Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore SAR คลองวัง2564 ไฟล์ PDF-หมุน

SAR คลองวัง2564 ไฟล์ PDF-หมุน

Published by together nt', 2022-04-28 06:48:35

Description: SAR คลองวัง2564 ไฟล์ PDF-หมุน

Search

Read the Text Version

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวงั สังกดั องค์การบริหารสว่ นตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวดั นครศรีธรรมราช กรมส่งเสรมิ การปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวงั สงั กัดสำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ข (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ คำนำ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลควานทองฉบับนี้ จัดทำ ขึ้นเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ สงู ขึน้ เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพ การดำเนินงานของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผลการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของ สถานศกึ ษา ภาคผนวก ของทั้ง 3 มาตรฐาน ศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กโรงเรยี นบ้านคลองวัง ขอขอบคณุ องค์การบรหิ ารสว่ นตำบลควนทอง คณะกรรมการ บริหารศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็ก คณะครู ผปู้ กครองชมุ ชน และผู้เกยี่ วข้องทุกภาคส่วนทร่ี ว่ มพฒั นา ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดทำรายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ให้ สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเปน็ อยา่ งยิ่งวา่ ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ ในการพฒั นาเพ่อื ยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหส้ ูงข้นึ ต่อไป ศูนยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง วันที่ ๑๒ เดอื น เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบา้ นคลองวัง สงั กดั สำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ค (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ สารบัญ หนา้ บทสรุปสำหรับผู้บรหิ าร....................................................................................................................... ก คำนำ................................................................................................................................................... ข สารบญั ....................................................................................................................... ......................... ค ส่วนที่ 1 ข้อมลู พืน้ ฐานของสถานศึกษา................................................................................................ ๑ สว่ นที่ 2 สภาพการดำเนินงานของสถานศกึ ษา ................................................................................... ๒๓ สว่ นที่ 3 เครอ่ื งมือที่ใชใ้ นการประเมินตนเอง …………………………………………………………………………… ๒๗ ส่วนที่ 4 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา................................................................................. ๓๔ ส่วนท่ี 5 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการชว่ ยเหลือ.............................................. ๓๙ ภาคผนวก.............................................................................................................................................. ศูนย์พัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง สงั กัดสำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ก (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ บทสรปุ สำหรับผ้บู รหิ าร ผ้จู ัดทำ : หัวหน้าสถานศึกษา บทนำ ขอ้ มูลพน้ื ฐานของสถานศึกษา ๑. ชื่อศนู ย์พฒั นาเดก็ ๑.๑ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรธี รรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๕๓-๔๔๒๖ โทรสาร - ๑.๒ เปดิ สอนตงั้ แต่ระดบั (ชว่ งอายุ) ๒-๔ ปี ๒. ช่ือหวั หนา้ สถานศึกษา ๒.๑ ชื่อหวั หนา้ สถานศึกษา - ๒.๒ หนว่ ยงานทร่ี ับผิดชอบ - ๓. จำนวน พนักงานครู พนักงานจา้ ง ลูกจา้ งประจำ และเดก็ เลก็ ในศนู ย์พฒั นาเดก็ เล็ก ๓.๑ จำนวนบุคลากร ขา้ ราชการครู จำนวน ๑ อตั รา ผ้ดู แู ลเดก็ (ทักษะ) จำนวน ๑ อตั รา ตามรายชือ่ ดังตอ่ ไปนี้ ๑. นางอาภรณ์ เกษรสทิ ธิ์ ตำแหนง่ ครู ๒. นางสาวเบญภา คำพันธุ์ ตำแหนง่ ผ้ดู แู ลเดก็ (ทกั ษะ) จำนวน ระดับการศกึ ษา (คน) อายุ ประสบการณ์ ประเภทบคุ ลากร รวม ชาย หญงิ ต่ำ ป.ตรี ป.โท ป. เฉลย่ี เฉลี่ย หวั หนา้ ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็ก กวา่ เอก (ปี) (ป)ี รองหัวหนา้ ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็ก ขา้ ราชการครู ป.ตรี ผดู้ แู ลเดก็ นักการภารโรง / แม่ครัว -- - - - - - - - -- - - - - - - - ๑๑ √ - - ๔๓ ๑๗ ๑ - ๑ - √ - - ๔๓ ๑๒ -- - - - - - - - ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบ้านคลองวงั สงั กัดสำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กโรงเรียนบา้ นคลองวงั ก (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ๓.๒ ขอ้ มูลเด็กเลก็ ในศูนย์พัฒนาเดก็ เลก็ ๓.๑ จำนวนเดก็ ทัง้ หมด ๒๕ คน (จำนวนเดก็ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔) ๓.๒ จำนวนเดก็ แยกตามระดับช้ัน ระดบั ชั้นท่ีเปิดสอน จำนวนนกั เรยี น รวม จำนวน จำนวนครู/ผ้ดู ูแลเด็ก เพศชาย เพศหญิง ๑๔ ห้องเรียน ๒ – ๓ ขวบ ๑๑ ๑- ๓ – ๔ ขวบ ๕๙ ๒๕ ๑ ๑- ๔๗ ๑ ๒- รวม ๙ ๑๖ ๒ ๓.๓ สัดสว่ นครผู ูด้ แู ลเดก็ : เดก็ ๑ : ๑๓ ๔. สภาพบริบทศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ ทส่ี ะท้อนเอกลักษณ์ อตั ลักษณ์ พอสังเขป อตั ลกั ษณ์ของศูนย์คือ “รา่ เริง แจม่ ใส” ด้วยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณ์ที่เน้นการทำกิจกรรมร่วมกัน การลงมือปฏิบัติจริง ผสมผสานการเล่น จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ และปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัยโดยการฝึกการเรียนแบบลูกเสือน้อย ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์จริง เด็กมีพัฒนาการ เหมาะสมตามวัย มคี วามสขุ ที่ไดม้ าเรยี น จงึ เปน็ ที่มาของอัตลกั ษณ์ของสถานศกึ ษา คอื “รา่ เริง แจม่ ใส” เอกลักษณ์ คือ “ครมู ีความอธั ยาศัยดี มคี วามรักต่อเด็ก” เมื่อเด็กเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบเจอกับคุณครู คุณครูมีการทักทายด้วยรอยยิ้ม มีมนุษย์ สมั พนั ธท์ ่ีดีกบั ผูป้ กครองและชุมชน ใหค้ วามรกั และดแู ลเอาใจใสเ่ ด็กเป็นอยา่ งดี ศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวงั สังกัดสำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กโรงเรยี นบ้านคลองวัง ข (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ผลการประเมินตนเองของศูนยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง อยใู่ นระดับ ดีมาก จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรปุ วา่ อยใู่ นระดับคุณภาพ ระดบั ดมี ากทั้งนี้ เพราะ มาตรฐานท่ี 1 การบรหิ ารจัดการ อยใู่ นระดบั คุณภาพ ดมี าก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการดูแลจดั ประสบการณ์ เรยี นรู้ และเลน่ อยู่ในระดบั คณุ ภาพ ดมี าก มาตรฐานที่ 3 คณุ ภาพเดก็ ปฐมวยั อยใู่ นระดบั คณุ ภาพ ดีมาก มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดั การ อยูใ่ นระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดบั ดมี าก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง มีการวางแผน กำหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดา้ น โดยมีการประเมินและพฒั นาหลกั สูตรสถานศกึ ษาให้สอดคล้องกบั หลักสตู รปฐมวัย และบรบิ ทของทอ้ งถนิ่ โดย การมีส่วนร่วมของผู้เกีย่ วข้องทุกภาคส่วน ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา สภาพแวดล้อม ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้อต่อการจัดการเรยี นรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยี ในการจดั การเรียนรู้ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย ผู้บรหิ ารตดิ ตามตรวจสอบการดำเนนิ การตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง แกไ้ ขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยกำหนดให้ บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินงาน แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวังไม่มีการบริหารจัดการ บุคลากรอย่างเป็นระบบและไม่มีระบบรบั เหตุฉุกเฉิน ป้องกนั อคั คภี ัย/ภัยพบิ ัตติ ามความเสย่ี งของพื้นท่ีส่งผลให้ผล การประเมินในมาตรฐานท่ี 1 การบรหิ ารจดั การ อย่ใู นระดบั คณุ ภาพมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีมาก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาก ทง้ั น้ี เพราะครอู อกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล และเป็นไปตาม วัย โดยการมีสว่ นรว่ มของผปู้ กครอง จากการตดิ ตามสอบถามโดยให้ผู้ปกครองมสี ่วนรว่ มในการประเมนิ พัฒนาการ และเปดิ โอกาสให้แสดงความคิดเหน็ ชว่ ยเหลือเด็กเล็กในศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง เพื่อพัฒนาและ แก้ปัญหารายบคุ คลและการประเมนิ ผลจาก สภาพจรงิ ในทุกข้นั ตอน การจัดกจิ กรรมของครูมลี ักษณะเล่นปนเรียน โดยเน้นรูปแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning และในระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓-๔ ปี) มีการ เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมวทิ ยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึกการทดลองภายใตค้ ำแนะนำของผูป้ กครองในสถานการณก์ ารแพร่ ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านคลองวัง มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความ ต้องการพัฒนาตามสภาพของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดเน้นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง และ สภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กอยู่ในระดับดีมาก พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการ ประเมินพัฒนาการสูงขึ้น เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลดูแลความปลอดภัยของ ตนเอง มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีมาก ช่วยเหลือตนเองและ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ ดังที่ปรากฏผลประเมิน โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ประเมินพัฒนาการจากแอพพลิเคชัน DSPM ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ ประเมนิ พัฒนาการเด็ก ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบ้านคลองวงั สังกดั สำนกั ปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กโรงเรยี นบ้านคลองวัง ค (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวงั ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ตามทศี่ นู ย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ไดด้ ำเนินการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี การศกึ ษา ๒๕๖๔ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจดั ทำรายงานประจำปเี สนอตอ่ หน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรบั การประเมนิ คณุ ภาพภายนอก บัดน้ีการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน คณุ ภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรปุ ผลได้ดังนี้ สรปุ ผลการประเมนิ ภาพรวม ระดบั คุณภาพ  ต้องปรับปรงุ  ผา่ นเกณฑข์ น้ั ต้น  ดี  ดีมาก ดมี าก ดมี าก มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ดีมาก มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเลน่ ดีมาก มาตรฐานท่ี ๓ คณุ ภาพเดก็ ปฐมวยั - ๓ ก แรกเกิด ถงึ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดอื น ๒๙ วนั ) - ๓ ข ๓ ปี ถงึ ๖ ปี (กอ่ นเข้าเรียนชั้นประถมศกึ ษาปีที่ ๑) ศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวงั สังกัดสำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง ๑ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ สว่ นที่ 1 ขอ้ มูลพ้นื ฐานของสถานศึกษา ๑. ข้อมูลท่ัวไป ชือ่ ศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวงั ที่ตัง้ บ้านคลองวงั เลขท่ี - หมทู่ ี่ ๘ ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวดั นครศรีธรรมราช รหสั ไปรษณยี ์ ๘๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๔๕๓๔๔๒๖ E-mail [email protected] สงั กดั สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารสว่ นตำบล ควนทอง เปิดสอนระดับ ระดบั ชนั้ เตรียมอนุบาล อายุ ๒ – ๓ ปี ถึงระดับชนั้ อนบุ าล ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี พ้นื ที่ - ประวัตคิ วามเปน็ มาศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ (โดยสังเขป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวังสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบล ควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบา้ นคลองวัง เมื่อปี พ.ศ ๒๕๔๓ โอนมาจากสำนักงานประถมศึกษาแห่งให้กับองค์การบริหารตำบล โดย ผอ. สุวัฒน์ คนซื่อ เป็นผู้ริเริ่ม สร้างความเข็มแข็งกับคนในชุมชนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองให้ชุมชนเลยได้ดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวังได้ขอใช้ห้องเรียนของโรงเรียนบ้านคลองวัง จำนวน 2 หอ้ งเรยี น - ระยะหา่ งจากศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวงั ถงึ ทวี่ ่าการอำเภอขนอม 29 กิโลเมตร - ระยะหา่ งจากศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวงั ถงึ สถานีอนามัยบา้ นเขาหัวชา้ ง 5 กโิ ลเมตร - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวังต้ังอยู่ในเขตพื้นทีต่ ิดต่อต่อกับตำบลปากแพรก อำเภอดอนสกั จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนกั เรยี นในเขตพน้ื ทบ่ี รกิ าร จำนวน 5 ชมุ ชน คอื - หมูท่ ี่ 8 บ้านคลองวงั ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช - หมู่ที่ 12 บ้านคลองวัง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรีธรรมราช - หมู่ท่ี 12 บ้านเขาวง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสกั จงั หวัดสุราษฎรธ์ านี - หมู่ท่ี 4 บ้านเขาพระอินทร์ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จงั หวดั สุราษฎร์ธานี - หมทู่ ี่ 8 บ้านคลองคราม ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวดั สรุ าษฎรธ์ านี แผนท่ศี นู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง ศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวัง สังกัดสำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวงั ๒ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ๒. ข้อมูลผู้บริหาร หวั หนา้ สถานศึกษา - วฒุ ิการศกึ ษาสงู สดุ - โทรศัพท์ - E-mail - - ดำรงตำแหน่งหวั หน้าสถานศึกษาท่ศี นู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กนี้ต้ังแต่ ๓. ขอ้ มูลครูและบคุ ลากรสนับสนุนการสอน 3.1 พนักงานครู ภาระงาน จำนวน ท่ี ช่อื – ชื่อสกุล อายุ อายุ ตำแหน่ง/ วุฒิ สอน ชัว่ โมง ราชการ วิทย สาขาวชิ า (ชว่ั โมง/ ท่เี ขา้ รบั ฐานะ สัปดาห์) การพฒั นา (ปปี ัจจุบนั ) ๑ นางอาภรณ์ ๔๓ ๑๐ ชำนาญ ป. ตรี การศึกษา อนุบาล ๒๐ เกษรสทิ ธิ์ การ ปฐมวัย ๑ อายุ ๓-๔ ปี 3.2 พนักงานจา้ ง(สนับสนุนการสอน) วุฒิ สาขา ปฏบิ ัติ จ้างดว้ ยเงนิ อนปุ รญิ ญา หน้าท่ี งบ อบต. ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ ตำแหน่ง สาขา ๑ นางสาวเบญจภา ๔๓ ผดู้ แู ลเดก็ ออกแบบ สอนระดับ พาณิชศิลป์ ชนั เตรยี ม คำพันธ์ุ (ทักษะ) อนุบาล 3.๓ สรปุ จำนวนบุคลากร 3.๓.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหนง่ และวุฒกิ ารศึกษา ประเภท/ตำแหน่ง ต่ำกว่า จำนวนบคุ ลากร (คน) ปริญญาเอก รวม ปริญญาตรี ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท - - 1. ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา - หัวหน้าสถานศกึ ษา - -- รวม ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรียนบ้านคลองวงั สังกดั สำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบา้ นคลองวงั ๓ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ 3.๓ สรปุ จำนวนบุคลากร (ตอ่ ) 3.๓.1 จำนวนบคุ ลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหนง่ และวุฒกิ ารศกึ ษา ประเภท/ตำแหนง่ ตำ่ กวา่ จำนวนบุคลากร (คน) ปรญิ ญาเอก รวม ปรญิ ญาตรี ปริญญาตรี ปรญิ ญาโท 2. สายงานการสอน - ๑ - พนักงานครู - ๑- - - - พนักงานจา้ ง(สอน) - -- - - - อืน่ ๆ (ระบุ) - -- - ๑ รวม - ๑- - - 3. สายงานสนับสนนุ การ ๑ -- - - สอน -- - - - พนกั งานจ้างตาม - -- - - ภารกจิ - -- - - - พนกั งานจ้างทว่ั ไป - ๑- - ๑ - ลกู จ้างประจำ ๑ ๑- - อื่น ๆ (ระบุ) ๑ รวม รวมท้ังส้ิน แผนภูมิแสดงรอ้ ยละของวุฒกิ ารศึกษาสงู สดุ ของบุคลากร 0.00% 50.00% 50.00% ตา่ กวา่ ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปรญิ ญาโท ปรญิ ญาเอก ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวัง สงั กดั สำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวงั ๔ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ แผนภูมิแสดงรอ้ ยละของบคุ ลากรจาแนกตามประเภทตาแหนง่ 0.00% 50.00% 50.00% ผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา สายงานการสอน สายงานสนับสนุนการสอน 4. ข้อมูลเดก็ เลก็ ในศูนย์พัฒนาเดก็ เลก็ (ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 4.1 จำนวนเด็กเล็กในศูนยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ ในศูนยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ ปกี ารศึกษา 256๔ ทง้ั ส้ิน ๒๕ คน จำแนกตามระดบั ช้นั ทีเ่ ปดิ สอน ระดบั ช้นั เรยี น จำนวนห้อง เพศ รวม จำนวนเฉลยี่ เตรียมอนบุ าล ๑ ๑๔ ชาย หญิง ต่อหอ้ ง ๕๙ ๑ : ๑๔ อ.๑ ( 3 ขวบ) ๑ ๔ ๗ ๑๑ ๑ : ๑๑ รวม ๒ ๙ ๑๖ ๒๕ จำนวนเดก็ พเิ ศษในศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ ชาย - คน หญิง - คน รวมจำนวน - คน อตั ราสว่ นเด็กเลก็ ในศนู ย์พฒั นาเด็กเล็ก : ครรู ะดบั อนบุ าล = ๑ : ๑๓ เปน็ ไปตามเกณฑ์  ไมเ่ ปน็ ไปตาม เกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวัง สังกดั สำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง ๕ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ 4.2 จำนวนเดก็ เลก็ ในศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็ก เปรยี บเทียบ 3 ปกี ารศึกษาย้อนหลัง ปีการศกึ ษา 256๒ - 256๔ เปรียบเทยี บจานวนเดก็ เลก็ ในศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กระดบั ช้นั อนุบาล ปีการศึกษา 2562- 2564 อนบุ าล 1 18 เตรียมอนุบาล 17 17 ปี กศ.2564 ปี กศ.25623 16 ปี กศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบ้านคลองวัง สังกัดสำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวงั ๖ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ 5. ขอ้ มูลผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนในระดับสถานศึกษา 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 5.1.1 พฒั นาการดา้ นรา่ งกาย ปกี ารศกึ ษา 256๔ ระดับช้ัน จำนวน จำนวนเด็กทม่ี ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร เด็กที่มีผลกำรประเมิน ท่ี ระดับชั้น เด็ก 1 2 3 รวม ค่ำเฉลย่ี S.D. ระดับ 2 (พอใช้) ข้ึนไป ประเมิน ทป่ี ระเมิน ปรบั ปรงุ พอใช้ ดี จำนวน รอ้ ยละ เตรยี ม เตรยี ม 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 4.67 8.08 14.00 100.00 อนุบำล รวม 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 4.67 8.08 14.00 100.00 (๒-3 ป)ี รอ้ ยละ 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 8.08 100.00 100.00 อนุบำล ๑ อนุบำล ๑ 11.00 0.00 0.00 11.00 11.00 3.67 6.35 11.00 100.00 (๓-4 ป)ี รวม 11.00 0.00 0.00 11.00 11.00 3.67 6.35 11.00 100.00 รอ้ ยละ 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 6.35 100.00 100.00 รวมทุกระดับช้ัน 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 8.33 14.43 25.00 100.00 รอ้ ยละรวม 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 14.43 100.00 100.00 แผนภูมิแสดงรอ้ ยละของเด็กมีผลการประเมนิ พัฒนาการดา้ นร่างกาย ระดบั 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรงุ ) 0% 0% 100% ศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง สังกดั สำนกั ปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง ๗ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ 5.1.2 พฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปีการศกึ ษา 256๔ ระดับช้ัน จำนวน จำนวนเด็กทม่ี ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร เด็กที่มีผลกำรประเมิน ท่ี ระดับช้ัน เด็ก 1 2 3 รวม ค่ำเฉลย่ี S.D. ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป ประเมิน ทปี่ ระเมิน ปรบั ปรงุ พอใช้ ดี จำนวน รอ้ ยละ เตรยี ม เตรยี ม 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 4.67 8.08 14.00 100.00 อนุบำล รวม 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 4.67 8.08 14.00 100.00 (๒-3 ป)ี รอ้ ยละ 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 8.08 100.00 100.00 อนุบำล ๑ อนุบำล ๑ 11.00 0.00 0.00 11.00 11.00 3.67 6.35 11.00 100.00 (๓-4 ป)ี รวม รอ้ ยละ 11.00 0.00 0.00 11.00 11.00 3.67 6.35 11.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 6.35 100.00 100.00 รวมทุกระดับชั้น 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 8.33 14.43 25.00 100.00 รอ้ ยละรวม 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 14.43 100.00 100.00 แผนภูมิแสดงรอ้ ยละของเดก็ มผี ลการประเมินพัฒนาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ระดบั 3 (ด)ี ระดบั 2(พอใช้) ระดบั 1 (ปรบั ปรงุ ) 0% 0% 100% ศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวัง สงั กดั สำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบา้ นคลองวงั ๘ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ 5.1.3 พัฒนาการด้านสังคม ปีการศกึ ษา 256% ระดับชั้น จำนวน จำนวนเด็กท่ีมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร เด็กทีม่ ีผลกำรประเมิน เด็ก ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป ที่ ระดับชั้น ที่ประเมิน 123 รวม ค่ำเฉลยี่ S.D. จำนวน รอ้ ยละ 14.00 14.00 100.00 ประเมิน 14.00 ปรบั ปรงุ พอใช้ ดี 14.00 4.67 8.08 14.00 100.00 100.00 14.00 4.67 8.08 100.00 100.00 เตรยี มอนุบำล เตรยี มอนุบำล 11.00 0.00 0.00 14.00 100.00 100.00 8.08 11.00 100.00 (๒-3 ป)ี รวม 11.00 11.00 3.67 6.35 11.00 100.00 รอ้ ยละ 100.00 0.00 0.00 14.00 11.00 3.67 6.35 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 6.35 25.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 25.00 8.33 14.43 100.00 100.00 100.00 100.00 14.43 อนุบำล ๑ อนุบำล ๑ 0.00 0.00 11.00 (๓-4 ป)ี รวม รอ้ ยละ 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 100.00 รวมทุกระดับช้ัน 0.00 0.00 25.00 รอ้ ยละรวม 0.00 0.00 100.00 แผนภูมแิ สดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมนิ พัฒนาการดา้ นสงั คม ระดบั 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรบั ปรุง) 0% 0% 100% ศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวงั สงั กัดสำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ๙ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ 5.1.4 พัฒนาการดา้ นสติปัญญา ปีการศึกษา 256๔ ระดับชั้น จำนวน จำนวนเด็กท่มี ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร เด็กท่มี ีผลกำรประเมิน เด็ก ระดับ 2 (พอใช้) ข้ึนไป ที่ ระดับชั้น ท่ปี ระเมิน 123 รวม ค่ำเฉลยี่ S.D. จำนวน รอ้ ยละ 14.00 14.00 100.00 ประเมิน 14.00 ปรบั ปรงุ พอใช้ ดี 14.00 4.67 8.08 14.00 100.00 100.00 14.00 4.67 8.08 100.00 100.00 เตรยี มอนุบำล เตรยี มอนุบำล 11.00 0.00 0.00 14.00 100.00 100.00 8.08 11.00 100.00 (๒-3 ป)ี รวม 11.00 11.00 3.67 6.35 11.00 100.00 รอ้ ยละ 100.00 0.00 0.00 14.00 11.00 3.67 6.35 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 6.35 25.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 25.00 8.33 14.43 100.00 100.00 100.00 100.00 14.43 อนุบำล ๑ อนุบำล ๑ 0.00 0.00 11.00 (๓-4 ป)ี รวม รอ้ ยละ 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 100.00 รวมทุกระดับชั้น 0.00 0.00 25.00 รอ้ ยละรวม 0.00 0.00 100.00 แผนภมู แิ สดงรอ้ ยละของเด็กมีผลการประเมินพฒั นาการด้านสตปิ ญั ญา ระดบั 3 (ด)ี ระดบั 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรบั ปรุง) 0% 0% 100% (ใหน้ ำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเดก็ ตามหลกั การประเมนิ พัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง สงั กัดสำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง ๑๐ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ๖. ขอ้ มูลเด็กเล็กในศนู ย์พัฒนาเด็กเลก็ ด้านอน่ื ๆ ท่ี รายการ จำนวน คดิ เปน็ (คน) รอ้ ยละ* ๑. จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ๒๕ ๑๐๐ ตามเกณฑ์ รวมท้งั รู้จกั ดแู ลตนเองให้มคี วามปลอดภยั ๒๕ ๑๐๐ ๒. จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิง มอมเมา เช่น สรุ า บหุ ร่ี เคร่อื งด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ - - - - ๓. จำนวนเด็กเลก็ ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ท่ีมีความบกพรอ่ งทางร่างกาย/เรียนร่วม - - ๔. จำนวนเดก็ เล็กในศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ มภี าวะทุพโภชนาการ - - ๕. จำนวนเด็กเลก็ ในศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ ทม่ี ีปญั ญาเลศิ - - ๖. จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กท่ีตอ้ งการความช่วยเหลอื เปน็ พเิ ศษ - - ๗. จำนวนเดก็ เลก็ ในศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กที่ออกกลางคัน (ปีการศกึ ษาปัจจุบัน) - - ๘. จำนวนเด็กเล็กในศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กทม่ี เี วลาเรียนไม่ถงึ รอ้ ยละ ๘๐ ๑๑ ๔๔ ๙. จำนวนเดก็ เล็กในศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กทีเ่ รียนซำ้ ชน้ั ๑๐ จำนวนเดก็ เลก็ ในศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กที่จบหลกั สูตรปฐมวัย . หมายเหตุ: ร้อยละของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ทัง้ หมด ๗. ขอ้ มูลอาคารสถานที่ รายการ จำนวน ฯลฯ ๑ หลงั ท่ี - หลัง ๑. อาคารเรยี น ๑ หลงั ๒. อาคารประกอบ - สระ ๓. หอ้ งน้ำ/ห้องส้วม ๑ สนาม ๔. สระว่ายน้ำ ๑ สนาม ๕. สนามเด็กเลน่ ๖. สนามกฬี า ๙. ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบา้ นคลองวงั สงั กดั สำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบา้ นคลองวงั ๑๑ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ขอ้ มูลสภาพชุมชนโดยรวม ๗.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กมลี ักษณะเป็นทร่ี าบลุ่ม มภี ูเขาล้อมรอบ แม่น้ำลำคลอง ล้อมรอบ มีประชากรประมาณ ๑,๐๖๑ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ สำนักสงฆ์บ้าน คลองวัง ถ้ำ ฐานการเรียนรู้ในชุมชน อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำสวน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ ศลิ ปวฒั นธรรมทอ้ งถน่ิ ท่เี ป็นที่รูจ้ ักโดยท่ัวไป คือ ประเพณวี นั สารทเดอื นสบิ ๗.2 ผู้ปกครองสว่ นใหญ่ จบการศึกษาระดับ มธั ยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ ทำสวน ส่วนใหญ่นับ ถอื ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยตอ่ ครอบครวั ต่อปี ๗๐,๐๐๐ บาท ๗.3 โอกาสและขอ้ จำกดั ของศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็ก โอกาส ประชาชนมคี วามสามัคคีสูง ใหค้ วามรว่ มมอื กบั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีมาก มแี หล่งเรยี นรู้ใน ท้องถิ่นหลากหลาย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีสถานประกอบการในชุมชน ให้การสนับสนุนศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ เปน็ อย่างดี ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชนเข้มแข็ง คณุ ภาพชวี ิตของคนคอ่ นข้างดี ห่างไกลมลภาวะส่งิ แวดลอ้ มเปน็ พิษ ข้อจำกดั พ้ืนที่ตัง้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และเขตบริการเป็นที่ราบลุ่ม เกดิ อทุ กภัยบ่อยครั้งแหล่ง เรียนรู้ที่เด็กสามารถเข้าร่วมกับชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ฐานการเรียนรู้ในชุมชน ๑๑ ฐานการเรียนรู้ วัด (สำนัก สงฆ์บา้ นคลองวงั ) ถำ้ (สำนกั สงฆบ์ า้ นคลองวงั ) เปน็ ตน้ ๘. โครงสร้างหลักสตู รสถานศึกษา ศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง จดั สอนตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา ตามหลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวัย พทุ ธศักราช ๒๕60 โดยศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ ได้จัดสัดสว่ นสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังน้ี โครงสร้างหลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวยั ศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง ระดบั ช้ันเตรียมอนุบาล อายุ ๒-๓ ปี เพื่อใหก้ ารจดั การศึกษาเป็นไปตามวสิ ยั ทัศน์ ภารกจิ จดุ หมาย และคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย จงึ กำหนดโครงสร้างของหลักสตู รสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยั ดังนี้ โครงสรา้ งหลักสตู รสถานศึกษาปฐมวัย ช่วงอายุ อายตุ ำ่ กวา่ 3 ปี สาระการเรยี นรู้ ประสบการณส์ ำคญั สาระที่ควรรู้ • ดา้ นร่างกาย • เรอื่ งราวเก่ยี วกับตวั เดก็ • ดา้ นอารมณแ์ ละจิตใจ • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี • ด้านสังคม แวดลอ้ ม • ด้านสตปิ ญั ญา • ธรรมชาตริ อบตัวเดก็ • สง่ิ ตา่ ง ๆ รอบตวั เดก็ ระยะเวลาเรยี น 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา 200 วัน : 1 ปีการศึกษา (หรือไม่ต่ำกวา่ 180 วัน ตามหลกั สูตร 2560) ศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง สังกดั สำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวงั ๑๒ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ โครงสร้างของสูตรการศกึ ษาปฐมวัยระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ ๒-๓ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี น บ้านคลองวงั ประกอบดว้ ย 2 องคป์ ระกอบ ดังน้ี 1. สาระการเรียนรู้รายปี ซง่ึ ประกอบด้วยสาระท่ีควรเรยี นรูแ้ ละประสบการณส์ ำคัญ 2. กำหนดเวลาเรยี น ใช้เวลาเรียน 1 ปีการศึกษา ระยะเวลาเรยี น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวังใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1 ปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน โดยเรม่ิ รับเดก็ อายุ 2 ปี ถงึ 3 ปี กำหนดเวลาเรยี น เวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะจัด 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา หรือ 200 วัน : 1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษาจะจัดเป็น 40 สัปดาห์ ในแต่ละวันจะใช้เวลา 5 – 6 ชว่ั โมงโดยประมาณ โครงสรา้ งหลักสตู รการศกึ ษาปฐมวัยศูนยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวงั ระดบั ชน้ั อนุบาล ๑ อายุ ๓-๔ ปี เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่กำหนดไว้ ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย จึงกำหนดโครงสร้างของหลกั สตู รสถานศกึ ษา การศึกษาปฐมวัย ดังน้ี โครงสรา้ งหลกั สตู รสถานศกึ ษาปฐมวัย ช่วงอายุ อายุ 3 - 5 ปี สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรรู้ • ด้านร่างกาย • เรอ่ื งราวเก่ยี วกับตวั เด็ก • ด้านอารมณแ์ ละจิตใจ • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี • ดา้ นสังคม แวดลอ้ ม • ด้านสตปิ ญั ญา • ธรรมชาติรอบตวั เด็ก • ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ระยะเวลาเรยี น 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศกึ ษา 200 วนั : 1 ปกี ารศึกษา (หรอื ไม่ต่ำกว่า 180 วัน ตามหลักสูตร 2560) ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบ้านคลองวงั สงั กดั สำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวัง ๑๓ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ โครงสรา้ งของหลักสูตรสถานศกึ ษาปฐมวยั ระดับชัน้ อนุบาล ๑ อายุ ๓-๔ ปี ของศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านคลองวังประกอบดว้ ย 2 องค์ประกอบ ดงั นี้ ๑. สาระการเรยี นร้รู ายปี ซึง่ ประกอบดว้ ยสาระท่คี วรเรียนรู้และประสบการณ์สำคัญ ๒. กำหนดเวลาเรียน ใชเ้ วลาเรยี น 3 ปกี ารศกึ ษา ระยะเวลาเรยี น ศูนย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวงั ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ใหก้ ับเด็ก 3 - ๔ ปีการศกึ ษา ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน โดยเรมิ่ รับเดก็ อายุ 3 - ๔ ปี กำหนดเวลาเรยี น จำนวน ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา หรอื 200 วนั (หรือไม่ตำ่ กว่า 180 วัน ตามหลักสตู ร 2560) : 1 ปี การศกึ ษา ในปีการศกึ ษา จะจัดเปน็ 40 สัปดาห์ ในแตล่ ะวันจะใชเ้ วลา 5 – 6 ช่วั โมงโดยประมาณ ๙. แหล่งเรยี นรู้ ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถิ่น สถิติการใช้ ๙.๑ แหลง่ เรยี นรูภ้ ายในศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็ก จำนวนครงั้ /ปี ท่ี ชือ่ แหล่งเรียนรู้ - - ๑. มมุ ประสบการณ์ - ๒. แปลงเกษตร - ๓. สนามเดก็ เลน่ ๔. ห้องเรยี นร้ตู า่ ง ๆ ในโรงเรยี นบ้านคลองวงั ๙.๒ แหลง่ เรียนรภู้ ายนอกศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ สถิตกิ ารใช้ จำนวนครงั้ /ปี ที่ ช่ือแหล่งเรยี นรู้ - ๑. ฐานการเรียนรู้ในชมุ ชน ๑๑ ฐานการเรียนรู้ - ๒. วดั (สำนกั สงฆบ์ า้ นคลองวัง) - ๓. ถ้ำ(สำนกั สงฆบ์ ้านคลองวัง) ๙.3 ภูมิปัญญาทอ้ งถิ่น ปราชญ์ชาวบา้ น ผู้ทรงคุณวฒุ ิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาใหค้ วามร้แู ก่ครู และเดก็ เลก็ ในศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็ก (ในปกี ารศกึ ษาทีร่ ายงาน) ท่ี ช่อื -สกุล ใหค้ วามรเู้ ร่ือง จำนวนครั้ง/ปี - ศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวัง สงั กดั สำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กโรงเรียนบ้านคลองวงั ๑๔ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ๑๐. ผลงานดเี ดน่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๑๐.1 ผลงานดีเด่น ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวลั ทีไ่ ด้รับ/วันท่ไี ดร้ ับ หน่วยงานทใ่ี ห้ - - สถานศึกษาศูนยพ์ ฒั นาเด็ก เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวงั - - ผู้บริหาร - - ครู - - เด็กเลก็ ในศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ (ระบุช่ือ) ๑๐.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรมสง่ เสริมการปกครองท้องถน่ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จดุ เน้น แนวทางการปฏิรูป การศกึ ษา ฯลฯ ได้แก่ 1. โครงการจัดชอ้ื วสั ดรุ ายหัว 2. โครงการจัดช้อื หนังสือเรียน 3. โครงการจัดชื้ออปุ กรณก์ ารเรียน 4. โครงการจัดช้อื เคร่อื งแบบนกั เรียน 5. โครงการกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น (ถา่ ยเอกสาร On Hand) ๖. กจิ กรรมวิทยาศาสตร์น้อย ๗. กจิ กรรมวันสำคัญต่างๆ ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวัง สงั กัดสำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวงั ๑๕ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ๑๑. ผลการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศกึ ษา 256๓ (ปกี ารศกึ ษาท่แี ล้ว) สรุปผลการประเมนิ ภาพรวม มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี ระดบั คณุ ภาพ ประเดน็ พจิ ารณา 3 ดมี าก 3 ดีมาก มาตรฐานด้านที่ 1 การบรหิ ารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั 3 ดีมาก 3 ดีมาก ตบช.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 3 ดมี าก 3 ดีมาก 1.1.1 บรหิ ารจัดการสถานพฒั นาเดก็ ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 3 ดีมาก 3 ดีมาก 1.1.2 บริหารหลักสตู รสถานพฒั นาเด็กปฐมวัย 1.1.3 บริหารจดั การข้อมูลอย่างเปน็ ระบบ 3 ดีมาก ตบช.2 การบรหิ ารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานทส่ี ังกดั 3 ดมี าก 1.2.1 บรหิ ารจดั การบคุ ลากรอย่างเป็นระบบ 3 ดีมาก 3 ดมี าก 1.2.2 ผ้บู รหิ ารสถานพฒั นาเด็กปฐมวยั /หัวหนา้ ระดับปฐมวยั /ผู้ ดำเนินกจิ การมีคุณวฒุ /ิ คุณสมบัติเหมาะสม และบรหิ ารงานอยา่ งมี 3 ดีมาก ประสทิ ธภิ าพ 3 ดมี าก 1.2.3 ครู/ผดู้ ูแลเดก็ ท่ีทำหนา้ ทหี่ ลักในการดแู ลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวฒุ กิ ารศกึ ษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 3 ดมี าก 1.2.4 บริหารบุคลากรจดั อัตราสว่ นของครู/ผ้ดู ูแลเด็กอย่างเหมาะสม 3 ดีมาก พอเพยี งต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลมุ่ อายุ 3 ดีมาก ตบช.3 การบริหารจดั การสภาพแวดล้อมเพอื่ ความปลอดภัย 3 ดีมาก 1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่าง ๒ ดี เปน็ ระบบ 1.3.2 โครงสรา้ งและตัวอาคารมัน่ คง ตั้งอยใู่ นบริเวณและ สภาพแวดลอ้ มทป่ี ลอดภยั 1.3.3 จัดการความปลอดภยั ของพนื้ ทีเ่ ลน่ /สนามเด็กเลน่ และ สภาพแวดลอ้ มภายนอก อาคาร 1.3.4 จดั การสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภณั ฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองใชใ้ หป้ ลอดภยั เหมาะสมกับการใชง้ านและเพียงพอ 1.3.5 จัดให้มขี องเลน่ ท่ปี ลอดภัยไดม้ าตรฐาน มจี ำนวนเพยี งพอ สะอาด เหมาะสมกบั ระดับพัฒนาการของเดก็ 1.3.6 ส่งเสรมิ ให้เดก็ ปฐมวยั เดินทางอย่างปลอดภยั 1.3.7 จดั ให้มรี ะบบปอ้ งกันภัยจากบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกสถาน พัฒนาเดก็ ปฐมวยั 1.3.8 จัดให้มรี ะบบรับเหตุฉุกเฉนิ ป้องกันอคั คีภัย/ ภัยพิบัตติ ามความ เส่ียงของพ้ืนท่ี ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวงั สังกัดสำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวงั ๑๖ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึ ษาในปีที่ผ่านมา ปีการศกึ ษา 256๓ (ปีการศกึ ษาท่ีแล้ว) สรปุ ผลการประเมนิ ภาพรวม มาตรฐานการศึกษา/ตวั บง่ ช้ี ระดับคุณภาพ ประเดน็ พิจารณา 3 ดีมาก ๒ ดี ตบช.4 การจดั การเพือ่ สง่ เสรมิ สุขภาพและการเรียนรู้ 1.4.1 มีการจัดการเพื่อสง่ เสริมสขุ ภาพ เฝ้าระวังการเจรญิ เติบโตของ 3 ดีมาก เด็ก และดูแลการ เจ็บปว่ ยเบ้ืองต้น 3 ดมี าก 1.4.2 มแี ผนและดำเนนิ การตรวจสขุ อนามยั ประจำวนั ตรวจสขุ ภาพ ประจำปี และป้องกัน ควบคุมโรคติดตอ่ 3 ดมี าก 1.4.3 อาคารต้องมีพนื้ ท่ีใชส้ อยเป็นสัดสว่ นตามกิจวัตรประจำวนั ของ 3 ดมี าก เดก็ ที่เหมาะสมตาม ชว่ งวัย และการใช้ประโยชน์ 3 ดมี าก 1.4.4 จดั ใหม้ พี ื้นท/่ี มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในหอ้ งเรยี นและ นอกห้องเรยี น 3 ดีมาก 1.4.5 จัดบริเวณหอ้ งน้ำห้องสว้ ม ที่แปรงฟนั /ล้างมือให้เพยี งพอ 3 ดมี าก สะอาด ปลอดภยั และ เหมาะสมกบั การใช้งานของเด็ก 3 ดมี าก 1.4.6 จัดการระบบสุขาภบิ าลทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลมุ สถานท่ปี รงุ 3 ดีมาก ประกอบอาหาร น้ำดม่ื นำ้ ใช้ กำจัดขยะ สง่ิ ปฏิกูล และพาหะนำโรค 3 ดีมาก 1.4.7 จัดอปุ กรณ์ภาชนะและเครอื่ งใช้สว่ นตวั ให้เพียงพอกับการใช้ งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอยา่ งสมำ่ เสมอ 3 ดีมาก 3 ดีมาก ตบช.5 การส่งเสรมิ การมสี ่วนรว่ มของครอบครวั และชุมชน 3 ดมี าก 1.5.1 มีการสอื่ สารเพ่ือสรา้ งความสมั พันธแ์ ละความเขา้ ใจอนั ดี 3 ดีมาก ระหว่างพ่อแม/่ ผู้ปกครอง กบั สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั เกีย่ วกับตัวเด็กและ การดำเนินงานของสถานพฒั นาเดก็ ปฐมวัย 3 ดีมาก 1.5.2 การจดั กจิ กรรมท่พี ่อแม/่ ผูป้ กครอง/ครอบครัว และชมุ ชน มี ส่วนร่วม 1.5.3 ดำเนนิ งานใหส้ ถานพัฒนาเดก็ ปฐมวัยเป็นแหลง่ เรียนรู้แก่ ชุมชนในเรอื่ งการพัฒนา เด็กปฐมวยั 1.5.4 มคี ณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั มาตรฐานดา้ นท่ี 2 คร/ู ผู้ดูแลเดก็ และใหก้ ารดูแล จดั ประสบการณ์ การเรียนรแู้ ละการเลน่ เพือ่ พัฒนาเดก็ ปฐมวยั ตบช.1 การดูแลและพัฒนาเดก็ อย่างรอบดา้ น 2.1.1 มีแผนการจดั ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวยั มกี ารดำเนินงานและประเมนิ ผล 2.1.2 จัดพ้นื ที่/มมุ ประสบการณก์ ารเรียนรู้และการเลน่ ทเ่ี หมาะสม อยา่ งหลากหลาย ศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง สงั กดั สำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวงั ๑๗ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ๑๑. ผลการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษาในปที ีผ่ ่านมา ปีการศึกษา 256๓ (ปีการศกึ ษาทแี่ ลว้ ) สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานการศึกษา/ตวั บง่ ช้ี ระดับคณุ ภาพ ประเดน็ พิจารณา 3 ดมี าก 2.1.3 จดั กิจกรรมสง่ เสรมิ พฒั นาการทุกด้านอยา่ งบูรณาการตาม 3 ดมี าก ธรรมชาติของเด็กท่ีเรยี นรดู้ ้วยประสาทสมั ผสั ลงมือทำปฏิสัมพันธ์ และการ เลน่ 3 ดมี าก 3 ดีมาก 2.1.4 เลือกใช้สอ่ื /อปุ กรณ์ เทคโนโลยี เครอ่ื งเลน่ และจดั 3 ดีมาก สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหลง่ เรียนรู้ ท่ีเพียงพอเหมาะสม 3 ดีมาก ปลอดภยั 3 ดีมาก 2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเดก็ รายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใชผ้ ลใน 3 ดีมาก การจัดกิจกรรมพฒั นาเด็กทุกคนใหเ้ ตม็ ตามศักยภาพ 3 ดีมาก 3 ดมี าก ตบช.2 การส่งเสริมพฒั นาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 3 ดีมาก 2.2.1 ใหเ้ ด็กรับประทานอาหารทคี่ รบถ้วนในปริมาณทเ่ี พยี งพอและ 3 ดมี าก ส่งเสรมิ พฤติกรรมการกนิ ท่เี หมาะสม 3 ดมี าก 2.2.2 จดั กิจกรรมใหเ้ ดก็ ไดล้ งมือปฏบิ ตั อิ ยา่ งถกู ต้องเหมาะสมในการ ดูแลสขุ ภาพ ความปลอดภัยในชวี ิตประจำวนั และในการเคลือ่ นไหวดา้ น 3 ดีมาก รา่ งกาย ออกกำลงั เลน่ กิน/ นอน/พักผอ่ น และการเดนิ ทาง 2.2.3 ตรวจสขุ ภาพอนามยั ของเด็กประจำวนั ความสะอาดของ ร่างกาย ฟันและช่องปากเพอื่ คัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 2.2.4 เฝ้าระวังตดิ ตามการเจรญิ เติบโตของเด็กเปน็ รายบคุ คลบนั ทึก ผลภาวะโภชนาการอยา่ งตอ่ เน่ือง 2.2.5 จดั ใหม้ กี ารตรวจสขุ ภาพรา่ งกาย ฟนั และช่องปาก สายตา หู ตบช.3 การสง่ เสรมิ พฒั นาการดา้ นสติปญั ญา ภาษาและการสื่อสาร 2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สงั เกต สมั ผสั ลองทำ คดิ ตง้ั คำถาม สบื เสาะหาความรู้ แก้ปญั หา จนิ ตนาการ คดิ สร้างสรรค์ โดย ยอมรับความคดิ และผลงานท่ีแตกต่างของ เดก็ 2.3.2 จดั กิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมคี วามหมายต่อ เด็ก เพือ่ การสอื่ สารอย่างหลากหลาย ฝึกฟงั พูด ถาม ตอบ เลา่ และสนทนา ตามลำดบั ขนั้ ตอนพัฒนาการ 2.3.3 จดั กจิ กรรมปลูกฝังให้เดก็ มีนสิ ัยรักการอา่ น ใหเ้ ด็กมที ักษะ การ ดภู าพ ฟงั เรื่องราว พูดเลา่ อ่าน วาด/เขยี น เบอ้ื งตน้ ตามลำดับพัฒนาการ โดยคร/ู ผดู้ ูแลเด็กเปน็ ตัวอย่างของ การพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 2.3.4 จดั ใหเ้ ดก็ มปี ระสบการณเ์ รยี นร้เู กย่ี วกบั ตวั เดก็ บุคคล สิ่ง ต่างๆ สถานที่และธรรมชาติรอบตวั ดว้ ยวธิ ีการที่เหมาะสม กับวยั ศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง สังกัดสำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวงั ๑๘ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ๑๑. ผลการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่ ่านมา ปีการศึกษา 256๓ (ปีการศกึ ษาที่แลว้ ) สรุปผลการประเมนิ ภาพรวม มาตรฐานการศึกษา/ตวั บง่ ช้ี ระดบั คณุ ภาพ ประเด็นพิจารณา 3 ดีมาก 2.3.5 จัดกจิ กรรมและประสบการณ์ดา้ นคณติ ศาสตร์และ 3 ดีมาก วิทยาศาสตร์เบือ้ งตน้ ตามวัย โดยเด็กเรยี นร้ผู ่านประสาทสัมผสั และลงมอื 3 ดมี าก ปฏิบัตดิ ้วยตนเอง 3 ดีมาก ตบช.4 การส่งเสริมพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลกู ฝงั คุณธรรมและความเปน็ พลเมืองดี 3 ดีมาก 2.4.1 สรา้ งความสมั พันธท์ ี่ดแี ละมั่นคง ระหวา่ งผูใ้ หญ่กบั เดก็ จดั 3 ดมี าก กิจกรรมสร้างเสรมิ ความสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่ งเดก็ กบั เด็ก และการแก้ไขข้อ 3 ดมี าก ขดั แย้งอย่างสรา้ งสรรค์ 3 ดมี าก 2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ ใหเ้ ด็กมีความสุข แจม่ ใส รา่ เรงิ มี 3 ดีมาก ความรูส้ กึ ดีต่อตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการ เคลื่อนไหว 3 ดมี าก ร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและความถนดั 3 ดมี าก 3 ดีมาก 2.4.1 จดั กิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝงั คณุ ธรรมใหเ้ ด็กใฝ่ดี มี 3 ดีมาก วนิ ยั ซ่อื สตั ยร์ จู้ กั สิทธิและหน้าทร่ี ับผิดชอบของพลเมืองดี รกั ครอบครัว 3 ดมี าก โรงเรยี น ชมุ ชนและประเทศชาตดิ ว้ ยวิธที ่ี เหมาะสมกับวัยและพฒั นาการ 3 ดีมาก 3 ดีมาก ตบช.5 การสง่ เสริมเดก็ ในระยะเปลย่ี นผ่านให้ปรบั ตวั สู่การเชือ่ มตอ่ ในขั้น ถัดไป 2.5.1 จัดกจิ กรรมกับผปู้ กครองใหเ้ ตรยี มเดก็ ก่อนจากบ้านเข้าสู่ สถาน พัฒนาเด็กปฐมวยั /โรงเรียน และจดั กิจกรรมชว่ ง ปฐมนิเทศใหเ้ ด็กปรับตวั ในบรรยากาศท่เี ปน็ มติ ร 2.5.2 จดั กจิ กรรมสง่ เสริมการปรบั ตวั ก่อนเขา้ รบั การศึกษาในระดบั ที่ สงู ขึน้ แตล่ ะข้นั จนถึงการเป็นนกั เรยี นระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 มาตรฐานดา้ นที่ 3.๑ ก คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด- อายุ 2 ปี (2ปี 11เดือน) ตบช.1 เดก็ มกี ารเจริญเติบโตสมวยั 3.1.1 ก เด็กมีนำ้ หนกั ตัวเหมาะสมกบั วัยและสูงดสี มส่วน ซึ่งมีบันทึก เปน็ รายบคุ คล ตบช.2 เด็กมพี ัฒนาการสมวัย 3.1.1 ก เด็กมพี ฒั นาการสมวัยโดยรวม 5 ดา้ น 3.1.2 ก รายด้าน : เด็กมพี ฒั นาการกลา้ มเนื้อมดั ใหญ่ 3.1.3 ก รายดา้ น : เด็กมพี ฒั นาการด้านกล้ามเนื้อมดั เลก็ และ สตปิ ญั ญาสมวัย 3.1.4 ก รายด้าน : เดก็ มพี ฒั นาการดา้ นการรบั รู้และเข้าใจภาษา ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวัง สงั กัดสำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวัง ๑๙ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ๑๑. ผลการประเมนิ คุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 256๓ (ปีการศกึ ษาที่แลว้ ) สรปุ ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานการศกึ ษา/ตวั บง่ ชี้ ระดบั คณุ ภาพ ประเด็นพิจารณา 3 ดีมาก 3 ดมี าก 3.1.5 ก รายด้าน : เด็กมพี ฒั นาการการใช้ภาษาสมวัย 3.1.6 ก รายด้าน :เดก็ มีพัฒนาการการช่วยเหลือ ตนเองและการเข้า 3 ดีมาก สงั คม 3 ดมี าก มาตรฐานด้านท่ี 3 คณุ ภาพของเดก็ ปฐมวัยสำหรับเดก็ อายุ 3 ปี – อายุ 3 ดีมาก 6 ปี (ก่อนเขา้ ประถมศึกษาปีท่ี 1) 3 ดมี าก ตบช.1 เด็กมีการเจรญิ เติบโตสมวยั และมสี ขุ นสิ ัยที่เหมาะสม 3 ดมี าก 3 ดมี าก 3.1.1 เดก็ มนี ้ำหนกั ตัวเหมาะสมกับวยั และสูงดสี มส่วน ซงึ่ มบี นั ทกึ 3 ดมี าก เปน็ รายบุคคล 3 ดีมาก 3 ดีมาก 3.1.2 เดก็ มสี ุขนิสยั ทด่ี ใี นการดแู ลสุขภาพตนเอง ตามวัย 3 ดมี าก 3.1.3 เดก็ มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟนั ผุ ตบช.2 เด็กมีพฒั นาการสมวยั 3 ดมี าก 3 ดมี าก 3.2.1 เด็กมีพฒั นาการสมวัยโดยรวม 5 ดา้ น 3 ดมี าก ตบช.3 เด็กมีพัฒนาการดา้ นการเคลอ่ื นไหว 3 ดีมาก 3.3.1 เดก็ มีพัฒนาการด้านการใช้กลา้ มเน้ือมัดใหญ่ สามารถ เคลอื่ นไหวและทรงตวั ได้ตามวัย 3 ดมี าก 3 ดีมาก 3.3.2 เด็กมพี ฒั นาการดา้ นการใช้กลา้ มเนื้อมดั เล็ก และการ ประสานงานระหว่างตากับมอื ตามวยั 3 ดมี าก ตบช.4 เด็กมีพัฒนาการดา้ นอารมณ์ จติ ใจ 3 ดมี าก 3.4.1 เดก็ แสดงออก ร่าเรงิ แจ่มใส รสู้ กึ มั่นคง ปลอดภัย แสดง ความรู้สึกทีด่ ตี ่อตนเองและ ผอู้ ืน่ ไดส้ มวยั 3.4.2 เดก็ มีความสนใจและรว่ มกิจกรรมต่างๆ อยา่ ง สมวยั ซึง่ รวม การเล่น การทำงาน ศลิ ปะดนตรี กีฬา 3.4.3 เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยบั ยง้ั ช่ังใจ ทำตาม ข้อตกลง คำนึงถงึ ความรูส้ ึก ของผ้อู ่นื มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์ใหมไ่ ดส้ มวัย ตบช.5 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสรา้ งสรรค์ 3.5.1 เดก็ บอกเกย่ี วกบั ตวั เดก็ บคุ คล สถานที่ แวดลอ้ มธรรมชาติ และส่ิงตา่ งๆ รอบตัวเด็ก ไดส้ มวัย 3.5.2 เดก็ มพี ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถ สังเกต จำแนกและ เปรียบเทียบ จำนวน มิติ สมั พนั ธ์ (พื้นท/่ี ระยะ) เวลาไดส้ มวยั 3.5.3 เด็กสามารถคิด อย่างมเี หตผุ ล แกป้ ญั หาได้ สมวยั ศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กโรงเรียนบ้านคลองวงั สงั กดั สำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ย์พฒั นาเดก็ เล็กโรงเรยี นบ้านคลองวงั ๒๐ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ๑๑. ผลการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษาในปที ผี่ า่ นมา ปีการศกึ ษา 256๓ (ปีการศกึ ษาที่แลว้ ) สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานการศกึ ษา ระดบั คณุ ภาพ ประเดน็ พจิ ารณา 3 ดมี าก 3 ดีมาก 3.5.4 เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ทแ่ี สดงออกไดส้ มวัย 3 ดมี าก 3.5.5 เดก็ มคี วามพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจทำกิจกรรม ใหส้ ำเร็จสมวยั 3 ดมี าก ตบช.6 เดก็ มพี ัฒนาการด้านภาษาและการสอ่ื สาร 3 ดมี าก 3.6.1 เด็กสามารถฟงั พูด จบั ใจความ เลา่ สนทนา และส่ือสารได้ 3 ดมี าก สมวัย 3 ดมี าก 3.6.2 เดก็ มที ักษะในการดรู ูปภาพ สัญลักษณ์ การใชห้ นังสอื รู้จกั ตัวอกั ษร การคิด เขยี นคำและการอ่านเบื้องต้นได้สมวยั และตามลำดับ 3 ดีมาก พฒั นาการ 3 ดีมาก 3.6.3 เด็กมีทกั ษะการวาด การขีดเขียนตามลำดบั ขั้นตอนพัฒนาการ สมวัย นำไปสูก่ ารขดี เขยี นคำทีค่ ุ้นเคยและสนใจ 3 ดมี าก 3.6.4 เด็กมีทักษะในการส่ือสารอยา่ งเหมาะสม ตามวยั โดยใช้ 3 ดมี าก ภาษาไทยเปน็ หลักและมี ความคนุ้ เคยกบั ภาษาอนื่ ด้วย 3 ดมี าก ตบช.7 เดก็ มีพัฒนาการด้านสงั คม คณุ ธรรม มวี ินัยและความเป็น พลเมืองดี 3.7.1 เดก็ มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผอู้ ่ืนไดอ้ ยา่ งสมวยั และแสดงออกถึง ยอมรับความแตกตา่ งระหว่างบคุ คล 3.7.2 เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัยซื่อสัตย์ รับผดิ ชอบต่อตนเอง และส่วนรวม และมี ค่านิยมท่ีพงึ ประสงค์สมวัย 3.7.3 เดก็ สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผอู้ ่ืนเปน็ กลมุ่ เป็นได้ทั้ง ผู้นำและผ้ตู าม แก้ไขข้อ ขดั แย้งอย่างสร้างสรรค์ 3.7.4 เด็กภาคภมู ใิ จทเี่ ป็นสมาชกิ ทดี่ ีในครอบครวั ชมุ ชน สถานพัฒนา เด็กปฐมวยั และ ตระหนักถึงความเปน็ พลเมืองดีของประเทศ ไทย และ ภูมภิ าคอาเซยี น ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง สงั กดั สำนกั ปลัดอบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ย์พัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวงั ๒๑ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ๑. ด้านการบรหิ ารจดั การการศกึ ษา จดุ เด่น - ครูมกี จิ กรรมการเรียนรทู้ ีหลากหลายเนน้ กิจกรรมทีเหมาะสมต่อการเรยี นรู้ตามวัย - ครทู กุ คนใหค้ วามสำคญั ในการอบรมเลี้ยงดูของเดก็ เปรียบเหมอื นลกู ตนเอง จดุ ทคี่ วรพัฒนา - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้มีความรู้ทีทันสมัยและความรู้ด้านวิชาการทางด้านศึกษาให้มากกว่านี้ เพือทจี ะไดน้ ำมาใชใ้ ห้เกิดประโยชน์ตอ่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กต่อไปในอนาคต ๒. ดา้ นการพฒั นาชุมชนแห่งการเรียนรู้ จดุ เด่น - ในชุมชนของหมบู่ ้านมแี หลง่ เรยี นทหี ลากหลายและให้ความสำคญั ต่อศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กไดด้ ีมาก จดุ ท่ีควรพฒั นา - สภาพแวดลอ้ มอาคารสถานทีของศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวงั แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหส้ ูงขึ้น ๑. ทศิ ทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ได้ประเมินผลการดำเนินงานในรอบปี การศึกษา ๒๕๖๔ ทำให้รู้ว่ามีจุดเด่นทีควรดำเนนิ การต่อไปเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา และมีจุดทีควรพัฒนา ซึง จะตอ้ งกำหนดให้มีแผนในการพัฒนาทชี ัดเจนเนน้ การมสี ่วนร่วมระหว่างศนู ย์พฒั นาเด็กเล็ก ผปู้ กครอง ชุมชนแลผู้ มีส่วนเกียวข้อง โดยมกี ารดำเนินการรว่ มกนั ในดา้ นตา่ ง ๆ ๑. การปรบั ปรงุ หลักสูตร การจัดประสบการณก์ ารเรยี นรู้ ควรม่งุ เน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้เกิดการวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการจัดประสบการณ์ผ่าน การเล่น กิจกรรมสรา้ งสรรค์ เกมการศึกษา เป็นสำคญั ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย เพือพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด และแนวทางในการ แสวงหาความร้ดู ว้ ยตนเอง ๓. ส่งเสริมใหผ้ ้ดู แู ลเด็กเข้ารบั การอบรม/พฒั นาตนเองอย่างสมำเสมอ ๔. การพัฒนา ปรับปรุง ร้ัวอาคารเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ มันคง และได้มาตรฐาน ๕. การพฒั นาความสมั พันธก์ บั ชมุ ชน โดยมงุ่ เน้นให้ชมุ ชนมสี ว่ นร่วมในการพฒั นาการศกึ ษา ๖. การผลิตสอื นวัตกรรม จากสิงของเหลือใช้ ศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวงั สังกัดสำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวงั ๒๒ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ๒. ความตอ้ งการและการช่วยเหลือ เพือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ดำเนินการตามโครงการทีกำหนดและประสบ ผลสำเร็จ ดังนั้นศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวัง จงึ มีความตอ้ งการและความชว่ ยเหลอื ดังนี้ ๑. การปรบั ปรุงห้องน้ำเพมิ เตมิ ให้ได้มาตรฐาน ๒. การพัฒนา ปรับปรุง รั้วและอาคารเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี ความมนั คง และไดม้ าตรฐาน ๓. การสนบั สนุนในการอบรมสัมมนาในด้านต่าง ๆ ศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวัง สังกดั สำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ๒๓ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ สว่ นที่ 2 สภาพการดำเนนิ งานของสถานศกึ ษา ๑. การบรหิ ารจดั การศกึ ษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖ ฝ่ายโดยแบ่งเป็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านงานธุรการ ซึ่ง ผ้บู ริหารยดึ หลักการบรหิ ารตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ดงั นี้ ขน้ั ตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) ขน้ั ตอนที่ 2 ปฏบิ ตั ิ (Do) ข้นั ตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบทำใหร้ ับรู้สภาพการณ์ ของงาน ท่ีเปน็ อยเู่ ปรียบเทียบ กับสง่ิ ที่วางแผน ขั้นตอนที่ 4 การแก้ไขปัญหา (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อบกพร่องขึ้น ทำให้งานที่ได้ไม่ ตรงตามเป้าหมายหรอื ผลงานไม่ได้มาตรฐานใหป้ ฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาตามลักษณะ ปญั หาท่ีค้นพบ สรุปไดว้ า่ วงจรคณุ ภาพ (PDCA) ประกอบดว้ ยการวางแผน (Plan) การดำเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข้ (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผนและการ ตรวจสอบผลลัพธ์ทีไ่ ด้หาผลลัพธท์ ่ไี ดไ้ ม่ เปน็ ไปตามเปา้ หมายท่ีคาดหวังไว้จะตอ้ งทาการทบทวนแผนการโดยเริ่มต้น ใหม่และทาตามวงจรคุณภาพ ช้าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนช้าไปเรื่อย ๆ จะทำให้เกิดการปรับปรุงงานและ ยกระดบั ผลลพั ธใ์ ห้สูงขึน้ เรอ่ื ย ๆซงึ่ หลักการดังกลา่ วหากนามาปรบั ใชก้ ับการจัดการศกึ ษาของศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะช่วย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีมีการจัดประสบการณ์การเรยี นรู้ให้กับเด็กอย่างมี คุณภาพ และเกิดประสทิ ธิผลกบั เด็กไดร้ บั การพัฒนาเตม็ ตามศกั ยภาพเป็นไปตามมาตรฐานศนู ย์ เดก็ เลก็ แห่งชาติ ศูนย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง สังกดั สำนกั ปลัดอบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง ๒๔ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ แผนภูมิโครงสร้างการบรหิ ารงานศูนย์พัฒนาเดก็ เล็กโรงเรยี นบ้านคลองวงั นางอาภรณ์ เกษรสทิ ธิ์ รักษาการหัวหนา้ ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวงั นางอาภรณ์ เกษรสทิ ธิ์ นางสาวเบญจภา คำพันธุ์ ครชู ำนาญการ ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ) ด้านการบริหารจดั การ ด้านบุคลากร ดา้ นวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ดา้ นการมสี ่วนรว่ ม ดา้ นงานธุรการ - ดา้ นการบริหารงาน - การสง่ เสรมิ - การวางแผนงาน - การบริหารจดั หาร - การเสริมสร้าง - งานธุรการ สารบรรณ - ดา้ นการบริหาร ประสทิ ธภิ าพในการ วิชาการ ดแู ลอาคารสถานที ความสัมพันธ์กับทกุ ภาค การรายงาน งบประมาณ ปฏิบตั งิ าน - การบรหิ ารจดั การ - การจดั สิงแวดลอ้ มทั้ง ส่วนเพอื สง่ เสรมิ - ระบบข้อมลู สารสนเทศ - การบรหิ ารจัดการ - วนิ ัย และการรกั ษา หลกั สูตร ภายในและภายนอก สนบั สนุนการจดั - งานบริการอาหาร ภายในศนู ย์พัฒนาเด็ก วินยั - การประกนั คุณภาพ อาคาร การศกึ ษา กลางวันและโภชนาการ เลก็ - การลา ทางการศึกษา - ความปลอดภัยภายใน - การประชาสมั พันธ์ - การจัดทำแผนพฒั นา - สอื และนวัตกรรมการ ศพด. การศึกษา แผนปฏิบตั ิ จัดประสบการณเ์ รยี นรู้ - การวางผัง การใช้ การประจำปี - การวจิ ัยในชัน้ เรียน ประโยชน์อาคารสถานที งบประมาณ และ - การวัดและประเมินผล - การสุขาภิบาล ไฟฟ้า แผนปฏบิ ตั ิการประจำปี - กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน ประปา การศึกษา ศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวัง สังกัดสำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวัง ๒๕ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศกึ ษา วสิ ยั ทัศน์ เดก็ มีพัฒนาการตามเกณฑ์ เรียนเลน่ แบง่ ปนั สรา้ งสรรคส์ ังคมไทย พนั ธกิจ ๑. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็ก มีร่างกายสมบรู ณ์แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสยั ท่ดี ี ตามเกณฑ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ๒. จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมเด็กให้มีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละและแบ่งปัน มีจิตใจทีดีงามอยู่ ร่วมกบั ผู้อ่ืนไดอ้ ยา่ งมีความสุขและปฏิบตั ติ นเปน็ คนดีของสังคม ๓. จดั ประสบการณก์ ารเรียนรเู้ ด็กปฐมวยั ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง ๔. สง่ เสริมการศึกษาแหลง่ เรยี นรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่น เดก็ ปฐมวัย ภูมิใจ รูค้ ณุ ค่า ภมู ิปญั ญาท้องถิน่ เป้าประสงค์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา ๑. ศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ มอี าคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ ม ไดม้ าตรฐาน ๒. ศนู ย์พัฒนาเด็กเลก็ มีส่อื วัสดุ ครุภณั ฑ์ ทีเ่ พยี งพอ ๓. ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรการเรยี นรู้ ท่ีได้มาตรฐาน ๔. เด็กมคี วามรู้ความเข้าใจ มคี วามจงรกั ภกั ดตี ่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๕. เด็ก มีคณุ ธรรมจรยิ ธรรม และอนรุ ักษ์สบื สานตอ่ วัฒนธรรมท้องถ่นิ ๖. ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ๗. เด็กได้ศึกษาแหลง่ เรียนรใู้ นทอ้ งถิน่ ยทุ ธศาสตร์และกลยุทธ์ ยทุ ธศาสตร์ กลยุทธ์ หนว่ ยงานทร่ี บั ผิดชอบ 1. ยุทธศาสตร์การจดั ศพด.รร.บา้ นคลองวัง ๑.๑ กลยทุ ธ์ พัฒนาอาคารสถานทีส่ ภาพแวดลอ้ มของ การศกึ ษา ศพด. ศพด.รร.บา้ นคลองวัง ๑.๒ กลยุทธ์ ปรบั ปรุงและจดั หาสื่อวสั ดุ ครภุ ัณฑ์ ๒. ยุทธศาสตร์การ ๑.๓ กลยุทธพ์ ัฒนาหลกั สตู รการเรยี นรู้ พัฒนาศักยภาพครูและ ๑.๔ กลยทุ ธ์ สง่ เสริมสถาบันชาติ ศาสนา บคุ ลากรทางการศึกษา พระมหากษัตรยิ ์ ๑.๕ กลยุทธส์ ่งเสริมคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและวฒั นธรรม ทอ้ งถิ่น ๑.๖ กลยทุ ธ์สง่ เสรมิ สนับสนุนปจั จยั ที่ใช้ในการจดั ประสบการณ์การเรยี นรู้ ๒.๑ กลยทุ ธ์พฒั นาศักยภาพครแู ละบคุ ลากรทางการ ศึกษา ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวงั สงั กัดสำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวงั ๒๖ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรแ์ ละกลยุทธ์ (ต่อ) ยทุ ธศาสตร์ กลยุทธ์ หนว่ ยงานทรี่ บั ผิดชอบ ศพด.รร.บ้านคลองวัง ๓. ยุทธศาสตร์ การ ๓.๑ กลยุทธ์สง่ เสรมิ การศกึ ษาแหล่งเรยี นรู้ในท้องถ่ิน สง่ เสรมิ แหลง่ เรียนรู้ภมู ิ ๓.๒ กลยทุ ธส์ ่งเสริมความสมั พันธ์ระหว่าง ศพด.และ ศพด.รร.บา้ นคลองวงั ปัญญาท้องถน่ิ ชมุ ชน ๔. ยทุ ธศาสตร์การ ๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสรมิ สุขภาพอนามยั ส่งเสรมิ สุขภาพอนามยั อัตลกั ษณข์ องสถานศึกษา ร่าเรงิ แจม่ ใส เอกลกั ษณ์ของสถานศึกษา ครูมีความอธั ยาศยั ที่ดี มคี วามรักต่อเด็ก ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบ้านคลองวัง สงั กัดสำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวงั ๒๗ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ส่วนท่ี 3 เครือ่ งมอื ทใี่ ช้ในการประเมินตนเอง 1. เครื่องมือประเมนิ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา - มาตรฐานดา้ นที่ ๑ การบริหารจดั การ พรอ้ มตัวชี้วดั ความสำเรจ็ และค่าระดับความสำเรจ็ ทสี่ ถานศกึ ษา กำหนดรายมาตรฐาน - มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จและ ค่าระดบั ความสำเรจ็ ทส่ี ถานศกึ ษากำหนดรายมาตรฐาน - มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย พร้อมตัวชวี้ ัดความสำเรจ็ และคา่ ระดบั ความสำเรจ็ ท่ีสถานศกึ ษา กำหนดรายมาตรฐาน 2. วิธีการประเมินมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา - การมอบหมายภารกิจผู้รับผดิ ชอบ - ศกึ ษามาตรฐาน และดำเนนิ การตามมาตรฐาน 3. เคร่ืองมอื การประเมินการใช้หลกั สูตร/ ผลสมั ฤทธขิ์ องผูเ้ รยี น - แบบประเมินพัฒนาการ ท่ีศูนย์พัฒนาเดก็ เล็กใช้ประเมินผลสมั ฤทธผิ์ ู้เรยี นตามหลกั สตู รของสถานศกึ ษา 4. วิธกี ารประเมิน การใช้หลักสูตร/ ผลสัมฤทธขิ์ องเดก็ เล็กในศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ - แบบประเมนิ หลกั สูตร - แบประเมนิ มาตรฐานคุณลกั ษณะทีพ่ ึงประสงค์ ๕. เคร่อื งมอื ประเมนิ มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา มาตรฐานการศึกษา - ตวั บง่ ชี้ และคา่ เปา้ หมาย ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ มาตรฐานการศึกษา/ตัวบง่ ชี้ เปา้ หมายตามมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา การศึกษา มาตรฐานด้านท่ี 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั ค่าเปา้ หมาย ระดับคุณภาพ ตบช.1 การบรหิ ารจดั การอยา่ งเปน็ ระบบ 3 ดมี าก 1.1.1 บริหารจดั การสถานพัฒนาเดก็ ปฐมวัยอยา่ งเป็นระบบ 3 ดมี าก 1.1.2 บริหารหลกั สูตรสถานพฒั นาเด็กปฐมวัย 3 ดีมาก 1.1.3 บริหารจดั การข้อมูลอยา่ งเปน็ ระบบ 3 ดีมาก ตบช.2 การบรหิ ารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนว่ ยงานท่ีสงั กัด 3 ดีมาก 1.2.1 บริหารจัดการบคุ ลากรอย่างเปน็ ระบบ 3 ดมี าก 3 ดีมาก ศนู ย์พัฒนาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวงั สงั กัดสำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบา้ นคลองวัง ๒๘ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ มาตรฐานการศึกษา - ตวั บง่ ชี้ และคา่ เป้าหมาย ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (ต่อ) มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ เปา้ หมายตามมาตรฐาน ประเดน็ พจิ ารณา การศกึ ษา 1.2.2 ผบู้ รหิ ารสถานพัฒนาเดก็ ปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ ค่าเป้าหมาย ระดบั คณุ ภาพ ดำเนินกจิ การมคี ุณวฒุ ิ/ คุณสมบตั เิ หมาะสม และบริหารงานอยา่ งมี 3 ดมี าก ประสทิ ธภิ าพ 3 ดีมาก 1.2.3 คร/ู ผู้ดูแลเดก็ ที่ทำหนา้ ท่ีหลกั ในการดแู ลและพัฒนาเดก็ ปฐมวยั มวี ฒุ ิการศึกษา/ คุณสมบตั ิเหมาะสม 3 ดีมาก 1.2.4 บริหารบคุ ลากรจดั อัตราส่วนของครู/ผ้ดู ูแลเด็กอยา่ งเหมาะสม 3 ดมี าก พอเพียงต่อจำนวนเดก็ ในแต่ละกลมุ่ อายุ 3 ดีมาก ตบช.3 การบริหารจดั การสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 3 ดีมาก 1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่าง 3 ดีมาก เป็นระบบ 1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมน่ั คง ต้งั อยู่ในบริเวณและ 3 ดมี าก สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 3 ดีมาก 1.3.3 จัดการความปลอดภยั ของพน้ื ท่เี ลน่ /สนามเด็กเล่น และ 3 ดมี าก สภาพแวดลอ้ มภายนอก อาคาร 3 ดีมาก 1.3.4 จัดการสภาพแวดลอ้ มภายในอาคาร ครภุ ณั ฑ์ อุปกรณ์ ๒ ดีมาก เครอ่ื งใช้ใหป้ ลอดภยั เหมาะสมกบั การใชง้ านและเพยี งพอ 1.3.5 จัดใหม้ ขี องเล่นที่ปลอดภยั ไดม้ าตรฐาน มจี ำนวนเพียงพอ 3 ดีมาก 3 ดีมาก สะอาด เหมาะสมกับ ระดับพัฒนาการของเดก็ 1.3.6 สง่ เสริมให้เด็กปฐมวยั เดนิ ทางอยา่ งปลอดภัย 3 ดีมาก 1.3.7 จดั ใหม้ ีระบบปอ้ งกันภัยจากบคุ คลทั้งภายในและภายนอกสถาน 3 ดมี าก พฒั นาเด็กปฐมวัย 1.3.8 จัดใหม้ ีระบบรบั เหตุฉกุ เฉิน ป้องกนั อัคคภี ัย/ ภยั พิบตั ิตามความ เส่ยี งของพนื้ ที่ ตบช.4 การจดั การเพอ่ื สง่ เสรมิ สขุ ภาพและการเรยี นรู้ 1.4.1 มีการจัดการเพ่ือสง่ เสรมิ สขุ ภาพ เฝ้าระวังการเจรญิ เติบโตของ เดก็ และดูแลการ เจ็บป่วยเบื้องต้น 1.4.2 มแี ผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพ ประจำปี และป้องกนั ควบคมุ โรคติดตอ่ 1.4.3 อาคารตอ้ งมีพนื้ ที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของ เด็กท่เี หมาะสมตาม ชว่ งวยั และการใช้ประโยชน์ ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กโรงเรียนบา้ นคลองวัง สงั กดั สำนกั ปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวัง ๒๙ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ มาตรฐานการศกึ ษา - ตวั บง่ ช้ี และคา่ เปา้ หมาย ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวัง ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ (ต่อ) มาตรฐานการศกึ ษา เปา้ หมายตามมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา การศึกษา 1.4.4 จัดใหม้ ีพืน้ ที/่ มมุ ประสบการณ์ และแหล่งเรยี นรู้ในหอ้ งเรยี นและ ค่าเป้าหมาย ระดับคณุ ภาพ นอกห้องเรียน 3 ดีมาก 1.4.5 จดั บรเิ วณหอ้ งน้ำห้องสว้ ม ท่แี ปรงฟนั /ลา้ งมือใหเ้ พียงพอ 3 ดีมาก สะอาด ปลอดภยั และ เหมาะสมกับการใชง้ านของเด็ก 3 ดมี าก 1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลทีม่ ีประสทิ ธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรงุ ประกอบอาหาร นำ้ ดม่ื นำ้ ใช้ กำจัดขยะ สิง่ ปฏิกลู และพาหะนำโรค 3 ดมี าก 1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเคร่ืองใชส้ ่วนตัวให้เพยี งพอกับการใช้ 3 ดมี าก งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภยั อยา่ งสมำ่ เสมอ 3 ดมี าก ตบช.5 การส่งเสรมิ การมีส่วนรว่ มของครอบครัวและชุมชน 3 ดมี าก 1.5.1 มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสมั พันธแ์ ละความเข้าใจอันดี ระหวา่ งพ่อแม/่ ผปู้ กครอง กบั สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั เก่ยี วกบั ตวั เดก็ และ 3 ดมี าก การดำเนนิ งานของสถานพฒั นาเด็กปฐมวัย 3 ดีมาก 1.5.2 การจดั กจิ กรรมท่ีพ่อแม/่ ผูป้ กครอง/ครอบครัว และชมุ ชน มี 3 ดมี าก ส่วนรว่ ม 3 ดีมาก 1.5.3 ดำเนินงานให้สถานพฒั นาเด็กปฐมวัยเปน็ แหลง่ เรียนรู้แก่ 3 ดีมาก ชุมชนในเรอ่ื งการพฒั นา เด็กปฐมวัย 3 ดมี าก 1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเดก็ และใหก้ ารดแู ล จัดประสบการณ์ 3 ดมี าก การเรียนรแู้ ละการเลน่ เพอ่ื พัฒนาเดก็ ปฐมวัย ตบช.1 การดูแลและพฒั นาเดก็ อย่างรอบด้าน 3 ดีมาก 2.1.1 มแี ผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกบั หลักสตู ร การศึกษาปฐมวยั มีการดำเนินงานและประเมนิ ผล 2.1.2 จัดพน้ื ท่ี/มมุ ประสบการณก์ ารเรยี นรู้และการเลน่ ท่ีเหมาะสม อย่างหลากหลาย 2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ พัฒนาการทกุ ด้านอยา่ งบรู ณาการตาม ธรรมชาตขิ องเด็กท่ีเรยี นรดู้ ว้ ยประสาทสมั ผสั ลงมือทำปฏิสัมพนั ธ์ และการ เลน่ 2.1.4 เลือกใชส้ อ่ื /อปุ กรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอเหมาะสม ปลอดภัย ศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง สังกัดสำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ย์พฒั นาเดก็ เล็กโรงเรยี นบ้านคลองวัง ๓๐ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ มาตรฐานการศกึ ษา - ตัวบง่ ช้ี และค่าเปา้ หมาย ศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (ต่อ) มาตรฐานการศกึ ษา เปา้ หมายตามมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา การศกึ ษา 2.1.5 เฝ้าระวงั ตดิ ตามพัฒนาการเดก็ รายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใชผ้ ลใน คา่ เปา้ หมาย ระดบั คุณภาพ การจดั กิจกรรมพัฒนาเดก็ ทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 3 ดมี าก 3 ดมี าก ตบช.2 การสง่ เสริมพัฒนาการดา้ นร่างกายและดูแลสขุ ภาพ 3 ดีมาก 2.2.1 ให้เดก็ รับประทานอาหารทค่ี รบถ้วนในปริมาณทเ่ี พียงพอและ 3 ดมี าก ส่งเสรมิ พฤติกรรมการกนิ ที่เหมาะสม 3 ดมี าก 2.2.2 จัดกิจกรรมใหเ้ ดก็ ได้ลงมือปฏิบตั อิ ยา่ งถูกตอ้ งเหมาะสมในการ 3 ดีมาก 3 ดีมาก ดแู ลสขุ ภาพ ความปลอดภยั ในชีวิตประจำวนั และในการเคล่ือนไหวด้าน 3 ดมี าก ร่างกาย ออกกำลงั เล่น กิน/ นอน/พักผ่อน และการเดนิ ทาง 3 ดีมาก 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามยั ของเดก็ ประจำวัน ความสะอาดของ 3 ดมี าก ร่างกาย ฟนั และชอ่ งปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจบ็ 3 ดมี าก 2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเตบิ โตของเดก็ เปน็ รายบุคคลบันทึก ผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเน่อื ง 3 ดมี าก 3 ดีมาก 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสขุ ภาพรา่ งกาย ฟนั และช่องปาก สายตา หู ตบช.3 การสง่ เสริมพัฒนาการดา้ นสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 2.3.1 จดั กจิ กรรมส่งเสริมใหเ้ ดก็ ไดส้ ังเกต สมั ผัส ลองทำ คดิ ต้งั คำถาม สบื เสาะหาความรู้ แก้ปญั หา จนิ ตนาการ คดิ สรา้ งสรรค์ โดย ยอมรับความคดิ และผลงานที่แตกตา่ งของ เดก็ 2.3.2 จัดกจิ กรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่มี ีความหมายตอ่ เด็ก เพอ่ื การสอื่ สารอยา่ งหลากหลาย ฝกึ ฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา ตามลำดบั ข้นั ตอนพัฒนาการ 2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมนี ิสัยรักการอา่ น ใหเ้ ด็กมที ักษะ การ ดูภาพ ฟงั เร่ืองราว พูดเลา่ อ่าน วาด/เขียน เบอ้ื งตน้ ตามลำดบั พฒั นาการ โดยคร/ู ผู้ดแู ลเดก็ เปน็ ตวั อย่างของ การพดู และการอ่านท่ีถูกต้อง 2.3.4 จัดให้เดก็ มีประสบการณ์เรียนรู้เก่ยี วกับตัวเด็ก บุคคล สง่ิ ต่างๆ สถานทแ่ี ละธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธกี ารทเ่ี หมาะสม กบั วยั 2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ดา้ นคณติ ศาสตร์และ วทิ ยาศาสตรเ์ บ้อื งต้นตามวัย โดยเดก็ เรยี นรูผ้ า่ นประสาทสัมผสั และลงมอื ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวัง สังกัดสำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง ๓๑ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ มาตรฐานการศกึ ษา - ตวั บ่งชี้ และค่าเป้าหมาย ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวัง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตอ่ ) มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายตามมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา การศกึ ษา ตบช.4 การสง่ เสริมพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลกู ฝัง ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 3 ดีมาก 2.4.1 สรา้ งความสัมพนั ธท์ ่ดี ีและมัน่ คง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จดั 3 ดมี าก กิจกรรมสรา้ งเสริมความสมั พันธท์ ่ดี รี ะหว่างเด็กกบั เด็ก และการแกไ้ ขข้อ ขดั แยง้ อย่างสรา้ งสรรค์ 3 ดมี าก 2.4.2 จัดกจิ กรรมส่งเสรมิ ให้เด็กมีความสขุ แจม่ ใส รา่ เริง มี 3 ดมี าก ความรู้สกึ ดตี ่อตนเอง แสดงออกด้านอารมณโ์ ดยผ่านการ เคลอ่ื นไหว รา่ งกาย ศลิ ปะ ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด 3 ดีมาก 2.4.1 จัดกจิ กรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคณุ ธรรมให้เด็กใฝ่ดี มี 3 ดมี าก วนิ ัย ซือ่ สตั ยร์ จู้ กั สิทธแิ ละหน้าทีร่ บั ผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชมุ ชนและประเทศชาตดิ ้วยวธิ ที ี่ เหมาะสมกับวัยและพฒั นาการ 3 ดมี าก ตบช.5 การสง่ เสริมเด็กในระยะเปล่ยี นผา่ นใหป้ รับตัวสกู่ ารเช่ือมตอ่ ในข้นั ถัดไป 3 ดมี าก 2.5.1 จัดกิจกรรมกบั ผปู้ กครองใหเ้ ตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่ สถาน 3 ดีมาก พฒั นาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกจิ กรรมช่วง ปฐมนเิ ทศใหเ้ ด็กปรับตัว 3 ดมี าก ในบรรยากาศทีเ่ ป็นมติ ร 3 ดีมาก 2.5.2 จดั กจิ กรรมสง่ เสริมการปรบั ตัวก่อนเขา้ รับการศึกษาในระดับ ที่ 3 ดมี าก สูงขึน้ แตล่ ะขั้น จนถึงการเป็นนักเรยี นระดับชั้น ประถมศึกษาปที ี่ 1 3 ดมี าก มาตรฐานด้านท่ี 3.๑ ก คณุ ภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเดก็ แรกเกิด- 3 ดมี าก อายุ 2 ปี (2ปี 11เดอื น) ตบช.1 เดก็ มกี ารเจริญเตบิ โตสมวยั 3 ดีมาก 3 ดมี าก 3.1.1 ก เด็กมนี ำ้ หนักตัวเหมาะสมกับวัยและสงู ดสี มส่วน ซึ่งมีบนั ทึก เปน็ รายบุคคล ตบช.2 เดก็ มีพฒั นาการสมวยั 3.1.1 ก เดก็ มพี ัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน 3.1.2 ก รายดา้ น : เด็กมพี ัฒนาการกลา้ มเน้ือมดั ใหญ่ 3.1.3 ก รายดา้ น : เดก็ มีพฒั นาการดา้ นกลา้ มเนื้อมัดเล็กและ สตปิ ัญญาสมวัย 3.1.4 ก รายด้าน : เดก็ มีพฒั นาการดา้ นการรับร้แู ละเข้าใจภาษา 3.1.5 ก รายดา้ น : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวงั สงั กดั สำนกั ปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กโรงเรียนบา้ นคลองวัง ๓๒ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ มาตรฐานการศึกษา - ตัวบ่งช้ี และคา่ เปา้ หมาย ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวัง ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (ตอ่ ) มาตรฐานการศกึ ษา เป้าหมายตามมาตรฐาน ประเดน็ พิจารณา การศึกษา 3.1.6 ก รายดา้ น :เดก็ มีพัฒนาการการชว่ ยเหลอื ตนเองและการเข้า คา่ เปา้ หมาย ระดบั คุณภาพ สงั คม 3 ดมี าก มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเดก็ อายุ 3 ปี – อายุ 6 ปี (ก่อนเขา้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 1) 3 ดีมาก ตบช.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 3 ดีมาก 3.1.1 เดก็ มีนำ้ หนักตวั เหมาะสมกบั วยั และสงู ดีสมสว่ น ซงึ่ มีบันทกึ 3 ดีมาก เปน็ รายบุคคล 3.1.2 เดก็ มสี ขุ นสิ ัยทดี่ ีในการดแู ลสขุ ภาพตนเอง ตามวัย 3 ดมี าก 3.1.3 เด็กมสี ขุ ภาพช่องปากดี ไม่มฟี นั ผุ 3 ดมี าก ตบช.2 เด็กมีพัฒนาการสมวยั 3 ดีมาก 3.2.1 เดก็ มพี ัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ดา้ น 3 ดมี าก ตบช.3 เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลอื่ นไหว 3 ดมี าก 3.3.1 เดก็ มีพัฒนาการด้านการใช้กลา้ มเนื้อมัดใหญ่ สามารถ 3 ดมี าก เคลอื่ นไหวและทรงตวั ได้ตามวยั 3.3.2 เดก็ มพี ฒั นาการดา้ นการใชก้ ล้ามเนื้อมดั เล็ก และการ 3 ดมี าก ประสานงานระหว่างตากบั มอื ตามวัย ตบช.4 เด็กมีพฒั นาการดา้ นอารมณ์ จติ ใจ 3 ดีมาก 3.4.1 เด็กแสดงออก ร่าเรงิ แจ่มใส รู้สกึ มนั่ คง ปลอดภัย แสดง 3 ดีมาก ความร้สู กึ ท่ีดีต่อตนเองและ ผอู้ ่ืนได้สมวยั 3.4.2 เดก็ มคี วามสนใจและรว่ มกิจกรรมต่างๆ อย่าง สมวยั ซ่งึ รวม 3 ดีมาก การเล่น การทำงาน ศลิ ปะดนตรี กีฬา 3.4.3 เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคมุ ตนเอง ยับยง้ั ชงั่ ใจ ทำตาม 3 ดีมาก ข้อตกลง คำนงึ ถึงความร้สู ึก ของผอู้ ื่น มีกาลเทศะ ปรบั ตวั เข้ากบั สถานการณ์ใหมไ่ ด้สมวยั 3 ดีมาก ตบช.5 เด็กมพี ัฒนาการดา้ นสติปัญญา เรยี นรแู้ ละสรา้ งสรรค์ 3 ดมี าก 3.5.1 เด็กบอกเกีย่ วกบั ตวั เด็ก บคุ คล สถานท่ี แวดลอ้ มธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตวั เด็ก ได้สมวยั 3 ดมี าก 3.5.2 เด็กมพี ้ืนฐานดา้ นคณติ ศาสตร์ สามารถ สงั เกต จำแนกและ เปรยี บเทียบ จำนวน มติ ิ สมั พนั ธ์ (พื้นท/่ี ระยะ) เวลาได้สมวยั 3 ดีมาก 3.5.3 เดก็ สามารถคดิ อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้ สมวัย ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กโรงเรยี นบ้านคลองวงั สังกัดสำนกั ปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบา้ นคลองวัง ๓๓ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ มาตรฐานการศกึ ษา - ตวั บ่งชี้ และคา่ เปา้ หมาย ศนู ย์พัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (ต่อ) มาตรฐานการศกึ ษา เป้าหมายตามมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา การศกึ ษา 3.5.4 เดก็ มจี ินตนาการ และความคดิ สรา้ งสรรค์ ทแ่ี สดงออกไดส้ มวัย คา่ เปา้ หมาย ระดบั คุณภาพ 3.5.5 เด็กมีความพยายาม มุง่ มน่ั ต้งั ใจทำกิจกรรม ใหส้ ำเรจ็ สมวัย 3 ดีมาก ตบช.6 เด็กมีพัฒนาการดา้ นภาษาและการสื่อสาร 3 ดมี าก 3.6.1 เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และส่อื สารได้ 3 ดีมาก สมวัย 3 ดีมาก 3.6.2 เดก็ มที กั ษะในการดรู ปู ภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสอื รูจ้ กั ตัวอักษร การคดิ เขยี นคำและการอา่ นเบ้ืองตน้ ไดส้ มวัย และตามลำดบั 3 ดมี าก พฒั นาการ 3.6.3 เดก็ มที กั ษะการวาด การขดี เขยี นตามลำดบั ขนั้ ตอนพัฒนาการ 3 ดมี าก สมวัย นำไปสูก่ ารขีดเขียนคำทีค่ ุ้นเคยและสนใจ 3.6.4 เด็กมีทกั ษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ตามวยั โดยใช้ 3 ดมี าก ภาษาไทยเปน็ หลักและมี ความคนุ้ เคยกบั ภาษาอื่นดว้ ย ตบช.7 เด็กมีพฒั นาการด้านสงั คม คณุ ธรรม มวี ินยั และความเปน็ 3 ดมี าก พลเมืองดี 3.7.1 เด็กมปี ฏสิ ัมพนั ธ์กับผอู้ นื่ ได้อย่างสมวยั และแสดงออกถึง 3 ดมี าก ยอมรับความแตกตา่ งระหว่างบุคคล 3.7.2 เดก็ มีความเมตตา กรุณา มวี นิ ัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบตอ่ ตนเอง 3 ดีมาก และสว่ นรวม และมี คา่ นยิ มท่ีพึงประสงคส์ มวยั 3.7.3 เดก็ สามารถเลน่ และทำงานร่วมกับผ้อู ื่นเป็น กลุ่ม เปน็ ได้ท้งั 3 ดีมาก ผู้นำและผตู้ าม แกไ้ ขข้อ ขดั แย้งอยา่ งสรา้ งสรรค์ 3.7.4 เดก็ ภาคภูมิใจทีเ่ ปน็ สมาชิกท่ดี ีในครอบครวั ชุมชน สถานพฒั นา 3 ดมี าก เดก็ ปฐมวยั และ ตระหนักถงึ ความเป็นพลเมืองดีของประเทศ ไทย และ ภูมิภาคอาเซยี น ศนู ย์พัฒนาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวงั สงั กัดสำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยี นบา้ นคลองวัง ๓๔ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา 1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ การบรหิ ารจดั การ ระดบั คุณภาพ ระดับดมี าก วธิ ดี ำเนนิ การ/ผลการดำเนนิ การ การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ ปฐมวัย ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดย เปน็ หลักสตู รท่ีมุ่งพฒั นาเด็กทุกด้าน ทงั้ ดา้ นรา่ งกาย อารมณ์จิตใจ สงั คม และสตปิ ัญญา เพื่อใหผ้ ูเ้ รียนมีความสุขใน การเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ สำหรับด้านระบบกลไกการเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใหผ้ ู้มสี ว่ นรว่ มทกุ ฝ่ายได้มบี ทบาทในการมสี ่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยใหม้ ีการประสานความรว่ มมอื เพ่ือร่วมกนั พัฒนาผเู้ รียนตามศักยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้ เหมาะสม สะอาด ปลอดภยั ให้มีมมุ หนงั สอื ท่จี ำเปน็ ต่อพฒั นาการของเดก็ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัด ให้มีเคร่ืองเล่นสนามที่เหมาะสมปลอดภยั จดั ให้มพี น้ื ท่ีสำหรบั แปรงฟัน ลา้ งมือ ทำความสะอาดร่างกาย หอ้ งน้า ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการ ดูแลเด็กปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น รายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ ผปู้ กครองมกี ารจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนทคี่ ำนึงถึงความปลอดภยั ของผเู้ รียน สง่ เสริมให้ เกิดการเรียนร้ทู ัง้ แบบรายบุคคลและรายกลุม่ มีมุมประสบการณ์และส่อื การเรียนรู้ท่ีหลากหลายที่ไดจ้ ากธรรมชาติ หรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบ เสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และอัตลกั ษณท์ ส่ี ถานศึกษากำหนด มีการจดั ทำแผนการจดั ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด อย่างตอ่ เนอ่ื ง ศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวงั สงั กดั สำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวงั ๓๕ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ขอ้ มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจกั ษ์ทส่ี นบั สนุนผลการประเมินตนเอง - หลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวยั - รายงานผลการเข้ารว่ มอบรมพฒั นาของครแู ละบุคลากร - การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรยี นรู้ - กจิ กรรมเรียนรเู้ น้นผูเ้ รยี นเปน็ สำคญั ผ่านโครงงานอย่างง่าย - กจิ กรรมจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพอ่ื การเรียนการสอน - แผนการจดั ประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้ งกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั - รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี จุดเดน่ /จดุ ทีค่ วรพัฒนา จดุ เดน่ จุดทีค่ วรพฒั นา - มีหลักสตู รครอบคลมุ พฒั นาการทง้ั - จดั ครใู ห้เพียงพอตอ่ ชัน้ เรยี น 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของทอ้ งถิ่น - สง่ เสรมิ ให้ครมู ีความเช่ยี วชาญด้านการจัด ประสบการณ์ - ครไู ด้รบั การพฒั นาด้านวิชาชีพ - จัดสภาพแวดลอ้ มและสอื่ เพื่อการเรยี นรู้ อย่าง - ครูผลิตสือ่ การเรยี นรทู้ ่ีหลากหลาย ปลอดภยั และพอเพียง สำหรับเดก็ -จดั งบประมาณเพ่ือสง่ เสริมกระบวนการเรยี น การสอนเด็กปฐมวัยอยา่ งชัดเจน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการดแู ลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเลน่ ระดับคณุ ภาพ ดีมาก วิธีดำเนนิ การ/ผลการดำเนินการ การจดั การศกึ ษาปฐมวัยมุง่ เน้นความสำคญั ของการพฒั นาการในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สงั คม และสตปิ ัญญา มีความรู้ คุณธรรม จรยิ ธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ ซ่ึงเป็นการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อยา่ งเปน็ สุขภายใต้คำว่า เก่ง ดี มี สขุ ประสบการณ์ในรปู แบบบูรณาการการเรยี นรู้ แบบเรยี นผา่ นเล่น เพื่อใหเ้ ดก็ ได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณจ์ ิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและ สอดคล้องกบั หลักสตู รปฐมวยั ทั้งในห้องเรยี นและนอกห้องเรียน มกี ารใช้สื่อและเทคโนโลยที ่ีเหมาะสมกับวัย จัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการ เคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รูจ้ กั ยับยงั้ ช่ังใจ ร้จู ักการรอคอย กลา้ แสดงออก ชว่ ยเหลือแบ่งปันมคี วามรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มี ความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณก์ ารเรยี นร้ทู ีส่ ่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณโ์ ดยตรง จากการเรียนผ่านการเลน่ โดยลงมือปฏบิ ัตจิ รงิ ดว้ ยตนเองและการเรียนรู้รายกลมุ่ เพ่ือก่อให้เกิดความมีนำ้ ใจ ความสามัคคี การแบง่ ปนั และการรอคอย เพื่อ ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริม ศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง สงั กดั สำนกั ปลดั อบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรียนบา้ นคลองวงั ๓๖ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การ เรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตร ประจำวนั ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสงั เกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผล พัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล ตรวจสอบคณุ ภาพภายในสถานศึกษา ตดิ ตามผลการดำเนนิ งานและจดั ทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ ประเมนิ ตนเองให้หน่วยงานต้นสงั กดั อย่างต่อเน่ือง ขอ้ มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจกั ษ์ท่ีสนบั สนุนผลการประเมินตนเอง - มุมประสบการณ์ การจดั บรรยากาศในช้นั เรียน - แบบบนั ทกึ พัฒนาการของเด็ก - รายงานผลการประเมนิ ตนเอง - การจดั กจิ วัตรประจำวนั -การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 6 กจิ กรรม ตามแผนการจดั ประสบการณ์เรียนรู้ -กจิ กรรมโครงงานอยา่ งง่าย จุดเด่น /จุดท่คี วรพัฒนา จดุ เด่น จุดทีค่ วรพัฒนา - เด็กมีพฒั นาการการอย่างสมดุล - จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ - เด็กเรียนรู้ จากการเลน่ และปฏิบัตกิ ิจกรรม หลากหลาย - มบี รรยากาศ สภาพห้องเรยี นเอื้อต่อการเรยี นรู้ - ประเมนิ ผลเดก็ ด้วยวิธกี ารหลากหลาย - พฒั นาเครือ่ งเล่นสนามให้มีความปลอดภัย มั่นคง สวยงาม - จดั หาครูพเ่ี ล้ยี งเพ่อื ดแู ลเดก็ ได้อย่างท่วั ถึง ศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง สังกัดสำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวงั ๓๗ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดอื น ๒๙ วัน) ระดับคุณภาพ ดมี าก - ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเขา้ เรยี นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) ระดบั คณุ ภาพ ดมี าก วธิ ดี ำเนินการ/ผลการดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On Site ได้ทั้งปีการศึกษา ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวังได้จัดการเรียนการสอนใน รูปแบบ On Hand โดยการให้ผปู้ กครองมารับใบงานและตืดตามพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงให้ผู้ปกครองประเมิน พัฒนาการผ่านคู่มือการประเมิน DSPM ซ่ึงเด็กทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และยังได้ให้งบประมาณ อาหารกลางวัน วันละ ๒๑ บาท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปจัดหาอาหารให้กับเดก็ มีการควบคุมดูแลใหเ้ ด็กด่ืมนมเป็น ประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็ก เล่นใหม้ คี วามปลอดภยั สะดวก พร้อมใชง้ านอยตู่ ลอดเวลา ไมม่ ีจดุ ที่เป็นอันตราย มีกฎ กตกิ า ข้อตกลงในการดูแล ตนเองใหป้ ลอดภยั หลกี เลี่ยงจากอันตราย มีการให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาหัวช้าง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ มีการจัดทำใบงานและจัดส่งคลิป วิดีโอกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง กิจกรรมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จติ ใจ ปลกู ฝงั ใหเ้ ด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อืน่ มาเป็นของตน มีความอดทน มีความมน่ั ใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้าง จินตนาการและมอี ารมณผ์ ่องใส ให้เด็กได้ทำกจิ กรรมดว้ ยความสนกุ สนาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนบั สนนุ ผลการประเมินตนเอง - รายงาน สรปุ โครงการ/กจิ กรรม - เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ รอ้ ยละ ๑๐๐ - เดก็ มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได้ รอ้ ยละ ๑๐๐ สังเกตได้จาก การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคอย ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ มอบหมายท้งั ในและนอกห้องเรยี น ตามเขตพ้นื ท่รี บั ผดิ ชอบ ร่าเรงิ แจม่ ใส - เดก็ มพี ัฒนาดา้ นสังคม ช่วยเหลอื ตนเอง และเปน็ สมาชกิ ท่ีดีของสงั คม ไดร้ ้อยละ ๑๐๐ สงั เกตได้จาก การช่วยเหลือตนเองในการปฏบิ ตั ิกจิ วัตรประจำวนั รจู้ ักเกบ็ สิ่งของเครื่องใช้ ท้งั ของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักย้มิ ทกั ทาย อยู่เปน็ นจิ อยรู่ ่วมกบั ผู้อน่ื ได้อยา่ งมีความสุข - เดก็ มีพัฒนาการด้านสตปิ ัญญา ส่อื สารได้ มีทักษะการคิดพน้ื ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คดิ เปน็ ร้อยละ ๑๐๐ ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กโรงเรียนบา้ นคลองวัง สังกดั สำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมินตนเองของศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ โรงเรยี นบา้ นคลองวัง ๓๘ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ จดุ เด่น/จดุ ทค่ี วรพัฒนา จดุ เดน่ จุดท่ีควรพฒั นา เดก็ มีรา่ งกายเตบิ โตตามวัย มนี ำ้ หนักสว่ นสงู ตามเกณฑ์ การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ มีทักษะการเคลื่อนไหวตาม มีคุณธรรม จริยธรรม ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย ภายใต้ความร่วมมือของ มสี ตปิ ัญญาเรยี นรู้ไดต้ ามกจิ กรรมประจำวันอย่างดีมีใบ ผู้ปกครอง งานและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) อยา่ งต่อเน่ือง ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ โรงเรียนบ้านคลองวัง สังกัดสำนกั ปลัดอบต. อำเภอขนอม จังหวดั นครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง ๓๙ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ส่วนท่ี 5 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการชว่ ยเหลอื ผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่อื สรปุ นำไปสู่การเชือ่ มโยงหรอื สะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพฒั นาคณุ ภาพการ จัดการศึกษาของ สถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง แนวทางการพฒั นาในอนาคตเพ่อื ใหไ้ ด้มาตรฐานท่ีสูงข้ึนและความต้องการชว่ ยเหลือ ดงั นี้ สรปุ ผล จดุ เดน่ จุดควรพัฒนา การบริหารจดั การ การบริหารจดั การ มหี ลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดา้ น สอดคล้อง จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความ กับบริบทของท้องถ่นิ ครไู ด้รบั การพฒั นาด้านวิชาชีพ เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จดั สภาพแวดล้อม ครผู ลิตสอื่ การเรยี นรทู้ ี่หลากหลาย และสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง สำหรับเด็ก จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมกระบวนการ เรียนการสอนเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบ รับเหตฉุ ุกเฉิน ป้องกันอัคคีภยั /ภยั พบิ ัตติ ามความเสี่ยง ของพ้นื ท่ีและบริหารจดั การข้อมลู อยา่ งเปน็ ระบบ กระบวนการดแู ลจัดประสบการณ์ เรยี นรู้ และ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรยี นรู้ และ เลน่ เล่น เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เด็กเรียนรู้ จากการ จัดหาครพู ี่เลยี้ งเพ่ือดแู ลเด็กได้อย่างทั่วถึง เล่นและปฏิบตั กิ ิจกรรม มบี รรยากาศ สภาพหอ้ งเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการ หลากหลาย คณุ ภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพเด็กปฐมวัย เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม การพัฒนา ปลกู ฝงั ในเรอื่ งสขุ นสิ ยั ที่ดี เช่น การล้างมือ เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตาม มีคุณธรรม ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี อนรุ ักษแ์ ละพัฒนาส่ิงแวดล้อม มอี ารมณ์แจ่มใส ร่าเริง ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย ภายใต้ความร่วมมือของ สนุกสนาน มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม ผ้ปู กครอง ประจำวันอย่างดีมีใบงานและกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาการเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง ต่อเนื่อง ศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กโรงเรียนบ้านคลองวงั สงั กัดสำนักปลัดอบต. อำเภอขนอม จงั หวัดนครศรธี รรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวัง ๔๐ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ แผนการพฒั นาคณุ ภาพเพือ่ ยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานให้สงู ขึ้น ๑. บรหิ ารจัดการสารสนเทศของศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเล็กใหเ้ ป็นระบบมากขนึ้ ๒. พฒั นาบุคลากรครูในศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กโดยการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๓. จดั ซอ้ื ครภุ ัณฑ์เพ่ือเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน ๔. ปรบั ปรงุ พฒั นาสภาพแวดล้อมใหเ้ หมาะแก่การเรียนรู้ ๕. จดั ให้มีระบบรับเหตุฉกุ เฉนิ ป้องกันอคั คภี ัย/ภัยพบิ ัตติ ามความเส่ียงของพืน้ ท่ี ๖. บริหารจดั การข้อมลู อย่างเป็นระบบ แนวทางการพฒั นาสถานศึกษาในอนาคต ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวงั ได้ประเมนิ ผลการดำเนินงานในรอบปี การศึกษา ๒๕๖๔ ทำให้รู้ ว่ามีจุดเด่นที่ควรดำเนินการตอ่ ไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา และมีจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งจะต้อง กำหนดให้มีแผนในการพัฒนาที่ชัดเจนเนน้ การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ชุมชนแลผู้มีส่วน เกย่ี วข้อง โดยมกี ารดำเนินการร่วมกนั ในด้านต่าง ๆ ๑. การปรับปรุงหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการจัด ประสบการณผ์ า่ นการเลน่ กิจกรรมสรา้ งสรรค์ เกมการศึกษา เปน็ สำคัญ ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด และแนวทางใน การแสวงหาความรดู้ ้วยตนเอง ๓. สง่ เสริมให้ครแู ละผู้ดแู ลเดก็ เข้ารบั การอบรม/พฒั นาตนเองอย่างสมำ่ เสมอ ๔. การพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำที่เพียงพอต่อเด็ก และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็กใหม้ ีความม่นั คง และไดม้ าตรฐาน ๕. การพฒั นาความสัมพนั ธ์กับชุมชน โดยมงุ่ เน้นใหช้ ุมชนมสี ่วนร่วมในการพฒั นาการศึกษา ๖. การผลิตสอ่ื นวตั กรรม จากสิง่ ของเหลือใช้ ๗. จดั ใหม้ ีระบบรับเหตฉุ ุกเฉิน ปอ้ งกนั อัคคีภัย/ภยั พิบัติตามความเสย่ี งของพ้นื ท่ี ๘. บรหิ ารจดั การข้อมูลอย่างเปน็ ระบบ ความตอ้ งการและการชว่ ยเหลอื ศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรยี นบ้านคลองวงั มคี วามต้องการและความช่วยเหลอื ดงั นี้ ๑. การปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารสถานท่ใี ห้ได้มาตรฐาน ๒. การสนับสนนุ ในการอบรมสัมมนาในด้านตา่ ง ๆ ศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กโรงเรยี นบ้านคลองวัง สังกัดสำนักปลดั อบต. อำเภอขนอม จงั หวดั นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมนิ ตนเองของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรียนบา้ นคลองวงั ๔๑ (Self-Assessment Report : SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ภาคผนวก • หลกั ฐาน ขอ้ มูลสำคญั เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกจิ กรรมสำคัญ ทแ่ี สดงผลงานดเี ดน่ ของสถานศึกษา • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลควนทอง • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลควนทอง • แบบบันทึกการประเมนิ ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ • รายงานการประเมนิ คุณภาพภายนอก รอบ 4 (ปี 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กโรงเรยี นบ้านคลองวงั สังกดั สำนกั ปลัดอบต. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook