Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore catalog-kitchen-2

catalog-kitchen-2

Published by Catalog Modernform, 2020-01-14 01:55:54

Description: catalog-kitchen-2

Search

Read the Text Version

KITCHEN MODERNFORM EXCLUSIVE LIVING CATALOGUE

3

KITCHEN MODERNFORM EXCLUSIVE LIVING CATALOGUE 06 Reference Style 36 Barstools 38 Accessories 4

Smart Kitchen 02

03

Details for Kitchen 04

Handcraft Quality 05

Reference Style 06

07

Natural Loft Natural Loft ดึงธรรมขาติกลับ มาภายในครัว กลมกลืนด้วยการ combination ที่ลงตัวระหว่างความ แข็งแกร่งของหินและความอบอุ่นของ ลายไม้ แฝงดว้ ยความหรหู ราของตกู้ ระจก ชาทอง และทอ็ ปเซรามิก ลายหินอ่อน 08

09

10

Double More Kitchen ครวั บนพนื้ ทจี่ �ำ กดั ใจกลางเมอื ง ส�ำ หรบั ไลฟส์ ไตลค์ นรนุ่ ใหม่ เนน้ ความคลอ่ งตวั สะดวกรวดเรว็ ในชวี ติ ประจ�ำ วนั ดไี ซนข์ องพน้ื ท่ี Morning Station รองรบั ความสะดวก รวดเรว็ ในการจดั เตรียมอาหาร 11

Luxury Glam ตอบรบั รปู แบบชีวิตทนั สมยั กับครวั สไตล์ Contemporary ที่ สะทอ้ นความเรยี บเท่ ผา่ นผวิ สมั ผสั ของวสั ดุ พรอ้ มฟงั กช์ นั จดั 12 เก็บท่ีคุ้มค่ากับพื้นท่ีใช้สอยภายใต้ดีไซน์อันเรียบหรู สง่างาม เข้ากนั ไดก้ บั การแตง่ บ้านหลากสไตลw์

13

Luxury Loft ชุดครัวแนว Luxury Loft ท่ีเรียบเท่ห์ แฝงความหรูหรา ด้วยรูปแบบของครัวท่ีเน้น เอกลักษณข์ องโลหะ ผสมผสานกับสคี ริสตัลบราวน์ไฮกลอสพร้อมฟังกช์ ่นั ปรงุ อาหาร เหมาะกับคนรนุ่ ใหม่ ทช่ี ื่นชอบสไตล์โดดเดน่ มีเอกลักษณ์ 14

15

Lady Bakery เม่ือธรรมชาติเข้ามาสร้างบรรยากาศในการทำ�ครัว ลายไม้และ Top ลายหิน ท่ีสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ในการทำ�ขนมท่ีคุณรัก shelf วางของดา้ นบนทดี่ งึ ธรรมชาตขิ องโลหะ เขา้ มาใหก้ ลมกลอ่ ม เปน็ ชน้ั โชว์ ของได้ในด้านบนสุดอาทิเครื่องแก้ว ขวดสวยๆ งดงามเม่ือกระทบแสง ไฟสง่ ผา่ นมาจากดา้ นบน 16

17

Golden Glam ผสานความอบอุ่นของลายไม้เคลือบเงาท่ีกลมกลืน กับความทันสมัยไว้ด้วยกัน เสริมความหรูหราด้วย กระจกเงาสีชาทอง พร้อมเคาท์เตอร์ด้านนอกท่ีเป็น ทง้ั พน้ื ทเ่ี ตรยี มอาหารหรอื ใชแ้ ทนโตะ๊ รบั ประทานอาหาร ไดอ้ ยา่ งลงตวั 18

19

Neat Jewel ผสานความคลาสสิคกับความโรแมนติกสไตล์โม เดอร์นให้เป็นชุดครัว English Style แบบร่วม สมัย งดงามด้วยลายข้าวหลามตัดบนกระจกเงา รุ่น Jewel พรอ้ มไฟ LED ทซี่ อ่ นภายในตู้ เอาใจ Bekery Lover ดว้ ยฟงั กช์ นั่ จดั เกบ็ อปุ กรณ์ รวม ถึงพนื้ ท่ีสว่ นจดั เตรยี มแบบ extended top และ ปลก๊ั ไฟแบบ Build in ทง้ั หมดนร้ี วมอยใู่ นชดุ ครวั Neat Jewel 20

21

22

Neat Classic สะทอ้ นความคลาสสกิ สไตลอ์ งั กฤษทม่ี าพรอ้ มฟงั กช์ น่ั ตอบสนองการ ใช้ในงานครัว ด้วยตกู้ ระจกใสทที่ �ำ ใหห้ ้องดูโปรง่ สบายตา หนา้ บานทม่ี ี มอื จบั สวยงาม ออ่ นชอ้ ย พรอ้ มฟงั กช์ น่ั การจดั เกบ็ แบบครบครนั ดว้ ย ชดุ ครวั Neat Classic 23

24

White Modern ความเรียบหรูแบบสบายตาสะท้อนผ่านผิวสัมผัสเงางามของวัสดุหน้าบาน มีลูก เล่นการจัดวางของให้โดดเด่น พร้อมฟังก์ชั่นตู้จัดเก็บเครื่องดื่มและพื้นท่ีเก็บ อปุ กรณส์ ำ�หรบั ทกุ ปารต์ ี้ 25

Glamorous Party ชดุ ครวั ในบรรยากาศของการดม่ื ด�ำ ไวน์ คลอเคลา้ ดว้ ยเสยี งเพลง นมุ่ ๆ พรอ้ มดว้ ยฟงั กช์ น้ั เกบ็ ไวนแ์ ละขวดเครอ่ื งดม่ื โปรด พรอ้ ม แสงไฟภายในต้ทู ่หี รูหรา นา่ คน้ หา 26

27

Hub of Home ดว้ ยความเชื่อท่ีวา่ “ครัวเป็นหัวใจของบ้าน” My kitchenจาก Modernform จงึ เกดิ แนวคดิ Hub of Home … สรา้ งพนื้ ทค่ี รวั ใหเ้ ปน็ ศนู ยร์ วมกจิ กรรมตา่ งๆ ของสมาชิกในครอบครัวในการแบง่ ปันความสขุ ดว้ ยกัน 28

29

30

Electic Lime ชุดครัวสไตล์โฉบเฉ่ียว ไม่ซำ้�ใคร ด้วยไอส์แลนด์ทรงปิรามิด ท่ีทันสมัย พร้อมฟังก์ช่ันจัดเรียงอุปกณ์ เพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บ ด้วยตสู้ งู ส�ำ หรับจดั เกบ็ stock ของแห้ง และเคร่ืองปรงุ ต่างๆ พร้อมตู้แขวนบานยกท่ีสะดวกสบายในการเปิดด้วยอุปกรณ์ บานยกแบบใหม่ 31

Chilly Yummy ชุดครัวสไตล์โฉบเฉี่ยว ไม่ซ้ำ�ใคร ด้วยไอส์แลนด์ทรงปิรามิดท่ีทันสมัย พรอ้ มฟงั กช์ นั่ จดั เรยี งอปุ กณ์ เพมิ่ พน้ื ทจ่ี ดั เกบ็ ดว้ ยตสู้ งู ส�ำ หรบั จดั เกบ็ stock ของแหง้ และเครอื่ งปรงุ ตา่ งๆ พรอ้ มตแู้ ขวนบานยกทสี่ ะดวกสบาย ในการเปิดดว้ ยอปุ กรณบ์ านยกแบบใหม่ 32

33

34

Gen-Y Café ชดุ ครวั ส�ำ หรบั พนื้ ที่ Coffee Break พกั สายตาระหวา่ งท�ำ งาน ส�ำ หรบั ชงกาแฟ อนุ่ snack หยอ่ นใจ ด้วยมมุ ช้นั หนังสือ และพ้ืนทท่ี ำ�งานเลก็ ๆ ดา้ นขา้ ง เพือ่ เปล่ยี นบรรยากาศ เหมาะกับ Home Office และมมุ นั่งทำ�งานสำ�หรบั คนร่นุ ใหม่ 35

Barstools 36

C222-08 W42 x D42 x H(65-87) cm C429-48 C435-38 W42 x D42 x H(87-111) cm 37

Accessories 38

Kitchen Base Unit ตลู้ น้ิ ชกั ส�ำ หรบั เกบ็ อปุ กรณค์ รวั แบบตง้ั พนื้ ผลติ จากวสั ดคุ ณุ ภาพดี แขง็ แรง ทนทาน ออกแบบ มาเพอื่ ความสะดวกคลอ่ งตวั ในการท�ำ อาหาร ให้ ชีวติ ประจ�ำ วนั เป็นเรื่องงา่ ย BO80HG602/C BO90HG603/C ขนาดความกวา้ ง : 60 cm ตู้ตะแกรง 3 ชั้น ใช้งานสะดวกด้วยตัว ตะแกรงด้านในท่ีเล่ือนออกมาได้ทันทีขณะ เปิด สามารถปรับระดับได้ มีระบบ Soft Close ใหค้ วามนุ่มนวลขณะเปิดปดิ ใชง้ าน BO15KB23** BO15SNL2AL BO30-HG306031 BO20KB23** BO20SNL2AL BO40-HG306041 ขนาดความกว้าง : 15 cm, 20 cm BO30SNL2AL BO50-HG306041 ขนาดความกวา้ ง : 15 cm, 20 cm, 30 cm ขนาดความกวา้ ง : 30 cm, 40 cm, 50 cm ตู้ตะแกรงล้ินชักแบบประหยัดพ้ืนท่ี ส�ำหรับวางของแบบแถวเดียว ได้อยา่ งเป็นสดั ส่วน เหมาะส�ำหรับเกบ็ เครื่องปรงุ ทหี่ ยบิ ใชง้ านบอ่ ย ตู้ตะแกรงล้ินชักแบบประหยัดพื้นที่ ส�ำหรับวางของแบบแถวเดียว ตู้ตะแกรงลิ้นชักแบบประหยัดพื้นท่ี ส�ำหรับวางของแบบแถวเดียว ได้อย่างเปน็ สัดสว่ น เหมาะส�ำหรบั เก็บเครื่องปรงุ ท่หี ยิบใช้งานบอ่ ย ไดอ้ ย่างเป็นสัดสว่ น เหมาะส�ำหรบั เก็บเครอ่ื งปรุงที่หยบิ ใชง้ านบอ่ ย 39

Kitchen Corner Unit Pull Out ตู้เก็บอุปกรณ์แบบเข้ามุม ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ออกแบบให้ใช้งานสะดวก รองรับ ทงั้ ผู้ทถี่ นดั ด้านซ้ายและดา้ นขวา BC100CB/50/R-L ขนาดความกวา้ ง : 100 cm ตู้ตะแกรง 2 ช้ันแบบเข้ามุม รูป แบบคร่ึงวงกลม จุของได้มาก สะดวกต่อการหยิบของจาก ด้านใน ตะแกรงพร้อมใช้งานได้ ทนั ทที เี่ ม่อื เปดิ หน้าบานตู้ เลือก รูปแบบการใชง้ านไดท้ ง้ั แบบเปิด ด้านซา้ ยหรอื ดา้ นขวา BC100MF/50-60AL/R-L BC100LC/50/R-L ขนาดความกว้าง : 100 cm ขนาดความกว้าง : 100 cm ตู้ตะแกรง 2 ช้ันส�ำหรบั ตู้แบบเขา้ มมุ พรอ้ มใช้งานไดท้ ันทที ่ี ตู้ตะแกรง 2 ชั้นแบบข้ามุม เมอื่ เปิดหน้าบานตู้ สามารถดงึ ออกมาไดจ้ นสดุ เพ่อื ความ พร้อมถาดเข้ามุมแบบเล่ือน สะดวกในการหยิบสิ่งของ เลือกรูปแบบการใช้งานได้ท้ัง ออก สะดวกต่อการหยิบของ เปดิ ด้านซา้ ยและขวา ด้านใน มีพ้ืนกันล่ืนส�ำหรับกัน ส่ิงของเลื่อนไหล เลือกรูปแบบ 40 การใช้งานได้ท้ังแบบเปิดด้าน ซา้ ยหรือด้านขวา BC100MC/ 50-60SV/R-L ขนาดความกวา้ ง : 100 cm ตู้ตะแกรง 2 ช้ันส�ำหรับตู้แบบ เข้ามุม ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีท่ี เม่ือเปิดหน้าบานตู้ สามารถ ดึงออกมาได้จนสุด เพ่ือความ สะดวกในการหยบิ สงิ่ ของภายใน เลอื กรปู แบบการใชง้ านไดท้ ง้ั เปดิ ด้านซ้ายและขวา

BMS80D1/2INS-2DV BMXP80D1/2INS-2DV ขนาดความกวา้ ง : 50, 60, 80, 100, 120 cm ตจู้ ดั เกบ็ อปุ กรณ์ เปดิ ใชง้ านงา่ ย พร้อมชั้นปรับในตัว ลิ้นชักด้าน บนเป็นถาดใส่ช้อนส้อมพร้อม แผ่นยางกันล่ืน ท�ำความสะอาด ง่าย เปิดปิดนุ่มนวลด้วยระบบ soft close Kitchen BMS60D1/IN-DV Drawer ขนาดความกวา้ ง : 60 cm ตู้ลิ้นชักสำ�หรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว ผลิตจากวัสดุ ตลู้ นิ้ ชกั บานเดย่ี ว ทใ่ี ชง้ านไดถ้ งึ 2 ชน้ั คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ออกแบบให้ใช้งานได้หลาก ดา้ นบนเปน็ inner drawer มาพรอ้ ม หลายความต้องการ โดดเด่นดว้ ยระบบ Soft Close เพือ่ ท่ีกั้นเพื่อความเป็นสัดส่วน ด้านข้าง การเปิดปิดท่ีนุ่มนวล เป็น double wall กนั ของหลน่ มี แผ่นยางกันล่ืน ท�ำความสะอาดง่าย เปดิ ปดิ นมุ่ นวลดว้ ยระบบ soft close 1 ตจู้ ัดเกบ็ แบบ 3 ล้นิ ชัก จุของได้ถงึ 3 ชัน้ 2 ตจู้ ัดเก็บแบบ 2 ลิ้นชัก สามารถจขุ องได้ 3 ตู้จัดเก็บแบบ 3 ลิ้นชัก เลือกเปิดทีละชั้น 1 ดา้ นบนเปน็ ถาดใสช่ อ้ นสอ้ ม ลน้ิ ชกั ลา่ ง จดั ถงึ 3 ช้นั ดา้ นบนเป็นถาดใสช่ อ้ นส้อมที่ ได้ ลิ้นชักบนสุดส�ำหรับจัดเก็บช้อนส้อม BA60SD3/2DV เกบ็ เปน็ สดั สว่ นดว้ ย Divider กน้ั ท�ำความ ซ่อน inner drawer ไว้ในลนิ้ ชกั ล่าง จัด ล้ินชักท่ีสองออกแบบให้จัดเก็บอุปกรณ์ BA50SD3/2DV สะอาดงา่ ยดว้ ยแผ่นยางกันล่นื เปดิ ปิดนมุ่ เก็บเปน็ สัดส่วนด้วย Divider ก้นั แบง่ มี ได้หลากหลาย สว่ นล้นิ ชักทส่ี ามมาพร้อม BMS50SD3/2DV นวลดว้ ยระบบ soft close ราวกันตกด้านข้าง ท�ำความสะอาดง่าย Divider ส�ำหรบั กน้ั แบ่งภายในเพือ่ ความ ขนาดความกวา้ ง : 50, 60 cm ด้วยแผน่ ยางกนั ลื่น เปดิ ปิดนุ่มนวลด้วย เป็นสัดส่วน ท�ำความสะอาดง่ายด้วย 2 ระบบ soft close แผ่นยางกันล่ืน เปิดปิดนุ่มนวลด้วยระบบ BMXP60SD2/IN-DV soft close ขนาดความกวา้ ง : 15 cm, 20 cm, 30 cm 3 BAF100SD3/DV ขนาดความกวา้ ง : 100 cm 41

SENSOMETIC WBAO80D1/PG-35.8 นวัตกรรมตลู้ น้ิ ชักระบบไฟฟ้า เปดิ ปิดตู้ด้วย WBAO100D1/PG-35.8 ระบบสัมผัส touchsensitive function ดีไซน์เรียบหรู สง่างาม ในทุกสัมผัสใช้งาน ขนาดความกวา้ ง : 80, 100 cm ท่ีมาพร้อมความทนั สมยั ตลู้ นิ้ ชกั ทรี่ องรบั กจิ กรรมออนไลนต์ า่ งๆ ดว้ ย ดไี ซนแ์ บบ Build in Device ตดิ ต้งั ปลั๊กไฟ ภายในลิ้นชักใต้เคาน์เตอร์ เพิ่มฟังก์ชั่นการ จัดแบ่งด้วยกล่องอะคริลิคสีชาที่มี Slide Cover ส�ำหรับเก็บเคร่ืองประดับช้ินเล็กๆ พรอ้ มไฟ LED BA50D2/2DV BMXP100D2/2DV BMS100D2/2DV ขนาดความกว้าง : 50,100 cm ต้จู ดั เกบ็ แบบ 2 ลิ้นชัก จดั เกบ็ เปน็ สัดสว่ นด้วยตวั Divider กนั้ แบง่ พรอ้ มแผน่ ยางกนั ลนื่ เปดิ ปดิ นมุ่ นวลดว้ ยระบบ soft close รปู แบบรางท่ใี ช้ : BA, BMXP, BMS การรับน�้ำหนกั ขึ้นกับรปู แบบรางทเี่ ลอื ก BMXP100SD3/2DV BMS100SD3/2DV ขนาดความกว้าง : 100 cm ตู้จดั เก็บแบบ 3 ลน้ิ ชัก จดั เกบ็ เปน็ สัดสว่ นดว้ ย Divider ส�ำหรบั กั้นแบ่ง ท�ำความสะอาดง่ายด้วย แผน่ ยางกนั ลื่น เปดิ ปิดนมุ่ นวลดว้ ยระบบ soft close 42

Tall Unit Pull-Out MFTA30L/AP MFTA60 LD/R-L ตทู้ รงสงู ส�ำ หรบั จดั เกบ็ อปุ กรณเ์ ครอื่ งครวั ผลติ จากวสั ดคุ ณุ ภาพ MFTA50L/AP ขนาดความกวา้ ง : 60 cm แขง็ แรง ทนทาน แบง่ การจดั เก็บไดเ้ ปน็ สัดส่วน สะดวกตอ่ การ ขนาดความกว้าง : 30 cm, 50 cm ใช้งาน สามารถออกแบบให้ Build-in เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้จัดเก็บสต็อคและของแห้ง ใช้งานสะดวก เม่ือเปิดตู้ เตาอบ หรอื เตาไมโครเวฟ เข้ากับตูไ้ ด้ ตู้จัดเก็บของแห้ง สามารถดึงเล่ือนออกได้แบบ Full ช้ันวางด้านในจะเล่ือนออกมาด้านหน้าอัตโนมัติ จัดเก็บ Extension เพ่ือความสะดวกในการใชง้ าน แบง่ หมวดหมู่ ของได้เป็นสัดส่วนและป้องกันการตกด้วย Magnetic การจัดเกบ็ ได้ถึง 6 ชน้ั พร้อมถาดยางกนั ลนื่ นอกจากนี้ Divider เคล่ือนย้ายสะดวก พร้อมแผ่นพื้นยางกันลื่น ยังมีชั้นเก็บของด้านบนสุดเพิ่มให้อีก 1 ช้ัน ส�ำหรับเติม เก็บของถึง 6 ชั้น พร้อมปรับเลื่อนความสูงแต่ละชั้นได้ เตม็ ทุกพน้ื ที่ใหไ้ ดป้ ระโยชน์สงู สดุ อยา่ งง่ายดายดว้ ยระบบ Clip-On MFTA50 PU/C ขนาดความกวา้ ง : 50 cm ตจู้ ดั เกบ็ ของแหง้ เมอ่ื เปดิ ตู้ ชน้ั วางทอ่ี ยดู่ า้ นหลงั จะเลอื่ น ออกมาอตั โนมตั ิ ออกแบบให้ด้านหลงั ต้จู ดั เก็บอปุ กรณ์ ท่ีหยิบได้สะดวก แบ่งช่องจัดเก็บเป็นสัดส่วนถึง 6 ช้ัน เปิดปิดนุ่มนวลด้วยระบบ soft close สามารถเลือก เปดิ ดา้ นซา้ ยหรือขวาได้ 43

DYNAPRO WOODEN DYNAMIC XP DYNAMIC XP ORGANIZER AL-CHAMPAGNE COLOR STAINLESS STEEL MFTA30HI01L MFTA40HI01L MFTA50HI01L ขนาดความกวา้ ง : 30 cm, 40 cm, 50 cm ตู้จัดเก็บสต็อค หน้าบานดึงออกแบบ full extension เก็บของไดจ้ ุใจ เม่อื เปดิ ตู้ ช้นั วาง ด้านหลังจะเล่ือนออกมาด้านหน้าอัตโนมัติ เกบ็ ของไดถ้ งึ 6 ชั้น ออกแบบถาดใหม้ ุมโค้ง มน ถอดท�ำความสะอาดได้ง่าย แบ่งของได้ เป็นสัดส่วนด้วยช้ันตะแกรงกันตก พร้อม แผ่นพ้ืนยางกันลน่ื ในทุกชน้ั MFTA100 ID/2D(BMS) MFTA120 ID/2D(BMS ขนาดความกว้าง : 100 cm, 120 cm ตจู้ ดั เกบ็ สตอ็ ค พนื้ ทเ่ี กบ็ ของกวา้ ง หนา้ บานเปดิ คู่ เกบ็ ไดจ้ ใุ จพรอ้ มชนั้ วางแบบ ลน้ิ ชกั เลอ่ื นใชง้ านไดส้ ะดวกสบาย มรี าวกนั ตกและแผน่ ยางกนั ลนื่ สว่ นชนั้ วาง ของดา้ นบนเหมาะส�ำหรบั เกบ็ ภาชนะทกี่ วา้ ง ทรงสงู หรอื อปุ กรณค์ รวั เพม่ิ พนื้ ท่ี แนวสูงใหม้ ากดว้ ยประโยชน์ใชส้ อยจัดเกบ็ สต็อคของแหง้ ต่างๆ 44

LWT100/2G_FDS MFTA100/2D-2FG_BKL ขนาดความกว้าง : 100 cm ขนาดความกวา้ ง : 100 cm ตู้ Food Station ท่ีออกแบบมาเพอ่ื ชวี ิตคนเมอื ง ให้การ ตู้ Bakery Lover ส�ำหรับผู้ จัดเตรียมอาหารให้เป็นเร่ืองง่าย ด้วยการแบ่งช่องเก็บ รักการท�ำเบเกอรี่ท่ีมองหาพื้นที่ อาหารและเครอื่ งดมื่ อยา่ งเปน็ สดั สว่ น มพี นื้ ทส่ี ว่ นจดั เตรยี ม พิเศษในการจัดเก็บอุปกรณ์ Extended Top พรอ้ มปลั๊กไฟส�ำหรับเคร่อื งใช้ไฟฟ้า อาทิ ได้เป็นสัดส่วน หยิบใช้งานง่าย เคร่อื งชงกาแฟ เครื่องปนั่ น้�ำผลไม้ เคร่อื งปง้ิ ขนมปัง พร้อมพ้ืนท่ีส่วนจัดเตรียมแบบ Extended Top และปลั๊กไฟ ส�ำหรบั เครอื่ งใชไ้ ฟฟา้ ในตวั มอบ ความสะดวกสบายในการท�ำขนม ไดอ้ ย่างลงตวั MFTA40 MOP/C MFTA50/1D-FG_WBR-206.7 MFTA50 MOP/C ขนาดความกว้าง : 50 cm ขนาดความกว้าง : 40 cm, 50 cm ตู้เก็บไวน์ ตอบรับรสนิยมผู้ท่ีช่ืนชอบความละมุนของ การดมื่ ไวน์ ดว้ ยการจดั เกบ็ อปุ กรณก์ ารตา่ งๆ ไมว่ า่ จะ ตู้เก็บอุปกรณ์ท�ำความสะอาดได้อย่างเป็น เปน็ ชัน้ วางขวดไวน์ 2 ชั้นท่จี ดั เก็บไดถ้ งึ 10 ขวด และ สดั สว่ น ภายในตมู้ ชี น้ั เก็บทปี่ รับระดับได้ถึง 4 แขวนเกว้ ไวน์ได้ 8 ใบ ในตมู้ ไี ฟสะทอ้ นความงามจาก ชนั้ หลงั บานประตมู ขี อแขวนอปุ กรณท์ �ำความ ภายใน สามารถเลือกรปู แบบบานกระจกได้ สะอาดเพอ่ื ความสะดวกตอ่ การใชง้ าน เปดิ ปดิ นมุ่ นวลด้วยระบบ soft close 45

Hanging T80 Hook : 3 x 4 x 2 cm. T80 Knives Holder : 12 x 9.6 x 36 cm. ชดุ Alukraft 90 cm ชดุ อปุ กรณจ์ ดั เกบ็ เครอื่ งครวั AluKraf ผสมผสานความเปน็ ธรรมชาติ ระหว่างไม้โอค๊ และความแขง็ แกร่งของโลหะ พร้อมฟงั ก์ช่นั การใช้งาน ทล่ี งตวั ในการจัดเก็บ T80 Wall Track 90 cm : 90 x 1.8 x 2 cm. T80 Paper Towel Holder : 39 x 9 x 8 cm. Knife Holder ท่ีเก็บมีด เพอื่ ความสะดวก และปลอดภัยในการท�ำอาหาร พร้อมช่อง จดั เกบ็ มดี 3 ช่อง Paper Towel Holder ราวแขวน อเนกประสงค์ อาทิ ทิชชูม้วน แผน่ ฟอยล์ หรือ ม้วนฟลิ ม์ ถนอมอาหาร Hooks ตะขอแขวนเอนกประสงค์ สามารถ เคลือ่ นยา้ ยต�ำแหน่งได้ตามต้องการ 46

T80 Multi Hooks : 48.5 x 3.5 x 8 cm. T80 Wall Track 120 cm : 120 x 1.8 x 2 cm. T80 Multi Purpose Rack : 48.5 x 9 x 8 cm. ชุด Alukraft 120 cm ชุดอุปกรณ์จัดเก็บเครื่องครัว AluKraf ดีไซน์ที่ผสมผสาน ความเป็นธรรมชาตริ ะหวา่ งโลหะและไมโ้ อ๊ค พรอ้ มฟงั ก์ชัน่ การ ใช้งานทลี่ งตัวในการจดั เกบ็ Multi Purpose Rack ชั้นวางเอนกประสงค์ส�ำหรับจัดเก็บ ขวดเครือ่ งปรงุ ประเภทตา่ งๆ สามารถวางได้ประมาณ 6 ขวด* Multi Hooks ราวแขวนเอนกประสงค์ ออกแบบตะขอใหเ้ ปน็ ปมุ่ โคง้ มน ใชง้ านง่ายแขวนได้ถึง 5 จดุ ชดุ EVO ชุดอุปกรณ์จัดเก็บเคร่ืองครัวรุ่น EVO เหมาะ ส�ำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์ครัวที่หยิบใช้งานบ่อย ไมว่ ่าจะเป็นขอแขวนเอนกประสงค์ และชัน้ วางขวด แบบ 2 ชน้ั หยิบใชง้ ่าย จัดวางสะดวก ขนาด : 100 x 16.3 x 30 cm. 47

Contact โมเดอรน์ ฟอร์ม เฟอรน์ เิ จอร์ ชอ้ ปป้ิง แกลลอร่ี อาคารโมเดอรน์ ฟอรม์ ทาวเวอร์ ช้ัน 1-4 ถนนศรนี ครนิ ทร์ โทร. 0-2094-9800 แฟกซ์ 0-2722-8114 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซดี ซี )ี ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โทร. 0-2102-2100 แฟกซ์ 0-2102-2104 ตวั แทนจำ�หน่าย เชียงใหม่ (หจก.เชียงใหม่โมเดอร์นฟอรม์ ) โทร. 053-212-222 ขอนแก่น (หจก.ภูมโิ มเดอร์น เฟอรน์ เิ จอร์) โทร. 043-243-428-9 สุราษฎร์ธานี (บริษทั ดเี อฟแอล จำ�กดั ) โทร. 077-272-555 หาดใหญ่ (บริษทั ทเี ค โฮมเบส จ�ำ กัด) โทร. 074-209-000 บรษิ ทั โมเดอร์นฟอร์มกรปุ๊ จ�ำ กดั (มหาชน) ส�ำ นักงานใหญ่ : 699 ถนนศรนี ครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 สำ�นกั งานภเู กต็ : 92/35-36 ถนนเทพกระษตั รี ต�ำ บลเกาะแก้ว อ�ำ เภอเมอื ง ภูเก็ต 83000 โทร. 076-377-702-4 [email protected] www.modernform.co.th Modernform Furniture ศูนยบ์ รกิ ารลกู คา้ สมั พันธ์ 0-2094-9999 Modernform Furniture Shopping Gallery Modernform Tower 1st - 4th Floor Srinakarindr Road Tel. 0-2094-9800 Fax. 0-2722-8114 Crystal Design Center, Praditmanutham Road Tel. 0-2102-2100 Fax. 0-2102-2104 Dealers Chiangmai (Chiangmai Modernform Ltd., Part) Tel. 053-212-222 Khonkaen (Phum Modern Furniture Ltd., Part) Tel. 043-243-428-9 Surathani (DFL Co.,Ltd) Tel. 077-272-555 Hatyai (3K Homebase Co.,Ltd.) Tel. 074-209-000 Modernform Group Public Company Limited Head Office : 699 Srinakarindr Rd, Suanluang, Bangkok, Thailand 10250 Phuket : 92/35-36 Thepkrasattri Road, Muang, Phuket Thailand 83000 โทร. 076-377-702-4 [email protected] www.modernform.co.th Modernform Furniture Call Center 0-2094-9999 48


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook