Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Thái Sơn Download
  • 0
  • 0
SPARTA VFX Portfolio
SPARTA VFX là đơn vị cung cấp các giải pháp chuyên sâu về kỹ xảo điện ảnh cũng như sản xuất các sản phẩm hình ảnh từ Live Action, Full CG tới Film, Game Cinematic Trailer và TVC, MV.

Với đội ngũ sáng tạo và quy trình chuyên nghiệp, chúng tôi đem lại cho người xem những trải nghiệm hình ảnh hoành tráng, ấn tượng và độc nhất nhằm in sâu những giá trị thương hiệu của khách hàng trong tâm thức.
_________________________________________

SPARTA VFX provides in-depth Visual Effects solutions as well as production for visual products from Live Action, Full CG to Film, Game Cinematic Trailer and TVC, MV.

With a team of creative artists and professional pipelines, we bring to the viewers the majestic, impressive and unique visual experiences to imprint the brand values in their minds.

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Create your own flipbook
View Text Version Likes : 0
Category : All Report
  • Follow

  • Upload

  • 0

  • Embed

  • Share

SPARTA VFX Portfolio