Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ชุดกิจกรรม เล่มที่ 1 รู้จักและเข้าสู่โปรแกรม PPT 2013

ชุดกิจกรรม เล่มที่ 1 รู้จักและเข้าสู่โปรแกรม PPT 2013

Description: โดย นางสาวโสภา ธรรมทวี ครูชำนาญการพิเศษ

Search

Read the Text Version

การจดั กระบวนการเรยี นรู้แบบสบื เสาะหาความรู้ 5E รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft Power point 2013) รายวิชา คอมพิวเตอรเ์ พ่ิมเติม รหัสวิชา ง16201 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กล่มุ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี เลม่ ที่ 1 รู้จักและเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 นางสาวโสภา ธรรมทวี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู ำนาญการพเิ ศษ โรงเรียนบา้ นหนองมะเกลือ องค์การบริหารสว่ นตำบลโนนคอ้ อำเภอโนนคณู จงั หวัดศรสี ะเกษ

คำนำ ชุดกิจกรรมการเรยี นรู้แบบสบื เสาะหาความรู้ 5E รายวิชาคอมพวิ เตอร์ เร่อื ง การใช้โปรแกรม นำเสนอ (Microsoft Power point 2013) เลม่ ที่ 1 ไดจ้ ัดทำขึ้นเพื่อใชเ้ ป็นส่วนหนึ่งในการเรยี นรขู้ อง นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม รหัสวิชา ง16201 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา ความรู้แบบ (5E) เป็นการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับผู้เรียนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการ จัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ทำให้ ค้นพบความรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยผู้สอนตั้งคำถามประเภทกระตุ้นให้ ผเู้ รียนใชค้ วามคดิ หาวิธกี ารแกป้ ัญหาได้เอง สามารถนำการแก้ปญั หามาใช้ประโยชนใ์ นชีวิตประจำวัน ได้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้โปรแกรม นำเสนอผลงาน (Microsoft Power point 2013) มที ง้ั หมด 5 เลม่ ดงั ต่อไปน้ี เล่มที่ 1 รจู้ ักและเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เล่มท่ี 2 การสร้างภาพน่ิงและใสข่ ้อความ เล่มท่ี 3 การตกแตง่ ภาพนิง่ เล่มที่ 4 การสรา้ งบทเรียนและแบบทดสอบ เล่มที่ 5 การจัดเกบ็ และบันทึกงาน เลม่ ท่ี 6 การนำเสนอข้อมูล ในแต่ละเล่มมีความต่อเน่ืองของความรู้ นักเรียนจึงควรศึกษาตามขั้นตอน ทีละชุด ไม่ควร ข้าม เพราะอาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจในเน้ือหา สำหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้ 5E รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft Power point 2013) เล่มที่ 1 รู้จักและเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เล่มนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะมีประโยชน์แก่นักเรียนและต่อการจัดการเรียนรู้ของครู นักเรียนควรอ่านคำแนะนำการใช้ให้เข้าใจ ก่อนเป็นลำดับแรก และปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง เพ่ือผลที่ดีในการสร้างองค์ความรู้ท่ี ยงั่ ยืนแกต่ ัวนักเรียน โสภา ธรรมทวี ก

สารบญั หน้า ก เรอื่ ง ข คำนำ 1 สารบญั 2 คำแนะนำสำหรับครู 3 คำแนะนำสำหรบั นกั เรยี น 4 แผนผังแสดงขนั้ ตอนการใช้ชุดกจิ กรรม 4 สาระสำคญั 5 จุดประสงค์การเรียนรู้ 6 สาระการเรียนรู้ 6 รจู้ ักและเข้าสโู่ ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 7 8 1. ทำความรู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 10 2. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 12 3. สว่ นประกอบของหน้าต่าง PowerPoint 2013 14 4. รู้จกั และใชง้ านแถบ Ribbon 15 5. การใชง้ านแถบเคร่อื งมือ Quick Access 16 6. การออกจากโปรแกรม 17 7. การสร้างงานนำเสนอใหม่ 18 8. สร้างงานนำเสนอใหมจ่ ากชุดธีม (Theme) 19 9.การจัดการไฟล์งานนำเสนอ 20 10. การเปิดไฟล์งานนำเสนอท่ีบันทึกไว้ 21 11.การเรียกใช้ไฟลง์ านนำเสนอที่เคยเรียกใชแ้ ลว้ 21 12.การปิดไฟล์งานนำเสนอ 22 สถานการณป์ ัญหา 23 ภารกิจ 24 อา้ งอิง ภาคผนวก ข แบบสังเกตพฤติกรรม

คำแนะนำการจดั กระบวนการเรยี นรแู้ บบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวชิ าคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใชโ้ ปรแกรมนำเสนอผลงาน (Microsoft Power point 2013) สำหรับครู ชดุ กจิ กรรมการเรียนรู้แบบสบื เสาะหาความรู้ 5E รายวชิ าคอมพิวเตอร์ เรอ่ื ง การใช้โปรแกรม นำเสนอผลงาน (Microsoft Power point 2013) เลม่ ท่ี 1 นี้ใช้ประกอบการจดั กิจกรรมการเรียนการ สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ง16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนอง มะเกลือ โดยมีขน้ั ตอนการใชด้ งั น้ี 1. ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียน วิธีการวัดผลการประเมินผล การปฏิบัติงาน การประเมินพฤตกิ รรม 2. ครูใหน้ กั เรยี นเผชญิ สถานการณ์ปัญหารายบคุ คล 3. ครใู ห้นักเรยี นทำภารกิจการเรียนรทู้ ี่ 1 และ 2 4. ครูให้นักเรียนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013ด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม นำเสนอ (Microsoft Power point 2013) เล่มท่ี 1 5. ครูสงั เกตพฤติกรรมของนกั เรียนแตล่ ะคนคอยใหค้ ำแนะนำ และประเมินพฤติกรรม 6. ครสู รุปบทเรียนรว่ มกบั นักเรียน 1

คำแนะนำการใช้ชุดกจิ กรรมการเรียนรู้แบบสบื เสาะหาความรู้ 5E รายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใชโ้ ปรแกรมนำเสนอผลงาน (Microsoft Power point 2013) สำหรับนักเรียน ชุดกจิ กรรมการเรียนรแู้ บบสบื เสาะหาความรู้ 5E รายวชิ าคอมพวิ เตอร์ เร่อื ง การใชโ้ ปรแกรม นำเสนอผลงาน (Microsoft Power point 2013) เล่มที่ 1 นใ้ี ช้ประกอบการจัดกจิ กรรมการเรียนการ สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ง16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนอง มะเกลอื โดยมีขน้ั ตอนการใช้ดังนี้ 1. นักเรยี นฟังครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียน วิธกี ารวัดผลการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน การ ประเมนิ พฤติกรรม 2. นักเรียนเผชญิ สถานการณป์ ัญหา 3. นักเรยี นทำภารกจิ การเรยี นรู้ท่ี 1 และ 2 4. นกั เรยี นเรียนรู้ ด้วยชดุ กจิ กรรมการเรียนรแู้ บบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวิชา คอมพวิ เตอร์ เรื่อง การใชโ้ ปรแกรมนำเสนอ (Microsoft Power point 2013) เลม่ ท่ี 1 5. นกั เรยี นสรปุ บทเรยี นร่วมกนั ครู 2

แผนผังแสดงขน้ั ตอนการใชช้ ุดกจิ กรรม เร่มิ ตน้ อา่ นคำแนะนำ ศึกษามาตรฐาน /ตัวชี้วัด และจุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ ศกึ ษาบทเรียน ศึกษาสถานการณป์ ญั หา หาวิธีแก้ไขสถานการณป์ ัญหา สำเรจ็ หรือไม่ ไม่สำเร็จ สำเร็จ ทำภารกจิ ผ่านหรอื ไม่ ไม่ผ่าน ผา่ น จบบทเรยี น 3

สาระสาคญั Microsoft PowerPoint 2013 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอ ท่ี มีความทันสมัยและหลากหลายด้วยการผสมผสาน Multimedia เข้ากับสื่อที่ นำเสนอให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ ทั้งไฟล์วิดีโอ เสียง ภาพนิ่ง ข้อความ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สามารถช่วย ให้นักเรียน สร้างงานนำเสนอได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น ด้วยส่วนประกอบ ของ Tab และ Ribbon กลุ่มคำสั่งการทำงานที่ จะทำให้นักเรียนสร้างงาน นำเสนอได้อยา่ งสร้างสรรค์ โปรแกรมมขี ้ันตอนการใช้งานที่ง่าย มี Template สำเร็จรูป ให้เลือกใช้งาน สามารถตกแต่งและแก้ไขรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง หรือบันทึกเสียงลงบนสไลด์ ใส่ลักษณะพิเศษ ให้กับงานนำเสนอและนำเสนอ ผลงานในรปู แบบของวดิ โี อไดอ้ กี ด้วย จุดประสงค์ 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ยี วกบั โปรแกรมนำเสนอผลงาน (K) การเรียนรู้ 2. นกั เรยี นสามารถอธบิ ายเกี่ยวกับโปรแกรมนำเสนอผลงานได้ (P) 3. เขา้ ร่วมกจิ กรรมการเรยี นรู้ดว้ ยความสนกุ สนาน ชนื่ ชอบ และมี คณุ ลกั ษณะ อันพึงประสงค์ทางการเรียน (A) 4

สาระการเรียนรู้ ความรเู้ บ้ืองตน้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 การเรียกใช้และการปิด โปรแกรม Microsoft PowerPoint การสร้าง งานนำเสนอโดยใช้ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ (AutoContent Wizard) การสร้างผลงานด้วย ตนเอง มุมมองต่าง ๆ ของ PowerPoint การ สร้างงาน นำเสนอโดยใช้แม่แบบ การแกไ้ ขรูปแบบของตวั อักษร การเพิ่มสไลด์ใหม่ การจัดเรยี งสไลด์ การจัดพิมพ์งาน นำเสนอ คณุ สมบตั ิเดน่ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 มีความทันสมัยในรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากใน เวอร์ชั่นนี้ ได้มีการออกแบบหน้าต่าง PowerPoint ตลอดจนปุ่มคำสั่งต่างๆ ให้ดูทันสมัยและสะดวกตอ่ การ ใชง้ านยิ่งข้ึน แถมยังปรบั ปรงุ ปุ่มคำสงั่ ใหร้ องรับการใช้งานบนจอสมั ผสั (Touch Screen) ได้อีกด้วย ความสำคญั ของคอมพิวเตอร์ การนำคอมพวิ เตอร์มาใช้งานน้ัน มีส่วนเก่ยี วข้องกับการดำเนินชีวติ ประจำวันของเรามากขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนอื่ ง ทำใหส้ ามารถใช้งานไดส้ ะดวกมากขน้ึ ดงั นนั้ คอมพวิ เตอร์จงึ ถกู นำไปใชง้ านในด้านต่างๆ ดงั น้ี 1. ช่วยสรา้ งงาน 2. ชว่ ยสร้างความบนั เทิง 3. ช่วยติดตอ่ ส่ือสาร 4. ช่วยสืบคน้ ข้อมลู 5. ช่วยแก้ไขปญั หาทางดา้ นสังคมและประเทศชาติ 5

ร้จู กั และเข้าส่โู ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 1.ทำความร้จู ักโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 PowerPoint เปน็ หนงึ่ โปรแกรมสำหรบั สรา้ งงานพรีเซนเตชน่ั ทไ่ี ดร้ บั ความนยิ ม โดยจะ ช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ มาจัดร้อยเรียงเป็นเรื่องราวและ จัดลำดับให้นำเสนอออกมาด้วยการเคลื่อนไหวที่ชวนติดตาม และเร้าความสนใจต่อผู้ชมทุกคน ด้วย เหตุนี้จึงส่งผลให้ PowerPoint ถูกนำมาใช้ในงานพรีเซนเตชั่น อย่างกว้างขวาง ได้แก่ การนำเสนอ แผนงาน และ การประชุมในบริษัทฯ ไปจนถึงการสัมมนา การสร้างสื่อการเรียนการสอนใน สถานศึกษา และการสรา้ งเปน็ สอ่ื ประชาสมั พันธ์สินคา้ หรือ องคก์ ร ในหนว่ ยงานตา่ ง ๆ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 มคี วามทันสมัยในรปู ลกั ษณท์ ี่เปล่ียนไป เน่ืองจากในเวอรช์ ่นั นี้ ได้มีการออกแบบหน้าตา่ ง PowerPoint ตลอดจนปมุ่ คำสงั่ ตา่ งๆ ให้ดูทนั สมัย และสะดวกต่อการใชง้ านย่ิงข้ึน แถมยงั ปรบั ปรุงปุ่มคำสง่ั ใหร้ องรับการใชง้ านบนจอสมั ผัส (Touch Screen) ได้อีกดว้ ย 2. การเขา้ สู่ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 1.คลกิ ปมุ่ Windows ทีห่ น้าจอมุมล่างซ้าย หรอื กดท่แี ปน้ พิมพ์ก็ได้ 2. คลิก Microsoft Office 2013 3. คลิก PowerPoint 2013 2 3 1 6

4. คลกิ เลือกงานนำเสนอเปล่า 5. จะเข้าสโู่ ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ดงั รปู 7

3. สว่ นประกอบของหน้าตา่ ง PowerPoint 2013 สำหรบั หน้าตา่ ง PowerPoint 2013 น้ัน โดยรวมแลว้ กจ็ ะมลี กั ษณะคล้ายกับในเวอรช์ ั่น 2007 และ 2010 แต่จะต่างกนั เลก็ นอ้ ยตรงหนา้ ตาของเวอร์ชั่นนจ้ี ะดทู นั สมัยมากขน้ึ และรปู แบบปุ่ม คำสง่ั ทม่ี ีการปรบั เปลี่ยนไปจากเดิม โดยหนา้ ตา่ ง PowerPoint 2013 มสี ว่ นประกอบหลักๆ ดงั น้ี 1.แทบ็ ไฟล์ (FILE) 8 ศนู ยร์ วมคำสัง่ สำหรบั จดั การณไ์ ฟล์ เชน่ บันทึก (save) เปิด (Open) หรอื สร้างไฟล์ใหม่ (New) เปน็ ต้น 2. แถบเครือ่ งมือด่วน (Quick Access Toolbar) แถบเกบ็ คำสงั่ ด่วนหรือคำสงั่ ทใี่ ช้บ่อย โดยโปรแกรมจะกำหนดคา่ เริ่มตน้ ให้ 4 ปุ่ม คือ (Save) , (Undo), (Repeat)และ (Slide Show) แตถ่ า้ เปน็ คอมพิวเตอร์ทมี่ รี ะบบจอสัมผัส จะมีปุ่ม (Touch/Mouse Mode) เพ่ิมขนึ้ มาอีก1 ปุ่ม 3. แถบช่ือเรื่อง (Title Bar) แถบแสดงชอื่ และประเภทของไฟล์ท่ีใชง้ านอยู่ เชน่ ในภาพตงั อยา่ งเปิดไฟล์ช่อื งานนำเสนอ1 ซงึ่ เปน็ ไฟลป์ ระเภท PowerPoint เปน็ ตน้

4. แถบรบิ บอน (Ribbon) แถบกลุม่ คำสง่ั ซ่งึ ประกอบดว้ ยแท็บต่างๆ โดยแตล่ ะแทบ็ จะรวบรวมคำสง่ั เป็นหมวดหมู่ เพอ่ื ให้งา่ ยต่อการใช้งาน 5. ปมุ่ ควบคมุ หน้าตา่ งโปรแกรม (Program Window Controls) ปุม่ จัดการหนา้ ตา่ งโปรแกรม ใชส้ ำหรับยอ่ ขยาย หรอื ปดิ หน้าตา่ งโปรแกรม 6. รปู ตัวอยา่ งสไลด์ (Thumbnails) แสดงสไลดท์ งั้ หมดในพรีเซนเตชัน่ เป็นรูปเล็กๆ แบบที่เรียกว่า รูปขนาดยอ่ เพ่ือให้เหน็ ภาพรวมและชว่ ยใหส้ ามารถจัดการสไลด์ได้อยา่ งสะดวกยงิ่ ข้ึน 7. พืน้ ท่สี ไลด์ (Slide Pane) พน้ื ทส่ี ำหรับออกแบบ แก้ไข และแสดงสไลด์ท่ใี ช้งานอยู่ 8. แถบสถานะ (Status Bar) แสดงสถานการณท์ ำงานของสไลด์ที่ใชง้ านอยู่ 9. ปุ่มเปดิ /ปดิ โนต้ ยอ่ (Notes & Comments Buttons) แสดง/ซ่อนโนต้ ย่อหรือหน้าต่างคอมเมนต์ 10. แถบมมุ มองสไลด์ (View Shortcuts) กำหนดมมุ มองสไลด์ 11. ตัวเล่ือนย่อ/ขยาย (Zoom Slider) ปรับขนาดการแสดงผลของสไลด์ โดยมรี ายละเอยี ดดังน้ี -ขยายสไลด์ : คลกิ เครื่องหมายบวก + -ย่อสไลด์ : คลกิ เคร่อื งหมายลบ – 4. รู้จักและใชง้ านแถบ Ribbon Ribbon (ริบบอน) คอื กลุม่ แทบ็ คำสงั่ ทช่ี ว่ ยใหค้ ุณเข้าถึงคำสั่งตา่ งๆ ได้อยา่ งรวดเร็ว โดย จะรวมคำสั่งที่ใช้งานที่สัมพันธ์กับงานลักษณะเดียวกันเก็บไว้ในริบบอนเดียวกัน โดยพื้นฐานจะ แบง่ กลมุ่ รบิ บอนให้เปน็ 8 ชดุ ดังนี้ แทบ็ HOME (หนา้ แรก) แท็บเครื่องมือทั่วไป เช่น เพิ่มสไลด์ใหม่, เปลี่ยนเค้าโครง สไลด์, รูปแบบข้อความ, ยอ่ หน้า, จดั ตำแหนง่ , รูปวาด, กอ็ ปป้ี, วาง และคน้ หาข้อความในสไลด์ 9

แท็บ INSERT (แทรก) แท็บเครื่องมือกลุ่มแทรกออบเจ็กต์ต่างๆ เช่น รูปภาพ, คลิปอาร์ต, ตาราง, กราฟ, รูปร่าง, อักษรศิลป์, ไดอะแกรม, ข้อคิดเห็น, กล่องข้อความ, วิดีโอ, ไฟล์ เสียง, และสัญลกั ษณต์ ่างๆ แทบ็ DESIGN (ออกแบบ) แทบ็ เคร่อื งมือกล่มุ ออกแบบ เชน่ เลือกชดุ ธีม, เลอื กโทน สสี ไลด์, ขนาดของสไลด์ และกำหนดสพี ้ืนสไลด์ แท็บ TRANSITIONS (การเปลี่ยน) แท็บเครื่องมือที่ใช้กำหนดการเปลี่ยนแผ่น สไลดเ์ วลานำเสนอ เชน่ เลอื กเอฟเฟก็ ต์, กำหนดเสียง, ต้งั เวลา และเลือกวธิ กี ารนำเสนอ 10

แท็บ ANIMATIONS (ภาพเคลื่อนไหว) แท็บเคร่ืองมือกำหนดภาพเคล่ือนไหวของ ออบเจ็กต์เมื่อนำเสนอ เช่น เลือกเอฟเฟ็กต์, เลือกวิธีการแสดง, เลือกวิธีการเล่น, ตั้งเวลาเล่น และ จัดลำดับการเคลอื่ นไหว แท็บ SLIDE SHOW (การนำเสนอสไลด์) แท็บเครื่องมือการนำเสนอสไลด์ เช่น เริ่มนำเสนอจากสไลด์ไหน, ตั้งค่าการนำเสนอ, ทดสอบเวลาที่จะนำเสนอ, บันทึกเวลา และการเลือก จอภาพในขณะนำเสนอ แทบ็ REVIEW (รวี ิว) แท็บเครื่องมือรีววิ หรอื ตรวจทาน เชน่ การพิสูจนอ์ ักษร, การ แปลภาษา, แทรกข้อคิดเห็น, เปรยี บเทยี บเอกสาร, การใช้หมกึ วาด และลิงค์ไปที่ OneNote 11

แทบ็ VIEW (มุมมอง) แทบ็ เครื่องมือเปล่ียนมมุ มองสไลด์ เช่น มุมมองสไลดแ์ บบตา่ งๆ, มุมมองสี, มุมมองขาวดำ แสดงไมบ้ รรทัด, เสน้ กรดิ และการสลบั /จัดเรียงหนา้ ต่างงานนำเสนอ 5. การใชง้ านแถบเครอ่ื งมือ Quick Access Quick Access Toolbar คือ แถบเครื่องมือเล็กๆ ท่ีอยู่มุมบนขวาสดุ ของหนา้ ตา่ งโปรแกรม ซ่ึงจะเก็บรายการไอคอนคำสงั่ ท่ีใช้งานบอ่ ยๆ เอาไว้ เรมิ่ ต้นอาจจะมแี ค่ไม่ก่ีไอคอน แต่สามารถเพิ่มปมุ่ คำสงั่ ท่ตี ้องใช้งานบ่อยๆ เอาไว้ หรือจะยกเลิกปุ่มที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้ ดังนี้ 1.คลิกเมาสท์ ี่ ซง่ึ อยู่ด้านขวามอื ของ Quick Access ซ่งึ จะมปี ๊อปอัพสำหรบั เปิดคำสง่ั ในเคร่ืองมือดว่ น 12

เม่ือกำหนดปมุ่ คำส่ังเพ่ิมเตมิ แลว้ จะปรากฏปุ่มคำสง่ั บน Quick Access ดงั รูป 13

6. การออกจากโปรแกรม การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สามารถทำได้ ดงั น้ี 14

7. การสร้างงานนำเสนอใหม่ เมื่อเปิดโปรแกรม PowerPoint 2013 เข้ามาครั้งแรก โปรแกรมจะให้เลือกว่าต้องการ เร่มิ ตน้ สรา้ งงานนำเสนอแบบไหน ซ่ึงจะมีทง้ั งานนำเสนอเปล่าแบบสไลด์ว่างๆ และแบบ Theme (ธีม) ที่มีการออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานของสไลด์เอาไว้แล้ว เช่น ภาพกราฟิกพื้นหลัง, ชุดสีของ องค์ประกอบ, รปู แบบขอ้ ความ และการจัดวางเนื้อหา 15

8. สรา้ งงานนำเสนอใหมจ่ ากชดุ ธีม (Theme) หากเปิดโปรแกรม PowerPoint เข้ามาครั้งแรก แล้วเลือกสร้างงานนำเสนอแบบ Theme (ธมี ) ชุดตา่ งๆ ทีม่ มี าใหโ้ ปรแกรมก็จะให้เลือกชุดโทนสขี องธีมท่ีเลอื กดว้ ย ซ่ึงจะมีโทนสใี ห้เลอื กถงึ 4 สี เพื่อให้เลือกใช้ตามความชอบหรือเหมาะสมกับงานนำเสนอที่จะสร้าง ซึ่งจะมีผลกับกราฟิกพื้นหลัง สีสันของออบเจ็กต์ และรูปแบบเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ของออบเจ็กต์ในสไลด์ เช่น กราฟิก, รูปวาด, ตาราง, SmartArt, Chart รวมถงึ สีพ้นื และสีขอ้ ความดว้ ย กรณเี ลือกสร้างงานนำเสนอแบบธีม (Theme) กจ็ ะไดส้ ไลด์แผน่ หวั เรอ่ื ง (Title Slide) มา 1 แผน่ แตค่ ณุ สามารถเพิ่มสไลด์แผ่นอืน่ ๆ เข้ามาได้ -การเลือกสรา้ งงานนำเสนอแบบธมี (Theme) น้ัน ชุดรูปแบบของธีมจะมใี ห้เลอื กไม่ เหมือนกันหากไม่ไดเ้ ชอ่ื มต่ออินเทอรเ์ นต็ ก็จะมชี ุดธมี ใหเ้ ลือกบางส่วน แต่ถ้าหากได้เชื่อมตอ่ กับ อินเทอรเ์ นต็ เอาไวก้ จ็ ะมีชดุ ธีมให้เลอื กมากขน้ึ เพราะโปรแกรมจะเชอ่ื มโยงไปยังชดุ ธมี จากเว็บไซต์ Office.com มาแสดงให้เลอื กด้วย 16

9.การจดั การไฟลง์ านนำเสนอ หลังจากที่นักเรียนได้ทำการสร้างงานนำเสนอแล้ว นักเรียนควรจะตั้งชื่องานนำเสนอ พร้อมทั้งบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์เพื่อไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียกไฟล์ที่บันทึกไว้น้ัน กลับมาแก้ไขได้อกี ดว้ ย วิธกี ารบันทึกงานนำเสนอมีดงั น้ี การบันทึกงานนำเสนอที่สร้างขึ้นใหม่ การบันทึกแบบน้ีเป็นการบันทึกในครั้งแรกเมื่อได้มี การสร้างงานนำเสนอขึ้นมา โดยปกติเมอ่ื มกี ารเปดิ โปรแกรม PowerPoint ข้ึนมา โปรแกรมจะมกี าร ตั้งชื่องานนำเสนอมาให้โดยมีชื่อว่า งานนำเสนอ 1 ซึ่งชื่อแฟ้มข้อมูลจะปรากฏบน Title bar เม่ือ นักเรียนได้มีการใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไปในงานนำเสนอแล้วและต้องการบันทึกชื่อของไฟล์ที่ได้ตั้ง ไปใหม่กจ็ ะมาแทนทีช่ ือ่ งานนำเสนอ1 วิธีการบนั ทกึ มีดังน้ี 1. คลิกแทบ็ แล้วคลิกเลือกคำสง่ั บันทึก 2. คลิกเลอื ก คอมพิวเตอร์ 3. คลิก เรียกดู 4. บนไดอะลอ็ กบ็อกซ์ Save AS เลอื กโฟลเดอร์ท่จี ะบนั ทกึ ไฟล์ 5. ในช่องช่ือไฟล์: กท็ ำการต้งั ชอ่ื ไฟล์งานนำเสนอ 6. ในช่องบนั ทกึ เป็นชนดิ : เลือกประเภทของไฟล์งานนำเสนอทีจ่ ะบันทึก 7. คลิกปมุ่ บนั ทึก เพ่อื บนั ทกึ ไฟล์ 17

วธิ ที ่ี 2 บนั ทกึ โดยใชไ้ อคอนบนแถบเครอื่ งมือดว่ น (Quick Access) การบนั ทึกไฟล์งานนำเสนอทีบ่ ันทึกไว้แล้ว เมื่อมีการแก้ไขงานนำเสนอใดๆ ที่ได้เคยบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูลไว้แล้ว นักเรียนจะต้อง บันทึกซ้ำอีกครั้งเมื่อแก้ไขเสร็จ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ นั้นเข้าไปในแฟ้มข้อมูลได้โดยทีไ่ ม่มีข้อมูลสูญหาย ซึ่งสามารถบนั ทกึ ไฟล์เพิ่มเตมิ ด้วยวธิ ีดังน้ี - คลิกทแ่ี ท็บ ไฟล์ แลว้ คลกิ ที่คำสัง่ บนั ทึก - คลกิ ที่ไอคอน บนแถบเคร่ืองมือด่วน (Quick Access Toolbar) ** ซ่ึงโปรแกรมจะบนั ทกึ ลงในไฟล์ช่อื เดมิ แต่มขี ้อมลู ตามท่ีนกั เรยี นแกไ้ ข หรือ เพมิ่ เติม 10. การเปดิ ไฟล์งานนำเสนอที่บนั ทกึ ไว้ 1.คลิกแท็บ ไฟล์ไฟล์ แล้วคลกิ เลือกคำสั่ง เปิด 2. คลิกเลอื ก คอมพิวเตอร์ คลิก เรยี กดู 3.จะปรากฎไดอะล็อกบอ็ กซ์ เลือกโฟลเดอร์และงานทจ่ี ะเปิด 4. คลกิ เลอื กไฟล์งานทจี่ ะเปิด คลิกปมุ่ เปดิ 5. จะไดแ้ ฟ้มข้อมูลงานนำเสนอที่เลือกเปิดบนโปรแกรม PowerPoint 2013 1 2 3 4 18

11.การเรียกใช้ไฟลง์ านนำเสนอท่เี คยเรียกใช้แลว้ ไฟล์งานนำเสนอใดที่เราเคยเรียกใช้มาแล้ว โปรแกรมจะนำชื่อไฟล์นั้นมาแสดงไว้ใน งาน นำเสนอล่าสุด ซึ่งแฟ้มข้อมูลที่เปิดล่าสุดจะอยู่ด้านบนของคำสั่ง เพื่อให้เราสามารถเรียกใช้ได้ รวดเรว็ ยงิ่ ขึ้น โดยการใช้งานเมอื่ ต้องการเรยี กใช้ไฟลใ์ ดก็ให้คลิกทชี่ ื่อไฟล์นน้ั ไดท้ นั ที 19

12.การปดิ ไฟลง์ านนำเสนอ หลงั จากทสี่ ร้างและแก้ไขงานนำเสนอเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแล้ว หากไม่ไดใ้ ชง้ านต่อหรอื จะไปทำงาน ที่ไฟล์อื่น ก็อาจจะปิดไฟล์งานที่ไม่ได้ใช้งานลงไปก่อน หรือหากต้องการเลิกการทำงานก็สามารถปิด โปรแกรมได้ ดังนี้ 20

สถานการณ์ปัญหาท่ี 1 ครแู จ้งให้นกั เรียนทราบวา่ อกี 15 วัน โรงเรยี นของเราจะมกี ารคดั เลอื กนักเรยี นดเี ด่น ประจำปี โดยจะมีผไู้ ดร้ ับคัดเลอื กเพียง 3 คน มีทนุ การศกึ ษาให้ คนละ 1,000 บาท แต่ นักเรียนทจ่ี ะสมัครเข้ารบั การคดั เลอื ก ตอ้ งนำเสนอผลงานดว้ ยเทคโนโลยีเทา่ นน้ั จาก สถานการณ์ดงั กล่าว นักเรยี นควรใช้โปรแกรมใดในการนำเสนอผลงาน ภารกิจ 1. ให้นักเรียนบอกชือ่ โปรแกรมท่ีใช้สำหรบั สร้างงานนำเสนอและอธบิ าย ประโยชน์ของโปรแกรม ใหถ้ กู ตอ้ ง 2. ใหน้ ักเรยี น เปดิ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 แลว้ อธบิ าย สว่ นประกอบของ โปรแกรมใหถ้ ูกต้อง 21

อ้างองิ ครรชิต มาลัยวงศ์. (2540). ทัศนะไอที. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แหง่ ชาต.ิ ราชบัณฑิตยสถาน. (n.d.). ศัพทบ์ ัญญัตริ าชบัณฑิตยสถาน. ราชบณั ฑติ ยสถาน. หนว่ ยงาน.Retrieved May 26, 2012, from http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php บษุ วษิ ณุ ไชยคำ.(2559).การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013.(ออนไลน์). แหล่งทม่ี า : http://buswisanu2016.blogspot.com/ (สืบคน้ เม่อื 25 เมษายน 2562) ลขิ ติ ตา กจิ ตะไชย. (ออนไลน)์ .การสรา้ งงานนำเสนอดว้ ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 แหลง่ ท่มี า : http://www.krulita.com/index.html (สืบคน้ เมอื่ 25 เมษายน 2562) 22

ภาคผนวก 23

แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑก์ ารประเมนิ ลำดบั ที่ ช่อื – สกลุ การ ีมส่วนร่วมตอบ คำถามในช้ันเรียน การแสดงออกของ พฤติกรรมระหว่างเรียน การช่วยเหลือในการ ทำงาน การแสดงความคิดเห็น การซักถามของนักเรียน รวม 12 คะแนน 3 3 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 เกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 3 คะแนน หมายถงึ ดเี ยย่ี ม 2 คะแนน หมายถงึ ดี 1 คะแนน หมายถึงผ่าน 0 คะแนน หมายถึงไม่ผา่ น 24

25