Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คะแนนผลสัมฤทธิ์ ปี 64-63 สายชั้น ป.4 ก่อน-หลัง

คะแนนผลสัมฤทธิ์ ปี 64-63 สายชั้น ป.4 ก่อน-หลัง

Published by Hadee A-waekaji, 2022-11-09 16:03:44

Description: คะแนนผลสัมฤทธิ์ ปี 64-63 สายชั้น ป.4 ก่อน-หลัง

Search

Read the Text Version

ตารางท่ี ๑ ค่าเฉลี่ยผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน การคานวณหาคา่ มาตรฐานซี (Z – score) และหาคะแนนที (T – score ) วิชาศิลปะ (สาระทศั นศลิ ป)์ กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ \"การพัฒนาทักษะทางศลิ ปะ เรอ่ื ง การสร้างสรรค์งานทัศนศลิ ป\"์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสงขลา เขต ๑ ท่ี ชือ่ -สกุล ก่อนเรยี น Z-Score T- Score หลังเรยี น Z-Score T- Score สรปุ ผลคะแนน (ก่อนเรียน) 1 เด็กชำยศตคุณ หมะอุ (10) (10) Mean 6.53 10 1.60 66.01 10 1.33 63.33 S.D. 2.17 2 เด็กชำยกนั ตพงษ์ อำไพมังกร 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 Max 1 3 เด็กชำยมูฮยั มนิ เตยบ็ อำรี 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 Min ๑๐ 4 เด็กชำยธนกร สงแทน 6 -0.24 47.56 10 1.33 63.33 จำนวนผสู้ อบ 240 5 เด็กชำยธนนนั ท์ ต้นโพธิ์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 T Score>=40199 6 เด็กชำยรักษ์ธรรม เพ็งเพ็ชร 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 คิดเป็นรอ้ ยละ 82.92 7 เด็กชำยอชิระ รัตนวัน 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 8 เด็กชำยกฤติเดช พงศ์พฤกษ์ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 สรุปผลคะแนน (หลงั เรยี น) 9 เด็กชำยวมิ ำย เพ็ชรครำม 8 0.68 56.78 10 1.33 63.33 Mean 7.61 10 เด็กชำยธญั พสิ ิษฐ์ ลอยวสิ ุทธิ์ 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 S.D. 1.79 11 เด็กชำยวรัชญ์ สว่ำงพงศ์ 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 Max 10 12 เด็กชำยติณณภัทร์ พลู สุข 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 Min 5 13 เด็กหญิงวฤณภสั สมณะกิจ 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 จำนวนผสู้ อบ 240 14 เด็กหญงิ กวนิ ธดิ ำ อีมหมนั 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 T Score>=40195 15 เด็กหญิงองิ ฟ้ำ นริ ันดรรักษ์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 คิดเป็นร้อยละ 81.25 16 เด็กหญงิ ชื่นใจ จันทระ 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 17 เด็กหญงิ พชิ ญำ รำชแกว้ 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 18 เด็กหญิงกญั ญำณัฐ ขวัญแกว้ 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 19 เด็กหญงิ ภัทรวดี ช่ำงล้อ 5 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 20 เด็กหญิงชนกนันท์ เกื้อสุข 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 21 เด็กหญงิ กวนิ ธิดำ ทองดี 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 22 เด็กหญิงพรรษสรณ์ ทองนวลจันทร์ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16


23 เด็กหญงิ ปำณัสม์ นจิ ศักด์ิ 9 1.14 61.39 8 0.22 52.16 24 เด็กหญิงวริศรำ แสงสีดำ 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 25 เด็กชำยปัณณวชิ ญ์ ชูชำติ 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 26 เด็กหญิงณฐั นนั ท์ อำจณรงค์ 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 27 เด็กหญงิ ปุณญศิ ำ หนทู อง 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 28 เด็กหญงิ พิชญธดิ ำ หริ ัญสำลี 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 29 เด็กชำยธฤษณุ โยธำทยั 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 30 เด็กหญงิ ปญุ ชรัสมิ์ หนูทอง 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 31 เด็กชำยพชรฎณ พรหมหมวก 7 0.22 52.17 10 1.33 63.33 32 เด็กหญงิ พรนชั ชำ จีนเพชร 10 1.60 66.01 10 1.33 63.33 33 เด็กหญงิ สุภสั สร เนินพรหม 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 ป.4/1 34 เด็กชำยนธิ ดิ ล ทองจนี 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 35 เด็กชำยรัตนทตั วงศ์สุริยะ 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 36 เด็กหญงิ สิรินทรำ นวลปำน 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 37 เด็กหญงิ นลินี ชินวัตร 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 0.68 56.78 8 0.22 52.16 38 เด็กชำยวรภทั ร พรหมสุวรรณ 8 1.14 61.39 10 1.33 63.33 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 39 เด็กชำยเตชิต เจริญเนตรกลุ 9 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 0.68 56.78 10 1.33 63.33 40 เด็กชำยธีรเทพ สุดเอียด 6 0.22 52.17 8 0.22 52.16 41 เด็กชำยปวรุตม์ สังรี 7 42 เด็กหญิงปีตมณี แก้วมณี 8 43 เด็กหญงิ นพกำญจน์ ทองแกมแก้ว7 44 เด็กชำยธำมนธิ ิศ คงสวัสด์ิ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 45 เด็กชำยปญั ญำเอก จอมพงศ์ 8 0.68 56.78 10 1.33 63.33 46 เด็กชำยณฐั นนั ท์ ปำนแกว้ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 47 เด็กชำยกรวชิ ญ์ คงสี 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 48 เด็กชำยกองทพั กรีฑำภิรมย์ 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 49 เด็กหญงิ ไทลี แซนดร้ำ แมคโดนลั ด6์ -0.24 47.56 8 0.22 52.16 50 เด็กชำยกนั ตินนั ท์ คเชนทองสุวรรณ8์ 0.68 56.78 8 0.22 52.16 51 เด็กชำยพงศธร บุญพันธุ์ 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 52 เด็กชำยวชิรวิทย์ สัคคุณี 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 53 เด็กหญิงกำนต์พชิ ชำ ภิรมย์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 54 เด็กหญิงปำณิสรำ บญุ เพง็ 3 -1.63 33.72 7 -0.34 46.58 55 เด็กชำยปณุ ณกนั ต์ จันทรุวงศ์ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16


56 เด็กชำยภูเบศ หม่ันเจริญ 6 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 57 เด็กหญิงนัทรมน ปญั ญวรรณศิริ 5 -0.71 42.95 10 1.33 63.33 58 เด็กหญงิ รติกร คงทอง 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 59 เด็กหญิงศรำนชุ บุญฤทธิ์ 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 60 เด็กชำยกิตตินันท์ แกว้ ทอง 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 61 เด็กชำยณัฐพัชร์ ก้งเมง่ 7 0.22 52.17 10 1.33 63.33 62 เด็กชำยธีรภทั ร หนเู จริญ 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 63 เด็กชำยนิธศิ ธนำวศิ รุต 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 64 เด็กหญิงนัทธช์ นนั ทองคำ 7 0.22 52.17 8 0.22 52.16 65 เด็กหญิงปัณชญำ มันธริ ัตน์ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 66 เด็กหญิงพชิ ญำภคั บุญเลิศ 3 -1.63 33.72 6 -0.90 41.00 67 เด็กหญิงพมิ พช์ นำ จนั ทรบ์ ณั ดิษฐ์ 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 68 เด็กหญงิ พมิ พช์ นก แสงแกว้ 7 0.22 52.17 10 1.33 63.33 69 เด็กหญิงสิริรฎำ นวลประสงค์ 3 -1.63 33.72 3 -2.57 24.25 70 เด็กหญิงสุชำนนั ท์ หำญพยคั ฆ์ 10 1.60 66.01 10 1.33 63.33 71 เด็กหญิงภัทรธดิ ำ ศรีมกุ ข์ 10 1.60 66.01 10 1.33 63.33 72 เด็กหญงิ วชิ ญำพร โอชำอมั พวนั 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 73 เด็กชำยณฐั นนท์ แกว้ บญุ ส่ง 5 -0.71 42.95 10 1.33 63.33 74 เด็กหญิงศศิวิมล ผลบุญ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 75 เด็กหญิงสมสุข วงศ์มณี 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 ป.4/2 76 เด็กหญิงกันธิชำ เส้งรอด 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 77 เด็กชำยปณั ณธร ขุนมี 3 -1.63 33.72 7 -0.34 46.58 78 เด็กชำยคเชนทร์ เทพยำ 3 -1.63 33.72 7 -0.34 46.58 79 เด็กชำยภดู ิศ รัตนคุณ 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 80 เด็กชำยธนภทั ร เพชรชำติ 2 -2.09 29.11 7 -0.34 46.58 81 เด็กชำยธีธวฒั น์ บญุ นำ 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 82 เด็กชำยสิวะพร สังข์ทอง 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 83 เด็กชำยจริ ำยุ มุณีสว่ำง 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 84 เด็กหญิงวริ ัลพชั ร แซ่ตั้ง 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 85 เด็กหญิงชนกิ ำนต์ พลอยวเิ ลิศ 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 86 เด็กหญิงกวิสรำ วัฒนะ 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 87 เด็กหญิงอริสำ ทินวงค์เพชร 2 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 88 เด็กหญิงธนชั พร เศรษฐทอง 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 89 เด็กชำยภวัต พวงทอง 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 90 เด็กหญิงอติญำ คำสำ 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 91 เด็กหญงิ ภทั รำพร หนไู ชยแกว้ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16


92 เด็กชำยชนกพล โกสัยวตั ร์ 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 93 เด็กชำยชยำกร ดิษสระ 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 94 เด็กชำยณฐั ธพงษ์ เจียงเจริญโชค 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 1.14 61.39 10 1.33 63.33 95 เด็กหญิงณชิ กุล ถำวรชัย 9 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 96 เด็กหญงิ พิฌิตำ ฉำยศรี 7 -1.17 38.34 4 -2.02 29.83 97 เด็กชำยนัทธวฒั น์ ปรำบวงษำ 4 1.14 61.39 10 1.33 63.33 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 98 เด็กชำยพิรัชกร ขนุ สิทธ์ิ 9 0.68 56.78 8 0.22 52.16 0.68 56.78 9 0.77 57.75 99 เด็กหญิงนิยำพร ขนุ ทพิ ย์กองลำด 7 0.68 56.78 8 0.22 52.16 1.14 61.39 9 0.77 57.75 100 เดก็ หญงิ พรกมลพรรณ เพชรมีค่ำ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 101 เด็กหญิงพชิ ญำภคั ฉัตรทนั ต์ 8 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 102 เด็กหญิงโยษิตำ ชรำลักษณ์ 8 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 103 เด็กหญงิ รดำวรรณ ขุนทอง 9 -2.55 24.50 5 -1.46 35.42 104 เด็กชำยพรี วชิ ญ์ คิญชกวฒั น์ 8 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 105 เด็กชำยกฤติเดช เพชรรัตน์ 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 106 เด็กชำยเตชินท์ กชกรจำรุพงศ์ 7 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 107 เด็กชำยวรภัทร สำระเจริญ 5 0.68 56.78 8 0.22 52.16 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 108 เด็กชำยสุวโรจน์ ผลบญุ 1 0.68 56.78 10 1.33 63.33 -2.55 24.50 4 -2.02 29.83 109 เด็กหญงิ ณฐั ณิชำ ส่งแสง 7 1.14 61.39 10 1.33 63.33 ป.4/3 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 110 เด็กหญงิ วสิตำ โอเ่ อ่ยี ม 5 0.68 56.78 9 0.77 57.75 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 111 เด็กชำยพลวรรธน์ สุโขรัตน์ 6 -1.17 38.34 9 0.77 57.75 -2.09 29.11 9 0.77 57.75 112 เด็กชำยธนัชพล พฤฒิพฤกษ์ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 113 เด็กชำยปวรุตม์ วงศ์ค้ำคล่อง 5 1.14 61.39 9 0.77 57.75 114 เด็กหญิงภูริชญำ สภำพันธ์ 8 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 115 เด็กหญิงรุชดำ ยียมเจริญ 1 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 116 เด็กหญงิ ธนิ ิดำ นวลสุวรรณ 9 117 เด็กชำยกฤชนนท์ บญุ สุวรรณ 5 118 เด็กชำยธนวฒั น์ ก้งซ้ำย วลิ แลนด์ 8 119 เด็กชำยฐพงศธร วงศ์วรัณกุล 6 120 เด็กชำยณัฐชนน สุนทรสิงห์ 4 121 เด็กชำยอภิวชิ ญ์ เกตุแกว้ 2 122 เด็กชำยนพรุจ สุขแกว้ 8 123 เด็กหญงิ สุชำนชุ เทพยำ 9 124 เด็กหญิงณฐั กฤตำ ไพโรจนภ์ กั ด์ิ 4 125 เด็กหญิงพิชญำ เก้ือกลู 6 126 เด็กชำยกฤชนพตั คำแป้น 5


127 เด็กชำยปรเมศวร์ ปำโงว้ 2 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 128 เด็กชำยทักษ์ดนยั แก้วเล็ก 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 129 เด็กหญงิ ณชิ กำนต์ คำสุวรรณ 2 -2.09 29.11 7 -0.34 46.58 130 เด็กหญงิ กนกนิภำ ละวรรณแก้ว 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 131 เด็กหญิงลัลล์ลลิล สุยสิทธ์ิ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 132 เด็กหญงิ ชมพเู์ นกข อังส์ุ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 133 เด็กชำยคุณำนนท์ มสุ ิกเจริญ 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 134 เด็กชำยปำรเมศ ขวญั ทอง 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 135 เด็กชำยปยิ งั กูร เทพวำรินทร์ 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 136 เด็กชำยวุฒินนั ท์ ชุมภทู อง 6 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 137 เด็กหญิงฐำปนี ศรีประเสริฐ 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 138 เด็กหญงิ สุพรรษำ ไชยรัตน์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 139 เด็กชำยชัยอนันต์ ล่องแดง 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 140 เด็กชำยซอฟรอน บำเหะ 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 141 เด็กชำยดิษยธร ชัยศรี 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 142 เด็กชำยปภำวิน คงเจริญ 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 143 เด็กชำยพสั กร เวดชูแก้ว 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 144 เด็กชำยศรัณยภ์ ทั ร เรืองเสือ 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 145 เด็กหญงิ ธนั ยช์ ยำ เหล่ำกอ้ นคำ 8 0.68 56.78 10 1.33 63.33 146 เด็กหญิงอกั ษกิ ำ ลิ่มวชิรำนนั ต์ 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 147 เด็กชำยธนชำติ ประสมสุข 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 148 เด็กชำยวรำวุทธ สงฆส์ ุวรรณ 2 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 149 เด็กหญงิ กฤตพร แกว้ ประดิษฐ์ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 150 เด็กหญงิ ณัฎฐกำนต์ แซ่เจยี 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 151 เด็กหญิงณฐั ปภัสร์ สงแก้ว 5 -0.71 42.95 10 1.33 63.33 152 เด็กหญิงณัฐรดำ ส่งศรี 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 153 เด็กหญงิ ภัครดำ นทพี ทุ ธิกร 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 154 เด็กหญิงวำยภุ ัทร สินสวสั ดิ์ 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 155 เด็กหญงิ ศรำศิณี หนเู สน 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 156 เด็กหญงิ ศศิมำ เกตุแก้ว 1 -2.55 24.50 5 -1.46 35.42 157 เด็กหญิงอัยรดำ นุชรำช 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 ป.4/4 158 เด็กชำยบญุ ญอนันต์ ทพิ ยมนตรี 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 159 เด็กชำยเทพณรงค์ คงชีพ 5 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 160 เด็กชำยปณุ ณ์ ผ่ำยภเู ขยี ว 10 1.60 66.01 10 1.33 63.33 161 เด็กชำยรำมิล ชูพยัคฆ์ 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42


162 เด็กหญิงเปมกิ ำ กลอนกลำง 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 163 เด็กชำยณัฐนันท์ หริ ัญพนั ธุ์ 2 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 164 เด็กชำยเด่นภภู ูมิ แกว้ มณี 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 165 เด็กชำยทักษ์ดนัย สนิทมจั โร 5 -0.71 42.95 10 1.33 63.33 166 เด็กชำยเกียรติศักด์ิ สิริพงศำรกั ษ์ 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 167 เด็กชำยกฤษฎำ บุญญะคง 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 168 เด็กหญงิ ญำณศิ ำ แพนเดช 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 169 เด็กหญิงอธิษฐำน ชูน้อย 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 170 เด็กหญิงทวิ ำรัตน์ ปรีชำญำณ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 171 เด็กหญงิ จณิสตำ โสพกิ ุลพงศ์ 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 172 เด็กชำยภำคภมู ิ กลั ยำศิริ 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 173 เด็กชำยศรำวิณ น้ำแกว้ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 174 เด็กหญิงกมลชนก เดชสิงหโ์ สภำ 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 175 เด็กหญงิ ณฐั มน ด้วงศิริ 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 176 เด็กหญงิ ธีรตำ จันทร์เจริญ 10 1.60 66.01 10 1.33 63.33 177 เด็กหญิงพุทธชำด พว่ งแสง 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 178 เด็กชำยธนำ วงศ์ศิริ 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 179 เด็กชำยภูมพิ ัฒน์ จอกน้อย 4 -1.17 38.34 10 1.33 63.33 180 เด็กชำยวศิ ิษฏ หิตะพงษ์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 181 เด็กชำยศักยศ์ รณ์ รณรงค์ชัย 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 182 เด็กชำยปรัตถกร นชิ ลำนนท์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 183 เด็กชำยภรู ิทตั บินสัน 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 184 เด็กหญิงกำนต์ธดิ ำ จนั ทรัตน์ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 185 เด็กหญิงพนติ พชิ ำ ดวงสุวรรณ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 186 เด็กหญงิ ศศิกร ชุมแดง 6 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 187 เด็กหญิงสุวรรณี นำคะโร 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 188 เด็กหญิงธมลพรรณ กอ้ นเพชร 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 189 เด็กหญิงอคั ริมำ แกว้ ธรรมรตั น์ 4 -1.17 38.34 9 0.77 57.75 190 เด็กชำยนฤภทั ร วงวอน 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 191 เด็กชำยพิริยกร นวลจริง 4 -1.17 38.34 4 -2.02 29.83 192 เด็กชำยศุภำกร สุวรรณหอม 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 193 เด็กชำยอชิรวิชญ์ ไชยทอง 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 194 เด็กหญิงนทั ธห์ ทยั ขวญั วเิ ชยี ร 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 195 เด็กหญิงนสิ ำ รำเหม 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 196 เด็กหญิงเบญจพร เจีย้ นเซ่ง 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42


197 เด็กหญิงวริษฐำ อนันต์ 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 198 เด็กหญงิ ศิริวกำรณ์ สมทรง 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 199 เด็กหญงิ พีรดำ ดีทอง 8 0.68 56.78 10 1.33 63.33 ป.4/5 200 เด็กชำยนนทณ์ ภัทร แก้วกำเนดิ 7 0.22 52.17 8 0.22 52.16 201 เด็กชำยภำกร งำมพีระพงศ์ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 202 เด็กหญงิ ชนำกำนต์ อยจู่ ันทรำ 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 203 เด็กหญิงโจเล่ียน แองเจลลี่ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 204 เด็กหญงิ พริ ญำณ์ ทองนยุ้ 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 205 เด็กหญงิ พชิ ญส์ิ ินี เพชรรัตน์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 206 เด็กชำยจิรพัฒน์ จันทร์ไพฑรู ย์ 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 207 เด็กชำยอทิ ธิพล ไชยเสน 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 208 เด็กชำยพีระฎลย์ เอี่ยมสะอำด 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 209 เด็กหญงิ ศรศิลป์ วรรณโณ 2 -2.09 29.11 7 -0.34 46.58 210 เด็กหญิงนภสั นนั ท์ อรุณ 7 0.22 52.17 6 -0.90 41.00 211 เด็กชำยกษดิ ์ิเดช แทน่ สุวรรณ 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 212 เด็กชำยชญตว์ วทิ ยำโสภำนนท์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 213 เด็กชำยเตชินท์ บัวประโคน 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 214 เด็กชำยอับดลเลำะห์ พนั ธสุ ะ 2 -2.09 29.11 6 -0.90 41.00 215 เด็กชำยอิทธิพทั ธ์ จันทะศิลำ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 216 เด็กชำยเอกภพ จันทรมณี 7 0.22 52.17 8 0.22 52.16 217 เด็กหญิงชญำนิศ ชูหมนุ 3 -1.63 33.72 3 -2.57 24.25 218 เด็กหญงิ บญุ ฐิสำ หนูประกอบ 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 219 เด็กหญิงอำภัสรำ มเี สน 6 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 220 เด็กชำยณเดชณ์ จงบวรวงษ์ 5 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 221 เด็กชำยพงศกร หมพี ลัด 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 222 เด็กชำยภูมิพิพชั ร์ สุวรรณมณี 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 223 เด็กหญงิ เขมกิ ำ รัตนะ 2 -2.09 29.11 7 -0.34 46.58 224 เด็กหญิงปำณิศำ คงฆะ 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 225 เด็กหญงิ จิรัศยำ หนูโยม 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 226 เด็กชำยพชร คล่องทองคำ 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 227 เด็กชำยกิตติธัช จนั ทมณุ ี 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 228 เด็กชำยชยกร พันชู 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 229 เด็กชำยณัชนน โชติมณี 4 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 230 เด็กชำยตอริก หลำเบน็ สะ 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 231 เด็กชำยภศู ิต ดิษฐสุวรรณ 9 1.14 61.39 5 -1.46 35.42 232 เด็กหญงิ จนั จริ ำ บวั หมุน 10 1.60 66.01 10 1.33 63.33


233 เด็กหญิงปนติ ำ จนั ทภำโส 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 1.14 61.39 9 0.77 57.75 234 เด็กชำยพรรษวัฏ วทิ ยปรัชญำนันท9์ 1.14 61.39 9 0.77 57.75 0.68 56.78 8 0.22 52.16 235 เด็กหญิงพิชชำภำ สำรดิษฐ์ 9 66.01 10 1.33 63.33 236 เด็กหญิงพิชชำภำ ก้ิมชง 8 56.78 8 0.22 52.16 237 เด็กหญงิ ภัทรำพร ศรีชำติ 10 1.60 61.39 7 -0.34 46.58 56.78 10 1.33 63.33 ป.4/6 238 เด็กหญิงอชิรญำ แกว้ เคำรพ 8 0.68 50.00 คา่ เฉลี่ย 50.00 239 เด็กหญงิ อยั ยำ ใจแปน้ 9 1.14 240 เด็กหญิงชนสิ รำ แกล้วทนงค์ 8 0.68 คา่ เฉล่ีย


ตารางท่ี ๑ ค่าเฉล่ียผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทยี บก่อนเรียนและหลงั เรียน การคานวณหาคา่ มาตรฐานซี (Z – score) และหาคะแนนที (T – score ) วิชาศิลปะ (สาระทัศนศลิ ป)์ กลุ่มสาระการเรียนรศู้ ลิ ปะ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ \"การพัฒนาความรพู้ ื้นฐานทางศลิ ปะ เรื่อง ทัศนธาต\"ุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสงขลา เขต ๑ ที่ ชื่อ-สกุล ก่อนเรยี น Z-Score T- Score หลังเรียน Z-Score T- Score สรุปผลคะแนน (ก่อนเรยี น) (10) (10) Mean 4.97 1 เด็กชำยกฤตภำส วงศ์จนั ทร์ 5 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 S.D. 1.42 2 เด็กชำยธีรภัทร หะรัตพนั ธ์ 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 Max 1 3 เด็กชำยปณั ณวฒั น์ ชูชำติ 1 -2.55 24.50 5 -1.46 35.42 Min 10 4 เด็กชำยวรวุฒิ ประสมสุข 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 จำนวนผู้สอบ 228 5 เด็กชำยสรรเพชญ บริรักษ์ 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 T Score>=40146 6 เด็กชำยณัฐชนน เตชะโต 6 -0.24 47.56 10 1.33 63.33 คิดเป็นรอ้ ยละ 64.04 7 เด็กชำยกฤษกร ทองคำ 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 8 เด็กชำยวฒุ ภิ ทั ร ทองมำ 5 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 สรุปผลคะแนน (หลงั เรยี น) 9 เด็กชำยภดู ิส ชัยกจิ 4 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 Mean 7.01 10 เด็กชำยประภวิษณ์ุ ขนุ หลัด 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 S.D. 1.38 11 เด็กชำยกฤติพงศ์ วจิ ิตรเวชกำร 3 -1.63 33.72 6 -0.90 41.00 Max 5 12 เด็กชำยชนกฤดิ สังข์แก้ว 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 Min 10 13 เด็กชำยธรี ์ธวชั เพ็ชร์ล่อง 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 จำนวนผู้สอบ 228 14 เด็กหญงิ เบญญำภำ พูลรส 8 0.68 56.78 10 1.33 63.33 T Score>=40190 15 เด็กหญิงวรรณวิษำ จนิ ดำนำค 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 คิดเป็นรอ้ ยละ 83.33 16 เด็กหญงิ จริ ำรัตน์ เลิศสุธำวัลย์ 1 -2.55 24.50 5 -1.46 35.42 17 เด็กหญิงณภัทร สุวรรณมณี 5 -0.71 42.95 10 1.33 63.33 18 เด็กหญงิ ปรียำกร อนิ ทสระ 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 19 เด็กหญิงเอฬิกำ ไทยกลุ 6 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 20 เด็กหญิงชัชฎำ ศรีรักษ์เดช 4 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 21 เด็กหญงิ พิมพ์ลภัส คงมี 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 22 เด็กหญิงปพิชญำ พระธำตุ 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 23 เด็กหญงิ อสั รีนำ แสนเสนำะ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 24 เด็กหญิงพีรดำ เจริญจิต 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 25 เด็กหญงิ ศุพสิ รำ หมวกสกลุ 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 26 เด็กหญงิ กวินภัค คงเจริญ 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 27 เด็กหญงิ ณัฐยมล กำญจนเพญ็ 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 28 เดก็ หญิงพัทธธ์ รี ำ คเชนทองสวุ รรณ์ 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58


29 เด็กหญงิ แพรวำ บญุ ช่วย 4 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 30 เด็กหญงิ นิยตำ โพธบ์ิ ูลย์ 4 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 31 เด็กหญิงนนั ธิญำ ชุมยวง 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 32 เด็กหญงิ เจริน่ำ ปำนทมุ่ 6 -1.17 38.34 8 0.22 52.16 -1.63 33.72 7 -0.34 46.58 33 เด็กหญงิ ลำณินยำ จอกลอย 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 ป.4/1 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 34 เด็กหญงิ ปริชญำ คุณพิทักษ์ 6 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 -1.63 33.72 6 -0.90 41.00 35 เด็กหญงิ พรปวีณ์ ไทรงำม 4 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 36 เด็กหญิงธนัชญำ พลำยชมภู 3 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 37 เด็กหญิงภฤดำ กรุงไกรจักร 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 38 เด็กชำยอชิรวชิ ญ์ ชำญตะคุ 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 39 เด็กชำยอภธิ ำร จริ ะแพทย์ 2 -1.63 33.72 6 -0.90 41.00 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 40 เด็กชำยกลวัชร นำคแกว้ 3 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 41 เด็กชำยธนพนธ์ มำนะชำนิ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 42 เด็กชำยภำคิน แก้วนำแค 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 -1.63 33.72 6 -0.90 41.00 43 เด็กชำยภูมพิ ัฒน์ พรหมบริรักษ์ 6 0.68 56.78 9 0.77 57.75 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 44 เด็กชำยภูริณฐั วัชรเวชศฤงคำร 5 -1.17 38.34 9 0.77 57.75 -1.17 38.34 9 0.77 57.75 45 เด็กชำยภูวเดช แก้วประจันทร์ 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 46 เด็กชำยศุภกำร รุจิโกไศย 6 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 0.22 52.17 9 0.77 57.75 47 เด็กชำยพทิ วสั สุวรรณพรหม 4 48 เด็กชำยกันต์ธีภพ ภูมสิ มบตั ิ 6 49 เด็กชำยกษดิ ิ์เดช สงสั้น 3 50 เด็กชำยกฤติธี สวัสดิรักษำ 4 51 เด็กชำยกันติทตั เจริญ 4 52 เด็กชำยนภทั ร พันธส์ุ ะ 4 53 เด็กหญิงชัญญำนชุ ชัยออ่ นแกว้ 5 54 เด็กหญิงปภำวี เพชรเจย้ 5 55 เด็กหญงิ ภรภทั ร ชุมช่วย 6 56 เด็กหญิงชณสิ รำ รอดผล 3 57 เด็กหญงิ ภคั นันท์ ย่องลั่น 8 58 เด็กหญิงวรกมล พรหมสุวรรณ 2 59 เด็กหญิงนัจมยี ์ จันทร์คง 4 60 เด็กหญงิ ศรุตำ ติ้งหวงั 4 61 เด็กหญิงณัฐธชิ ำ อนนั ตะ 5 62 เด็กหญงิ วศินี จิตละเอยี ด 5 63 เด็กหญิงนฌิ ำ บุญช่วย 4 64 เด็กหญงิ ปญุ ญำดำ ไชยสุวรรณ 7


65 เด็กหญิงอนั ดำ บริรักษ์ 4 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 66 เด็กหญิงพมิ นศิ ำ สุวรรณชำตรี 3 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 67 เด็กชำยกอ้ งภพ สวสั ดิรักษำ 5 -1.17 38.34 8 0.22 52.16 -1.63 33.72 7 -0.34 46.58 68 เด็กชำยธนั ยพ์ ัทธ์ ปญั ญำวชิโรกุล 5 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 0.22 52.17 9 0.77 57.75 69 เด็กชำยรวโี รจน์ ทพิ ย์รัตน์ 4 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 70 เด็กชำยรัชพล ปำนเดย์ 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 -1.63 33.72 6 -0.90 41.00 ป.4/2 71 เด็กชำยสิรภพ คงหนู 6 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 72 เด็กหญงิ ประภัสสร สิทธิปกรณ์ 7 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 73 เด็กหญงิ พิชญำภัค พระธำตุ 3 -2.09 29.11 6 -0.90 41.00 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 74 เด็กหญงิ วรปภำ หนูนอ้ ย 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 0.68 56.78 9 0.77 57.75 75 เด็กหญิงสุชำนุช นชุ สำอำงค์ 3 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 76 เด็กชำยภทั รวฒั น์ โฮมแพน 3 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 77 เด็กชำยพชิ ญุตม์ พรหมหมวก 5 0.22 52.17 8 0.22 52.16 0.22 52.17 8 0.22 52.16 78 เด็กชำยวชิรวชิ ญ์ วีระเดชสุนทรชัย6 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 79 เด็กชำยกฤษฎำ ฆงั รัตนะ 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 0.22 52.17 9 0.77 57.75 80 เด็กชำยปนธร แกว้ ทองเหมอื น 3 0.22 52.17 8 0.22 52.16 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 81 เด็กชำยสุเมธ จินตกสิกรรม 2 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 0.68 56.78 9 0.77 57.75 82 เด็กชำยณพพิชญ์ กิ้มเส้ง 6 0.22 52.17 8 0.22 52.16 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 83 เด็กชำยพรี ภำส สุวลักษณ์ 5 84 เด็กชำยศุภกฤต อ่อนหนู 8 85 เด็กชำยเจตนอ์ มร นลิ สุวรรณ์ 5 86 เด็กชำยภัทรภณ เขมนำทนนท์ 4 87 เด็กหญิงวรี ินทร์ ผดุง 5 88 เด็กหญงิ นำริสกี หวงั จิ 6 89 เด็กหญงิ ณัฏฐดิ ำ สุขห่อ 7 90 เด็กหญิงเขมจริ ัสย์ ทองศรี 7 91 เด็กหญิงณชิ ำภัทร มณีรักษ์ 4 92 เด็กหญิงสุณัฏฐำ ชุมยวง 5 93 เด็กหญงิ สิริมำ เกตุระหงษ์ 5 94 เด็กหญงิ ณฐั ลภัส เทพโอสถ 7 95 เด็กหญิงกัญญำพัชร พทุ ธสุภะ 7 96 เด็กหญงิ จิรัชญำ โคพิชัย 5 97 เด็กหญงิ ชำลิสำ โกศล 4 98 เด็กหญิงปำลิตำ เทพยำ 8 99 เด็กหญิงปล้ืมฤทยั รอดแกว้ 7 100 เด็กหญงิ รัตนธร เพชรสุริยำ 5


101 เด็กหญงิ กรพนิ ธ์ุ แซ่กว๊ ย 6 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 102 เด็กชำยเอกภูมิ เพชรรัตน์ 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 103 เด็กชำยคณิศร ชุมรักษำ 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 104 เด็กชำยชัชพงศ์ ชิณพงษ์ 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 105 เด็กชำยปณุ ณวิช สุวรรณชำตรี 3 -1.63 33.72 7 -0.34 46.58 106 เด็กชำยยศวริศ กัญจนกำญจน์ 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 107 เด็กชำยศิรภัทร รัตนำภรณพ์ ิพฒั น6์ -0.24 47.56 9 0.77 57.75 108 เด็กชำยสมิทธ์ แก้วทอง 7 0.22 52.17 8 0.22 52.16 109 เด็กชำยสิรวิชญ์ โชติกิจภวิ ำทย์ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 110 เด็กหญงิ เกศแก้ว บูระพงค์ 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 111 เด็กหญงิ นภัทรสรำ เช้ือพรำหม์ 7 0.22 52.17 8 0.22 52.16 112 เด็กหญงิ อษุ ณยี กำญจน์ โสพิกุลพง2ศ์ -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 113 เด็กหญิงพิมพ์มำดำ แกว้ ทอง 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 114 เด็กชำยภูมพิ ฒั น์ ภวู เลิศพิทักษ์ 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 ป.4/3 115 เด็กชำยปณชัย เพชรบูรณ์ 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 116 เด็กชำยอภิวัฒน์ รักช่ำง 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 117 เด็กชำยรุซดีย์ มะฝน 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 118 เด็กชำยพิชญตม์ จติ จนั ทร์ 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 119 เด็กชำยปฐพี พูนสวสั ด์ิ 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 120 เด็กชำยภทั รพล วรรณเพ็ชร 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 121 เด็กชำยรัชชำนนท์ ขวัญอ่อน 7 0.22 52.17 8 0.22 52.16 122 เด็กชำยภำคิม สุวรรณโณ 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 123 เด็กชำยอินท์ โกไศยกำนนท์ 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 124 เด็กชำยเลิศพงศ์ ญำณภกั ดี 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 125 เด็กชำยคณิศร ณ พทั ลุง 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 126 เด็กชำยภรู ี ศิลำรำม 3 -1.63 33.72 7 -0.34 46.58 127 เด็กชำยอติรุจ คำสำ 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 128 เด็กหญงิ กลั ยกร จนั ทรแสง 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 129 เด็กหญิงวรัชญำ คิมหันต์ 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 130 เด็กหญงิ กมลทิพย์ เรืองมณี 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 131 เด็กหญิงพัชริญำ ตันเวชกุล 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 132 เด็กหญงิ พชิ ญธิดำ ฉัตรทันต์ 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 133 เด็กหญงิ พิชญำ ณรงค์กูล 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 134 เด็กหญิงบวรลักษณ์ เจริญสกุลวงศ1์ 0 1.60 66.01 10 1.33 63.33 135 เด็กหญิงกญั ญำณฐั ยำยมำก 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 136 เด็กหญิงณัฏฐพริ้มเพรำ ตังคะมณี 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00


137 เด็กหญงิ วริ ิยะดำ หำนกุ ุล 7 0.22 52.17 8 0.22 52.16 0.22 52.17 8 0.22 52.16 138 เด็กหญิงปณั ณภคั สุขกระจำ่ ง 7 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 0.22 52.17 9 0.77 57.75 139 เด็กชำยฐธภี ัทร สิริจริยำพร 2 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 0.22 52.17 8 0.22 52.16 140 เด็กชำยปภงั กร เอกนำมเรือง 7 -1.63 33.72 6 -0.90 41.00 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 141 เด็กชำยธนภัทร ขนุ อักษร 6 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 -2.09 29.11 6 -0.90 41.00 142 เด็กชำยญำณวุฒิ หมำนปุเต๊ะ 7 0.22 52.17 8 0.22 52.16 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 143 เด็กชำยฐิติวสั ส์ พิทักษว์ ัชรีกุล 3 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 144 เด็กชำยณฐั กรณ์ ขวญั ออ่ น 4 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 ป.4/4 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 145 เด็กชำยธนดล หงั สพฤกษ์ 4 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 146 เด็กหญิงฐำนดิ ำ ทองเทพ 2 -1.63 33.72 6 -0.90 41.00 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 147 เด็กหญงิ ณฐั นชิ ำ ชุมชำติ 7 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 148 เด็กหญงิ นลัทขวัญ ปญั ญำดี 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 149 เด็กหญงิ พิพรรษพร แสงอุไร 5 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 150 เด็กหญิงภูริพำ ศรีสุวรรณ 5 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 151 เด็กหญิงพฑั ฒดิ ำ ช่อดอก 6 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 0.22 52.17 8 0.22 52.16 152 เด็กชำยคมน์สันต์ เสนห่ น์ กุ ูล 2 1.14 61.39 10 1.33 63.33 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 153 เด็กชำยณัฐชนน เพช็ รสุวรรณ 6 0.22 52.17 8 0.22 52.16 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 154 เด็กชำยณฐั กมล กำฬจันโท 4 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 155 เด็กชำยณัฐวัศห์ แกว้ มณี 3 156 เด็กชำยติณณภพ จทุ อง 6 157 เด็กชำยภรู ินทร์ จันทรมำศ 4 158 เด็กชำยนะโม คงจันทร์ 4 159 เด็กชำยอินทรินทร์ เพชรชำตรี 5 160 เด็กหญิงชญำนิศ รอดผล 2 161 เด็กหญงิ จนั ทัปปภำ สุขะปณุ พนั ธ์ 4 162 เด็กหญิงณชิ ชำ กสุ สัย 4 163 เด็กหญงิ วริศรำ คำแปน้ 6 164 เด็กหญิงปวริศำ ปำนเส้ง 5 165 เด็กหญิงชัญญำนุช ใจซ่ือ 3 166 เด็กหญงิ กนษิ ฐำ รตะบุตร 7 167 เด็กหญงิ ณัฐธยำน์ ไชยบรุ ี 9 168 เด็กหญิงประพมิ พ์ภสั ร์ เฟอ้ื แก้ว 6 169 เด็กหญงิ ปญิ ชำน์ ฤทธีอิทธิพทั ธ์ 7 170 เด็กหญิงเพชรลดำ วีรพงค์ 5 171 เด็กหญงิ พลอยเพชร ชูพรหม 5 172 เด็กหญิงสุชญำ กุลปรีดำรัตน์ 4


173 เด็กชำยปัญญำกร สยมภำค 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 -2.09 29.11 2 -3.13 18.67 174 เด็กชำยเกยี รติศักดิ์ อเุ ทนะพนั ธุ์ 2 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 175 เด็กชำยชวนำกร กระจ่ำงวงศ์ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 176 เด็กชำยธรี พัฒน์ กำเหนดิ ทอง 6 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 177 เด็กชำยนฤพนธ์ อนิ ยำนวน 5 0.68 56.78 9 0.77 57.75 0.68 56.78 9 0.77 57.75 178 เด็กชำยปณั ณธร ทองนวน 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 179 เด็กชำยภำคิน ทองรักษ์ 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 180 เด็กชำยภำวนิ ถำวรสมบตั ิ 4 0.68 56.78 8 0.22 52.16 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 181 เด็กชำยศิวกร ไชยบปุ ผำ 8 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 ป.4/5 -2.09 29.11 5 -1.46 35.42 182 เด็กหญงิ ไซม่ำ สำโส๊ะ 8 0.22 52.17 8 0.22 52.16 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 183 เด็กหญิงนศิ ำกร ศรีลำพฒั น์ 5 0.68 56.78 8 0.22 52.16 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 184 เด็กหญิงเนตรทรำย ขุนทอง 5 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 185 เด็กหญงิ ปำริฉัตร ขันมณี 4 -1.17 38.34 8 0.22 52.16 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 186 เด็กหญงิ ปญุ ญศิ ำ จันทขวัญ 6 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 187 เด็กหญิงวริทธนิ์ ันท์ จิตต์เสโน 8 -1.63 33.72 7 -0.34 46.58 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 188 เด็กชำยธนกร ขำวศรี 2 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 189 เด็กชำยพสุ พงศ์สุชำติ 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 190 เด็กชำยนวศิลป์ ไพโรจน์ 2 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 191 เด็กชำยเตชสิทธิ์ เกตุแก้ว 7 192 เด็กชำยบุญภวิษย์ อนิ ทร์จันทร์ 6 193 เด็กชำยนฤเบศวร์ เฟอื่ งระย้ำ 8 194 เด็กชำยนินนำท บญุ ศิริ 6 195 เด็กชำยพรี วสั ทวิปริญญำสกุล 6 196 เด็กชำยเสฏฐวุฒิ ไชยรักษ์ 5 197 เด็กชำยณฐั วฒั น์ พันธุรัตน์ 4 198 เด็กชำยณฐภัทร ไชยหมำน 5 199 เด็กชำยบรรณสรณ์ ขุนเพชรวนั 5 200 เด็กชำยธนกร ขนุ ทอง 6 201 เด็กชำยเมธำวี นนทะสร 3 202 เด็กชำยปรรณคุณ ชัยยทุ ธวิโรจน์ 4 203 เด็กหญิงวรี ดำ คนทน 5 204 เด็กหญิงภัทรศยำ รังสิมนั ตุชำติ 4 205 เด็กหญิงภัทรภร สุขเขยี ว 6 206 เด็กหญงิ มติ รสินี คงเจ้ียง 3 207 เด็กหญงิ วรินทร คัคโนภำส 6 208 เด็กหญงิ สิริฌำกร จนั ทวรรณ์ 4


209 เด็กหญงิ เพชรนำ้ หน่งึ ล่องแดง 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 5 -1.46 35.42 210 เด็กหญงิ วริศรำ จนิ ดำนำค 4 -1.17 38.34 8 0.22 52.16 8 0.22 52.16 211 เด็กหญงิ สิรินดำ ศิริรักษ์ 7 0.22 52.17 8 0.22 52.16 6 -0.90 41.00 212 เด็กหญงิ ฐติ ำรีย์ เทพทอง 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 8 0.22 52.16 213 เด็กชำยจอมทัพ บญุ ชุบ 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 8 0.22 52.16 214 เด็กหญงิ พิชญธิดำ สำยชุมพันธ์ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 5 -1.46 35.42 215 เด็กชำยวรทย์ พืชมงคล 4 -1.17 38.34 8 0.22 52.16 8 0.22 52.16 216 เด็กชำยปรเมษฐ์ โรจนเ์ รืองนนท์ 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 8 0.22 52.16 217 เด็กชำยธนกฤต ธรรมรงค์ 1 -2.55 24.50 5 -1.46 35.42 7 -0.34 46.58 218 เด็กชำยศิวกร สุขมำก 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 8 0.22 52.16 ป.4/6 219 เด็กชำยสิรวิชญ์ จันทรัตน์ 4 -1.17 38.34 ค่าเฉล่ีย 46.65 220 เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณมณี 2 -2.09 29.11 221 เด็กหญิงคันธรศ นลิ ปกั ษ์ 5 -0.71 42.95 222 เด็กหญงิ เปน็ อนิ ทุ์ บวั คีรี 6 -0.24 47.56 223 เด็กหญิงพำณภิ ัค เกดิ อะโณ 4 -1.17 38.34 224 เด็กหญงิ สิปำง ใจแปน้ 6 -0.24 47.56 225 เด็กชำยพัสกร พงึ่ แยม้ 5 -0.71 42.95 226 เด็กหญงิ กุลชำ ขวญั ทองยมิ้ 6 -0.24 47.56 227 เด็กหญิงญำณศิ ำ ดำด้วง 5 -0.71 42.95 228 เด็กหญิงพชิ ญำ สุวรรณชำติ 6 -0.24 47.56 ค่าเฉล่ีย 43.01


ตารางท่ี ๑ ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเปรียบเทยี บก่อนเรียนและหลังเรียน การคานวณหาคา่ มาตรฐานซี (Z – score) และหาคะแนนที (T – score ) วชิ าศลิ ปะ (สาระทศั นศลิ ป)์ กลุ่มสาระการเรียนร้ศู ิลปะ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ \"การพฒั นาทักษะทางศลิ ปะ เร่อื ง การสร้างสรรคง์ านทัศนศลิ ป\"์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ที่ ช่อื -สกุล ก่อนเรยี น Z-Score T- Score หลังเรยี น Z-Score T- Score สรุปผลคะแนน (ก่อนเรยี น) (10) (10) Mean 7.18 1 เด็กชำยศตคุณ หมะอุ 10 1.60 66.01 10 1.33 63.33 S.D. 1.96 2 เด็กชำยกนั ตพงษ์ อำไพมงั กร 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 Max 10 3 เด็กชำยมฮู ัยมนิ เตย็บอำรี 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 Min 3 4 เด็กชำยธนกร สงแทน 6 -0.24 47.56 10 1.33 63.33 จำนวนผูส้ อบ 33 5 เด็กชำยธนนนั ท์ ต้นโพธิ์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 T Score>=4029 6 เด็กชำยรักษธ์ รรม เพ็งเพ็ชร 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 คิดเป็นรอ้ ยละ 87.88 7 เด็กชำยอชิระ รัตนวัน 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 8 เด็กชำยกฤติเดช พงศ์พฤกษ์ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 สรุปผลคะแนน (หลังเรยี น) 9 เด็กชำยวมิ ำย เพช็ รครำม 8 0.68 56.78 10 1.33 63.33 Mean 8.24 10 เด็กชำยธัญพิสิษฐ์ ลอยวสิ ุทธิ์ 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 S.D. 1.73 11 เด็กชำยวรัชญ์ สว่ำงพงศ์ 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 Max 10 12 เด็กชำยติณณภทั ร์ พูลสุข 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 Min 5 13 เด็กหญงิ วฤณภัส สมณะกจิ 14 เด็กหญิงกวินธิดำ อีมหมนั 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 จำนวนผสู้ อบ 33 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 T Score>=4029 15 เด็กหญงิ องิ ฟำ้ นริ ันดรรักษ์ 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 คิดเป็นรอ้ ยละ 87.88 16 เด็กหญงิ ช่ืนใจ จันทระ 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 17 เด็กหญงิ พิชญำ รำชแกว้ 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33 18 เด็กหญงิ กญั ญำณัฐ ขวัญแก้ว 3 -1.63 33.72 5 -1.46 35.42 19 เด็กหญิงภทั รวดี ช่ำงล้อ 5 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 20 เด็กหญิงชนกนนั ท์ เกือ้ สุข 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 21 เเดด็็กกหหญญิงิงกพวรนิรษธิดสำรณท์ อทงอดงี 9 1.14 61.39 9 0.77 57.75 22 นเดว็กลหจญนั งิทปรำ์ ณสั ม์ นิจศักดิ์ 8 0.68 56.78 8 0.22 52.16 23 9 1.14 61.39 8 0.22 52.16 24 เด็กหญงิ วริศรำ แสงสีดำ 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 25 เด็กชำยปณั ณวชิ ญ์ ชูชำติ 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 26 เด็กหญิงณัฐนนั ท์ อำจณรงค์ 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 27 เด็กหญิงปณุ ญิศำ หนูทอง 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 28 เด็กหญิงพชิ ญธิดำ หริ ัญสำลี 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 29 เด็กชำยธฤษณุ โยธำทยั 9 1.14 61.39 10 1.33 63.33


30 เด็กหญิงปญุ ชรัสมิ์ หนทู อง 8 0.68 56.78 9 0.77 57.75 31 เด็กชำยพชรฎณ พรหมหมวก 7 0.22 52.17 10 1.33 63.33 32 เด็กหญงิ พรนชั ชำ จนี เพชร 10 1.60 66.01 10 1.33 63.33 33 เด็กหญิงสุภสั สร เนนิ พรหม 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 ป.4/1 คา่ เฉล่ีย 53.01 ค่าเฉล่ีย 53.52 ลงชื่อ…............................................. (นำยฮำดี อำแวกะจ)ิ


ตารางท่ี ๑ ค่าเฉลี่ยผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนเปรียบเทยี บก่อนเรียนและหลังเรียน การคานวณหาคา่ มาตรฐานซี (Z – score) และหาคะแนนที (T – score ) วิชาศลิ ปะ (สาระทศั นศิลป)์ กลุ่มสาระการเรียนร้ศู ลิ ปะ ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ \"การพัฒนาความรูพ้ ื้นฐานทางศิลปะ เร่อื ง ทัศนธาต\"ุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาสงขลา เขต ๑ ที่ ชือ่ -สกุล ก่อนเรยี น Z-Score T- Score หลังเรยี น Z-Score T- Score สรปุ ผลคะแนน (ก่อนเรยี น) (10) (10) Mean 4.97 1 เด็กชำยกฤตภำส วงศ์จนั ทร์ 5 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 S.D. 1.42 2 เด็กชำยธีรภทั ร หะรัตพนั ธ์ 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 Max 1 3 เด็กชำยปัณณวฒั น์ ชูชำติ 1 -2.55 24.50 5 -1.46 35.42 Min 10 4 เด็กชำยวรวฒุ ิ ประสมสุข 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 จำนวนผสู้ อบ 37 5 เด็กชำยสรรเพชญ บริรักษ์ 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 T Score>=4027 6 เด็กชำยณฐั ชนน เตชะโต 6 -0.24 47.56 10 1.33 63.33 คดิ เป็นรอ้ ยละ 72.97 7 เด็กชำยกฤษกร ทองคำ 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 8 เด็กชำยวุฒิภัทร ทองมำ 5 -0.71 42.95 9 0.77 57.75 สรุปผลคะแนน (หลงั เรยี น) 9 เด็กชำยภดู ิส ชัยกจิ 4 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 Mean 7.27 10 เด็กชำยประภวิษณ์ุ ขุนหลัด 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 S.D. 1.41 11 เด็กชำยกฤติพงศ์ วจิ ิตรเวชกำร 3 -1.63 33.72 6 -0.90 41.00 Max 5 12 เด็กชำยชนกฤดิ สังขแ์ กว้ 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 Min 10 13 เด็กชำยธรี ์ธวชั เพช็ ร์ล่อง 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 จำนวนผสู้ อบ 37 14 เด็กหญิงเบญญำภำ พูลรส 8 0.68 56.78 10 1.33 63.33 T Score>=4033 15 เด็กหญิงวรรณวิษำ จนิ ดำนำค 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 คดิ เปน็ ร้อยละ 89.19 16 เด็กหญงิ จริ ำรัตน์ เลิศสุธำวลั ย์ 1 -2.55 24.50 5 -1.46 35.42 17 เด็กหญงิ ณภทั ร สุวรรณมณี 5 -0.71 42.95 10 1.33 63.33 18 เด็กหญงิ ปรียำกร อินทสระ 7 0.22 52.17 7 -0.34 46.58 19 เด็กหญิงเอฬิกำ ไทยกุล 6 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 20 เด็กหญงิ ชัชฎำ ศรีรักษ์เดช 4 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58 21 เด็กหญงิ พมิ พล์ ภัส คงมี 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 22 เด็กหญงิ ปพิชญำ พระธำตุ 6 -0.24 47.56 6 -0.90 41.00 23 เด็กหญงิ อัสรีนำ แสนเสนำะ 5 -0.71 42.95 8 0.22 52.16 24 เด็กหญิงพรี ดำ เจริญจิต 5 -0.71 42.95 7 -0.34 46.58 25 เด็กหญงิ ศุพิสรำ หมวกสกุล 7 0.22 52.17 9 0.77 57.75 26 เด็กหญิงกวินภัค คงเจริญ 4 -1.17 38.34 5 -1.46 35.42 27 เด็กหญงิ ณัฐยมล กำญจนเพญ็ 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 28 เดก็ หญิงพัทธธ์ รี ำ คเชนทองสุวรรณ์ 6 -0.24 47.56 7 -0.34 46.58 29 เด็กหญิงแพรวำ บญุ ช่วย 4 -1.17 38.34 7 -0.34 46.58


30 เด็กหญิงนยิ ตำ โพธบิ์ ลู ย์ 4 -1.17 38.34 6 -0.90 41.00 31 เด็กหญิงนนั ธญิ ำ ชุมยวง 32 เด็กหญงิ เจรินำ่ ปำนทมุ่ 5 -0.71 42.95 5 -1.46 35.42 33 เด็กหญิงลำณนิ ยำ จอกลอย 34 เด็กหญงิ ปริชญำ คุณพทิ กั ษ์ 6 -0.24 47.56 8 0.22 52.16 35 เด็กหญิงพรปวณี ์ ไทรงำม 36 เด็กหญงิ ธนัชญำ พลำยชมภู 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 37 เด็กหญิงภฤดำ กรุงไกรจกั ร 6 -0.24 47.56 9 0.77 57.75 4 -1.17 38.34 8 0.22 52.16 3 -1.63 33.72 7 -0.34 46.58 5 -0.71 42.95 6 -0.90 41.00 ป.4/1 คา่ เฉลี่ย 42.57 คา่ เฉลี่ย 48.09 ลงชื่อ…............................................. (นำยฮำดี อำแวกะจ)ิ


แบบบันทกึ คา่ เฉล่ีย (Average T score) ขอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วชิ าศลิ ปะ (สาระทศั นศิลป)์ กลุ่มสาระการเรียนร้ศู ิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที ี่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสงขลา เขต ๑ ท่ี ชอื่ -สกุล ก่อนเรยี น หลังเรียน ค่าพฒั นา (10) (10) 1 เด็กชำยกฤตภำส วงศ์จันทร์ 5 94 2 เด็กชำยธรี ภัทร หะรัตพันธ์ 5 72 3 เด็กชำยปณั ณวัฒน์ ชูชำติ 1 54 4 เด็กชำยวรวฒุ ิ ประสมสุข 5 72 5 เด็กชำยสรรเพชญ บริรักษ์ 6 71 6 เด็กชำยณฐั ชนน เตชะโต 6 10 4 7 เด็กชำยกฤษกร ทองคำ 6 82 8 เด็กชำยวฒุ ภิ ทั ร ทองมำ 5 94 9 เด็กชำยภูดิส ชัยกิจ 4 73 10 เด็กชำยประภวษิ ณุ์ ขนุ หลัด 5 72 11 เด็กชำยกฤติพงศ์ วจิ ิตรเวชกำร 3 63 12 เด็กชำยชนกฤดิ สังข์แก้ว 5 72 13 เด็กชำยธรี ์ธวัช เพ็ชร์ล่อง 5 72 14 เด็กหญงิ เบญญำภำ พลู รส 8 10 2 15 เด็กหญิงวรรณวษิ ำ จินดำนำค 5 83 16 เด็กหญิงจริ ำรัตน์ เลิศสุธำวัลย์ 1 54 17 เด็กหญงิ ณภัทร สุวรรณมณี 5 10 5 18 เด็กหญิงปรียำกร อินทสระ 7 70 19 เด็กหญิงเอฬิกำ ไทยกุล 6 93 20 เด็กหญงิ ชัชฎำ ศรีรักษ์เดช 4 73 21 เด็กหญิงพิมพล์ ภัส คงมี 5 72 22 เด็กหญงิ ปพิชญำ พระธำตุ 6 60 23 เด็กหญงิ อัสรีนำ แสนเสนำะ 5 83 24 เด็กหญิงพรี ดำ เจริญจติ 5 72 25 เด็กหญิงศุพสิ รำ หมวกสกุล 7 92 26 เด็กหญิงกวินภคั คงเจริญ 4 51 27 เด็กหญิงณัฐยมล กำญจนเพญ็ 5 61 28 เดก็ หญงิ พัทธธ์ รี ำ คเชนทองสุวรรณ์ 6 71 29 เด็กหญิงแพรวำ บุญช่วย 4 73 30 เด็กหญงิ นิยตำ โพธบ์ิ ลู ย์ 4 62


31 เด็กหญงิ นนั ธิญำ ชุมยวง 5 50 32 เด็กหญิงเจริน่ำ ปำนทมุ่ 6 82 33 เด็กหญิงลำณินยำ จอกลอย 5 61 34 เด็กหญิงปริชญำ คุณพิทกั ษ์ 6 93 35 เด็กหญงิ พรปวีณ์ ไทรงำม 4 84 36 เด็กหญงิ ธนัชญำ พลำยชมภู 3 74 37 เด็กหญงิ ภฤดำ กรุงไกรจกั ร 5 61 182 269 รวม 4.92 7.27 เฉล่ีย ๑.๔๒ ๑.๔๑ S.D. ลงชื่อ…............................................. (นำยฮำดี อำแวกะจ)ิ


แบบบนั ทกึ ค่าเฉล่ีย (Average T score) ขอผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาศิลปะ (สาระทัศนศลิ ป)์ กลุ่มสาระการเรียนร้ศู ลิ ปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสงขลา เขต ๑ ที่ ชอ่ื -สกุล ก่อนเรยี น หลังเรยี น ค่าพฒั นา (10) (10) 1 เด็กชำยศตคุณ หมะอุ 10 10 0 2 เด็กชำยกันตพงษ์ อำไพมงั กร 9 90 3 เด็กชำยมฮู ยั มิน เตย็บอำรี 4 51 4 เด็กชำยธนกร สงแทน 6 10 4 5 เด็กชำยธนนันท์ ต้นโพธิ์ 9 90 6 เด็กชำยรักษธ์ รรม เพ็งเพ็ชร 7 70 7 เด็กชำยอชิระ รัตนวัน 8 91 8 เด็กชำยกฤติเดช พงศ์พฤกษ์ 5 84 9 เด็กชำยวิมำย เพ็ชรครำม 8 10 2 10 เด็กชำยธญั พิสิษฐ์ ลอยวสิ ุทธ์ิ 5 50 11 เด็กชำยวรัชญ์ สว่ำงพงศ์ 9 10 1 12 เด็กชำยติณณภัทร์ พูลสุข 9 10 1 13 เด็กหญงิ วฤณภัส สมณะกจิ 6 60 14 เด็กหญงิ กวนิ ธดิ ำ อีมหมัน 8 91 15 เด็กหญิงอิงฟำ้ นิรันดรรักษ์ 9 90 16 เด็กหญิงชื่นใจ จนั ทระ 3 52 17 เด็กหญิงพิชญำ รำชแก้ว 9 10 1 18 เด็กหญิงกญั ญำณัฐ ขวญั แก้ว 3 52 19 เด็กหญิงภทั รวดี ช่ำงล้อ 5 94 20 เด็กหญงิ ชนกนันท์ เก้อื สุข 6 60 21 เเดด็็กกหหญญิงิงพกวรนิรษธดิสำรณท์ อทงอดงี 9 90 22 เนดว็กลหจญันทิงปรำ์ ณัสม์ นิจศักด์ิ 8 80 23 9 8 -1 24 เด็กหญงิ วริศรำ แสงสีดำ 4 62 25 เด็กชำยปัณณวชิ ญ์ ชูชำติ 7 70 26 เด็กหญงิ ณัฐนันท์ อำจณรงค์ 7 92 27 เด็กหญงิ ปุณญศิ ำ หนูทอง 7 92 28 เด็กหญิงพชิ ญธิดำ หิรัญสำลี 7 92 29 เด็กชำยธฤษณุ โยธำทัย 9 10 1 30 เด็กหญงิ ปุญชรัสมิ์ หนทู อง 8 91


31 เด็กชำยพชรฎณ พรหมหมวก 7 10 3 32 เด็กหญิงพรนชั ชำ จีนเพชร 10 0 33 เด็กหญิงสุภัสสร เนินพรหม 10 70 272 รวม 7 8.24 เฉลี่ย 237 ๑.๗๓ S.D. 7.18 ๑.๙๖ ลงช่ือ…............................................. (นำยฮำดี อำแวกะจ)ิ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook