Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 630325_Modified Battery Manual by Go Advance

630325_Modified Battery Manual by Go Advance

Published by Gao Licai, 2020-03-25 08:29:53

Description: 630325_Modified Battery Manual by Go Advance

Keywords: Modified Battery,DJI Battery,Mavic2 Battery,Mavic Pro

Search

Read the Text Version

DJI Battery - Spare Parts - Accessories - Repairing Service คมู่ ือการใชง้ านแบตเตอรี่ “โมดิฟาย” By Go Advance - DJI Guide 888 Latest version: 3/2020

Modified Battery Guidance Guidelines & Caution • FAQ แบตเตอร่ี “โมดิฟาย” 1-2 • วิธีใช้งานแบตเตอรโ่ี มดิฟาย “ครัง้ แรก” 3 • วิธีใช้งานและเก็บรกั ษาแบตเตอร่ีโมดฟิ าย 4-5 • วธิ ตี รวจสอบคุณภาพแบตเตอรีโ่ มดฟิ าย “เบื้องตน้ ” 6 • วิธตี ั้งคา่ เซลล์ (Voltage) ใหแ้ สดงสถานะบนหนา้ จอ 7 • ความหมายไฟแจ้งเตอื นของแบตเตอรี่ 8-10 By Go Advance - DJI Guide 888

Modified Battery Guidance FAQ แบตเตอร่ี “โมดฟิ าย” By Go Advance - DJI Guide 888

Modified Battery Guidance Guidelines & Caution 1. แบตเตอร่โี มดฟิ าย “คืออะไร” 3. แบตเตอรี่โมดฟิ าย “บวมงา่ ย” ไหม คือการนาแบตเตอรเ่ี กา่ ที่ “แผงวงจร” หากใชง้ านและเกบ็ รกั ษา “ถูกวิธี” จะ ใชง้ านปกติมาดดั แปลงดว้ ยการ สามารถใชง้ านไดน้ าน “ไมต่ า่ ง” จาก • “รอ้ื ” เซลล์เกา่ ออกทงั้ หมด แบตเตอรด่ี ้งั เดมิ • “ใส่เซลล์ใหม่” และ “เพิม่ ปรมิ าณ 4. แบตเตอร่ีโมดฟิ าย “บนิ ได้นาน\" เซลล์” ใหม้ ากข้นึ เพ่ือเพมิ่ นาทบี นิ กว่าแบตเตอรดี่ งั้ เดมิ กนี่ าที • “เปลี่ยนกรอบ” แบตเตอรี่ด้านนอก Mavic Pro: ประมาณ 37 นาที ให้รับกับความหนาของแบตเตอรที่ ่ี Mavic 2: ประมาณ 38 นาที เพ่ิมขึน้ “หลงั จาก” เพม่ิ จานวนเซลล์ 2. แบตเตอร่โี มดฟิ าย “ใช้งานได้นาน” 5. แบตเตอร่ีโมดฟิ ายของทางรา้ น เหมอื นเดิมไหม ”รบั ประกัน” อะไรบ้าง ระยะเวลาการใชง้ าน “ขึน้ อยูก่ ับ” รับประกนั “เซลล”์ ตามเง่อื นไขการใช้ วธิ กี ารใช้งานและเก็บรักษา งานและเก็บรกั ษา By Go Advance - DJI Guide 888 -1-

Modified Battery Guidance 9. แบตเตอรโ่ี มดฟิ าย “มกี ีร่ นุ่ ” ณ Guidelines & Caution ตอนน้ี 6. หากจะส่งแบตเตอรีไ่ ปโมดฟิ ายใหม่ “ตอ้ งสง่ อะไรไปให้” ทางรา้ นบา้ ง ส่งแบตเตอร่เี กา่ ที่ “แผงวงจร” ยงั ใช้ 2 รุ่น Mavic Pro และ Mavic 2 งานได้ปกติมาอยา่ งเดยี วครบั 10. แบตเตอรี่รนุ่ Spark, Mavic 7. แบตเตอร่ี 1 ก้อน หากนาไปโมดิ Mini, Mavic Air จะ “โมดฟิ าย” ฟายใหมจ่ ะ “ไดก้ ”่ี ก้อน เม่ือไรครบั 1 ก้อน นามาโมดฟิ ายใหมไ่ ด้ 1 ก้อน อยู่ในขน้ั ตอนพฒั นาครบั ถา้ พรอ้ ม 8. แบตเตอรี่ “บวม” นาไปโมดฟิ ายได้ จาหนา่ ย ทางรา้ นจะโพสตท์ หี่ นา้ หรอื ไหม เพจ DJI Guide 888 (ตดิ ตามที่ หน้าเพจไวก้ ่อนเลยครบั ) ได้ครับ แต่ “แผงวงจร” ต้องใชง้ านได้ ตามปกติ (ชารจ์ ไฟเขา้ ) By Go Advance - DJI Guide 888 -2-

Modified Battery Guidance วธิ ใี ชง้ าน แบตเตอรี่ “โมดฟิ าย” คร้งั แรก By Go Advance - DJI Guide 888

Modified Battery Guidance Guidelines & Caution เมือ่ เริ่มบนิ ครั้งแรก • ชารจ์ ไฟแบตเตอรใ่ี หเ้ ตม็ 100% (ข้อสงั เกต หากไฟบนแบตเตอร่ี “หยดุ กระพริบ” แปลวา่ ไฟชาร์จเต็มแล้ว) • ระหวา่ งบนิ ให้ “ดคู ่าเซลล์ หรอื Voltage” เทา่ นนั้ (% ที่ปรากฏบนหน้าจอ ไม่ใช่ปรมิ าณไฟท่ถี กู ต้อง) • เมอ่ื เรม่ิ บินให้ “บงั คบั โดรนให้ลอยตวั ต่าๆ” และ บินตา่ ไปเรื่อยๆจนกวา่ แบตเตอรจ่ี ะหมดเพ่ือเปน็ การทดสอบการใชง้ านในครั้งแรก • “คา่ เซลล์” ของแบตเตอรี่ก่อนลงจอด “ไมค่ วร” ตา่ กว่า 3.6V (สาคญั ) เมอ่ื บนิ ครั้งทสี่ อง • ให้ชาร์จไฟแบตเตอรีใ่ ห้เตม็ 100% เหมอื นเดมิ หลงั จากน้ันสามารถใช้งานได้ ตามปกติ หมายเหต:ุ การบนิ ตา่ ในครั้งแรกเป็นการปรบั ค่าเซลล์ให้เสถยี รหลงั จากการ ขนส่งและเพื่อฝกึ ให้ผ้ใู ชง้ านคุ้นชินกับการดคู ่าเซลล์ระหวา่ งใช้งาน By Go Advance - DJI Guide 888 -3-

Modified Battery Guidance วธิ ีใชง้ านและเกบ็ รักษา แบตเตอรีโ่ มดฟิ าย “เบ้ืองตน้ ” By Go Advance - DJI Guide 888

Modified Battery Guidance Guidelines & Caution ก่อนใชง้ าน • ชาร์จไฟในแบตเตอรีใ่ ห้เต็ม 100% กอ่ นใชง้ าน “ทกุ ครง้ั ” • ต้ังค่าเซลลใ์ ห้ปรากฏบนหน้าจอ (ดูวธิ ีการตัง้ ค่าไดท้ ี่หนา้ –7-) ระหวา่ งใชง้ าน • ดูแลและควบคมุ ค่าเซลล์ (Voltage) อยู่เสมอ ก่อนลงจอด ค่า V “ห้ามตา่ กว่า” 3.6V • “ไมค่ วร” หยุด (หรอื ) “เลิก” อัพเกรดแบตเตอร่ีผ่านแอฟของ DJI กลางครัน การอัพเกรดไมส่ มบรู ณ์จะท่าใหแ้ ผงวงจรของแบตเตอรี่ท่างาน ผิดปกติ (ไม่แนะนำใหอ้ พั เกรดแบตเตอร่)ี • “ไมค่ วร” ชารจ์ ไฟเข้าแบตเตอรี่ในขณะท่ี “อุณหภมู แิ บตเตอร่ีสูง” By Go Advance - DJI Guide 888 -4-

Modified Battery Guidance Guidelines & Caution หลงั ใชง้ าน 1. รอให้แบตเตอร่ี “เยน็ ตัวลง” กอ่ นจัดเกบ็ แบตเตอรี่ใสก่ ระเปา๋ ทุกคร้ัง 2. “จดั เกบ็ ” แบตเตอรไ่ี วใ้ นสถานท่ที อี่ ากาศถา่ ยเทสะดวก ไมร่ ้อน อุณหภูมิ “ไมค่ วรเกนิ ” 40 องศา 3. “หลกี เลย่ี ง” การเก็บแบตเตอรีไ่ ว้ในสถานทรี่ อ้ น อากาศไม่ถา่ ยเท เชน่ ในรถ ท้ายรถ ห้องท่มี อี ณุ หภมู ิสงู อุปกรณ์ หรอื ภาชนะท่สี ะสมความรอ้ น 4. “ปรมิ าณไฟ” ในการเก็บแบตเตอรีข่ ึ้นอยู่กับ “ความถ่ี” ในการใชง้ าน • เกบ็ นานกว่า 4 วัน ค่าเซลลแ์ บตเตอร่ี “หลังชาร์จไฟ” กอ่ นเกบ็ ควรอยทู่ ่ี 3.85V (ชำร์จไฟเต็ม นำมำบนิ จนเหลือ 3.85V เม่ือแบตเตอรี่เย็นตวั จงึ จัดเก็บ) • เกบ็ น้อยกว่า 3 วัน สามารถชารจ์ ไฟเขา้ จนเต็ม • ทกุ 15 วันควรน่าแบตเตอร่อี อกมาใชง้ าน เชน่ บินลา้ งแบต น่าไปใช้เปน็ พาวเบอร์แบงค์ หรอื อน่ื ๆ (ระหว่ำงกำรใช้งำนค่ำเซลลใ์ นแบตเตอรี่ “ห้ำม” ต่ำกว่ำ 3.6V) By Go Advance - DJI Guide 888 -5-

Modified Battery Guidance วธิ ตี รวจสอบคณุ ภาพ แบตเตอรี่ “โมดิฟาย” เบ้ืองต้น By GO Advance - DJI Guide 888

Modified Battery Guidance Guidelines & Caution (ก่อนใช้งาน) • เมื่อชาร์จไฟเต็มค่าเซลลข์ องแบตเตอรี่ “โมดิฟาย” จะอย่ปู ระมาณ 4.32V (ค่าเซลล์ทใี่ ช้อ้างองิ เปน็ ค่าเซลล์โดยประมาณของแบตเตอรใี่ หม่) • เช็คคา่ เซลล์ “แตล่ ะเซลล์” อยู่เสมอ  ค่าเซลลแ์ ตล่ ะเซลลใ์ นเกณฑป์ กติ “ไม่ควรห่างเกิน” 0.1V โดยประมาณ  ตัวอยา่ งค่าเซลล์ปกติ 4.25V - 4.24V - 4.23V  ตัวอย่างค่าเซลล์ผิดปกติ 4.25V - 4.10V - 4.00V • หากค่าเซลล์ “หา่ งเกิน 0.1V” บ่งบอกวา่ เซลลเ์ รม่ิ มีปัญหา • หากคา่ เซลล์ “ห่างเกิน 0.3V” แผงวงจรแบตเตอร่ีจะแจ้งเตอื นไมใ่ หใ้ ช้งาน (ระหวา่ งใชง้ าน) • ค่าเซลลร์ ะหว่างใช้งาน “ไม่ควรดรอป” เร็วกวา่ 0.1V (หลังใชง้ าน) • เก็บปริมาณไฟ (Voltage) ใหเ้ หมาะสมตามค่าแนะน่าในหนา้ -5- By Go Advance - DJI Guide 888 -6-

Modified Battery Guidance วิธตี ้ังคา่ เซลล์ (Voltage) ให้แสดงสถานะบนหนา้ จอ By Go Advance - DJI Guide 888

ข้ันตอนท1ี่ ขน้ั ตอนท2่ี Guidelines & Caution เลือกตัง้ ค่าตรงเปอร์เซน็ ตแ์ บตเตอรี่ เจอหน้าจอน้ี แล้วสไลดข์ น้ึ ไปด้านบน ขน้ั ตอนที่ 3 ข้นั ตอนท4่ี เลอื กเปดิ ใชง้ าน คา่ Voltage ปรากฏบนหน้าจอ By Go Advance - DJI Guide 888 -7-

Modified Battery Guidance ความหมาย “ไฟแจง้ เตือน” แบตเตอร่ี By Go Advance - DJI Guide 888

Modified Battery Guidance Guidelines & Caution หมายเหตุ: • ต่าแหนง่ ไฟ LED ท่ีระบุในแบตเตอรร่ี ุน่ Phantom4 Pro ใช้ไดก้ บั ร่นุ Inspire1, Inspire2, Phantom3, Phantom4, Mavic Pro, Mavic Air, Spark • ต่าแหน่งไฟ LED ทีร่ ะบุในแบตเตอรี่รุ่น Mavic 2 ใชไ้ ด้กับรุ่น Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom By Go Advance - DJI Guide 888 -8-

ความหมายของไฟแจง้ เตอื น LED1 LED2 LED3 LED4 ลกั ษณะการกระพรบิ แจง้ เตือน ไฟ LED ดวงที่ 2 กระพรบิ 2 ครั้งตดิ กัน กระแสไฟท่ีชาร์จเขา้ แบตเตอรีส่ งู กวา่ มาตราฐาน ภายในหนึ่งวนิ าที (กดสวิตซ์หนงึ่ ครง้ั และใชเ้ ครอ่ื งชาร์จท่ีเหมาะสม) ไฟ LED ดวงที่ 2 กระพริบ 3 คร้ังติดกนั กระแสไฟลัดวงจร ภายในหนง่ึ วนิ าที (กดสวิตซห์ นึ่งครัง้ และใชเ้ ครื่องชาร์จที่เหมาะสม) ไฟ LED ดวงที่ 3 กระพริบ 2 ครัง้ ตดิ กนั กระแสไฟในค่าเซลล์เกนิ 4.35 ภายในหนง่ึ วินาที (กดสวติ ซห์ นึ่งคร้ังและปลอ่ ยไฟ) ไฟ LED ดวงท่ี 3 กระพรบิ 3 คร้งั ติดกนั แรงดันไฟฟา้ ของเครื่องชาร์จสงู กวา่ มาตรฐาน ภายในหนึ่งวนิ าที (กดสวิตซห์ นึ่งคร้งั และใช้เครือ่ งชาร์จทเ่ี หมาะสม) ไฟ LED ดวงท่ี 4 กระพริบ 2 คร้ังติดกัน อณุ หภมู ขิ องแบตเตอรต่ี า่ กว่ามาตรฐาน ภายในหนง่ึ วนิ าที (กดสวิตซ์หนึง่ คร้งั และรอจนกวา่ อณุ หภมู ิจะปกติ) ไฟ LED ดวงที่ 4 กระพรบิ 3 ครง้ั ติดกัน อุณหภมู ขิ องแบตเตอรสี่ ูงเกินกาหนด ภายในหนงึ่ วนิ าที (กดสวติ ซห์ นึ่งคร้งั และรอจนกวา่ อุณหภูมิจะลดลง) ตาแหนง่ ไฟ LED ในภาพตัวอยา่ งใชไ้ ด้ในรุ่น Inspire1, Inspire2, Phantom3, Phantom4, Mavic Pro, Mavic Air, Spark By Go Advance - DJI Guide 888 -9-

ความหมายของไฟแจง้ เตอื น LED1 LED2 LED3 LED4 ลกั ษณะการกระพรบิ แจง้ เตือน ไฟ LED ดวงที่ 2 กระพริบ 2 คร้งั ติดกัน กระแสไฟทีช่ าร์จเข้าแบตเตอรสี่ ูงกว่ามาตราฐาน ภายในหนึ่งวินาที (กดสวติ ซห์ นึ่งครั้งและใช้เคร่ืองชาร์จท่ีเหมาะสม) ไฟ LED ดวงท่ี 2 กระพริบ 3 ครั้งตดิ กนั กระแสไฟลัดวงจร ภายในหนึ่งวนิ าที (กดสวิตซห์ นง่ึ ครั้งและใช้เครื่องชารจ์ ทีเ่ หมาะสม) ไฟ LED ดวงที่ 3 กระพรบิ 2 ครง้ั ติดกัน กระแสไฟในคา่ เซลล์เกนิ 4.35 ภายในหนง่ึ วินาที (กดสวิตซห์ น่ึงคร้งั และปล่อยไฟ) ไฟ LED ดวงท่ี 3 กระพรบิ 3 ครั้งตดิ กนั แรงดนั ไฟฟา้ ของเครือ่ งชารจ์ สูงกว่ามาตรฐาน ภายในหนง่ึ วินาที (กดสวิตซห์ น่ึงคร้งั และใชเ้ ครือ่ งชาร์จท่เี หมาะสม) ไฟ LED ดวงที่ 4 กระพรบิ 2 ครั้งติดกนั อุณหภูมขิ องแบตเตอรต่ี า่ กวา่ มาตรฐาน ภายในหนง่ึ วนิ าที (กดสวติ ซ์หนึ่งครั้งและรอจนกวา่ อุณหภูมิจะปกติ) ไฟ LED ดวงท่ี 4 กระพรบิ 3 คร้งั ตดิ กัน อณุ หภมู ขิ องแบตเตอรส่ี งู เกนิ กาหนด ภายในหนึ่งวนิ าที (กดสวติ ซ์หนึ่งครัง้ และรอจนกวา่ อณุ หภูมจิ ะลดลง) ตาแหนง่ ไฟ LED ในภาพตวั อย่างใช้ไดใ้ นรนุ่ Mavic2 Zoom & Mavic2 Pro By Go Advance - DJI Guide 888 -10-

DJI Battery - Spare Parts - Accessories - Repairing Service “ใชง้ าน” และ “เกบ็ รักษา” แบตเตอรี่อย่างถกู วิธี จะชว่ ยยดื อายกุ ารใชง้ านของแบตเตอรค่ี รบั By Go Advance - DJI Guide 888 Latest version: 3/2020


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook