั งานทไี่ ดจ้ ากคลื่น (Specific Absorption Rate (SAR) เป็นการคานวณพลงั งานจากคลื่นวทิ ยุที่ เราไดร้ บั )ไมค่ วรเกนิ เท่าไร ปกติไม่ควรเกนิ 1.6 watts per kilogram SAR stands for Specific Absorption Rate แมว้ า่ จากหลักฐานถึงปัจจบุ นั พบวา่ การใชโ้ ทรศพั ทม์ ือถือไมก่ ่อใหเ้ กิดอนั ตรายต่อผูใ้ ช้ แตย่ งั มีคาถามถงึ ความปลอดภยั ของการใชโ้ ทรศพั ทม์ อื ถือในระยะยาว ซึ่งรฐั บาลของของหลายประเทศไดแ้ นะนาใหม้ ีการวิจยั เพิม่ เติม SAR คอื อะไร หมายถง Specific Absorption Rate หมายถึงหนว่ ยการวดั ปรมิ าณพลังงานท่ีร่างกายไดร้ บั ขณะท่ีเราใช้โทรศพั ทม์ ือถอื โทรศพั ทท์ กุ เคร่อื งจะตอ้ งผ่านการวัดโดยใชพ้ ลงั งานเต็มที่ แตพ่ ลังงานทีเ่ ราใช้จรงิ จะนอ้ ยกวา่ ค่าที่ไดจ้ ากการทดสอบ เพราะบริษทั เคา้ ออกแบบใหใ้ ชพ้ ลงั งานต่าที่สดุ ท่ีพอจะส่งคล่ืนไปยังสถานีท่ีใกลท้ สี่ ุด ดงั นนั้ หากเราอยู่ใกลส้ ถานี เราจะ ไดร้ บั พลงั งานนอ้ ย เราจะเลอื กเครือ่ งท่ีมีระดบั SAR เทา่ ไร ในการเลอื กซอื้ เครือ่ งโทรมอื ถอื นอกตากจะพจิ ารณา บริษัทที่ผลิต รุน่ แบบ ขนาด ประเภทการใชง้ าน ราคา เราจะตอ้ ง คานงึ ถึง ระดบั ของ SAR โดยคา่ ปกติจะไมเ่ กิน 1.6 watt/Kg โทรศพั ทข์ องบรษิ ทั แต่ละรุน่ มีค่า SAR เทา่ กนั หรือไม่ แมว้ า่ จะเป็นโทรศพั ทจ์ ากบรษิ ัทเดยี วกัน แตจ่ ะมีค่า SAR ไมเ่ ทา่ กัน เราจะทราบวา่ เครือ่ งของเรามคี ่า SAR เท่าไร มี website ที่ใหท้ ่านคน้ หาวา่ เคร่ืองของท่านมคี า่ SAR เทา่ ไรคน้ ไดจ้ าก www.fcc.gov/oet/fccid ตารางขา้ งล่างจะเป็นทอี่ ยขู่ องบรษิ ัทท่ีผลิตโทรมอื ถอื ซ่ึงท่านจะสามารถหารายละเอียดของ Specific Absorption Rate (SAR) ของเครื่องแต่ละรุ่น Alcatel Audiovox: Benefon: Kyocera Wireless: www.kyocera-wireless.com LG:www.lge.com Mitsubishi:www.mitshubishiwireless.com Motorola:www.mot.com/rfhealth/sar.html Nokia:www.nokiausa.com Panasonic:www.panasonic.com

Samsung:www.samsungusa.com Siemens: Ericsson:www.sonyericssonmoible.com/us อปุ กรณ์ Hand free จะทาใหป้ ลอดภยั เพ่ิมขึน้ หรอื ไม่ ในขณะที่ยงั ไม่ทราบถงึ ผลเสยี ของการใชโ้ ทรศพั ทม์ ือถือในระยะยาว ดงั นน้ั การใชอ้ ปุ กรณ์ Hand free จะทาใหส้ มองของ เราไดร้ บั พลงั งานจากคลนื่ วทิ ยุลดลง อุปกรณท์ ่ปี ้องกันคลื่นไปส่ศู รษี ะใชก้ ารไดห้ รอื ไม่ จากการศึกษาพบว่าอปุ กรณเ์ หล่านใี้ ชไ้ ม่ไดผ้ ลเน่ืองจากทาใหก้ ารใชโ้ ทรศพั ทล์ าบาก และเคร่อื งจะปรบั พลงั งานเพ่ิมขึน้ ทา ใหเ้ ราไดร้ บั พลังงานเทา่ เดิม เราจะใช้มอื ถืออย่างปลอดภยั ไดอ้ ย่างไร จนถึงปัจจบุ นั ยงั ไม่มีหลกั ฐานถึงผลเสียของคลืน่ โทรศพั ทม์ อื ถือต่อสขุ ภาพ แตต่ อ้ งรอผลการศึกษาอีก 3-4 ปี ดงั นนั้ องคก์ ารอนามัยโลกจงึ เสนอแนวทางปฏบิ ตั ิ ลดระยะเวลาในการพูดโทรมือถือ ใหป้ ฏิบตั ิตามคาแนะนาเพื่อสขุ ภาพทง้ั ผใู้ ช้มือถอื หรือผทู้ ่อี าศัยใกลส้ ถานี มาตราการเสริม การออกมาตราการควรจะอาศยั ขอ้ มูลทางวชิ าการ หากภาครฐั หรอื ภาคประชาชนตอ้ งการมาตราการเสรมิ ควรจะเป็นมาตราการจูงใจหรอื สมคั รใจ เพอ่ื ใหบ้ รษิ ทั ผลติ สินคา้ ที่ มีการปล่อยคลื่นลดลง ส่วนประชาชนโดยเฉพาะเด็กหากตอ้ งการลดการรบั คลืน่ ควรจะจากดั การใชห้ รือใชอ้ ปุ กรณ์ hand free ปฏบิ ตั ิตามขอ้ หา้ ม เช่นไม่ใชโ้ ทรศพั ทม์ อื ถือในโรงพยาบาล หรอื เครื่องบนิ ความปลอดภยั ขณะขบั ขี่ ควรจะหลีกเลย่ี งการใชโ้ ทรศพั ทม์ ือถอื ในขณะท่ีขบั รถ หรืออาจจะใชอ้ ุปกรณ์ hand free สรา้ งรวั้ หรือสงิ่ กีดขวางบรเิ วณสถานเี พ่อื มิใหผ้ ู้ไมเ่ ก่ียวขอ้ งเขา้ ไปยังบรเิ วณดงั กลา่ ว การติดตง้ั สถานี การติดตง้ั สถานีใกลโ้ รงเรยี นอนุบาล สนามเด็กเล่น โรงเรียน จะตอ้ งพิจารณาใหร้ อบครอบ ผลการศกึ ษา รายงานจาก Cellphones 'should not be given to children' 18:19 11, January 2005 NewScientist.com news service ,Will Knight, London แมว้ ่าจะยงั ไม่มหี ลกั ฐานถึงอนั ตรายของมือถือตอ่ สขุ ภาพ แต่ตอ้ งระวงั โดยเฉพาะ ในเดก็ มีรายงานจากประเทศสวเี ดน ว่ามีความสมั พนั ธร์ ะหว่างการเกิดเนือ้ งอกเสน้ ประสาทหูกับมือถือ

มกี ารวจิ ยั ว่าการใช้โทรศพั ทม์ อื ถือนานๆจะเกดิ Hot spot ในเนือ้ สมอง ซง่ึ เช่อื วา่ จะมกี ารทาลายสมองบางสว่ นและอาจจะ เป็นสาเหตุที่ทาใหเ้ กิดโรคเนือ้ งอกในสมอง และ Alzheimer’s disease การวิจยั ใหมๆ่ พบวา่ คล่นื โทรมือถอื GSM จะทาใหเ้ กิดการเปล่ียนแปลงในการทางานของเซลล์ และการเปลย่ี นแปลง คลน่ื ไฟฟา้ สมอง พบวา่ คล่ืนวทิ ยทุ าใหเ้ กิดการสลายของ DNA ซ่ึงหากไมม่ ีการซอ่ มแซมจะทาให้ เซลลส์ มองตาย นกั วิจยั ที่ Royal Adelaide Hospital in Australia คน้ พบว่าคลื่นแม่เหล็กุทอี่ อกมาจากอุปกรณเ์ คร่อื งใช้ไฟฟ้าอาจจะมี ความสมั พนั ธก์ บั การเกดิ เนือ้ งอกสมองของหนู การที่สมองสมั ผสั คลื่นโทรศพั ทม์ ือถอื นานๆจะทาให้สารพษิ สามารถเขา้ สเู่ นือ้ สมองไดง้ า่ ย รูปขา้ งล่างแสดงกลไกวา่ คล่นื โทรศพั ทม์ ือถอื ทาใหเ้ กิดเนือ้ งอกสมองไดอ้ ยา่ งไร ออสซีสงสยั คนเนือ้ งอกในสมองจากเสามอื ถือบนอาคาร 12 พฤษภาคม 2549 14:37 น. สานกั งาน 2 ชนั้ บนสดุ ของอาคารแห่งหนง่ึ ในนครเมลเบิรน์ ของออสเตรเลียปิดทาการช่ัวคราว หลงั จากเจา้ หนา้ ที่ 7 คนท่ี ทางานในนนั้ ตรวจพบเนือ้ งอกสมอง ก่อใหเ้ กิดความวิตกวา่ อาจมสี าเหตมุ าจากเสาส่งสญั ญาณโทรศพั ทเ์ คลื่อนทบ่ี น หลงั คาอาคาร เจา้ หนา้ ทีส่ หภาพการอุดมศกึ ษาแห่งชาติของออสเตรเลียเผยวา่ 2 ชน้ั บนสดุ ของอาคารดงั กล่าว เป็นทตี่ งั้ สานกั งานของ ราชสถาบนั เทคโนโลยเี มลเบิรน์ มีการส่งั ยา้ ยเจา้ หนา้ ท่ีออกจากสานกั งานดงั กล่าวแลว้ เมือ่ วานนี้ หลงั จากเจา้ หนา้ ที่ 4 คน ตรวจพบเนือ้ งอกในสมองในชว่ ง 2 สปั ดาหท์ ีผ่ ่านมา และก่อนหนา้ นีเ้ จา้ หนา้ ท่ี 3 คนก็ตรวจพบเนือ้ งอกในสมองเช่นกัน โดยพบรายแรกเม่ือปี 2544 การพบเจา้ หนา้ ท่ีมเี นือ้ งอกสมองพรอ้ มกันมากขนาดนี้ จงึ ไม่นา่ จะเป็นเรือ่ งบงั เอญิ เจา้ หนา้ ที่ ทปี่ ่วย 5 คน ทางานอยู่ชนั้ บนสดุ ของอาคาร และส่วนใหญท่ างานมานานไม่ต่ากว่า 10 ปี ดา้ นเจา้ หนา้ ท่ีราชสถาบนั เทคโนโลยเี มลเบริ น์ กล่าววา่ เสาสง่ สญั ญาณโทรศพั ทเ์ คล่อื นทที่ ี่ติดตงั้ อยบู่ นหลงั คาอาคาร สรา้ ง ความกังวลมานาน แต่ผลการศึกษาเมอ่ื ปี 2544 ไมพ่ บว่าเป็นสาเหตุท่ที าใหเ้ จา้ หนา้ ที่รายแรกมีเนือ้ งอกในสมอง อย่างไรก็ ดี ทางสถาบนั ยงั ไม่ตดั ประเด็นนอี้ อกไป และจะศึกษาเพ่มิ เติมเพอื่ ใหแ้ นใ่ จ ดา้ นเทลสตรา บริษัทโทรศพั ทร์ ายใหญท่ สี่ ดุ ในออสเตรเลียทีต่ ดิ ตงั้ เสาส่งสัญญาณโทรศพั ทบ์ นหลงั คาอาคารดงั กล่าวออก แถลงว่า เสาส่งไดม้ าตรฐานดา้ นสขุ ภาพและความปลอดภยั ของสานักงานความปลอดภยั นวิ เคลียรแ์ ละการป้องกนั รงั สี ออสเตรเลีย และเป็นไปตามระเบียบที่เครง่ ครัดขององค์การอนามัยโลก อย่างไรกด็ ี ทางบริษัทจะร่วมกับราชสถาบนั ฯ สืบ หาความจรงิ ต่อไป เพื่อคลายความกังวลของเจา้ หนา้ ท่ี

ไอคอนที่อยู่ดา้ นบนสดุ ของหนา้ จอคอื ไอคอนอะไร แถบสถานะที่ดา้ นบนของ หนา้ จอหลกั มีไอคอนตา่ งๆ ที่จะช่วยคุณตรวจสอบโทรศพั ทข์ องคณุ ไอคอนทางดา้ นซา้ ย จะแจง้ ใหค้ ุณทราบเกี่ยวกับแอป เช่น ขอ้ ความใหม่หรือดาวนโ์ หลด หากคณุ ไม่ทราบความหมายของ ไอคอนเหลา่ นี้ ใหก้ วาดแถบสถานะลงเพือ่ ดูรายละเอียด ไอคอนทางดา้ นขวา จะแจง้ ใหค้ ุณทราบเกีย่ วกบั โทรศพั ทข์ องคุณ เชน่ ระดบั แบตเตอรแ่ี ละการเช่ือมตอ่ เครอื ข่าย นค่ี ือไอคอนจากแอปท่มี าพรอ้ มกับโทรศพั ทข์ องคุณและไอคอนสถานะโทรศพั ท์ การโทร การโทรท่ีใช้งานอยู่ สายทีไ่ มไ่ ดร้ บั ลาโพงเปิดอยู่ ไมโครโฟนถกู ปิดเสียง

เครือข่าย เชอ่ื มตอ่ อย่กู บั เครือขา่ ยโทรศพั ท/์ เครือข่ายมือถอื (สญั ญาณเต็ม) ยงั มกี ารแสดงความเรว็ ของการเชื่อมตอ่ เครอื ขา่ ยของคุณเอาไวอ้ ีกดว้ ย ตวั อยา่ ง เช่น หรอื ความเรว็ ทเี่ ป็นไปไดเ้ รียงจากชา้ ที่สดุ ไปเร็ว ท่ีสดุ คือ 1X, 2G, 3G, H, H+, 4G ความเรว็ ที่ใชไ้ ดข้ นึ้ อยูก่ ับผูใ้ หบ้ รกิ ารและตาแหนง่ ของคุณ ไมม่ ีการเช่อื มต่อกบั เครือขา่ ยโทรศพั ท/์ เครอื ข่ายมือถือ เช่ือมต่ออยูก่ บั เครือข่ายโทรศพั ท/์ เครอื ขา่ ยมอื ถืออืน่ (โรมมิ่ง) โทรฉุกเฉินเทา่ นน้ั อยู่ในพนื้ ท่ีเครือข่าย Wi-Fi เชื่อมตอ่ อยู่กับเครอื ขา่ ย Wi-Fi บริการตาแหน่งใชง้ านอยู่ ไมม่ ีซมิ การด์ โหมดบนเครื่องบนิ เปิดอยู่ การเชือ่ มตอ่ บลทู ูธเปิดอยู่ เช่อื มตอ่ กับอปุ กรณบ์ ลทู ธู แลว้ เชื่อมตอ่ กบั อุปกรณบ์ ลทู ูธทเ่ี ชื่อถือไดแ้ ลว้ โทรศพั ทข์ องคุณเป็น Wi-Fi ฮอตสปอต อปุ กรณต์ า่ งๆ สามารถเชื่อมต่อเพ่อื แบ่งปันการเชื่อมต่อขอ้ มลู ของ คุณได้ เชอ่ื มต่อกบั จอแสดงผลไรส้ ายหรืออะแดปเตอรแ์ ลว้ เชือ่ มต่อแลว้ ดว้ ย สาย USB

เช่ือมตอ่ แลว้ ดว้ ยสาย USB ในโหมดแกไ้ ขขอ้ บกพร่อง ซงิ คแ์ ละอปั เดต มีการอปั เดตแอปรอให้ ดาวนโ์ หลด จาก Play Store แอปฯ ไดร้ บั การติดตงั้ สาเรจ็ แลว้ จาก Play Store อยู่ในระหว่างการซิงคอ์ เี มลและปฏิทนิ อย่ใู นระหว่างการอปั โหลด ดาวนโ์ หลดเสรจ็ สนิ้ กาลงั backup Google+ สารองขอ้ มลู Google+ เสร็จสมบูรณ์ เสยี ง ส่นั เสียงเรียกเขา้ ปิดอยู่ กาลงั เลน่ เพลงอยู่ การขดั จงั หวะ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชารจ์ เต็มแลว้ กาลงั ชารจ์ แบตเตอร่ี แบตเตอรใ่ี กลห้ มด

การปลกุ และปฏิทิน ตง้ั ค่าการปลกุ กจิ กรรมใน ปฏิทนิ ท่ีกาลงั มาถึง อีเมลและการรบั ส่งขอ้ ความ อเี มลใหม่ ขอ้ ความ Gmail ใหม่ ขอ้ ความตวั อกั ษรใหม่ ขอ้ ความเสียงใหม่ ขอ้ ความใหมจ่ าก Hangouts การแจง้ เตอื นฉุกเฉนิ ไอคอนอนื่ ๆ เปลี่ยนประเภทแป้นพมิ พ์ ภาพหนา้ จอ ใช้งานได้ Assist กาลงั ปรบั การตงั้ คา่ โทรศพั ทต์ ามกิจกรรม กาลงั ขบั รถ Assist กาลงั ปรบั การตง้ั ค่าโทรศพั ทต์ ามกจิ กรรม บา้ น Assist กาลงั ปรบั การตง้ั คา่ โทรศพั ทต์ ามกจิ กรรม ประชุม Assist กาลงั ปรบั การตง้ั คา่ โทรศพั ทต์ ามกจิ กรรม กาลงั นอนหลบั

โทรออกและรบั สายโทรศพั ท์ คุณโทรออกจากแอปโทรศพั ทแ์ ละแอปหรือวิดเจ็ตอ่ืนๆ ทแี่ สดงรายชื่อตดิ ต่อได้ เมือ่ ใดก็ตามที่เห็นหมายเลขโทรศพั ท์ โดยปกตแิ ลว้ คุณจะแตะหมายเลขนนั้ เพอื่ โทรออกได้ หรอื อาจจะแตะ หมายเลขโทรศพั ทท์ ขี่ ีดเสน้ ใตไ้ วใ้ น Google Chrome เพื่อคดั ลอกหมายเลขไปยงั แปน้ หมายเลขก็ได้ หากไมม่ ีแอปโทรศพั ท์ ให้ดาวนโ์ หลดจาก Play Store หากดาวนโ์ หลดแอปโทรศพั ทไ์ ม่ได้ แสดงว่าอุปกรณข์ องคณุ ไม่รองรบั แอปนี้ เมอ่ื ดาวนโ์ หลดแอปแลว้ ใหท้ าตามขอ้ ความที่ปรากฏเพ่ือกาหนดใหแ้ อปนีเ้ ป็นแอปโทรศพั ทเ์ ริ่มตน้ หมายเหต:ุ ขนั้ ตอนบางอยา่ งใชไ้ ดเ้ ฉพาะกับ Android 7.0 ขนึ้ ไปเทา่ นนั้ ดูวิธตี รวจสอบเวอรช์ นั Android โทรออก สาคญั : หากตอ้ งการใชแ้ อปโทรศพั ท์ คุณตอ้ งยอมรบั ขอ้ ความที่แจง้ ใหต้ ง้ั ค่าแอปเป็นค่าเร่ิมตน้ เปิดแอปโทรศพั ทใ์ นโทรศพั ท์ เลอื กบุคคลทจ่ี ะโทรหา ดงั นี้ แตะ \"แป้นหมายเลข\" เพอ่ื ปอ้ นหมายเลข แตะ \"รายชอื่ ติดตอ่ \" เพอื่ เลือกรายชอ่ื ติดต่อทบ่ี นั ทกึ ไว้ เราอาจแสดงรายช่อื ตดิ ต่อท่ีแนะนาใหค้ ุณตาม ประวตั ิการโทร แตะ \"ล่าสดุ \" เพ่อื เลอื กจากหมายเลขทีโ่ ทรออกล่าสดุ แตะ \"รายการโปรด\" เพอ่ื เลือกจากรายชอื่ ติดตอ่ ท่ีบนั ทกึ ไว้ในรายการโปรด แตะโทร แตะ \"วางสาย\" เมอ่ื สนทนาเสรจ็ แลว้ หากหนา้ ต่างการโทรย่อขนาดลง ใหล้ ากไอคอนการโทรไปที่ ดา้ นขวาลา่ งของหนา้ จอ เคลด็ ลบั : สาหรบั ผใู้ หบ้ รกิ ารบางรายและอุปกรณบ์ างรุ่น คุณจะโทรวดิ ีโอคอลหรอื โทรดว้ ย RTT ไดด้ ว้ ย ดวู ธิ ี โทรวดิ โี อคอลหรือโทรดว้ ย RTT รบั สายหรอื ปฏิเสธสายเรยี กเขา้ เมอ่ื รบั สาย คุณจะเหน็ หมายเลขผโู้ ทร รายช่ือติดต่อ หรือขอ้ มูลหมายเลขผโู้ ทรหากมีขอ้ มูลดงั กลา่ ว

เมอื่ ตอ้ งการรบั สาย ใหเ้ ลอ่ื นวงกลมสขี าวไปที่ดา้ นบนของหน้าจอขณะท่โี ทรศพั ทล์ ็อกอยู่ หรือแตะรบั สาย เม่อื ตอ้ งการปฏเิ สธสาย ใหเ้ ล่ือนวงกลมสขี าวไปท่ดี า้ นล่างของหน้าจอขณะทีโ่ ทรศพั ทล์ อ็ กอยู่ หรือแตะปิด ผู้ โทรทถี่ กู ปฏเิ สธสายจะฝากขอ้ ความไว้ได้ เมื่อตอ้ งการปฏเิ สธสายและส่งขอ้ ความถงึ ผโู้ ทร ใหเ้ ล่ือนขนึ้ จากไอคอน \"ขอ้ ความ\" เคลด็ ลบั : การรบั สายเรียกเขา้ ขณะสนทนาอยกู่ บั อีกสายหนง่ึ จะเป็นการพกั สายท่ีสนทนาอยู่ ใชต้ วั เลอื กการโทรศพั ท์ ขณะสนทนาอยู่ จะมตี วั เลอื กดงั นี้ เมื่อตอ้ งการใชป้ ่ มุ กด ใหแ้ ตะ \"แป้นหมายเลข\" เมอื่ ตอ้ งการสลบั ระหว่างหฟู ังโทรศพั ท์ ลาโพงโทรศพั ท์ หรอื ชดุ หูฟังบลทู ูธท่ีเชื่อมตอ่ อยู่ ใหแ้ ตะ \"ลาโพง\" เมอ่ื ตอ้ งการปิดหรอื เปิดเสยี งไมโครโฟน ใหแ้ ตะ \"ปิดเสยี ง\" เมอ่ื ตอ้ งการหยุดการสนทนาไวช้ ่วั คราวโดยไม่วางสาย ใหแ้ ตะ \"พกั สาย\" แตะ \"พกั สาย\" อกี ครงั้ เพอ่ื สนทนาต่อ เมอ่ื ตอ้ งการสลบั ระหวา่ งสายที่สนทนาอยู่ ใหแ้ ตะ \"สลบั \" สายทเี่ หลือจะพกั ไว้ เมอื่ ตอ้ งการรวมสายท่ีสนทนาอยู่ทงั้ หมดเป็นการประชุมสาย ใหแ้ ตะ \"รวมสาย\" เมื่อตอ้ งการยอ่ หนา้ ตา่ งการโทร ใหไ้ ปทหี่ นา้ จอหลกั ดูวิธีไปยงั ส่วนตา่ งๆ ของโทรศพั ท์ เมื่อตอ้ งการยา้ ยตาแหนง่ ของบบั เบิลการโทร ใหล้ ากบบั เบิล เม่อื ตอ้ งการซอ่ นบบั เบลิ การโทร ให้ลากบบั เบิลลงเพอ่ื \"ซ่อน\" ไวท้ ่ีดา้ นล่างของหนา้ จอ สาหรบั ผใู้ หบ้ รกิ ารบางรายและอุปกรณบ์ างรุ่น คณุ จะสลบั ไปโทรวิดโี อคอลไดด้ ว้ ย โดยแตะท่ี \"วดิ ีโอคอล\"

การเร่ิมตน้ ใชง้ านโทรศพั ทเ์ บือ้ งตน้ IOS ตง้ั คา่ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ดวู ิธีการตง้ั ค่า iPhone, iPad หรอื iPod touch ของคุณ หากคุณกาลงั จะเปลี่ยนไปใชอ้ ปุ กรณเ์ ครื่องใหม่ หากคณุ ตอ้ งการถ่ายโอนขอ้ มลู จากอุปกรณเ์ ครือ่ งอ่นื ไปยงั iPhone, iPad หรอื iPod touch เครื่องใหม่ของ คณุ ใหท้ าตามขน้ั ตอนตอ่ ไปนี้ จาก iPhone, iPad หรอื iPod touch เคร่ืองอน่ื จากอปุ กรณ์ Android ตรวจสอบใหแ้ น่ใจวา่ คุณไดส้ ารองขอ้ มูลอุปกรณ์ iOS เครอ่ื งเดมิ แลว้ เพอื่ ใหค้ ุณสามารถถ่ายโอนคอนเทนตไ์ ป ยงั อุปกรณเ์ คร่อื งใหม่ได้ หากคุณกาลงั ตง้ั ค่าอุปกรณ์ iOS เครอ่ื งแรกของคุณ หากคุณตง้ั ค่าอปุ กรณเ์ ครื่องใหม่ของคณุ แลว้ แต่ตอ้ งการเรมิ่ ใหม่หมด ให้ดวู ธิ ีลบขอ้ มลู ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ หรอื ทาตามขนั้ ตอนตอ่ ไปนี้ เปิดอปุ กรณ์ กดป่มุ เปิด/ปิดของอปุ กรณค์ า้ งไวจ้ นกว่าจะเห็นโลโก้ Apple จากนนั้ คณุ จะเห็นคาว่า \"สวสั ด\"ี ในหลายๆ ภาษา ทาตามขน้ั ตอนต่อไปนีเ้ พอื่ เริ่มตน้ หากคุณตาบอดหรือมองเห็นไดไ้ ม่ชัด คุณสามารถเปิด VoiceOver หรอื ซมู จากหนา้ จอสวสั ดีได้ เม่ือเครือ่ งถาม ใหเ้ ลอื กภาษาท่ีจะใช้ จากนน้ั แตะประเทศหรอื ภมู ิภาคของคุณ สิ่งนจี้ ะมผี ลต่อลกั ษณะการ แสดงขอ้ มูลบนอุปกรณข์ องคุณ ซง่ึ รวมถงึ วนั ที่ เวลา รายชือ่ และขอ้ มลู อน่ื ๆ ในขน้ั นี้ คุณสามารถแตะป่มุ การ ช่วยการเขา้ ถึงสีนา้ เงนิ เพอ่ื ตง้ั ค่าตวั เลือกการช่วยการเขา้ ถึงซ่ึงทาใหค้ ณุ ตง้ั ค่าและใชอ้ ุปกรณไ์ ดม้ ี ประสิทธภิ าพมากขนึ้ ดขู อ้ มลู ช่วยเหลือ หากอุปกรณข์ องคุณเปิดไม่ติด หรอื หากเครือ่ งถูกปิดใชง้ านไวห้ รอื เรยี กขอรหัส

หากคุณมอี ุปกรณเ์ คร่อื งอน่ื ท่ีใช้ iOS 11 หรือใหม่กวา่ ใหใ้ ชเ้ ริ่มตน้ อย่างรวดเรว็ หากคณุ มอี ปุ กรณเ์ ครอ่ื งอื่นทีใ่ ช้ iOS 11 หรอื ใหม่กวา่ คุณสามารถใชอ้ ุปกรณเ์ คร่ืองนน้ั เพื่อตงั้ ค่าอปุ กรณ์ เคร่ืองใหมข่ องคณุ โดยอตั โนมตั ิดว้ ยเรม่ิ ตน้ อยา่ งรวดเร็ว นาอปุ กรณท์ ง้ั สองเคร่ืองมาวางไวใ้ กลก้ นั จากนนั้ ทา ตามคาแนะนา หากคณุ ไมม่ ีอุปกรณเ์ ครอ่ื งอ่ืนที่ใช้ iOS 11 หรอื ใหม่กว่า ใหแ้ ตะ \"ตง้ั ค่าดว้ ยตนเอง\" เพ่ือดาเนนิ การตอ่ เปิดใชง้ านอปุ กรณข์ องคณุ

คณุ ตอ้ งเช่ือมตอ่ กับเครือข่าย Wi-Fi เครอื ขา่ ยเซลลลู าร์ หรือ iTunes เพอื่ เปิดใชง้ านและดาเนินการตง้ั ค่า อุปกรณข์ องคุณต่อไป แตะเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณตอ้ งการใชห้ รอื เลือกตวั เลือกอนื่ หากคุณกาลงั ตงั้ ค่า iPhone หรอื iPad (Wi-Fi + Cellular) คณุ อาจตอ้ งใส่ซมิ การด์ ของคุณกอ่ น ดขู อ้ มลู ช่วยเหลือหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ หรอื หากคุณไม่สามารถเปิดใชง้ าน iPhone ของคุณ ได้ ตงั้ ค่า Face ID หรือ Touch ID และสรา้ งรหสั บนอุปกรณบ์ างเคร่ือง คณุ สามารถตง้ั ค่า Face ID หรือ Touch ID ได้ เม่ือใชค้ ุณสมบตั เิ หล่านี้ คณุ จะ สามารถใชก้ ารจดจาใบหนา้ หรือลายนิว้ มือของคุณเพ่อื ปลดลอ็ คอุปกรณแ์ ละทาการซอื้ ได้ แตะดาเนินการต่อ แลว้ ทาตามคาแนะนา หรือแตะ \"ตงั้ ค่าภายหลงั จากการตงั้ ค่า\" จากนน้ั ใหต้ ง้ั ค่ารหสั หกหลกั เพ่อื ช่วยปกปอ้ งขอ้ มลู ของคุณ คุณตอ้ งใชร้ หัสเพื่อใช้คณุ สมบตั ิต่างๆ อยา่ งเช่น Face ID, Touch ID และ Apple Pay หากคุณตอ้ งการใชร้ หสั สี่หลกั รหสั แบบกาหนดเอง หรือไม่ใชร้ หสั ให้ แตะ \"ตวั เลือกรหสั \"

กคู้ ืนหรือถ่ายโอนขอ้ มลู ต่างๆ ของคณุ หากคุณมขี อ้ มลู สารอง iCloud หรือ iTunes หรอื อปุ กรณ์ Android คณุ สามารถกู้คนื หรือถ่ายโอนขอ้ มลู จาก อปุ กรณเ์ ครอ่ื งเก่าไปยงั อุปกรณเ์ ครือ่ งใหมข่ องคณุ ได้ หากคุณไม่มขี อ้ มูลสารองหรอื อุปกรณเ์ คร่ืองอน่ื ใหเ้ ลอื กไม่โอนแอพและขอ้ มลู

ลงชื่อเขา้ ใชด้ ว้ ย Apple ID ของคุณ ป้อน Apple ID และรหสั ผ่านของคุณ หรือแตะ \"ลืมรหสั ผ่านหรือยงั ไม่มี Apple ID ใช่ไหม\" จากตรงจุดนน้ั คุณสามารถกู้คนื Apple ID หรือรหัสผา่ นของคณุ สรา้ ง Apple ID หรอื ต้ังคา่ ในภายหลงั ได้ หากคณุ ใช้ Apple ID มากกว่าหนง่ึ บัญชี ใหแ้ ตะ \"ใช้ Apple ID ทีแ่ ตกต่างกนั สาหรบั iCloud และ iTunes หรือไม\"่ เม่อื คุณลงชอ่ื เขา้ ใช้ดว้ ย Apple ID ระบบอาจขอรหสั การตรวจสอบยืนยนั จากอปุ กรณเ์ ครอื่ งเกา่ ของคณุ เปิดรายการอพั เดทอัตโนมัตแิ ละตั้งค่าคุณสมบตั อิ ่นื ๆ ในหนา้ จอถัดไป คุณสามารถตดั สินใจไดว้ ่าจะแชรข์ อ้ มลู กับนักพฒั นาแอพและอนญุ าตให้ iOS อพั เดทโดย อตั โนมตั หิ รอื ไม่

ตง้ั คา่ Siri และอุปกรณเ์ คร่ืองอืน่ ตอ่ จากนนั้ ระบบจะขอใหค้ ณุ ตง้ั ค่าหรอื เปิดใชบ้ ริการและคุณสมบัตติ ่างๆ อยา่ งเชน่ Siri สาหรบั อุปกรณบ์ าง รุ่น ระบบจะขอใหค้ ุณพดู วลบี างวลเี พ่ือให้ Siri รูจ้ ักเสียงของคุณ หากคณุ ไดล้ งช่ือเขา้ ใช้ดว้ ย Apple ID ของคณุ แลว้ ใหท้ าตามขน้ั ตอนต่างๆ เพอ่ื ตง้ั ค่า Apple Pay และพวง กุญแจ iCloud

ตง้ั คา่ เวลาหนา้ จอและตวั เลอื กจอแสดงผลเพิ่มเตมิ เวลาหนา้ จอจะช่วยใหค้ ุณทราบขอ้ มลู อย่างละเอยี ดวา่ คณุ และลกู ๆ ของคุณใชเ้ วลาเทา่ ไรบนอุปกรณ์ คุณสมบตั ินีย้ ังช่วยใหค้ ุณสามารถจากัดเวลาการใชแ้ อพในแต่ละวันไดอ้ กี ดว้ ย หลงั จากคุณตง้ั ค่าเวลาหนา้ จอ แลว้ คุณจะสามารถเปิด True Tone ไดห้ ากอุปกรณข์ องคณุ รองรับ และใชก้ ารซูมหน้าจอเพ่อื ปรบั ขนาดของ ไอคอนและขอ้ ความบนหนา้ จอโฮมของคณุ ได้ หากคณุ มี iPhone X หรอื ใหม่กวา่ ใหด้ ูขอ้ มลู เพมิ่ เติมเกยี่ วกับการใชค้ าส่งั นวิ้ เพื่อไปยงั ส่วนตา่ งๆ ของ อุปกรณ์ หากคณุ มี iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 หรอื iPhone 8 Plus คณุ สามารถปรบั การกด สาหรบั ป่ มุ โฮมของคุณได้ ยินดีตอ้ นรบั สู่ Android คมู่ ือสาหรบั ผเู้ รม่ิ ตน้ ใชง้ าน Android ดงั นนั้ คุณเพิง่ หยิบโทรศพั ท์ Android เครอ่ื งแรกหรอื บางทีคุณอาจมโี ทรศพั ท์ Android ทค่ี ุณไม่ไดใ้ ช้ ประโยชนอ์ ย่างเต็มที่เพราะน่นั เป็นโทรศพั ทต์ ่าสดุ ประเภทเดยี วท่ีผูใ้ หบ้ ริการของคุณเสนอในวนั นี้ คาแนะนานี้ จะช่วยใหค้ ุณเขา้ ใจและปรบั ตวั เขา้ กบั ชีวติ ดว้ ย Android.

โปรดทราบว่าบางส่วนของโทรศพั ทข์ องคุณอาจดูแตกต่างจากภาพหนา้ จอท่เี ราถ่ายทนี่ ี่ซึ่งถา่ ยใน Nexus 4 ท่ี ใชร้ ะบบ Android สตอ็ กเร่มิ ตน้ ของ Google อุปกรณเ์ ชน่ ซรี ี่ส์ Samsung Galaxy S มีการเปลย่ี นแปลงส่วน ตอ่ ประสานทหี่ ลากหลายทที่ าโดยผผู้ ลิตโทรศพั ท.์ การตั้งค่าบัญชี Google ครงั้ แรกท่ีคุณเปิดอปุ กรณ์ Android คุณจะถูกขอใหป้ อ้ นรายละเอียดบญั ชี Google ของคณุ หรอื สรา้ งบญั ชี Google หากคณุ ยงั ไมม่ ี นเี่ ป็นทางเลอื กทางเทคนคิ เนอ่ื งจากคุณสามารถใชโ้ ทรศพั ท์ Android โดยไมต่ อ้ งมี บญั ชี Google แตเ่ ป็นความคิดทดี่ .ี Android เป็นระบบปฏบิ ตั กิ ารของ Google และบญั ชี Google มีการเช่ือมโยงอย่างแน่นหนากับ ระบบปฏบิ ตั กิ าร บญั ชี Google ของคณุ ใชเ้ พ่อื สารองขอ้ มลู การต้งั ค่าโทรศพั ทต์ ิดตามแอปท่ีติดต้ังและลิงกท์ ่ี รวมแอพทม่ี บี ริการของ Google เชน่ Gmail, Google ปฏทิ นิ และ Google Contacts หากคณุ เคยไดร้ บั โทรศพั ท์ Android เคร่อื งใหมห่ รอื คนื ค่าโทรศพั ทป์ ัจจุบนั ของคุณเป็นการตงั้ คา่ เริม่ ตน้ จากโรงงานบญั ชี Google จะตรวจสอบใหแ้ น่ใจว่าไดส้ ารองขอ้ มูลทง้ั หมดแลว้ คณุ ยังสามารถเขา้ ถงึ อเี มลผูต้ ดิ ต่อกจิ กรรมใน ปฏทิ ินและขอ้ มลู อน่ื ๆ บนเว็บ Android สามารถอปั โหลดรูปภาพของคุณไปยงั อลั บั้มสว่ นตวั ใน Google+ โดยอตั โนมตั ิดังนน้ั คุณจะมสี าเนาสารองอยเู่ สมอ. หากคุณเลือกท่ีจะไม่ปอ้ นขอ้ มูลประจาตวั ของบญั ชี Google ในขณะตงั้ ค่าโทรศพั ท์ Android ของคณุ คุณ สามารถเพมิ่ บัญชใี นภายหลงั ไดจ้ ากหนา้ จอการตงั้ ค่าของ Android.

การใชโ้ ทรศพั ทข์ องคุณเป็นโทรศพั ท์ เช่นเดยี วกับสมารท์ โฟนอืน่ ๆ โทรศพั ท์ Android มีสิง่ ที่เหมอื นกันกบั คอมพวิ เตอรม์ ากกวา่ โทรศพั ทแ์ บบเดมิ สามารถใชส้ าหรบั การทอ่ งเว็บอเี มลและอืน่ ๆ ท่มี แี อพสาหรบั - ตงั้ แตก่ ารสตรีมวิดโี อและการเล่นเกมไปจนถงึ การแก้ไขรูปภาพและการเขยี นเอกสารสานกั งาน. อยา่ งไรกต็ ามหากคุณเพิ่งมาท่ี Android จากแพลตฟอรม์ อื่นและตอ้ งการใชโ้ ทรศพั ท์ Android ของคุณเป็น โทรศพั ทน์ ไ่ี ม่ใชป่ ัญหา คุณสามารถใชแ้ อพ Phone เพ่ือโทรออกและแอพ Messaging เพอ่ื สง่ และรบั ขอ้ ความ ตามคา่ เร่ิมตน้ แอพโทรศพั ทแ์ ละการส่งขอ้ ความควรปรากฏในบรเิ วณทา่ เรอื ที่ดา้ นลา่ งของหน้าจอ หลกั ของคุณ - มองหาโทรศพั ทส์ นี า้ เงนิ และกรอบขอ้ ความสเี ขยี ว.

ทาความรูจ้ กั กับระบบปฏิบตั ิการ เม่ือคุณเปิดอุปกรณ์ Android คุณจะเหน็ หนา้ จอล็อคซึ่งคณุ สามารถกาหนดคา่ รหสั รูปแบบหรือรหสั ผ่าน เพ่ือใหไ้ มม่ ใี ครสามารถใชโ้ ทรศพั ทข์ องคุณโดยไมไ่ ดร้ บั อนุญาต.

ปลดล็อคโทรศพั ทข์ องคุณและคณุ จะเห็นหนา้ จอหลักของคุณ หนา้ จอหลกั เป็นสถานที่ทค่ี ณุ สามารถวาง ไอคอนสาหรบั แอพโปรดและเพิ่มวดิ เจ็ต ตวั อย่างเชน่ หากคุณเป็นผใู้ ช้ Gmail บ่อยครงั้ คุณสามารถเพ่ิมวิด เจ็ต Gmail เพ่อื ใหค้ ุณเหน็ กล่องจดหมายเขา้ ของคุณบนหนา้ จอหลกั โดยไม่ตอ้ งเปิดแอปใด ๆ หากคุณใชแ้ อ พอืน่ บอ่ ยคณุ สามารถวางไอคอนไวบ้ นหนา้ จอหลกั ได.้ แตะป่มุ วงกลมพรอ้ มจุดที่ดา้ นลา่ งของหนา้ จอหลกั ของคุณเพอ่ื เปิดลนิ้ ชกั แอป ลนิ้ ชกั แอปจะแสดงแอพ ทงั้ หมดท่คี ุณตดิ ตง้ั บนโทรศพั ท์ Android ของคุณ ต่างจาก iPhone ของ Apple ทหี่ นา้ จอหลกั เป็นเพยี ง รายการแอพท่ีคุณติดตง้ั เสมอหนา้ จอหลกั และรายการแอพทตี่ ิดตงั้ จะแยกจากกนั บน Android.

จากหนา้ จอแอพคณุ สามารถปัดไปรอบ ๆ เพื่อดูแอพทต่ี ิดตงั้ และเปิดแอปไดโ้ ดยแตะท่ีแอป หากตอ้ งการวาง แอพบนหนา้ จอหลกั กดคา้ งไวแ้ ละลากไปท่ีใดก็ไดท้ ี่คุณตอ้ งการ หากตอ้ งการเรยี นรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับการ ปรบั แตง่ หนา้ จอหลกั ของคุณใหอ้ า่ นคู่มอื ของเราเพอื่ ปรบั แตง่ หนา้ จอโฮมของคณุ เอง.

กดป่มุ ท่ดี า้ นลา่ งของหนา้ จอเพอ่ื ควบคุมโทรศพั ทข์ องคณุ มปี ่ มุ โฮมท่ีจะพาคณุ กลบั ไปท่ีหนา้ จอหลกั ทนั ทแี ละ ป่มุ ยอ้ นกลบั ที่จะพาคุณกลบั ไปทใ่ี ดกไ็ ดใ้ น Android - มนั อาจไปทีแ่ อพที่คณุ ใชก้ อ่ นหนา้ นหี้ รือหนา้ จอก่อน หนา้ ในแอปทค่ี ุณกาลงั เขา้ ชม ในโทรศพั ทข์ องคณุ คุณอาจมีป่มุ มลั ติทาสกงิ้ สาหรบั สลบั ระหว่างหนา้ ต่างทเี่ ปิด อยู่หรือป่มุ เมนทู ีเ่ ปิดเมนูของแอพ. เมอ่ื คณุ ทาแอพเสรจ็ แลว้ ใหแ้ ตะป่มุ โฮมเพ่ือกลบั ไปทหี่ นา้ จอหลกั ของคุณใชป้ ่มุ ยอ้ นกลบั เพอื่ ออกจาก แอพหรอื ใชต้ ัวสลบั แอพเพอื่ สลบั ไปยงั แอปอื่น Android จดั การแอปทีร่ นั อย่โู ดยอตั โนมตั ดิ งั นนั้ คณุ ไมต่ อ้ ง กงั วลกับการปิดแอพ. หากตอ้ งการสลบั ระหว่างแอปที่เปิดอยู่ใหแ้ ตะป่มุ มลั ตทิ าสกิง้ หากคณุ ไม่มปี ่มุ มลั ติทาสกิง้ คุณอาจตอ้ งแตะ สองครงั้ หรือกดป่ มุ โฮมคา้ งไวน้ านเพอ่ื เปิดแอปสลบั บนโทรศพั ทข์ องคณุ สิ่งนจี้ ะแตกต่างกันไปตามโทรศพั ท.์

เคล็ดลบั ทีส่ าคญั เพมิ่ เติม ใชก้ ารแจง้ เตือน: ในการเขา้ ถึงการแจง้ เตอื นในโทรศพั ทข์ องคุณให้ดึงลนิ้ ชกั การแจง้ เตอื นลงมาจากดา้ นบน ของหนา้ จอดว้ ยนิว้ ของคุณ แตะการแจง้ เตอื นเพ่ือโตต้ อบกบั มนั หรือปัดการแจง้ เตือนไปทางซา้ ยหรอื ขวาเพอ่ื กาจดั . การกาหนดค่าโทรศพั ทข์ องคุณ: การตงั้ คา่ Android สามารถเขา้ ถึงไดใ้ นแอพการตง้ั คา่ ในการเปิดให้เปิด แอป drawer ของคณุ และแตะทไี่ อคอนการตง้ั ค่า นอกจากนีค้ ุณยงั สามารถดึงลนิ้ ชกั การแจง้ เตอื นลงมาแตะ ที่ไอคอนท่ีมมุ บนขวาแลว้ แตะป่มุ การต้ังคา่ . กาลงั ติดตง้ั แอพ: ในการตดิ ต้งั แอพเปิดแอพ Play Store โดยแตะทชี่ ็อตคตั Play Store หรอื แตะท่ไี อคอน ถุงช็อปปิ้งท่มี มุ บนขวาของลนิ้ ชักแอปของคณุ คุณสามารถคน้ หาแอพและตดิ ตงั้ แอพไดอ้ ย่างงา่ ยดายจาก แอพนี.้

ทาการคน้ หา: ในการเร่ิมตน้ คน้ หาอย่างรวดเรว็ ใหแ้ ตะวิดเจ็ตชอ่ งคน้ หาของ Google ท่ีดา้ นบนของหนา้ จอ หลกั คุณยงั สามารถออกคาส่งั เสียงไปยัง Android ไดอ้ ยา่ งรวดเร็วจากท่นี ่ีเพอื่ คน้ หาและดาเนนิ การอนื่ ๆ โดยไม่ตอ้ งพมิ พอ์ ะไรเลย. แตะท่าทาง ทา่ ทางสมั ผัสท่วั ไปทางานตามทีค่ ุณคาดหวงั แตะบางสิง่ เพ่อื เปิดใชง้ านเลือ่ นนิว้ ไปมาบนหนา้ จอเพ่อื เลื่อนขนึ้ และลงหรือปัดจากซา้ ยไปขวาและจากขวาไปซา้ ยเพื่อยา้ ยระหวา่ งหนา้ จอ. หากตอ้ งการกาจดั บางสง่ิ เชน่ การแจง้ เตือนคณุ สามารถกวาดนิว้ ไปทางซา้ ยหรอื ขวาซึ่งจะเป็นการย้ายออก จากหนา้ จอของคณุ เพียงแตะที่รายการและเลอ่ื นนิว้ ของคุณไปทางซา้ ยหรือขวา. ในการเลือกบางอย่างไมว่ ่าจะเป็นขอ้ ความหรือส่งิ ท่คี ุณตอ้ งการเล่ือนไปมาบนหนา้ จอกดแบบยาว นเี่ ทยี บเท่า คลิกและลากบน Windows.

การปอ้ น ใชแ้ ป้นพมิ พ์ ป้อนและแกไ้ ขขอ้ ความ ใชแ้ ป้นพิมพบ์ นหนา้ จอเพ่อื ป้อน ขอ้ ความ ภาพดา้ นลา่ งคอื หนา้ จอบน โทรศพั ท์ Nexus แตะคาแนะนา เพ่อื พิมพ์ แตะคา้ งไวเ้ พื่อ พิมพต์ วั อกั ษรนี้

แตะคา้ งไวเ้ พื่อดู การตั้งค่าการปอ้ น ขอ้ มลู และแป้น พิมพ์ แตะคา้ งไวเ้ พอื่ แสดงตวั เลือกเพมิ่ เติม ซง่ึ รวมถึง อี โมจิ คู่มอื การเร่ิมตน้ ฉบบั ยอ่ สาหรบั แอนดรอยด์ ใชแ้ ป้นพิมพ์ 27 แปน้ พมิ พบ์ นแท็บเล็ตจะทางานในลกั ษณะ ที่คลา้ ยกนั หากตอ้ งการใหแ้ ปน้ พิมพห์ ายไป ใหแ้ ตะป่ มุ \"กลบั \" ดา้ นลา่ ง บางแอปจะเปิดแปน้ พมิ พใ์ ห ้โ้ ดยอตั โนมตั ิ ในขณะท่ีแอปอืน่ ๆ คุณจะตอ้ งแตะ ตาแหน่งทีค่ ุณตอ้ งการพิมพก์ ่อน การแกไ้ ขพนื้ ฐาน • ยา้ ยจุดแทรก แตะตาแหน่งท่ีคุณต ้อ้ งการพิมพ์ เคอรเ์ ซอรจ์ ะกะพริบในตาแหน่งใหม่ และแท็บสีนา้ เงนิ จะ ปรากฏขนึ้ ขา้ งใต ้้ ลากแท็บเพื่อยา้ ยเคอรเ์ ซอร์ • เลือกขอ้ ความ แตะคา้ งไว ้ห้ รอื แตะ 2 ครงั้ ในขอ้ ความ คาทใี่ กล ้ท้ ี่สดุ จะไฮไลตข์ นึ้ โดยมแี ทบ็ ทีป่ ลายแต่ ละดา้ นของขอ้ ความที่ เลอื ก ลากแทบ็ เพ่อื เปลี่ยนการเลอื กขอ้ ความ แท็บจะหายไปหลงั จากผา่ นไปสกครู่ หาก ตอ้ งการให ้แ้ ทบ็ ปรากฏขนึ้ ใหม่ ใหแ้ ตะขอ้ ความนนั้ อกี ครงั้ • ลบขอ้ ความ แตะ เพอื่ ลบขอ้ ความท่เี ลือกหรืออกั ขระที่อยกู่ อ่ น เคอรเ์ ซอร์ • พมิ พอ์ กั ษรตวั พมิ พใ์ หญ่ แตะป่มุ Shift หนงึ่ ครงั้ เพอื่ สลบั เป็นอกั ษรตวั พมิ พใ์ หญ่หน่ึงตวั อกั ษร หรือแตะ แป้น Shift คา้ งไว ้ข้ ณะที่พมิ พ์ เมื่อคุณปล่อยแปน้ นี้ อกั ษร ตวั พิมพเ์ ลก็ จะปรากฏขนึ้ อกี ครงั้ • เปิด Caps Lock แตะ 2 ครงั้ หรอื แตะ แปน้ Shift คา้ งไว ้เ้ พื่อให ้้ เปล่ียนเป็น แตะ แปน้ Shift อีกครงั้ เพ่ือเปลี่ยนกลบั เป็นอกั ษรตวั พมิ พเ์ ล็ก • ตดั คดั ลอก วาง เลอื กขอ้ ความที่คุณต ้อ้ งการจะ ดาเนินการ จากนนั้ แตะ ไอคอน ตดั หรอื คดั ลอก หากมีบางส่ิงในคลิปบอรด์ ทจ่ี ะวางคุณจะเหน็ ป่มุ วางดว้ ย ดงั นี้

อโี มจิ แอนดรอยด์ 4.4 มกี ารเพ่มิ อโี มจิท่หี ลากหลายให ้ใ้ ชงานที่ปลายนิว้ ของคุณ ้้ บนโทรศพั ทใ์ หแ้ ตะ แป้น Return คา้ งไว ้เ้ พ่อื แสดงอโี มจิ บนแทบ็ เล็ต เพยี งแค่แตะสัญลกั ษณ์ อโี มจทิ ี่ดา้ นขวาล่างคุณจะเห็นแผงควบคุมในลกั ษณะนี้ หากตอ้ งการยา้ ยระหว่างหมวดหมู่ ใหก้ วา้ ดไป ทางซา้ ยหรือขวาหรอื แตะสญั ลกั ษณท์ อ่ี ยู่แถวบนสดุ หากตอ้ งการพิมพอ์ ีโมจิ ใหแ้ ตะอโี มจทิ ต่ี อ้ งการดงั นี้ ใชก้ ารแนะนาคาถัดไป 1. แตะตาแหน่งที่คุณต ้อ้ งการปอ้ นขอ้ ความ 2. เริ่มพมิ พค์ า เมอ่ื คาท่ตี อ้ งการปรากฏในรายการเหนอื แป้นพมิ พ์ ใหแ้ ตะ คาๆ นนั้ 3. แตะคาต่อๆ ไป เวน้ แตค่ าที่คณุ ตอ้ งการไม่ปรากฏขนึ้ หากเป็นเชนนนั้ ให้ ้่ พิมพค์ าที่ ตอ้ งการ แอนดรอยดจ์ ะยงั คงแนะนาคาตา่ งๆ ต่อไปขณะที่คณุ พิมพ์ หากต ้อ้ งการเปลี่ยนแปน้ พมิ พแ์ ละ วธิ กี ารป้อนขอ้ มลู ให ้ไ้ ปท่ี การตง้ั คา่ > ส่วนตวั > ภาษาและการปอ้ นขอ้ มลู เมอ่ื ต ้อ้ งการเปิดหรือปิดการ แนะนาคาถัดไป ให ้ไ้ ปที่ การตั้ง ค่า > สวนตวั > ภาษาและการป้อนขอ้ มลู > แปน้ พิมพ์ และวิธกี ารปอ้ น ขอ้ มลู > แป้ นพมิ พแ์ อนดรอยด์ แตะ ไอคอน \"การตง้ั ค่า\" แลว้ เลอื กชองขา้ งการแนะนาคาถัดไป การป้อน ขอ้ มลู ดว้ ยทา่ ทาง การป้อนขอ้ มลู ดว้ ยทา่ ทางใชไดด้ ีทส่ี ุดกับภาษาองั กฤษ คุณภาพจะแตกตา่ ง ้้ กันไป สาหรบั ภาษาอื่นๆ และอปุ กรณบ์ างอย่างยังไม่รองรบั การปอ้ นข้อมูล ดว้ ยท่าทาง ในการป้อนคาโดยใชการ ป้อนขอ้ มลู ดว้ ยท่าทาง ใหท้ าดงั นี้ 1. แตะตาแหน่งท่คี ุณต ้อ้ งการพิมพเ์ พอื่ เปิดแปน้ พมิ พ์ 2. เล่อื นนิว้ ชา้ ๆ ผ่านตวั อักษรของ คาทค่ี ณุ ตอ้ งการป้อน 3. ปลอ่ ยนิว้ เมอ่ื คาทค่ี ุณต ้อ้ งการปรากฏในหนา้ ตวั อย่างแบบลอย หรอื อยู่ ตรงกลางแถบคาแนะนา หาก ตอ้ งการเลอื กคาอน่ื ในแถบคาแนะนา ให ้้ แตะคาๆ นนั้ หากคาที่ตอ้ งการไมแ่ สดงขณะที่ใชการป้อนขอ้ มูล

ดว้ ยท่าทาง คณุ สามารถ ้้ พิมพด์ ว้ ยตนเองไดห้ ากคุณทาท่าทางสาหรบั คาหน่ึงๆ และต ้อ้ งการ เปลยี่ นแปลงคาดงั กลา่ ว ใหแ้ ตะคาเพ่ือดตู วั เลอื กอนื่ ๆ ในแถบคาแนะนา พิมพด์ ว้ ยการพูด คุณสามารถพดู เพือ่ ป้อนขอ้ ความในเกอื บทุกท่ที ่ีคุณสามารถปอ้ นขอ้ ความ ดว้ ยแป้นพิมพ์ บนหนา้ จอ 1.แตะช่องขอ้ ความ หรือตาแหนง่ ในขอ้ ความทคี่ ุณไดป้ ้อนลงในชอ่ งขอ้ ความแลว้ 2.แตะแปน้ ไมโครโฟนบนแปน้ พมิ พบ์ นหนา้ จอ 3. เม่อื คุณเห็นรูปไมโครโฟน ใหพ้ ูดสิ่งที่คณุ ตอ้ งการพิมพเ์ ฉพาะ ภาษาองั กฤษ คุณยงั สามารถพูดว่า “จุลภาค” “มหพั ภาค” “เครอื่ งหมายคาถาม” “เคร่ืองหมายตกใจ” หรือ “อศั เจรีย”์ เพื่อป้อน เครอ่ื งหมายวรรคตอน เมือ่ คุณหยุดพูด บริการจดจาเสยงจะถอดเสียงสิ่งทค่ี ุณพูดไปและ ปอ้ นลงในชอ่ งขอ้ ความโดยขีดเสน้ ใตไ้ วค้ ุณสามารถแตะแปน้ ลบ เพ่ือลบขอ้ ความท่ขี ดี เสน้ ใตไ้ ดห้ ากคุณเริม่ พิมพห์ รือปอ้ นขอ้ ความเพมิ่ ดว้ ยการพูด เสน้ ใตจ้ ะหายไปเพอ่ื ปรบั ปรุงการประมวลผลการปอ้ นขอ้ มลู ดว้ ยเสยง ของคุณ Google อาจ ้ี บนั ทกึ เสยงของพนื้ หลงั โดยรอบเป็นเวลาสองถึงสามวนิ าทีลงในหน่วยความจา ช่วั คราวไดต้ ลอดเวลา การบนั ทึกนีจ้ ะอยู่ในอปุ กรณแ์ คช่ ่วั ขณะเดยี วเท่านน้ั และไม่มกี ารสงไปยัง Google

อา้ งองิ (การทางานของโทรศพั ทเ์ ครล่ือนที่, ม.ป.ป.) (ไอคอนทีอ่ ยดู่ า้ นบนสดุ ของหนา้ จอคอื อะไร, ม.ป.ป.) (โทรออกและรบั สายโทรศพั ท,์ ม.ป.ป.) (ตง้ั คา่ iPad, ม.ป.ป.) (Android, ม.ป.ป.) (การป้อนขอ้ มลู , ม.ป.ป.)