Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ 20630 20636

เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ 20630 20636

Published by pratumphon seedangluaeng, 2022-11-15 13:57:39

Description: Ebook เรื่องระบบของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและมัลติมีเดีย เสนอ ครูสุนทร ปานบุษราคัม และ ครูเอกศักดิ์ คล้ายพันธุ์

Search

Read the Text Version

อบี คุ เรื่อง… ระบบคอมพวิ เตอร เดก็ ชาย อดิราภ ปญญา 20636 เดก็ หญิง ประทมุ พร สแี ดงเหลือง 20630

สารบัญ บทนาํ : 101-105 ระบบคอมพวิ เตอร

ระบบคอมพวิ เตอร ระบบ (System) หมายถึง ข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ท่ีมีการกาํ หนดการปฏิบตั ิอยา่ งชดั เจนวา่ ตอ้ งทาํ อะไรบา้ ง เพ่ือใหไ้ ดผ้ ลอ อกมาตามท่ีตอ้ งการ ข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานจะตอ้ งปรากฏใหท้ ราบโดยทว่ั กนั ไม่วา่ จะอยใู่ นรูปของเอกสารหรือส่ืออิเลก็ ทรอนิกส์ หรือโดยวธิ ีการอื่นๆ

การเขาใจปญหาเรอื่ งระบบคอมพวิ เตอร การทํางานของเครอื่ งคอมพิวเตอร จะทําตามโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นมา ทุกประการ ดงั นน้ั การนาํ เครอ่ื งคอมพิวเตอรม าชวยสาํ หรบั การแก ปญ หา จงึ ตองมโี ปรแกรมสาํ หรบั การแกป ญ หานั้น เพอ่ื สงั่ การให เครื่องคอมพิวเตอรท าํ งานตามตองการ ผทู ี่ทําการเขียนโปรแกรมจึง ตองทราบถึงวิธกี ารของการแกปญ หาทตี่ อ งการแกไ ขทกุ ขนั้ ตอน จาก น้ันจึงทาํ การเรียบเรยี งลาํ ดับขน้ั ตอนวิธีการทํางานตง้ั แตข ้ันตอนแรก จนถึงข้ันตอนสุดทาย แลว นําขน้ั ตอนวธิ ที ไี่ ดเรยี บเรยี งข้ึนมาเขยี นเปน โปรแกรมคอมพิวเตอรตอ ไป การเขยี นโปรแกรมคอมพวิ เตอรจ ะย่งิ ใชเ วลาเพม่ิ มากขึ้น การเขยี น เอกสารประกอบการทํางานของโปรแกรม ทําใหการปรบั ปรุง พัฒนาการทาํ งานของโปรแกรมในภายหลัง สามารถทาํ ไดส ะดวกยง่ิ ขนึ้

ส่ิงท่เี ปนอันตรายตอระบบคอมพวิ เตอร 1. ความรอ น ไดแก ความรอนทเี่ กดิ ข้นึ ภายในเคร่อื งคอมพพิวเตอรเองและ ภายนอกเครือ่ งคอมพวิ เตอร เนื่องจาก คอมพวิ เตอรเปน อุปกรณ อิเล็กทรอนกิ สที่ ตองใชกระแสไฟฟาในการทาํ งาน เปน สาเหตุใหมกี ระแสไฟฟาทเี่ ปน พลังงานให กับอปุ กรณภ ายในบางสวนสญู เสอี อกมาในรูปของความรอน ซง่ึ ความรอ นน้ีเองเปน สาเหตุของความเสยี หายกัยอุปกรณภ ายในเครอ่ื งคอมพวิ เตอร 2. ฝนุ ผง อาจทําใหเกดิ ปญ หาหลายอยา ง เพราะฝุนสามารถเกาะพ้นื ผวิ ชิน้ สวน อปุ กรณภ ายในเคร่อื งคอมพวิ เตอร เชน แผงวงจรภายใน เม่อื นานๆ ไปจะเคลือบหนาข้ึนและยึดตดิ แนนจนทําใหเปน ฉนวนก้นั ความรอ นทาํ ให แผงวงจรนนั้ ไมสามารถระบายความรอนไดซง่ึ เปนผลเสียตอ เครอื่ งคอมพวิ เตอรโดยตรง เพราะฉะน้นั ควรกาํ จดั ฝุนผงภายในเครอื่ งคอมพิวเตอร อยา งสมํ่าเสมอ ถา เปน เครื่องทใี่ ชในบา นควรทาํ ความสะอาด อยา งนอยป 3. นาํ้ และของเหลว เปนส่งิ ที่มผี ลกระทบตอเครื่องคอมพวิ เตอรไ ดง าย สาเหตเุ พราะ นาํ้ และของเหลวจะเขาสรู ะบบคอมพวิ เตอรไดห ลายทาง ดวย กันทางทีด่ คี วรหาพลาสติกมาคลมุ เครือ่ งไวเมือ่ ไมใ ชง าน

ประโยชนข องระบบคอมพิวเตอร 1. การใชอปุ กรณร ว มกันเครอื ขา ยคอมพิวเตอรทาํ ใหผูใช สามารถใชอุปกรณ ขางที่ตอพว งกบั ระบบคอมพิวเตอร รวมกนั ได อยา งมปี ระสิทธิภาพ เชนเครอ่ื งพิมพ ดสิ กไ ดรฟ ซีดีรอม สแกนเนอร เปนตน ทําใหประหยัดคา ใชจ า ย ไมต องซอ้ื อปุ กรณท มี่ ีราคาแพง เชอื่ มตอ พวงใหกับ คอมพวิ เตอรท ุกเครือ่ ง 2. การใชโ ปรแกรมและขอมูลรว มกันได้ การเชือ่ มตอคอมพิวเตอรเปนเครอื ขาย ท้ังประเภทเครือขา ย LAN , MAN และ WAN ทาํ ใหค อมพิวเตอร สามารถสอื่ สาร แลกเปลี่ยนขอ มูลระยะไกลได โดยใชซอฟตแวรป ระยกุ ตทาง ดานการตดิ ตอ สอ่ื สาร โดยเฉพาะอยางยงิ่ ในระบบเครือขา ยอนิ เทอรเนต็ มีการใหบ ริการตา ง ๆ มากมาย เชน การโอนยายไฟลขอมูล การใชจดหมายอเิ ลก็ ทรอนกิ ส (Electronic Mail) การสืบคน ขอ มูล (Serach Engine) เปน ตน 3. ความประหยัด นําระบบเครือขายคอมพวิ เตอรมาใช จะเหน็ วาตอ งใชเ ครอ่ื ง พิมพอ ยา งนอย 5 - 10 เคร่ือง มาใชงาน แตถามี ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแลว สามารถใชเ คร่อื งพมิ พ ประมาณ 2-3 เครือ่ งกเ็ พยี งพอตอการใชง านแลว เพราะวา ทุกเครือ่ งสามารถใชงานเคร่ืองพิมพเคร่ืองใดกไ็ ดท อ่ี ยใู นระบบ เครือขายเดยี วกนั

เคล็ดลับในการปอ งกันระบบคอมพิวเตอร ดแู ลซอฟตแวรทั้งหมดใหท ันสมยั อยูเ สมอ ตรวจสอบใหแ นใจวาไดเปดการอัปเดตอตั โนมัติใน Windows Update เพอื่ ให Windows, Microsoft Office และแอปพลิเคชนั Microsoft อ่ืนๆ ทนั สมัยอยเู สมอ เปด การอปั เดตโดยอตั โนมัตสิ ําหรับซอฟตแ วรทไี่ มใชของ Microsoft ดวยเชนกนั โดย เฉพาะอยางเบราวเ ซอร Adobe Acrobat Reader และแอปอ่นื ๆ ทคี่ ุณใชเปน ประจาํ ใช ซอฟตแ วรปอ งกันไวรสั และอปั เดตใหเปนเวอรชันปจจบุ นั เสมอ

องคป ระกอบของระบบคอมพวิ เตอร คอมพวิ เตอรเปนอปุ กรณอ เิ ล็กทรอนิกสท ตี่ องท างานเปน ระบบ ดังนั้น สว นประกอบ แตล ะ องคป ระกอบจะตองทางานสมั พันธกนั เพอ่ื ใหบ รรลวุ ตั ถปุ ระสงค ซึ่งระบบ คอมพวิ เตอรป ระกอบดว ย องคป ระกอบสาคญั 4 สว น ไดแก ฮารดแวร โปรแกรม บุคลากร และขอ มูล

ลกั ษณะขอมลู ระบบคอมพิวเตอร ข้ันตอนที่ 1 : รบั ขอ มูลเขา (Input) เรม่ิ ตน ดว ยการนําขอมลู เขาเครอื่ งคอมพิวเตอร ซง่ึ สามารถผา นทางอปุ กรณช นดิ ตางๆ ขัน้ ตอนท่ี 2 : ประมวลผลขอ มลู (Process) เม่อื นาํ ขอมลู เขามาแลว เคร่ืองจะดาํ เนนิ การกับขอ มลู ตามคาํ สั่งท่ีไดร ับมาเพ่อื ใหไดผลลัพธ ขั้นตอนท่ี 3 : แสดงผลลพั ธ (Output) เปนการนาํ ผลลพั ธจากการประมวลผลมาแสดงใหท ราบทางอปุ กรณท ่กี ําหนดไว

ระบบคอมพวิ เตอรแ บง ไดก ่ีประเภท คอมพวิ เตอรส ามารถแบงประเภทออกไดเปน 4 ประเภทตามประสทิ ธิภาพใน การน าไปใช งานคือ ซูเปอรค อมพิวเตอร เมนเฟรมคอมพวิ เตอร มินิ คอมพวิ เตอร และไมโครคอมพวิ เตอร ซง่ึ มีการ นาคอมพวิ เตอรไ ปใช ประโยชนใ น องคก ร บริษทั การใชงานสว นบคุ คล เพราะมคี วามเรว็ สูง มคี วาม แมนยาสงู มีความเทีย่ งตรง มีความถูกตอ ง เชื่อถอื ได และมคี วามจุสงู


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook