Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 20919-20939

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 20919-20939

Published by King 1, 2022-11-17 03:50:51

Description: E-book เรื่องนี้เป็นส่วนฟนึ่งของวิชา วิทยาการคำณวน และ มัลติมิเดีย
เสนอ คุณครูสุนทร และ ครูเอกศักดิ์

Search

Read the Text Version

อีบุคเรอ่ื ง หลักการทาํ งานของคอมพวิ เตอร โดย.. เด็กชาย ศุภณัฐ สขุ สําราญ 20913 เดก็ ชาย ปรัชญา สขุ พษ 20939


หลกั การทาํ งานของ คอมพวิ เตอร การทํางานของคอมพวิ เตอรจะเรม่ิ จากผูใชป อนขอ มูลผานทางอปุ กรณของหนวยรบั เขา (Input device) เชน คยี บอรด เมาส ขอมลู จะถกู เปล่ยี นใหเปน สญั ญาณดิจทิ ลั ประกอบดว ยเลข 0 และ 1 แลว สง ตอ ไปยัง หนวยประมวลผลกลาง เพอ่ื ประมวลผลตามคาํ ส่ัง ในระหวางการประมวลผลขอ มูลจะถกู เก็บไวท่ี (Random Access Memory: RAM) ทาํ หนาทเ่ี ก็บขอ มลู ...


● หลกั การทาํ งานของคอมพิวเตอร


หนว ยรับขอ มูล (Input Unit) ทาํ หนาทใ่ี นการรับขอมลู หรือคาํ ส่งั จากภายนอกเขา ไปเก็บไวใ นหนว ยความจํา เพ่ือเตรียมประมวลผลขอมลู ทีต่ อ งการ ซ่งึ อุปกรณท ีใ่ ชในการ นําขอ มูลท่ใี ชกันอยูต้ังแตอ ดตี จนถึงปจจบุ ันนั้น มีอยูหลายประเภทดว ยกันสําหรับอุปกรณทน่ี ิยมใชในปจจุบนั มีดังตอไปน้ี - คียบอรด (Keyboard) - เมาส (Mouse) - สแกนเนอร (Scanner)


หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ทาํ หนาทใ่ี นการคาํ นวณและประมวลผล แบงออกเปน 2 หนวยยอย คอื - หนวยควบคมุ ทําหนา ท่ใี นการดแู ล ควบคุมลําดับขัน้ ตอนของการประมวลผล และการทํางานของอปุ กรณต า งๆ ภายในหนวยประมวลผลกลาง และชว ย ประสานงานระหวางหนวยประมวลผลกลาง กบั อปุ กรณน าํ เขา ขอ มูล อปุ กรณในการแสดงผล และหนวยความจาํ สาํ รอง - หนวยคาํ นวณและตรรก ทาํ หนาทีใ่ นการคาํ นวณและเปรยี บเทียบขอ มลู ตา งๆ ท่สี งมาจากหนว ยควบคมุ และหนว ยความจาํ


. หนว ยความจําหลกั (Main Memory) ทําหนาทีใ่ นการเก็บขอมูลหรอื คาํ สัง่ ตางๆ ทร่ี บั จากภายนอกเขา มาเกบ็ ไว เพือ่ ประมวลผลและยังเก็บผลที่ไดจากการประมวลผลไวเ พ่อื แสดงผลอกี ดว ย ซึ่งแบง ออก เปน หนว ยความจาํ เปน หนวยความจาํ ทม่ี ีอยู ในตวั เคร่ืองคอมพวิ เตอร ทําหนาที่ในการเก็บคําสง่ั หรอื ขอมลู แบง ออกเปน - รอม (ROM) หนวยความจําแบบถาวร - แรม (RAM) หนวยความจาํ แบบชวั่ คราว


หนว ยความจํารอง (Secondedata Storage) ทาํ หนาทีจ่ ัดเกบ็ ขอ มลู และโปรแกรมตา งๆ เพ่อื นาํ มาใชอ กี ครั้งภายหลงั แมจ ะปด เครื่องคอมพวิ เตอรข อ มูลและโปรแกรมที่จดั เกบ็ ไวจ ะไมสญู หาย - Disk Drive - Hard Drive - CD-Rom - Magnetic Tape - Card Reader


หนว ยแสดงผล (Output Unit) ทําหนาท่ีในการแสดงผลลทั ธท ่ีไดห ลังจากการคํานวณและประมวลผล สําหรบั อุปกรณที่ ทําหนา ท่ีในการแสดงผลขอมูลท่ไี ดน้นั มตี อ ไปน้ี - Monitor จอภาพ - Printer เครื่องพิมพ. - Plotter เครือ่ งพมิ พท ใี่ ชป ากกาในการเขยี นขอ มูลตางๆ ท่ีตอ งการลงกระดาษ


ไวซไดรฟ เวอร (Device Driver) เปน โปรแกรมมีหนาที่ควบคมุ อปุ กรณต า ง ๆ ใหท างานสอดคลอ งกนั โดยไมเกิดขอ ผิดพลาด เชน ควบคมุ ฮารด ดิสก การดจอ เมาสเ ปน ตน ท่มี า : http://nanat1997.weebly.com/uploads/6/0/0/4/60046191/4987163_orig.png 3)


3.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอรเปนคอมพิวเตอร ทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพดอ ยกวาซเู ปอรค อมพิวเตอร นยิ มน ามาใชในงานภาคธุรกจิ ขนาดใหญด งั ภาพท่ี 1.8 เชน ธนาคาร บริษัทประกันภัยและสายการบิน น ามาใชเ พ่ือประมวลผลแบบรวม ศนู ย ดวยการจัดตง้ั เปน เคร่อื งแมข า ยเพือ่ บรกิ ารเครอื่ งลกู ขายทม่ี ี การเช่อื มตอ ถงึ กนั นับพัน เคร่ือง เปน ตน มีความเร็วในการประมวลผลกวาพนั ลานค าส่ังตอวินา ทมี่ า : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/IB M_Blue_Gene_P_supercomputer.jpg


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook