Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore LTAV_130 de ani (1892-2022)

LTAV_130 de ani (1892-2022)

Published by ctvlaicu, 2022-11-06 10:23:28

Description: Revista_LTAV_130 număr aniversar

Search

Read the Text Version

PHOENIX REVISTA LICEULUI TEHNOLOGIC ”AUREL VLAICU” ARAD Nr. 3 - număr aniversar Anul 2022

Colectiv de redacție prof. Emanuela Marilena Leahu - director prof. Daniela Andra ing. prof. Angelica Sabău ing. prof. Emilia Ban Colaboratori ing. prof. Maria Cornea prof. Adelina Iuhasz ing. prof. Enikö Ilona prof. Melinda Keresztes muzeograf Gabriel Hălmăgean bibliotecar Roxana Tira Tehnoredactare: ing. Prof. Angelica Sabău

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar 113300 ddee aannii…… Înfiinţarea Şcolii de stat pentru metalurgie şi tâmplărie Arad, azi Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, trebuie privită în contextul dezvoltării industriale a orașului nostru la sfârșitul secolului al XIX-lea. În anul 1891 se înființează la Arad trei întreprinderi, care, prin profilul lor, vor contribui la dezvoltarea industrială a localității: Fabrica de Motoare şi Vagoane „Johann Weitzer”, Întreprinderea de Mobilă „Lengyel” şi Atelierele Căii Ferate Arad – Cenad. Se impunea, în aceste condiţii, pregătirea forţei de muncă calificate, făcând apel, în primul rând, la resursele locale. Răspunsul la această necesitate a venit prompt, în anul 1892, când sunt deschise cursurile Şcolii de arte şi meserii din Arad. Ideea înființării acestei şcoli a apărut în anul 1890. Ea a venit din partea Ministerului Comerțului al Ungariei , care a propus-o spre dezbatere forurilor locale. La data de 2 octombrie 1892, prin ordinul nr. 58638, în sala festivă a Camerei Industriale Arad, a avut loc deschiderea festivă a cursurilor Şcolii Industriale a Lemnului și Fierului, susținută de către stat și Camera Industrială. În primii trei ani, în condiţiile inexistenței unui local propriu, şcoala şi-a desfăşurat activitatea în două săli ale Camerei Industriale din Arad. Din 5 octombrie 1895 şcoala îşi mută sediul în clădirea de pe bulevardul Dragalina, unde continuă să funcționeze până în ziua de azi. În primul an şcolar (1892 – 1893) şcoala avea două secții: metale şi lemn – la care au fost înscriși 13, respectiv 7 elevi. Adunarea generală a orașului a votat în aprilie 1894 donarea unui teren de 2 000 metri pătrați în vederea construirii unei clădiri destinate școlii. Din 1894 devine Școala Superioară de Meserii. În anul 1895, Primăria orașului a construit o clădire foarte frumoasă cu o suprafață de 840 metri pătrați și 4 1

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar ateliere, cu o suprafață de 510 metri pătrați. Inaugurarea noului edificiu a avut loc în 5 noiembrie 1895. Atelierele școlii au fost dotate cu cele mai moderne mașini ale vremii. În anul 1905 a fost construită, după planurile arhitectului Emil Tabacovici, în stil neoclasic cu elemente în manieră 1900, o somptuoasă sală de festivități pentru Școala de Arte și Meserii, pentru care statul plătea o chirie de 600 florini. Începând cu anul 1928, edificiul a rămas gratuit la dispoziția ministerului, cu condiția să fie păstrată școala cu profilul profesional. Școala a funcționat înainte de 1918 cu IV clase, fiind primiți numai elevi care au împlinit 14 ani, și care au terminat 6 clase normale sau 2 clase ale școlilor secundare. După 1 decembrie 1918 şcoala va fi preluată de autoritățile române, limba de predare fiind limba română. În 25 septembrie 1920 a fost numit director Pavel Percea. Școala a rămas în continuare tot cu 4 clase, primind absolvenți de 3-4 clase secundare, până în anul școlar 1921-1922. În anul 1922, în urma ordinului nr. 17631/1921, a fost introdus încă un an pregătitor, în care se primeau și absolvenți a 4-6 clase primare. Între anii 1920 – 1930 şcoala funcţionează sub denumirea de Şcoala de Arte şi Meserii, după care până în anul 1936 se numeşte Şcoala Superioară de Arte şi Meserii. În anul 1936 devine Liceul Industrial „Aurel Vlaicu”, iar în perioada 1939 – 1941 se transformă în Şcoala Tehnică Industrială. Pregătirea teoretică şi practică a elevilor se făcea în: tâmplărie, lăcătușerie, sculptură în lemn și ghips, orfevrărie, electrotehnică (din 1930) şi mecanic auto, iar din 1932 s-a început şi pregătirea în meseria de şofer profesionist. Absolvenții primeau o diplomă pe baza 2

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar căreia dețineau un brevet de muncă, iar după 2 ani de practică, își puteau scoate brevet de meseriaș independent. Școala era dotată cu ateliere, în care se găseau tot felul de mașini unelte și 11 maiștri specialiști, fapt ce presupunea o foarte bună pregătire practică pentru elevi. Corpul didactic a fost compus din 4 ingineri și 4 profesori titrați, care se preocupau ca elevii să primească maximum de cunoștințe teoretice și tehnice necesare. Pe lângă corpul didactic și maiștrii specialiști, funcționa și un Comitet Școlar care se îngrijea ca școala să aibă cele mai bune condiții materiale pentru a putea produce specialiști cu cea mai bună calificare. Școala avea și o producție proprie, lucrările fiind executate numai la comandă, aprobate de direcțiunea școlii. Valoarea anuală a producției școlii se ridica la 300 – 400.000 de lei. Prețul de cost era achitat jumătate la depunerea în scris a comenzii, iar jumătate la livrarea produsului. Produsele școlii erau:  secția mașini: menghine, prese, roți dințate, mașini de găurit etc.  secția lăcătușerie: diferite unelte, grilaje, mașini de gătit etc.  secția lăcătușerie artistică: vase pentru flori, stelaje din fier și tablă etc.  secția tâmplărie: diferite mobile, dormitoare, birouri, biblioteci, stative pentru flori din placaj, decorate cu intarsii și sculptură etc. În ziarul Românul în articolul intitulat ”Elevii care s-au distins la expoziția școalelor profesionale din Arad”, se menționează că Școala de arte și meserii a expus minunate mobile, care prin execuția lor pot rivaliza oricând cu cele mai pretențioase firme industriale din 3

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar domeniu. Sunt de asemenea, menționați elevii școlii care s-au distins prin lucrările lor. Liceul industrial de băieți, numit astfel prin Legea de organizare și funcționare a învățământului industrial din 1936, continuă activitatea Școlii Superioare de Arte și Meserii din Arad. Elevii liceului erau pregătiți să devină maiștri în ramurile mașini-unelte, lăcătușerie, forjă, electrotehnică, tâmplărie, sculptură în lemn și ipsos. După cel de-al doilea război mondial, între anii 1950-1956, după reorganizarea învățământului românesc conform modelului sovietic, școala devine Școala Medie Tehnică, absolvenții săi fiind încadrați ca maiștri cu înaltă calificare sau tehnicieni. În anul școlar 1956-1957, Școala Profesională de Ucenici nr. 1 pregătește cadre de maiștri în toate meseriile necesare industriei arădene. Din anul școlar 1957-1958, prin fuziunea școlii profesionale de ucenici cu școala profesională ”Gh. Dimitrov”, se constituie Școala Profesională a Uzinelor de Vagoane ”Gh. Dimitrov” Arad. Aceasta pregătea muncitori calificați în meseriile necesare uzinei. Din anul 1959 se înființează Grupul Școlar al Întreprinderii de Vagoane, cumulând și activitatea Școlii Medii Tehnice, înființată în anul 1958. În 1962 se înființează și Școala de maiștri în cadrul grupului Școlar al IVA. În anul 1974, acesta devine Liceul industrial nr. 1 Arad. 4

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar După 1989 conducerea şcolii a făcut demersurile necesare în vederea retribuirii numelui de Liceul Industrial Aurel Vlaicu. În aprilie 1992, prin hotărârea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, a fost stabilită denumirea oficială a şcolii sub forma Grupul Şcolar Industrial nr. 1 Aurel Vlaicu. Acesta cuprindea şcoala profesională şi liceul cu profil industrial şi teoretic. Din 1 septembrie 2011 până în 7 septembrie 2018 denumirea școlii se schimbă în Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu. În această perioadă se înființează și clasa de învățământ postliceal, cu calificarea de Tehnician proiectant în construcția de mașini. În 8 septembrie 2018 instituția noastră își schimbă statutul de colegiu în cel de liceu și o regăsim sub denumirea de Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu. Director, prof. Emanuela Marilena Leahu Muzeograf Gabriel Hălmăgean DDee--aa lluunngguull ttiimmppuulluuii șșii--aauu aassuummaatt mmiissiiuunneeaa ddee aa ccoonndduuccee ddeessttiinnuull șșccoolliiii::  Aladár Nesnera (1892 – 1912)  Kálmán Reinhart  ing. Traian Trâmbițoiu (1919-1920) – inspector industrial numit cu supravegherea școlii de către Consiliul Dirigent condus de Vasile Goldiș  Pavel Percea (1920 – 1921) – primul director de origine română (numit tot de Consiliul Dirigent condus de Vasile Goldiș)  ing. Constantin Bălteanu (1921 – 1921)  ing. Romulus Cărpinişan (?– 1948)  ing. Petru Negrău  ing. Ionel Şdira (1962 – 1978, 1980 – 1986) 5

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar  ing. Cornel Munteanu (1978 – 1980)  prof. Maria Grecu (1986 – 1990)  prof. Agneta Chebeleu (1990 – 1998)  ing. Michaela Borza (1998 – 2017)  prof. Emanuela Leahu (2017 – până în prezent) AAbbssoollvveennţţii aaii iinnssttiittuuțțiieeii ddee îînnvvăăţţăămmâânntt ccee aauu aadduuss oo ccoonnttrriibbuuțțiiee iimmppoorrttaannttăă llaa ddeezzvvoollttaarreeaa eeccoonnoommiieeii,, eedduuccaațțiieeii,, ccuullttuurriiii,, aarrtteeii,, şşttiiiinnţţeeii,, ssppoorrttuulluuii  Ştefan Iovănaş, absolvent promoția 1934  Gheorghe Adoc, sculptor, Bucureşti, absolvent promoția 1945  prof. dr. ing. Aurel Dreucean, Facultatea de Mecanică Timişoara, absolvent promoţia 1946  ing. Teodor Bran, profesor de specialitate la Gr. Şc. Ind A. Vlaicu, absolvent promoţia 1950  prof. univ. dr. Alexandru Fărcaş, rector al Academiei de muzică „Gh. Dima” din Cluj Napoca, absolvent promoţia 1954  Nicolae Stan, solist al Operei Naționale Române din Timişoara, absolvent promoţia 1954  Ioan Tolan, sculptor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România  Emerich Jenei, fotbalist, antrenor național și internațional de fotbal  Cosmin Ifrim, tenor Opera de Stat din Viena, absolvent promoția 1997  Emanuela Marilena Leahu, director Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Arad, absolvent promoția 1997  ing. Ștefan Lucian Toader, director general Joyson Safety Systems Arad SRL, absolvent promoţia 1998  Angela Petrean, actor Teatrul Clasic „I. Slavici” Arad, absolvent promoţia 1998  Valentin Ile, director executiv Joyson Safety Systems Arad SRL, absolvent promoţia 1998 6

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar  Răzvan Cadar, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, secretar general PNL Arad, președinte al Asociației Județene de Fotbal Arad, absolvent promoția 1999  Marian Parfeni, actor la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, absolvent promoţia 2002 ÎÎnn uurrmmăă ccuu 55 aannii…… 125 de ani de istorie la „Aurel Vlaicu” (articol de Eugen Rogojan - https://www.aradon.ro/) Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” din Arad a împlinit 125 de ani de existență, celebrând acest lucru pe 9 noiembrie, în Sala Festivă a instituției. Sala festivă a Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” din Arad a fost arhiplină joi seara, cu ocazia aniversării a 125 de ani de existență a instituției de învățământ. Moderată de către actrița Angela Petrean-Varjasi, discuția a fost deschisă de către prof. Emanuela Leahu, directorul colegiului. După prezentarea istoricului școlii de către prof. Alina Popescu, au urmat discursuri ale oficialităților. Au luat cuvântul Petru Andea, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, deputatul Adrian Todor, vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea, Inspectorul Școlar General al IȘJ Arad, Claudius Mladin, Conf.univ.dr. Dan Ovidiu Glăvan, decanul Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” și decanul Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, Conf.univ.dr. Daniel Berlingher. După un moment artistic oferit de către Cercul Cultural BanatJa, condus de Simon Adelhaid, au urmat discursurile unor foști directori și profesori ai 7

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar colegiului. Au avut locuțiuni profesorii Cornel Munteanu (director 1978- 1980), Alexandru Pocazoni (director adjunct), Maria Grecu (director 1986- 1990), Mariana Tocaciu (director adjunct și inspector ISJ Arad), Petru Orodan (director adjunct 2000-2015) și Saveta Spânu (profesor și lider de sindicat). Elevii și absolvenții colegiului au pregătit și ei discursuri și momente artistice de poezie ori cântec. În încheiere, după un moment de dans popular românesc oferit de profesorul de istorie Vlad Jurcă, membru al Ansamblului „Florile Mureșului” din Vladimirescu, a urmat un dineu festiv oferit de către organizatori. Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, la 125 de ani de la înființare (articol de Paul Anghel - https://www.livearad.ro/) Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” din Arad a împlinit 125 de existenţă. Evenimentul a fost marcat de conducerea şcolii, iar la acesta au fost invitate peste o sută de persoane. Foștii directori ai şcolii au vorbit, rând pe rând, despre ceea ce a însemnat pentru ei această unitate şcolară, au amintit despre momentele marcante din istoria de 125 de ani. La eveniment au luat parte: subprefectul Vasilică Damian, consilierii județeni: Marius Sulincean, Cornel Lucaci şi Răzvan Cadar, dar şi Claudius Mladin şi Anca Stoenescu- reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad. De asemenea, parlamentarul arădean Adrian Todor (PSD) membru al Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaților a evocat acest moment important din istoria şcolii. „Este un moment emoționant de a fi alături de dumneavoastră în aceste clipe. Se împletesc sentimente frumoase. Vă urez la mulţi ani!”, a spus Adrian Todor. Acest a evocat şi personalitatea lui Aurel Vlaicu, fiind un mare iubitor al zborului. Petru Andea, secretar de Stat în Ministerul Educaţiei, a acordat directoarei Emanuela Leahu o plachetă care să amintească de importanţa şcolii, dar şi de momentul festiv la care a fost martor. 8

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar Au existat şi momente de prezentare a unor filme documentare, dar şi momente artistice oferite de Ansamblul Banat JA şi Florile Mureșului din Vladimirescu. 9

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar PPăăssttrrăămm ttrraaddiițțiiaa pprriinn EErraassmmuuss++ Anul acesta școala noastră sărbătorește 130 de ani de existență, ani în care a pregătit specialiști, meseriași cu o înaltă calificare necesari industriei arădene. De a lungul anilor școala a format elevi pentru meseriile de lăcătuș, prelucrător prin așchiere, turnător, sudor, sculer -matrițer, electrotehnist, tâmplar, etc. Absolvenții Școlii de arte și meserii, Școlii profesionale de Ucenici nr. 1, Grupului Școlar al Întreprinderii de Vagoane, Liceului industrial nr.1 Arad sau a Grupului Școlar Industrial nr. 1 Aurel Vlaicu Arad, indiferent de denumire, se puteau angaja ca muncitori cu înaltă calificare în fabricile existente în Arad. Sub noua titulatură de liceu tehnologic, școala noastră formează cadre calificate, care și prin intermediul programelor Erasmus+, au oportunitatea de a-și deschide orizonturile spre noi sisteme de învățământ și de a lua contact cu noi culturi și civilizații. În urma câștigării Acreditării Erasmus pentru mobilități în domeniul de formare profesională (VET), în perioada 01.03.2021 – 31.12.2027, anual 30 de elevi și 3 profesori VET participă la activități prin care devin mai buni, mai competitivi în formarea lor profesională. Anul acesta, în perioada 12.06.2022 – 02.07.2022, 12 elevi de la specializarea Tehnician CAD, 12 elevi de la calificarea profesională Tehnician electrician electronist auto, 3 elevi viitori Mecanici auto și 3 elevi pregătiți ca Operator CNC împreună cu 4 profesori însoțitori, au participat la un stagiu de pregătire practică în Granada, Spania. Elevii, pe parcursul celor 3 săptămâni, pe lângă pregătirea specifică domeniului lor de formare și-au dezvoltat competențele sociale, interculturale, civice, digitale, de comunicare în limba engleză și spaniolă. În timpul liber elevii au avut parte de activități recreative, au vizitat obiectivele cele mai importante din Granada și au făcut excursii la Siera Nevada, Salobrena, Malaga, Cordoba. Pe lângă cei 30 de elevi, anul acesta au participat la mobilitate și 3 cadre didactice, profesori VET, care pe parcursul unei săptămâni au desfășurat activități tip job shadowing, la școli 10

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar tehnice spaniole similare celor din România, unde au observat activități și strategii care pot ajuta la îmbunătățirea și diversificarea activităților didactice proprii. Atât elevii cât și profesorii participanți consideră mobilitatea un succes în dezvoltarea profesională și personală, participând astfel la păstrarea și ducerea mai departe a tradiției școlii și implicit a învățământului tehnic din Arad. Ing. prof. Maria Cornea Ing. prof. Enikö Ilona ȘȘccooaallaa mmeeaa –– eexxppeerriieennțțee șșii ooppoorrttuunniittăățții llaa cceeaass aanniivveerrssaarr Pentru mine experiența liceală a început la înscriere, atunci când actele mi-au fost preluate de actuala mea dirigintă, d-na prof. Iuhasz Adelina, urându-mi bun venit caracteristic dumneaei: „tu ești scorpion, eu sunt fecioară, dacă nu mă asculți”... lăsându-mi impresia ca viața de liceu o să fie una grea. Într-adevăr, viața de liceu poate să fie grea, dar are și părți bune. Prieteni noi, profesorii „destul\" de înțelegători, deschiderea de noi oportunități neașteptate. 11

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar În cei 4 ani petrecuți în acest liceu, am trăit tot felul de experiențe, dar cele care mi-au rămas întipărite în minte și în suflet au legătură cu activitățile petrecute în școală sau având legătură cu aceasta. La sfârșitul clasei a X-a, am fost selectat să particip în proiectul Erasmus+, în Granada, Spania, unde am avut ocazia de a merge pentru 3 săptămâni într- o nouă țară pentru „schimb de experiență\". Acolo am descoperit lucruri noi dar cel mai important a fost să mă autodescopăr, am reușit să mă adaptez la situații inedite, mi-am testat limitele, iar acum, rememorând această experiență, i-aș îndemna pe toți elevii să aplice într-un proiect Erasmus+. Am avut ocazia șă particip în clasa a XI-a la olimpiada tehnică, unde cu ajutorul doamnei profesoare Ilona Eniko, am ajuns olimpic național la electrotehnică. Am participat la o serie de activități extrașcolare în care am fost implicat de către doamna dirigintă: activități de reciclare, sportive, artistice, toate acestea contribuind la o viziune de ansamblu asupra formării permanente. Fiind elev la această școală tehnică, sub îndrumarea profesorilor, a inginerilor și a maiștrilor instructori, am posibilitatea să urmez o facultate cu același profil, pentru că în decursul anilor de liceu am acumulat cunoștințe, mi-am format competențe și mi-am conturat o personalitate puternică. Valoarea școlii constă în educarea tinerilor în spiritul societății în care dorim să trăim, o societate care promovează munca, în care contează valoarea fiecărei persoane. Școala mea are un rol important în formarea elevilor, contribuind la creionarea viitorului lor și încadrarea cu succes în câmpul muncii. Dacă ar fi să las aici un sfat pentru elevii care nu știu ce liceu să aleagă, le- aș spune doar atât: „nu judeca o carte după copertă”, deoarece Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad reprezintă o școală cu avantaje importante pentru continuarea unui traseu educațional în domeniul tehnic, o școală cu tradiție de 130 de ani, care nu îngrădește posibilitatea de a urma orice facultate, indiferent de profil. Elev clasa a XII-a B, Dila Casian Prof. diriginte, Adelina Iuhasz 12

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar AApprreecciieerree şşii rreeccuunnooaaşştteerree Octavian Paler spunea că „orice evocare devine în mod fatal o istorie șoptită a momentului în care amintirea începe să vorbească”. Iată-ne deci, evocând împreună istoria celor 130 de ani de existență a școlii noastre. În tot acest timp, profesori, elevi și părinți au stat alături, umăr la umăr, pentru a croi drum bun în viață absolvenților școlii noastre. De aceea, și astăzi, ca și odinioară, ne mândrim cu elevii noștri, care an de an câștigă premii la olimpiade și concursuri profesionale, ducând mai departe renumele câștigat de școala noastră în ani de muncă statornică și serioasă. Că această muncă a fost eficientă şi că dăruirea, eforturile şi convingerile noastre n-au fost în zadar, ne-o arată recunoașterea unei munci făcute cu dăruire şi responsabilitate, cu o mare investiție afectivă, cu răbdarea şi puterea de a lua lucrurile din nou de la capăt, până la reuşită. Mulțumim călduros tuturor celor care au participat activ, de-a lungul timpului, la îndeplinirea misiunii școlii, un lucru departe de a fi ușor. Ceea ce ne-a însuflețit pe toţi a fost spiritul de echipă şi, ceva ce a devenit vizibil doar prin actele noastre: o trăire permanentă care înaripează gândul, dar care şi consumă, de care să nu ne rușinăm, pentru că lumea emoţiilor şi a trăirilor dă substanţă ființei umane, înnobilându-i faptele. Ca dovadă a armonizării activității educaționale cu nevoile existente pe piața muncii, școala a fost apreciată de-a lungul timpului prin: Titlul de Excelenţă pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Tehnice - Domeniul Mecanică, etapa naţională, acordat de Ministerul Educaţiei Diploma de Excelenţă pentru palmaresul realizat în domeniul educației şi poziţia de excelenţă deținută în galeria de olimpici ai şcolii românești, acordată de Guvernul României Diploma de Excelenţă Instituțională pentru excepţionala activitate desfășurată timp de 118 ani, pentru rezultatele deosebite ale elevilor şi 13

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar pentru contribuţia adusă la creşterea calităţii actului educaţional, acordată de Ministerul Educaţiei 4 titluri de excelenţă acordate şcolii CRIO VEST în 2014 şi 2015 Diploma aniversară ”Nicolae Iorga” pentru aniversarea a 125 de ani de la prima atestare documentară, în semn de recunoaștere a contribuției deosebite la sporirea calității învățământului preuniversitar din România, prin competența, generozitatea și devotamentul tuturor celor care au educat și format generațiile de elevi care au absolvit această școală, acordată de Ministerul Educaţiei Diploma Colegiului Tehnic ”Aurel Vlaicu” - Respect și apreciere profesorilor, elevilor și părinților care au contribuit de-a lungul vremii la dezvoltarea acestei instituții de învățământ și transformarea ei într-un reper deopotrivă educațional și profesional, acordată de Ministerul Educaţiei Medalia centenar, cu prilejul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri acordată de primarul municipiului Arad Acreditarea ERASMUS+ pentru mobilități în domeniul de formare profesională (VET) (în perioada 01.03.2021 – 31.12.2027) Ing. prof. Angelica Sabău Ing. prof. Emilia Ban LLiicceeuull TTeehhnnoollooggiicc „„AAuurreell VVllaaiiccuu”” AArraadd –– ppooaarrttăă ddeesscchhiissăă ccăăttrree vviiiittoorr Educaţia constituie unul dintre cele mai puternice instrumente de care dispunem pentru a modela viitorul, sau măcar pentru a ne orienta către un viitor dezirabil. De la şcoala contemporană, societatea aşteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor cunoştinţe, acumulate de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitate în continuă transformare, să-i pregătească pentru un viitor imprevizibil. Şcoala este considerată un factor-cheie în dezvoltarea societăţii, ea trebuie să asigure forţa de muncă calificată pentru toate sectoarele de 14

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar activitate, pentru a favoriza progresul, stimulând curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovația. În principal, şcoala este o etapă iniţială a formării omului ca personalitate, care oferă deschidere spre viitor, spre învăţare continuă, spre autoeducație şi autoinstruire, propunându-şi construirea unui sistem de valori, a unei viziuni generale despre lume. Tot şcoala este cea care îi învaţă pe elevi să înveţe, să găsească informaţii şi conexiunile dintre ele, să gândească logic, să se construiască şi să se definească pe sine, să se formeze, să devină. La şcoală intrăm în contact cu un mare număr de informaţii din diverse domenii, acoperind o parte din capacităţile de filtrare, analiză, sinteză şi stocare ale minții noastre, la vârsta maximei receptivități. În mod inevitabil şi natural, aceste informaţii se decantează în timp, iar ceea ce rămâne devine baza intelectului fiecăruia dintre noi, temelia pe care se construiește tot ceea ce ţine de inteligenţă şi cultură. Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” a devenit, de-a lungul timpului, un reper important pentru învăţământul profesional şi tehnic, având ca misiune „formarea absolventului complex, capabil să răspundă exigenţelor şi schimbărilor economiei de piaţă”, cu tradiție în asigurarea unei cariere tehnice tinerilor din județul Arad. În faţa schimbărilor societății actuale, ce ţin de adaptabilitatea la realitatea economică, şcoala concepe o ofertă educațională flexibilă, cu calificări unice în județul Arad şi permanent solicitate pe piaţa muncii. Calitatea pregătirii profesionale, numărul mare de agenţi economici interesați să asigure pregătirea practică a elevilor, oferă premisa unei bune inserții socio-profesionale, dar şi a continuării studiilor în învăţământul liceal seral şi în învăţământul universitar. Schimbările survenite în titulatura şcolii, în decursul celor 130 de ani de existenţă nu au afectat însă menirea acesteia, aceea de formare a absolventului complex, a specialistului capabil să răspundă exigenţelor în schimbare ale economiei de piaţă, cu spirit de creativitate, cu o cultură profesională organizată în jurul computerului. 15

PHOENIX – revista LTAV – număr aniversar Cu alte cuvinte, ne dorim a fi o alternativă pentru tânărul care, printr-o educaţie modernă, va deveni o personalitate, integrat total în societate, de a asigura egalități de şanse pentru toţi cei care doresc să îşi formeze/dezvolte aptitudini şi competenţe, indiferent de etnie, religie, sex sau alte prejudecăți. Avem nevoie de elevi care să gândească interdisciplinar, să poată trece de la un domeniu la altul cu uşurinţă, iar şcoala este cea care trebuie să-i pregătească, să-i ajute să privească lumea cu mai mult interes, să asimileze valorile fundamentale, să poată distinge mai uşor scopurile şi mijloacele. „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”. (Maria Montessori) Prof. Daniela Andra Noi, profesorii Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu”, susținem laolaltă că, dacă vom continua să cultivăm valori precum profesionalism, respect, solidaritate, umanism, atunci şcoala noastră va continua să formeze personalităţi umane de valoare. Vă asigurăm că munca noastră în acest domeniu este o ucenicie pe viaţă și vă invităm să ne bucurăm împreună, cu emoție, la acest ceas de mare sărbătoare pentru școala noastră! . 16

Mulțumiri sponsorilor noștri, Asociația Economică Germano Română DRW Arad și Complexul Muzeal Arad pentru contribuția deosebită în realizarea revistei și evenimentului din data de 11 noiembrie 2022.

ISSN 2393 – 4166 ISSN-L 2393 – 4166


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook