Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รวม สังคม65

รวม สังคม65

Published by Guset User, 2022-07-19 07:05:46

Description: หนังสือ รวมรายชื่อสมาชิกเเละอาจารย์สาขาสังคมปี2565

Keywords: สาขาสังคม,นักศึกษา65,มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

Search

Read the Text Version

เเนะนำสมาชิก สาขาสังคมศึกษากลุ่ม3

ศ.ดร.ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาสังคมศึกษา 3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ถ้าไม่มีการก้าวขาข้างใดข้าง หนึ่งออกไป ก็จะไม่มีขาอีก ข้างที่จะก้าวต่อไปในอนาคต นางสาว ณัชชา คำลือ ชื่อเล่น วิว สาขา สังคฟมศึกษา ห้อง3 รหัส:65181100307 :Natcha Khamlue :view.natcha

เรียนอาจเหนื่อยแต่. คนที่ส่งเราเรียนเหนื่อยกว่า นางสาวทัศนีย์ แตงคง ชื่อเล่นเอิน สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100311

ถ้าไม่มีการก้าวขาข้างใดข้าง หนึ่งออกไป ก็จะไม่มีขาอีก ข้างที่จะก้าวต่อไปในอนาคต นางสาว นีรภา ฟองสุจันทร์ ชื่อเล่น ไอซ์ สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100315

เมื่อไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็ต้อง ชอบในสิ่งที่มี นาย จิรายุทธ์ สินดี ชื่อเล่น เอิ๊ก สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100304

งานไม่ทำ จำแต่คำคม นายอชิตพล มั่นเจริญ ชื่อเล่น:บูม สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100326

อย่าพึ่งท้อแท้ ในสิ่งที่ยังไม่ได้พยามยาม นางสาวกรพินธ์ มูลรัตน์ ชื่อเล่นกิ๊ฟ สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100301

\"อย่าอ้อนขอ ให้ไขว่ขว้ามา แล้วเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการ\" นายภัทธนันต์ ผลเทิ้ม ชื่อเล่น : ฟุก สาขาสังคมศึกษา รหัส : 65181100319

ความพยายามอยู่ไหน ความสำเร็จอยู่นั้น นางสาวพรณิชฌา ควรคงตระกูล ชื่อเล่น จีจี้ สังคมศึกษา ห้อง รหัส 65181100316

ไม่มีความสำเร็จใดได้มา โดยที่ไม่มีพยายามและ ความอดทน นางสาวทิพย์อาภรณ์ พุ่มโพธิ์ ชื่อเล่น แพรว สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100312

\" ความสุข ต่อให้เป็นเรื่อง เล็กน้อย ก็คือความสุข \" นางสาวโยษิตา ชื่นสิน ชื่อเล่น ตังค์ สาขาสังคมศึกษ ห้อง รหัส 65181100320

ชีวิตคนเราสั้น จงทำในสิ่ง ที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่ง ที่ทำ เพราะอดีตกับปัจจุบัน ห่างกันแค่วินาทีเดียว นายณัฐวุฒิ พิงคสัน ชื่อเล่น ด้า สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100329

ความสุขจะเกิดขึ้นทันที แค่ เราปล่อยวางอดีต แล้ว หยุดกังวนถึงอนาคต นางสาวพรนภา สายคำ ชื่อเล่น กิ๊ฟ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100317

ถ้ามัวแต่เดินตามรอยเท้า ของผู้อื่น แล้วเรามีรอยเท้า เป็นของเราไหม นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ธารากุล ชื่อเล่น ดา สาขาสังคมศึกษา รหัส65181100306

อดีตคือบทเรียน อนาคตคือบททดสอบ นางสาวดวงใจ ชนะมงคลกุลชื่อ เล่น ดาว สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100310

อ่อนโยน แต่อย่า อ่อนแอ นางสาวกานต์สินี เก่งกุญชร ชื่อเล่น กานต์ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100302

เหนื่อยก็พักผ่อน พัก แล้วก็ทำต่อก่อนที่จะ สายไป นาย อธิยุต วิเวกวนารมณ์ ชื่อเล่น ชิดา สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100327

พยายามทำวันข้าง หน้าให้ดีที่สุด นางสาว ณัฐชยา ประพฤติชอบ ชื่อเล่น นิก สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100308

เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่ เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่จะ เติบโตขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับ ความท้าทาย น.ส.สุริยา ศรีบุญดีสกุล ชื่อเล่น ลาร์ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100325

ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่ง ต้องขยัน นาย นนทกร กองเเก้ว ชื่อเล่น เต้ย สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100313

ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด นางสาวสุทธิพร ทัศนสัมพันธ์ ชื่อเล่นสุ สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100324

ทุกปัญหามักมีทางออก เสมอ จงสู้ด้วยใจและ ศรัทธา นางสาว นิจจารีย์ รินเสน ชื่อเล่น ออย สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100314

รรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้น มา เพื่อให้เรารู้จักคำ ว่าการต่อสู้ในชีวิต นาย อนุชา วงศ์ชัยเจริญ ชื่อเล่น นุ สาขาส้งคมศึกษา รหัส65181100328

วิธีที่ดีที่สุดในการทำนาย อนาคตก็คือ การสร้างมัน ขึ้นมาเอง นางสาว สิริกัญญา มังกะละ ชื่อเล่น เจน สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100323

ความพยามครั้งที่100 ดี กว่าท้อถอยก่อนจะทำ นาย เกรียงศักดิ์ จีนะ ชื่อเล่น ต้าร์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100303

ไปให้สุดแล้ว หยุดที่คำว่า สำเร็จ นางสาวจิราลักษณ์ มีเบญจรงค์ ชื่อเล่น หน่อย สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100305

ท้อไม่ได้ พ่อแม่รออยู่ นางสาวณัฐณิชา วงษ์วริศกุลชัย ชื่อเล่น มายมี่ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100309

บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ...ถ้า มันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่ง เราก็ควรจะเก็บ..ถ้ามัน เป็นความเจ็บที่น่าจำ นายวาริชาต เรือนปัญญา ชื่อเล่น เมฆ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100321

เส้นชัย ไม่ได้วิ่งเข้ามาหา เรา เราต่างหากต้องวิ่ง เข้าหามัน นายสมชาย แซ่ย่าง ชื่อเล่น ชาย สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100322


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook