Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore similan_manual

similan_manual

Published by nut.mimi58, 2016-02-05 13:07:58

Description: similan_manual

Search

Read the Text Version

มาทาความรู้จักอุทยานแห่งชาตหิ มู่เกาะสมิ ิลันกันค่ะอุทยานแห่งชาตหิ มู่เกาะสมิ ลิ ัน เป็นอทุ ยานแหง่ ชาตทิ างทะเลท่ีประกาศจดั ตงั้ เป็นพืน้ ท่ีค้มุ ครองขนึ ้ ตามพระราชบญั ญตั ิ อทุ ยานแหง่ ชาติพ.ศ. ๒๕๐๔ โดยได้รับประกาศไว้ในราชกิจจานเุ บกษา เลม่ ท่ี ๙๙ ตอน ๑๒๓ ลงวนั ท่ี ๑ กนั ยายน ๒๕๒๕เป็นลาดบั ที่ ๔๓ ของประเทศไทย เนือ้ ท่ีทาการประมาณ ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ ๘๐ ,๐๐๐ ไร่)และตอ่ มาได้มีพระราชกฤษฎีกา ขยายเขตอทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะสมิ ิลนั บริเวณเกาะบอนเกาะตาชยั เนือ้ ที่ประมาณ ๑๒ ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ ๗,๕๐๐ ไร่)เพ่ิมเตมิ ประกาศไว้ในราชกิจจานเุ บกษาเลม่ ท่ี ๑๑๕ตอนท่ี ๖๕กลงวนั ที่ ๑๗ กนั ยายน ๒๕๔๑ รวมเนือ้ ท่ีประมาณ ๑๔๐ ตารางกิโลเมตร ( หรือประมาณ ๘๗,๕๐๐ไร่ ) อทุ ยานแหง่ ชาตมิ ีพืน้ ท่ีสว่ นท่ีเป็นพืน้ ดนิ ประมาณ ๑๕ ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ ๙,๓๗๕ ไร่ ) “หมู่เกาะสมิ ลิ ัน” คือสรวงสวรรคใ์ ต้สมทุ รท่ีอดุ มไปด้วยชีวติ น้อยใหญ่มากมาย ไมว่ า่ จะเป็นปะการัง และหมฝู่ งู ปลา มีนา้ ใสราวแผน่ กระจก และ มีหาดทรายที่ขาวสะอาดงดงาม สิมิลนั มีชื่อเสียงทางด้านแหลง่ ดานา้ ลกึและนา้ ตนื ้ ที่สวยงาม ตดิ อนั ดบั ๑ ใน ๑๐ ของโลก คาวา่ “สมิ ลิ นั ” เป็นภาษายาวีแปลวา่ เก้า อนั หมายถงึ เกาะสาคญั ๙ เกาะ ได้แก่ เกาะหนง่ึ (เกาะหยู ง) เกาะสอง(เกาะปายงั ) เกาะสาม (เกาะปาหยนั )เกาะสี่(เกาะเมียง) เกาะห้า เกาะหก เกาะเจด็ (เกาะปาย)ู เกาะแปด (เกาะสมิ ิลนั ) และเกาะเก้า (เกาะบาง)ู โดยมีเกาะสมิ ลิ นั (เกาะ ๘)เป็นเกาะท่ีใหญ่สดุ นกชาปี ไหนเป็นนกประจาท้องถิ่นขนาดใหญ่ตระกลู เดยี วกบั นกพริ าบป่ ามีสีสนั และลวดลายบนตวั ท่ีงดงาม จะพบได้ตามพืน้ ใต้ร่มไม้บนเกาะส่ีเกาะแปด และเกาะตาชยั หากินอยตู่ ามพืน้ ดนิ มากกวา่ บนต้นไม้ มีสีเขียวออกดาเป็นเงาวาว มีขนยาวท่ีแผงคอเรียกวา่ “สร้อยคอ” สวยนา่ รักมากปูไก่ เกิดในทะเลแตอ่ าศยั อยบู่ นบก เป็นปริศนาของปทู ี่ทาเสียงเหมือนไก่ อนั เป็นที่มาของช่ือ ปไู ก่ ซงึ่ เป็นปภู เู ขาท่ีมีขน ก้ามใหญ่ ตาดี หไู ว นิสยั ชอบระแวง ไมช่ อบอากาศร้อน จงึ ซอ่ นตวั อยใู่ นรูหรือตามโคนต้นไม้ริมลาธารนา้

จดุ ดานา้ ตนื ้ ท่ีนา่ สนใจในอทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะสิมิลนั หาดเล็ก หรือ Honeymoon bay อยทู่ างทิศตะวนั ออกของเกาะส่ี นกั ดานา้ สามารถพบเห็นปลาสวยงามหลากหลายชนิด เชน่ ปลานกแก้ว ปลานกขนุ ทอง ปละสนิ สมทุ ร ปลาผีเสือ้ ปลาไหลมอเรย์ เตา่ ทะเล เป็นต้นนกั ทอ่ งเท่ียวสามารถเดนิ จากหาดหน้าผา่ นป่ าไปยงั หาดเล็กระยะทาง 400 เมตร หัวแหลมเกาะส่ี อยทู่ างทศิ เหนือของเกาะส่ี นกั ดานา้ สามารถพบเห็นปะการังและปลาสวยงามหลากหลายชนิดเชน่ ปะการัง ปะการังดอกกะหล่า ปะการังเขากวางปะการังผิวเกล็ดนา้ แข็ง ปลาการ์ตนู ปลาววัมงกฎุ เตา่ ทะเลเป็นต้น เกาะห้า-เกาะหก เป็นแหลง่ ดานา้ ที่นา่ สนใจเพราะมีปะการังและฝงู ปลาน้อยใหญ่ท่ีสวยงาม เป็นจดุ ที่เรือทอ่ งเที่ยวสว่ นมากจอดดานา้ เพราะมีกระแสนา้ ไมแ่ รง จะพบปะการังแขง็ ฝงู ปลาสวยงามหอยมือเสือยกั ษ์เตา่ ทะเลและก้งุ มงั กรตวั เลก็ ๆที่อาศยั อยตู่ ามโพลงหนิ เกาะเจ็ด เกาะเจด็ มีจดุ ดานา้ ตนื ้ อยู่ สองจดุ คือ ด้านเหนือเกาะและด้านใต้เกาะ ซง่ึ ลกั ษณ์ของแหลง่ ดานา้ท่ีโดดเดน่ คอื สามารถเหน็ ปลาตามแนวปะการังขนาดใหญ่ คือ ปลาววั ยกั ษ์ ปลานกแก้ว ปลานกขนุ ทองปลาผีเสือ้ปลาขีต้ งั เบด็ ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลาไหลมอเรย์เตา่ ทะเลปลายนู ิคอร์น ฯลฯ เกาะแปดอ่าวเกือกม้า(หนิ เรือใบ) นกั ดานา้ สามารถดานา้ เลาะตามโขดหนิ ออกไปเรื่อยๆ จะพบปลาสวยงามขนาดใหญ่ หากินอยตู่ ามซอกหนิ แตถ่ ้าคณุ โชคดี อาจเจอเตา่ ทะเลวา่ ยไป-มาอยรู่ อบบริเวณนี ้ เกาะเก้าอ่าวนาชัย เป็นจดุ ดานา้ ที่นกั ทอ่ งเท่ียวนิยมมาดานา้ กนั มาก เพราะมีโอกาสสงู ท่ีจะได้พบ เตา่ทะเลขนาดใหญ่ วา่ ยนา้ เข้ามาเลน่ กบั นกั ทอ่ งเท่ียวอยา่ งใกล้ชิด และสง่ิ ที่นา่ สนใจอีกอยา่ งหนงึ่ คอื ฝงู ปลานกแก้วขนาดท่ีวา่ ยกดั กินสาหร่ายตามโขดหนิ ปะการัง เพื่อความเพลดิ เพลินของการดานา้ ที่อทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะสมิ ลิ นั นนั้ นกั ทอ่ งเท่ียวควรมีการเตรียมตวั ในทกั ษะการดานา้ ตนื ้ และศกึ ษาข้อมลู เบอื ้ งต้นของอทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะสิมิลนั มากอ่ น โดยเฉพาะชนดิ พนั ธ์ุของสตั ว์ทะเลซง่ึ จะทาให้นกั ทอ่ งเท่ียวมีประสบการณ์ที่ดีในการทอ่ งเท่ียวและเกิดความค้มุ คา่ มากที่สดุ

ถ้าพร้อมแล้ว เตรียมตัวไปเท่ยี ว.....เกาะท่สี วยท่สี ุดในประเทศไทยด้วยกันนะคะหมเู่ กาะสิมิลนั \"หมเู่ กาะสมิ ิลนั \" คอื สวรรค์ใต้สมทุ รที่อดุ มไปด้วยชีวติ น้อยใหญ่มากมาย ไมว่ า่ จะเป็นปะการัง และหมฝู่ งู ปลา มีนา้ ใสราวแผน่ กระจกและมีหาดทรายท่ีขาวสะอาดงดงาม สิมิลนั มีช่ือเสียงทางด้านมีแหลง่ นา้ ลกึ ท่ีสวยงาม ตดิ อนั ดบั 1 ใน 10 ของโลก และภาพหนิ เรือใบเป็นภาพสญั ลกั ษณ์ของอทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะสิมลิ นั ซงึ่ตงั้ อยทู่ ี่เกาะ8 (สิมิลนั ) ที่มีความงดงามมาก และถือเป็นจดุ เดน่ ของสมิ ลิ นัหากใครคดิ จะไปเท่ียวที่ \"อทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะสิมลิ นั \" ชว่ งเดอื นพฤศจิกายนถึงเดอื นเมษายน เป็นชว่ งท่ีนา่ทอ่ งเที่ยวมากท่ีสดุ สว่ นชว่ งปลายเดือนพฤษภาคมถงึ พฤศจิกายน เป็นฤดมู รสมุ ตะวนั ตกเฉียงใต้ มีคล่ืนลมแรงเป็นอนั ตรายตอ่ การเดนิ เรือ ซง่ึ ทางอทุ ยานแหง่ ชาติ จะประกาศปิดเกาะในเดือนปลายพฤษภาคมเพ่ือเป็นการฟื น้ ฟูธรรมชาตทิ กุ ปี 1. การเตรียมตวั ก่อนการเดนิ ทาง ควรยดึ หลกั 3 ประการ คอื “การหาข้อมลู การวางแผน และการเตรียมตวั เดนิ ทาง” และหากเป็นไปได้ควร หลีกเล่ียงการทอ่ งเท่ียวในชว่ งเทศกาลวนั หยดุ เชน่ วนั ปี ใหม่ วนั ตรุษจีน และวนั สงกรานต์ เป็นต้น เพราะ ในชว่ งดงั กลา่ วจะมีผ้คู นเดนิ ทางไปทอ่ งเท่ียวพกั ผอ่ นหยอ่ นใจเป็นจานวนมาก 2. หลกั การเตรียมอปุ กรณ์ทอ่ งทะเล หลกั การนนั้ มีอยงู่ า่ ยๆ คือ “อยากขนเอาอะไรไปก็ขนไปเทา่ ท่ีกาลงั ของเราจะขนไปได้” เพราะการทอ่ งเที่ยว ประเภทนีส้ ว่ นใหญ่แล้วไมต่ ้องแบกสมั ภาระให้เหน่ือยยากแตอ่ ยา่ งใด เพียงนง่ั รถไปลงเรือท่ีทา่ เรือ แล้วออก เดนิ ทางไปยงั เกาะที่ต้องการ แคน่ ีเ้ราก็ถึงจดุ หมายปลายทางท่ีเราต้องการแล้ว 3. อปุ กรณ์ทอ่ งทะเล  เสือ้ ผ้า แบง่ ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชดุ ปกติ และชดุ วา่ ยนา้ ดานา้ , ชดุ ปกติ ควรเป็นเสือ้ ผ้าชนดิ ท่ี สวมใส่ สบายๆ ไมห่ นา และแห้งได้เร็วหากเปี ยก  เป้ กระเป๋ า หรือถงุ กนั นา้ สาหรับใสส่ ิ่งของอปุ กรณ์ตา่ งๆ เสือ้ ผ้า ขอให้เป็นเป้ กระเป๋ าท่ีมีขนาดเหมาะสม เพ่ือความคลอ่ งตวั ในการเดนิ ทาง  หมวก/ผ้าคลมุ หมวกควรมีขนาดใบใหญ่ที่มีปี กโดยรอบ เพื่อป้ องกนั ไมใ่ ห้ใบหน้าถกู แดดรบกวน และ ควรมีสายรัดคล้องคอเพื่อป้ องกนั ลมพดั ปลวิ หรือจะใช้ผ้าคลมุ แทนหมวกก็ได้

 แวน่ กนั แดด การทอ่ งทะเลนนั้ จะมีแดดคอ่ นข้างแรง ย่ิงมองไปที่ผืนทรายขาวๆหรือพืน้ นา้ ทะเล ทา่ มกลางแสงแดดจ้าก็จะเกิดประกายแวววบั แสบตา จงึ ควรมีแวน่ ตากนั แดดพร้อมสายรัดคล้องคอตดิ ตวั ไปด้วยเพ่ือป้ องกนั สายตาเกิดอาการระคายเคอื ง ครีมกนั แดดกลายเป็นสงิ่ จาเป็นที่คนรักทะเล ซง่ึ การไปทะเลนนั้ จาเป็นต้องใช้ครีมกนั แดดที่มีคา่ SPF ที่ สงู มากกวา่ ปกติ เพราะปริมาณความเข้มของแสงแดดและระยะเวลาในการเผชิญแสงนนั้ ยาวนานกวา่ ชีวิตประจาวนั มาก ควรใช้ครีมกนั แดดที่มีคา่ SPF ตงั้ แต่ 30-50 ขนึ ้ ไป และเลือกใช้แบบกนั นา้ ควรทา ซา้ ทกุ 2-3 ชม. ผ้าปนู อนหรือผ้ายาง มีตดิ ตวั ไปด้วยก็ดี เพ่ือไว้ใช้ปนู ง่ั เลน่ นอนเลน่ รองเท้า ควรเลือกรองเท้าที่มีสายรัดส้นเพ่ือความสะดวกสบายและคลอ่ งตวั สว่ นรองเท้าสาหรับดานา้ ผิวนา้ นนั้ หากไมม่ ีตีนกบก็ควรสวมรองเท้ายางหรือพลาสตกิ แบบห้มุ ส้น เพ่ือป้ องกนั การเหยียบโดนสตั ว์ และพืชมีพิษใต้ท้องทะเล ยา สาหรับผ้มู ีโรคประจาตวั ควรพกยาตดิ ไปด้วย ในสว่ นของยาแก้เมาเรือทางบริษัทผ้ใู ห้บริการเรือจะ จดั เตรียมไว้ให้ สาหรับผ้เู มาเรือ แนะนาให้ทานยาก่อนลงเรือประมาณ 10-15 นาที เพราะหากเราเกิด อาการเมาคล่ืนแล้วก็จะหมดสนกุ ทนั ที เมื่อทานแล้วจะทาให้ผ้ใู ช้ยาเกิดอาการงว่ งนอน ทาให้อดชม ทศั นียภาพของนา้ ทะเล ท้องฟ้ า และเกาะแก่งตา่ งๆ วธิ ีป้ องกนั อาการเมาเรือโดยไมท่ านยาแก้เมาก็คือ - ควรเลือกที่นง่ั ในเรือด้านหลงั และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะเวลาท่ีเรือเจอคลื่น ด้านหน้า ของเรือจะเกิดอาการโยกไกวไปมามากที่สดุ สว่ นด้านหลงั ของเรือจะเกิดอาการโยกไปมาน้อย ที่สดุ - อยา่ มองผิวนา้ หรือคล่ืนที่เกิดจากหวั เรือวิง่ ชนแตกเป็นฟองฟ่ อนขาวโพลนนานเกินไป เพราะจะ ทาให้เราเวียนศีรษะและเมาเรือได้งา่ ยขนึ ้ ทางที่ดีควรมองไปที่โลง่ ๆและมองไปที่จดุ ใหญ่ๆ เชน่ เกาะแกง่ ที่อยดู่ ้านหน้า มองผืนนา้ และท้องทะเลที่อยไู่ กลๆออกไป เป็นต้น ถงุ พลาสตกิ เพ่ือไว้ใช้หอ่ เสือ้ ผ้าและสมั ภาระที่หากถกู เปี ยกนา้ แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ กล้องถ่ายรูป ทงั้ กล้องถ่ายรูปธรรมดาและกล้องใต้นา้ สาหรับผ้ทู ี่รักในการถ่ายภาพและอยากเก็บความ ทรงจาในการทอ่ งเท่ียวไว้ตลอดไป รวมถงึ อปุ กรณ์เสริมตา่ งๆ แตม่ ีข้อแนะนาวา่ ไมค่ วรนาตดิ ตวั มามาก เพื่อความสะดวกและคลอ่ งตวั ระหวา่ งการขนึ ้ ลงเรือ และเดนิ ตามเส้นทางศกึ ษาธรรมชาติ

ข้อควรปฏิบัตขิ ้อปฏิบัตใิ นการเดนิ ทางท่องเท่ยี วทะเล หมู่เกาะ และการดานา้ ผิวนา้ มีดงั นี้1. หากเดนิ ทางเข้าไปทอ่ งเท่ียวในเขตอทุ ยานแหง่ ชาตทิ างทะเล ต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอยา่ งเคร่งครัด2. เลือกบริษทั ทอ่ งเท่ียว และผ้ปู ระกอบการท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ ส่งิ แวดล้อม3. ระมดั ระวงั ให้การเดนิ ทางทอ่ งทะเลของทา่ นมีผลกระทบตอ่ ธรรมชาตนิ ้อยที่สดุ4. ไมล่ า่ ทาลาย หรือกระทาการใดๆ อนั จะทาให้พืช สตั ว์ และสภาพแวดล้อมเสียหาย5. ไมท่ งิ ้ ขยะลงทะเล และบริเวณชายหาด ควรทงิ ้ ในภาชนะที่จดั ไว้เทา่ นนั้6. สาหรับอปุ กรณ์ดานา้ ควรเลือกอปุ กรณ์ท่ีมีความถนดั และเหมาะแกผ่ ้ใู ช้แตล่ ะคน ซง่ึ การดานา้ แบบนีม้ กั ใช้เพียง หน้ากากดานา้ ทอ่ หายใจ และชชู ีพ หรืออาจจะมีตีนกบสาหรับผ้ทู ี่ใช้เป็น7. เตรียมร่างกายให้พร้อมกอ่ นการดานา้ โดยไมน่ อนดกึ และไมด่ ่ืมของมนึ เมา8. ทดลองฝึกอปุ กรณ์ดานา้ ตามชายหาดตนื ้ ๆก่อนดานา้ เพื่อให้เกิดความเคยชินกบั อปุ กรณ์9. กอ่ นลงดานา้ ราว 30 นาที ควรด่มื นา้ มากๆ ท่ีสาคญั ต้องไมอ่ ิม่ จนเกินไป ไมห่ ิวจนเกินไป และอากาศต้องไมร่ ้อน จดั จนเกินไป10. นอกจากจะต้องสวมเสือ้ ชชู ีพทกุ ครัง้ ที่ลงดานา้ แล้ว ชดุ ที่จะดานา้ ควรเป็นเสือ้ ผ้าที่ปกปิดร่างกายจากการถกู แดดเผาด้วย11. ไมค่ วรดานา้ เพียงลาพงั แตค่ วรมีเพ่ือนดานา้ ด้วยเสมอ12. ขณะวา่ ยนา้ ควรใช้สายตามองไปข้างหน้าสลบั กบั การก้มมองข้างลา่ ง โดยให้มีระยะหา่ งจากแนวปะการัง พอควร เพื่อป้ องกนั เม่ือกระแสนา้ พดั พาไปถกู แนวปะการัง13. ควรระมดั ระวงั การใช้ตีนกบขณะอยใู่ นแนวปะการัง เพราะอาจทาลายแนวปะการังโดยไมต่ งั้ ใจได้ และแม้แต่ บริเวณแนวปะการังที่มีพืน้ ทรายก็ไมค่ วรเตะตนี กบ เพราะจะทาให้ทรายตามพืน้ ฟ้ งุ กระจายขนึ ้ มาจนปกคลมุ ปะการัง เป็นผลให้ปะการังตายในท่ีสดุ14. ห้ามสมั ผสั หรือจบั ต้องสตั ว์นา้ ทกุ ชนดิ อยา่ ดานา้ ไลต่ ้อน แตค่ วรเฝ้ าชมอยใู่ นระยะที่หา่ งพอควร15. ห้ามแตะต้องปะการัง และห้ามยืนพกั บนปะการัง แม้วา่ จะเป็นโขดปะการังสมองท่ีมีขนาดใหญ่และแข็งแรง แต่ ในตวั ของมนั นนั้ มีชีวติ เลก็ ๆที่อาศยั อยทู่ ่ีอาจจะตายได้เพียงแคเ่ ราสมั ผสั .16. ห้ามเก็บส่งิ ของจากท้องทะเล ไมว่ า่ จะเป็นปะการัง กลั ปังหา หรือแม้แตเ่ ปลือกหอยเพราะสงิ่ เหลา่ นีจ้ ะยอ่ ย สลายกลบั ไปเป็นประโยชน์ตอ่ ชีวติ ในท้องทะเลอีกครัง้17. จงตระหนกั ถึงคณุ คา่ ของธรรมชาตอิ นั ยงิ่ ใหญ่ ที่เราทกุ คนต้องใช้ร่วมกนั และรักษาไว้เพื่อตวั เราเอง


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook