Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Deccan Land Magazine - June 2014

Deccan Land Magazine - June 2014

Published by deccanlandindia, 2016-06-09 04:10:19

Description: E - Magazine

Search

Read the Text Version

dü+<äs¡“¤+ {°|”æm|òt õ˝≤¢ eTVü‰ düuÛÑ\TìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ {Ï|æm|òt ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ yÓTT<ä{Ï eTVü‰düuÛÑ\T... 51 Ä~˝≤u≤<é (‘·÷s¡TŒ) eT+∫sê´\˝À...es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ Vü≤qTeTø=+&É˝À... pH-é 2014

ø£$‘·«+qe ‘Ó\+>±D≤ ne‘·]+#Ó|ü\¢$: n~>√ ‘Ó\+>±D≤, neTs¡T\ ‘ê´>∑ |òü\eTT d”ˆˆ sêE\T, HÓ’C≤eTT, sêã+<äT d”e÷+Á<ÛäT\ ñ<äsTT+#˚ dü÷s¡T´&ÉT, neTs¡T\ Vü≤è<äj·÷\ yÓ\T>∑ n~Ûø±s¡ <√|æ&ç n+‘·e÷jÓT! ≈£L&ÉT, >∑÷&ÉT ø=<äTe˝Òì, ‘Ó\+>±D≤ ì]à<ë›+ j·÷u…’ mì$T<˚fi¯fl Ä+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D uÛ≤s¡‘·e÷‘· ˇ&ç˝À, Á|ü$T<ä>± yÓ*–<ë›+ ˆˆn~>√ˆˆ ¬s+&ÉT>± $&çb˛sTT |ü+&ÉT>±jÓT! eTqÁbÕ+‘· eqs¡T\T eTq bÕ\q<äøÏÿ1: @ C≤‹ m<äT>∑T<ä\≈£î, Ä uÛ≤ùw ùV≤‘·Teì HêHéeTT*ÿ, qøÏ©\T HêX¯e÷jÓT! ‘Ó\+>±D≤ ˇs¡e&ç˝À, nø£åsê\T kÕ>∑T#˚dæ õ˝≤¢\T |ü~‘√&É ‘·*¢ uÛ≤s¡‘·eTTq ‹$Tsê\qT N˝ÒÃ{Ï, düMTsê\qT #˚πsÃ{Ï sTTs¡Te~ ‘=$Tà<Ó’ sTT\qT yÓ\ùd! Á|üe÷D≤\ $<ä´ì∫Ã, |ü⁄s√>∑eTq u≤≥ #·÷|æ C≤‹ eTqT>∑&É≈£î, eTq dü+düÿè‹ #ê\ì ‘˚ˆˆ^ˆˆ |üø£å X¯óø£¢ |ü+#·$T‹~∏ qø£åÁ‘· |ü⁄wü´$T Ä#ês¡eTT, e´eVü‰s¡eTT nHê~>± ñ+<äì ˆˆn~>√ˆˆ k˛eT yês¡ X¯óuÛÑ ~qeTT ^wüà s¡T‘·Te⁄ CÒ«wüº e÷düeTT »j·THêeT »j·TeTT≈£L]Ã2: |üs¡T>∑T\ >√<ë], eTq ;fi¯fl eT[fl+∫ qe‘Ó\+>±D sêÁwüºyÓTÆ ne‘·]+#Ó! |üs¡efi¯ófl ø£èwüíeTà, eTq bı˝≤\ Hê≥´e÷≥ >∑T+&Ó ã\+ ø£*–q, ø£+&É\T ‹]–q ¬s’‘·T ø£+ˆˆ ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝…’ Vü≤˝≤\ <äTH˚ïdæ, bı˝≤\ |ü+&˚dæ |ü+&ÉT>∑ C…+&Ü˝Ÿ y˚¬s’ bÕ\q kÕ>∑Hé X¯˝≤´˝…’ eTT\T>∑T‘·Tqï, nuÛ≤>∑´ Je⁄\ ¬s+&Ée pHé e÷dü+ãTq Äø£*πøø£\T rs¡Ã, nqï |üPs¡í>± yÓ\>±* ˆˆn~>√ˆˆ ¬s&˚«˝Ÿ |ü<äTHê\TZ ~$Hé ¬s|ü¬s|ü˝≤&ÓHé!3: ø£$ >±j·Tø£, yÓ’‘ê[ø£, ø£fi¯\ ø±D≤∫ H˚\ d”ˆˆ dü+|òü÷\T kÕú|æ+∫ kÕ~Û+#˚ ‘Ó\+>±D dæ]eTTe«\T s¡e[+|ü, m–ôdqT >∑>∑HêqbÕ≥ ‘Ó∫Ãq MT s¡TD+ rs¡TÃf…≥T¢! $XÊs¡<ÛäT&ÉT <ëX¯s¡~∏, ø£˝ÒC≤˝≤ ø±fiÀõ CÒj˚Tdæ ì]à+∫ »qC≤>∑è‹ |ü]#Ó $qT M<ÛäT\ ¬ø>∑dæq, $X¯«+uÛÑs¡ eTqø£eqeTT yÓT∫Ãq MT s¡TD+ rs¡TÃf…≥T¢! ñ<ä´e÷\ |ü⁄]{Ï\T¢, eTq eTT<äT› dæ~›ù|≥ C…’ø={Ϻ ì\Bdæ C…’\T≈£î yÓfi§¢#Óà Á|ü>∑‹ Á|üC≤|ü<∏ëq, »j·Tπø‘·q yÓT>∑πsj·T ˆˆn~>√ˆˆ e∫Ãq MT s¡TD+ rs¡TÃf…≥T¢! ã]^dæ ø£\>∑ì ã*<ëqeTTqT Ç#ÓÃ4: düs¡fi¯yÓTÆq Áã‘·T≈£î˝À¢, düVü≤»yÓTÆq eqs¡T˝À¢ Ç∫Ãq MT s¡TD+ rs¡TÃf…≥T¢! ñ<ä´e÷\ BÛXÊ*, düeTàø£ÿ, kÕs¡ø£ÿ <˚e‘·\T>± yÓ*>±s¡T, Ä~X¯øÏÔ nj·÷´s¡T ‘˚ˆˆ^ˆˆ qe‘Ó\+>±D bÕ\q Hê+~Û |ü*¬ø ‘·s¡‘·sê\ |ü⁄Hê~>±, yês¡~Û>± ì*#ês¡T Ä eTVü‰˙j·T ø£_Ûe÷q n+»*&ÉT‘·T Ä ‘·‘·«+ eTqHê&ÉT\, »edü‘·«+ ø±yê* z≥T y˚dæ ¬>*|æ+∫ øÏØ≥$TdüTÔ eTq ‘·\T¢\T, eTq #Ó˝…¢\T, Ä |ü<∏ëq kÕ>±* ˆˆn~>√ˆˆ neTs¡ Ms¡T\ Ä‘·àπø n+øÏ‘·+ãT `s√C≤|ü‹, ôd˝Ÿ: 94922090245: Äsê≥+, b˛sê≥+, eTq }|æ] ø±yê* pHé `2014 m<äTs¡T˝Òì >∑>∑Hêq, eTq yÓT–] ì\Tyê* |üdæ&ç dæs¡T\H˚\, s¡‘·Hê\T |ü+&Ü* Äø£* r¬sà #˚sTT, ∫sêj·TTe⁄>± ì\Tyê* X¯SHê´+‘·sê\˝À, yÓ\T‘·Ts¡T Á|üdü]düTÔ+~ Vü≤è<äj·÷+‘·sê\˝À, ÄX¯ Áã‹øÏdüTÔ+~ ˆˆn~>√ˆˆ `‘ê{Ï øÏwüHé bò˛Hé: 9052454349 52

eTT+<äTe÷≥ø£+|üP´≥sY $<ä´ ªø£˝Òµ Hê? ãC≤s¡Tq |ü&ɶ ø£+|üP´≥sY uÀ<Ûä≈£î\T ô|+#·ø£b˛>± ñqï J‘ê\qT 30 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ‘·–Z+#·&É+‘√ eT÷‘·|ü&ɶ ø£+|üP´≥sY ˝≤´uŸ\T ø£+|üP´≥sY uÀ<Ûä≈£î\T njÓ÷eTj·T+˝À |ü&ܶs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ø+£ |Pü ´≥sY kÕ|yºüò s˚ qY T n+~+#ø· b£ ˛e&+É Á|‹ü bÕsX¡ƒ Ê\˝À Ç+≥sHY {Ó Ÿ ø£+|üP´≥πs Hê >∑T+&Ó, ø£+|üP´≥πs Hê ø£+&ÉT¢, ø£+|üq÷´≥πs Hê kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+‘√ ø£+|üP´≥sY $<ä´ n≥¬øøÏÿ+~. >∑‘·#eÓ ⁄\T, ø+£ |Pü ´≥sY ˝ìÒ <˚ Hq˚ T ˝qÒ T nì Á||ü +ü #êìï ªª>√㢠˝Ÿ $˝CÒ Ÿµµ ôdô|º+ãsY HÓ\˝À Áô|’y˚{Ÿ ø£+|üP´≥sY dü+düú ø±+Á{≤ø˘º ø±\ |ü]$T‹>± e÷]q Á|dü Tü ‘Ô · ‘s· T¡ D+˝À Á|uü TÑÛ ‘«· bÕsX¡ƒ Ê\˝Àì ù|<ä $<ë´sT¡ \ú ≈î£ eTT–jT· &+É ‘√ >‘∑ · 2 H\Ó \T>± sêh+˝Àì dsü êÿsT¡ d÷ü ÿ\T $<ë´sT¡ \ú Tn+<ë*‡q ø£+|üP´≥sY $<ä´≈£î #·s¡eT ^‘·+ bÕ&Üs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ø£+|üP´≥sY ˝≤´uŸ\T ‘Ós¡Teø£ yÓ\yÓ\ b˛‘·THêïsTT. ñbÕ~ ø√˝ÀŒsTT$<ë´s¡Tú\≈£î ø£+|üP´≥sYô|’ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ÇkÕÔeTì bÕ\≈£î\T mH√ï uÀ<Ûä≈£î\T ãC≤s¡T˝À |ü&ܶs¡T. ø£+|üP´≥sY $<ë´ uÀ<Ûäq ≈£î+≥T |ü&çj˚Tfi¯ó¢>± ªªyêø˘<ëHê\Tµµ #˚düTÔHêïs¡T. 5\ø\å£ eT+~ $<ë´sT¡ \ú T >+∑ <sä >¡ √fi+¯ ˝À |&ü Üs¶ T¡ . ~<Tä › u≤≥T #s· ´¡ \T #˚|ü{≤º*‡q bÕ\≈£î\T #√<ä´+ #·÷dü÷Ô }s¡T≈£î+≥THêïs¡T. <˚X¯ sêh+˝Àì 6 qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·<äTe⁄‘·Tqï |ü⁄q]ïsêàD≤ìøÏ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ø£+|üP´≥sY $<ä´≈£î$<ë´s¡Tú\≈£î ø£+|üP´≥sY $<ë´q+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ 2002˝À Je+b˛j·÷\ì eT÷‘· |ü&ɶ ø£+|üP´≥sY ˝≤´uŸ\qT ‹]– ‘Ós¡yê\ìsêh+˝Àì dü¬ø‡dt bÕsƒ¡XÊ\˝˝À ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.Á|‹ü bÕsX¡ƒ Ê\≈î£ ‘–· qìï ø+£ |Pü ´≥s‘¢¡ √ bÕ≥T ø+£ |Pü ´≥sY uÀ<≈äÛ î£ \qT≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+~. <äèX¯´ÁX¯eD $<ë´$uÛ≤>∑+˝À sêe⁄\ sêCÒX¯+, ñ|üHê´dü≈£î\T, »$Tà≈£î+≥, ø£Ø+q>∑sYuÛ≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ\ bÕsƒê´+XÊ\qT $<ë´s¡Tú\≈£î ns¡úeTj˚T´ $<Ûä+>±#Ó|üŒ&ÜìøÏ ø£+|üP´≥sY $<ä´ m+‘·>±H√ <√Vü≤<ä+ #˚dæ+~. $$<Ûä õ˝≤¢ ôd˝Ÿ: 9848811424 <äbÕsƒ¡´ $X¯j·÷\T, ‘êC≤ yês¡Ô\T, C…qs¡˝Ÿ Hê˝…&é® $wüj·÷\T $$<Ûäs¡ø±\ kÕ+πø‹ø£ |ü<äC≤˝≤\T ø£+|üP´≥sY $<ä´ <ë«sê $<ë´s¡Tú\T ÄX¯j·T BbÕ\T‘Ó\TdüT≈£îH˚ neø±XÊ\T ñ+&˚$. Ç+≥sYHÓ{Ÿ <ë«sê ø£+|üP´≥sY\TÁ|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\qT #·ø£ÿì bÂs¡T\T>± r]à ~<ë›sTT. |üˆˆ ‘Ó\¢>∑ ‘Ó\ yês¡ø£ eTT+<˚bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝ÀH˚ yê]øÏ f…Æ|t ¬s’{Ï+>¥‘√ bÕ≥T ¬sp´yéT Á|æ|üπswüHéãjÓ÷&˚{≤ ‘·j·÷], ñ<√´>∑ HÓ’|ü⁄D≤´\qT dü+bÕ~+#·Tø=Hêïs¡T. ‘=*ø√&ç ≈£Lj·Tø£ eTT+<˚ 2|æ.õ.&ç.dæ.m., m+.mdt. Ä|ò”dt ‘·~‘·s¡ ø√s¡T‡\qT H˚s¡TÃ≈£îH˚ yês¡T. ˇ]–Hê&˚ Ms¡ jÓ÷<ÛäT&ÉT 1 sêh+˝Àì 23 õ˝≤˝¢ ˝Àì dTü e÷sT¡ 20y\˚ Á|uü TÑÛ ‘«· bÕsX¡ƒ Ê\˝ÀdüTe÷s¡T 100 ø√≥¢ Ks¡TÑ√ á ø£+|üP´≥sY $<ä´qT ôV’≤dü÷ÿ˝¢˝À d”e÷+Á<Ûä >∑T+&Ó N*ÃHê&˚5\ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î n+~düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î 11 ø£+|üP´≥s¡¢qT, yê{ÏøÏ dü+ã~Û+∫q uÀ<Ûäq eTè‘·T´+»j·TT&ÉT 2 ˆˆ‘Ó\¢>∑ˆˆ|ü]ø£sê\qT düs¡|òüsê #˚kÕs¡T. Á>±e÷\˝Àì ôV’≤dü÷ÿ\¢˝À #·ø£ÿìø£+|üP´≥sY ˝≤´uŸ\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\≈£î Ç<ä›s¡T #·ˆˆ düe÷C≤ìï e÷sêÃ\ì #Ó|æŒHê&˚ø£+|üP´≥sY uÀ<Ûä≈£î\qT ìj·T$T+#ês¡T. ø°\ø£yÓTÆq ø£+|üP´≥sY $<ä´uÀ<ÛäqqT sêh Á|üuÛÑT‘·«y˚T #˚|ü{≤º*‡ ñ+&É>± <=&ç¶ <ë]q ì{Ÿ nH˚ ‘=* b˛sê≥|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚dæHê&˚ 2Á|üy˚{Ÿ dü+düú≈£î n|üŒ–+∫ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+~. Ä ‘·s¡Tyê‘·$<ë´uÀ<Ûä≈£î\T ‘·eT≈£î #Ó*¢düTÔqï HÓ\dü] J‘·+ 2 y˚\ s¡÷bÕj·T\T ‘·q Ä˝À#·q >∑÷]à eTq≈£î e÷≥ #Ó|æŒHê&˚ [email protected]÷Á‘+· d]ü b˛e&+É ˝<Ò ìä Äsπ +&˝¢É À ‘e· T J‘+· ô|+#ê\ì &eç ÷+&é#k˚ ÕsT¡ . Bì‘√ 2008 ˝À ì{Ÿ d+ü dôúü|’ ø+£ |Pü ´≥sY uÀ<≈äÛ î£ \T rÁeyTÓ qÆ Äø±X¯|ü⁄ n+#·T˝À¢ ns¡TD‘ês¡ nsTTHê&˚ 2 ˆˆ‘Ó\¢>∑ˆˆˇ‹Ô&ç rdüTø=ì e#êÃs¡T. Bì‘√ >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ yê] J‘ê\qT 3y˚\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· 2011 ˝À ø£+|üP´≥sY #·ˆˆ ‘·÷s¡TŒ dæ+<ä÷s¡eT+fÒ uÛÑ÷eTqïqT #·÷|üπsìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ◊.Ç.õ. nH˚ dü+düú≈£în|üŒ–+∫+~. bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´˝À ø£+|üP´≥sY $<ä´≈£îqï ÁbÕ<Ûëq´‘·qT |ü&ÉeT{Ï ø£qTeT˝À¢ <ëπ> Ä #·+Á<äT&˚ 2sêh Á|üuÛÑT‘·«+ eTs¡T>∑Tq |üs¡∫ Áô|’y˚≥T @C…˙‡\≈£î ø±+Á{≤≈£îº Çdü÷Ôsêh+˝Àì ø£+|üP´≥sY uÀ<Ûä≈£î\≈£î rÁeyÓTÆq nHê´j·÷ìï #˚düTÔ+~. ì+–˝Àq #·Tø£ÿ˝À¢ #·+<äe÷eT #·÷|üπs 1n+‘˚ ø±≈î£ +&Ü 2011 ˝À ø±+Á{≤≈î£ º #s˚ TT+#T· ≈î£ qï d+ü dúü J‘ê\qT Á|üC≤Á|ü+≥T C…+&Ü |ü{Ϻ ÁbÕD$T∫ÃHê&˚ 2 ˆˆ‘Ó\¢>∑ˆˆ pH-é 2014 #·ˆˆ \*‘·ø£ÿ <˚Vü‰ìï #·÷dæHê&˚ yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤sêìï yÓ÷dæHê&˚ 2 eTTø£ÿ\ìï eT÷≥>∑{Ϻ ‘êqT ‘Ó∫ÃHê&˚ 1 #˚\˝À¢ yÓTTø£ÿ\sTT eTq eTT+<äT ñHêïπs 2 ˆˆ‘Ó\¢>∑ˆˆ #·ˆˆ Á|üe÷<ëìï |üdæ>∑{Ϻq |ü+‘·T˝≤j˚T bÕ\≈£î\T b˛©düT\T ≈£îeTàø±ÿj˚T 2 Á|üC≤Á|ü+≥T H˚‘·qT H˚\ ≈£L*ÃHêπs 1 ns¡TD‘ês¡>± yÓ*– ∫s¡+Je⁄\sTTHêπs 2 ˆˆ‘Ó\¢>∑ˆˆ `Äq+<é, ôd˝Ÿ: 9963734524 53

eqs¡T\Tdüsê«sTTbÕ|üqï >∑T≥º\ s¡ø£åDÁ>±HÓ’{Ÿ e÷|òæj·÷ <äfi≤s¡T\ #˚‘· ∫ø£ÿ≈£î+&É ø±bÕ&ÉT≈£îqï Á|ü»\T, á ÁbÕ+‘· JeyÓ’$<Ûä´ j·÷»e÷q´ ø£$T{° ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ôd’<ë|üPsY eT+&É\+ düsê«sTTù|≥ Á>±eT $<˚oj·TT\ Vü≤düÔ+‘√, kÕÁe÷»´yê<äT\, e\düyê<äT\, bÕ\≈£î\ <äTsêàs¡Z|ü⁄ Ä˝À#·q‘√ JeyÓ’$<Ûä´+ n+‘·]+∫b˛‘·T+~. Á>±HÓ’{Ÿ,düMT|ü+˝À #ê˝≤ m‘Ó’Ôq ø=+&É\T ø£\e⁄. es¡Tdü>± 20 øÏ.MT. Kì» eqs¡T\qT ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ qT+&ç ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ bÕ\bı&Ée⁄q e⁄HêïsTT. ¬syÓq÷´ ]ø±s¡T¶ Á|üø±s¡+>± M{Ïì uÛÑ÷wüD ≈£î\T #˚düTÔqï ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚T düsê«sTT bÕ|üqï >∑T≥º\T. m˝≤¬>’q>∑≥Tº nì |æ\TkÕÔs¡T. ø√≥\T ì]à+∫ ñ+&É&É+ e\q ø√≥–] düπs eqs¡T\qT á ÁbÕ+‘· #·]Á‘·qT ø±bÕ&ÉTø√yê\H˚ |ü≥Tº<ä\‘√>∑≥¢ì, M{ÏH˚ düsê«sTT bÕ|üqï ø=+&É\ì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. ø£Ø+ >ö&É ≈£î\düTú\#˚ ø=eTTà>∑T≥ºô|’ düsê«sTT bÕ|üqï $Á>∑Vü‰ìï 18q>∑sY õ˝≤¢ qT+&ç 40 øÏ.MT. <ä÷s¡+ ñ+≥T+~. VüQkÕïu≤<é Ä>∑düTº 2012q y˚˝≤~ eT+~ Á|üC≤˙ø£+‘√ $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+qT+&ç 10 øÏ.MT <ä÷s¡+ ñ+≥T+~. á ø=+&É˝À¢ nbÕs¡yÓTÆq eq #·&É+ »]–+~. j˚T{≤ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T Ä>∑düTº 18q »s¡T|ü⁄eèø£å+, mH√ï eq´ÁbÕD≤\T, Wwü<ÛäyÓTTø£ÿ\T, ≈£îVüQ≈£îVüQ n+≥÷ ≈î£ +≥THêï+. á H|˚ <ü ´ä∏ +˝ÀH˚ qe+ãsY 2013q Jey$’Ó <´äÛ j÷· »|ü≈£åî\ øÏ\øÏ\ sê>±\T, >∑T≥ºô|’ uÛ≤>∑+ qT+&ç >∑\>∑\bÕπs ôd\ e÷q´ ø£$T{° y˚j·T&É+ »]Zq~.j˚Ts¡T¢ mH√ï ô|’ qT+&ç e∫Ãq ˙s¡T >∑T≥º\qT ÄqTø=ì e⁄qïdüs¡«qï #Ós¡Te⁄, yÓ÷Væ≤ì #Ós¡Te⁄, u…’sêHé #Ós¡Te⁄, Ä≈£îq÷sY #Ós¡T Á>±HÓ’{Ÿ e÷|òæj·÷ <äfi≤s¡T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø±«Ø nqTeT‘·T\e⁄˝À¢ ø£\TkÕÔsTT. á #Ós¡Te⁄\T >=\TdüTø£≥Tº #Ós¡Te⁄\≈£î ì\ ø√dü+ 48 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqïj·÷\T. yê>∑T\T, e+ø£\T <ë≥T≈£î+≥÷, eT‘·Ôfi¯ófl <äT+≈£î ≈£î+≥T yê]‘√ ø*£ dæ Á|uü TÑÛ ‘«· n~øÛ ±] ÄØz¶ , eT+&\É s¬ yqÓ ÷´ n~øÛ ±sT¡ \e+<ä˝≤~ #Ós¡Te⁄≈£î+≥\qT ì+|ü⁄≈£î+≥T ø£Ø+q>∑sY e÷H˚s¡T‘√ ãè+<ä+‘√ kÕj·T+ø±\+ >∑T≥º\qT |ü]o*+#·&ÜìøÏ e∫ÃHês¡T.k˛|ü‹ #˚dæ >√<ëe]q~˝À ø£\TdüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï bÕj·T\T mH√ï M] sêø£qT |üdæ>∑{Ϻq JeyÓ’$<Ûä´ j·÷»e÷q´ ø£$T{° |ü]o\qñHêïsTT. Çe˙ï á >∑T≥º\qT+&ç e∫Ãq »\bÕ‘ê\ì #ÓbıŒ#·TÃ. #˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\ e<ä›≈£î b˛sTT á >∑T≥º\qT ø±«Ø\≈£î nqTeT ‘·T*e«<ä›+≥÷ Äضz≈£î $q‹|üÁ‘·+ Çe«&É+ »]Zq~. nø£ÿ&ç |üsê´es¡D≤ìï, JeyÓ’$<Ûë´ìï |ü]s¡øÏå+#˚ $<Ûä+>± á >∑T≥º qT+&ç Á>±H{’Ó Ÿ e÷|jæò ÷· \qT, n~øÛ ±sT¡ \qT ‘]· $Tyj˚ T· &+É ≈L£ &Ü\THêïsTT. m+‘√eT+~ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\T, ù|<ä »]Zq~. õ˝≤¢πø+Á<ä+ Á|üC≤yêDÏ˝À õ˝≤¢ø£˝…ºsY>±]ÿ nj·÷´ e÷≈î£ ≥T+u≤\T á >T∑ ≥ôº|’ Ä<ëÛ s|¡ &ü ç ã‹øHÏ êsT¡ . Ç+ø± ã‘T· ≈î£ ‘÷· H˚ eqs¡T\qT Á>±HÓ’{Ÿ e÷|òæj·÷ <äfi≤s¡T\ u≤]qT+&ç s¡øÏå+#ê\ìñHêïs¡T. õ+ø£\T, ≈£î+<˚fi¯ófl, HÓeTfi¯ófl, n&É$ |ü+<äT\T, ‘√&˚fi¯ófl, $q‹|üÁ‘·+ Çe«&É+ »]Zq~. n˝≤π> eT+&É\ H√&É˝Ÿ n~Ûø±],qøÿ£ \T, m\T>T∑ ã+≥T,¢ ø=+&>É =sT¡ ,¢ ø=+&+Ó >\∑ T, ø√‘T· \T, @<Tä \T, |ü⁄sêedüTÔXÊK, uÛÑ÷>∑s¡“¤>∑qT\XÊK, n≥M XÊK yê]øÏ ≈£L&Üø=+&É ∫\Te\T, \ø£å˝≤~ |ü≈£åî\≈£î ì\j·÷\T á >∑T≥º\T. á Á>±HÓ’{Ÿ≈£î nqTeT‘·T\T Çe«<ä›+≥÷ $q‹ |üÁ‘·+ Çe«HÓ’q~.>∑T≥º\qT Ä<Ûës¡+>± #˚düTø=ì ‘ÓqT>∑T ≈£î\düTú\T d”‘ê|òü˝≤\qTrdüT≈£îe∫à |ü≥ï+˝À neTTà≈£îì J$‘ê\T kÕ–+#ês¡T. >=\¢≈£îs¡à eqs¡T\qT ø±bÕ&ÉTø√yê\H˚ H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·Tqï\T yê] Jyê\qT >∑T≥ºô|’H˚ y˚TdüT≈£îH˚yês¡T. ¬s’‘·qï\T bı\+ #·]Á‘·qT, á ÁbÕ+‘· eqs¡T\qT, #ê]Á‘·ø£ Äqyêfi¯flqT ø±bÕ&ÉT#·<äTqT #˚dæq ‘·sê«‘· |üX¯óe⁄\qT y˚T|ü&ÜìøÏ >∑T≥ºô|’q $&ç∫ô|{Ϻ ø√yê\ì |ü⁄düÔø£s¡÷|ü+˝À sêj·T&É+ »]–q~. á |ü⁄düÔø±ìï Á|üC≤e#˚Ãyês¡T. kÕe÷q´ e÷qe⁄&ÉT ã‘·ø£&ÜìøÏ e+≥ #Ós¡T≈£îqT Á|òü+{Ÿ n<Ûä´≈£åî\T Áø°.X‚. Ä≈£î\ uÛÑ÷eTj·T´ eqs¡T\ $<Ûä«+dü+ô|’Ç∫Ã+~ Çdüe+{Ï >∑T≥º˝Ò. |üsê´es¡D≤ìøÏ nqTyÓ’q >∑T≥ºqT Á>±HÓ’ ãdTü ‡j·÷Á‘· d+ü <äs¡“+¤ >± ôd’<ë|Pü sY eT+&É\+˝À Ä$wüÿ]+#êsT¡ .{Ÿ e÷|òæj·÷ <äfi≤s¡T\T, bÕ\≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T ≈£îÁ≥|üìï JeyÓ’$<Ûë´ìï <Óã“rdü÷Ô ø±düT\T kıeTTà #˚düTø√e&ÜìøÏ, á >∑T≥º\qT ‘\Ó +>±D ñ<´ä eT H|˚ <ü ´ä∏ +˝À Á|»ü \qT, $<ë´sT¡ \ú qT, #‘’Ó q· ´<Ûä«+dü+ #˚j·T&ÜìøÏ #˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Çø£ÿ&ç Á|ü»\T, Á|üC≤ e+‘·T*ï #˚j·÷\H˚ <äèø£Œ<∏ä+‘√ •esê+|ü*¢ Hêdü«+‘·Á>±eT+˝Àdü+|òü÷\T ñ<ä´$T+#êsTT. #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq düsê«sTT bÕ|üqï Á|üC≤ Á>∑+<∏ë\j·÷ìï 3 »qe] 2014q kÕ$Á‹u≤sTT |üP˝Òø=+&É\qT Çø£ÿ&ç eqs¡T\qT ø±bÕ&ÉTø√e&Ü\H˚ ‘·|üq‘√ >ö&é »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\‘√, $<ë´s¡Tú\‘√, Á|üC≤dü+|òü÷\‘√dü+|òü÷\T Çø£ÿ&ç Á|ü»\‘√ ø£*dæ nH˚ø£kÕs¡T¢ Á>±HÓ’{Ÿ e÷|òæj·÷\ ø£*dæ Á>∑+<∏ë\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]Zq~. Á|üC≤yêDÏ˝Àm‘·TÔ>∑&ÉT\qT ‹|æŒø={≤º+. ô|≥Tº≈£îqï <äs¡U≤düTÔ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ düsê«sTT bÕ|üqï >∑T≥º\ e<ä›≈£î e∫à ÁbÕ+‘êìï |ü]o*+∫ #ê] ªª>∑≥T¢>±qe#·TÃ>±˙ ` >∑‘·T\T >±qsêe⁄µµ nH˚~ eTq |üPØ« Á‘ê‘·àø£yÓTÆq, bÕ|üqï ø£≥º&Ü\T, œ\\T, #Ós¡Te⁄\T, |ü+≥bı˝≤\T,≈£î\T, ‘Ó\¢yês¡T¢ ˝Ò∫ #·÷ùdÔ ø£+{ÏøÏø£qã&˚~ >∑T≥º\T. >∑T≥º\qT Á>±e÷\T, n≥$ dü+|ü<ä ñqï~ ø±ã{Ϻ y˚TeTT á eqs¡T\qTmes¡T ‘·s¡*+#·T≈£îb˛s¡T nH˚~ ÄHê{Ï Á|ü»\ qeTàø£+. >∑≥T¢>±q Á>±HÓ’{Ÿ≈£î nqTeT‘·T\T m|üŒ{Ïø° Çe«uÀeTì <äs¡U≤düTÔ <ës¡Tì>±sê≈£î+&É b˛‘·TqïsTT. ‘·s¡*+#·T≈£î b˛‘·Tqïs¡T, <√|æ&ç #˚düTÔqïs¡T. Hê≈£î ˝…≥s¡T Çe«&É+ »]Zq~. ø±«Ø ø=s¡≈£î <äs¡U≤dü÷Ô #˚düT≈£îqï 54 pHé `2014

eqs¡T\Tn+<ä]øÏ nqTeT‘·T\T Çe«uÀeTì Ä<˚XÊ\T C≤] #˚dæHês¡T. ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£î+<ë+! #Ó’‘·q´e+‘·T\qT #˚<ë›+!! Ç<ä+‘ê eqs¡T\qT, JeyÓ’$<Ûä´+qT ø±bÕ&ÉTø√yê\H˚ düeTdü´\ |ü⁄≥º ‘Ó\+>±D‘·|üq‘√ Hê e+‘·T ø£èwæ #˚j·T>∑*>±qT. ø±>∑&Ü |ü{Ϻ #·÷dæHê ø±qsêì n_Ûeè~∆ªªdüsê›s¡T düsê«sTTbÕ|üqï q&çj·÷&çq H˚\µµ Äj·÷ n+XÊ\ >∑T]+∫ #·]Ã<ë›+ yê{Ïì q\T>∑T]øÏ #ê{Ï #ÓãT<ë+ mø£ÿ&Ó’‘˚ <Ís¡®Hê´\T, <√|ü&çbÕ\q ñ+≥T+<√ nø£ÿ&˚ Á|üC≤dü+|òü÷\T Á|üC≤ ñ<ä´e÷\T |ü⁄≥Tºø=kÕÔsTT. n+<äTπø ‘Ó\+>±D Ç|üŒ{Ï es¡≈£L #·]Ã+∫q n+XÊ\T:ÁbÕ+‘·+˝À <√|ü&çøÏ e´‹πsø£+>± yÓTT|òüT˝Ÿ kÕÁe÷»´yê<äT\ô|’‹s¡T>∑Tu≤e⁄≥ m>∑Ts¡y˚dæq ãVüQ»q $|ü¢ Ms¡T&ÉT düsê›s¡T düsê«sTT ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À eTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘·bÕ|üqï. 17e X¯‘êã›+˝À ãVüQ»q yÓTÆHê]º Á|ü»\qT @ø£+ #˚dæ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±\Twü´+, |üsê´es¡D+eTq eqs¡T\qT, eTq dü+|ü<äqT eTqy˚T ø±bÕ&ÉTø√yê\H˚ e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À yÓqTø£u≤≥T‘·|üq‘√ ÄHê&˚ kÕúìø£ uÛÑ÷kÕ«eTT\qT, ô|‘·Ô+<ës¡¢qT m<äT]+∫ $<ë´ s¡+>∑+ rs¡T‘ÓqTï\TnD>±]q esêZ\ Á|ü»\qT ôd’ì≈£î\T>± ‘·j·÷s¡T #˚düTø£ì, ‘Ó\+>±D˝À >∑T≥º\ $<Ûä«+dü+kÕúìø£+>± ø√≥\T ì]à+#·T≈£î+≥T, ø=+‘·ø±\+ bÕ\q #˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\TdüTe÷s¡T 12y˚\ eT+~ ôd’ì≈£î\‘√ yÓTT|òüT˝Ÿ kÕÁe÷»´yê<äT\ô|’;øs£ ¡ b˛sê≥+ #d˚ æ XÁ¯ ‘T· e⁄\qT n+‘y· TÓ T+~+∫q MsT¡ &TÉ dsü ês› T¡ ...Ç+ø± eT¬sH√ï!düsê«sTT bÕ|üqï. eTq y˚<äq Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·÷\+fÒ Ä y˚<äq @$T{À bÕ|üqï ì]à+∫q ø√≥, ãTs¡TE\T, #·]Á‘· Äqyêfi¯ófl ø=+‘· düŒwüº+>± ne‘·* yê]øÏ yÓ\¢&ç+#·>∑\>±*. n+‘˚ ‘·|üŒ•~˝∏ ≤ed˝úü À e⁄qï Ç|Œü {øÏ ° øì£ |kæ ÕsÔ TT. dsü ê«sTTy≥˚ Á>±eTeTT˝À eT÷>∑J$˝≤ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ñ+fÒ eTq u≤<Ûä @$T{À ne‘·*‘êqT yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ] ì]à+#·T≈£îqï ø√≥ eTTK<ë«s¡+ X¯Á‘·Te⁄ yê]øÏ ‘Ó*j·T<äT. |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yês¡T ñ+&És¡T. H˚&ÉT#=s¡ã&É≈£î+&É ã*wüº+>∑ ñqï~. Hê\T>∑T ~≈£îÿ\ Hê\T>∑T ãTs¡TE ‘Ó\+>±D˝À mH√ï düeTdü´\T. n˝≤+{Ï yê{Ïì ˇø√ÿ<ëì\T, #·T≥ºsê ø£+<äTø£+, #ê]Á‘·ø£ Ä<Ûësê\T ø£\e⁄. düsê«sTT >T∑ ]+∫ ne>±V≤ü q ø*£ Œ+#˚ Á|jü T· ‘ï· yT˚ á #s· á . á #s· á ˝ÀbÕ|üqï >∑T≥º\T yÓTT‘·Ô+ 26 á >∑T≥¢ô|’q #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq bÕ˝§qZ &+É <ë«sê u≤Û eC≤\yê´|øÔæ Ï nedsü y¡ TÓ qÆ deü ÷#êsêìïÁ|ü<˚XÊ\T ø£\e⁄. œ\\ô|’q X¯Á‘·Te⁄\T #=s¡ã&É≈£î+&É #·T≥Tºsê bı+<äe#·TÃ. m<äT{Ïyê]‘√ yê<äq˝À¢ HÓ>∑Ze#·TÃ. yê]Á|üVü‰]>√&É e⁄qï~. πøe\+ mø£ÿ&ÜìøÏ, ~>∑&ÜìøÏ ¬s+&ÉT <ë«sê\T Ä˝À#·q˝À¢ e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêe#·TÃ. dü]ø=‘·Ô düe÷C≤ìïe÷Á‘·y˚T ø£\e⁄. ‘êqT ìedæ+#·&ÜìøÏ ø=ìï kÕúesê\T ñHêïsTT. düèwæº+#·e#·TÃ. n+<äT≈£î u≤≥ y˚ùd<˚ {Ï.ÄsY.dæ. ª#·s¡Ãµ.ø√H˚s¡T\T, ø£\qT\T, #˚<äu≤$, ∫qï∫qï ø£≥º&Ü\T, |üNÃdü˝≤≥,Vü≤HêàHé $Á>∑Vü≤+, ãj·T´ìï $Á>∑Vü≤+, •e⁄ì $Á>∑Vü‰\T yÓTT‘·Ô+>± Á|ü‹ X¯ìyês¡+ kÕˆˆ 5 >∑+ˆˆ\ 30 숈\≈£îá ÁbÕ+‘·+ #ê]Á‘·ø£ Ä<Ûësê\T ø£*Z ñqïsTT. ø±«Ø nqTeT‘·T\Ts¡<äT› nsTTq ‘·sê«‘· ø=+‘·eT+~ ø±«Ø j·T»e÷qT\T sê»ø°j·T ˇø√ÿ yês¡+.. ˇø√ÿ n+X¯+n~Ûø±s¡ ã\+‘√ á ÁbÕ+‘·+˝À m˝≤+{Ï #ê]Á‘·ø£ Ä<Ûësê\T˝Òe⁄ nì n~Ûø±s¡T\≈£î <äs¡U≤dü÷Ô #˚düTø√>± |ü⁄sêedüTÔXÊK s¡+&ç! #·]Ã<ë›+...ôV’≤Á<ëu≤<é, ø£Ø+q>∑sY Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡¢ ãè+<ä+ ˇø£{Ï bÕ|üqïø=+&É\qT á ÁbÕ+‘êìï ¬s+&ÉT s√E\T Çø£ÿ&˚ e⁄+&ç düπs« ªª#·+Á<ä+µµ 490, Ád”º{Ÿ q+.11,#˚j·÷>± Çø£ÿ&É #ê]Á‘·ø£ Ä<Ûësê\T #Ós¡Te⁄, ≈£î+≥\T |ü⁄wüÿ\+>± Væ≤e÷j·T‘Y q>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é ` 500 029.ñHêïsTT nì bòı{À\ <ë«sê, *œ‘· |üPs¡«ø£+>± sêÁwüº bò˛Hé:9030626288 bòÕ´ø˘‡ : 040`27635644|ü⁄sêedüTÔXÊK &Ó’¬sø£ºsY≈£î |ü+|æ#·&É+ »]Zq~. |ü⁄sêedüTÔXÊKn~Ûø±s¡T\‘√ ¬s+&ÉTs√E\T yê]‘√ ñ+&ç Çø£ÿ&ç Ä<Ûësê\qT E-mail: [email protected]#·÷|æ+#·&É+ »]Zq~. á ]b˛s¡Tº\T JeyÓ’$<Ûä´ j·÷»e÷q´ website : www.trchyd.orgø$£ T{øÏ Ï nqT≈L£ \+>± sêe&+É ‘√ yê] ≈î£ Á≥˝À eTs√kÕ] $|\üò +nsTTHêsTT. Á>±HÓ’{Ÿ ù|s¡TMT<ä $#·Ã\$&ç>± á ÁbÕ+‘· #·]Á‘·qT 55uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚düTÔqï Á>±HÓ’{Ÿ e÷|òæj·÷\ u≤]q|ü&É≈£î+&É eqs¡T\‘√ ≈£L&çq ã+>±s¡T ‘Ó\+>±DqT ø±bÕ&ÉTø√e\dæq u≤<Ûä´‘· H˚{Ï‘·s¡+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+~. `eT+&É\ »+|üj·T´, bò˛Hé: 9912916836 <ä pH-é 2014

eTq |ü⁄düÔø£+ø£eq es¡íyÓTÆq ‘Ó\+>±D≤ |üeq+ ‘Ó\T>∑T ø£$‘·«+˝À Ç|ü&ÉT q&ÉTdüTÔqï~ ‘Ó\+>±D j·TT>∑+. Á|üuÛ≤e+ áj·Tqô|’ ø={§º∫Ãq≥T¢>± e⁄+~. πøe\+ uÛ≤cÕ bÕ+&ç‘·´+˝À @ edüTÔe⁄ô|’HÓ’Hê ø£$‘·\*¢ yê{ÏH˚ >=|üŒ s¡#·q\T>±‘Ó\+>±D≤ >±*, ˙s¡T Çø£ÿ&ç ø£e⁄\T, ø£fi≤ø±s¡T\qT ì\Te Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥Tqï ø±\+˝À ø=+<äs¡T Ä+>∑¢ ø£$‘·« <Û√s¡DTìdüÔ˝Òe⁄. yê] $<ä«‘˚Ô ñ<ä´eT ñô|Œq≈£î #√<äø£ X¯øÏÔ ◊+~. \qT ‘Ó\T>∑T˝À #=|æŒ+∫ düe÷C≤ìï edüTÔe⁄#˚dæ, n_Ûe´øÏÔ˝À‘Ó\+>±D≤ _&ɶ ø√dü+ |üeHé≈£îe÷sY ≈£L&Ü á ñô|Œq˝À >±&ÛÉ‘·qT <ä{Ϻ+∫ ø=‘·Ô {≤ìø˘qT j·TTe‘·sêìøÏ n+Ç+#ês¡T.ªX¯ã›<äèX¯´+µ ø£Hêï&ÉT. eTø£s¡+<ä+ n+<äì ÁuÛÑeTs¡+ kıeTàdæ*¢q n{≤¢ sêùdHÔ ˚ ø$£ ‘«· + nH˚ kÕsú TT #]˚ +<~ä . Ä ‘s· ê«‘· nd‘úæ «· yê<ä<äèX¯´+ #·÷XÊ&ÉT. ª}] ∫es¡ï |üs¡#·T≈£îqï ˙{Ï <äT|üŒ{Ï |üs¡|üsê |ü⁄D´e÷ì ‘Ó\T>∑T ø£$ kı+‘· >=+‘·Tø£‘√ ‘·q u≤<ÛäqTø£‹Ô]düTÔqï <äèX¯´+µ #·÷dæ $\$\˝≤&Ü&ÉT. ã‘·T≈£eTà yÓ‘·\T rπsÃÁ|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ ø±yê* nì |ü\e]+#ê&ÉT. yÓ\¢&ç+#·&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤º&ÉT. á |ü+<∏ëH˚n|ü &|É ü &TÉ ìÁ<|ä ≥ü ˙º jT· ì ø$£ ‘«· +. ì‘´· øè£ ‘´· ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ ˝…ø£ÿ˝Òq+‘· ø£$‘ê«ìïyÓTÆq dü\T|ü⁄‘·Tqï >±j·T+ ªdü>∑+ dü>∑+ ø£*dæµ n+~+∫+~. á ø£$˝À á ¬s+&ÉT bÕj·T\÷ø£$‘ê dü+|ü⁄≥eTj·÷´sTT. ñHêïsTT. n$ ≈£L&Ü dü+|ü⁄{Ï˝À ªdü>∑+ dü>∑+ ø£*dæµ ñHêïsTT. ø£$ ø√&É+ |üeHé ≈£îe÷sY z d”ìj·TsY»s¡ï*düTº. ˝À|üyÓTø£ÿ&ÉTqï<√ >±ì ‘Ó\T>∑T˝À ø£$ |üeHé e÷Á‘·+ ªdü>∑+ dü>∑+ ø£*dæµ nqïs¡#·sTT‘·\≈£îqï≥T¢ »q|ü]#·j·T+ eTq bÕÁ‹πø o]¸ø£˝À sêdüT≈£îqï ø£$‘·˝À ªqTe⁄« yÓ\T>∑T /j·TT\≈£î ˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T bÕsƒ¡≈£î\≈£î ø±\Œìø£ H˚qT Nø£{Ï / eTì<ä›] eT<Ûä´ |üHÓï+&ÉT >∑+≥\»>∑‘Y Áù|$T≈£î\T. n<äT“¤‘· C≤„q dü+|ü<ä‘√, ‘·+&Ü¢≥ / eTì<ä›] ø£\sTTø£ ˇø£s√E |ü⁄≥Tºø£µkÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·>± @fi¯¢‘·s¡ã&ç o]¸ø£qT q n+≥÷ ø±\s¡Vü≤dü´+ #ÓãT‘ê&ÉT.m]|æq ø±\$TdüTº\≈£î ôd’‘·+, Ä s¡#·q\T |ü⁄düÔø£s¡÷|ü+˝À eùdÔ ‘·|üŒ >∑T]Ô+|ü⁄ ø£s¡Ty˚. n+<äTπø ø£$ ‘·q ì‘·´ J$‘·+˝À+∫ edüTÔe⁄\meØ |üeHé nH˚ Á|üX¯ï ñ<äsTTdüTÔ+<äì eTT+<˚ H˚s¡Tø=ì ã\yÓTÆq ø£$‘·\˝≤¢&ÉT. ªu≤<Ûäµ ø£$‘·˝À}Væ≤+∫q á ø£$ ªJ$‘·+ ø£$‘·«+ ø£\>∑*dæµ u≤<Ûä/ $ì|æ+#·<äT ø£ì|æ+#·<äT / eTìwæ eTTKn+≥÷ ‘q· |]ü #j· ÷· ìï eTT+<Tä +#ê&TÉ . |⁄ü {qºÏ ø£$*ø£˝À¢ eTT&ÉTÃ≈£Ls√ÃqT+≥T+~. Ç+ø±}s¡T qT+&ç #·~$q eTÁ<ëdüT<ëø±, kÕúìø£ $TÁ‘·T\ qT+&ç u≤<ÛäqT y˚T|òü÷ìï #˚dæ / n˝≤ Äø±X¯+˝ÀøÏkÕVæ≤ry˚‘·Ô\<ëø±, bÕÁ‹πøj·T |üs¡«eT+‘ê $e]+#ê&ÉT. ‘·q $dæπsj·÷´*‡+<˚ / n~ e]¸+∫ ∫qT≈£î˝À¢ ùd<ä rsê*‡+<˚ /yÓTT<ä{Ï ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï ø±ã{Ϻ á e÷Á‘·+ |ü]#·j·T+ ñ+&Ü˝…. u≤<ÛäqT »sTT+#ê*‡+<˚µ n+≥÷ u≤<Ûä˝À+∫ ñ|üX¯eTq e÷s¡Z+ dü÷∫kÕÔ&ÉT. Ç˝≤ ø£$‘·«+ |ü+&çq |ü+≈£îÔ\T mH√ï ñHêïsTT. dü+|ü⁄{Ï ù|πs ªdü>∑+ dü>∑+ ø£*dæµ Ä dü>±\T @$T{À bÕsƒ¡≈£î&ç n<äT“¤‘·yÓTÆq }Vü≤\‘√ n+<äyÓTÆq <äèXÊ´*ï Ä$wüÿ]+∫q}Vü≤πø e~˝Òdæq ø=‘·Ô<äq+ ñ+~. ø£$ eTT+<äTe÷≥˝À ªJ$‘·+ ø£MTq˝À¢ ªy=Á¬sµ ˇø£{Ï. ªÄø±X¯+ eTãT“ eTTdüTπ>düT≈£î+~ /ø£$‘·«+ ø£\>∑\dæµ nHêï&ÉT. Ä ¬s+&ÉT dü>±\T Çy˚H˚yÓ÷. y˚T|òü÷\T ∫\T¢\T|ü&ç / <ës¡|ü⁄ b˛>∑T\qT y=|ü⁄‘·T+~ / ∫qT≈£î\T ∫≥|ü≥ sê\T‘·T+fÒ / y=Á¬s |üø£ |üø£ qe⁄«‘·T+~µ n+≥÷ |ü⁄˙®e H˚{Ï s¡#·sTT‘·\+‘ê dü>∑+ dü>∑+ ˝Ò<ë ôV≤#·TÑ·>∑TZbÕfi¯¢˝À <äèX¯´+ª˝Àµ >∑‘·+ >±\+y˚˝≤–Hê / es¡Ôe÷q+ e&çôd\ sêsTTJ$‘·+, s¡#·Hê yê´kÕ+>∑+ ø=qkÕ–düTÔqïyêπs. dü>∑+ dü>∑+ ø£\ ô|{Ϻ $dæ]Hê / uÛÑ$wü´‘·TÔ ∫Á‘·|ü≥yÓTÆ ì*∫q <äèX¯´+ e÷Á‘·+ />∑\|æ yê{Ïì ˇø£{Ï>∑ eT*∫qyês¡T ø±˝≤ìøÏ ì\ã&É>±, ∫>∑T]+∫q yÓTTø£ÿ˝≤.. / ∫s¡Tqe⁄«\T ∫+~düTÔqï |üdæbÕ|ü˝≤..µ<ì˚ ø<£ >˚ ± s¬ +&TÉ d>ü ±\T>±H˚ ø=qkÕ–dTü qÔ ïyêsT¡ C≤]b˛‘T· HêïsT¡ , n+{≤&ÉT.|üeHé~ ªJeq+, ø£$‘·«+ ø£\>∑*dæqµ <Û√s¡DÏj˚T. ‘·q $TÁ‘·T&ÉT, ø£$ ‘·*XË{Ϻ Á|üuÛ≤ø£sY eTs¡D+ô|’ XÀø£ ^‘·+ sêdü÷Ô ª>∑&çj·÷s¡+˝À ∫qï ô|<ä›eTT\T¢\qT / XÊ«dü‘√ ˇπø #√≥ 2008 <ëø± düe÷»+˝Àì $$<Ûä dü+|òüT≥q\≈£î, eTT&çy˚dæ / |ü⁄{Ϻq s√ñH˚ #êe⁄s√EqT m+#·Tø=ì / mÁs¡d+ü <sä ê“\¤ ≈î£ dŒü +~+∫ ø$£ ‘\· *q¢ á ø$£ Ä ‘s· ê«‘· ø±\eT+‘ê bÕe⁄s¡+˝≤ m–]b˛j·÷&ÉTµ n+{≤&ÉT.#˚dæ+~ ‘Ó\+>±qy˚T. eTTÁ<äD es¡dü˝À ø±\Áø£eT+ ≈£L&Ü ÇfÒ¢ |æC…ÄsYqT ªÄj·Tq U…’s¡‘êu≤<é ì\TyÓ‘·TÔ $Hêj·T≈£î&ÉT /es¡Ôe÷q+ qT+&ç >∑‘·+˝ÀøÏ kÕ>∑T‘·T+~. á ˝…ø£ÿq á dü+|ü⁄{Ïì p;¢Væ≤˝Ÿ‡ ô|<ä›eTà eTT<äT›_&ɶµì ø°]ÔkÕÔ&ÉT. Ç<˚ es¡dü˝À ¬ø.es¡Ôe÷q+, >∑‘·+ ªdü>∑+ dü>∑+ ø£*dæµ nqe#·TÃ. ø£$ ø£$‘·\\T¢‘·Tqï ‘=* <äX¯˝À ÄHê{Ï ñ<ä∆+&É ø£e⁄\56 pHé `2014

H{˚ Ï s#¡ s· TT‘\· +‘ê d>ü +∑ d>ü +∑ ˝<Ò ë ôV≤#T· Ñ>· T∑ bZ Õfi˝¢¯ À eTq |ü⁄düÔø£+J$‘·+, s¡#·Hê yê´kÕ+>∑+ ø=qkÕ–düTÔqïyêπs. dü>∑+ dü>∑+ø£\>∑\|æ yê{Ïì ˇø£{Ï>∑ eT*∫qyês¡T ø±˝≤ìøÏ ì\ã&É>±, $ø£dæ+∫q |ü⁄e⁄«\T<˚ìø£<˚>± ¬s+&ÉT dü>±\T>±H˚ ø=qkÕ–düTÔqïyês¡T C≤]b˛‘·T 1 ø£‘·TÔ\ ø=*$T eT+≥˝À¢q ø£]$Tq>∑s¡÷Hêïs¡T, |üeHé~ ªJeq+, ø£$‘·«+ ø£\>∑*dæqµ <Û√s¡DÏj˚T. ø£\Te |üP\‘√≥˝À¢q ø£<äq X¯Ss¡T˝À 2008 <ëø± düe÷»+˝Àì $$<Ûä dü+|òüT≥q\≈£î, ø£‘·TÔ\ e+‘·Tq <ës¡T˝À¢q HÓ‘·TÔs¡T ˇ*øÏ+<√dü+<äsꓤ\≈£î düŒ+~+∫ ø£$‘·\*¢q á ø£$ Ä ‘·sê«‘· |ü#·Ãì |ü+≥\ uÛÑ÷eTT˝À¢q yÓTTø±ÿ˝≤sTT+Á&√ø±\eT+‘ê #˚dæ+~ ‘Ó\+>±qy˚T. eTTÁ<äD es¡dü˝À yÓTTø±ÿ\sTT+Á&√ mÁs¡ì yÓTTø±ÿ\sTT+Á&√ ˆˆø£‘·TÔ\ˆˆø±\Áø£eT+ ≈£L&Ü es¡Ôe÷q+ qT+&ç >∑‘·+˝ÀøÏ kÕ>∑T‘·T+~.á ˝…ø£ÿq á dü+|ü⁄{Ïì es¡Ôe÷q+, >∑‘·+ ªdü>∑+ dü>∑+ ø£*dæµ 2 ‘·÷s¡T|ü⁄ ø=+&É\ q&ÉTeT MTs¡T mÁs¡{Ï X¯Ss¡T˝Ànqe#·TÃ. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷\ u≤≥\T y˚dæ+Á&√ u≤ìdü dü+¬øfi¯ó¢ ‘Ó+#ê\ì u≤dü\T #˚dæ+Á&√ m‹Ôq C…+&Ü $&ÉTe≈£î+&Ü m–dæ |ü&ܶs√ m<ä˝À ì+|æ+Á&√ ˆˆø£‘·TÔ\ˆˆu≤\>√bÕ˝ŸqT >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£î+≥÷ ª∫e]øÏ ‘·H˚ s√&ÉT¶ ôd’øÏ\T, 3 Ä~˝≤u≤<äT n&É$øÏ yêfi¯ó¢ãdüT‡, ¬s’\T, Hê´j·Tyê~>± e÷sê&ÉTµ nì sêkÕÔ&ÉT. Ä≥\T H˚]Œ+Á&√ b˛s¡T u≤≥\T y˚dæ+Á&√ CÀ&ÓHé|òü÷≥T ø=+&É˝À¢q HÓ‘·TÔs¡T ˇ*øÏ+<√ ª‘Ó\>±D≤ _\T¢µ ÄyÓ÷<ä+˝À |ü≥º˝Òì dü+ãTs¡+‘√ ø£$ ø=eTTs¡+ ;ÛeTT ÄX¯j·÷\≈£î Äj·TT<äe÷sTT+Á&√ª˙¬ø≥T¢+<√>±˙ / Hê¬ø’‘˚..µ n+≥÷ ∫+<äT\T y˚XÊ&ÉT. ø£&ÉT|ü⁄ ˆˆø£‘·TÔ\ˆˆm‘· / m>∑dæ m>∑dæ / Ä$] y˚T|òüTyÓTÆ / y˚T|òüT+ ≈£î]dæq ∫qT≈£î˝À¢‘&· dç ,æ ø=‘Ô· ø√]ø£ |Pü ∫q≥T+¢ ~/ |Pü ∫q ø√]ø£ / |⁄ü qØe® yTÓ T>\Z∑ T 4. dü÷s¡´#·+Á<äT\ #·T≥÷º MTs¡T #·Tø£ÿ˝≤sTT+Á&√‘=&ÉT>∑T‘·Tqï≥T¢+~µ nì <äèX¯´e÷q+ #˚XÊ&ÉT. b˛s¡T yÓTTø±ÿ\sTT+Á&√ ‘Ó\+>±D b˛s¡T ‘·\T¢\ _&ɶ\sTT+Á&√ ‘êØKT\ ˝…ø£ÿqT #·÷ùdÔ ª#·÷|ü⁄qï ôV’≤<äsêu≤<éµ $&Ü≈£î ø£Hêï‘·*¢ ø£&ÉT|ü⁄˝Àq >∑T&ÉT¶\sTT+Á&√\+<˚Hê? $~Û sê‘· e÷πsHê? nH˚ ¬s+&ÉT Bs¡È ø£$‘·\T 12.1. zs¡TC…+&Ü\sTT+Á&√ b˛s¡T _&ܶ\sTT+Á&√ ˆˆø£‘·TÔ\ˆˆ2011 ‘˚Bq ˇø£ÿs√E sêdæqy˚. á ¬s+&ÉT >=\TdüT ø£$‘·˝Ò.Ä+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D≤ 54 @fi¯¢ ã+<Ûä+˝Àì u≤<Ûä\qT, ñ<ä´e÷\qT, 5. ìC≤e÷u≤<äT õ˝≤¢˝Àq ˆˆø£‘·TÔ\ˆˆyÓ÷düb˛sTTq #ê]Á‹ø£ n+XÊ\qT |üPdü˝≤¢ >∑T∫à sêdæq es¡dü Ä≈£î˝≤sTT+Á&√ ‘·Tìø±≈£î\sTT+Á&√*$. ø£$≈£îqï ‘Ó\+>±D Ä]Ôì ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. ‘êqT ø£$‘·\T ;&ç\T #·Tf…º #˚‘·T˝À¢qsêdüTÔqï $wüj·T+ |üø£ÿyê&çøÏ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T≈£î+&Ü m+<äT≈£î ‘·+u≤ø£sTT+Á&√ ;&ç #·T{≤º˝≤sTT+Á&√C≤≈£LÿHêï&√>±˙ H˚{Ï ø£e⁄\ düs¡düq d”ìj·TsY ø£$>± ì\ã&˚ns¡Ω‘· |üeHé≈£î+~. 6 ñ<ä´e÷\≈£î ø=‘·Ô HÓ‘·TÔs¡T MT e+‘·T>± Ç∫Ã+Á&√ <ädüs¡ |ü+&ÉT>∑≈£î Ç+{Ïø=∫à |üeHé ø£$‘·*ï ªdüeT÷Vü≤ y˚<äHê‘·àø£ Ä‘·à ø£$‘·µ nì »+u≤≈£î ÇkÕÔs√ e÷ ‘√&É>∑ ñ+{≤s√$X‚¢wædü÷Ô Ábı. »j·TBÛsY ‹s¡TeT˝Ÿsêe⁄ ‘·q dü+düŒ+<äq\ yê´ù|Ô |ü#·Ãì |ü+≥ bı\eTT˝À¢qn‘·ì nìyês¡´‘·, á nìyês¡´‘˚ n‘·ì ø£$‘·˝Àì >∑TD, ù|s¡T d”e÷˝§∫ÃHêjÓ÷ d”e÷+Á<√fi§¢∫Ã+Á&√Á|üU≤´‘·T\T, |ü⁄s¡kÕÿsê\T, >ös¡yê\T Ä•+#·ì ˇø£ ndü+ø£*Œ‘· »+_ #Ó≥Tº ˙&É˝À ñqï Äj·TT<ä eTsTT+Á&√ ˆˆø£‘·TÔ\ˆˆ#˚‘·q |üeHé ø£$‘·« s¡#·qµ nì @ø£yêø£´+˝À Äj·Tq ø£$‘ê«ìøÏuÛ≤wü´+ #ÓbÕŒ&ÉT. ø£$‘êÁ|æj·TT˝Ò ø±≈£î+&Ü ñ<ä´eT Á|æj·TT\qT 7 ñkÕàìj·÷ ø±´+|üdüT˝Àq≈£L&Ü Äø£≥Tºø=H˚ ø£$‘·\T Ç$. $‘·TÔ\T Hê{Ï+Á&√ b˛s¡T C…+&Ü ˝…‹Ô+Á&√ ‘Ó\+>±D b˛s¡T ‘·*¢øÏ |ü⁄s¡T&ÉT uÀdüT+Á&√ dü>∑+ dü>∑+ ø£*dæ (ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï) e÷ _&ɶ\ ì∫Ã+Á&√ s¡#·q: ø√&É+ |üeHé ≈£îe÷sY mÁs¡ì B|ü|ü⁄ eT+≥˝Àq ù|J\T: 110, yÓ\: s¡÷.70 ÄVüQ‘·\sTT+Á&√ e÷ ‘√&ÉT>∑ ñ+{≤s√ ˆˆø£‘·TÔ\ˆˆ Á|ü‘·T\≈£î: \j·T |ü_¢πøwüHé‡ ôd˝Ÿ: 9848992825 (n–Z eT+≥˝À¢q ÄVüQ‹ nsTTq ñ<ä´eT ¬øs¡≥+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT HÓ\ u≤\T&ÉT lø±+‘ê#ê]øÏ n+øÏ‘·+) `Ä<äsYÙ, bò˛Hé: 9440128169 `Äq+<é, ôd˝Ÿ: 9963734524 pH-é 2014 57

eTq |ü⁄düÔø£+ |ü⁄düÔø£+ : ãT<ä∆ uÀ<Ûä (π>j·T ø±e´+) s¡#·sTT‘· : &܈ˆ eT\j·Tl |ü⁄düÔø£+ : <ä[‘·+ (<ä[‘·qï |ü<ë\T) yÓ\ : s¡÷.30 s¡#·sTT‘· : |æ≥º kÕ+ãj·T´ Á|ü#·Ts¡D : qe´ kÕVæ≤‘·´ |ü]wü‘Y `ø£Ø+q>∑sY yÓ\ : s¡÷.30 Á|ü‘·T\≈£î: πs≈£î]Ô`y˚eTqq>∑sY, ø£Ø+q>∑sY, Á|ü#·Ts¡D : Á|ü»«\ Á|ü#·Ts¡D\T $XÊ˝≤+Á<Ûä |ü⁄düÔø£ πø+Á<ë\˝À Á|ü‘·T\≈£î: |æ≥º uÛ≤>∑´\øÏåà, Ç+.HÓ+.3`4`576, düT<Ûëq>∑sY, Vü≤qàø=+&É, es¡+>∑˝Ÿ |ü⁄düÔø£+ : eT∞¢ $‘·Ôq+˝ÀøÏ s¡#·sTT‘· : mHé.>√|æ |ü⁄düÔø£+ : »s¡ï*»+ ` Ábıô|òwüHé n+&é yÓ\ : s¡÷.150 ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé   yÓ’˝…Hé‡ n>∑HÓdtº ñyÓTHé Á|ü#·Ts¡D : nuÛÑyé s¡#·sTT‘· : m+.s¡‘·ïe÷\ Á|ü‘·T\≈£î: Á|üeTTK |ü⁄düÔø£ πø+Á<ë\˝À yÓ\ : s¡÷.50 Á|ü#·Ts¡D : q÷‘·q Á|ü#·Ts¡D\T |ü⁄düÔø£+ : n–ï•K Á|ü‘·T\≈£î: y˚T|òüT nbÕsYºyÓT+{Ÿ‡, bÕ¢{ŸHÓ+.302, yÓ\ : s¡÷.80 q\¢≈£î+≥, ôV’≤<äsêu≤<é. Á|ü#·Ts¡D : Á|üC≤kÕ«$Tø£ s¡#·sTTÁ‘·T\ y˚~ø£ Á|ü‘·T\≈£î: nìï |ü⁄düÔø£ πø+Á<ë\˝À |ü⁄düÔø£+ : eTT»|òüsYq>∑sY e÷s¡Dø±+&É s¡#·sTT‘·\T : nìXË{Ϻ s¡õ‘·, uÛÑ+&Üs¡T $»j·T |ü⁄düÔø£+ : •yê¬s&ç¶ |”]ƒø£\T yÓ\ : s¡÷.50 s¡#·sTT‘· : ô|Hêï •esêeTø£èwüí, >∑T&çbÕ{Ï Á|ü#·Ts¡D : Á|üC≤kÕ«$Tø£ s¡#·sTTÁ‘·T\ y˚~ø£ yÓ\ : s¡÷.400 Á|ü‘·T\≈£î: 3`12`60, ≈£îe÷sY|ü*¢, Á|ü#·Ts¡D : bÕ\|æ≥º ãTø˘‡ Vü≤qTeTø=+&É, ôd˝Ÿ: 9849482462 Á|ü‘·T\≈£î: bÕ\|æ≥º ãTø˘‡, dü©+q>∑sY, ôV≤#Y.◊.õ. u≤¢ø˘`1, bÕ¢{Ÿ`10, u≤>¥*+>∑+|ü*¢, eT\ø˘ù|≥, ôV’≤<äsêu≤<é. |ü⁄düÔø£+ : Äø±X¯ |ü⁄wüŒ+ s¡#·sTT‘·\T : nìXË{Ϻ s¡õ‘·, uÛÑ+&Üs¡T $»j·T, ø=*bÕø£ XÀuÛ≤sêDÏ yÓ\ : s¡÷.50 Á|ü#·Ts¡D : s¡TÁ<äeT Á|ü#·Ts¡D\T Á|ü‘·T\≈£î: Vü≤qàø=+&É.|⁄ü døÔü +£ :‘\Ó +>±D≤#]· ‘Á ,· d+ü dÿü è‹,»qJeq+ |ü⁄düÔø£+ : ©&ÉsY‡ _j·÷+&é MT&çj·÷ Çy˚TC…dts¡#·sTT‘· : &Üø£ºsY eT\j·Tl s¡#·sTT‘· : ¬ø. u≤\>√bÕ˝ŸyÓ\ : s¡÷.60 yÓ\ : s¡÷.150Á|ü#·Ts¡D : qe´ kÕVæ≤‘·´ |ü]wü‘Y `ø£Ø+q>∑sY Á|ü#·Ts¡D : |üsYôdŒøϺyé‡Á|ü‘·T\≈£î: πs≈£î]Ô`y˚eTqq>∑sY, ø£Ø+q>∑sY, Á|ü‘·T\≈£î: $XÊ˝≤+Á<Ûä,$XÊ˝≤+Á<Ûä |ü⁄düÔø£ πø+Á<ë\˝À qy√<äj·T |ü⁄düÔø£ πø+Á<ë\˝À|ü⁄düÔø£ |ü]#·j·T+|ü⁄düÔø£ |ü]#·j·T+ o]¸ø£ <ë«sê $$<Ûä |ü⁄düÔø±\qT bÕsƒ¡≈£î\≈£î |ü]#·j·T+ #˚ùd Á|üj·T‘·ï+ Ç~. á y˚~ø£ <ë«sê bÕsƒ¡≈£î\≈£î ‘·eT|ü⁄düÔø±\qT |ü]#·j·T+ #˚j·÷\qT≈£îH˚ s¡#·sTT‘·\T, Á|ü#·Ts¡D dü+düú\T ‘·eT |ü⁄düÔø±\T ¬s+&ÉT ø±|”\qT ~>∑Te ∫s¡THêe÷≈£î|ü+|æ+#·e#·TÃ. M\T yÓ+≥ yê{Ïì Á|ü#·T]kÕÔ+. düeTø±©q kÕe÷õø£ n+XÊ\‘√ ≈£L&çq ø=‘·Ô |ü⁄düÔø±\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+.|ü⁄düÔø±\T |ü+|æ+#ê*‡q ∫s¡THêe÷: DECCAN LAND : \"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, Himayatnagar, Hyderabad - 500 029. Fax: 040-27635644 Mobile: 9030626288 E-mail: [email protected] www.deccanland.com 58 pHé `2014
Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook