Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore นำเสนอกลั่นกรอง 62

นำเสนอกลั่นกรอง 62

Published by puwanaifah, 2020-07-09 13:19:24

Description: นำเสนอกลั่นกรอง 62

Search

Read the Text Version

We Create Quality Professional PPT Presentation การตรวจสอบและกล่นั กรองขอ้ มลู ผลงานทเี่ กดิ จากการปฏิบตั หิ นา้ ท่ีเพอ่ื ขอมีวิทยฐานะ ครชู านาญการ ประจาปกี ารศึกษา 2562

ขอ้ มลู ทว่ั ไปผ้ขู อรบั การประเมนิ ข้อมูลสว่ นตัว ประวิตกิ ารศกึ ษา ชอื่ – สกลุ : นายภูวนัย ดอกไธสง วนั /เดือน/ปีเกิด : 29 เมษายน 2536 ระดับมธั ยมศึกษา อายุ : 27 ปี โรงเรียนพทุ ไธสง ตาแหนง่ : ครู วทิ ยฐานะ : - อาเภอพุทไธสง จงั หวัดบุรีรัมย์ บรรจแุ ตง่ ตัง้ : 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรยี นจอมพระประชาสรรค์ ระดบั ปรญิ ญาตรี อาเภอจอมพระ จังหวัดสรุ นิ ทร์ สาขาวชิ าวทิ ยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 33 มหาวิทยาลยั มหาสารคาม สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน ภาคเรยี นท่ี 1/2562 01 02 03 04 05 รายวิชาวิทยาศาสตร์1 รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์1 กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น กจิ กรรมชุมนุม กจิ กรรมโฮมรูม นักเรียนชัน้ ม.2/11 รหัสวชิ า ว22101 รหสั วิชา ว20287 (กิจกรรมลูกเสอื ชน้ั ม.1) (โครงงานวทิ ยาศาสตร์) จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ จานวน 1 คาบ/สปั ดาห์ ชั้น ม.2/10, 2/11 ช้ัน ม.2/2,2/4,2/6,2/8,2/10,2/11 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ (คาบละ 50 นาท)ี (คาบละ 50 นาท)ี จานวน 6 คาบ/สัปดาห์ จานวน 12 คาบ/สปั ดาห์ (คาบละ 50 นาท)ี (คาบละ 50 นาท)ี (คาบละ 50 นาท)ี รวมคาบสอน 21 คาบ/สัปดาห์ = 17 ชวั่ โมง 30 นาท/ี สัปดาห์ รวม 350 ชั่วโมง/ภาคเรยี น

ชวั่ โมงสอนตามตารางสอน ภาคเรยี นที่ 2/2562 01 02 03 04 05 รายวชิ าวทิ ยาศาสตร2์ รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์2 กิจกรรมพฒั นาผ้เู รยี น กิจกรรมชุมนมุ กิจกรรมโฮมรมู นักเรยี นช้ัน ม.2/11 รหสั วิชา ว22102 รหัสวิชา ว20288 (กจิ กรรมลกู เสือชั้น ม.1) (โครงงานวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 คำบ/สปั ดำห์ ชัน้ ม.2/10, 2/11 ชั้น ม.2/2,2/4,2/6,2/8,2/10,2/11 จำนวน 1 คำบ/สปั ดำห์ จำนวน 1 คำบ/สัปดำห์ (คาบละ 50 นาท)ี จำนวน 6 คำบ/สปั ดำห์ จำนวน 12 คำบ/สปั ดำห์ (คาบละ 50 นาท)ี (คาบละ 50 นาท)ี (คาบละ 50 นาท)ี (คาบละ 50 นาท)ี DDD รวมคาบสอน 21 คาบ/สัปดาห์ = 17 ช่วั โมง 30 นาท/ี สปั ดาห์ รวม 350 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ปีการศึกษา 2562 ชัว่ โมงสอนตามตารางสอนรวม 700 ชั่วโมง/ปี

ผลการปฏบิ ัตงิ าน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วดั (เมอ่ื สิ้นปีการศึกษา ใหข้ า้ ราชการครปู ระเมนิ ผลงานท่ีเกดิ จากการปฏิบัตหิ นา้ ท่ีของตนเอง โดยใหป้ ระเมินตามตัวชว้ี ดั การประเมนิ ผลงานทเ่ี กดิ จากการปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ ตามหนงั สือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวนั ที่ 10 ตลุ าคม 2560 และเสนอผอู้ านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป) ดา้ นการบรหิ ารจดั การช้ันเรียน 02 3 ดา้ น 01 ด้านการจดั การเรยี นการสอน 13 ตัวชว้ี ัด 2.1 การบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น 1.1 การออกแบบและหรอื พัฒนาหลักสูตร 2.2 การจดั ระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน 1.2 การจดั การเรียนรู้ 2.3 การจัดทาขอ้ มูลสารสนเทศและ 1.2.1 การออกแบบหนว่ ยการเรยี นรู้ เอกสารประจาชัน้ เรียนหรือประจาวิชา 1.2.2 การจดั ทาแผนการจัดการเรยี นรู้ 1.2.3 กลยทุ ธ์ในการจัดการเรยี นรู้ ด้านการพฒั นาตนเอง/พฒั นาวชิ าชีพ 03 1.2.4 คุณภาพผูเ้ รยี น 1.3 การสรา้ งและการพัฒนา ส่อื นวตั กรรม 3.1 การพฒั นาตนเอง เทคโนโลยีทางการศกึ ษาและแหลง่ เรยี นรู้ 3.2 การพฒั นาวิชาชีพ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1.5 การวจิ ยั เพ่ือพฒั นาการเรยี นรู้

1. ดา้ นการจดั การเรียนการสอน ตัวชว้ี ัด 1.1 การออกแบบและหรอื พฒั นาหลกั สตู ร ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทา โครงสรา้ งรายวิชา ออกแบบหนว่ ยการเรยี นรู้ และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ใหส้ อดคล้อง กบั มาตรฐานการเรยี นรู้ และตวั ชี้วัด

1. ดา้ นการจดั การเรียนการสอน 1.2 การจัดการเรยี นรู้ ตวั ช้วี ดั 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรยี นรู้ ผลการประเมินตนเอง ระดบั 2 วเิ คราะห์หลักสตู รสถานศกึ ษา โครงสร้างรายวชิ า มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชว้ี ัด ให้สอดคลอ้ งกับ ธรรมชาติของรายวชิ าและบรบิ ทของสถานศกึ ษา การออกแบบหนว่ ย

1. ดา้ นการจดั การเรยี นการสอน 1.2 การจัดการเรยี นรู้ ตวั ชีว้ ัด 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรยี นรู้ ผลการประเมนิ ตนเอง ระดับ 3 จดั ทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิ าวทิ ยาศาสตร์ และรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของ รายวิชาและผเู้ รียน

1. ดา้ นการจดั การเรยี นการสอน จัดกิจกรรมการเรียนร้ดู ว้ ยวธิ กี ารท่หี ลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติรายวชิ า และผู้เรียน 1.2 การจดั การเรยี นรู้ ตวั ชว้ี ดั 1.2.3 กลยทุ ธใ์ นการจดั การเรยี นรู้ ผลการประเมนิ ตนเอง ระดับ 3

1.•ดInา้ fนoกgrาaรpจhัดicกSาtรyเlรeียนการสอน 1.2 การจดั การเรียนรู้ 1. ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นของนักเรยี นที่เรยี นตาม ตวั ชีว้ ัด 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน แผนการสอน วชิ าวทิ ยาศาสตร์ 2 ว22102 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2562 ผลการประเมินตนเอง ระดบั 4 ระดบั ผลการเรียนเฉล่ยี 3.67 ซงึ่ ผลสมั ฤทธิ์ ทางการเรยี นของนักเรียนอยูใ่ นระดับ ดีมาก ผลการประเมิน คณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ ระดบั คณุ ภาพดเี ยีย่ ม รอ้ ยละ 92.78 2. ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นวชิ าโครงงานวทิ ยาศาสตร์ ระดบั คณุ ภาพดี ร้อยละ 1.90 ว20287 ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2562 ระดบั คุณภาพผา่ น รอ้ ยละ 5.32 ระดบั ผลการเรยี นเฉล่ีย 3.08 ซึง่ ผลสมั ฤทธ์ิ ระดับคณุ ภาพไมผ่ ่าน รอ้ ยละ 0.00 ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดบั ดี ผลการประเมนิ คุณลกั ษณะการอา่ น คิดวิเคราะห์ และเขยี นสือ่ ความ ระดบั คณุ ภาพดีเยย่ี ม ร้อยละ 75.29 ระดบั คณุ ภาพดี ร้อยละ 17.50 ระดบั คณุ ภาพผ่าน ร้อยละ 7.21 ระดบั คุณภาพไมผ่ า่ น รอ้ ยละ 0.00

1.2 การจดั การเรียนรู้ ตัวชีว้ ัด 1.2.4 คณุ ภาพผเู้ รยี น สนับสนุนสง่ เสรมิ ใหน้ ักเรยี นไดแ้ สดง ความสามารถในเวทีตา่ ง ๆ ท้ังระดับจงั หวดั ระดับภาค และระดับชาติ

1.2 การจดั การเรียนรู้ ตวั ชวี้ ดั 1.2.4 คณุ ภาพผเู้ รียน สนบั สนนุ สง่ เสรมิ ใหน้ กั เรยี นไดแ้ สดง ความสามารถในเวทีต่าง ๆ ท้งั ระดับจังหวัด ระดบั ภาค และระดับชาติ

1. ดา้ นการจดั การเรยี นการสอน ตวั ช้ีวัด 1.3 การสร้างและพฒั นา สอ่ื นวัตกรรม เทคโนโลยที างการศกึ ษาและแหล่งเรียนรู้ ผลการประเมนิ ตนเอง ระดบั 2 สรา้ งและพฒั นา ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี ทางการศกึ ษาและแหล่งเรยี นรนู้ าไปใชใ้ น การจดั การเรียนรู้เหมาะสมกบั ผู้เรยี น สอดคล้องกับเนอ้ื หาสาระรายวชิ า และ จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

1. ด้านการจดั การเรยี นการสอน ตัวชว้ี ดั 1.4 การวดั ผลและประเมนิ ผลการเรียนรู้ ผลการประเมินตนเอง ระดบั 3 คัดสรรและหรือพฒั นาเครื่องมอื วดั และประเมินผล ทห่ี ลากหลาย เหมาะสมและสอดคลอ้ งกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ มกี ารประเมนิ ตามสภาพจริง มกี าร ประเมนิ คณุ ภาพของเคร่อื งมือวัด และประเมินผลการ เรยี นรู้ และนาผลการ ประเมนิ คุณภาพของเครอ่ื งมือ วดั และ ประเมินผลการเรยี นร้ไู ปปรับปรุง

1. ดา้ นการจดั การเรียนการสอน ตวั ชว้ี ดั 1.5 การวิจัยเพ่อื พฒั นาการเรยี นรู้ ผลการประเมินตนเอง ระดบั 2 ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับสภาพปญั หา การวิจัยเพอื่ พัฒนาการเรียนรู้

2. ดา้ นการบรหิ ารจัดการชน้ั เรียน ตัวชีว้ ัด 2.1 การบรหิ ารจัดการชัน้ เรียน ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศทีเ่ อ้ือตอ่ การเรียนรู้ มคี วาม ปลอดภยั และมีความสขุ สง่ เสริมให้ผ้เู รยี น เกิดกระบวนการคิด มที กั ษะชวี ิตและทักษะ การทางาน อบรมบม่ นิสยั ให้ผ้เู รยี น มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม คุณลักษณะ อันพงึ ประสงค์ และคา่ นิยมทด่ี งี าม

2. ดา้ นการบรหิ ารจดั การช้นั เรยี น ตวั ช้ีวัด 2.2 การจัดระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรยี น ผลการประเมินตนเอง ระดบั 3 ร้จู กั นักเรยี นเปน็ รายบุคคล โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง และการออกเยีย่ มบ้านนักเรียน วเิ คราะห์นกั เรียน กลมุ่ เสี่ยงในด้านตา่ งๆ ไดแ้ ก่ ดา้ นการเรยี น ความประพฤติ สุขภาพ และเศรษฐกจิ เพ่ือให้การช่วยเหลอื นักเรียนกากับ ติดตามและช้แี จงประเด็นตา่ งๆที่เกีย่ วขอ้ งกบั นักเรยี นในช่ัวโมงโฮมรูม

2. ดา้ นการบริหารจัดการชนั้ เรยี น ตวั ช้วี ัด 2.3 การจดั ทาขอ้ มูลสาระสนเทศ เอกสารประจาชนั้ เรียน/วิชา ผลการประเมนิ ตนเอง ระดับ 2 ดาเนนิ การรวบรวมข้อมลู ของผู้เรียนใน ทุกด้านท่ผี ่านการวเิ คราะห์ สงั เคราะห์ อย่างเป็นระบบมีความถกู ต้องและเป็นปจั จุบนั เพือ่ เป็นสารสนเทศในการเสรมิ สร้างและพฒั นาผู้เรยี น

จดั ทาแผนพฒั นาตนเอง 3. ดา้ นการพฒั นาตนเองและพฒั นาวิชาชพี ท่ีสอดคล้องกับสภาพการ ปฏิบัติงานความต้องการ ตัวชวี้ ัด 3.1 การพัฒนาตนเอง จาเป็นหรอื ตามแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงานการศึกษา ผลการประเมินตนเอง ระดบั 3 หรือส่วนราชการต้นสงั กัด พฒั นาตนเองตามแผน และ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า คุณภาพผูเ้ รียน

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพฒั นาวชิ าชีพ ตัวชี้วัด 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินตนเอง ระดบั 2 เขา้ รว่ มชุมชนการเรยี นรทู้ างวิชาชพี นาองค์ความรทู้ ่ีได้จากการเข้ารว่ ม ชมุ ชนการเรียนรูท้ างวชิ าชพี ไปใช้ ในการจดั การเรียนการสอน

ขอบคุณครบั


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook