Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore การบัญชีอุตฯ-01 ใส่อีบุ๊ค

การบัญชีอุตฯ-01 ใส่อีบุ๊ค

Published by PIMONPORN SIRITHANEEWAT, 2022-11-12 08:03:55

Description: การบัญชีอุตฯ-01 ใส่อีบุ๊ค

Search

Read the Text Version

ความรู้เบือ้ งตน้ เกยี่ วกับ กิจการอุตสาหกรรม

สาระการเรยี นรู้ 1. รปู แบบการดาเนินธุรกิจจาหน่ายสนิ คา้ 2. ลกั ษณะของกจิ การอตุ สาหกรรม 3. ความแตกต่างระหว่างกิจการอุตสาหกรรมและกิจการ ซ้ือขายสนิ ค้า 4. องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต 5. การคานวณตน้ ทนุ สนิ คา้ ที่ผลิตเสรจ็ 6. การคานวณต้นทนุ ขาย 7. วงจรการผลติ 8. ระบบบัญชีของกิจการอตุ สาหกรรม 9. ศัพทบ์ ญั ชี

รปู แบบการดาเนินธุรกิจจาหนา่ ยสนิ ค้า ในการประกอบกิจการจาหนา่ ยสินคา้ มีรูปแบบ 2 รปู แบบคอื 1. กจิ การซ้ือขายสินคา้ หรอื ซื้อมาขายไป (Merchandising Business) 2. กจิ การผลติ หรอื กจิ การผลิตสินคา้ เพื่อขายหรอื กจิ การอตุ สาหกรรม (Manufacturing Business)

ลกั ษณะของกิจการอุตสาหกรรม กิจการอตุ สาหกรรม เป็นกิจการที่ทาการผลิตสนิ ค้าสาเรจ็ รูป เพือ่ จาหนา่ ยเองอาจจัดตง้ั ในรปู ของ กิจการเจ้าของคนเดยี ว หา้ งหุน้ สว่ น หรือบรษิ ัท เช่น โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟา้ โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลติ เครื่องดม่ื โรงงานผลติ ยารกั ษาโรค โรงงานผลิตเสอ้ื ผา้ สาเร็จรปู กจิ การอตุ สาหกรรมจะตอ้ งจดั หาวัตถดุ ิบมาทาการผลิตสนิ ค้าโดยนาวัตถดุ บิ เข้าสู่1 กระบวนการผลิต ตามข้ันตอน เพ่อื แปรสภาพวัตถดุ ิบ จนกระท่ังสาเรจ็ เปน็ สนิ ค้าเรยี กว่าสินคา้ สาเร็จรูป (Finished Goods) สว่ นสนิ คา้ บางสว่ นทผ่ี ลติ ยังไม่เสรจ็ เรียกว่างานระหวา่ งทา (WorkinProcess/WIP) หรอื สนิ ค้าระหวา่ งผลติ (Goods in Process)

บริษัท โอสถสภา จากัด 1 กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) คือการแปรสภาพหรือ เปลี่ยนรูปของวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การต้ม การกล่ัน การหมัก การสกัด การเชื่อม การอบ การประกอบ การตัดเย็บ เปน็ ตน้ กระบวนการผลติ (Manufacturing Process) คอื การแปรสภาพหรอื เปล่ยี นรูปของวัตถุดบิ ให้อยู่ ในรูปของผลติ ภัณฑท์ ่สี ามารถใช้ประโยชน์ได้ ด้วยวธิ ีการตา่ งๆ เช่น การตม้ การกล่นั การหมกั การสกัด การเชอื่ ม การอบ การประกอบ การตัดเยบ็ เป็นตน้

ความแตกตา่ งระหวา่ งกจิ การอตุ สาหกรรมและกจิ การซ้อื ขายสนิ คา้

องคป์ ระกอบของตน้ การผลิต องคป์ ระกอบของต้นการผลิต (Cost of Manufacturing/ Production Cost) ประกอบด้วยต้นทนุ 3ประเภท คือ 01 วัตถดุ ิบทางตรง 02 คา่ แรงทางตรง 03 คา่ ใชจ้ ่ายการผลิต

วตั ถุดบิ ทางตรง (Direct Materials/DM)หมายถงึ วัตถุดิบหลกั ทีใ่ ชใ้ นการผลติ สนิ ค้าหรือ ประกอบเป็นสินค้า สามารถระบุไดอ้ ยา่ งชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสนิ คา้ ชนิดใดใช้ในปริมาณเท่าใด เช่น - ยางดิบ เป็นวตั ถุดิบทางตรง ทใ่ี ช้ในการผลิตยางรถยนต์ - ผ้า เป็นวัตถุดิบทางตรง ท่ีใช้ในการผลิตเสื้อผา้ สาาเร็จรปู - ขา้ วหอมมะลิ เปน็ วัตถุดิบทางตรง ท่ีใชใ้ นการผลิตข้าวหอมมะลสิ าาเร็จรปู กระปอ๋ ง - ปลาซาดีนส์ เปน็ วัตถดุ ิบทางตรง ทใี่ ช้ในการผลติ ปลากระป๋อง - ไมแ้ ปรรูป เป็นวัตถดุ บิ ทางตรง ทีใ่ ชใ้ นการผลติ เฟอร์นเิ จอร์ - กระดาษ เปน็ วตั ถดุ ิบทางตรง ที่ใชใ้ นการผลิตสือ่ ส่งิ พิมพ์ คา่ แรงทางตรง (Direct Labor/DL) หมายถงึ คา่ จา่ ยหรือคา่ ตอบแทนที่กิจการจ่ายให้แกล่ กู จ้างหรอื คนงานที่ทา หนา้ ท่โี ดยตรงกับการผลิตสินค้า เชน่ - ค่าแรงทจี่ ่ายให้กับคนงานทีท่ าาหน้าท่ีตดั เย็บเสอ้ื ผา้ สาาเรจ็ รูปในกจิ การผลติ เสื้อผา้ สาาเร็จรูป - ค่าแรงที่จ่ายใหก้ ับคนงานท่ีทาาหนา้ ท่ปี ระกอบไม้แปรรปู เปน็ เฟอร์นเิ จอรใ์ นกจิ การผลติ เฟอร์นเิ จอร์ไม้ - คา่ แรงที่จ่ายให้กบั คนงานท่ีทาหนา้ ท่ีชาแหละไก่เพ่ือปรุงเปน็ ซปุ ไก่ในกจิ การผลติ ซุปไกส่ กดั

ค่าใชจ้ ่ายการผลติ (Manufacturing Overhead/OH) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทเี่ กยี่ วข้องกับการผลติ สินคา้ นอกเหนือจากวัตถุดบิ ทางตรงและคา่ แรงทางตรงไดแ้ ก่ วัตถุดบิ ทางออ้ ม เชน่ กระดมุ ซปิ ด้าย กาว เคร่อื งปรงุ รส ตะปู นอต เปน็ ต้น คา่ แรงคนงานทาาความสะอาดโรงงานเงินเดอื นวิศวกร เป็นต้น และคา่ ใชจ้ ่ายอน่ื ท่ีเก่ียวกับการผลติ เชน่ วัสดโุ รงงานใช้ไปคา่ เบีย้ ประกนั อัคคภี ยั โรงงานคา่ ซอ่ มแซมเครอ่ื งจกั ร ค่าแรงทางตรงและคา่ ใช้จ่ายการผลิตถอื ว่าเปน็ ตน้ ทนุ แปลงสภาพ (Conversion Cost) คอื ตน้ ทนุ หรือ คา่ ใช้จ่ายทงั้ หมดที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลติ เพอ่ื เปลีย่ นสภาพวัตถดุ ิบให้เปน็ สนิ ค้าสาาเรจ็ รปู

การคานวณตน้ ทุนสินค้าทผี่ ลติ เสร็จ ตน้ ทนุ สินค้าทีผ่ ลิตเสร็จหรอื ทีเ่ รยี กวา่ สนิ คา้ สาเร็จรปู (Cost of Goods Manufactured) หมายถึง ตน้ ทุนของสินค้าทีผ่ ลติ เสรจ็ สมบรู ณ์ในรอบระยะเวลาบญั ชหี นง่ึ ต้นทุนสนิ ค้าทผ่ี ลติ เสร็จ ประกอบด้วย วัตถุดบิ ทางตรง ค่าแรงทางตรง และคา่ ใชจ้ ่ายการผลิตตา่ งๆ ทัง้ หมดทใี่ ช้ในการผลิตจนกระทั่งเปน็ สนิ ค้า สาาเร็จรูป

การคาานวณตน้ ทุนการผลติ จะทาให้ทราบตน้ ทุนท้ังหมดในการผลติ สินคา้ สาาหรับงวดบญั ชี แต่ ณ วันส้นิ งวดบญั ชอี าจมี สินค้าบางสว่ นทีผ่ ลิตไม่เสรจ็ หรือที่เรียกวา่ งานระหว่างทาา (Work in Process/WIP) หรอื สินคา้ ระหว่างผลติ (Goods In Process ) ดังนน้ั หากกจิ การต้องการคานวณต้นทุนสนิ คา้ ที่ผลติ เสร็จ หรอื ต้นทุนสนิ ค้าสาเรจ็ รปู จะตอ้ งนาาตน้ ทุนของงานระหว่างทาหรอื สินค้าระหวา่ งผลิตมาหกั ออก ดงั น้นั การคานวณต้นทนุ สนิ ค้าท่ผี ลติ เสรจ็ จะเป็นดงั นี้ ถา้ ต้องการคาานวณต้นทนุ สินค้าทผ่ี ลิตเสรจ็ ตอ่ หนว่ ย ใหน้ าาจาานวนหนว่ ยของสินคา้ ทผ่ี ลติ เสร็จไปหารต้นทนุ สนิ คา้ ทผ่ี ลติ เสร็จดังนี้

งานระหวา่ งทาาปลายงวดจะยกไปผลิตต่อในงวดบัญชีถัดไปเรียกวา่ งานระหวา่ งทาาตน้ งวด ดังน้นั การคานวณตน้ ทุนสนิ คา้ ทีผ่ ลติ เสร็จในงวดบัญชถี ดั ไปจะเปน็ ดังน้ีการคานวณ กจิ การที่จาหนา่ ยสนิ คา้ ไม่ว่าจะเป็นกิจการ ตน้ ทนุ ขาย ซ้อื ขายสนิ คา้ หรอื กิจการผลติ ยอ่ มต้องการทราบ ต้นทนุ ขาย เพื่อจะไดค้ านวณกาไรขาดทุนของกิจการสาหรับ กิจการซื้อขายสินคา้ จะคานวณได้จากสินคา้ สาเรจ็ รูป ตน้ งวดบวกซือ้ สทุ ธหิ ักสนิ คา้ สาเร็จรูปปลายงวด ดงั น้ี

สว่ นการคานวณตน้ ทนุ ขายของกจิ การอุตสาหกรรมที่ ใชว้ ิธบี ญั ชสี ินค้าคงเหลอื แบบสนิ้ งวด จะตอ้ งคานวณตน้ ทุนสินคา้ ท่ี ผลติ เสรจ็ หรือต้นทนุ สนิ คา้ สาเรจ็ รูปกอ่ นจึงจะคานวณตน้ ทุนขาย ได้โดยคานวณ ได้จากสนิ ค้าสาเรจ็ รปู ต้นงวดบวกตน้ ทนุ สนิ คา้ ท่ี ผลติ เสรจ็ หักสนิ ค้าสาเร็จรปู ปลายงวดสาหรับกิจการ ท่ีใชว้ ธิ ีบัญชี สนิ ค้าคงเหลือแบบต่อเนอ่ื งไมต่ อ้ งคานวณหาต้นทุนขายเพราะทุก คร้งั ทมี่ ีการจาหนา่ ย สินคา้ กจิ การจะบันทึกตน้ ทุนขายทันทีการ คานวณตน้ ทนุ ขายเปน็ ดงั นี้


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook