Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือวันลา

คู่มือวันลา

Published by ama_parisa, 2023-03-30 06:44:21

Description: คู่มือวันลา

Search

Read the Text Version

คู่มือวันลา พนั กงานส่วนตำบล และพนั กงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

กฎหเมกีา่ยยวรข้ะอเบงียบที่ 1.1 ประกาศ ก.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ส่วนที่ 5 1ก.2ารลราะเบข้ีอยบ31ส0ำน-ักข้นอา3ย4ก7 รัฐมนตรีว่าด้วยการลา ของข้าราชการ พ.ศ.2555 1.3 พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5 ) 1.4 มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทการลา มี 11 ประเภทได้แก่ 2.1 ลาป่วย (60) 2.2 ลาคลอดบุตร(90) 2.3 ลากิจส่วนตัว (30) 2.4 ลาพักผ่อน (10) 2.5 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (120) 2.6 ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 2.7 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 2.8 ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 2.9 ลาติดตามคู่สมรส 2.10 ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร(ไม่เกิน 15 วัน) 2.11 ลาไปฟื้นฟู สมรรถภาพด้านอาชีพ (ไม่เกิน 12 ด.)

วิธีนับวันลา การนับวันลาให้นับตามปีงบประมาณ การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่ง ใบลา อนุญาตให้ลา และคำนวณวันลา ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาป ระเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่ มิใช่วันลาป่วย ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับอันตราย หรือการเจ็บป่วย เพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจวันลาส่วนตัว และวันลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทำการ การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัว ซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจอนุญาตระดับ ใด ให้นำใบลาเสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต
Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook