Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา (SriLanta Resort and Spa)

ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา (SriLanta Resort and Spa)

Published by Helper Forwork, 2022-03-14 13:17:01

Description: ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา (SriLanta Resort and Spa)

Search

Read the Text Version

ศรีลนั ตา รสี อร์ท แอนด์ สปา (SriLanta Resort and Spa)

ศร�ลันตา ร�สอรท แอนด สปา เปนโรงแรม 4 ดาว ต้ังอยูที่หาดคลองนิน เกาะลันลันตา จังหวัดกระบี่ เกาะลันตา เปนเกาะท่ีมีช่ือเสียง ถูกจัดอันดับวาเปนเกาะที่สวยที่สุด และเปนที่ นิยมของนักทองเท่ียวจํานวนมาก โดยพ้�นที่ ของร�สอรทรวมท้ังหมดประมาณ 35 ไร พ้�นท่ี แบงออกเปน 2 โซนดวยกัน คือ โซนหองพัก และโซนพักผอน SriLanta Resort and Spa is a four-star hotel located at Klong Nin Beach, in Krabi Province. Koh Lanta renowned for its outstanding natural beauty and as a tourist destination. The resort covers around 35 rai in total divided into two zones: the guest room zone and the relaxation zone. 01 | SriLanta Resort and Spa

ภ า ย ใ น ร � ส อ ร  ท มี อุ โ ม ง ค  ใ ต  ดิ น ใ ห  เ ดิ น ล อ ด ไ ป ยั ง อี ก ฝ   ง ไ ป ม า ไ ด  แทนการขามถนนเพ่�อลดอันตรายทางอุบัติเหตุที่จะเกิดข้�น ในสวน ของหองพักจะอยูบนเนินเขา โซนพักผอนอยูบร�เวณหนาหาด จะมี บร�การสระวายนํ้าพรอมว�วทะเลหนาหาดจํานวน 3 สระ และ สนามหญาท่ีกวางขวางสามารถทํากิจกรรมตางๆได มีบร�การ ในสวนของรานอาหารที่มีชื่อวา Surya Restaurant ที่ใหบร�การ อาหารไทยรวมสมัยและอาหารนานาชาติ มีทั้งที่นั่งแบบ Indoor และ Outdoor ท่ีสามารถนั่งชมพระอาทิตยพรอมทั้งเพลิดเพลิน กับความสงบของเสียงคล่ืนและความงดงามของทะเลอันดามัน ดื่มด่ํากับบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ีร�มหาดกับค็อกเทลแกวโปรด ของคุณ Inside the resort, there is an underground tunnel that you can walk to the other side instead of crossing the road to reduce the danger of accidents that will occur. The rooms are on a hill. The relaxation zone is located in front of the beach. There are three swimming pools with a view of the sea, as well as large lawns for various activities. Surya Restaurant, a service within the restaurant, serves contemporary Thai and foreign cuisine. There are both indoor and outdoor seating where you can sit and watch the sun set while listening to the waves and admiring the Andaman Sea's magnificence. You can enjoy your favorite cocktail while soaking up the romantic seaside atmosphere. SriLanta Resort and Spa | 02

บรรยากาศภายในร�สอรทจะเนน เอกลักษณท่ีมีความเปนธรรมชาติ ผอ นคลาย รม รน่� สบายใจ เพราะวา เมื่อเขาไปพักเราจะไดเห็นท้ังว�ว ทะเลและว�วเขาในเวลาเดียวกัน อีกท้ังยังมีบร�การและกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน การทัวรเกาะ ดํานํ้าดูปะการัง พายคายัคบร�การ ซัก-ร�ด รถรับ-สงไปยังหองพัก/ สนามบิน และเชารถมอเตอรไซค อีกดวย The resort's atmosphere will be focused on its distinctiveness, which will be natural, peaceful, shaded, and pleasant. The distinctiveness of the resort is its serene atmosphere and natural landscape. Guests can enjoy the view of sea and mountain at the same time. Recreational activities including an island tour, snorkeling and kayaking are offered. Laundry, taxi and shuttle services are available, also have motorbike for rent. 03 | SriLanta Resort and Spa

Room Type ตางๆภายในโรงแรม รส� อรท จะประกอบไปดว ยหอ งพกั แบบเปน หลงั ทม่ี าพรอ มกบั วว� สวนทสี่ วยงาม วว� ภเู ขา และวว� ทะเล การออกแบบ และตกแตง หอ งพกั จะเนน ความเรย� บงา ยแตม คี วามเปน เอกลกั ษณเ ฉพาะตวั ใสใ จทกุ รายละเอยี ดโดยเนน ใชว สั ดจุ าก ธรรมชาติ เนน ความสะดวกสบายพรอ มไปดว ยสง�ิ อาํ นวยความสะดวกทคี่ รบครนั ในทกุ ๆหอ ง ไมว า จะเปน อา งอาบนาํ้ จากซุ ซ/ี่ ธรรมดา ฝก บวั นาํ้ รอ น/เยน็ เตยี งเดยี่ วขนาด King size เตยี งคมู นิ บิ าร สมารท ทวี � ตเูยน็ โซฟา ยากนั ยงุ และตเูซฟ Various room types within the hotel The resort consists of bungalows with wonderful garden, mountain, and sea views are available at the resort. The rooms design and decorate are modest but distinctive, emphasize the usage of natural materials by paying close attention to every detail focus on comfort, with all of the necessary facilities in every room, whether it's a hot/cold shower in a jacuzzi or a regular bathtub, hot/cold shower, a king-size single bed, a double bed, a minibar, a smart TV, a refrigerator, a sofa, mosquito repellent, and a safe are all available. The plantation (42 ตารางเมตร) เปนหองพักแบบว�ลลามีระเบียง อางอาบนํ้า และหองน้ํา แบบเปด จะไดบรรยากาศเหมือนอยูทามกลางสวน ผนังหองจะถูกออกแบบใหเปนกระจกเปดโลงเห็นตนไม ใบหญา อยางชดั เจน The plantation (42 square meters) The plantation, there is a patio, a bathtub, and an open bathroom in this villa. It feels as though you are in the center of a garden. The room's walls are open-air glass, allowing visitors to see the grass and trees plainly. SriLanta Resort and Spa | 04

Moonlight Suite (52 ตารางเมตร) หอ งพักท่ีมาพรอ มความผอนคลายจากการแชอางจากซุ ซท่ี ร่ี ะเบียงสวยๆไดท กุ เวลา เห็นว�วทะเลหรอ� ว�ว พระอาทิตยต กท่ีจะสรา งความประทบั ใจและความทรงจาํ ชวงเวลาทแี่ สนพ�เศษในการมาพักผอ นในครั้งน้ี Moonlight Suite (52 square meters) A room with a jacuzzi and a lovely balcony See the sea view or sunset view that will leave you speechless and remind you of the memorable moments you had during your holiday. 05 | SriLanta Resort and Spa

Forest Suite (52 ตารางเมตร) หอ งพกั ทมี่ กี ารออกแบบรว มสมยั มคี วามแตกตา งเฉพาะตวั ทจี่ ะชว ย สรา งแรงบนั ดาลใจและเตมิ เตม็ วนั พักผอนใหเปนวันหยุดสุดพ�เศษ ไปกบั หอ งทสี่ ามารถแชอ า งจากซุ ซี่ พรอมชมว�วสวนตรงระเบียงที่ เปดโลงแบบสบายตาและสบายใจ Forest Suite (52 square meters) A room with a contemporary design, there are individual differences that will help inspire and complete your vacation into a special vacation, relax in a jacuzzi on the open patio while taking in the garden views. SriLanta Resort and Spa | 06

Could Suite (48 ตารางเมตร) เปน หอ งพกั ทมี่ อี า งอาบนา้ํ สามารถมองเหน็ วว� ทะเลอนั ดามนั ทส่ี วยงามสดุ ลกู หลู กู ตา แถมยงั มองเหน็ ไปถึงเกาะพ�พ�และเกาะหาในเวลาเดียวกันไดอยางชัดเจน พรอม ว�วพระอาทิตยตกท่ีหาดูไดยาก Could Suite (48 square meters) It's a room with a bathtub that looks out over the lovely Andaman Sea for miles. Furthermore, you may see both Phi Phi and Ha Islands at the same time. with a spectacular sunset view. 07 | SriLanta Resort and Spa

Earth Suite (48 ตารางเมตร) หอ งพักทม่ี าพรอ มกับว�ว ธรรมชาตอิ นั เงย� บสงบและ โอบลอมไปดวยตนไม นานาพนั ธุพรอ มเตยี งนมุ ๆ และอา งอาบนาํ้ สาํ หรบั การ พักผอนแบบเต็มรูปแบบ ตลอดการเขาพัก Earth Suite (48 square meters) A room with a serene natural outlook with many trees surrounding it. Soft beds and bathtubs ensure total comfort during your stay. SriLanta Resort and Spa | 08

สาํ หรบั ใครท่ีอยากสัมผสั บรรยากาศหองพัก ที่สบายและเง�ยบสงบมคี วามเปนสวนตวั แบบน้ี ตองมาพักทศี่ รล� นั ตา รส� อรท แอนด สปา (SriLanta Resort and Spa) เทา นนั้ นะคะ To anyone who wishes to enjoy the environment of a nice and quiet room with complete solitude. SriLanta Resort and Spa is a must-visit destination.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook