Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Deccan Land Magazine - June 2014

Deccan Land Magazine - June 2014

Published by deccanlandindia, 2016-06-09 04:10:19

Description: E - Magazine

Search

Read the Text Version

eTTK∫Á‘·+Äs¡T <äXÊu≤›\ ø£\ HÓs¡y˚]+~. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº[email protected]¡Œ&ç+~. Çø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT »s¡>∑e\dæ+~ |ü⁄qsY ìsêàD+.n~ Á|»ü \ Äø±+ø\å£ ≈î£ nqT>T∑ D+>± »]>π ˝≤ #÷· &Ü*‡qu≤<Ûä´‘· Çø£ $|üøå±\ô|’, n+‘·ø£+fÒ eTTK´+>±Á|Cü ≤d+ü |÷üò \ô|’ ñ+~. Á|‘ü ´˚ ø£ sêÁw+ºü ø√d+ü ñ<´ä $T+∫q<ëì ø£Hêï m≈£îÿe>± ø£èwæ #˚ùdÔ ‘·|üŒ Á|ü»\T ø√s¡T≈£îqïØ‹˝À Á|Cü ≤kÕ«$Tø£ ‘\Ó +>±D d~æ +∆ #<· Tä . Ä ~X˝¯ À eTqø£èwæ kÕ>±\ì Ä•dü÷Ô... \"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, Himayatnagar, Hyderabad - 500 029. 3 Fax: 040-27635644Mobile: 9030626288E-mail: [email protected] website : www.deccanland.com pH-é 2014

˝ÒK\T »j·TVü≤√ ‘Ó\+>±D|ü⁄qsY ìsêàDy˚T eTq \ø£å´+ ø±yê* »j·TVü≤√ ‘Ó\+>±D »j·T»j·TùV≤ ‘Ó\+>±D Äs¡T <äXÊu≤›\ ø£\ HÓs¡y˚]+~. ns¡yÓ’ @fi¯fl b˛sê≥+ |òü*+∫+~. nqTì‘·´+ Äsê≥+‘\Ó +>±D Á|‘ü ´˚ ø£ sêÁw+ºü @sŒ¡ &+ç ~. Çø£ Ç|⁄ü Œ&TÉ eTq≈î£ ø±yê*‡+~ |⁄ü qsY ns¡yÓ’ @fi¯fl b˛sê≥+ìsêàDy˚T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ $$<Ûä esêZ\ yês¡T s¡ø£s¡ø±\ neTs¡T\ ‘ê´>∑|òü\+C≤ø˘\T>± @s¡Œ&ç ñ<ä´$T+#ês¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À kÕúìø£+>± #˚|ü≥ºe\dæq ‘Ó\+>±D kÕø±s¡+n_Ûeè~∆ |üqT\ ø√dü+ n+‘ê ≈£L&Ü mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É C≤ø˘\T>± @s¡Œ&çÁ|uü TÑÛ ‘«· +ô|,’ Á|Cü ≤Á|‹ü ì<TäÛ \ô|’ ˇ‹&Ô ç rdTü ≈î£ sêyê*‡ ñ+~. n<˚ deü TjT· +˝À Á|ü‹ >∑T+&ÓqT ≈£~*+∫qπø+Á<ä+ qT+∫ n~Ûø£ yÓTT‘êÔ˝À¢ ì<ÛäT\T sêãfÒº+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+#˚j·÷*. ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+ @ ~X¯˝À kÕ>±˝À $e]+#˚ Á|ü‘˚´ø£ mH√ï @fi¯fl ìØø£åDø£<∏äHê\qT Á|ü#·T]kÕÔs¡ì Ä•düTÔHêï+ |òü*+∫q X¯óuÛÑ~q+ ` ¬ø. $H√<é, Hê>∑sY ø£s¡÷ï\T, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Hê\TZø√≥¢ >=+‘·T≈£\ ‘Ó\+>±D ìHê<ä+eTs√ b˛s¡T j·÷Á‘· #˚j·÷* Á|ü‹ >∑T+&ÓqT ‘êøÏ+~ m<äm<ä˝À m–dæ+~ eqsT¡ \ $<«äÛ +kÕìï n&TÉ ≈¶ î£ H+˚ <Tä ≈î£ ‘\Ó +>±D Á|Cü ≤Á|+üò {Ÿ Ä<«äÛ s´¡ +˝À#˚|ü{Ϻq b˛s¡T j·÷Á‘· >∑T]+∫ #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. ìC≤ìøÏ n˝≤+{Ï qj·Te+#·q Á|üuÛÑT‘·qTb˛sT¡ j÷· Á‘\· T Ç|⁄üŒ&TÉ ≈L£ &Ü #j˚ ÷· *‡q nedsü +¡ ñ+~. Äj÷· ÁbÕ+‘ê˝À¢ m~]+∫q ñ<ä´eT+m˝≤+{Ï n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º˝À ìs¡ísTT+#˚+<äT≈£î á $<ÛäyÓTÆq n&ɶ+≈£î\T mH=ï∫ÃHêj·÷Á‘·\T #˚|ü{≤º*. á $wüj·T+˝À ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ ˝≤+{Ï n&ÉT¶≈£îqï bÂs¡Twü+Á|üC≤dü+|òü÷\T #=s¡e rdüTø√yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï+. >∑>∑q rsê\¬ø–dæq ` m+. øÏs¡DY, Ä~˝≤u≤<é $»j·T <äT+<äT_ÛHê<ä+ Á|ü‹ ‘ês¡ #·÷ô|qTe´ekÕj·÷ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«* $»j·T dü+πø‘·+ <äXÊu≤›\ bÕ≥T kÕ–q |üsêsTT bÕ\q˝À ‘Ó\+>±D˝À e´ekÕj·T+ m|ü⁄&Ó|ü⁄&Üì m<äTs¡T#·÷dæqm˝≤+{Ï kÕj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü $<Ûä«+kÕìøÏ >∑T¬s’+~. #Ós¡Te⁄\qT ∫qï#·÷|ü⁄ y˚sTTø£fi¯fl y˚<äq+#·÷XÊs¡T. ñ∫‘· $<äT´‘YqT HêeTe÷Á‘·+ #˚XÊs¡T. $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T, ‘·|æ+∫ |òü*+∫q|ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\T ˝≤+{Ï yê{Ïì düÁø£eT+>± düø±\+˝À n+~+#·&É+˝À, ‘Ó\+>±D düT+<äs¡dü«|üï+yê{˝Ï À ø©£ \Ô qT n]ø≥£ &º +É ˝À ìsø¢¡ ´å£ + Á|<ü ]ä Ù+#êsT¡ . á H|˚ <ü ´ä∏ +˝À s¬ ‘’ T· \mC…+&Ü ù|]≥ ¬s’‘·T dü«sê»´ y˚~ø£ #˚dæq Á|ü‹bÕ<äq\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷~∆‘√ |ü]o*+∫, yê{Ï neT\T≈£î ø£èwæ #˚j·÷*. Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ~X¯˝À ‘·>∑T Á|ü‹ >∑T+&Ó ìq~+#ÓqT#·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ¬s’‘·T dü+|òü÷\T ñ<ä´$T+#ê*. C…’ C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ Á|ü‹ eT~ |ü⁄\ø£]+#ÓqT ` {Ï.$wüßíes¡∆Hé, es¡+>∑˝Ÿ ` &܈ˆ ;Û+|ü*¢ lø±+‘Yìs¡“¤j·T #·≥º+ e∫ÃHê ...|òü*‘·+ ˝Ò<äT! 9032844017 &Ûç©¢˝À »]–q ˇø£ ñ<ä+‘·+ ìs¡“¤j·T #·{≤ºìøÏ eT÷\+>± ì*∫+~. pHé `2014Ä #·≥º+ rdüT≈£îe∫ÃHê Ä•+∫q Á|üjÓ÷»q+ e÷Á‘·+ ø£ìŒ+#·&É+ ˝Ò<äT.<˚X¯yê´|üÔ+>± nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ n‘ê´#êsê\T ô|]–b˛‘·THêïsTT.n‘ê´#ês¡+‘√ dü]ô|≥Tºø√ì øÏsê‘·≈£î\T u≤~Û‘·T\#˚ j·÷dæ&é ‘ê–+∫ ˝Ò<ëñ] y˚dæ yê]ì Vü≤‘·´ #˚düTÔHêïs¡T. Ç<ä+‘ê #·÷düTÔ+fÒ #·{≤º\ Á|üuÛ≤e+n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T nì|æk˛Ô+~. sêyê*‡+~ Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+. Ä ~X¯˝ÀÁ|uü TÑÛ ‘«· , kÕe÷õø£ d+ü d\úü øè£ wæ ñ+&Ü*. n‘ê´#êsê\T n<Tä |⁄ü #ù˚d+<Tä ≈î£ìs¡“¤j·T #·≥º+ ˇø£ÿfÒ |ü]cÕÿs¡+ ø±<äH˚ n+X¯+ Áø£eT+>± s¡TEee⁄‘√+~. ` õ. ìs¡à\, ìC≤e÷u≤<é 4

$wüj·Tdü÷∫ø£ kÕe÷õø£, sê»ø°j·T e÷dü|üÁ‹ø£˝À|ü* ù|J˝À¢...dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:10 ù|J\T:60 pHé - 2014dü+bÕ<ä≈£î\Tj·T+. y˚<ä≈£îe÷sY nk˛dæj˚T{Ÿ m&ç≥sY Ä~yêdüT\qT s¡øÏå<ë›+ ...................................................... <äø£ÿHé q÷´dt ....................... 8 ¬s+&ÉT uÛ≤wü\T.. ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T ........................................... mHé.$.m+........................10 mHé. e+o yÓ÷Vü≤Hé b˛sê≥ Ms¡T\ ª#·]Á‘·µ bÕsƒê´+XÊ\T>± #˚sêÃ*! .................. ¬ø.Á|üuÛ≤ø£sY .......................12 ‘Ó\+>±D≤˝À |üÁ‹ø± $ø±dü+ .................................. &܈ˆ õ.j·Tdt. es¡<ë#ê] ............14 ôd˝Ÿ : 9848902520 qe uÛ≤s¡‘· ìsêàD≤ìøÏ Hê+~ ª‘Ó\+>±Dµ! .......................... ¬ø.Á|üuÛ≤ø£sY .......................19 ì]¢|üÔ‘·≈£î ã\e⁄‘·Tqï Á|üC≤s√>∑´+ ................................... m.q]‡+Vü‰¬s&ç¶ ....................21 ˝Ò ne⁄{Ÿ   ø£+b˛õ+>¥ ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+˝À ñ<ä´eTø±s¡T\T Ä˝À#·q\T ... <äø£ÿHé q÷´dt .....................25 #·]‘· Ç+Áô|wüHé‡ eTÚ*ø£edü‘·T\T ø£s¡yÓ’q eTVü‰q>∑s¡+ ................................ <äø£ÿHé q÷´dt .....................28 ‘Ó\+>±D dü+ãTsê\T ...................................................... <äø£ÿHé q÷´dt .....................30 ø£esY bòı{À eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£åàj·T´‘√ eTTU≤eTTœ...................................... <äø£ÿHé q÷´dt .....................34 eTq #·]Á‘·qT eTqy˚T sêdüT≈£î+<ë+........................... p\÷s¡T >öØX¯+ø£sY ...............38 |æ.mdt. ≈£î\$eø£å‘√ q*–b˛‘·Tqï ã\V”≤q esêZ\T .................. |ü+C≤\ »>∑Hêï<∏é ..................41 n<Û√>∑‹˝À eTVæ≤fi≤ Á|ü>∑‹ ............................................... ã+&Üs¡T πs#·˝Ÿ ...................43 yêDÏ»´ Á|üø£≥q\T bÕ\eT÷s¡T e\dü ≈£L©\ es¡Tdü #êe⁄\T......................... eT#·Ã Á|üuÛ≤ø£sY .....................45 9030626288 ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ .................................................... dü+πø|ü*¢ Hêπ>+Á<äX¯s¡à ...............46 {°|”m|òt eTVü‰ düuÛÑ\T ....................................................... <äø£ÿHé q÷´dt .....................51 eTTÁ<äD: Ä‘·à>ös¡e+ ` neTTàø√e&É+ ................................................ s√C≤|ü‹ ........................53 düsê«sTTbÕ|üqï >∑T≥º\ s¡ø£åD .......................................... eT+&É\ »+|üqï ...................54 DECCAN PRESS eTq |ü⁄düÔø£+ .................................................................... <äø£ÿHé q÷´dt .....................56 |ü⁄düÔø£+ ............................................................................ <äø£ÿHé q÷´dt .....................58ÄC≤e÷u≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é`500 020. ø±sê´\j·T ∫s¡THêe÷ DECCAN LAND \"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, Himayatnagar, Hyderabad - 500 029. Mobile: 9030626288 Fax: 040-27635644 E-mail: [email protected] website : www.deccanland.comyê]¸ø£ #·+<ë ª<äø£ÿHé ˝≤´+&éµ˝À n#·Ãe⁄‘·Tqï s¡#·q\˝À e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï n_ÛÁbÕj·÷\ìï+{Ï‘√ dü+bÕ <ä≈£î\≈£î @ø°uÛ≤e+ ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. ª<äø£ÿHé ˝≤´+&éµqT Á|üC≤kÕ«$Tø£ n_ÛÁbÕj·T <øä ÿ£ Hé ˝≤´+&é e÷d|ü Áü ‹ø£ #+· <ë<ësT¡ \T>± y~˚ ø>£ ±, Á|Cü ≤|øü å£ sê»øj° ÷· ]øú ,£ kÕe÷õø£ $Xw¢‚ Dü ≤y~˚ ø>£ ± r]Ã~<ë\› qï<˚ e÷ d+ü ø\£ Œ+.#˚s¡<ä\TÃ≈£îqï yês¡T ô|’ ∫s¡THêe÷≈£î s¡÷. 150 n+<äT≈£î nqT>∑TD+>±H˚ nìï s¡ø±\ n_ÛÁbÕj·÷\≈£î, _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\≈£L kÕúq+ ø£*Œ+m+.ˇ. |+ü |+æ #e· #T· Ã. ˝<Ò ë <øä ÿ£ H˝é ≤´+&é ù|]≥ #ê\qï~ e÷ ñ<˚›X¯+. $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ì|ü⁄DT\ s¡#·q\qT n+~+#·&É+ <ë«sê Äj·÷&û&û |ü+|üe#·TÃ. ∫s¡THêe÷, bò˛Hé HÓ+ãsY n+XÊ\ô|’, düeTdü´\ô|’, |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\ô|’ bÕsƒ¡≈£î˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#·&Éy˚T$esê\T düŒwüº+>± ‘Ó*j·TCÒj·T>∑\s¡T. ª<äø£ÿHé ˝≤´+&éµ \ø£å´+. pH-é 2014 5

ø±´˝…+&ÉsY C≤Á>∑‘·ÔpHé HÓ\˝À >±* >=+‘·T m|ü&√ qT*y˚TXÊs¡TeTTK´yÓTÆq s√E\T >±* ÁbÕD+ >±*˝À ø£*dæ+<äì1: >√¢ã˝Ÿ &˚ Ä|òt Ç|ü&=∫à ù|¬s+{Ÿ‡ >±* X¯e+ô|’ |ü&ç >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+fÒ4: Ç+≥πsïwüq˝Ÿ &˚ ˝≤uÛÑy˚T$T? Ä|òt ÇH√ïôd+{Ÿ b˛sTTq ÁbÕD+ ‹]>=düÔ<ë? ∫Á\¶Hé / $øϺyéT‡ Ä|òt nÁ¬>düHé H˚\ ‘·*¢ ªªø£qï _&ɶµµ >∑‘˚ Ç˝≤ñ+fÒ πs|ü⁄ ªeTìwæµ >∑‹ @eTe⁄‘·T+<√?5. Á|ü|ü+#· |üsê´es¡D ~H√‘·‡e+ <ëì >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·+&ç8: es¡˝Ÿ¶ zwæj·THé‡ &˚ #˚‘·T\T ø±*q+ø£8: es¡˝Ÿ¶ Áu…sTTHé ≥÷´eTsY &˚ Ä≈£î\T |ü≥Tº≈£î+fÒ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT12: es¡˝Ÿ¶ &˚ m¬>’HÓdtº #Ó’˝Ÿ¶ ˝ÒãsY C≤Á>∑‘·Ô! C≤Á>∑‘·Ô!!13: dü+‘Y >∑Ts¡T ø£;sY »j·T+‹ <˚ì¬ø’Hê eTT+<äT#·÷|ü⁄+&Ü*.14: es¡˝Ÿ¶ ã¢&é &√HêsY‡ &˚15: es¡˝Ÿ¶ m\¶sY nuŸj·T÷dt ny˚sYHÓdt &˚ X¯ã›+17: es¡˝Ÿ¶ &˚ ≥T ø£+u≤{Ÿ &Ódü]º|òæπøwüHé n+&é Á&Ü{Ÿ20: es¡˝Ÿ¶ ¬s|òüP´J &˚ X¯ã›+23: j·TTHÓ’f…&é H˚wüHé‡ |ü_¢ø˘ düØ«dt &˚ ìX¯Ùã›+23: Ç+≥πsïwüq˝Ÿ $&√dt &˚ >∑T+&Ó˝À¢ ìÁ<äb˛sTT25: &˚ Ä|òt ~ d”ù|òs¡sY n<äTqT#·÷dæ / uÛÑ÷$Tì ã<ä›\T ø=fÒº26: Ç+≥πsïwüq˝Ÿ &˚ m¬>’HÓdtº Á&É>¥ nuŸj·T÷dt X¯ã›+ #˚dæ / yÓTs¡T|ü⁄ <ë&ç‘√26: jT· THf’Ó &… é Hw˚ Hü ‡é Ç+≥sπ ïwqü ˝Ÿ &˚ ÇHé dbü ˛sºY Ä|tò $øyºÏ Té ‡ ˇø£ÿkÕ] ù|*+~ yÓ+≥H˚ ìX¯Ùã›+ Ä|òt {≤s¡ÃsY X¯u≤›\qT ìùw~+∫+~ ˇø£ÿ sêÁwüº >∑T+&˚ø±<äTp˝…’ HÓ\˝À <˚X¯+ >∑T+&Ó˝À mø£ÿ&ÜeTTK´yÓTÆq s√E\T X¯u≤›\T ìÁ<äb˛e<ä›ì #·≥º+ C≤Ø #˚dæ+~1: &Üø£ºsY &˚ &Ü$T{Ÿ! ø£<∏ä n&ɶ+ ‹]–+~ (uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À) Ç|ü&ÉT ìÁ<äb˛ì X¯u≤›\T ø£˝≤\ >∑T+&Ó˝À¢ <ä÷]5: dVü ≤ü ø±s¡ d+ü |÷üò \ X¯u≤›\T VüQ+ø£]düTÔqïsTT n+‘·sê®rj·T |òüT]®+#˚ |æ&ÉT >=+‘·T\e⁄‘·TqïsTT ~H√‘·‡e+ (p˝…’˝À yÓTT<ä{Ï X¯ìyês¡+) ` eT#·Ã Á|üuÛ≤ø£sY, eTT+u…’11. Á|ü|ü+#· »HêuÛ≤ ~H√‘·‡e+ pHé `201418: HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ n+‘·sê®rj·T ~H√‘·‡e+28: es¡˝Ÿ¶ ôV≤|üf…Æ{Ïdt &˚29: zÄsYmdt &˚30: Ç+≥πsïwüq˝Ÿ &˚ Ä|òt Áô|ò+&éwæ|t 6

dü+bÕ<äø°j·T+ ùd<ë´ìøÏ kÕj·T+ #˚<ë›+ uÛ≤s¡rj·T Ä]úø£ e´edüú≈£î H˚{Ïø° e´ekÕj·Ty˚T eT÷˝≤<Ûës¡+>± ñ+~. mH√ï ø√≥¢eT+~ Á>±e÷\qT e~* |ü≥ºD≤˝À¢ ìedædüTÔqï|üŒ{Ïø° yê] Ä]úø£ eT÷˝≤\T H˚{Ïø°|˝ü ˝¢… ÀH¢ ˚ ñHêïsTT. eTs¬ H√ï ø√≥¢ eT+~ |˝ü ˝¢… À¢ e´ekÕj÷· Hï˚ qeTTàø=ì ‘e· T J$‘ê\qTø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T e´ekÕj·÷ìøÏ eT]+‘·ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«*‡q nedüs¡+ ñ+~. ‘\Ó +>±D˝À ÇHï˚ fió¯ fl>± kÕìú øπ ‘s· ¡ bÕ\øe£ sê\Z ÁbÕã\´+ ø=qkÕ–+~. Ç|⁄üŒ&TÉÁ|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @s¡Œ&ç Çø£ÿ&ç Hêj·T≈£î\‘√ Á|ü»\T mqTï≈£îqï Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç+~.ø£˙dü+ á Á|üuÛÑT‘·«yÓTÆHê ùd<ë´ìøÏ kÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq Á|üD≤[ø£\‘√eTT+<äT≈£î sêyê*. ‘Ó\+>±D˝À q<äT\T m+‘·>± Á|üeVæ≤düTÔqï|üŒ{Ïø°, $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\¢qB»˝≤\qT bı+<ä&É+ ø£wüºkÕ<Ûä´+>± e÷]+~. qB»˝≤\qT bı+<˚ Á|üj·T‘êï\Tø=qkÕ–dü÷ÔH˚, Á>±e÷˝À¢ >=\TdüT≈£≥Tº #Ós¡Te⁄\ e´edüúqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷*. ÇH˚ïfi¯flìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± Á>±e÷˝À¢ #Ós¡Te⁄\T |üP&çø£‘√ ì+&çb˛j·÷sTT. #Ós¡Te⁄ ø£≥º\Tã\V≤” qeTj÷· ´sTT. ˇø£ #sÓ T¡ e⁄ ì+&‘ç ,˚ n+<Tä ˝Àì ˙fió¯ fl eTs√ #sÓ T¡ e⁄≈î£ yfiÓ fl‚ <ësT¡ \TeT÷düT≈£îb˛j·÷sTT. #Ós¡Te⁄\T ø£u≤® nj·÷´sTT. #Ós¡Te⁄ eT<Ûä´˝À ôd’‘·+ ÄÁø£eTD\T#√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. eTs√y|’Ó ⁄ü q s¬ ‘’ T· \≈î£ ñ∫‘· $<Tä ´‘Y ÇHêïfió¯ fl>± ˇø£ Á|Vü ≤ü dqü +>±H˚ $T–*+~.ø£¬s+≥T m|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+<√ ‘Ó*j·T<äT. m|ü⁄Œ&ÉT b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·T<äT. ˝À&é ô|]–Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡T¢ ù|\T‘·THêïsTT. yê{Ï eTs¡eTà‘·T\≈£î ~≈£îÿ˝Ò<äT. e´ekÕjT· s+¡ >±ìøÏ n‘´· +‘· ÁbÕ<ëÛ q´+ Ç∫à á s¬ +&TÉ n+XÊ\qT |]ü wÿü ]ùdÔ‘·|üŒ eTT+<äT>± Á>±e÷˝À¢ ùd<ë´ìøÏ ˇø£ |ü⁄Hê~ n+≥÷ @s¡Œ&É<äT. Ä ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü|]ü wÿü ]+#ê*‡q deü Td´ü \T eTs¬ H√ï ñHêïsTT. s¬ ‘’ T· \≈î£ nedsü y¡ TÓ qÆ $‘HÔ· ê\T, msT¡ e⁄\T,|ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\T ˝≤+{Ï yê{Ïì düø±\+˝À düÁø£eT+>± n+~+#ê*. yê{Ï˝À¢ ø£©Ô\qTìs√~+Û #ê*. ø©£ \Ô ≈î£ u≤<TäÛ ´˝q’… yê]ô|’ ø]£ qƒ #s· ´¡ \T rdTü ø√yê*. n~øÛ ±sj¡ T· +Á‘ê>±ìïá $wüj·T+˝À nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+#ê*. ¬s’‘·T\≈£î ˝≤uÛÑkÕ{Ï <Ûäs¡ n+~+#˚+<äT≈£î mH√ï ø£$TwüqT¢ mH√ï dü÷#·q\T#˚XÊsTT. Ä ìy˚~ø£\˙ï <äTeTTà>=≥Tº≈£îb˛j·÷sTT. yê{Ï <äTeTTà <äT*|æ Ä dü÷#·q\qTneT\T #˚j·÷*. kÕúìø£+>± ¬s’‘·Tdü+|òü÷\T ‘·eT nedüsê\qT kÕúìø£ n~Ûø±s¡j·T+Á‘ê+>∑+, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯SÔ ñ<ä´$T+#ê*. á $wüj·T+˝ÀÁ|üC≤dü+|òü÷\T yê{ÏøÏ düVü≤ø£]+#ê*. ¬s’‘·T u≤>∑T+fÒH˚ sêÁwüº+ u≤>∑T+≥T+~ nH˚$wüj·÷ìï >∑T]Ô+∫ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± #·s¡´\T rdüTø√yê*.pH-é 2014 (j·T+. y˚<ä≈£îe÷sY) m&ç≥sY 7

b˛sê≥+ Ä~yêdüT\qT s¡øÏå<ë›+b˛\esêìï n&ÉT¶≈£î+<ë+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄q]«uÛÑ»q #·≥º+, 2014 ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ‘\Ó +>±D sêÁwºü @sêŒ≥T≈î£ b˛\es+¡ ÁbÕC≈… î£ ≈º î£ eTT&ôç|≥&º +É n+fÒ ªuÀ&ç>∑T+&ÉT≈£î, yÓ÷ø±\T≈£î eTT&çô|≥º&Éy˚Tµne⁄‘·+<äìdüTBs¡È Á|üC≤b˛sê≥+ e\q ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T »]–+~. ‘*Ó dHæ ê, ø±+Á>¬ dt bÕØ,º ;C|Ò ” ÇsT¡ |øü ±å \T á ÁbÕC≈… î£ qº T deü T]+ú ∫á Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄q]«uÛÑ»q #·≥º+, 2014˝À ôdø£åHé 93 <ë«sê Ä~yêdüT\≈£î rs¡ì nHê´j·T+ #˚XÊsTT. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T nHê´b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº>± >∑T]Ôdü÷Ô á ôdø£åHéqT jT· + #d˚ Tü HÔ êï, b˛\es+¡ ÁbÕC≈… î£ ≈º î£ e´‹sπ ø+£ >± ‘\Ó +>±D ø±+Á>¬s¡÷bı+~+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· ìsê«dæ‘· bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ]Vü≤_*fÒwüHé   dt bÕغ ø±ì, ‘Ó\+>±D ;CÒ|” ø±ì ÄK]øÏ ‘Ó\+>±D sêÁwüº]ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ #·≥º+ 2013\T ≈£L&Ü Á|üC≤b˛sê{≤\ <ë«sê d$ü T‹ ø±ì, _\T≈¢ î£ eT<‘›ä T· ì∫Ãq jT· ÷|@” u≤Û >k∑ Õ«eT´ |øü ±å \[email protected]¡Œ&çHê, á #·≥º+˝Àì $$<Ûä ôdø£åq¢ <ë«sê b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº˝À b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT e´‹πsøÏdü÷Ô dües¡D\T ÁbÕ‹bÕ~+#ê\ìeTTì–b˛‘·Tqï Ä~yêdüT\≈£î s¡ø£åD ø£*ŒdüTÔqïeTH˚ πø+Á<ä, sêÁwüº ø√s˝¡ <Ò Tä .á bÕØ\º ˙ï ‘\Ó +>±D sêÁw+ºü @sŒ¡ &‘ç ˚ ‘e· T≈î£ n~øÛ ±s+¡Á|üuÛÑT‘ê«\ e÷≥\T ˇø£ uÛÑ÷≥ø£+. <ä≈£îÿ‘·T+<äì uÛ≤$+#êsTT ‘·|üŒ, Ä~yêdüT\ Á|üjÓ÷»Hê\ >∑÷]à >±ì, Çø£ >√<ëe] |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·+˝Àì ¬s’‘·T\, Á|ü»\ 10õ˝≤¢\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T á #·≥º+ kÕ>∑T, ‘ê>∑T ˙s¡T <=]πø Á|üjÓ÷»Hê\qT ø±ì Ä˝À∫+#·˝Ò<äT.<ë«sê »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ #Ó|ü⁄‘·TH˚ eTs√yÓ’|ü⁄ KeTà+ õ˝≤¢˝Àì Ä˝À∫+∫Hê á ÁbÕC…≈£îº≈£î n&ÉT¶#Ó|üŒ˝Ò<äT. á ÁbÕC…≈£îº ø£≥º&É+b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝…’q ã÷s¡Z+bÕ&ÉT, ÄX¯sêe⁄ù|≥, <ë«sê >√<ëe] ÁbÕ+‘· ¬s’‘ê+>±ìøÏ kÕ>∑T˙s¡T, ‘ê>∑T˙s¡T <=]πø<äeTàù|≥, y˚˝Òs¡TbÕ&ÉT, ≈£î≈£îÿq÷s¡T, ≈£Lqes¡+, $ÄsY |ü⁄s¡+, neø±XÊìøÏ XÊX¯«‘·+>± n&ÉT¶ø£≥º y˚XÊs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î∫+‘÷· sT¡ , uÁÑÛ<#ä \· + eT+&˝É ≤\T Ä+Á<ÁäÛ|<ü X˚ Ÿ≈î£ ø¬ {≤sTTd÷ü Ô øπ e\+ nqTeT‹ Çe«&É+ <ë«sê‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>∑, Ä~yêdüT\ Á|üjÓ÷ã÷s+Z¡ bÕ&TÉ ˝À ÄsT¡ Á>±e÷\T, uÁÑÛ <#ä \· + eT+&\É +˝À uÁÑÛ <ë#\· + »Hê\qT XÊX«¯ ‘+· >± Ä+Á<ÁäÛ |<ü X˚ Ÿ ˝Àì s¬ +&TÉ qïs¡ õ˝≤\¢ Á|»ü \,Á>±eT+ ‘\Ó +>±D≈î£ øπ {≤sTT+#êsT¡ . n˝≤>π b˛\es+¡ ÁbÕC≈… î£ qº T ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\, >∑T‘·Ôô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î ø£≥ºô|{≤ºs¡T.‘\Ó +>±D sêÁwºü @sêŒ≥T≈î£ eTT&ôç|{+ºÏ ~. yTÓ T<{ä qÏ T+&ç á ÁbÕC≈… î£ º|ü≥¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n‘·´+‘· Ä<äs¡D #·÷ô|&ÉT‘·Tqï~. <˚X¯+˝À Á||ü +ü #+· ˝ÀqT, u≤Û s‘¡ <· X˚ +¯ ˝ÀqT @ sêÁw+ºü @sŒ¡ &TÉ ‘T· qï|⁄üŒ&TÉmø£ÿ&É ≈£L&Ü Ç+‘· ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À <ë<ë|ü⁄ eT÷&=+<ä\ q\uÛ…’ ≈L£ &Ü Ç+‘e· T+~ Ä~yêdTü \ Á|jü ÷Ó »Hê\T ‘êø≥£ Tº ô|≥㺠&˝É <Ò Tä .Á>±e÷\qT eTT+∫ <ë<ë|ü⁄ 2,75,000 eT+~ Á|ü»\qT Ä~yêdüT\ X¯yê\MT<ä ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. áìsê«d‘æ T· \qT #d˚ æ @ ÁbÕC≈… î£ º ≈L£ &Ü ì]à+#˝· <Ò Tä .ˇøÿ£ ‘\Ó +>±D <˚XÊìπø eT÷\yêdüT˝…’q Ä~ yêdüT\ dü+πøåe÷ìï ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿq˝ÀH˚ 1,95,357 Ä~yêdæ »HêuÛ≤qT ìsê«dæ‘·T\qT #˚dü÷Ô, ø±+Á¬>dt, _C…|æ ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yê]ì düs¡« HêX¯q+<ë<ë|⁄ü \øqå£ ïs¡ ôV≤ø±sº ê¢ n≥$ u÷ÑÛ $Tì eTT+∫yd˚ ÷ü ,Ô Ä~yêdTü \ #˚ùd Á|üj·T‘·ï+˝À nÁ>∑uÛ≤>±q ì\ã&ܶsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±Vü≤≈£îÿ\ #·{≤º\qT, n≥$ #·{≤º\qT, ù|kÕ #·{≤ºìï, |üsê´es¡D, á ÁbÕC…≈£îºqT #·≥º+˝À #˚sêÃsTT. Ç|üŒ{Ïπø <˚X¯+˝À @ sêÁwüºeq´eTè>∑ dü+s¡ø£åD #·{≤º\ìï+{Ïì ≈£L&Ü ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ á b˛sê≥+ ˝À ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D˝À »]–q+‘· ÁbÕD qwüº+ÁbÕC…≈£îºqT ø£fÒº+<äT≈£î rÁe+>± Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï~. »s¡T>∑˝Ò<äT. <ë<ë|ü⁄ 1500eT+~ ‘Ó\+>±D j·TTer, j·TTe≈£î\T eTs¡DÏ+#ês¡T. H˚&ÉT Ä~yêdüT\qT HêX¯q+ #˚dü÷Ô @s¡Œ&ÉT‘·Tqï á sêÁwüº+ πøe\+ n~Ûø±s¡+ ø=s¡≈£î sê»ø°j·T bÕ Ø\º ≈î£ ñ|jü ÷Ó >|∑ &ü TÉ ‘T· +~. »˝Ÿ-»+–˝Ÿ-»$THé ô|’ Ä~yêdTü \≈î£ , –]»qT\≈î£ n~øÛ ±s+¡ ø=s≈¡ î£ b˛sê&çq Ä~yêdæ Ms¡T˝…’q sê+J >√+&ÉT, ø=eTs+¡ ;+Û \ d÷ü Œ]¤ ‘Ô √ ‘\Ó +>±D Á|»ü \+<]ä øÏ ˙fi¯ófl, ì<ÛäT\T, eqs¡T\T, ñ<√´>±\T <äø±ÿ\ì ‘\Ó +>±D sêÁw+ºü ø=s≈¡ î£ Çìï s√E\T b˛sê&Ü+. ø±ì n$ @$T <øä ÿ£ ≈î£ +&Ü Ä~yêdTü \ Xy¯ ê\MT<ä8 pHé `2014

b˛sê≥[email protected]¡Œ&ÉT‘·Tqï á sêÁwüº+˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ Ä~yêdæ ÁbÕC…≈£îº n<∏ë]{° @sêŒ≥Tdüe÷C≤ìøÏ rs¡ì nHê´j·T+ á ÁbÕC…≈£îº <ë«sê»s¡T>∑T‘·Tqï~. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ Ç≥T ‘Ó\+>±D≈£î, n≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£L XÊ|üy˚Tqì »\eqs¡T\ ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêï, \ø£å˝≤~ eT+~ –]»qT\T b˛\es+¡ ÁbÕC≈… î£ ≈º î£ e´‹sπ ø+£ >± >‘∑ +· qT+&ç ìsê«d‘æ T· \T ne⁄‘êsì¡ kÕe÷õø£ ø±s´¡ øs£ \Ô¡ T Ä+<√fiq¯ e´ø+Ô£ #d˚ Tü HÔ êï øπ +Á<äb˛sê&TÉ ‘T· qï u≤Û ekÕ«s÷¡ |´ü >\∑ d+ü |÷üò \ìï, ◊ø´£ Á|uü TÑÛ ‘«· + e÷Á‘+· yTÓ T+&>ç ± b˛\es+¡ ÁbÕC≈… î£ ≈º î£ yT˚ 1q Äy÷Ó <+ä ‘*Ó |+æ ~.ø±s¡´#·s¡D dü$T‹\˙ï (C…mdæ \˙ï), $<ë´]ú, Ç+<äT˝Àì eTTU≤´+XÊ\T:j·TTe»q, ø±]àø£, ø£s¡¸ø£, <ä[‘· Ä~yêdæ P b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT oÁ|òüT>∑‹q |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ªb˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºdü+|òü÷\˙ï @ø£yÓTÆ á ÁbÕC…≈£îºqT n&ÉT¶ø√e*‡q#ê]Á‘·ø£ ø£s¡Ôe´+ eTq n+<ä] ô|’q ñqï~. n<∏ë]{°µ @sêŒ≥T. πø+Á<ä »\eqs¡T\ XÊK ø±s¡´<ä]Ù BìøÏ #Ó’sY|üs¡‡Hé.$düÔè‘·yÓTÆq, ñ<Ûäè‘·yÓTÆq Á|üC≤b˛sê{≤\ ˇ‹Ô&çøÏ P Ä+Á<ÁäÛ |<ü X˚ Ÿ |⁄ü qseY ´edøú” s£ D¡ #≥· +º ` 2014 ˝Àì ôdøHå£ é 90 Á|øü ±s+¡‘£˝§–Z Äj·÷ Á|üuÛÑT‘ê«\T á <˚X¯+˝À mH√ï#·{≤º\˝À ñqï <äTsêàsêZ\qT ‘=*–+#êsTT. á n<∏ë]{° @sêŒ≥e⁄‘·T+~.n<˚$<Ûä+>± sêuÀj˚T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ b˛\es¡+ P |üHÓï+&ÉT eT+~ düuÛÑT´\T ñ+&˚ á n<∏ë]{°øÏ d”áz #Ó’s¡àHé>± e´eÁbÕC…≈£îº≈£î dü+ã+~Û+∫q ôdø£åHéqT‘=\–+#+˚ ‘e· s≈¡ î£ eTq+ #ù˚d eTV≤ü ‘sÔ· ¡ b˛sê≥+ Vü≤]kÕÔs¡T. n<äq|ü⁄ ø±s¡´<ä]Ù ôVA<ë d”áz≈£î ñ+≥T+~. πø+Á<äø=qkÕ>±*. n≥TyÓ’|ü⁄ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘·«+ ˝Àì ôV≤&é Ä|òt ~ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ≈£î ñ+&˚ n~Ûø±sê\T áX¯≈£îÔ\ìï+{Ï˙ @ø£+ #˚j·÷*‡q ‘·s¡TD+ dá” z≈î£ ñ+{≤sTT. n<ë∏ ]{° dá” z ø˙£ d+ü eT÷&fi˚ fl¯ bÕ≥T á |<ü $ä ˝ÀÄdüqïyÓTÆ+~. á ‘·s¡TD+˝À yÓTT<ä{Ï qT+&ç ø=qkÕπ>˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+~.b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î e´‹πsø£+>± ‘·q X¯øÏÔ y˚Ts¡≈£î P á n<∏ë]{°˝À ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\≈£î #Ó+~q ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊKb˛sê≥+ #d˚ qæ ‘\Ó +>±D ◊ø´£ ø±s´¡ #s· D¡ ø$£ T{,° eTTK´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡T.<ëì ndæÔ‘·«+˝À e∫Ãq ‘Ó\+>±D C…md”\ düeT P ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\ qT+∫ uÛÑ÷ ùdø£s¡D ` |ü⁄qsêyêdü $uÛ≤>±ìøÏq«j·T ø£$T{°, BìøÏ eTs√ s¡÷|üyÓTÆq ‘Ó\+>±D #Ó+~q ÇHé#Ûê]® ø£$TwüqsY\T düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡T.Á|üC≤Á|òü+{Ÿ eTs√kÕ] Ä~yêdæ, ‘Ó\+>±D Á|üC≤ P &Ü´+ Ádüºø£ÃsY, $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô bÕ¢+≥T, ¬øHê˝Ÿ ìsêàD≤\≈£î dü+ã+~Û+∫e´‹sπ øy£ TÓ qÆ á ÁbÕC≈… î£ qº T n&TÉ ≈¶ î£ H+˚ <Tä ≈î£ sêõ˝ìÒ ÇsT¡ sêÁcÕ\º qT+∫ eTT>T∑ sZ T¡ #=|⁄üŒq N|tò Ç+õ˙sT¡ d¢ uü TÑÛ ´\T>± ñ+{≤sT¡ .b˛sê{≤ìøÏ nìï d+ü |÷üò \qT, e´≈î£ \Ô qT, X≈¯ î£ \Ô qT P á ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ Ks¡TÃ#˚ùd ì<ÛäT\ $esê\ìï+{Ï˙ ø£+Áb˛º\sY n+&éøÏ+~ kÕúsTTqT+&ç ô|’ kÕúsTT es¡≈£î ø£\T|ü⁄ø=ì Ä&ç≥sY »qs¡˝Ÿ Ä&ç{Ÿ #˚kÕÔs¡T. á $esê\qT nøö+f…+{Ÿ‡ »qs¡˝Ÿ≈£îˇø£ $dèÔü ‘· Á|Cü ≤b˛sê{≤ìï ì]à+#+˚ <Tä ≈î£ dqü ï<+∆ä |ü+|ü⁄‘ês¡T. ∫es¡≈£î n$ yê]¸ø£ ìy˚~ø£˝À #√≥T #˚düT≈£î+{≤sTT.ne⁄‘·Tqï~. á ◊ø£´ ø±s¡´#·s¡D˝À b˛\es¡+ P πø+Á<ä »\ Ç+õ˙]+>¥ (Á>∑÷|t `m) ≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T N|òt Ç+õ˙s¡¢qTÁbÕC≈… î£ qº T e´‹sπ ø+Ï #˚ Á|‹ü e´ø,ÔÏ Xø¯ ,ÔÏ d+ü |÷üò \˙ï á ÁbÕC≈… î£ º bÕì¢ +>,¥ &Cç H’… é $u≤Û >±ìøÏ duü ´ÑÛ ø±s´¡ <sä T¡ Ù\T>± ìjT· $TkÕsÔ T¡ [email protected]ø£yÓTÆ á <äTsêàs¡Z ÁbÕC…≈£îºqT n&ÉT¶≈£îH˚ es¡≈£î n<qä +>± øπ +Á<ä |eü sY Ç+õ˙]+>¥ (Á>÷∑ |t `m dì” jT· sY n&àç ì Áùd{º yÏ éb˛sê&Ü*‡+~>± ‘Ó\+>±D düeTdüÔ Á|üC≤˙ø±ìï Áπ>&é) ≈£î #Ó+~q ˇø£ N|òt Ç+õ˙sY n<∏ë]{°˝À düuÛÑT´&ç>± ñ+{≤s¡T.‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ ø√s¡T‘√+~. ◊ø£´ P ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+, |üs¡´y˚ø£åD‘√ bÕ≥T eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á>±e÷\qTø±s´¡ #s· D¡ ≈î£ ~>T∑ <ë+, Ä~yêdTü \qT HêXq¯ + #ù˚d U≤∞ #˚sTT+#·&É+, |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#·&É+, |üsê´es¡D n≥M XÊK\ÁbÕC≈… î£ qº T ì]à+#+˚ <Tä ≈î£ Ä+Á<ÁäÛ |<ü X˚ Ÿ |⁄üq]«u»ÑÛ q qT+∫ nqTeT‘T· \T bı+<&ä +É , bısT¡ >T∑ sêÁcÕ˝º q’… ˇ&cç Õ, #r· dÔ >t &∑ \éÛ ‘√#·≥º+ 2014˝À s¡÷bı+~+∫q ôdø£åHé 93qT ñqï $yê<ë\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e&É+ ‘·~‘·sê\qT Ç~ #·÷düTÔ+~.‘=*–+#˚+‘· es¡≈£î nìï s¡ø±˝…’q eT&ÉeT ‹|üŒì P s¡÷. 16,010.45 ø√≥¢ e´j·T+‘√ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+b˛sê{≤\T #˚<ë›eT+≥÷ á b˛sê≥+˝À n+‘ê P 90 XÊ‘·+ ì<ÛäT\qT düeT≈£Ls¡ÃqTqï πø+Á<ä+ø£*dæ sêe*‡+~>± |æ\T|æìdüTÔqï~. P 2005`06˝À ÁbÕC≈… î£ º n+#H· ê e´jT· + s÷¡ . 10,151.04 ø√≥T¢ ø±>±, 2010`11 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ n+#·Hê e´j·T+ s¡÷. &eç ÷+&:é \ø˝å£ ≤~ Ä~yêdTü \qT deü T÷\+>± 16,010.45 ø√≥T¢. ‘êC≤ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ Ç~ eT]+‘· ô|s¡>∑>∑\<äT.HêX¯q+ #˚dü÷Ô, >√<ëe] |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘· P á ÁbÕC…≈£îº e\¢ 2.91 \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡T¢ kÕ>∑T˝ÀøÏ ekÕÔsTT.Á|ü»\≈£î kÕ>∑T, ‘ê>∑T˙s¡T <=s¡ø£≈£î+&Ü #˚ùd P düTe÷s¡T>± 960 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+~.b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷*. P $XÊK|ü≥ï+ q>∑sêìøÏ düTe÷s¡T 23.44 {°m+d”\ ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü M\e⁄‘·T+~. ` <äø£ÿHé q÷´dt P düTe÷s¡T 80 {°m+d”\ »˝≤\qT ø£ècÕí uÒdæHé˝ÀøÏ |ü+|æ+#·&É+ <ä 9 pH-é 2014

e÷s¡TŒ ø√dü+¬s+&ÉT uÛ≤wü\T...¬s+&ÉT sêÁcÕº\T ‘Ó\T>∑T ‘Ó>∑T\T e~*+#·T≈£î+<ë+... b˛sTT+~. n+<äTπø ‘Ó\T>∑T ‘Ó>∑T\TqT e~*+#·Tø=ì ‘Ó\+>±D ‘Ó\+>±D uÛ≤wüqT ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+ uÛ≤wü>± eTq uÛ≤wüqT ‹]– e´eVü‰s¡+ ˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê*‡q eT÷˝≤\qT eT]Ãb˛sTTq eT÷&ÉT ‘·sê\T nedüs¡+ @s¡Œ&ç+~. ˇø£ C≤‹ì deü T÷\+>± ‘T· ~eTT{+ºÏ #+˚ <Tä ≈î£ ø=ìï <Xä Êu≤\›ÁøÏ‘·+ <ëø± ≈£L&Ü }#·ø√‘·qT ˇø£ Äj·TT<Ûä+>± #˚düT≈£îqï ñ Äs¡T <äXÊu≤›\ b˛sê≥+ nq+‘·s¡+ m≥ºπø\≈£î ‘Ó\+>±D<ä+‘ê\T ñHêïsTT. HêJ\T j·T÷<äT\qT }#·ø√‘· ø√j·T&Üìï Á|‘ü ´˚ ø£ sêÁw+ºü @sŒ¡ &+ç ~. ‘\Ó T>T∑ u≤Û wü ˇøf£ Ò nì, ‘\Ó T>T∑ yês+¡ ‘êBìøÏ ñ<ëV≤ü sD¡ >± #|Ó Œü e#T· Ã. <ëìï JH√ôd&’ >é ± e´eV≤ü ]+#êsT¡ . ˇø£fÒ nì düTe÷s¡T>± Äs¡T <äXÊu≤›\T>± »]–q Á|ü#êsêìøϪÄ<TäÛ ìø£ Á|Cü ≤ kÕ«eT´+µ Á|yü X˚ +¯ nq+‘s· +¡ n~ ø±kÕÔ ª&yÓ ÷Ó ôd&’ µé >± ì»yTÓ qÆ |⁄ü Hê~ ˝<Ò ìä B+‘√ ‘*˚ b˛sTT+~. s¬ +&TÉ u≤Û w\ü T`s¬ +&TÉe÷]+~. n+fÒ ªÁ|üC≤kÕ«$Tø£+µ>± ˇø£ C≤‹ì ‘·T<äeTT{Ϻ+#·&É+. sêÁcÕ\º T nH˚ u≤Û eq ‘sÓ ô¡|ø’ Ï e∫Ã+~. s¬ +&TÉ sêÁcÕ\º T>± $&bç ˛sTT Ábıô|òdüsY ÄsY.C…. s¡TyÓT˝Ÿ ‘=*>± á |ü<ëìï $ìjÓ÷–+ Hê, ¬s+&ÉT uÛ≤wü\T>± $&çb˛sTTHê Á|ü»\ eT<Ûä´ e#˚à $uÛÑ»q @B#êsT¡ . ˇø£ d+ü dÿü è‹, u≤Û w,ü C≤rjT· u≤Û yê\T, eT‘+· , Ä]øú £ |sü y¡ TÓ qÆ ñ+&É<äT. n+‘ê uÛ≤s¡rj·TT\T>± ø£*dæ ñ+&Ée#·TÃ.ñìøÏ ˝≤+{Ï yê{ìÏ ∫qÛ ï_qÛ ï+ #j˚ T· &+É ≈L£ &Ü &yÓ ÷Ó ôd&’ é $dèü ‘Ô êsú¡|ü]~Û˝ÀøÏ edüTÔ+~. ˇø£ C≤‹øÏ #Ó+~q yê] e´øÏÔ>∑‘· uÛÑÁ<ä‘·, ñeTà&ç sêÁwüº+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ˇ&çcÕkÕ«‘·+Á‘·´+, Äs√>∑´+, Ä‘·à>ös¡e+ ˝≤+{Ï yê{ÏøÏ bÕ\ø£esêZ\T e+{Ï sêÁcÕº\‘√ ñqï≥T e+{Ï ùdïVü≤|üPs¡«ø£ dü+ã+<Ûë\T Çø£ô|’uÛÑ+>∑+ ø£*–+#·&É+ Bì˝À eTTU≤´X¯+. á $<Ûëq+˝À Ä C≤‹øÏ ‘\Ó +>±D, Ä+Á<ÁäÛ|<ü X˚ Ÿ sêÁcÕ\º eT<´äÛ ≈L£ &Ü ø=qkÕ>±\ì Ä•<ë+› .#+Ó ~q e´≈î£ \Ô qT V≤ü ‘e· ÷sá &+É >±≈î£ +&Ü yê] u≤Û wqü T, d+ü dÿü è‹ì bıs¡T>∑T sêÁcÕº\‘√ ∫qïbÕ{Ï dü]Vü≤<äT› $yê<ë\T, qB »˝≤\‘·T<äeTT{ϺkÕÔs¡T. ‘·<ë«sê Ä C≤‹øÏ #Ó+~q yês¡T ‘·eT kı+‘· $yê<ë\T düs¡«kÕ<Ûës¡D+. kÕeTs¡dü´|üPs¡«ø£ <Û√s¡DÏ‘√ Äj·÷u≤Û w,ü d+ü dÿü è‹ì eT]Ãb˛sTT eTs√ C≤‹ì nqTø]£ +#,˚ nqTd]ü +#˚ düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_Û+#ê\ì ø√s¡T≈£î+<ë+.|ü]dæú‹øÏ HÓ{Ϻy˚j·Tã&ÉT‘ês¡T. õH√ôd’&é (ˇø£ C≤‹øÏ #Ó+~q yê]ì düeT÷\+>± }#·ø√‘· ø£qï&É, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü\T ¬s+&É÷ |üPs¡«ø£qï&É uÛ≤wü≈£î #Ó+~ø√j·T&É+) H˚{Ï ø±\+˝À ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´+ ø±<äT ø±ã{Ϻ, ˇø£ uÛ≤wü q$. |üPs¡« ø£qï&É uÛ≤wü qT+∫ ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü y˚s¡T |ü&˚+<äT≈£îe÷{≤¢&˚ yê]ì, ˇø£ dü+düÿè‹øÏ #Ó+~q yê]ì yê] eT÷˝≤\≈£î <ë<ë|ü⁄ [email protected]fi¯ó¢ |ü{Ϻ+<äì uÛ≤cÕ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\ n+#·Hê. á<ä÷s¡+ #˚j·T&É+ ne\+_düTÔHêïs¡T. ìC≤ìøÏ á dæ<ë∆+‘·+ ≈£L&Ü n<TäÛ Hê‘q· deü ÷#ês¡ $|e¢ü jT· T>+∑ ˝À á e÷sT¡ Œ kÕ~+Û #+˚ <Tä ≈î£ø=‘·Ô<˚MT ø±<äT. 1944˝ÀH˚ ÄÁø£$T‘· j·T÷s¡|t˝À nø£åsêC≤´\ ◊<˚fi¯ófl #ê\qï~ H˚{Ï ‘·s¡+ uÛ≤eq. ¬s+&ÉT $_Ûqï dü+düÿè‘·T\qTbÕ\q dü+<äs¡“¤+>± sêô|ò˝Ÿ ˝…yéTøÏHé á uÛ≤eq Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. ã\V”≤qyÓTÆq uÛ≤cÕã+<Ûä+ ì\u…≥º˝Ò<äqï~ ì]«yê<ä+>± s¡TEyÓ’+ ‘Ó\+>±D C≤‹ $wüj·T+˝Àq÷ Ç˝≤π> »]–+~. ‘Ó\T>∑T ~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ä ã\V”≤qyÓTÆq uÛ≤cÕã+<Ûëìï ≈£L&Ü ‘Ó>∑<Ó+C≤‹ ù|]≥ ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü ù|]≥ ‘Ó\+>±D uÛ≤wü, dü+düÿè‹ì |ü⁄\T #˚düTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T {Ï`ñ<ä´eTø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.‘·T<äeTT{Ϻ+#ês¡T. eT÷&ÉT ‘·sê\ yês¡T H˚&ÉT ‘Ó\+>±D uÛ≤wü,dü+düÿè‹øÏ <ä÷s¡yÓTÆb˛j·÷s¡T. #·<äTe⁄ ù|]≥, kÕVæ≤‘·´+ ù|]≥, eTÁ] #Ó≥Tº øÏ+<ä Ç‘·s¡ yÓTTø£ÿ\T m<ä>∑˝Òe⁄. uÛ≤wü $wüj·T+$$<Ûä Á|ü#ês¡, Á|ükÕs¡, $H√<ä e÷<Ûä´e÷\ ù|]≥ ‘Ó\+>±D uÛ≤wü, ˝Àq÷ n+‘˚. Ç+^¢wüß uÛ≤cÕ~Û|ü‘·´+ ˇø£ #√≥ ñ+fÒ, eTs√ uÛ≤wüdü+düÿè‹ì düs¡«HêX¯q+ #˚XÊs¡T. n<äèwüº+ ø=B› ‘Ó\+>±D e÷s¡T Ä~Û|ü‘·´+ eTs√ #√≥ ñ+~. á $<ÛäyÓTÆq Ä~Û|ü‘·´ uÛ≤eq\ qTeT÷\ |˝ü ˝¢… À¢ ‘\Ó +>±D u≤Û w,ü d+ü dÿü è‹ H{˚ øÏ ° dJü e+>± ñHêïsTT. M&ÉHê&ç Á|üC≤kÕ«$Tø£ Ä˝À#·q\‘√ nìï uÛ≤wü\≈£L düeTÁbÕ<Ûë ‘\Ó +>±D sêÁcÕìº ï |⁄üqsY ì]à+#T· ≈î£ qï $<+äÛ >±H˚ ‘\Ó +>±D q´+ Çyê«*‡q nedüs¡+ ñ+~. Ä <äèw溑√ #·÷ùdÔ ‘Ó\+>±D uÛ≤wüC≤‹ |ü⁄qsY ìsêàD+ ≈£L&Ü »s¡>±*‡ ñ+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü qT+∫ y˚s¡T |ü&ç eè~∆ #Ó+<ä&Üìï düVü≤è<äj·T+ ‘√‘Ó\+>±D uÛ≤wü, dü+düÿè‹ì ø±bÕ&ÉTø√e&Üìï ñ<ä´eTkÕúsTT˝À kÕ«>∑‹+#·e#·TÃ.#˚|ü{≤º*. ìC≤ìøÏ n#·Ã‘Ó\T>∑T uÛ≤wü ‘Ó\+>±D kı+‘·yÓTÆq|üŒ{Ïø°, ‘Ó\+>±D uÛ≤wü m+<äTø√dü+?Ä+Á<Ûä uÛ≤wü <ëìï ø£u≤® #˚ùddæ+~. Ä+Á<Ûä uÛ≤wü ø±kÕÔ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü>± e÷]b˛sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D uÛ≤wüqT ‘Ó\+>±D Á|üC≤˙ø£+ düTe÷s¡T <äXÊu≤›\T>± d”e÷+Á<Ûä‘Ó\T>∑T uÛ≤wü>± ‹]– ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ ‘˚e&É+ nkÕ<Ûä´+>± e÷] bÕ\≈£î\ bÕ\q˝À mH√ï nHê´j·÷\≈£î >∑T¬s’+~. ˇπø uÛ≤wü ù|]≥ yês¡T ‘·eT Ä~Û|ü‘ê´ìï bı+<ës¡T. ø=qkÕ–+#ês¡T. ‹]– @<√ $<Ûä+>± ø=q kÕ–+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. Ä Á|üj·T‘êï\qT n&ÉT¶ø√yê\+fÒ uÛ≤cÕã+<Ûëìï ‘Ó+#˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. n|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T d”e÷+Á<Ûä bÕ\ø£esêZ\T uÛ≤wü ù|]≥ ‘·eT nsê#·ø±\qT ø=qkÕ–+#·&Üìï ìs√~Û+#·>∑\T>∑T‘ê+.10 pHé `2014

e÷s¡TŒ ø√dü+n~Ûø±s¡ uÛ≤wü>± >∑T]Ô+#ê* HêJ\T j·T÷<äT\qT }#·ø√‘· ø√j·T&Üìï JH√ôd’&é>± ‘Ó\+>±D uÛ≤wü≈£î |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ rdüT≈£îsêyê\+fÒ <ëìï e´eVü≤]+#ês¡T. ªÄ<ÛäTìø£ Á|üC≤kÕ«eT´+µ Á|üy˚X¯+ nq+‘·s¡+ n~ ø±kÕÔ ª&ÓyÓ÷ôd’&éµ>± e÷]+~. n+fÒ ªÁ|üC≤kÕ«$Tø£+µ>±n~øÛ ±s¡ u≤Û w>ü ± >T∑ ]+Ô #ê*‡q nedsü +¡ ñ+~. ‘\Ó +>±D u≤Û w˝ü ÀH˚n~Ûø±s¡ e´eVü‰sê\T ìs¡«Væ≤+#ê*. ˇø£ C≤‹ì ‘·T<äeTT{Ϻ+#·&É+. ‘Ó\+>±D uÛ≤wü, dü+düÿè‹bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À... $wüj·T+˝À »]–+~ Ç<˚. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D uÛ≤wüqT ‘Ó\T>∑T eT÷&TÉ ‘s· ê\T ‘\Ó +>±D u≤Û w≈ü î£ <÷ä sy¡ TÓ bÆ ˛sTTq H|˚ <ü ´ä∏ +˝À uÛ≤wü>± ‹]– ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ ‘˚e&É+ nkÕ<Ûä´+>± e÷]ø˙£ d+ü Hê\T>√ ‘s· êìø¬ H’ ê ‘\Ó +>±D u≤Û wqü T H]˚ Œ+#˚ Á|jü T· ‘êï\T b˛sTT+~. n+<äTπø ‘Ó\T>∑T ‘Ó>∑T\TqT e~*+#·Tø=ìyÓTT<ä\T ø±yê*. •X¯ó kÕúsTT &çÁ^ kÕúsTT es¡≈£î ‘Ó\+>±D uÛ≤wüqT ‘Ó\+>±D uÛ≤wü>± eTq uÛ≤wüqT ‹]– e´eVü‰s¡+ ˝ÀøÏH˚]Œ+#˚ Á|üj·T‘êï\T »s¡>±*. ÇH˚ïfi¯ófl>± ª‘Ó\T>∑Tµ uÛ≤wüqTnu´ÑÛ d+æ ∫q $<ë´sT¡ \ú T ˇøÿ£ kÕ]>± ‘\Ó +>±D u≤Û wqü T Hs˚ T¡ Ãø√e&+É rdüT≈£îsêyê*‡q nedüs¡+ @s¡Œ&ç+~.ø£wüº+ ø±ã{Ϻ ª‘Ó\+>±Dµ uÛ≤wü dæ\ãdtqT ø±düÔ ‘·–Z+∫ nsTTHêq÷‘·q bÕsƒ¡´Á|üD≤ [ø£\T s¡÷bı+~+#ê*. uÛ≤cÕyê#·ø£+˝ÀH˚ >T∑ ]+Ô |⁄ü ‘#Ó T· Ãø√e&+É dTü \ueÑÛ Te⁄‘T· +~. n+<Tä ≈î£ sêÁwºü Á|uü TÑÛ ‘«· +>±≈£î+&Ü ôd’Hé‡, k˛wü˝Ÿ ˝≤+{Ï düu…®≈£îº˝À¢q÷ Áø£eT+>± ‘Ó\+>±D ø£èwæ #˚j·÷*.uÛ≤cÕ|ü<ë\T Á|üy˚X¯ô|{≤º*. •X¯ó qT+∫ yÓTT<ä\Tø=ì ˇø√ÿ dü+e ‘Ó\+>±D $X¯«$<ë´\j·T+‘·‡s¡+ Áø£eT+>±HÓ’Hê uÛ≤cÕ yê#·ø±\qT |üP]ÔkÕúsTT˝À ‘Ó\+>±DuÛ≤wü˝ÀøÏ e÷sêÃ*. ‘Ó\+>±D uÛ≤wüqT ñbÕ<Ûë´j·TT\T ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘·+ ñqï bı{ϺlsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·÷ìïeT]Ãb˛sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT ≈£L&Ü Ábıô|òdüsY »j·TX¯+ø£sY ‘Ó\+>±D $X¯«$<ë´\j·T+>± e÷sêÃ*.ìs¡«Væ≤+#ê*. ‘Ó\+>±D uÛ≤wü, dü+düÿè‹, ø£fi¯\T, ‘·T\Hê‘·àø£ n<Ûä´j·Tq+ ˝≤+{ÏÁbÕe÷DÏø£ uÛ≤wüqT s¡÷bı+~+#·&É+... n+XÊ˝À¢ á $X¯«$<ë´\j·T+ ø£èwæ #˚j·÷*. ‘Ó\+>±D nø±&ÉMT ‘Ó\+>±D˝À Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü~õ˝≤¢˝À¢ ≈£L&Ü #ê˝≤ es¡≈£î|ü<ë\T ˇπø $<Ûä+>± ñqï|üŒ{Ïø°, @ õ˝≤¢ e÷+&É*ø£+ Ä õ˝≤¢≈£î Á|üdüTÔ‘·+ ñqï ‘Ó\T>∑T nø±&ÉMT ù|s¡TqT ‘Ó\+>±D nø±Á|ü‘˚´ø£+>± ñ+~.á H˚|ü<∏ä´+˝À ˇπø |ü<ëìøÏ |üsê´j·T|ü<ë\T>± &ÉMT>± e÷]à $$<Ûä Á|ü#·Ts¡D\≈£î Ä dü+düú ùde\qT $ìjÓ÷$T–‘ê yê{Ïì d”«ø£]+#ê*. ‘·<ë«sê ‘Ó\+>±D uÛ≤wü eT]+‘· –+#·Tø√yê*.düTdü+|üqï+ ne⁄‘·T+~. ˇø£ |ü<ëìøÏ ˇø£ #√≥ ñqï Á|ü‘˚´ø£ ì|òüT+≥T ìsêàD+ns¡ú+ $T–*q ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTÔ+~.Ç‘·s¡ sêÁcÕº\‘√ ˇ|üŒ+<ë\T ‘\Ó T>T∑ `‘\Ó +>±D, ‘\Ó +>±D`‘\Ó T>T∑ , ‘\Ó +>±D` Ç+^w¢ ßü , Ç+^w¢ ßü `‘\Ó +>±D, ‘\Ó +>±D`V≤æ +B, V≤æ +B ` ‘\Ó +>±D ì|Tüò + ‘Ó\+>±D≈£î bıs¡T>∑Tq ñqï sêÁcÕº\‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D ≥Te⁄\qT s¡÷bı+~+#˚ Á|üÁøÏj·TqT #˚|ü{≤º*. á $<ÛäyÓTÆq Á|üj·TÁ|Cü ≤˙ø+£ n~øÛ £ d+ü K´˝À Ç‘s· ¡ sêÁcÕ\º ˝Àì ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘\Ó +>±D ‘êï\qT ø=+‘·eT+~ »s¡ï*düTº\T Ç|üŒ{Ïπø #˚|ü{≤ºs¡T. yê]øÏuÛ≤wü e÷<Ûä´eT+>± ñ+&˚ bÕsƒ¡XÊ\\ @sêŒ≥T≈£î, ‘Ó\+>±D uÛ≤wü ‘\Ó +>±D $X«¯ $<ë´\jT· +, ‘\Ó +>±D nø±&MÉ T ˝≤+{$Ï dVü ≤ü ø]£ +uÀ<Ûäq≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê*. Äj·÷ sêÁcÕº\˝À #ê*. ‘\Ó +>±D |sü ê´jT· |<ü ë\ |<ü øä √X+¯ ≈L£ &Ü s÷¡ bı+~+#ê*.‘Ó\+>±D uÛ≤wü H˚s¡TÃø√yê\qT≈£îH˚ yê]øÏ ñ∫‘·+>± ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£+>± yê´ø£s¡D |ü⁄düÔø±\qT uÛ≤cÕ|ü+&ç‘·T\‘√ s¡÷bı+~+uÛ≤wü |ü⁄düÔø±\T n+~+#ê*. Ç+<äT≈£î nj˚T´ e´j·T+ ‘·≈£îÿe>±H˚ |üCÒj·÷*.ñ+≥T+~. n<˚ düeTj·T+˝À n~ n+~+#˚ Á|üjÓ÷»q+ eT¬s+‘· ‘Ó\+>±D MT&çj·÷≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+>±H√ ñ+≥T+~.»HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\ ùdø£s¡D˝À... ‘Ó\+>±D uÛ≤wüqT ñ|üjÓ÷–+#˚ Á|æ+{Ÿ, m\Áø±ºìø˘ MT&jç ÷· \≈î£ Á|uü TÑÛ ‘«· + Á|‘ü ´˚ ø£ Áb˛‘ê‡V≤ü + Á|øü {£ +Ï #ê*. Á|uü TÑÛ ‘«· + ‘·<äT|ü] »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\ ùdø£s¡D düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±D C≤Ø #˚ùd n&É«s¡ºsTTCŸyÓT+≥¢qT ‘Ó\+>±D MT&çj·÷≈£î n~Ûø£+>±ÁbÕ+‘· Á|üC≤˙ø£+ ‘·eT e÷‘·èuÛ≤wü>± /yê&ÉTø£ uÛ≤wü>± ‘Ó\+>±D Çyê«*. ‘Ó\+>±D uÛ≤wüqT ñ|üjÓ÷–+#˚ dü+düú\≈£î πs{Ÿ ø±s¡T¶˝ÀuÛ≤wüqT qyÓ÷<äT #˚sTT+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T Á|üø£{Ï+#ê*.‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚j·÷*.ÁbÕNq uÛ≤wü>± >∑T]Ô+|ü⁄ ` mHé.$.m+. ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü≈£î ÁbÕNq uÛ≤wü >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+#˚+<äT≈£î ne |.æ md:t e÷ ≈î£ ≥T+ã+˝À eT÷&TÉ ‘s· ê\T ‘\Ó +>±D u≤Û w≈ü î£ <÷ä sy¡ TÓ qÆdüs¡yÓTÆq Ä<Ûësê\T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ \uÛÑ´eTj·÷´sTT. á H|˚ <ü ´ä∏ +˝À ã\e+‘+· >± ª‘\Ó T>T∑ µ e÷{≤&¢ &É +É , #<· eä &+É , sêjT· &+É Hs˚ T¡ Ã≈î£ qïH˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\T>∑T‘√ düe÷q+>± ‘Ó\+>±D uÛ≤wü≈£î ÁbÕNq uÛ≤wü H|˚ <ü ´ä∏ +˝À á yê´kÕìï ‘\Ó +>±D u≤Û w˝ü À >±≈î£ +&Ü ª‘\Ó T>T∑ µ˝À sêdTü qÔ ï+<Tä ≈î£ ø£å$T+#ê\ì ø√s¡T‘·÷... pH-é 2014 ($_Ûqï Ä˝À#·q\≈£î <äs¡ŒD+>± ñ+&Ü\ì á yê´kÕìï Á|ü#·T]düTÔ Hêï+. Bìï <äø£ÿHé˝≤´+&é j·÷»e÷q´+ / dü+bÕ<äø£es¡Z+ n_ÛÁbÕj·T+ >± u≤Û $+#ê*‡q nedsü +¡ ˝<Ò Tä . Bìô|’ n+<]ä n_ÁÛ bÕj÷· \qT ÄV‰ü «ìdTü HÔ êï+) <ä 11

ne>±Vü≤qbÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\˝À¢ bÕsƒê´+XÊ\T>±‘Ó\+>±D b˛sê≥ Ms¡T\ ª#·]Á‘·µ ªªeT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+˝À Äø£*‘√ n\eT{Ï+#˚ yêfi¯ófl+&És¡T. Á|ü‹»„ #˚dæq yêfi‚fl ø£qTø£ Ä•+#·ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. neT\T #˚j·Tø£ b˛‘˚ Ä b˛sê≥+ Ç∫Ãq #Ó’‘·q´+ Á|ü»˝À¢ düø£\»qT\ dü+|òüT{Ï‘·nHê´j·÷ìøÏ >∑T¬s’b˛j˚T yêfi¯ófl+&És¡T. #·<äTe⁄sêì yês¡T+&És¡Tµµ ` #Ó’‘·q´+>± ì\BdüTÔ+<äqï $XÊ«dü+‘√ πs|ü{Ï ‘Ó\+>±D |ü⁄q'ìsêàe{Ϻø√≥ nfi≤«s¡T kÕ«$T. D≤ìøÏ nìyês¡´+>± n‘·´edüs¡yÓTÆq n+X¯+>± $<ë´s¡+>±ìï dü+düÿ ]+#·e\dæ j·TTqï~. bÕsƒ¡´+XÊ˝À¢ düeT÷\yÓTÆq e÷s¡TŒ\‘√ bÕ≥T ªÁbÕD$Te«&É+ n+fÒ bı<äT›bı&Ée&É+µ nì q&ÉTdüTÔqï ø±\+ $\Te\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ qT+&çMT<ä bı&ÉTdüTÔqï bı<äT›˝≤>± @s¡Œ&ɶ ‘Ó\>±D sêÁwüº+ y˚˝≤~ eT+~ H˚{Ï <ëø± kÕ–e∫Ãq b˛sê≥ #·]Á‘·*ï, Ms¡T\ Jeqj·÷Hêìï‘Ó\+>±D neTs¡T\ ‘ê´>∑|òü*‘·y˚Tqì >∑T]Ô+#·e\dæ ñqï~. Ä neT eTT+<äT ‘·sê\≈£î n+~+#·{≤ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷*. eTq+ ø√s¡T≈£î+s¡T\ ‘ê´>±\ |ü⁄Hê<äT\ MT<ä @s¡Œ&ÉT‘·Tqï ªqeµ ‘Ó\+>±D˝À @s¡Œ ≥Tqï ‘Ó\+>±D πøe\+ uÛÖ>√[ø£+ ø±<äT ø£qTø£, kÕe÷õø£, Á|üC≤&ÉuÀ‘·Tqï q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ e{Ϻø√≥ Äfi≤«s¡TkÕ«$T ø√s¡T≈£îqï kÕ«$Tø£ $\Te*ï ô|+bı+~+#·T ≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷*. düø£\eT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+>± |üì#˚düTÔ+<äì Ä•<ë›+. »qT\ Äø±+ø£å*ï HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚ Ø‹˝À, Ä~Û|ü‘·´+, nHê´j·T+, nÁø£ e÷\T ˝Òì, <√|æ&û, |”&Éq\T ø±qsêì ‘Ó\+>±D |ü⁄q'ìsêàD≤ìøÏ n{≤¢ Ä•+#·&ÜìøÏ, Ä˝À∫+#·&ÜìøÏ uÛÑ÷$Tø£qT, ‘Ó\+>±D ø£èwæ #˚j·÷*. ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T]ø±ã&ɶ #·]Á‘·qT, b˛sê≥ Ms¡T\ ‘ê´>±˝À Hê\T>T∑ XÊ‘y· TÓ HÆ ê nøså£ êd´ü ‘· ˝ìÒ ø±\+˝À |⁄ü døÔü ±\ eT÷≥ H‹Ó qÔ \qT bÕsƒê´+XÊ˝À¢ #˚]à bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT qT+&ç ø£fi≤XÊ\, $X¯«ô|≥Tºø=ì Á>∑+<∏ë\jÓ÷<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± }s¡÷sê kÕVæ≤‘ê´ìï $<ë´\j·÷\ kÕúsTT es¡≈£î uÀ~Û+#ê*. n{≤¢+{Ï #·]Á‘·qT, b˛sê≥s¡#·sTT‘·>± ªÁ|ü»\ eTìwæµ>± ã‹øÏq #Ó’‘·q´+ ø£*–q e{Ϻø√≥ ˝≤+ Ms¡T\qT bÕsƒê´+XÊ\T>± #˚πsÃ|ü&ÉT>±ì, #Óù|Œ≥|ü&ÉT >±ì ‘·eT{Ï yêfi¯fl #ê]Á‹ø£ eT÷˝≤\ <ä>∑Zs¡ qT+&ç Ä˝À∫+#ê*‡ edüTÔqï~. n_ÛÁbÕj·÷\≈£î nqT >∑TD+>±H√, ‘·eT ‘·eT dü+düú\ ªsê»ø°j·Tµ <èä wøºæ √D+˝ÀH√ ø±≈î£ +&Ü ª#]· Á‘µ· qT #ê]Á‹ø£ H|˚ <ü ´ä∏ +˝ÀH˚ »]–+~ Ä ø√D+˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£ (‘Ós¡y˚), ‘Ó\+>±D »]–q≥T>¢ ± #s˚ á &+É #|Ó Œü &+É , ªq÷sT¡ |Pü \T $ød£ +æ #˙· `ys˚ TT Ä˝À¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûäb˛sê≥+˝À yÓ{Ϻ#êøÏ]øÏ, C≤–sê∆Ø e´edüú≈£î HÓ’C≤+ #·q\T dü+|òüT]¸+#·˙µ nqï ø√D+˝À z Á|üC≤kÕ«$Tø£ <äèø£Œ<∏ä+‘√,ìs¡+≈£îX¯ bÕ\qT e´‹πsø£+>± b˛sê≥y˚T }|æ]>± b˛s¡T dü*Œq Á|Cü ≤ ø±+ø\å£ |⁄ü Hê~>± #]· Á‘q· T qy÷Ó <Tä #j˚ T· &+É , bÕsX¡ƒ Ê\ kÕsú TTø±ˆˆ _mHé ¬s&ç¶ es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\, ñbÕ <Ûë´j·T qT+&˚ bÕsƒê´+XÊ\T>± uÀ~Û+#·&É+ $~Û>± #˚j·Te\dæ e⁄+~.dü+|òü÷\T ø£s¡Ôyê´ìï >∑T]Ô+|ü #˚ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+n_Ûq+<ä˙j·T+. n+<äT≈£î p\÷]øÏ ø£è‘·»„‘·\T. Ä #ê]Á‘·ø£ H˚|ü<∏ä´+ qT+&ç Çyê«[º ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T≈£î eT÷\+ πøe\+ ˇø£ sê»ø°j·T bÕغø√, dü+düúø√ e´≈£îÔ ndü\T Ç{≤¢+{Ï Á|üj·T‘·ï+ ãT~› Je⁄\T>±, $<ë´e+‘·T\T>±, \ø√ n+≥>∑≥º&É+ #ê]Á‹ø£ eÁø°ø£s¡D≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. n{≤¢π>y˚T<Ûëe⁄\T>± ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+~. Äj·÷ b˛sê≥ dü+<äsꓤ\˝À Äj·÷ e´≈£îÔ\ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT yêfi¯óflπs|ü{Ï ‘Ó\+>±D≈£î eTq ÄX¯\ Äø±+ø£å\, »j·TX¯+ø£sYkÕsY ø£\\T ìs¡«]Ô+∫q nìs¡«#·˙j·TyÓTÆq ‘ê´>±\qT $düà]+#·&É+ $Á<√Vü≤y˚Tøq£ ï ªã+>±sT¡ µ ‘\Ó +>±D≈î£ Äj÷· s+¡ >±˝À¢ rdTü ≈î£ sêyê*‡q e÷sT¡ Œ ne⁄‘·T+~.\ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ–+#·e\dæ ñ+~. n+<äT≈£î uÛÑ÷$Tø£>± <√Vü≤<ä|ü&Ée\dæq ª$<ë´s¡+>∑+µ ndüÔe´düÔ+>± ñqï~. ‘Ó\+>±D b˛sê{≤ìï πøe\+ 2009 Hê{Ï Á|üø£≥qø√ ˝Ò<ë 69 Hê{Ï b˛sê{≤ìø√ |ü]$T‘·+ #˚j·T&É+ ø±≈£î+&Ü Ábıô|òdüsY ìs¡¢øå±´ìøÏ, ìsê<äs¡D≈£î ˝ÀHÓ’ ∫es¡≈£î Áô|’y˚{°ø£s¡D≈£î, ø±s=Œ »j·TX¯+ø£sY kÕsY nH˚ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ nH˚ø£ düe÷y˚XÊ˝À¢ #Ó|æŒq≥T¢πs{°ø£s¡D≈£î $<ë´s¡+>∑+ >∑T¬s’+~. s¡÷.y˚˝≤~ ø√≥T¢ dü+bÕ~+#˚ 1952˝À dæ{° ø±˝ÒJ˝À »]–q ø±\TŒ˝À¢ #·ìb˛sTTq Äs¡T>∑Ts¡Tπø+Á<ë\T>± e÷]q Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\T ‘·eT Ä<ëj·T, sê»ø°j·T $<ë´s¡Tú\ neTs¡T˝À¢ uÛÑTeq–]˝À ãdüT‡ Ä\dü´+ ø±ø£b˛‘˚ H˚q÷|ü\T≈£îã&ÉT\‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î, düe÷C≤ìøÏ $\Te*ï, ‘Ó\+>±D #·ìb˛j˚TyêDÏí nH˚ HêHé eTT©ÿ b˛sê{≤ìï >∑T]Ô+#·e\dæ e⁄+~.b˛sê≥MsT¡ \ #]· Á‘*· ï n+~kÕjÔ T· ì Ä•+#&· +É n‘ê´X‚ ne⁄‘T· +~. Ç&û¢ kÕ+u≤sY >√u≤´ø˘ nqï HêHé eTT©ÿ b˛sê≥+ e<ä› qT+&ç ø±ì Ä $\Te\T, ‘ê´>±\ |ü⁄Hê<äT\ MT<ä @s¡Œ&ɶ q÷‘·q yÓTT<ä\T ô|&ç‘˚ ãVüQXÊ Çyê«fi¯ ;Û+¬s&ç¶ q]‡+Vü‰¬s&ç¶ ˝≤+{Ï yês¡TsêÁwüº+˝À Ä $\Te˝Ò ÁbÕ‹|ü‹ø£>± sê»ø°j·T n$˙‹ ìs¡÷à\q‘√ bÕ˝§Zqï ‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ <ëø±$$<ÛäbÕ≥T nìï s+¡ >±˝À¢ n_eÛ è~∆ \ø´å£ +>± ªeTq sêÁw+ºü `eTq Á|uü TÑÛ ‘«· +µ n+XÊ\qT $düà]+#·&É+ #ê]Á‘·ø£ $Á<√y˚T ne⁄‘·T+~.nqT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT Ä Á|üuÛÑT‘·«+˝À Äj·÷ XÊK\≈£î, Á|ü» \≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#·uÀ‘·Tqï eT+Á‘·T\T e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\ pHé `2014X¯yê\ MT<ä Á|üe÷D+ #˚dæ e∫Ãq yêfi‚fl. ˝Ò<ë Ä $<ë´s¡Tú\ ˝Ò<ë»jT· X+¯ øs£ Y kÕsY ø\£ \T øq£ ï ‘\Ó +>±D sêÁw+ºü ø√d+ü øè£ wæ #k˚ ÕeÔ Tì 12

ne>±Vü≤q Á|ü|ü+#· #·]Á‘·˝ÀH˚ düTesêíø£åsê\‘√ *œ+#·<ä>∑Z b˛sê≥+ $\Te\T, J$‘·eT+‘ê @MT Ä•+#·≈£î+&Ü Áã‹øÏq $<Ûëq+, &܈ˆ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+. ‘Ó\+>±D≤˝À HÓ’C≤+ s¡C≤ø±s¡¢ _j·÷´\ CHês¡∆Hé sêe⁄, bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ÁbÕD$T∫Ãq yêfi¯fl˝À¢>∑T+&Ü\≈£î, C≤^sê∆Ø e´edüú≈£î, yÓ{Ϻ #êø£Ø $<ÛëHêìøÏ e´‹πsø£+>± ø=+<ä]HÓ’Hê, kÕVæ≤‘·´|üs¡+>± dü<ë•e, ø±|ü⁄sê»j·T´, ø=+&ç|ü]Ô,Ä+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ H˚|ü<∏ä´+ qT+&ç kÕ–q b˛sê≥+. n+<äT˝À bÕ˝§Zqï ‘\Ó +>±D BsÛ T¡ \≈î£ yTÓ T>k∑ Õ\>± ø]° +Ô ∫q sêyfiÓ fl¯ y+Ó ø≥£ sêe÷sêe⁄Ms¡T\ ‘ê´>±\qT $düà]+#·&ÉeT+fÒ πøe\+ uÛÖ>√[ø£ ‘Ó\+>±D≈£î \ J$‘· #·]Á‘·\qT #˚sêÃ*. ªÁ|ü‹»„µqT uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ∫Ãq ô|’&çdü+‘·è|æÔ#Ó+<ä&É+ ˝≤+{Ï<˚ ne⁄‘·T+~. uÛÑ÷kÕ«eT´ $<Ûëq|ü⁄ ø√≥*ï eTÁ] yÓ+ø£≥ düTu≤“ sêe⁄ ù|s¡TqT ø£˙dü+ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±˝À¢ eTTÁ~+∫≈£L*Ãq ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ y˚˝≤~ Á>±e÷˝À¢, \ø£å˝≤~ Á|ü‹»„ ÁøÏ+<Ó’Hê ù|s¡T dü÷∫+#·&É+ nedüs¡+.mø£sê\ uÛÑ÷eTT*ï |ü+≥*ï #êø£* ◊\eTà, ã+<ä– ˝≤+{Ï eT{ϺeTqTwüß\≈£î <äTH˚ïyêìπø uÛÑ÷$T>± n+~+∫q dü«|üï+. neT\T≈£î ‘\Ó +>±D˝À bÕ\≈î£ \ $<ëÛ Hê\≈î£ e´‹sπ ø+£ >± kÕ–q d+æ >sπ∑ DÏH√#·Tø√ì <Ísꓤ>∑´+. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ÄHê{Ï b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT\T ø±]àø£ b˛sê≥+, kÕ»ø˘ düyÓTà, $<äT´‘Y b˛sê≥+, kÕsê e´‹πsø√_mHé, &ç.$., Äs¡T≥¢ <ä+|ü‘·T\T, dü+¬>+ \øÏåàuÛ≤sTT, sê$Hêsêj·TD <ä´eT+, eTT~>=+&É b˛˝Ò|ü*¢, b˛\es¡+, Á|üø£è‹ $<Ûä«+dü+, ≈£î+¬s&ç¶, <Ûäs¡à_Ûø£å+, sêe÷q+<ärs¡ú, |ü⁄*C≤\, ‘·~‘·s¡T\ b˛sê≥ {≤\ »\bÕ‘·+, j·TTπsìj·T+ ‘·«ø±\T, >∑T≥º\ $<Ûä«+dü+ ôV’≤<äsêyês¡dü‘·«+˝À b˛sê≥ πø+Á<ë\T>± e÷]q ø£&çyÓ+&ç, bÕ\≈£î]Ô\T, u≤<é, #·T≥÷º n_Ûeè~∆ ù|]≥ »s¡T>∑T‘·Tqï $<Ûä«+dü+, |ü˝…¢˝À¢ <Ûä«+düu…’sêHé|ü]‡\T, dü+Á&Ü+|ü*¢\, sê$bÕ&ÉT...Ç+ø± eT¬sH√ï. }s¡÷sê yTÓ Æ b˛sTTq >=\TdTü ø≥£ Tº #sÓ T¡ e⁄\T, yTÓ qÆ sY Ç]>π wHü ,é e÷qe d+ü ã+Ç+{Ïø√ ø£<∏ä ˝≤+{Ï y˚˝≤~ dü+|òüT≥q˝À¢ ø=ìï+{ÏHÓ’Hê $<ë´s¡Tú\≈£î <Ûë\T, #]· Á‘,· dü+düÿè‹, ø£fi≤ s¡+>±˝À¢ $•wüº e´≈£î\Ô J$‘· $X‚cÕ\Tn+~+#ê*. yê]˝À b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ôì ì+|ü&ÜìøÏ, Ç+Á<äyÓ*¢ì bı+<äT|üs¡#·&É+ nedüs¡+.dæ]dæ\¢qT bÕsƒê´+XÊ˝À¢ Äj·÷ kÕúsTT˝À¢ #˚sêÃ*‡q nedüs¡+ e⁄+~. #·T≥TºeTT≥Tº dü÷s¡´ù|≥ q≥ºq&ÉTeT q\¢>=+&É.. qTe⁄«+&˚~ >∑+>± »eTTHê ‘ÓVü≤JuŸ≈£î ì<äs¡Ùq+>± kÕ–q HÓ’C≤+ e´‹πsø£ ôV’≤<äsêu≤<é, ˙ >√Ø ø£&ÉÔ+ ø=&ÉTø√µ nì sêC≤´ìï ~Ûø£ÿ]+∫q ã+&çb˛sê≥+˝À ‘Ó\+>±D Á|üC≤|üø£å+ eVæ≤+∫ ÁbÕD≤\]Œ+∫q c˛j·T j·÷<ä–] kÕVü≤dü+‘√ bÕ≥T |ü˝…¢≥÷] |æ\¢>±&É |üdüT\>±ùdãT˝≤¢ U≤Hé ˝≤+{Ï j÷Ó <TäÛ \ >T∑ ]+∫ #bÓ ÕŒ*. ‘T· Ás¬ u≤JU≤H,é ª#˝·Û Ÿ‘√ yÓTTq>±&É nì yÓ{Ϻ ã‘·T≈£î\T ã‹πø |æ\¢\≈£î ‘√&ÉT+&˚ düT<ë›\#Û·˝À.. kÕ¬s <äTìj·÷ø√ kÕ‘Y ˝ÒUÀ #Û·˝Àµµ nqï eT>∑÷∆+ yÓTTVæ≤ Vü≤qTà+‘·T yês¡dü‘ê«\T bÕsƒê´+X¯+>± #˚sêÃ*‡q nedüs¡+ e⁄+~.j·TTB›Hé b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ôì ªsê»ø°j·÷\µ≈£î yê&ÉT≈£î+≥Tqï eT‘·‘·‘·«$<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± bÕsƒê´+XÊ˝À¢ #˚sêÃ*‡e⁄+~. Ç{≤¢ Äj·÷ s¡+>±\≈£î #Ó+~q Ms¡T\ >±<Ûä*ï #˚s¡Ã&É+, Ä b˛sê≥ >±<Ûä˝À¢ì ‘ê´>±*ï, dü÷Œ¤]Ôì, eTT+<äT ‘·sê\≈£î n+~e«≥+ , ø±ˆˆ ;Û+¬s&ç¶ q]‡+Vü‰¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&çq≥T¢>± ‘Ó\+>±D Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&ÉT kÕ<Ûä´+ø±ø£ b˛sTTHê, <ëìï kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø£èwæ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ $s¡eTD »s¡>∑≈£î+&Ü ø=qkÕ–e⁄+fÒ ø=qkÕ–+#ê*.ÇHêïfi¯Sfl ‘Ó\+>±D b˛sê≥+˝À bÕ˝§Zqï {°#·s¡T¢, ñeT>∑÷∆+ yÓTTVæ≤j·TTB›Hé ø√s¡T≈£îqï≥T¢ ªqeuÛ≤s¡‘· ìsêàD≤ìøÏ ‘Ó\+ <√´>∑T\T, $<ë´s¡Tú\T ª‘Ó\+>±D neTs¡ Ms¡T\≈£î CÀVü‰s¡T¢µ, neTs¡>±D z y˚>∑T#·Tø£ÿµ˝≤ ì*∫ ñ+&˚~. Ä H˚|ü<∏ä´+ qT+&ç ‘Ó\+>±D Ms¡T\ ÄX¯j·÷\qT ø=qkÕ–kÕÔ+ nì |ü<˚ |ü<˚ #˚dæq ìHê<ë\Á|ü»\ Äø±+ø£å ìs¡ø£åsêdü´‘·≈£î, HÓ’C≤+ Ä~Û|ü‘·´+˝À q*–b˛e&É+ dü÷Œ¤]Ô Ä]b˛≈£î+&Ü, Ä–b˛≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ Äj·÷ s¡+>±˝À¢e\¢, Ä+>∑¢+ ø±ì, ‘Ó\T>∑T ˝Òì ‘Ó\+>±D _&ɶ\ nC≤„q+, ªÄ+Á<Ûäµ |ìü #d˚ Tü qÔ ï yêfió¯ fl ª‘\Ó +>±D b˛sê≥+µ |<ü eä ⁄\ ø√dyü ÷Ó , ‘e· T kÕ«sú¡Ä+>∑¢ e\kÕ~Û|ü‘·´+ nìï s¡+>±˝À¢ ‹wüºy˚j·T&É+ e˝Ò¢ ãVüQXÊ »j·T Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düyÓ÷ kÕ–q, kÕ>∑T‘·Tqï b˛sê≥+ ø±<äì, ø±fiÀõX¯+ø£sY kÕsY ˝≤+{Ï yêfi¯fl ªHêHé eTT©ÿ >√u≤´ø˘µ ñ<ä´eT+ }|æ] nqï≥T¢ ‘·˝…+>±D yÓqTø£u≤≥T‘·q+ b˛j˚T es¡≈£î ìs¡+‘·s¡+b˛düTø=ì, KeTà+ u§>∑TZ >∑qT˝À¢ sêEø=ì 69 Hê{Ï 369 eT+~ kÕ>∑e\dæq Á|üC≤kÕ«$Tø£ Á|ü»\ dü«|üï+ nì >∑T]Ô+#ê*.$<ë´s¡Tú\ Ms√∫‘· b˛sê≥+ H˚{Ï <ëø± ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ eT<Ûä´ª|üP\e÷\µ˝À <ës¡+˝À ‘Ó\+>±D b˛sê{≤ìøÏ Äj·÷ dü+<äsꓤ˝À¢ n+<äT≈£î Çyê«fi¯ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡+>∑+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&çMs¡T\ #·]Á‘·≈£î dü+ã+<Ûä+ e⁄+<äqï $wüj·T+ $düà]+#·≈£L&Éì~. #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T á #·]Á‘·qT >∑T]Ô+∫ ªH˚wüq˝Ÿ ø£]≈£î\yéT Áù|ò+1969 Hê{Ï ‘Ó\+>±D b˛sê≥+ qT+&ç es¡+>∑˝Ÿ &çø£¢πswüHé, uÛÑTeq esÿY µ (mHdé mæ |`tò 2005)˝À u≤Û >+∑ >± e÷]q bÕs´¡ƒ |⁄ü døÔü ±˝À¢ (ddæ Çæ )–] d<ü dä Tü ‡, ‘\Ó + >±D »qduü ,ÑÛ {ÄÏ smY dt Ä$sê“e¤ +, $<ë´e+‘T· \ ªìs¡+‘·s¡ düeTÁ>∑ eT÷˝≤´+ø£q+µ˝À uÛ≤>∑+>± zs¡˝Ÿ, ÁbÕC…ø˘º esYÿ‡y˚~ø£, s¡#·sTT‘·\T ø£fi≤ø±s¡T\T, u…*¢\*‘·, >∑<ä›sY bÕ≥≈£î ‘·÷{≤, ÁøÏ+<ä Ç‘·s¡ Á|üeTTKT\ J$‘· #·]Á‘·*ï n<Ûä´j·Tq+ #˚|æ+#·e#·TÃ.n+<Ól ^‘·+, >√¬s{Ï |ü˝…¢ø£˙ïs¡T, düø£\ »qT\ düyÓTà, ñ<√´>∑ ñ n+<äT≈£î ˇø£ ªdü|æ¢yÓT+{Ÿµ>± s¡#·sTT‘·\T, $<ë´~Ûø±s¡T\T, ‘Ó\+>±DbÕ<´äÛ jT· ø±]à≈î£ \ #ê]Á‘ø· £ b˛sê{≤\T, $T*jT· Hé e÷sÃY \T, øπ dÄ” sY ø√dü+ |æ&ç¬øfiËfl‹Ôq nìï esêZ\ yêfi¯ófl Á|üj·T‹ï+#·&É+ <ë«sê ‘Ó\+Bøå±dü÷Œ¤]Ô , bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Á|üø£≥q, lø±+‘ê#ê] yÓTT<ä\T ø=qkÕ–q >±D #·]Á‘·qT, kÕVæ≤‘ê´ìï, ø£fi¯\qT, dü+düÿè‹ì bÕsƒê´+XÊ\T>±Ä‘·à ã*<ëHê\T, bÕsƒê´+XÊ˝À¢ ]ø±sY¶ #˚j·Te\dæ ñ+~. ‘·s¡>∑‹ >∑<äT˝À¢, bÕsƒê´+XÊ˝À¢ #=|æŒ+#·&É+ <ë«sê e÷qMj·T $\Te\T dü+düÿè‹ì ô|+bı+~+#˚ qe ‘Ó\+>±D |ü⁄q' ìsêàD+ n{≤¢π> #ê]Á‘·ø£ yês¡dü‘ê«ìøÏ ì<äs¡Ùq+>±, ø=eTTs¡+ ;Û+ ‘s· >¡ ‹∑ >~∑ qT+&˚ ÁbÕs+¡ _+Û #e· \dæ e⁄+~. ‘\Ó +>±D b˛sê≥eT+fÒdüeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T, n\¢+ sê»j·T´ ªn‘·&ÉTµ ˝≤+{Ï ÁbÕD$Te«&É+ nqï Á|üC≤|üø£åbÕ‹ »j·TX¯+ø£sY dü÷Œ¤]Ô>± eTT+<äT≈£îÇ‹eè‘·Ô+‘√ ≈£L&çq ø£<∏ä\T, Ábıô|òdüsY »j·TX¯+ø£sY kÕsY e´øÏÔ>∑‘· kÕ>∑e\dæ e⁄+~. pH-é 2014 ` düVü≤#·] <ä 13

eTq #·]Á‘·m+.mdt. Ä#ês¡´ Á|ü<∏äeT kÕàs¡ø√|üHê´dü+‘Ó\+>±D≤˝À |üÁ‹ø± $ø±dü+ Á|eü TTK |Áü ‹ø± s#¡ s· TT‘,· ysÓ T¡ ô|sT¡ >ì∑ $˝KÒ ], d+ü bÕ<≈ä î£ &TÉ , s¡T. y˚~Û+|ü⁄\≈£L >∑Ts¡j·÷´s¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D b˛sê≥ ø±\+˝À |Hü ïÓ +&TÉ eT+~ì ã÷≥ø|£ ⁄ü mHøé ö+≥sY ˝À ø±*à #+· |qæd÷ü Œ]¤ ÁÔ |<ü ë‘· m+. md.t Ä#ês´¡ kÕàsø¡ √|Hü ê´kÕìï jT˚ f{Ò ≤ ìs«¡ V≤æ + yês¡ÔqT, q÷\T |ü]à≥¢ ≈£î+uÛÑø√D+ yês¡ÔqT sêdæq+<äT≈£î n¬sdüTº#ê\ì yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T dü+ø£*Œ+#·&É+ <ëìøÏ ø±s¡´s¡÷|ü es¡≈£L yÓ[fl+~ e´eVü‰s¡+. ø=+‘· ø±\+ nC≤„‘·yêdü+ ≈£L&Ü$Tdü÷Ô ø±ø£rj·T $X¯« $<ë´\j·T+yês¡T á ñ|üHê´dü+ @sêŒ≥T #j˚ T· e\dæ e∫Ã+~. ÄjT· q J$‘y· T˚ ˇø£ bÕsêƒ ´+X+¯ . »q<säÛ à¡ ‘√#j˚ T· &+É n_qÛ +~+#<· –ä q $wjü T· +. Hê≈î£ á neø±X+¯ <øä ÿÏ q+ bÕ≥T es¡+>∑˝Ÿ yêDÏ ˝À Äj·Tq #˚dæq Á|üjÓ÷>±\T ≈£L&Ü uÛ≤$<Tä ≈î£ Hq˚ T d+ü ‘√wdæ Tü HÔ êïqT. n|⁄üŒ&TÉ Hq˚ T sêh e]ÿ+>¥ »sï¡ *dTü \º ‘s· ê\≈î£ e÷s<Z¡ sä Ù¡ ø+£ . d+ü <sä “¡ +¤ e∫Ãq|⁄üŒ&TÉ yê{ìÏ Á|kü Õ$Ô kÕqÔ T.jT· ÷ìjT· Hé dVü ‰ü jT· ø±s´¡ <]ä Ùì. es+¡ >\∑ T˝¢ À ø±s´¡ esZ¡ deü ÷yX˚ +¯»]–+~. Ä#ês¡T´\yês¡T Ä+Á<Ûä|üÁ‹ø£ $˝ÒK], @C…+≥T. »q<Ûäs¡à Çø£ áHê{Ï Á|dü +ü >$∑ wjü ÷· ìøÏ e<ëe› TT. ‘\Ó +>±D˝À |Áü ‹ø±≈L£ &Ü ø=‘>Ô· ± ÁbÕs+¡ _+Û #êsT¡ . jT· ÷ìjT· Hé ø±s´¡ ø˝£ ≤bÕ\˝À e÷≈î£ s¡#·Hê $ø±dü+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&Ü*. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À |üÁ‹ø± Á|ü#·Tô|<ä› ~≈£îÿ>± ôV’≤<äsêu≤<äT˝À _. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, $»j·Tyê&É˝À s¡D ø£\ø£‘êÔ˝À 1780˝À CÒyéT‡ Ä>∑düºdt Væ≤ø° q&ç|æq u…+>±˝Ÿ|Düò uÏ ÷ÑÛ wDü sêe⁄, @\÷sT¡ ˝À eT+>fi∑ +¯ |*ü ¢ #+· Á<Xä K‚ s+¡ , >T∑ +≥÷ >C∑ {… Ÿ ‘√ ÁbÕs+¡ uyÑÛ TÓ +Æ <ìä ‘*Ó d+æ <.˚ Ä ‘s· ê«‘· sêC≤ sê+y÷Ó V≤ü qs¡T˝À u§&ÉT¶|ü*¢ k˛eTj·÷E\T, es¡+>∑\T¢˝À m+.mdt. Ä#ês¡´, sêjYT Ç+^¢wüß, u…+>±*, bòÕ؇ uÛ≤wü\˝À Áu≤Vü≤àìø£˝Ÿ e÷>∑õHé ,ô|+&Ó+ lìyêdü sêe⁄ ñ+&˚yês¡T. j·T÷ìj·THé˝À Á>±$÷D d+ü yê<é øöeTT~, $TÁs‘¡ T· ˝Ÿ nU≤“sY |Áü ‹ø\£ qT ÁbÕs+¡ _+Û |ü CXÒ ÊsT¡ .$˝KÒ sT¡ \T n~øÛ +£ . k˛eTj÷· E\T Ç+&jç T· Hé mø‡˘ Áô|dt $˝KÒ ]>± Væ≤+B˝À ñ<ä+‘Y e÷sêÔ+&é ≈£L&Ü Ä <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ e∫Ã+~. ø±ìñ+&˚yês¡T. J‘·+ $wüj·T+˝À ‘·>±<ë e∫à >√jÓT+ø± Äj·Tq ‘Ó\T>∑T˝À yêsêÔ |üÁ‹ø£\T |ü+<=$Tà<äe X¯‘êã›+ eT<Ûä´ es¡≈£î»s¡ï*düTº ø±<äHêï&ÉT. Äj·Tq≈£î ùdºwüq] <äTø±D+ $÷<ä n~Ûø£ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. 1835˝À e∫Ãq ªªdü‘·´<ä÷‘·µµÄ<ëjT· + edTü +Ô ~ >q∑ Tø£ »sï¡ *dºt ìs«¡ #q· + ø+Ï ~øÏ sê&ìÉ $yê<+ä ‘\Ó T>T∑ ˝À ‘=* |Áü ‹ø£ nì Hq˚ T 1956 qe+ãsY ˇø{£ qÏ Á|#ü T· ]+˝ÒeBXÊ&ÉT. 1955 ˝À e]ÿ+>¥ »s¡ï*düTº #·≥º+ e∫Ã+~. <ëì ∫q ªªÄ+Á<Ûä»q‘·µµ sêÅcÕºe‘·s¡D dü+∫ø£˝À sêXÊqT. `ñkÕàìj·÷Á|üø±s¡+ Á>±$÷D $˝ÒKs¡T\T »s¡ï*düTº˝Ò nì y˚TeTT ôV’≤ø√s¡Tº≈£î j·T÷ìee]‡{°˝À »s¡ï*»+ $<ë´]ú>± ø√s¡T‡˝À uÛ≤>∑+>± H˚qTyfiÓ ≤+¢ . #≥· +º Á|øü ±s+¡ ˇø£ |Áü ‹ø˝£ À>±ì, |Áü ‹ø≈£ î£ d+ü ã+~+Û ∫>±ì n<Ûë´|üq |üÁ‘·+ düeT]Œ+#êqT. <ëH˚ï ‘Ó\T>∑T˝À ‹s¡>∑sêdæ ~qyêsêÔ s#¡ H· ê $<TäÛ \T Á|<ü ë∏ q yê´|øü +£ >± ø\£ e´øÔÏ $˝KÒ ]. Á|<ü ëÛ q |Áü ‹ø£ ôdE’ ˝À eT÷&TÉ ù|J\ dTü BsÈ¡ yê´d+ü >± Á|#ü T· ]+#êqT.‘\Ó T>T∑yê´|üø£+ @$T≥H˚ >±ì Ä<ëj·T+ m+‘· nH˚~ ø±<äT ø=\e÷q+. |üÁ‹ø£\ >∑T]+∫ n|üŒ{ÏøÏ ∫qï ∫qï yê´kÕ\T |üÁ‹ø£\˝À #ê˝≤H˚ôV’≤ø√s¡Tº˝À πødüT ¬>*#êeTT. >√jÓT+ø± düTÁ|”+ ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤fl&ÉT. e#êÃsTT. ø±ì Ç+‘· düeTÁ>∑ #·]Á‘· Hê<˚ yÓTT<ä{Ï~. dü‘·´<ä÷‘·nø£ÿ&Ü ¬>*#êeTT. á nqTuÛÑe+‘√ »s¡ï*düTº\ düe÷K´ yês¡T yêsêÔ |üÁ‹ø£ ø±<äT. ãfi≤fl]øÏ #Ó+~q ÁøÏwæºj·THé Á{≤ø˘º kıôd’{° yê]Á>±$÷D »s¡ï*düTº\ y˚‘·q e´edüúô|’ ø=‘·Ô>± @sêŒf…’q y˚‘·q eT‘· Á|ü#ês¡ |üÁ‹ø£. ø£qTø£ ‘Ó\T>∑T˝À ‘=* yêsêÔ|üÁ‹ø£ 1838˝ÀeT+&É*øÏ ìy˚~ø£ dæ<ä∆ |üs¡#˚ u≤<Ûä´‘·qT e÷ j·T÷ìj·TqT≈£î e∫Ãq ªeè‘ê+Ô ‹ìµ nì ã+>√s¬ ìsê]∆ +#êsT¡ . ‘\Ó +>±D ÁbÕ+‘+·n|Œü –+∫+~. n+<Tä ˝À á ô|<\›ä dVü ‰ü jT· + m+‘√ $\TesTTq~. ˝À ‘=* |üÁ‹ø£ 1913˝À eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY qT+∫ yÓ\Te&çqj÷· <èä ∫Ãø+£ >± #+· Á<Xä K‚ s+¡ , Ä#êsT¡ ´\ yêsT¡ , Hê>π X«¯ ss¡ êe⁄ eTT>T∑ Z ªVæ≤‘·uÀ~Ûìµ nH˚ yê<ä+ ñ+&˚~ ø±ì ‘·sê«‘· õ.mHé.¬s&ç¶ |ü]s÷¡ Ä+Á<|äÛ Áü ‹øy£ êsπ . »sï¡ *dTü \º ≈î£ ø=‘Ô· y‘˚ q· ùdÿ\T¢ sê>±H˚ #ê˝≤ XÀ~Û+∫ 1885˝ÀH˚ ªùd<ä´#·+Á~ø£µ nì ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ˇø£eT+~ $˝ÒKs¡T\qT Ä+Á<Ûä |üÁ‹ø£ ‘=\–+∫+~. eT∞fl n<√ $yê |üÁ‹ø£ yÓ\Te&çq≥Tº <ëì eTTK|üÁ‘êìï, n+<äT˝À ˇø£ yê´kÕìï<ä+. n~ Á|üdüTÔ‘ê+X¯+ ø±<äT. Á|ü#·T]+∫ Á<ÛäTe|ü]#ês¡T. kÕ«‘+· Á‘ê´ìøÏ eTT+<Tä ìC≤+ sêh+˝À |]ü d‘úæ T· \T Ä+>π j¢ T· T\ Ä $esê\˝ÀøÏ yÓfi‚fl eTT+<äT ndü\T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝ÀÁ|ü‘·´ø£å bÕ\q˝À ñqï ÁbÕ+‘ê\ yê{ÏøÏ _Ûqï+>± ñ+&˚$. nø£ÿ&Ü |üÁ‹ø± Á|ü#·Ts¡D Ä\dü´+>± yÓTT<ä\e&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T |ü]o*<ë›|Áü ‹ø\£ ô|’ Ä+ø\å£ THêï #ê˝≤ ydÓ Tü \Tu≤≥T ≈L£ &Ü ñ+&~˚ . Çøÿ£ &É eTT. BìøÏ yÓTT<ä{Ï ø±s¡D+ nø£åsêdü´‘· ‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥+.‘\Ó T>T∑ ˝À e÷{≤&¢ Hç ê nqTe÷qyT˚ . ‘\Ó T>T∑ |Áü ‹ø£ #‹˚ ˝À øq£ |&ü Hç ê ¬s+&Ée~ eTTÁ<äD≤\j·÷\T ˝Òø£ b˛e&É+. eT÷&Ée~ n#·ÃsTTqÁ|üe÷<äy˚T. n~Ûø±s¡T\T CÀø£´+ #˚düTø√≈£îHêï s¡C≤ø±s¡T\T #˚sTT |üÁ‹ø£\HÓ’Hê düeTj·÷ìøÏ >∑e÷´ìøÏ #˚s¡y˚ùd s¡yêD≤ e´edüú ˝Òø£#˚düT≈£îH˚ yês¡T. Ä#ês¡T´\yês¡T Ç˝≤{Ï Çã“+<äT\q÷ m<äTs=ÿHêï b˛e&É+. M≥ìï{Ï˙ $T+∫q ø±s¡D+ bÕ\≈£î\≈£î |üÁ‹ø£\T #·~$14 pHé `2014

eTq #·]Á‘·bÕs≈¡ƒ î£ \T ‘*Ó $$÷] b˛‘êsH¡ ˚ ujÑÛ T· + ñ+&≥É +. n+<Tä øπ |Áü ‹ø\£ ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£ #˚‹˝À ø£q|ü&çHê Á|üe÷<äy˚T. n~Ûø±s¡T\TÁ|ü#·Ts¡D≈£î nqTeT‹ Ç#˚Ãyês¡T ø±<äT. nH˚ø£ Ä+ø£å\T ô|fÒºyês¡T. CÀø´£ + #d˚ Tü ø√≈î£ Hêï sC¡ ≤ø±sT¡ \T #s˚ TT #d˚ Tü ≈î£ Hy˚ êsT¡ . Ä#êsT¡ ´\Ä+>π j¢ T· T\ bÕ\q˝À ñqï ÁbÕ+‘ê\˝À ≈L£ &Ü |Áü ‹ø\£ ô|’ eTTK´+>± yês¡T Ç˝≤{Ï Çã“+<äT\q÷ m<äTs=ÿHêïs¡T. y˚~Û+|ü⁄\≈£Lu≤Û sr¡ jT· T\T q&ùç| |Áü ‹ø\£ ô|’ n+<Tä ˝ÀqT <X˚ u¯ ≤Û w\ü ˝À y\Ó Te&TÉ >∑Ts¡j·÷´s¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D b˛sê≥ ø±\+˝À |üHÓï+&ÉT‘·Tqï |üÁ‹ø£\ô|’ ø£]ƒq Ä+ø£å\T $~Û+#·ø£ b˛˝Ò<äT. Ä+ø£å\T eT+~ì ã÷≥ø|£ ⁄ü mHøé ö+≥sY ˝À ø±*à #+· |qæ yêsqÔ¡ T, q÷\Tu]ÑÛ +#˝· øÒ H£ ˚ u+… >±* u≤Û w˝ü À y\Ó Te&˚ neTè‘Y ãC≤sY |Áü ‹ø£ Ç+^w¢ ßü |]ü à≥¢ ≈î£ +uøÑÛ √D+ yêsqÔ¡ T sêdqæ +<Tä ≈î£ ns¬ dTü º es≈¡ L£ y[Ó fl+~|üÁ‹ø£>± e÷]q ñ<ä+‘·+ #ê]Á‘·ø£ dü‘·´+. sêC≤ sêyÓ÷àVü≤Hé e´eV‰ü s+¡ . ø=+‘· ø±\+ nC≤‘„ y· êd+ü ≈L£ &Ü #j˚ T· e\dæ e∫Ã+sêjYT Ä Ä+ø£å\qT ‘=\–+|ü CÒùd Á|üj·T‘·ï+˝À Á|”$ øöì‡˝Ÿ ~. ÄjT· q J$‘y· T˚ ˇø£ bÕsêƒ ´+X+¯ . »q<säÛ à¡ ‘√ bÕ≥T es+¡ >˝∑ Ÿes¡≈£î b˛sê≥+ #˚j·Te\dæ e∫Ã+~. nø£ÿ&Ü yÓ’|òü˝≤´H˚ï m<äTs√ÿ yêD˝Ï À ÄjT· q #d˚ qæ Á|jü ÷Ó >±\T u≤Û $ ‘s· ê\≈î£ e÷s<Z¡ sä Ù¡ ø+£ .e\dæ sêe&É+ ÄHê{Ï <äTdæú‹øÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+~. kÕe÷qT´\≈î£ ◊<Tä s÷¡ bÕjT· \T ñ+&<˚ ìä , |Áü ‹ø£ Äs+¡ u+ÑÛ qT+#˚ Çø£ <˚oj·T dü+kÕúHê˝À¢ |ü]dæú‹ eT]+‘· <ës¡TD+. ‘Ó\+ qcÕº\T ø£cÕº\˝À ñ+&˚<äì ‘Ó*bÕs¡T. 1914 y˚T dü+∫ø£˝À |üÁ‹ø£>±D˝À |üÁ‹ø± $ø±kÕìï >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT á $wü Ä]∆ø£ <äTdæú‹øÏ ˝ÀHÓ’q<äì ‘Ó*|æ ìsê«Vü≤≈£î\T Á|üuÛÑT‘·« düVü‰j·÷ìïj·÷ìï eTs¡Tesê<äT. ÁbÕ+‘êìï bÕ*düTÔqï Á|üuÛÑTe⁄\ uÛ≤wü y˚s¡T, ø√]q≥Tº sêdüT≈£îHêïs¡T. ø±ì ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£≈£î düVü‰j·T+ <äTs¡¢uÛÑ+n~øÛ £ d+ü U≤´ø£ Á|»ü \ u≤Û wü ys˚ T¡ . eT‘ê\T ys˚ T¡ . Ä#ês¡ e´eV‰ü sê ø£qTø£ |üÁ‹ø£ Ä– b˛sTT+~.\T y˚s¡T. |üÁ‹ø£\T sê»ø°j·T uÛ≤yêy˚XÊ\qT ¬s#·Ã>=fÒº kÕ<ÛäHê\ììs+¡ ≈î£ X¯ bÕ\≈î£ \ $XÊ«d+ü . øq£ Tø£ |Áü ‹ø± Á|#ü T· sD¡ qT nqTeT‹+ ‘·sê«‘· 1922 Ä>∑düTº 24e ‘˚Bq q\¢>=+&É qT+&ç yÓ+ø£≥#˚ yês¡Tø±<äT. |òü*‘·+>± Çø£ÿ&É |üÁ‹ø± Á|ü#·Ts¡D eTs√ Hê\T¬>’<äT sêeTqsd¡ +æ V‰ü sêe⁄ d+ü bÕ<øä ‘£ «· +˝À ˙\–] nH˚ |Áü ‹ø£ y\Ó Te&+ç<Xä Êu≤\› T yqÓ Tø£ ã&+ç ~. ªùd<´ä #+· Á~øµ£ Á|uü TÑÛ ‘«· Á|#ü T· sD¡ >q∑ Tø,£ ~. eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· Ä>∑düTº 27e ‘˚BHê&ÉT e~›sêEìsê«V≤ü ≈î£ &TÉ ‘e· Tyê&TÉ >q∑ Tø£ , $wjü T· + e´ekÕjT· d+ü ã+<yäÛ TÓ +Æ ~ d‘” êsêeT#+· Á<ä sêe⁄ ‘q· d+ü bÕ<øä ‘£ «· +˝À‘q· k˛<sä T¡ &TÉ e~s› êE>∑qTø£ Á|ü‘˚´ø£ nqTeT‹ <=]øÏ+~. ñs¡÷› uÛ≤wü˝À dü+ã+~Û‘· sê|òüTe s¡+>±sêe⁄‘√ ø£*dæ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ eTVü≤ã÷u≤u≤<é|üÁ‹ø£qT Á|ü#·T]düTÔqï eTT˙¸ eTVü≤eTà<é eTTU≤Ôø˘ nVü≤eT<é e÷*ø˘ ‘ê\÷ø± ÇqT>∑T]Ô qT+∫ ª‘ÓqT>∑Tµ |üÁ‹ø£qT yÓ\Te]+#ês¡T.<ëì ìsê«Vü≤≈£î&ÉT. ªªdüsêÿπs Ä© Ä»„´Á|üø±s¡+ ùd<äT´\ dü+πøåeT+ e~›sêE k˛<äs¡T\T ãVüQuÛ≤cÕ ø√$<äT\T. Ms=ø£ kÕ+düÿè‹ø£ì$T‘´· +µµ |Áü ‹øq£ T Á|#ü T· ]dTü qÔ ï≥Tº eTTK|Áü ‘+· $÷<ä sêdTü ≈î£ HêïsT¡ . $ø±dü eP´V‰ü ìï @sŒ¡ s#¡ T· ø=HêïsT¡ . |Áü ‹ø≈£ î£ $C≤q„ Á|#ü ê]D° eTTÁ<än<˚ á ÁbÕ+‘·+ qT+∫ yÓ\Te&çq ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£ nq&É+˝À D≤\j·T+ @s¡Œs¡#·T≈£îHêïs¡T. |üÁ‹ø£≈£î uÛ≤s¡‘·+˝Àì |ü<ä´+ ªªyês¡Ôdü+<˚Vü≤+ nø£ÿs¡˝Ò<äT. <ëì˝À uÛ≤wü, s¡#·Hê XË’*,es¡íÁø£eT+ \+<äT »>∑‹ e]Ô\T¢#·Tqï~µµ nH˚ <ëìï eT≈£î≥+>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T.>∑eTì+#·<ä–q$. e÷$T&ç #Ó≥¢qT Ä•+#˚ |ü⁄s¡T>∑T\qT #·+|ü⁄≥ ˙\–], ‘qÓ T>T∑ s¬ +&÷É Ä+Á<√Û <´ä eT yês\Ô¡ ≈î£ n<Tä “‘¤ · yêV≤ü ø±\T>±nH~˚ $wjü T· +. Ç˝≤ kÕ–+~: ªªeø£ yê´fi¯ ∫+qï ∫+qï e÷$T&ç |ìü #X˚ ÊsTT. Ä $<+äÛ >± ‘\Ó +>±D˝À kÕ+dÿü è‹ø£ |⁄ü qsT¡ Je® HêìøÏ#Ó≥¢ $÷<ä ‘Ó\¢ e+HÓï |ü⁄s¡T>∑T\T #˚]q≥¢sTT‘˚ ...... sTT+<äT≈£î ã\+ #˚≈£LsêÃsTT. Ä+Á<ÛëuÛÑT´<äj·T+ (1923) nH˚ ù|s¡T‘√•øÏ#·Ã sTT~>∑<ë eø£ÿ X‚s¡T yÓT‘·Ô{Ï düãT“qT Hê\T>∑T X‚s¡T\ ˙fi¯fl˝À V≤ü qTeTø=+&É qT+∫ y\Ó Te&qç deü Tø±©q |Áü ‹ø£ ˙\–] >T∑ ]+∫e⁄&Éø£u…{Ϻ ......eø£ÿ X‚s¡T ÁøÏs√dæHé ÄsTT˝Ÿ nq>± ôV’≤Á<ëu≤<é <˚ #˚dæq yê´K´ #·<äTe<ä–+~: ªªÇ+<äT˝À ìC≤+ sêh|ü⁄ yês¡Ô\T+{≤X¯düTÔ\T >±´düT q÷HÓ nì Væ≤+<äTkÕÔHé <˚X¯düTÔ\T eT+{Ï q÷H˚ nì sTT. $<˚XÊ\ düe÷#ês¡+ ≈£L&Ü <=s¡T≈£î‘·T+~. ‘=\T<=\T‘·n+{≤sT¡ .eTØ+ìï B|+ü ì$T‘´· + $Xw‚ +æ ∫ yê&TÉ ≈î£ +{≤sT¡ . sTT~ sê»ø°j·T yês¡Ô\T Á|ü#·T]+∫q U≤´‹ ˙\–]πø <ä≈£îÿ‘·T+~.µµ düãïø£*|æ #Ó≥¢ yÓTT<äfi¯fl˝À, ô|’Hê #·˝≤¢*.µµ Ç~ kÕúìø£ yê&ÉTø£ uÛ≤ùw. MdTü eT+∫ ø$£ . Ä ø±\+˝À me«s÷¡ Á|#ü T· ]+#&· ÜìøÏ kÕV≤ü d+æ #ì·‘Ó\+>±D≤˝À Ç|üŒ{Ïø° >±´düT q÷HÓ nH˚ e÷≥ yê&ÉT‘ês¡T. q #·\+ ø£<∏ä\qT Äj·Tq n#·Tà y˚XÊs¡T. Äj·Tq nø±\ eTs¡D+ áeTT+<äT eT eTT+<äT düTqï yê&É≥+ Ç|ü⁄Œ&ÉT yê´ø£s¡D $s¡T<ä∆+. ÁbÕ+‘|· ⁄ü kÕV≤æ r kÕ+dÿü è‹ø£ ñ<´ä e÷ìøÏ ô|qT $|÷üò ‘+· e+{~Ï .µµ ªùd<ä´#·+Á~ø£µ >∑T]+∫ ‘Ó*j·Tø£ eTT+<äT 1913 ˝À ‘Ó\+>±D |üÁ‹ø£\q>±H˚ yÓTT<ä≥ düTŒ¤]+#˚~ ª>√\ø=+&ÉeTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+&ç lìyêdü X¯s¡à q&ç|æq ªVæ≤‘·uÀ~Û˙µj˚T |üÁ‹ø£.µ düTs¡es¡+ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ dü+bÕ<ä≈£î&ÉT>± 1926 y˚T 10e‘Ó\+>±D qT+&ç yÓ\Te&çq ‘=* ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£ nqT≈£îHêïs¡ì ‘B˚ q >√\ø=+&É <«’Ó yês¡ |Áü ‹ø>£ ± yTÓ T<\ä sTT+~. q+&÷É ] sêy÷Ó à#ÓbÕŒqT >∑<ë. Ç~ e÷dü |üÁ‹ø£. Bì˝À yÓ’<ä´+, e´ekÕj·T+, Vü≤q sêe⁄ nqï≥Tº Ä+Á<Ûä |üÁ‹ø£, Ä+Á<Ûä Á|üuÛÑ\≈£î B≥T>± yÓ\TbÕ]ÁXÊ$Tø£+, dü+|òüT dü+düÿs¡D $wüj·÷\T ñ+{≤j·Tì ìsê« e&TÉ ‘÷· ‘\Ó +>±D ÁbÕ+‘+· ˝À C≤rjT· u≤Û e yê´|øÔæ Ï bÕ≥T |&ü +ç ~Vü≤≈£î\T sêdüT≈£îHêïs¡T. Bì >∑T]+∫ düTs¡es¡+ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ˇø£ >√\ø=+&É |üÁ‹ø£. Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ìwüÿfi¯+ø£ C≤rj·Tyê~, dü+|òüTyê´dü+˝À ø=ìï $wüj·÷\T ‘Ó*bÕs¡T.|üÁ‹ø£ 16 |ü⁄≥\T ø£*– d+ü dÿü sD¡ ≤_˝Û ≤wæ ,ãVQü u≤Û cÕy‘˚ ,Ô· |+ü &‘ç T· &TÉ , ø$£ . nHø˚ £ $wjü ÷·ñ+&˚<äì, dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë n_Ûe÷qT\≈£î 25s¡÷bÕj·T\T, \ô|’ #·ø£ÿ{Ï ne>±Vü≤q ø£*–q y˚T<Ûë$. e÷‘·è uÛ≤cÕ $ø±dü+,pH-é 2014 15

eTq #·]Á‘·d+ü |Tüò d+ü dÿü sD¡ \≈î£ n+ø‘Ï y· TÓ qÆ e´ø.ÔÏ ìC≤+ Á|uü TÑÛ ‘«· + Hê´jT· yê~ ñs÷¡ ˝› À V≤æ +<Tä e⁄\T d+ü bÕ<øä ‘£ «· + eV≤æ dTü qÔ ï |Áü ‹ø\£ ÷ ñ+&$˚ .nH˚ HÓ|ü+ô|’ Äj·Tq dü+bÕ<äø£‘·«+˝À |üÁ‹ø£ ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ yê{Ï˝À ªs¡j·T´‘Yµ yÓTT<ä≥ #Ó|ü⁄Œø√<ä–+~. eT+<äTeTT\ qs¡dæ+>∑sêe⁄‘=\T‘· nqTeT‹+#·˝Ò<äT. ø√‘ê«˝Ÿ yÓ+ø£≥sêe÷¬s&ç¶ CÀø£´+‘√ Bì d+ü bÕ<≈ä î£ \T. 1ª927˝§ yês¡ |Áü ‹ø>£ ± ÁbÕs+¡ ueÑÛ TsTT+~. eTs√ydÓ Tü \Tu≤≥T \_+Û ∫+~.ø√‘ê«˝Ÿ ÄjT· q≈î£ ÄØøú +£ >± ≈L£ &Ü n+&É |üÁ‹ø£ ªeTTw”πs <äø£ÿHéµ ≈£L&Ü ñ+&˚~. ÇB Væ≤+<ä÷ dü+bÕ<ä≈£î\ ìs¡«>± ì*#ês¡T. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\bÕ≥T nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± ø=qkÕ–+~. Vü≤D˝À yÓ\Te&ÉT‘·T+&˚~. Bì˝À e÷&É bÕ{Ï Vü≤qTeT‘· sêe⁄ dü+bÕnedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT Á|üuÛÑT‘ê«ìï $eT]Ù+#ês¡T. ìC≤+ Á|üuÛÑT‘·«+ <äø°j·÷\T sêdüTÔ+&˚yês¡T. q\uÛ…’\ ∫es¡˝À ªñ‘·Ôsê~˝À n+fÒ ~©¢,d+ü bÕ<øä °j·÷\ô|’ Ä+øå\£ T $~+Û ∫q|⁄ü Œ&TÉ Ä d\üú eTT˝À bÕ\≈£î\ »\+<säÛ Y \˝À u≤>± yê´|Ôæ ø*£ –q ª$T˝≤|µt |Áü ‹ø£ ôV≤’ <sä êu≤<é qT+&ç<Ûäsêàìï >∑÷]Ãq Á|üeTTKT\ dü÷≈£îÔ\qT Á|ü#·T]+#˚ yês¡T. |üÁ‹ø£ Á|#ü T· sD¡ ÁbÕs+¡ _+Û ∫+~. BìøÏ Á|<ü ëÛ q d+ü bÕ<≈ä î£ &TÉ sD¡ ;s.Y »\+<säÛ Y|ü~ dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ dü«>∑‘·+˝À $T˝≤|t ≈£î Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT j·TX¯MsY dü+bÕ<ä≈£î&ÉT>± ôV’≤<äsêu≤<éÇ˝≤ sêdüT≈£îHêïs¡T. ªªmH√ï dü+e‘·‡sê\qT+∫ Ä+Á<Û√<ä´eT+ $T˝≤|t ≈£î eTs√ k˛<äs¡T&ÉT j·TT<ä∆MsY dü+bÕ<ä≈£î&ÉT>± ñ+&˚yês¡T.kÕ>∑T‘·Tqï~. BìøÏ #˚<√&ÉT yê<√&ÉT>± y˚TeT÷ ø=+‘· ø£èwæ #˚düTÔHêï+. Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ ãVæ≤s¡Z‘·+ nj˚T´+<äT≈£î bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêï+. ∫es¡˝À ªñ‘·Ôsê~˝À n+fÒ ~©¢, »\+<ÛäsY \˝À u≤>± yê´|æÔ ø£*H√s¡T˝Òì Á|üC≤˙ø£+ ‘·eT ø£wüºqcÕº\ >∑T]+∫ #˚|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î –q ª$T˝≤|µt |Áü ‹ø£ ôV≤’ <sä êu≤<é qT+&ç Á|#ü T· sD¡ ÁbÕs+¡ _+Û ∫+~.j·T‹ïdüTÔHêï+. Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ìsêàD+ ø√dü+ y˚TeTT #˚düTÔqï ø£èwæ BìøÏ Á|ü<Ûëq dü+bÕ<ä≈£î&ÉT s¡D;sY. »\+<ÛäsY $T˝≤|t ≈£î Äj·Tq‘·–q s¡÷bÕìï bı+<äT‘·Tqï~µµ. k˛<sä T¡ &TÉ jT· XM¯ sY d+ü bÕ<≈ä î£ &TÉ >± ôV≤’ <sä êu≤<é $T˝≤|t ≈î£ eTs√ k˛<äs¡T&ÉT j·TT<ä∆MsY dü+bÕ<ä≈£î&ÉT>± ñ+&˚yês¡T. Çø£ eTTdæ¢+ Ä s√E\˝À ìC≤+ Á|uü TÑÛ ‘«· + ‘e· TøwÏ yºü TÓ qÆ |Áü ‹ø\£ T ø=ìï{ìÏ dü+bÕ<ä≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À #ê\ ñs¡÷› |üÁ‹ø£\T ñ+&˚$. M{Ï˝Àb˛wædü÷Ô ñ+&˚~. Á|üuÛÑT‘·« Á|üø£≥q\T, ø£#˚ÃØ H√{°düT\T, ø√s¡Tº eTTK´eTsTTq$ s¡Vü≤ãπs <äø£ÿHé, n+>±πs, |üj·÷+.Á|üø£≥q\T, ø=ìï ñs¡÷› |üÁ‹ø£\≈£î |ü⁄wüÿ\+>± \_Ûdü÷Ô ñ+&˚$.Á|üuÛÑT‘·«+ @fÒ{≤ m.|æ. yêsêÔ dü+düú≈£î, sêsTT≥sY yês¡Ô dü+düú≈£î s¡j·T´‘Y \ø£å´+ >∑T]+∫ eT+<äTeTT\ Ç˝≤ sêdüTø=Hêïs¡T: ªª#·+<ë ø£{Ϻ ñs¡÷› |üÁ‹ø£\≈£î yês¡Ô\T ñ∫‘·+>± düs¡|òüsê #ÓsTTdüTÔ+ ìÁ~düTÔqï Á|ü»\qT y˚T\Tø=*|æ Á|üC≤kÕ«eT´ Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~Û+#·T&˚~. á |ü<ä∆‹ì K+&çdü÷Ô düTs¡es¡+ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ 1942 ôdô|º+ãsY ø√qT≥≈î£ d<æ |∆ä sü #¡ ê\qï<˚ sj¡ T· ´‘Y u≤<´äÛ ‘.· Á|uü TÑÛ ‘«· + |≥ü ¢ Á|»ü \˝À˝À eTq sêh+˝À |üÁ‹ø£\T nH˚ o]¸ø£‘√ dü+bÕ<äø°j·T+ sêXÊs¡T. ñqï ujÑÛ ÷· ìï b˛>=≥&º ÜìøÏ nedsü y¡ TÓ qÆ |⁄üŒ&TÉ rÁe+>± $eT]Ù+#˚1349 |òüdü© dü+e‘·‡s¡+ sêh Á|üuÛÑT‘·« ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ sêh+˝À yês¡T. 1929 y˚T HÓ\˝À |üÁ‹ø£ ìùw<ÛëìøÏ >∑Ts¡sTT+~. eT∞¢yTÓ T‘+Ô· |Áü ‹ø\£ T 59. M{˝Ï À @&TÉ ~q|Áü ‹ø\£ T. ˇø{£ Ï Ç+^w¢ ßü .ÄsT¡ 1941˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 1947 nø√ºãsY <ëø± q&ç∫+~. ø±ì Á|üC≤ñs¡÷›$. ‘Ó\T>∑T nq≈£î+&Ü düTs¡es¡+ eTT©ÿ uÛ≤wü˝À nH˚ |ü<ä+ kÕ«eT´ $\Te\ $wjü T· +˝À sêJ |&ü ˝É <Ò Tä .Á|Cü ≤kÕ«eT´ bÕ\q˝Àyê&ç ˇø£ÿ{° ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« kÕj·T+ bı+<˚ |üÁ‹ø£\˝À ˇø£ÿ{° ≈î£ \ eT‘· u<ÒÛ ë\T ˝≈Ò î£ +&Ü Á|»ü \+<]ä ø° deü ÷q V≤ü ≈î£ ÿ\T+&Ü\ìdüØ>± q&Ée&É+ ˝Ò<äT. yê{ÏøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ #ê\ ‘·≈£îÿe. Á|üuÛÑT‘·« b˛sê&ÜsT¡ . sC¡ ≤ø±sT¡ ¢ $ÁE+_+Û ∫q s√E\˝À ˝ÖøøÏ £ sê»´ ìsêàDdüVü‰j·T+‘√ |üÁ‹ø£\T |üsêBÛq+>± ñ+&É≈£L&É<äHêïs¡T. ìHê<ëìï #|˚ {ü ≤sº T¡ .n+<Tä ≈î£ Á|Cü ≤_ÁÛ bÕj÷· ìï d<æ |∆ä sü #¡ &· yÉ T˚ e÷ñs¡÷› |üÁ‹ø£\T $~Û nì dü+bÕ<äø°j·T+˝À K+&ç‘·+>± Á|üø£{Ï+∫q+<äTq eT∞fl ìùw<ÛëìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. á |üÁ‹ø£˝ÀH˚ c˛j˚TãT˝≤¢ U≤Hé j·TTe ‘Ó\+>±D˝À |üÁ‹ø± $ø±dü+ nqT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT á ÁbÕ+‘·+˝À |üÁ‹ø± s¡#·sTT‘·>± ‘=* bÕsƒê\T H˚s¡Ã≈£îHêïs¡T. s¡j·T´‘Y eT÷‘·y\Ó Te&qç Ç‘s· ¡ u≤Û cÕ |Áü ‹ø\£ >T∑ ]+∫ ≈î£ |¢ +Ôü >±HH’Ó ê Á|kü Õ$Ô +#ê*. ã&≥É +‘√ ªÇÁy÷Ó CŸµ nH˚ ù|sT¡ ‘√ d«ü +‘· |Áü ‹øq£ T ÁbÕs+¡ _+Û #êsT¡ .$÷C≤Hé, <äø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ e+{Ï ñs¡÷›, Ç+^¢wüß |üÁ‹ø£\ Á|ükÕÔeq ªª˝ÖøøÏ £ $<ëÛ q+, Á|Cü ≤ V≤æ ‘+· µµ nqï $<ëÛ Hê\qT ‘\· ø¬ ‘T· ≈Ô î£ HêïsT¡ .ˇø£ #√≥ e∫Ã+~. ñs¡÷› |üÁ‹ø£\ >∑T]+∫ ø=ìï $X‚cÕ\T #Ó|ü⁄Œ s¡j·T´‘Y ˝À n\e&ɶ <Û√s¡DÏøÏ eT]+‘· |ü<äTqTô|{Ϻ Á|üVü‰sê\Tø√yê*. ìC≤+ bÕ\q˝À nìï s+¡ >±\˝À ñs÷¡ j› TÓ e´eV‰ü s¡ u≤Û w>ü ± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. |òü*‘·+>± s¡C≤ø±s¡¢ #˚‘·T\˝À |òüTÀs¡ eTs¡D+ñ+&~˚ . øq£ Tø£ |Pü s«¡ ôV≤’ <sä êu≤<é sêh+˝À #<· Tä e⁄≈î£ qï yês+¡ <]ä ø° bı+<ësT¡ . 1943˝À >T∑ ˝≤yTé eTV≤ü eTà<é ø\£ ø‘£ êyÔ ê\ nH˚ n‘q· Tñs¡÷› u≤>± e#·TÃ. ø£qTø£ yês¡T ≈£L&Ü ñs¡÷› |üÁ‹ø£˝Ò #·~y˚yês¡T. $÷C≤Hé nH˚ ù|s¡T‘√ Ç+^¢wüß, ñs¡÷›, ‘Ó\T>∑T eT÷&ÉT uÛ≤wü\˝ÀÇ‘·s¡ uÛ≤cÕ |üÁ‹ø£\÷ ô|<ä›>± e]∆\¢ø£ b˛e&ÜìøÏ nB ˇø£ ø± ~q |Áü ‹ø\£ ÷ ÁbÕs+¡ _+Û #êsT¡ . n&$ç u≤|sæ êEqT ‘\Ó T>T∑ $÷C≤Hés¡D+.nsTT‘˚ ñs¡÷›˝À Væ≤+<äTe⁄\T dü+bÕ<äø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï |üÁ‹ dü+bÕ<ä≈£î\T>± ìj·T$T+#·T≈£îHêïs¡T. á |üÁ‹ø£\÷ düVü≤»+>±H˚ø£\÷ ñ+&˚$. yê{Ï˝À ªs¡j·T´‘Yµ yÓTT<ä≥ #Ó|ü⁄Œø√<ä–+~. eT+<äT ìC≤+qT düeT]ú+#˚$. ø±ì ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£\˝À ñ|ü dü+bÕ<ä≈£î\TeTT\ qs¡dæ+>∑sêe⁄ Bì dü+bÕ<ä≈£î\T. 1ª927˝§ yês¡ |üÁ‹ø£>± n+‘ê ñ<ä›+&ÉT\T. nHê´|ü<˚X¯+>± Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ yês¡Ô\T sêdæÁbÕs¡+uÛÑeTsTT+~. eTs√ |üÁ‹ø£ ªeTTw”πs <äø£ÿHéµ ≈£L&Ü ñ+&˚~. düeTdü´\T düèwæºdüTÔ+&˚ yês¡T.ÇB Væ≤+<ä÷ dü+bÕ<ä≈£î\ ìs¡«Vü≤D˝À yÓ\Te&ÉT‘·T+&˚~. Bì˝Àe÷&bÉ Õ{Ï V≤ü qTeT‘· sêe⁄ d+ü bÕ<øä j° ÷· \T sêdTü +Ô &y˚ êsT¡ . q\u\’…Û u≤|æsêE kÕVæ≤‘·´ ,kÕ+düÿè‹ø£ $wüj·÷\≈£î ÁbÕ<Ûëq´$Tdü÷Ô ñ+&˚yês¡T. Äj·Tq >=|üŒ #ê]Á‹ø£ qe˝≤ s¡#·sTT‘·. ‘·eT 16 pHé `2014

eTq #·]Á‘·qe\\qT &ÓsTT© d”]j·T˝≤Z Á|ü#·T]düTÔ+&˚ yês¡T dTü C≤‘˝· Àì ˇø£ s#¡ q· #÷· &<É –ä +~. ªµ‘\Ó +>±DeTT Ä+Á<TäÛ kÕ«‘·+Á‘·´+ ‘·sê«‘· 1948˝À C≤rj·Tyê~>± ù|¬sìïø£>∑qï \ ÁbÕNq yÓ’uÛÑeeTTq≈£î |ü+≥ bı\eTì y˚T$T|ü⁄&ÉT eTs¡\ #|Ó Œü e\dqæ |ìü ˝<Ò Tä .....‘\Ó +>±D Ä+Á<TäÛ \T ì»eTsTTq Á‘s· TTÄ_<é n© U≤Hé ªdæj·÷dü‘Yµ n+fÒ sê»ø°j·T+ nH˚ ù|s¡T‘√ ñ<ës¡ *+>∑T\T. @\j·Tq yê]øÏ Ä+>∑¢, eTVü‰sêh, Væ≤+<äTkÕÔ˙ uÛ≤cÕyê<ä ~q |Áü ‹øq£ T ÁbÕs+¡ _+Û #êsT¡ . |Pü s«¡ ôV≤’ <sä êu≤<é sê»´+˝Àì Á‘·j·T *+>±qTXÊdüqeTT ø£\<äT._Ûqï uÛ≤cÕ dü+|üs¡ÿeTT ≈£L&ÜeT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À <ëìï nÁ>∑>±$T>± ì*bÕs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷qe J$‘· <èä wºæ yX’Ó Ê\´eTTq≈î£ qT, u≤Û e kÕeTsd¡ ´ü eTTq≈î£ qTsêh+ qT+∫ |Áü ‹ø± s#¡ s· TT‘>· ± ‘=* |<ü àä l |⁄ü sk¡ Õÿsêìï n+<Tä kÕjT· |&ü TÉ qì e÷ qeTàøe£ TT. jT· T>±+‘s· e¡ TT\qT+&ç Á|eü V≤æ +≈£îHêïs¡T. #·T#·Tqï Ä+Á<ä düuÛÑ´‘· _Ûqï _Ûqï Hê>∑s¡ø£‘·\ ‘√&ÉT˙&É\ ˝À yTÓ \– H{˚ øÏ +£ ~q $\øDå£ J$‘e· TTqT Á|<ü ]ä Ù+#T· ≥jT˚ dTü C≤‘· eT∞fl ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£\≈£î eùdÔ >√\ø=+&É 1948˝À ~q |üÁ‹ jÓTTø£ÿ Á|ü<∏äeT düTuÛ≤wæ‘·eTT.µµø£>±e÷]+~. q÷ø£\ qs√‘·ÔeT¬s&ç¶ dü+bÕ<ä≈£î&ÉT>± ø=qkÕ–+~.j·÷»e÷q´ yÓ’|òü\´+ e\¢ ∫es¡≈£î eT÷‘·ã&ç+~. 1951˝À kÕs¡<∏ä´+˝À C≤‹ nuÛÑT´<äj·÷ìøÏ e÷s¡Z<äs¡Ùø£eTj˚T´ |ü+<∏ë˝ÀÁ|‘ü ê|s¬ü &¶ç Á|Cü ≤yêDÏ |Áü ‹øq£ T ÁbÕs+¡ _+Û ∫ ø=+‘· ø±\+ q&bç ÕsT¡ . s¡∫+∫q ø£<∏ëìø£\T, π>j·÷\T, ‘·~‘·s¡ s¡#·q\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+1955 pHé ˝À døæ +Ï Á<ëu≤<é qT+∫ øπ .jT· d.t dTü ÁãV≤ü àD´+ d+ü bÕ<ä Ç∫Ã+~. düTC≤‘·˝Àì ˇø£ s¡#·q #·÷&É<ä–+~. ªµ‘Ó\+>±DeTTø£‘·«+˝À ªªÄ+Á<Ûä »q‘·µµ ~q |üÁ‹ø£ Á|ü#·Ts¡D ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Ä+Á<ÛäT\ ÁbÕNq yÓ’uÛÑeeTTq≈£î |ü+≥ bı\eTì y˚T$T|ü⁄&ÉT eTs¡\Hq˚ T »q‘˝· ÀH˚ 1956 pH˝é À yêsêÔ s#¡ H· ê yê´d+ü >±ìï ÁbÕs+¡ _+Û #|Ó Œü e\dqæ |ìü ˝<Ò Tä .....‘\Ó +>±D Ä+Á<TäÛ \T ì»eTsTTq Á‘s· TT*+#êqT. á |üÁ‹ø£qT Ä Hê{Ï eTTK´eT+Á‹ ã÷s¡TZ\ sêeTø£èwüí >T∑ \T. @\jT· q yê]øÏ Ä+>,¢∑ eTV‰ü sêh, V≤æ +<Tä kÕ˙Ô u≤Û cÕ Á‘j· T·sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒf…’q ˇø£ Á≥dtº ìs¡«Væ≤düTÔ+&˚~. |üÁ‹ø£ $XÊ *+>±qTXÊdüqeTT ø£\<äT._Ûqï uÛ≤cÕ dü+|üs¡ÿeTT ≈£L&Ü e÷qe˝≤+Á<äÛ yê<ëìï ã\|sü êÃ\qï |]ü $T‘· \ø´å£ +‘√ yTÓ T<˝ä H’… ê Ä<TäÛ ìø£ J$‘· <äèwæº yÓ’XÊ\´eTTq≈£îqT, uÛ≤e kÕeTs¡dü´eTTq≈£îqT kÕj·T|üÁ‹ø± s¡#·Hê dü÷Á‘ê\qT bÕ{Ïdü÷Ô ø=‘·Ô dü«s¡÷|ü+‘√ n∫s¡ |&ü TÉ qì e÷ qeTàøe£ TT. jT· T>±+‘s· e¡ TT\qT+&ç Á|eü V≤æ +#T· #T· qïø±\+˝ÀH˚ ÁbÕ#T· s´¡ +˝À >√\ø=+&qÉ T n~>Û $∑ T+∫+~. Ä+Á<ÁäÛ |<ü X˚ Ÿ Ä+Á<ä duü ´ÑÛ ‘· _qÛ ï _qÛ ï Hê>s∑ ø¡ ‘£ \· ‘√&TÉ ˙&\É ˝À yTÓ \– H{˚ øÏ +£ [email protected]êŒf…’Hêø£ |üÁ‹ø± j·÷»e÷q´+ ø±+Á¬>dt bÕغ Vü≤düÔ>∑‘·yÓTÆ n+‘˚ $\ø£åD J$‘·eTTqT Á|ü<ä]Ù+#·T≥j˚T düTC≤‘· jÓTTø£ÿ Á|ü<∏äeTdü+>∑‘·T˝…’+~. eT<Ûä´˝À Ä+Á<Ûäs¡‘·ï, Á|üC≤Á|üuÛÑ, qyê´+Á<Ûä e+{Ï düTuÛ≤wæ‘·eTT.µµ düTC≤‘· 1927˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 1940 <ëø±~q|Áü ‹ø\£ T ñ<sä TT+#&· +É , nd$Ôü T+#&· +É »]–b˛sTT+~. kÕjT· + q&ç∫+~. eT∞¢ 1950˝À yÓTT<ä˝…’ eT÷&˚fi¯ófl ø=qkÕ–+~.ø±\+, es¡Ôe÷q+ e+{Ï |ü\T ∫qï |üÁ‹ø£\÷ ≈£L&Ü yÓ\Te&çø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæ b˛j·÷sTT. <äø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ |üÁ‹ø£‘√ nqTã+<Ûä+ >∑\ ãTø£ÿ |ü≥ï+ sêe÷qTC≤#ês¡T´\T ‘Ó\+>±D nH˚ |üÁ‹ø£ ≈£L&Ü 1941`42˝À 960 ˝ÀH˚ <äø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ j·÷»e÷q´+ Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T ~q ø=+‘· ø±\+ q&çbÕs¡T. ìC≤e÷u≤<é qT+∫ u…’dü sêeT<ëdt bı<äT›|Áü ‹øq£ T |+ü &‘ç êsê<TäÛ ´\ Hê>π X«¯ ss¡ êe⁄ d+ü bÕ<øä ‘£ «· +˝À ÁbÕs+¡ _+Û nH˚ kÕj·T+ø±\ ~q|üÁ‹ø£qT <äXÊã›+ô|’>± q&çbÕs¡T. n‘·ì∫q~. ôV’≤<äsêu≤<é ˝À s√≥Ø eTTÁ<äD≤j·T+Á‘·+ (<äø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ k˛<äs¡T&ÉT u…’dü <˚e<ëdt H˚{Ï ì»+ nH˚ ù|s¡T‘√ kÕVæ≤‘·´ yês¡~) ø£*–q ‘√* ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£ nsTTq+<äTq H˚qT <ëì˝À |üÁ‹ø£ ìs¡+‘·sêj·T+>± ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T..q÷´dt m&ç≥sY |ü<ä$˝À #˚]b˛j·÷qT.1938˝À sê»>√bÕ\ yÓTT<ä*j·÷sY ãTø£ÿ|ü≥ï+ sêe÷qTC≤#ês¡T´\ n+&É‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫q ø±ì M≥ìï{Ïø° _Ûqï+>± Ä#ês¡T´\ yês¡T q&ç|æq ¬s+&ÉT<øä ÿ£ Hé Áø±ìø˝£ Ÿ nHø˚ £ Ä≥Tb˛≥q¢ T ‘≥· Tøº =ì j÷· »e÷q´+ e÷]Hê |üÁ‹ø£\÷ ª»q<Ûäs¡àµ, ªes¡+>∑˝Ÿ yêDϵ ø=‘·Ô <ës¡T¢ ‘=≈£îÿ‘·÷ #·]Á‘·ns¡ú|ü⁄w溑√ Ç|üŒ{Ïø° ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. n<˚ Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$TøÏ ≈£L&Ü düèwæº+#êj·T+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. 1958 qe+ãs¡T˝À ÁbÕs¡+uÛÑl sêeTs¡ø£å>± ñ+≥Tqï~. yTÓ qÆ »q<säÛ à¡ 1994 es≈¡ î£ n$∫Ãqï+>± q&∫ç +<+ä fÒ n+>ã∑ \+, ns¡úã\+ düeTè~∆>± ñqï+<äTe\¢ ø±<äT. ø=+&É+‘· |ü≥Tº<ä\, ì]« ˇø£ÿkÕ] yÓqøÏÿ yÓ[fl $Vü≤+>∑ Mø£åD+ #˚düTø=+fÒ >√\ø=+&É sêeT øè£ w.æ Çy˚ ø±sD¡ ≤\T. ÄjT· q n&bÉ Õ <&ä bÉ Õ Á|‘ü ´˚ ø£ d+ü ∫ø\£ T|üÁ‹ø£ $»j·T dü÷Œ¤]Ô‘√ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·eTT˝À e÷s¡TeT÷\ Á|#ü T· ]+#ês+¡ fÒ &ãÉ T“ d+ü bÕ<qä ø√d+ü ø±<Tä . Á|Cü ≤deü Td´ü \ y|’Ó ⁄üÁ>±e÷\ qT+∫ #ê˝≤ |üÁ‹ø£\T yÓ\Te&ɶ $wüj·T+ >√#·]düTÔ+~. bÕ\≈£î\ <äèwæº Äø£]¸+#˚ Á|üj·T‘·ïy˚T. ‘Ó\+>±D kÕVæ≤‘ê´ìøÏ,Ç˝≤+{Ï yê{Ï˝À #Ó|ü⁄Œø√<ä–q$ ø±ø£rj·T, ‘Ó\T>∑T ‘·*¢, XÀuÛÑ, kÕ+düÿè‹ø£ yês¡dü‘ê«ìøÏ düeTT∫‘· >ös¡e ÁbÕuÛÑyê\qT ø£*Œ+#·<˚X¯ ã+<ÛäT, düTC≤‘·, kÕs¡dü«‘· CÀ´‹ yÓTT<ä˝…’q$. ø±ø£rj·T &ÜìøÏ y˚~ø£qT düeT≈£LsêÃs¡T. kÕVæ≤r •Ksês√Vü≤≈£î\≈£î ì#ÓÃqbÕeTT\|ü]Ô dü<ë•esêe⁄ dü+bÕ<äø£‘·«+˝À Ä ‘·s¡+ »s¡ï*düTº\≈£î \T y˚XÊs¡T. ≈£îe÷s¡T&ÉT l<ÛäsY‘√ ø£*dæ es¡+>∑˝Ÿ yêDÏ ~q |üÁ‹•ø£åD πø+Á<ä+>± |üì#˚dæ+~. Ä#ês¡T´\yê]‘√bÕ≥T, ‘·sê«‘· ø£ kÕ|ú +æ #&· +É n<=ø£ ô|<›ä kÕV≤ü d+ü . kÕe÷õø£ deü Td´ü \qT #]· Ã+ø±\+˝À eTTK´eT+Á‹ Á|ü<Ûëì |ü<äe⁄\T n\+ø£]+∫q |æ. $. #&· Üìø,Ï |]ü XÀ<HäÛ ê‘à· ø£ yêsê+Ô XÊ\qT >T∑ |Œæ +#&· Üìø,Ï deü T ø±©qqs¡dæ+Vü‰sêe⁄. »s¡ï*düTº Hêj·T≈£î&ÉT _. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Bì˝ÀH˚ dü+ø£s¡ $\Te\qT m+&É>∑≥º&ÜìøÏ Äj·Tqø£<√ neø±X¯+.nø£åsê\÷ ~<äT›≈£îHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T ‘·*¢ e{Ϻø√≥ Äfi≤«sY kÕ«$T 17 pH-é 2014

eTq #·]Á‘· Ä#ês¡T´\ yês¡T q&ç|æq ¬s+&ÉT |üÁ‹ø£\÷ ª»q<Ûäs¡àµ, kÕÁe÷»´yê<ä ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚T b˛\es¡+ªes+¡ >˝∑ Ÿ yêDµÏ ø=‘Ô· <ësT¡ ¢ ‘=≈î£ ÿ‘÷· #]· Á‘· dèü w+ºæ #êjT· +fÒn‹Xj¯ ÷Ó øÔÏ ø±<Tä . 1958 qe+ãsT¡ ˝À ÁbÕs+¡ uÑÛ yTÓ qÆ »q<säÛ à¡ #ê˝≤eT+~ nqT≈£î+≥Tqï≥Tº>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ñ<ä´eT+1994 es¡≈£î n$∫Ãqï+>± q&ç∫+<ä+fÒ n+>∑ã\+, eTq eqs¡T\T ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ ˝Ò<ë Hê´j·T+>± sêe*‡q ñnsãú¡ \+ deü Tè~>∆ ± ñqï+<Tä e\¢ ø±<Tä . ø=+&+É ‘· |≥ü T<º \ä , <√´>±\T, ˙fió¯ fl sêã≥&º ÜìøÏ »]–+~ nqï~ ì»eTT. ø±ì Bìø+£ fÒì]«sêeT ø£èwæ. Çy˚ ø±s¡D≤\T. ‘Ó\+>±D kÕVæ≤‘ê´ìøÏ, ≈£L&É Çø£ÿ&É eTqeTT >∑T]Ô+#·Tø√yê*‡+~ á ñ<ä´eT+ eTTK´+>±kÕ+dÿü è‹ø£ yêsd¡ ‘ü ê«ìøÏ deü TT∫‘· >öse¡ ÁbÕuyÑÛ ê\qT ø*£ Œ+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ e´‹πsø£+>±,#·&ÜìøÏ y˚~ø£qT düeT≈£LsêÃs¡T. kÕVæ≤r •Ksês√Vü≤≈£î\≈£î de” ÷+Á<äÛ bÕ\≈î£ \ ô|‘HÔ· êìøÏ e´‹sπ ø+£ >± »]bÕsT¡ nH~˚ yêdeÔü +.ì#ÃÓ q\T yX˚ ÊsT¡ . ≈î£ e÷sT¡ &TÉ l<säÛ ‘Y √ ø*£ dæ es+¡ >˝∑ Ÿ yêDÏ Bìì n+^ø]£ +#ø· £ ‘|· Œü <Tä . ‘s· T¡ yê‘· Áøe£ T+˝À n~ ˙fió¯ fl, ì<TäÛ \T~q |ü Á‹ø£ kÕú|æ+#·&É+ n<=ø£ ô|<ä› kÕVü≤dü+. e>¬ s’ ê ìHê<ë\ø±&øç Ï e∫Ã+~. @~ @yTÓ qÆ |Œü {øÏ Ï sêÁw+ºü kÕ~+Û #&· +É nqï~ dü+‘√wüø£s¡ $wüj·T+. nsTTq|üŒ{ÏøÏ á uÛÑ÷uÛ≤>∑+ Á|ü»\T Ä+Á<ä Á|<ü X˚ Ÿ @sŒ¡ &qç ‘s· ê«‘· sêh sê»<ëÛ ì ø±e&+É ‘√ Ç|ü&ÉT Ç+ø± C≤Á>∑‘·Ô>± y˚T˝Àÿì ñ+&Ü*‡q nedüs¡y˚Ts¡Œ&çq~.ôV≤’ <sä êu≤<é q>s∑ +¡ |Áü ‹ø\£ ≈î£ , {M° #êqfi≈¢¯ î£ Á|<ü ëÛ q øπ +Á<+ä Ç|ü&ÉT n<˚ Ä~Û|ü‘·´+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« n+&É<ä+&É\‘√ eTqMT~øÏnsTT+~. ªáHê&ÉTµ, ªÄ+Á<äCÀ´‹µ, ªyês¡Ôµ, ªdü÷s¡´µ, $XÊ #·˝≤sTT+#·ã&É{≤ìøÏ dæ<ä∆+>± ñ+~. BìøÏ ø±s¡DeTT ‘Ó\+>±D˝≤+Á<Ûä, Á|üC≤ X¯ø°Ô e+{Ï |üÁ‹ø£\T ôV’≤<äsêu≤<é e#êÃsTT.. ô|’ $wü+ <ë#·T≈£îqï e´øÏÔ Á|üø£ÿ sêÁcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+.ªñ<jä T· +µ Çøÿ£ &˚ ÁbÕs+¡ uyÑÛ TÓ Æ ˇø£ y\Ó T>T∑ y*Ó – nd$Ôü T+∫+~.. n+‘˚ø±≈£î+&É BìøÏ‘√&ÉT Äj·Tq ø±s√Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î yÓ÷ø±fi¯flô|’ˇø|£ ⁄üŒ&TÉ nÁ>Á∑ XD‚ Ï |Áü ‹ø>£ ± ñqï Ä+Á<ä Á|uü ÑÛ Hêe÷e•w+ºü >± ôd’‘·+ ì\ã&ç @Ás¡ ‹yê∫ y˚dæ kÕ«>∑‘·+ |ü\Tø£&ÜìøÏ @e÷Á‘·+$T–*b˛sTT+~. Ç˝≤{Ï deü TjT· +˝À øØ£ +q>s∑ Y õ˝≤¢ eT+<ìä∏ yÓqTø±&Éì e´øÏÔ ø±e&É+. Ä eTTK´eT+Á‹ì $T+∫q e´øÏÔ MT&çj·÷øÏ #+Ó ~q ∫\|Œü >±] \øΰ sê»+ 2011 pHé H\Ó ˝À ªqeTùdÔ düVü≤ø±s¡+‘√ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ n+&É<ä+&É\‘√ yêsêÔ |üÁ‹ø£\ <ë«s¡‘Ó\+>±Dµ nH˚ ~q |üÁ‹ø£qT ñ<ä´eT dü÷Œ¤]Ô‘√ ÁbÕs¡+_Û+ ø=‘·Ô>± e∫Ãq j·TTe z≥s¡T\qT ‘·q yÓ’|ü⁄ eT[fl+#·Tø=ì Á|ü»\T≈£î#êsT¡ . n\+¢ HêsêjT· D d+ü bÕ<øä ‘£ «· +˝À deü TsT¡ ˝ú q’… ãè+<+ä ns¡#˚‹˝À Äø±XÊìï #·÷|æq e´øÏÔ á <˚XÊìøÏ Á|ü<Ûëì ne«&É+.|üì #˚düTÔqï~. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì @&ÉT πø+Á<ë\ qT+∫ M]<ä›s¡T >±&ÛÉyÓTÆÁ‹˝À ñHêïs¡T kÕÁe÷ »´yê<äT\≈£î, ø±s√Œπs≥[email protected]ø£ ø±\+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á |üÁ‹ø£ >√˝§ÿ+&É ‘·sê«‘· dü+düú\≈£î ø°\T u§eTà\T>± M]<ä›]øÏ #ê˝≤ ù|s¡T+~.‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ yês¡T ìs¡«Væ≤düTÔqï ˇπø ˇø£ ô|<ä› ~q|Áü ‹ø.£ ªeTq |Áü ‹ø£ eTq >öse¡ +µ nH˚ eT≈î£ ≥+ <]äÛ +∫+~. s√E Mfi¯fl yÓTÆÁ‹ ø±s¡D+>± Á|üuÛÑT‘·« ˝…ø£ÿ˝À¢ ôd’‘·+ ù|s¡TyêsêÔ ìy˚<äq $wüj·T+˝À >±ì, yÓ’$<Ûä´+>∑\ o]¸ø£\ ñ+&Éì Ä~yêdüT\ J$‘ê\T á ÁbÕ+‘·+˝À n+‘·eTj˚T´ <äX¯≈£î$wjü T· +˝À >±ì, s+¡ >T∑ \ eTTÁ<Dä $wjü T· +˝À >±ì @ ô|<›ä #˚s¡T≈£îHêïsTT. πøe\+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì b˛\es¡+ eTT+|ü⁄|üÁ‹ø£≈£î rdæb˛ì $<Ûä+>± ñ+~ bÕ<∏ä≈£î\qT Äø£]¸düTÔqï~. Á>±e÷\T d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\|ü&É+ nH˚~ eTTe÷à{ÏøÏ d”e÷+Á<Ûä‘Ó\+>±D yês¡Ô\≈£î, Çø£ÿ&ç Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\ |ü]#·j·÷\≈£î, bÕ\≈î£ \T |ìü ïq ≈î£ Á≥jT˚ . Bìe\¢ e#Ã˚ ˝≤u+ÑÛ de” ÷+Á<≈äÛ î£ n+‘ê#ê]Á‘·ø£ n+XÊ\ Á|ü#êsêìøÏ ÁbÕ<Ûëq´$TdüTÔqï~. nsTT‘˚ Ç+‘ê ø±<äT. ø±ì Ä ˝≤uÛ≤ìï ø=ìï e+<ä\ ¬s≥T¢ »eT #˚dæq|Áü ‹ø£ C≤q„ yês~¡ >Û ± ñ+&Ü\qï <säÛ êàìï bÕ{dÏ ÷ü Ô á ÁbÕ+‘+· Ä~yêdüT\≈£î »]π> qcÕºìï |üP&ÉÃ˝ÒeTT. ø=ìï {Ï.j·TyéT.dæ\ ˙fi¯ófl˝Àì Ç‘·s¡ W‘ê‡Væ≤ø£ bÕ]ÁXÊ$T≈£î\≈£î dü÷Œ¤]ÔìdüTÔ+~. ‘·s¡*+#·Tø=ì d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ nø£ÿ&ç $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº\T ø£≥Tº ø√e#T· Ã, ‘\Ó +>±D≈î£ ø=ìïy\˚ ø√≥¢ >+∑ &ç ø={§#º T· Ã. ø±ì Ä~yêdTü eTs=ø£ HÓ\ s√E\˝À ‘Ó\+>±D ø=‘·Ô sêh+>± \T ø√˝ÀŒjT˚ ìyêdeü TT, eqsT¡ \ d+ü >‹∑ eT]Ãb˛e&+É nqï~ øπ +Á<äne‘·]+#·uÀ‘·Tqï~. Ä]úø£ X¯øÏÔ <ä+&ç>± >∑\ yê]øÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT]j·TT d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘ê«\ jÓTTø£ÿ ≈£î{Ï\ ˙‹ì, nVü≤+ø±s¡kÕeT÷Væ≤ø£ Á|ükÕs¡ s¡+>∑+˝À eT+∫ neø±XÊ\T ñHêïsTT. |üP]‘·yÓ’K]ì ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~.nø£åsêX¯´‘· u≤>± ô|]–+~. eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ yê] ø=qT>√\TXø¯ Ô° ô|]–+~. eqsT¡ \T ed‘ü T· \÷ ô|]>±sTT.Ç|⁄ü Œ&TÉ eTq+ Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ πø+Á<ä+‘√ ø={≤¢&çdüe÷#ês¡ kÕ+πø‹ø£ $|ü¢e j·TT>∑+˝À ñHêïeTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓT&É\T e+#Ó’Hê düπs b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ Á>±e÷\ $wüj·T+˝À Ä~yêsÔ¡ |Áü ‹ø¬ H’ ê {M° #êq\sTTHê ø]° Ô øØÏ {≤ìï n\+ø]£ d÷ü HÔ ˚ yêdüT\≈£î, ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q˝≤uÛ≤\ |ü+≥≈£L&Ü |ü+&ç+#˚ <Û√ø± ˝Òì e´ekÕj·T+>± u≤<Ûä´‘· ñ+≥T+~.nsTT‘˚ Çø£ÿ&É eTq≈£î ø=ìï dü+<˚Vü‰\T sêe#·TÃe÷]+~. ø±e\dæ+~ kÕ«s¡ú sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\ø√dü+ ndü˝Ò ø=‘·Ô sêÁwüº+ ø±ã{Ϻ πø+Á<ä+‘√ø={≤¢&ç‘˚ ì<ÛäT\T ekÕÔj·÷?ø±≈î£ +&Ü Á|Cü ≤ ÁXj‚ T· ùd‡ \ø´å£ +>±, kÕe÷õø£ u≤<´äÛ ‘‘· √ sêh sêÁw+ºü n_eÛ è~∆ #+Ó <Tä ‘T· +<ë? nì. ø±ì Çøÿ£ &É >T∑ ]+Ô #T· ø√yê*‡+~.|ü⁄q]ïsêàD+ ˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\+ ne⁄<ëeTH˚ dü+ø£\Œy˚T. sêÁwüº n_Ûeè~› ø£+f… ≈£L&É Á|üC≤ dü+πøåeTy˚T Á|ü<∏äeT |üs¡e÷e~Û>± Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ñ+&Ü*‡q ˇø£ \ø£åD+. Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ m|ü&ÉT ` &Ü. õ. j·Tdt. es¡<ë#ê] <ä ≈£î&É n_Ûeè~›øÏ Ä≥+ø£+ ø±<äT. 18 ` wüVü≤u≤CÒ nVü≤eTà<é U≤Hé, ø£\«≈£î]Ô <ä pHé `2014

eTq \ø£å´+qe uÛ≤s¡‘· ìsêàD≤ìøÏ Hê+~ ª‘Ó\+>±Dµ! ªªuÛÑs¡‘êeì e÷s¡Z<ä]Ù Ä ‘Ó\+>±D ‘Ó\+>±D ì\Te]+∫+~. ø=‘·Ô y˚≈£îe düèwæº+#Ó Ä ‘Ó\+>±D n+<Tä ≈î£ ãVQü XÊ Ç+ø± ‘\Ó +>±D sêÁwºü @sêŒ≥T nq+‘s· +¡ |æ\Tdü÷Ô+~ y˚¬s ~X¯≈£î H˚&ÉT ‘Ó\+>±D $|ü¢yê\ ô|’>∑+ãs¡T Ä ‘Ó\+>±Dµµ ` eTKT›+ yÓTTVæ≤j·TB›Hé ≈£L&Ü Ä+Á<Ûë bÕغ\ nedüs¡+, &Ûç©¢ Ä~Û|ü‘·´+ nedüs¡e÷? eTq Á|üeTTK ø£$ ª‘Ó\+>±Dµ ø£$‘·˝À 1947˝À Áyêdæq nø£åsê\ sêÁwüº+˝À eTq Á|üuÛÑT‘·«+ nì Á|ü#ês¡+ #˚dæq πød”ÄsY eP´Vü≤+‘√ì»eTì ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ª$XÊ«dü+µ mìïø£˝À¢ $»j·Tπø‘·q+ bÕ≥T Ä|¸üH‡é n+X+¯ ˝À Ç‘s· ¡ bÕØ\º neø±X¯ $<ëÛ Hê\T Á|uü ≤Û e+m>∑s¡y˚dæ+~. á $»j·÷ìøÏ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å\, ns¡yÓ’ #·÷bÕj·TH˚~ ø=+‘·y˚Ts¡≈£î n+^ø£]+#·e#·TÃ[email protected]fi¯fl Ä~Û|ü‘·´+, y˚˝≤~ eT+~ ‘Ó\+>±D _&ɶ\ ã*<ëHê\T, M{Ïì ªdüsYù|ò ø£|òüHé u≤+<éø£sYµ \&éHê nqï dü+ø£\Œ+‘√ b˛sê&çq Á|ü n{≤>π¢ {Ä° smY dt Á|#ü ês+¡ ˝À ô|{qºÏ yT˚ ìô|kò ˛˝º Àì n+XÊ\T,C≤ $»j·T+. ã\V”≤q esêZ\≈£î s¡÷.eT÷&ÉT \ø£å\‘√ dü«+‘· Ç+{Ï ìsêàD+, nD>±]q, Ä–b˛sTTq, ìe⁄s¡T>∑|æŒq Á|üC≤ø±+ø£åqT s¡–*+ e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À ¬s’‘·T\≈£î s¡TDe÷|ò”, eTq ø=\Te⁄\T, #·<äT#·&É+ |ü<ëï\Tπ>fi¯ófl>± z sê»ø°j·TbÕغ>± ªπød”ÄsYµ ‘Ó\+>±D e⁄\T eTqπø. ì<ÛäT\T, ˙fi¯fl‘√ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D kÕø±s¡+ #˚düTsêÁwüºeTH˚ ª>∑eT´+µ eTT<ë›&˚ es¡≈£î \ø£å´+ M&É≈£î+&Ü ñ ø√e&É+ nH˚ nH˚ø£ n+XÊ\T Á|üuÛ≤e+ #·÷|æq n+X¯+ ìsêø£]+<ä´$T+#·&É+, sê»ø°j·T ñ<ä´eTdü+düú>± yÓTT<ä˝…’ sê»ø°j·T bÕغ #ê*‡q$ ø±e⁄.>±, d”e÷+Á<Ûä bÕغ\qT, Hêj·T≈£î*ï |üø£ÿ≈£î HÓ≥º&É+ #ê]Á‘ê‘·àø£n+X¯+. <˚X¯eT+‘ê yÓ÷&û ªn_Ûeè~∆µ e÷j·Tbıs¡˝À¢ ø=≥Tº≈£îb˛sTT ø±˙ n+‘·ø£Hêï Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~ ‘Ó\+>±D düe÷»+ $»„‘·.q|üŒ{ÏøÏ, ‘Ó\+>±D ì\ã&ç nìï s¡ø±\ e÷j·T*ï #˚~Û+#·T≈£îì dü«sêí+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ìsêàD+ ù|]≥ n_Ûeè~∆ n+fÒ ôV’≤f…ø˘ dæ{°\T,‘·q ndæú‘ê«ìï mìïø£˝À¢ s¡TEe⁄ #˚düT≈£îqï~. ]+>¥s√&ÉT¢, Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é\T ø±<äT, ôdCŸ\ù|s¡ ø=\¢>={Ϻq Ç{≤¢ ‘Ó\+>±D ì*∫ ¬>\e&ÜìøÏ eT>∑÷∆+ q&ç∫q ‘Ó\+ uÛÑ÷eTT\T, e÷j·TyÓTÆ b˛sTTq #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T, Ä>∑yÓTÆq>±D s¬ ‘’ ê+>∑ kÕjT· T<äÛ b˛sê≥+ yTÓ T<\ä T ` Ábıô|dò sü Y »jT· X+¯ øs£ Y ã‘·T≈£î*ï u≤>∑T #˚düTø√e&É+‘√ bÕ≥T nìï s¡ø±\ Ä~Û|ü‘ê´\qTkÕsY $<ë´]∆ <äX¯ qT+&ç ªHêHé eTT©ÿ >√ u≤´ø˘µ n+≥÷ J$‘· n+‘·yÓTT+~+#˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü» ‘·eT Äø±+ø£å*ï z≥TeT+‘ê uÛ≤eC≤\ yê´|æÔ, Ä Äø±+ø£å\ ø√dü+ 1952 dæ{° ø±˝ÒCŸ s¡÷|ü+˝À $X¯«dæ+∫+~. $»j·÷ìï ø£\>∑+≥Tqï~. <˚X¯+˝Àø±\TŒ\ qT+&ç H˚{Ï <ëø± ø±*b˛sTTq sê*b˛sTTq y˚˝≤~ eT+~ $$<äÛ ÁbÕ+‘ê˝À¢ neT˝q’… ãVQü fi¯ C≤‹ d+ü d\úü n_eÛ è~∆ qeT÷Hê‘Ó\+>±D neTs¡T\, $<ë´s¡Tú\ ‘ê´>±\ |òü*‘ê\T ñHêïsTT. >∑T]+∫q nqTuÛÑe+ nø£ÿ&ç ø£Hêï eTT+<äT>±H˚ düyÓTÆø£´sêÁwüº+˝À ns¡yÓ’ @fi¯fl Ä~Û|ü‘·´+˝À ø=\¢>=≥ºã&ɶ ì<ÛäT\T, ø=\Te⁄\T, ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ñ+~ ø£qTπø Ä n_Ûeè~∆ qeT÷HêqT, |üeHé#·<äTe⁄\T, nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~∆ ù|]≥, ôV’≤f…ø˘ dæ{°\ ù|s¡, ø£˝≤´DY <äTs¡Vü≤+ø±s¡ Á|üdü+>±*ï ‘Ó\+>±D˝À eT{Ϻø£]|æ+#·&É+»\j·TC≤„\ ù|]≥ ≈£îÁ≥˝À¢ »]–q $<Ûä«+dü+, Á|ü|ü+Nø£s¡D, #ê]Á‘·‘·àø£yÓTÆ+~.Á||ü +ü #u· ≤´+≈î£ dáæ z\T>± Á|eü ]+Ô ∫q ªdm” +µ\ n_eÛ è~∆Û y\Ó T>T∑˙&É˝À¢ ∫‹øÏb˛sTTq ã‘·T≈£î\ Äø±+ø£å düŒwüº+>± á $»j·T+˝À Ç+‘· #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq $»j·T+ yÓqTø£ <ë– e⁄qï düø£\<ë– e⁄+<äì >∑T]Ô+#·e\dæ e⁄+~. ÇHêïfi¯fl b˛sê≥+ nH˚ø£ e÷s¡T¢ »qT\ Äø±+ø£å\T, Á|üC≤ $XÊ«kÕìï #·÷s¡>=q&É+, ÇHêïfi¯fl ‘Ó\+z≥¢s¡÷|ü+˝À Á|üC≤ Äø±+ø£å*ï ˙s¡T>±]ÃHê, d”e÷+Á<Ûä˝À |üe >±D b˛sê≥+˝À Á|ü»\≈£î, $<ë´s¡Tú\≈£î ìs¡T<√´>∑T\≈£î, $<ä´ì»+ dæ+>¥|üPsY\qT ì]àkÕÔqHêï, düyÓTÆø£´‘· ù|]≥, ¬s+&ÉT yÓ’<ä´+ ‘·~‘·s¡ s¡+>±˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø±+Á{≤ø˘º Áô|’y˚{Ÿ $<ÛëHêÁbÕ+‘ê˝À¢ ªz<ës¡TŒµ\‘√ bÕ>± y˚j·÷\qT≈£îqï Hêj·T≈£î*ï, bÕغ \qT ì\Te]+#·&É+ Çyê«fi¯ {°ÄsYmdt≈£î dü+|üPs¡í yÓTC≤]{Ï Ç∫Ã\qT, &ÉãT“, eT<ä´+, ≈£î\+, eT‘·+, u…~]+|ü⁄\T, πødüT\T y˚{Ïì n~Ûø±sêìï ø£≥ºô|{Ϻq+<äT≈£î #˚|ü≥ºe\dæ e⁄+~.˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü ‘·eT Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ πs|ü{Ï ‘Ó\+>±D˝À ‘·eTÄø±+ø£å\T HÓs¡y˚s¡T‘êj·Tqï n#·+#·\ $XÊ«dü+‘√ ªz≥TµqT nìï sê»ø°j·T bÕغ\T >∑‘·+˝À Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\T,ªÄj·TT<Ûä+µ˝≤ e÷s¡TÃ≈£î+~ ‘Ó\+>±D. e÷´ìô|òk˛º˝À¢ bı+<äT|üs¡∫q n+XÊ\qT πøe\+ z≥¢ ø√düy˚Tqqï eTTì‡|ü˝Ÿ, C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ »q+ Äø±+ø£å*ï <äèw溑√ eT∞fl ◊<˚fi¯fl≈£î z≥s¡¢≈£î H√{Ï¢∫à <=+>√≥¢‘√ n~Ûø±s¡+neTTà≈î£ +≥Tqï ~yêfi≤ø√sT¡ HêjT· ø‘£ ê«\T, bÕØ\º q&TÉ eT, &ãÉ T“, ø=qkÕ–+#·&É+ nkÕ<Ûä´eTì ‘Ó\+>±D düe÷»+ s¡TEe⁄ #˚dæqeT<ä´+ Ä~Û|ü‘·´+ >∑T+&ÜsTT»+‘√ ‘Ó\+>±D MT<ä Ç+ø± ‘·eT dü+<äs¡“¤+.Ä~Û|ü‘ê´ìï ø=qkÕ–kÕÔeTqT≈£îqï X¯≈£îÔ*ï ‘ê‘êÿ*ø£+>±HÓ’Hê Ä H˚|ü<∏ä´+ qT+&˚ ªeTq sêÁwüº+˝À eTq Á|üuÛÑT‘·«+µµ nqï $XÊ«kÕìï Á|ü»\ Äø±+ø£å*ï HÓs¡y˚πsÃ~X¯>± eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤fl *. y˚˝≤~ ã*<ëHê\ MT<ä uÛÑ÷$T, uÛÑTøÏÔ, á H˚\ $eTTøÏÔ ø√dü+ H‘Ó T· sÔ √&qç Á|rü ‘\Ó +>±D _&`¶É yêfió¯ fl mHøé ö+≥s˝¢¡ À ÁbÕD≤˝§&q¶ç yêfiË’flHê, Ä‘·àVü≤‘·´\ s¡÷|ü+˝À ã*<ëHê\≈£î bÕ\Œ&ɶ yêfiË’flHê `Äø±+ø£å≈£î Ä#·s¡Ds¡÷|ü+ Çyê«*‡q nedüs¡+ ñ+~.pH-é 2014 19

eTq \ø£å´+ bÕ\≈£î\T Ç+‘·ø±\+ nqTdü]+∫q Á|üC≤ e´‹πsø£ n~øÛ ±s+¡ n|Œü C|… Œü &+É yqÓ Tø£ Á|»ü \ n#+Ó #\· $XÊ«d+ü á nsy¡ ’ÓÁ|ü|ü+Nø£s¡D, Á|ü|ü+#· u≤´+ø˘ nqT≈£L\ $<ÛëHê˝À¢ q*–b˛sTTq @fi¯fl düyÓTÆø£´ <√|æ&ç bÕ\q‘√ $dæ–y˚kÕ] b˛sTTq ÄÁø√X¯+ã‘T· ≈î£ \qT ∫>T∑ ]+|#ü j˚ ÷· *‡q nedsü +¡ ñ+~. s¬ ‘’ T· \T, #H˚ ‘˚ · Äy˚<äq <äT'K+ HÓ‘·TÔ{Ï ‘·s¡ŒD ñ+<äì >∑T]Ô+#ê*.ø±]à≈£î\ Ä‘·àVü≤‘·´\T, u…*¢\*‘·qT+&ç ø=q|üP] sêeTT\T es¡≈£îkÕ–q V≤ü ‘´· \ |sü +¡ |sü ¡ Ä–b˛e&+É <ëø± Ä˝À∫+#e· \dæ e⁄+~. Á|üC≤kÕ«eT´+ n+fÒ mìïø£\T Á|ü»\+fÒ z≥s¡T¢ e÷Á‘·y˚T nqï n$˙‹ø£s¡ $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± Á|üC≤kÕ«eT´+ n+fÒ n≥TyÓ’|ü⁄ πø+Á<ä+˝À ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ nedüsê\ø√düyÓ÷, Á|»ü \ Äø±+ø\å£ ≈î£ u+ÑÛ >+∑ ø\£ >≈∑ î£ +&Ü ø˙£ d+ü sêC≤´+>∑ >±´s¬ +{°Ä+ø£å\ ø√düyÓ÷ ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q dü«j·T+ |ü] #˚dæq ùd«#êä|üP]‘· neø±XÊ*ï ø=qkÕ–+#·&É+ Çyê«[º ‘·ø£åDbÕ\qqT, kÕ«\+ãqqT M&É≈£î+&Ü |ü»\≈£î <ä÷s¡+ ø±≈£î+&Ü øs£ eÔ¡ ´+. n_eÛ è~∆ n+fÒ s√&TÉ ,¢ ô|z’ esT¡ ,¢ _*+¶ >T∑ \T, eT©º Hw˚ Hü ‡é ,ì\<=≈£îÿø√e&ÜìøÏ á $»j·T+ dü÷∫ø£. n{≤¢+{Ï $»j·÷ìï ôdCŸ\ø√d+ü Á|»ü *ï ã*ô|≥&º +É ø±<ìä >T∑ ]+Ô #e· \dæ e⁄+~. n{≤¢dü«+‘·+ #˚düT≈£îqï bÕغ>± {°ÄsYmdt>±ì πød”ÄsY>±¬s’Hê >∑T]Ô+#· >∑T]ÔùdÔ Çyê«[º es¡≈£î d”e÷+Á<Ûä bÕغ\T eTTK´eT+Á‘·T\T ø=qe\dæq n+XÊ\T mH√ï ñHêïsTT. <ä[‘· eTTK´eT+Á‹ ñ+{≤&Ü kÕ–∫Ãq n_Ûeè~∆ n_Ûeè~∆ $<ÛëHê\T, ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+˝Ò<ë nH˚ <ëìø£Hêï Á|ü»\ $XÊ«kÕìï #·÷s¡>=qï πød”ÄsY eTTK´ ø£å*ï bÕ‹ô|{Ϻq $<Ûä«+düø£s¡ $<ÛëHê\T>± >∑T]Ô+#·e\dæ e⁄+~.eT+Á‹>± ø=qkÕ–Hê #·÷&Ée\dæ+~ <ä[‘·T\≈£î, –]»qT \≈£îyê>±∆q+ #˚dæq Äø±+ø£å*ï HÓs¡y˚s¡Ã&É+. á $»j·T+ yÓqø±\ Á>±eT |ü⁄Hê<äT\ MT<äT>± $<Ûä«+düyÓTÆb˛sTTq Á>±MTD düe÷ø±*b˛sTTq ≈£î≥T+u≤\qT >∑T]Ô+#·&É+. $<ë´s¡Tú\ô|’, ñ<ä´eT »+, >√¬s{Ï yÓ+ø£qï sêdæq bÕ≥˝Àì |ü˝…¢ø£˙ï{Ï e´<Ûä*ï >∑T]Ô+ø±s¡T\ô|’ πødüT\T m‹Ôy˚j·÷*. ñ<√´>∑T\≈£î ÇkÕÔqqï ‘Ó\+>±D #ê*. ˙fi¯ófl ˝Òø£ ;fi¯óflyê]q H˚\qT, b˛¢]Hé ˙fi¯fl‘√ >=+‘Ó+&çqÇ+ÁøÏyÓT+≥T Çyê«*. H√fi¯ófl eT+∫˙fi¯ófl neTTà≈£îH˚ <Ísꓤ>∑´+, eT+∫˙fi¯ó¢ >∑‹˝Òì Á>± e÷˝À¢ eT<ä´+ @s¡T˝…’ bÕ] Á>±MTD Á|ü»*ï Ä]úø£+>±, kÕe÷ Ä|ü¸Hé‡ ù|s¡ nÁø£eT+>± ìj·T$T+#·ã&ɶ ñ<√´>∑T*ï Ä+Á<Ûë õø£+>± $<Ûä«+dü+ #˚düTÔqï eT<ä´ìùw<Ûä+ >∑÷]Ã Ä˝À∫+#ê*.Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|ü&É+‘√ bÕ≥T, neø±X¯+, yÓdü\T u≤≥T y˚Ts¡≈£î nHÓ’‹ø£ $<ÛëHê˝À¢ ø±≈£î+&Ü, n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î, ø=~›eT+~#·≥º |ü]~Û˝À ø=qkÕ>∑e\dæq yêfi¯fl‘√ bÕ≥T, ø±+Á{≤ø˘º e´edüú kÕ«s¡úÁ|üjÓ÷»Hê\≈£î ˝§+–b˛≈£î+&Ü ìcÕŒøÏåø£ |ü]bÕ\qqTqT s¡<äT› #˚j·T&É+, Á|ü|ü+#· u≤´+ø˘ $<ÛëHê˝À¢ $$<Ûä s¡+>±˝À¢ n+~+#·&É+ ø=‘·Ô sêÁwüº+˝À ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«]Ô+#· e\dæqø=qkÕ–q Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT düMTøÏå+∫ ø=‘·Ô>± @s¡Œ&ɶ ø£˙dü ø£s¡Ôe´+.U≤∞\‘√bÕ≥T düTe÷s¡T ª\ø£åµ ñ<√´>±\≈£î yÓ+≥H˚ H√{Ï|òæπøwüHéÇe«&É+ #˚j·÷*. n+<äTø√dü+ ø£&ÉT|ü⁄ø√‘·˝ÀÔ ‘·\T¢\T, ø£˙ïfi¯ó¢ ì+&çq ø£fi¯ó¢.. Äø£*>=qï ø£&ÉT|ü⁄\T, Ä&É|æ\¢*ï neTTà≈£îì |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î n{≤¢π> $<ä´, yÓ’<ä´ s¡+>±\T ø±s=Œπs{Ÿ |üs¡yÓTÆb˛j·÷sTT. –≥Tºu≤≥T˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥Tqï ¬s’‘·T\T, mHéøö+≥s¡T¢,Ä+Á<Ûë ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ ø£ã+<Ûä Vü≤kÕÔ˝À¢ ∫≈£îÿø=ì Á|üC≤˙ø±ìøÏ b˛©düTy˚~Û+|ü⁄\T˝Òì ‘Ó\+>±DqT s¡÷bı+~+#·Tø√yê*.ñ∫‘·+>± $<ä´ yÓ’<ä´ n+<ä≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. Ä esêZ\T‘Ó\+>±DÁ|ü»\ s¡ø£Ôe÷+kÕìï |”\TÃ≈£î+≥THêïsTT. ‘Ó\+>±D yÓ’‘ê[≈£î&ÉT e{Ϻø√≥ Äfi≤«s¡TkÕ«$T nqï≥T¢.. ªªeT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+˝À Äø£*‘√ n\eT{Ï+#˚ yêfi¯ófl+&És¡T, BìøÏ e´‹πsø£+>± $<ä´, yÓ’<ä´, ùdyês¡+>±˝À¢ Áô|’y˚{°ø£s¡D #·<äTe⁄sêì yêfi¯ófl+&És¡T, Ä&É|æ\¢*ï neTTà≈£îH˚ <Ísꓤ>∑´+, nHê´$<ÛëHê\qT s¡<äT›#˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ j·÷»e÷Hê´˝À¢H˚ yÓTs¡T¬>’q ñ j·÷\≈£î ÄkÕÿs¡+ e⁄+&É<äTµµ nqïe÷≥*ï ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ì»+∫‘· ùde\T n+<ä]ø° düe÷q+>± n+~+#·&É+ ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+. #˚düTÔ+<äì Ä•<ë›+! q÷‘·q ‘Ó\+>±D sêh+˝À yÓTC≤غ kÕúHê\‘√ {°ÄsYmdt≈£î `¬ø.Á|üuÛ≤ø£sY <ä#·+<ä<ës¡T\T>± #˚s¡+&ç! #·+<ä<ës¡T\qT #˚]Œ+#·+&ç!ª‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sYµ Ä<Ûä«s¡´+˝À m+.y˚<ä≈£îe÷sY dü+bÕ<äø£‘·«+˝À Á|üC≤ñ<ä´e÷\ y˚~ø£>± Äs¡+uÛÑyÓTÆq ª<äø£ÿHé˝≤´+&éµ ‘Ó\T>∑TkÕe÷õø£ sê»ø°j·T e÷dü|üÁ‹ø£ nq‹ø±\+˝ÀH˚ nìï esêZ\ Ä<äs¡D bı+~+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\≈£î ø£s¡B|æø£>± e÷]+~. á|üÁ‹ø£ eT]ìï esêZ\≈£î #˚s¡&É+˝À ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, y˚T<Ûëe⁄\ neT÷\´ düVü≤ø±sêìï ø√s¡T‘·THêï+. #·+<ä<ës¡T\T>± #˚s¡&É+‘√bÕ≥T‘·eT≈£î ‘Ó*dæqyê]ì #·+<ä<ës¡T\T>± #˚]Œ+#ê*‡+~>± nuÛÑ´]údüTÔHêï+.e÷ ∫s¡THêe÷ #·+<ë $esê\T:DECCAN LAND yê]¸ø£ #·+<ë : s¡÷. 150\"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, Himayatnagar 2 dü+ˆˆ\≈£î : s¡÷. 300Hyderabad - 500 029. Mob: 9030626288 ª<äø£ÿHé ˝≤´+&éµ ù|]≥ m+z, eT˙j·÷s¡¶sY, #Óø˘ ˝Ò<ë q>∑<äT s¡÷|ü+˝Àmail: [email protected] gmail.com, www.deccanland.com #·+<ëyÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+#·e#·TÃ.20 pHé `2014

kÕe÷õø£+ì]¢|üÔ‘·≈£î ã\e⁄‘·Tqï Á|üC≤s√>∑´+Á|üC\ Äs√>±´ìï ø±bÕ&É&ÉeT+fÒ <˚X¯ ñ‘êŒ<äø£ X¯øÏÔì ô|+bı+~+#·&Éy˚T. á n+XÊìï $düà]+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ø£˙dü u≤<Ûä´‘· qT+∫ |üø£ÿ≈£î ‘·|ü⁄Œø=+≥Tqï<äì #ÓãT‘·÷ yÓ’<ä´, Äs√>∑´s¡+>∑ô|’ Á|üuÛÑT‘·« rs¡TqT $e]düTÔHêïs¡T kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô m.q]‡+Vü‰¬s&ç¶ Äs√>´∑ yT˚ eTV‰ü u≤Û >´∑ eTHêïsT¡ ô|<\›ä T. Á|»ü \T m+‘· Äs√>´∑ + ì 2009 e÷´ìô|òk˛º˝À n~ H=øÏÿ #Ó|æŒ+~. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À >∑‘· |<ü fi˚ ¢¯ |]ü d‹úæ ì >e∑ Tìùd,Ô sT¡ >à∑ ‘· eTT<Tä sT¡ ‘T· Hêï, ∫ø‘Ï ‡· ô|’ m&‘É >Ó ì∑>± ñ+fÒ <˚X¯+ n+‘· Á|ü>∑‹ #Ó+<äT‘·T+~. Á|üC≤s√>±´ìï ø±bÕ&É ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± Á|üC≤s√>∑´+ ø°åDÏk˛Ô+~. e÷]q JeqXË’*e\¢&ÜìøÏ eTq sêÁwüº, <˚X¯ Á|üuÛÑT‘ê«\T #˚ùd e´j·÷\T #ê\ ‘·≈£îÿe. n+≥Tyê´<ÛäT\T ø±ì yê´<ÛäT\T $s¡T#·T|ü&ÉT‘·÷ <˚X¯ kÕe÷õø£,Á||ü +ü #· Äs√>´∑ d+ü dúü (&ãÉ ÷´ô¢V≤#zY ) n<´äÛ jT· q+ Á|øü ±s+¡ 2004- Ä]øú £ e´ed≈úü î£ d]ü ø=‘Ô· dyü êfió¯ ¢ $dTü sT¡ ‘T· HêïsTT. yê{ìÏ deü Ts+ú¡ >±2014 dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ <äXÊã›ø±\+˝À eTq <˚X¯+˝À n+≥T ‹|æŒø=fÒº ñbÕj·÷\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·ì bÕ\≈£î\T, C≤‹ìyê´<ÛäT\T ø±ì yê´<ÛäT\e\¢ dü+uÛÑ$+#˚ nø±\ eTs¡D≤˝À¢ eTq+ eT]+‘· Á|üe÷<ä+˝Àπø HÓ&ÉT‘·THêïs¡T. <˚X¯+ á <äTs¡edüú qT+∫ø√˝ÀŒsTTq ÁXÊ$Tø£ ñ‘êŒ<äø£ X¯øÏÔ $\Te s¡÷ˆˆ 23y˚\ 700 ø√≥T¢ ãj·T≥|ü&˚<Ó|ü⁄Œ&ÉT?Ç|üŒ{ÏøÏ eTq <˚X¯+˝À \ø£å˝≤~ eT+~ |æ\¢\T n‹kÕs¡+, bÂwæ˜ø±V‰ü s¡ ˝ÀbÕ\‘√ nø±\ eTè‘T· ´yê‘· |&ü TÉ ‘T· HêïsT¡ . 50 XÊ‘+· eTV≤æ Á||ü +ü #y· ê´|+Ôü >± @{≤ 63 XÊ‘+· eTsD¡ ≤\T yê´<TäÛ \ ø±sD¡ +fi¯\T mì$Tj·÷‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n+<äTe\¢ Á|üC≤s√>∑´+ ô|’ >±H˚ dü+uÛÑ$düTÔHêïj·Tì n+#·Hê. >∑T+&Ó»ãT“\T, ø±´q‡s¡T¢, XÊ«düÁ|üuÛÑT‘ê«\T #˚ùd Ks¡Tà n‘·´+‘· Á|ü<ÛëqyÓTÆq ô|≥Tºã&ç nq&É+ ø√X¯ yê´<ÛäT\T, eT<ÛäTy˚TVü≤+ e+{Ï$ @{≤ 3.6 ø√≥¢ eT+~ìdü‘·´<ä÷s¡+ ø±<äT. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ˝˝À¢ yÓ’<äT´\T ˝Òø£, ‘·–q bı≥qº ô|≥Tøº =+≥THêïsTT. u≤Û s‘¡ ˝Y À 53XÊ‘+· eTsD¡ ≤\≈î£ yê´<TäÛeT+<äT\T ˝Òø£ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Áô|’y˚{Ÿ yÓ’<ä´+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≥+ ˝Ò |ü⁄D´+ ø£≥Tºø=+≥THêïsTT. uÛ≤s¡‘Y˝À nø±\ eTs¡D≤\≈£î #ê˝≤eT÷˝≤Hê 3 ø√≥¢ 70 \ø\å£ eT+~ Á|»ü \T <ë]Á<´ä sπ K≈î£ ~>T∑ e≈î£ es¡≈£î yê´<ÛäT˝Ò ø±s¡DeTe⁄‘·THêïj·Tì Á|ü|ü+#·u≤´+≈£î 2013˝À#s˚ T¡ ‘T· Hêïsq¡ ï ì»+ u≤<øäÛ s£ y¡ TÓ qÆ $wjü T· +. ù|<\ä Äs√>´∑ + bÕ&‘’Ó ˚ $&ÉT<ä\ #˚dæq ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T uÛ≤s¡rj·TT\n‘·ì s√Eyê] ≈£L* Ä<ëj·T+ <Óã“‹q&Éy˚T ø±ø£ yÓ’<ä´+ Ks¡Tà bÕ*≥ ô|qTXÊ|ü+>± e÷]+~. n~ Vü≤èÁ<√>±\≈£î, >∑T+&Ób˛≥¢≈£în<qä |⁄ü u≤Û se¡ Te⁄‘T· +~. n+<Tä e\q Á|Cü ≤Äs√>±´ìï Á|uü TÑÛ ‘ê«\T <ë]rk˛Ô+~. <˚X¯+˝À n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T e+{Ï yê´<ÛäT\qT ‘·–Z+#˚+‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+>± d”«ø£]+#ê*‡ ñ+~. <Tä ≈+£ ≥÷ øπ +Á<ä Äs√>´∑ , ≈î£ ≥T+ã d+ü øπ eå T eT+Á‹‘«· XÊK 2010˝À C≤rjT· ø±´q‡s,Y eT<TäÛ yT˚ V≤ü +, >T∑ +&»Ó ãT“\T, |øü yå£ ê‘ê\ ìs√<øäÛ ,£ ªÄs√´>∑´ s¡+>∑+ô|’ e´j·÷ìï C≤rj·T Ä<ëj·T+ (J&û|”)˝À ìj·T+Á‘·D ø±s¡´Áø£eT+ (mHé|”d”&ûd”mdt) ÁbÕs¡+_Û+∫+~. <ëìeT÷&TÉ XÊ‘êìøÏ ô|+#T· ‘ê+. u≤Û sr¡ jT· T\+<]ä ø° kÕs«¡ Á‹ø£ ÁbÕe÷ øÏ+<ä ìs¡T&ÉT [email protected]fi¯ó¢ ô|’ã&çq <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT ø√≥¢eT+~ìDÏø£ Äs√>∑´ùde\T düeT≈£Ls¡TkÕÔ+. Á|üC≤˙ø±ìøÏ düT\uÛÑ+>± HêD´ |üØøÏå+∫q|ü⁄Œ&ÉT - yê]˝À @&ÉT XÊ‘êìøÏ ô|’>± eT<ÛäTy˚TVü≤+‘√,yTÓ qÆ y<’Ó ´ä ùde\T n+<Tä u≤≥T˝À ñ+#+˚ <Tä ≈î£ Äs√>´∑ V≤ü ≈î£ ÿ #≥· +º ns¡Tqïs¡ XÊ‘·+ s¡ø£Ôb˛≥T‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ yÓ\¢&Ó’+~.‘ÓkÕÔ+. Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î mø˘‡πs ‘·~‘·s¡ yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\‘√ ≈£L&çq q÷´&Ûç©¢˝Àì Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\ ìj·T+Á‘·D πø+Á<ä+ (d”d”&ûd”)nsTT<Tä Ä<TäÛ ìø£ Äs√>´∑ yêV≤ü Hê\T n+<Cä kÒ Õ+Ô .Äs√>´∑ s+¡ >+∑ ˝À n˝≤+{Ï yÓ’<ä´ |üØø£å\T »]|æq|ü⁄Œ&ÉT dü>∑+eT+~øÏ ô|’>± n~Ûø£2020Hê{øÏ Ï 60\ø\å£ ñ<√´>±\T dèü wkºæ Õ+Ô .ÁbÕ<$ä∏ Tø£ Äs√>´∑ ùde*ï sø¡ bÔ£ ˛≥T‘√ d‘ü e· T‘e· Te⁄‘T· qï≥T¢ ‘*˚ +~. u≤s‘¡ · Á|Cü ≤s√>´∑ d+ü dúü|{ü wÏ +˜ü #k˚ Õ+Ô ...µ ÇM 2014-2019 ø±sê´#s· D¡ Á|Dü ≤[ø£ ù|]≥ (|ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ bòÂ+&˚wüHé Ä|òt Ç+&çj·÷) XÊÁdüÔE„\T #ÓãT‘·Tqï <ëìø±+Á¬>dt bÕغ $&ÉT<ä\ #˚dæq ‘êC≤ mìïø£\ e÷´ìô|òk˛º˝À >∑TeTà Á|üø±s¡+-<˚X¯+˝À n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T |”&ç‘·T\ dü+K´ 20 qT+∫ 30]+∫q Vü‰MT\T, ˇø£ÿkÕ] yÓqøÏÿ yÓ[¢#·÷ùdÔ n˝≤+{Ï Vü‰MT˝…H√ï XÊ‘·+ <ëø± ñ+≥T+~. düMT|ü uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT÷&√e+‘·T <˚X¯>‘∑ +· ˝À neT\T≈î£ H√#T· ø√≈î£ +&Ü b˛j÷· sTT. Á|Cü ≤s√>´∑ s+¡ >+∑ ô|’ Á|üC≤˙ø£+ ªôV’≤|üsY f…q¸Héµ |ü+C≤≈£î ∫πøÿ Á|üe÷<ä+ ñ+<äìe´j÷· ìï J&|û ˝” À ø˙£ d+ü s¬ +&TÉ qT+∫ eT÷&TÉ XÊ‘êìøÏ ô|+#T· ‘ê XÊÁdüy˚‘·Ô\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.eTì, |<ü fi˚ ˝¢¯ À <ëìï <ë<ë|⁄ü nsTT<Tä XÊ‘êìøÏ #s˚ T¡ kÕeÔ Tì ø±+Á>¬dTü 2004 mìïø\£ e÷´ìô|kò ˛˝º À V‰ü MT Ç∫Ã+~. Á|Cü ≤ d+ü |÷üò \T, Ww<ü äÛ s+¡ >+∑ ˝À u≤Û s‘¡ Y ˇø|£ ⁄ü Œ&TÉ n~øÛ £ <säÛ \¡ ≈î£ Ä\yê\yTÓ qÆ|ü+#êj·TrsêCŸ dü+düú\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ ø=‘·Ô>± kÕe÷õø£ <˚X¯+>± |ü]>∑Dq˝À ñ+&˚~. nsTT‘˚, 1972˝À ñ‘êŒ<äø£ Vü≤≈£îÿÁ|Cü ≤s√>´∑ ø±s´¡ Áøe£ ÷ìï ÁbÕs+¡ _kÛ ÕeÔ T˙ ø±+Á>¬ dt n|Œü {À¢ yê>±q› + \≈£î s¡ø£åDqT s¡<äT›#˚XÊø£ ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± á |ü]dæú‹ e÷]+~.#d˚ +æ ~. Á|»ü \+<]ä ø° Äs√>´∑ uÁÑÛ <‘ä · ø*£ ŒkÕeÔ Tì, Á|‹ü õ˝≤¢ øπ +Á<+ä |òü*‘·+>± 1970 <äX¯ø£+ eT<Ûä´ qT+&ç <˚oj·T Wwü<Ûä s¡+>∑+˝Àì˝Àì Á|uü TÑÛ ‘ê«dTü |Áü ‹ì HêD´yTÓ qÆ d<ü Tä bÕj÷· \‘√ Ä<TäÛ ìøø° ]£ kÕeÔ T |ü]ÁX¯eT\T >∑D˙j·T kÕúsTT˝À n_Ûeè~∆ #Ó+~. Á|ü|ü+#· Wwü<ÛäpH-é 2014 21

kÕe÷õø£+|ü]ÁX¯eT˝À n‘·T´qï‘·, HêD´yÓTÆq eT+<äT\qT n‘·´+‘· #Íø£>± ||ü +ü #· yêD»Ï ´ d+ü dúü (es˝¡ Ÿ¶ Áf&Ò é ÄsHZ¡ C’Ó wÒ Hü )é s÷¡ bı+ ~+∫q‘·j·÷s¡T#˚ùd ø°\ø£ <˚X¯+>± Ä$s¡“¤$+∫ uÛ≤s¡‘Y ‘·<äqT>∑TD+>± yêDÏ»´ dü+ã+~Û‘· n+XÊ\ y˚T<Û√ dü+|ü‹Ô Vü≤≈£îÿ ˇ|üŒ+ <ëìøÏ>∑T]Ô+|ü⁄ bı+~+~. <äøÏåD≤s¡ú>√fi¯+˝Àì <˚XÊ\≈£î ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î (Á{Ï|t‡) ˝Àã&ç 2005 »qe] 1 qT+∫ Wwü<Ûä ñ‘êŒ<äø£ Vü≤≈£îÿ\eT+<äT\T düs¡|òüsê #˚ùd ªes¡úe÷q Wwü<ä πø+Á<ä+µ>± uÛ≤s¡‘Y $\ s¡ø£åDqT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#ê*‡ e∫Ã+~. |üs¡´ekÕq+>± 1970\≈£îdæ*¢+~. eTq <˚X¯Á|ü»\≈£î Wwü<Ûë\qT düs¡fi¯yÓTÆq <Ûäs¡\≈£î n+~+ eTT+<äTqï ‘·s¡Vü‰˝À eT+<äT\ <Ûäs¡\T n‘·´~Ûø£ kÕúsTTøÏ <ä÷düT≈£î#˚~. nsTT‘˚, Á|ü|ü+#· yêDÏ»´ dü+düú (es¡˝Ÿ¶ ÁfÒ&é Äs¡ZHÓ’CÒwüHé) b˛j÷· sTT. ô|]–q <säÛ \¡ ≈î£ ù|<ä Á|»ü \T eT+<Tä \T ø=q˝øÒ £ eTsD¡ +Ï #˚s¡÷bı+~+∫q yêDÏ»´ dü+ã+~Û‘· n+XÊ\ y˚T<Û√ dü+|ü‹Ô Vü≤≈£îÿ d‹úæ H\Ó ø=+~. eTq <X˚ +¯ ˝À Á|Cü ≤s√>´∑ + n_eÛ è~∆ #+Ó <øä £ b˛e&ÜìøÏˇ|üŒ+<ëìøÏ (Á{Ï|t‡) ˝Àã&ç 2005 »qe] 1 qT+∫ Wwü<Ûä ñ‘êŒ nH˚ø£ ø±s¡D≤\qT ù|s=ÿqe#·TÃ. n$ ù|<ä]ø£+, yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\<äø£ Vü≤≈£îÿ\ s¡ø£åDqT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#ê*‡ e∫Ã+~.|üs¡´ekÕq+>± ø=s¡‘·, qøÏ* eT+<äT\T, Áô|’y˚{Ÿ yÓ’<ä´+ KØ<Ó’+~ ø±e&É+, yÓ’<ä´+1970\≈£î eTT+<äTqï ‘·s¡Vü‰˝À eT+<äT\ <Ûäs¡\T n‘·´~Ûø£ kÕúsTTøÏ yê´bÕs¡+>± e÷s¡&É+, Á|üuÛÑT‘·« e´j·T+ Á|üC≤ s√>∑´+ô|’ ‘·≈£îÿe>±<÷ä dTü ≈î£ b˛j÷· sTT. ô|]–q <säÛ \¡ ≈î£ ù|<ä Á|»ü \T eT+<Tä \T ø=q˝øÒ £ ñ+&É≥+, n$˙‹ yÓTT<ä˝…’q$.eTs¡DÏ+#˚ dæú‹ HÓ\ø=+~. eTq <˚X¯+˝À Á|üC≤s√>∑´+ n_Ûeè~∆#+Ó <øä £ b˛e&ÜìøÏ nHø˚ £ ø±sD¡ ≤\qT ù|s=ÿqe#T· Ã. n$ ù|<]ä ø+£ , yê´~ÁÛ >d∑ Tü \Ô d+ü K´ 2030 Hê{øÏ Ï 10ø√≥T¢ <ë{bÏ ˛>\∑ <qä ï n+#H· êyÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\ ø=s¡‘·, qøÏ* eT+<äT\T, Áô|’y˚{Ÿ yÓ’<ä´+ KØ<Ó’+~ uÛÑj·÷+<√fi¯q\T ø£*–k˛Ô+~.ø±e&É+, yÓ’<ä´+ yê´bÕs¡+>± e÷s¡&É+, Á|üuÛÑT‘·« e´j·T+ Á|üC≤s√>∑´+ô|’ ‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥+, n$˙‹ yÓTT<ä˝…’q$. Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ e+<ä <˚XÊ\≈£î ô|’>± <√eT\ u…&É<äHÓ<äTs=ÿ+≥THêïsTT. <√eT\ e+{Ï yêVü‰ø±\T m+‘· düH√|òæ-nyÓ+{Ïdt dü+düú πøq‡sY eT+<äT (C…yé‘·Hêµ #Íø£ s¡ø£+ ∫qïyÓ’Hê ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷&É&ÜìøÏ Mfi‚¢<äì ù|s=ÿ+~. ndü© yê´~Û(»q]ø˘) ù|s¡T ¬øu≤õ{≤¬ø‡˝Ÿ) 60 $T©¢©≥s¡¢ Ç+C…ø£åHéqT s¡÷. yêVü≤ø±\H˚ eTq <ä>∑Z]øÏ sê≈£î+&Ü #·÷düTø√e&É+ ñ‘·ÔeTeTì3.30 \ø£å\≈£î $Áø£sTT+#·&É+ Ç+<äTø√ ñ<ëVü≤s¡D. n˝≤π> ªs√wtµ ù|s=ÿ+~. <√eT\T, m\Tø£\T e+{Ï yê´~Û yêVü≤ø±\T #·÷&É&ÜìøÏø£+ô|˙ ‘·j·÷Ø ôV≤¬s‡|æºHé (Á≥düTºEe÷uŸ) eT+<äT <Ûäs¡ s¡÷. 1.10 ∫qïyø˚ ±ì, n$ ø*£ –+#˚ Á|eü ÷<øä s£ y¡ TÓ qÆ eT˝]Ò j÷· , &+Ó ^, ù|>¢ ,¥\ø\å£ T, ªyTÓ sÿY µ d+ü dúü eT+<Tä m]“≥ø‡˘ (ôd≥ø‡Ï e÷uŸ) s÷¡ . 92,000 ∫≈£îHé>∑THê´, yÓT<ä&ÉTyê|ü⁄, uÀ<ä (ô|’˝Ò]j·÷dædt) ˝≤+{Ï ô|qT(ˇø£ÿ &√düT≈£î s¡÷. 50 y˚\T). s√wt ø£+ô|˙, e÷´uŸ ‘Ósê, 500 düeTdü´\ yê´~Û ø±s¡ø±\qT yÓ÷düTø=kÕÔsTT.m+.õ (]≥øχe÷uŸ - πøq‡sY ìyês¡ø£+) yÓ\ s¡÷.80,000. H√y√Hê]¶dtÿ ø£+ô|˙,H=y=ôdyÓHé 2.4 m+.õ Ç+C…ø£åHé (s¡ø£ÔVæ≤q‘·≈£î yê´~Û yêVü≤ø±˝À¢ <√eT˝Ò eTTK´eTqT≈£î+fÒ.. Çø£ M{Ï˝À¢yê&˚~) yÓ\ s¡÷. 79000. ô|ò’»sY ø£+ô|˙, {£]ôd˝Ÿ, 25 m+õ Á|ü‘˚´øÏ+∫ Ä&É <√eT˝Ò eT]ìï yê´<ÛäT\qT yÓ÷düTø=kÕÔsTT. eT>∑(πøq‡sY ìyês¡ø£+) yÓ\ s¡÷. 74,250. m* *©¢ ø£+ô|˙, n*e÷º, <√eT\T ∫qï>± ñ+{≤sTT. M{Ï |üì dü+‘êq ø±s¡´+ ˇø£ÿfÒ. Ç$500 m+.õ Ç+C…ø£åHé (πøq‡sY ìyês¡ø£+) yÓ\ s¡÷. 73,660. Ä&É <√eT‘√ ˇø£kÕ] »‘· ø£*dæq ‘·sê«‘· #·ìb˛‘êsTT. eT>∑_m+mdt ø+£ ô|˙, Ç>¬ +® ÁbÕ, 45 m+.õ Ç+Cø… Hå£ é (øπ q‡sY ìyêsø¡ +£ ) <√eT\T #Ó‘·Ô, #Ó<ës¡+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç J$kÕÔsTT. Ä&É <√eT\Ty\Ó s÷¡ . 71,175. H=yê]dº t ø+£ ô|˙, XÊ+&√kÕ{º HÏ ês¢ ,Y 20 m+.õ ô|<ä›>± ñ+{≤sTT. Ç$ >∑T&É¢qT ô|≥º{≤ìøÏ #ê˝≤ X¯øÏÔ ø±yê*. Ç+(s¡ø£Ô dü+u+~Û‘·+) yÓ\ s¡÷. 65,499. C≤q‡Hé n+&é C≤q‡Hé, <äT≈£î Áb˛{°qT¢ nedüs¡+. n+<äTπø <√eT\T dü÷~˝≤+{Ï uÛ≤>∑+‘√y˝Ó ÿÒ &é 3.5 m+.õ Ç+Cø… Hå£ é (øπ q‡sY ìyêsø¡ +£ ) y\Ó s÷¡ . 60,940. eTqTwüß\qT, »+‘·Te⁄\qT ≈£î{Ϻ.. <ëì <ë«sê s¡ø±Ôìï |”\TÃ≈£î+ {≤sTT. á deü TjT· +˝À n$ ‘&· ç ø√d+ü ˝≤˝≤»˝≤ìï e<Tä \T‘êsTT. <˚X¯ Äs√>±´ìï ø£ã[düTÔqï ªôV’≤|üsY f…q¸Héµ |ü+C≤≈£î ù|<ä\T á ˝≤˝≤»\+˝À yê´~Û ø±sø¡ £ ÁøeÏ TT\T+{≤sTT. Ç$ eTq sø¡ +Ô£ ˝ÀøÏ∫øπ ÿ Á|eü ÷<+ä ñ+~. Á||ü +ü #· Äs√>´∑ d+ü dúü (&ãÉ ÷´¢ ôV≤#zY ) Ç{e° \ Á|üy˚•+∫ <äX¯<äX¯\T>± eè~∆ #Ó+~, »ãT“\qT ø£\>∑CÒkÕÔsTT.$&ÉT<ä\ #˚dæq Á|ü|ü+#· ø±´q‡sY ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ - @{≤ @&ÉT\ø£å\eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T á yê´~ÛøÏ ã* ne⁄‘·THêïs¡T. Á|ü‹ <˚XÊìï u…+uÒ˝…‹ÔdüTÔqï yê´<ÛäT˝À¢ >∑T+&Ó»ãT“\~ nÁ>∑kÕúq+.dü+e‘·‡s¡+ ø=‘·Ô>± 10\ø£å\ eT+~ <ëì >∑T|æŒ{À¢ ∫≈£îÿø=+≥THêï Á||ü +ü #y· ê´|+Ôü >± >T∑ +&»Ó ãT“\‘√ øDå£ yTÓ Tø£ jT· T>+∑ >± >&∑ TÉ |⁄ü ‘T· qïs¡T. yê]˝À |ü⁄s¡Twüß\ (4.77 \ø£å\T) ø£Hêï eTVæ≤fi¯˝Ò n~Ûø£+>± yê]˝À 60 XÊ‘·+ uÛ≤s¡rj·TT˝Ò. <˚X¯+˝À <ë<ë|ü⁄ 19 XÊ‘·+(5.37\ø£å\T) ñ+&É≥+ ≈£î≥T+ã, kÕe÷õø£ e´edüú\≈£î X¯sê eTs¡D≤\≈£î á yê´<ÛäT˝Ò ø±s¡DeTe⁄‘·THêïsTT. 40 @fi¯¢sTTHê|òü÷‘·+. Á|ü‹ |ü~ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT˝À¢ ˇø£]øÏ 75 @fi¯¢ ej·TdüT ì+&ìÉ yê]˝À <ë<ë|⁄ü bÕ‹ø£ XÊ‘+· >T∑ +&Ó »ãT“\‘√ ≈î£ +–b˛‘T·e#˚Ã˝À>± ø±´q‡sY k˛πø Á|üe÷<ä+ ñ+<ä+≥THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Hêïs¡T. |üø£åyê‘·+ ‘·‘·‡+ã+<Ûä ø±s¡D≤\e\¢ <˚X¯+˝À 1990˝ÀeT<ÛäTy˚TVü≤+ ø√{≤¢~ u≤s¡rj·TT\≈£î #˚<äT nqTuÛÑyêH˚ï $T>∑T\T 1.3\ø£å\ eT+~ #·ìb˛>±, 2010 Hê{ÏøÏ Ä dü+K´ 2.63\ø£å\≈£îk˛Ô+~. <˚X¯+˝À @{≤ <ë<ë|ü⁄ |ü~ \ø£å\eT+~ì n~ ã*|”sƒ¡ #]˚ +~. sø¡ s£ ø¡ ±\ ˇ‹fiÔ ó¯ ,¢ Jeq X*’Ë , ÄV‰ü s|¡ ⁄ü n\yê≥˝¢ À nqT∫‘·yÓTøÏÿk˛Ô+~. <˚X¯+˝À Á|üdüTÔ‘·+ Äs¡T ø√≥¢≈£î ô|’>± ñqï eT<ÛäTy˚TVü≤ e÷s¡TŒ\ e\¢ Ç{°e*ø±\+˝À j·TTe‘·s¡+ ôd’‘·+ ô|<ä›jÓT‘·TÔq |üø£åyê‘·+ u≤]q |ü&ÉT‘√+~.22 pHé `2014

kÕe÷õø£+ XÊ«düø√X¯ yê´<ÛäT\‘√ Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï uÛ≤s¡rj·TT\ dü+K´ n_Ûeè~∆ #Ó+~q <˚XÊ\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ eTq <˚X¯+ Äs√>∑´2.63ø√≥¢qï~ dü«j·T+>± Á|üuÛÑT‘·«+ »]|æ+∫q n<Ûä´j·Tq+˝À ùde\ $düÔs¡D˝À, Äs√>±´_Ûeè~∆øÏ nedüs¡yÓTÆq ùde\+~+#·y\Ó &¢ q’Ó $wjü T· +. &uÓ “’…Û XÊ‘+· Á|»ü \T eT˝]Ò j÷· u≤]q |&ü ˚ Á|eü ÷ &É+˝À u≤>± yÓqTø£ã&ç ñ+~. nyÓT]ø± ‘·q J&û|”˝À <ë<ë|ü⁄<äeTTqï <˚X¯+˝À... e÷¬sÿ{À¢ <=s¡T≈£î‘·Tqï @&ÉTXÊ‘·+ eT˝Ò]j·÷ 18XÊ‘·+ es¡≈£î Äs√>∑´s¡+>∑+ MT<ä Ks¡TÃô|&ÉT‘·T+&É>±, ÄÁùdºeT+<äT\T qøÏ©y˚! u§©$j·÷, ø£+uÀ&çj·÷, ôV’≤r e+{Ï ∫qï *j·÷, j·TTHÓ’f…&é øÏ+>∑¶yéT, Hêπs«, Áu…õ˝Ÿ, <äøÏåD≤Á|òæø± ‘·~‘·s¡∫qï <˚XÊ*ï |üø£ÿq ô|&ç‘˚ ... bÕ]X¯ó<ä∆´+˝À Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ eTq+ <X˚ Ê\÷ <ë<ë|⁄ü |~ü XÊ‘+· e´jT· + #d˚ Tü HÔ êïsTT. u≤Û s‘¡ · Á|uü TÑÛ ‘«· +n<eäÛ TkÕqú +˝À ñHêï+. •Xó¯ eTsD¡ ≤˝À¢ nbÕò ìZ kÕHú ,é ôV≤’ r, eTjT· #‘˚ T· \T <Tä *ù|dTü ø=qï+<Tä e˝¢Ò <ë<ë|⁄ü y<’Ó ´ä Äs√>´∑ s+¡ >e∑ T+‘êHêàsY, ø£+uÀ&çj·÷, bÕøÏkÕúHé <˚XÊ\ ø£+fÒ ˇø£ÿ yÓT≥Tº e÷Á‘·y˚T Áô|’y˚≥T |üs¡yÓTÆ+~. Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq düe÷»y˚T <˚X¯ düs¡«‘√eTTU≤ô|’qTHêï+. Á>±MTD dü+πøåe÷ìøÏ πø{≤sTT+#˚ y˚\ø√≥T¢ mes¡T _Ûeè~∆øÏ ø°\ø£eTì ‘Ó*dæHê, πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç+‘·{ÏyÓTπøÿdüTÔqï≥Tº? ìs¡¢ø£å´+ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ <ës¡TD+. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\‘√ b˛*ùdÔ, ãs¡Te⁄ ‘·≈£îÿe |æ\¢\T uÛ≤s¡‘Y ˝ÀH˚ D Á|Dü ≤*ø£ s÷¡ bı+~+∫+~. C≤rjT· kÕsú TTqT+∫ Á||ü +ü #· kÕsú TTm≈£îÿe. Ä]úø£ n_Ûeè~∆ πs≥T ÄXÊ»qø£+>± ñqï|üŒ{ÏøÏ e÷‘ê <ëø± uÛ≤>∑kÕ«e÷´\T @s¡Œs¡#ê\ì, düeTÁ>∑ ìyês¡D #·s¡´\ ~X¯>±•X¯ó Äs√>±´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ uÛ≤s¡‘Y |üìrs¡T ìsêX¯ »qø£+>±H˚ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚j·÷\ì n~ ìs¡ísTT+∫+~. Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq Jeqñ+~. düs¡«kÕ<Ûës¡D+>± |æ\¢\ ej·TdüTøÏ ‘·–q m‘·TÔ, m‘·TÔ≈£î XË’\T\T, n+≥Tyê´<Û˚ yê´<ÛäT\ ìj·T+Á‘·Dô|’ 2011 @Á|æ˝Ÿ˝À‘·–q ãs¡Te⁄, eT]j·TT ej·TdüT≈£î ‘·–q ãs¡Te⁄ nH˚ eT÷&ÉT ø=\ e÷k˛ÿ˝À »]–q yTÓ T≥yº TÓ T<{ä Ï $X«¯ eT+Á‹‘«· XÊK\ kÕsú TT d<ü dä Tü ‡e÷Hê\ Ä<Ûës¡+>± |æ\¢\ Äs√>±´ìï ìs¡ísTTkÕÔs¡T. |æ\¢\ Äs√>∑´ - k˛eT]‘·Hêìï, Vü‰ìø£s¡ Ä\ÿVü‰\T $ìjÓ÷>±ìï ìs√~Û+#ê\ì˝ÀbÕ\qT u≤\´|⁄ü <Xä ˝¯ À d]ü ~<ø›ä b£ ˛‘˚ •Xó¯ e⁄\ nHês√>´∑ + yêsT¡ |\æ T|⁄ü Ç∫Ã+~. n<˚ @&Ü~ ôdô|+º ãsT¡ ˝À deü ÷yX˚ y¯ TÓ qÆ ◊ø´£ sê»´ô|]–q ‘·s¡Tyê‘· ì*∫b˛‘·T+<äH˚ yêdüÔe+˝À |æ\¢\ Äs√>∑´ dü$T‹ düs¡«Á|ü‹ì~Û düuÛÑ - yê´<ÛäT\ n<äT|ü⁄q≈£î nqTyÓ’q yê‘êÁbÕ<Ûëq´‘· ì_&çø£è‘·yÓTÆ ñ+~. |æ\¢\ Äs√>±´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ es¡D+ ø£*ŒkÕÔeTì, n+‘·sê®rj·T düVü≤ø±sêìï ô|+bı+~kÕÔeTì<äèwæº kÕ]+#·e*‡q ¬s+&ÉT n+XÊ\T 1. b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+ 2. nuÛÑj·T+ Ç∫Ã+~. <ä]$T˝≤ ìs¡T&ÉT ôdô|º+ãs¡T˝À <äøÏåD≤dæj·÷‘·\T¢\ Äs√>∑´+. ‘·\T¢\ nHês√>∑´+ |æ\¢\≈£î dü+Áø£$TdüTÔ+~. ÁbÕ+‘· Äs√>´∑ eT+Á‘T· \T q÷´&©çÛ ˝¢ À deü ÷yX˚ y¯ TÓ ,Æ n~øÛ £ sø¡ bÔ£ ˛≥TqT 2025Hê{ÏøÏ |üP]Ô>± ‘·–ZkÕÔeT+≥÷ ˇø£ rsêàq+ (q÷´&Ûç©¢ &çø£¢πs ∫HêïsT¡ ˝À¢ b˛wøü £ $\Te*ï ô|+#&· ÜìøÏ @{≤ y\˚ ≈î£ y\˚ wüHé) ÄyÓ÷~+#ês¡T. Á|ü»\ b˛wüø±Vü‰s¡ kÕúj·TT*ï, Jeq Á|üe÷ø√≥T¢ eT+ps¡e⁄‘·THêïsTT. n+<äT˝À s¡÷bÕsTTøÏ bÕe˝≤ ≈£L&Ü D≤*ï ô|+bı+~+∫ Á|üC≤s√>±´ìï yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&É+ Á|üuÛÑT‘·«#˚sê*‡q yêfi¯¢≈£î #˚s¡&É+ ˝Ò<äT. n‘·T´qï‘· kÕúsTT H˚‘·\ qT+∫ øs£ eÔ¡ ´eTì u≤Û s‘¡ · sêC≤´+>+∑ ˝Àì 47e n~øÛ s£ D¡ dŒü w+ºü #k˚ ˛+Ô ~.>©∑ ¢ ©&sÉ ¢¡ <ëø± ... me] kÕsú TT˝À yêsT¡ »q+ <HäÛ êìï ~>$∑ T+>π dTü Ô $$<äÛ ôV≤’ ø√sT¡ \º T yTÓ T<\ä Tø=ì dTü Á|+” ø√sT¡ º <ëø± Á|Cü ≤s√>´∑ |]ü sø¡ Då£Hêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ b˛wüø±Vü‰s¡+ n+<äø£ ø√≥¢eT+~ u≤\\T ãø£ÿ∫øÏÿ Á|üuÛÑT‘·« u≤<Ûä´‘· nì ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚XÊsTT. Ç˝≤+{Ï Á|üø£≥q\T,b˛‘·Tqï <˚X¯+˝ÀH˚ dü÷ú\ø±j·T+‘√ nedüú\T |ü&ÉT‘·Tqïyê] dü+K´ rsêàHê\T, rs¡TŒ\T mìï ñHêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻq≥¢sTTHê|~ü XÊ‘+· <ë{bÏ ˛sTT, eT]+‘· y>˚ +∑ >± ô|sT¡ >T∑ ‘T· qï rsT¡ , >±jT· + ˝Òø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+!ô|’ ø±s¡+ ˝≤+{Ï<˚. mHém|òtôV≤#YmHé-3 &˚{≤qqTdü]+∫ uÛ≤s¡‘Y˝À2005-06 eT<Ûä´ ø±\+˝À Á|ü‹ ◊<äT>∑T]øÏ Ç<ä›s¡T ªm<äT>∑T<ä\ n_Ûeè~∆ #Ó+~q <˚XÊ\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ eTq <˚X¯+ Äs√>∑´˝À|+æ ∫qµ |\æ \¢ T, n˝≤>π Á|‹ü ◊<Tä >T∑ sT¡ |\æ \¢ ≈î£ ˇø£ ã\V≤” qyTÓ qÆ ùde\ $dsÔü D¡ ˝À, Äs√>±´_eÛ è~ø∆ Ï nedsü y¡ TÓ qÆ ùde\+~+#&· +É ˝À|\æ /¢ |\æ y¢ ê&TÉ ñqï≥T>º ± ‘*˚ +~. u≤Û s‘¡ ˝Y Àì b˛wøü ±V‰ü s¡ ˝À|eü TTqï u≤>± yÓqTø£ã&ç ñ+~. nyÓT]ø± ‘·q J&û|”˝À <ë<ë|ü⁄ 18XÊ‘·+‘\· T\¢ _&\¶É T Ç‘s· ¡ |\æ \¢ ø+£ f… eT]+‘· ã\V≤” q|&ü ˚ neø±Xe¯ TT+ es≈¡ î£ Äs√>´∑ s+¡ >+∑ MT<ä KsT¡ Ãô|&TÉ ‘T· +&>É ±, ÄÁùd*º j÷· , jT· THf’Ó &… é~. á |üs¡düŒsêqT ã+<ÛäeTT jÓTTø£ÿ X¯øÏÔ 1998/99 - 2005/06 øÏ+>∑¶yéT, Hêπs«, Áu…õ˝Ÿ, <äøÏåD≤Á|òæø± ‘·~‘·s¡ <˚XÊ\÷ <ë<ë|ü⁄ |ü~ø±\+˝À u≤Û s‘¡ ˝Y À eT]+‘>· ± ô|]–+~. ìsT¡ {Ï Ä]øú £ dsπü « Á|øü ±s+¡ XÊ‘·+ e´j·T+ #˚düTÔHêïsTT. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·T\T <äT*ù|düTÄs√>∑´ s¡+>∑+ MT<ä n‹ ‘·≈£îÿe e´j·T+ #˚düTÔqï <˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘Y ø=qï+<Tä e˝¢Ò <ë<ë|⁄ü y<’Ó ´ä Äs√>´∑ s+¡ >e∑ T+‘ê Áô|y’ ≥˚ T |sü y¡ TÓ +Æ ~.ˇø£{Ï. zyÓ’|ü⁄ ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü ÄVü‰s¡+ <=s¡ø£ìyês¡T ø√≥¢eT+~! Äs√>´∑ øs£ y¡ TÓ qÆ deü ÷»yT˚ <X˚ ¯ dsü «¡ ‘√eTTU≤_eÛ è~ø∆ Ï ø\° øe£ Tì ‘*ÓeTs√yÓ’|ü⁄, dü¬s’q ì\« dü<äTbÕj·÷\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ @{≤21 $T* dHæ ê, øπ +Á<ä sêÁwºü Á|uü TÑÛ ‘ê«\T Ç+‘{· Ï ìsø¢¡ ´å£ + Á|<ü ]ä Ù+#&· +É <ësT¡j·THé ≥qTï\ >√<ÛäTeT eè<∏ë>± b˛‘√+~. ù|<ä˝ÒyÓ÷ ãø£ÿ∫øÏÿ D+. n+<]ä ø° Äs√>´∑ + u≤Û s‘¡ <· X˚ +¯ ˝À neT\T #j˚ ÷· \+fÒ njT˚ ´b˛‘·THêïs¡T, >√<ëeTT˝À¢ì |ü+~ø=≈£îÿ˝ÒyÓ÷ ã*dæb˛‘·THêïsTT. Ks¡TÃqT ôV≤#Ym˝ŸÇõ ìy˚~ø£ õ&ç|æ˝À 2 XÊ‘·+>± ìs¡«∫+~+~. 2022 Hê{ÏøÏ Ç~ õ&ç|æ˝À eT÷&ÉTXÊ‘·+>± ñ+&Ü\ì ìπs›•+ yê´<TäÛ \T e÷qyê[ eTqT>&∑ qÉ T Á|eü ÷<+ä ˝À |&ü d˚ Tü qÔ ï yêdeÔü + ∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ Á|üC≤s√>∑´+ô|’ nj˚T´ Ks¡Tà õ&ç|æ˝À 1.1 XÊ‘·+ne>∑‘·+ ø±>±H˚ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\T nÁ|üeT‘·ÔeTj·÷´sTT. 2008yT˚ ˝À »]–q Á||ü +ü #· Äs√>´∑ d<ü dä Tü ‡, á yê´<TäÛ \ ø≥£ &º øç Ï ø±sê´#s· ¡ 23 pH-é 2014

kÕe÷õø£+e÷Á‘·y˚T ñ+~.Á|ü»\T 70 XÊ‘êìøÏ ô|’>± Äs√>∑´ e´j·÷*ï \_› #≈˚ L£ sê\+fÒ kÕìú ø£ Ww<ü äÛ |]ü ÁXe¯ T\qT n_eÛ è~∆ #d˚ Tü ø√yê*.kı+‘+· >± u]ÑÛ +#ê*‡ ek˛+Ô ~. ø±+Á>¬ dt Á|uü TÑÛ ‘«· + ‘êC≤>± 2014- >T∑ +&bÓ ˛≥T, |øü yå£ ê‘+· e+{Ï rÁe Á|eü ÷<ë\ u≤]q|&ü ˚ neø±X+¯15 nHêeT‘·T ã&Ó®{À¢ Á|üC≤s√>∑´ e´j·T+˝À eTs√ 10 XÊ‘·+<ëø± ø√‘· $~Û+∫+~. 2013-14 ã&Ó®{À¢ á s¡+>±ìøÏ s¡÷. ñqïyê]øÏ Äs√>∑´ dü\Vü‰\T, ãVüQeTTK yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T, ø±˝Òj·T37,300 ø√≥T¢ øπ {≤sTT+∫q dsü êÿsT¡ , Ç|⁄üŒ&TÉ <ëìï s÷¡ . 33,700 ø±´q‡sY ìyêsD¡ ≈î£ ôV≤|fü {Æ… dÏ -t _ {ø° ±\qT Á||ü +ü #· Äs√>´∑ d+ü dúüø√≥¢≈£î ‘·–Z+∫+~. ‘·<ë«sê ‘·q u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘ê´ìï eTs√kÕ] dü÷∫+∫+~.#ê≥Tø=+~. á #·s¡´\ |òü*‘·+>± n\Œ, eT<Ûë´<ëj·T <˚XÊ˝À¢ n+≥Tyê´<Û˚ u≤Û s‘¡ <· X˚ +¯ 2020 Hê{øÏ Ï Á||ü +ü #+· ˝ÀH˚ n‘´· +‘· jT· Te<X˚ +¯>± Ä$s¡“¤$+#·qT+~. n|üŒ{ÏøÏ |üì#˚j·T>∑*π>yê] dü+K´ 64 ‘·s¡ yê´<ÛäT\e\¢ dü+uÛÑ$+#˚ nø±\ eTs¡D≤\T, Ä]úø£ uÛ≤sê\T 10XÊ‘êìøÏ #˚s¡T‘·T+~. <˚XÊìøÏ es¡+ ø±yê*‡q á »HêuÛ≤, πøq‡sY, qT+∫ 15 XÊ‘+· <ëø± ‘>· T∑ ‘Z êjT· ì n+≥THêïsT¡ V‰ü s«¡ s¶Y |]ü XÀ<äÛ>∑T+&ÓH=|æŒ, øÏ&ûï, s¡ø£Ôb˛≥T ˝≤+{Ï yê´<ÛäT\ ø±s¡D+>± uÛ≤s¡+>± ≈£î\T. Ç˝≤+{Ï dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T, dæbòÕs¡T‡˝Ò ø=‘·Ô düsêÿs¡T≈£îe÷πs Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T ø±yê*ø£! á <äTdæú‹ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü\+fÒ mìïø£\ nq+‘·s¡[email protected]¡Œ&ÉuÀj˚T ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq uÛ≤s¡‘· ìsêàDy˚T yÓ’<ä´+ Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉT≈£îqï n+X¯+ nsTTq|üŒ{ÏøÏ Á>±MTD<´˚Û jT· +>± eTT+<Tä ≈î£ kÕ>±*‡ ñ+≥T+~. Á|Cü ≤ s√>±´ìøÏ >D∑ ˙jT· uÛ≤s¡‘·Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ øÏ¢wüºyÓTÆq deü Td´ü \qT n~>Û $∑ T+∫ d‘ü «· s¡ |]ü cÕÿsê\qT #÷· |eü \dqæ u≤<´äÛ ‘· bÕ\≈î£ \≈î£ ñ+~. Ä ~X>¯ ± øè£ wæ »]>π ˝≤ Á|»ü \T, Á|Cü ≤d+ü |÷üò \T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê*. <ä y˚T&˚ dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì mmyéTmdt˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üdü+–düTÔqï >∑<ä›sY. (Ç‘·s¡ ∫Á‘ê˝À¢) n<˚ dü+<äs¡“¤+>± |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]düTÔqï Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ u§C≤® ‘ês¡ø£+. ∫Á‘·+˝À {°|”m|òt Hêj·T≈£î\T y˚<ä≈£îe÷sY, ∫≈£îÿ&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY, q\e÷dü ø£èwüí, ø±]àø£dü+|òüT+ Hêj·T≈£îsê\T e÷<ÛäM\‘· ‘·~‘·s¡T\T24 pHé `2014

#·s¡Ã 1969 ñ<ä´eTø±s¡T\T‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+˝À yê] Ä˝À#·q\T ‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç{°e\ ª1969 ø=ì...‘\Ó +>±D ø√d+ü ñ<´ä eT+ #j˚ T· &+É e÷Á‘+· n_qÛ +<˙ä jT· +‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\T ` ‘Ó\+>±D |ü⁄qsYìsêàD+ô|’ yê] nì ≈L£ &Ü nHêï... dsπü ...n<+ä ‘ê nsTTb˛sTT+~. H&˚ TÉ uÖÛ >√[ø£Ä˝À#q· \Tµ nH˚ n+X+¯ ô|’ #s· êÃø±s´¡ Áøe£ ÷ìï ìs«¡ V≤æ +∫+~. BìøÏ ‘Ó\+>±D e∫Ã+~. |ü⁄qsY ìsêàD+ m+‘√ eTTK´yÓTÆq n+X¯+.e÷J myÓTà˝Ò´ ø=$Tà&ç q]‡+Vü‰¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á eTqeT+‘ê C≤>∑s¡÷≈£î\ yÓTÆ ñ+&ç Á|ü»\≈£î nqT≈£L\ $<ÛëHê\Tdü+<äs¡“¤+>± eø£Ô\T e´ø£Ô+ #˚dæq n_ÛÁbÕj·T\T... neT\T #˚ùd˝≤ ñ+&˚˝≤ Áô|wüsY Á>∑÷|t\T>± ñ+&Ü\Hêï+. áø=$Tà&ç qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ ª#s· á µ\ e\¢ Hê uÀ{Ï yê&TÉ >T∑ +&Ó Ä–b˛≈î£ +&Ü ñ+&>É \∑ T>T∑ ‘T· Hêï &ÉT. ˝Ò≈£î+fÒ eTq dü+‘ê|ü düuÛÑ\T »]π>$. n˝≤ ø±≈£î+&Ü Ç~ Hê\T>∑T <äX¯\ ñ<ä´eT+>± kÕ–+~. #·÷dæq+<äT≈£î y˚<ä≈£îe÷sY >±]øÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêï. yÓ˝À¢&ç >∑es¡ïyÓT+{Ÿ˝À Çø£ÿ&ç yêfi¯fl≈£î Ç+^¢wt sê<äì, y˚˝≤~eT+~ì nø£ÿ&ç qT+∫ rdüT≈£îe∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Ç&û¢, kÕ+u≤sY >√u≤´ø˘ Hê{Ï s+¡ >±s¬ &¶ç õ˝≤˝¢ À #÷· ùd,Ô (ôV≤’ <sä êu≤<,é s+¡ >±s¬ &¶ç ø*£ |)æñ<ä´eT+ e∫Ã+~. 890 Á>±e÷\T ñ+f,Ò n+<Tä ˝À 500ô|’ ∫\T≈î£ Á>±e÷\T dsπü ŒU¤ ≤dt 1956˝À >√+>∑÷s¡ |ü#·Ã&ç >√ u≤´ø˘ e∫Ã+~ n+fÒ ìC≤+ kı+‘· Ks¡TÃ\≈£î dü+ã+~Û+∫q$. 350 ô|’ ∫\T≈£î 1969 ñ<ä´eT+ C≤^sê›sY\$, πøe\+ 84 es¡≈£î Á>±e÷\T e÷Á‘·y˚T U≤˝≤‡ n+fÒ 1996˝À es¡+>∑˝Ÿ &çø£¢πswüHé nøÿ£ &ç Ä<ëjT· + Á|uü TÑÛ ‘ê«ìøÏ #+Ó <~˚ . n|Œü {ÀH¢ ˚ |qü Tï m>=fZ +ºÒ <Tä ≈î£ Çø£ @&Ü~ qT+∫ n+‘ê C…’ ‘Ó\+>±D n+≥THêïs¡T. 1000, 2000 møs£ ê\ u÷ÑÛ eTT\qT sø¡ s£ ø¡ ±\ ù|s‘¢¡ √ e´eV≤ü ]+#˚ πød”ÄsY bÕغ ô|{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT bò˛Hé #˚ùdÔ, yÓ[fl ø£*dæq+. »\ yês¡T. wæø±] ÁbÕ+‘·eTì, ø£+#Ó\˙ nH˚ yês¡T. Ä uÛÑ÷eTT˝À¢<äèX¯´+˝À bÕغ Ä|ò”dt ñ+&˚~. b˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT H˚qT n&ç–q... nH˚ø£ eT+~ u≤e⁄\T ‘·e⁄«ø=ì e´ekÕj·T+ #˚düT≈£îH˚ yês¡T.mìïø£\≈£î, ñ<ä´e÷\≈£î ≈£î<äs¡<äHêï..kÕúìø£ mìïø£˝À¢ Ä+Á<Ûë, yê{Ï˝À kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥Tqï yê]øÏ H˚{Ïø° |ü{≤º\T <=s¡ø£˝Ò<äT.‘Ó\+>±D ˝≤+{Ï$ #·÷&És¡T nHêï...kÕúìø£ düeTdü´˝Ò ø°\ø£+ ne˙ï nHê´Áø±+‘e· Tj÷· ´sTT. q>s∑ +¡ q&uç §&TÉ q¶ ìC≤+ V≤ü j÷· +nHêï...n+<Tä ≈î£ øπ dÄ” sY @eTHêï&+É fÒ ‘\Ó T>T∑ <X˚ +¯ |⁄ü+Eø√e&+É Hê{Ï ø£≥º&Ü\ kÕúq+˝À ÄÁø£eTD\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. eT]˝<Ò Tä ..ø±+Á>¬ dt ≈L£ &Ü ã\|&ü ‘É ˝· <Ò Tä nqï&TÉ . dsπü ...sê»øj° T· bÕغ yê{ÏH˚+ #˚j·÷* nqï~ #·÷&Ü*. yê{Ïì Á|ü»\≈£î @$<Ûä+>±ô|{≤\º qT≈î£ qï|⁄üŒ&TÉ <ëì kÕe÷õø,£ Ä]øú £ d‹úæ >‘∑ T· ˝$Ò T{?Ï ne˙ï n+~+#ê˝À #·÷&Ü*. n|üŒ{À¢ q>∑s¡+ #Ós¡Te⁄\ düe÷Vü‰s¡+>±Ç|ü⁄Œ&˚+ #Ó|üŒ<ä\TÃø√˝Ò<äT nqï&ÉT. uÛÑ÷ dü+düÿs¡D\T, ¬syÓq÷´ ñ+&~˚ . <ë<ë|⁄ü 400 #sÓ T¡ e⁄\T ñ+&$˚ . Ç|⁄ü Œ&eÉ ˙ï b˛j÷· sTT.#·{≤º\ >∑T]+∫ @eT+≥e⁄ nHêï. ne˙ï ‘·s¡Tyê‘·...eTT+<äT uÛÖ <ë+‘√ ∫qï es¡¸+ |ü&çHê ˙fi¯ó¢ s√&É¢ô|’øÏ edüTÔHêïsTT. q\¢≈£î+≥,>√[ø£ ‘Ó\+>±D nì nqïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ eTT+<äT≈£î e∫à e÷kÕuŸ {≤´+≈£î ˝≤+{Ïe˙ï ø£qTeTs¡T¬>’b˛j·÷sTT. ø=~› es¡¸+q+<äT≈£î n_Ûq+~düTÔHêï..ø±˙ bÕغ˝À #˚s¡˝ÒqT nì ãj·T≥≈£î e |ü&çHê ô|<ä› es¡<ä nìŒ+∫, uÛ≤Ø es¡¸+, es¡<ä\T nì nqT≈£î+≥T#êÃ... eTs√ e÷≥ ≈£L&Ü nHêï... sêJHêe÷\T ø=‘·Ôy˚MT ø±<äT Hêï+.... >∑‘·+˝À ≈£L&Ü m+‘√ eT+~ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ |ü<ä$ e<äT\T HÓ’C≤+ ø±\+˝À >√<ëe]ô|’ Ç#·Ã+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T.pH-é 2014 25

#·s¡Ã<ëì ø√dü+ Äj·Tq ãdüÔs¡T õ˝≤¢ ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. yÓ’ÁkÕsTT ÁbÕ+‘ê\qT Ä+Á<Ûä˝À ø£*ù| ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘√+~. ÁbÕC…≈£îº\T ø£&ç‘˚nqTeT‹ rdTü ≈î£ HêïsT¡ . &ãÉ T“ ≈L£ &Ü #*Ó +¢ #êsT¡ . |õæò ø˝£ Ÿ bıõwHü é eTq uÛÑ÷eTT\T eTTì>±sTT. ˙fi¯ófl yêfi¯fl≈£î b˛j·÷sTT. eTq≈£îe÷Á‘·+ rdüTø√˝Ò<äT. á ˝À>± kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ã+~. <ëìï eTs√ ôV’≤<äs¡u≤<é ‘·|üŒ ô|<ä› q>∑s¡y˚TB ˝Ò<äT. yê]øÏ Á|ür õ˝≤¢˝À zsêÁwüº+˝À ø£*bÕs¡T. n|üŒ{À¢H˚ nø£ÿ&É ø=+‘· ìsêàD+ ≈£L&Ü »] ô|<ä› q>∑s¡+ ñ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥T–+~. #=ø±ÿsêe⁄ ñqï|⁄ü Œ&TÉ <ëìø√d+ü m+‘>· ±H√ b˛sê≥+ #X˚ Ê Hêïs¡T. eT] eTq ‘Ó\+>±D≈£î ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ ø±yê*.s¡T. nø£ÿ&É ø=+‘· ô|’q, Ç+Á<ëe‹, ÁbÕDVæ≤‘· ¬s+&É÷ ø£\TkÕÔsTT. kÕ>∑T uÛÑ÷eTT\T ˝Òe⁄. n˝≤+{Ï bÕ´πøJ\≈£î ñ<ä´$T+#ê*.nø£ÿ&É ìsêàD+ »]– ñ+&Ü*‡+~.»+>∑˝Ÿ sêe⁄ meπs+ #Ó|æŒHê qy˚Tà dü«uÛ≤e+ eTq~. yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ ÇùdÔ eTq≈£î b˛j˚T<˚$T{Ï˝Ò nì nqT≈£î+≥THêï+. eT] eTq≈£î n|üŒ{À¢ H˚qT $<ë´]úHêj·T≈£î&ç>± ñ+&˚yê&çì. y˚TeT+‘ê ñ »]–q nHê´j·T+ e÷fÒ$T{Ï? eTq≈£L bÕ´πøJ\T ø±yê*.kÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À $<ë´]ú |ü]wü‘Y qT+∫ mìïø£j·÷´+. ≈£Ls¡bÕ{Ï lìyêdtn|üŒ{À¢ MT&çj·÷ düb˛sYº ≈£L&Ü ñ+&˚~ ø±<äT. Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T˝ÀyÓ+ø£≥sêe⁄>±] ˝≤+{Ïyês¡T ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ yê´kÕ\T sêùd e÷~ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢. ñ<ä´eT+ m|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+~? <√|æ&çyês¡T. n˝≤ sêdæq+<äT≈£î düôdŒ+&é ≈£L&Ü nj·÷´s¡T. <äø£ÿHé »]–q|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+~. n|ü⁄Œ&ÉT sê»´Væ≤+dü »]–+~. á ñ<ä´Áø±ìø£˝Ÿ˝À Á|ü‘ê|t øÏXÀsY ‘Ó\+>±D yês¡Ô\T sêùdyês¡T. n|üŒ{À¢ eT+˝À nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\ yÓøÏ*#˚wüº\ e\¢ $<ë´s¡Tú\T‘\Ó +>±D˝À ñkÕàìj÷· jT· ÷ìe]‡{° ˇøÿ£ fÒ ñ+&~˚ . <ëì ø+Ï <Hä ˚ ìdüŒèVü≤≈£î >∑T¬s’ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêïs¡T. n|üŒ{À¢ b˛©düT\$T–*q ø±˝ÒJ\ dü+|òü÷\T ñ+&˚$. 1968˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D $<ë´ ˝≤Ø#ƒ êÛ Ø\® T, ô|]’ò +>\¥ T n~øÛ +£ . n|Œü {À nD>±]q esê˝Z À¢ #‘’Ó q· ´+s¡Tú\≈£î ñ<√´>±\T dü]>± e#˚Ã$ ø±<äT. <ë+‘√ y˚TeT+‘ê ø£\dæ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚~. H˚&ÉT e÷Á‘·+ yê] bÕÁ‘· ø°\ø£+>± ñ+~.ªùdyé >±sY¶µ ù|]≥ Ä+<√fi¯q #˚XÊ+. n|üŒ{À¢ nìï $<ë´]ú dü+ n|üŒ{À¢ sê»ø°j·T+ ˝Ò≈£î+&ç+~. mø£ÿ&Ó’Hê n‘·´~Û≈£î\T nD>±]q|òü÷\T ø£\dæ ìC≤+ ø±˝ÒJ Vü‰˝Ÿ˝À MT{Ï+>¥ ô|≥Tº≈£îHêï+. Ä esêZ\≈£î #Ó+~q yêπs. |ü⁄qsY ìsêàD+ n+fÒ eT{ϺeTqTwüß\≈£îs√EH˚ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≈£î ìs¡ísTT+#ê+. eTs¡Tdü{Ï s√E n≥T @+ »s>¡ ±˝À Ä˝À∫+#ê*. |⁄ü qsY ìsêàD+ nH˚ |<ü ëHï˚ e÷sêÃ*.ìC≤+ ø±˝ÒJ, Ç≥T $y˚ø£e]∆ì qT+∫ sê´© ãj·T\T<˚sêsTT. ìsêàD+ ñ+&ç ñ+fÒ |ü⁄qsY ìsêàD+ »s¡>±*. @ b˛sê≥yÓTÆHêÄ_&é‡ e<ä› ˝≤؃#ÛêØ® »]–+~. ÄsYº‡ ø±˝ÒJ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT mø£ÿ&É yÓTT<ä\Tø±yê*? ˙fi¯ófl ekÕÔsTT..n$ me]øÏ <ä≈£îÿ‘êsTT?s¡e÷ø±+‘Y HÓ‹Ô |ü–*+~. Á|ür õ˝≤¢˝À ñ<ä´eT+ yÓTT<ä˝…’+~. nD>±]q esêZ\≈£î <ä≈£îÿ‘êj·÷? qe‘Ó\+>±D ìsêàD+ »s¡s√p Ä+<√fi¯q\T »]π>$. n|üŒ{À¢ Ç~ $<ë´s¡Tú\ ñ<ä´eT+. >±\+fÒ ãVüQ»qT\≈£î n~Ûø±s¡+ <äø±ÿ*. &ÉãT“ ˝Ò≈£î+&Ü sê»ø°yTÓ T<{ä Ï ô|]’ò +>˝¥ À sêCŸueÑÛ Hé e<›ä á$ì+>¥ ø±˝JÒ (døæ +Ï Á<ëu≤<)é j·÷\T ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. nD>±]q esêZ\≈£î b˛{° #˚ùd neø±X¯+j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î&ÉT ñù|+<äsY #·ìb˛j·÷&ÉT. ñ<ä´eT+˝À yÓTT ˝≈Ò î£ +&Ü #d˚ Tü HÔ êïsT¡ . J$‘ø· ±\+˝À n~øÛ ±s+¡ ˝ÀøÏ sê≈î£ +&Ü #d˚ Tü Ô<ä{Ï eTs¡D+ n~. yê] ‘ê´>±\ e˝Ò¢ ñ<ä´e÷ìøÏ |ü⁄Hê~ |ü&ç+~. HêïsT¡ . eTq Xy¯ ê\ô|’ ì]à‘y· TÓ qÆ sê»´+ Ç~. duü Ÿ bÕH¢ é ddæ yºü Té qTÄ ‘·s¡Tyê‘· C≤yÓTÆ ñkÕàìj·÷ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. ø=+ neT\T #˚j·÷*. n|ü⁄Œ&ÉT ã&ÉT>∑T\T Ä]úø£+>± ã\|ü&ÉT‘ês¡T.‘·eT+~ $<ë´s¡Tú\T ˝À|ü\ ñqï|ü⁄Œ&˚ ãj·T{Ï qT+∫ n–Z y˚j·T düTπs+<äs¡ sêe⁄&É+‘√, eTT>∑TZs¡T $<ë´s¡Tú\T (#·+<äT, düsꫬs&ç¶) #·ìb˛j·÷s¡T.Çø£ Ç+‘· ô|<ä› ñ<ä´eT+ eTq e\¢ ø±<äì Hêj·T≈£î\qT ÄVü‰«ì+ s¬ +&fi˚ ó¯ fl>± Á|rü Xì¯ yês+¡ Ç˝≤+{Ï #s· á »s>¡ T∑ ‘T· +<ìä ‘*Ó dæ#ês. ‘Ó\+>±D Á|üC≤dü$T‹ ù|s¡T‘√ n~ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. eT<äHé ˇø£ $<Ûä+>± cÕø˘≈£î >∑Ts¡j·÷´qT. {°ÄsYd”øÏ n_Ûq+<äq\T. |ü⁄qsYyÓ÷Vü≤Hé, düπø‡Hê, »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶, &Üø£ºsY >√bÕ˝Ÿ ø£èwüí, mdt. ìsêàD+ n+fÒ ø=ìï uÛÑj·÷\THêïsTT. Ç˝≤+{Ï ‘Ó\+>±DqTy+Ó øÁ£ {≤e÷s¬ &¶ç ‘~· ‘s· T¡ \+‘ê e#êÃsT¡ . n+‘ê ø\£ dæ ø±∫>÷∑ &˝É À y˚TyÓTqï&É÷ ø√s¡Tø√˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D≈£î ôV’≤<äsêu≤<é >∑T+&Óø±j·Tes¡ø£+‘·+ >√bÕ\¬s&ç¶ Ç+{À¢ düe÷y˚X¯yÓTÆ ñ<ä´eT+ ô|<ä›\ #˚‘·T˝À¢ ˝≤+{Ï~. n~ ˝Òì ‘Ó\+>±DqT }Væ≤+#·Tø√˝Ò+. ‘Ó\+>±D Ç∫Ãñ+&Ü\ì, n˝≤ nsTT‘˚H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+<äì ˝Òø£b˛‘˚ qfÒ¢ Ç∫à ôV’≤<äsêu≤<éô|’ <ä+&Éj·÷Á‘· #˚düTÔHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é$<ë´sT¡ \ú qT Ä+Á<bäÛ Õ\≈î£ \T ã*rdTü ≈î£ +{≤sì¡ u≤Û $+#ê+. n˝≤ |]ü ~˝Û À eT÷&TÉ ˝Àød˘ uü ÑÛ ìj÷Ó »øe£ sê\Z T+fÒ eT˝≤ÿõ–]ì Ä+Á<ëÛ{°|”mdt yÓTT<ä˝…’+~. >√bÕ\¬s&ç¶ >±]ì #Ó’s¡àHé>± mqTï≈£îHêï+. Ä yêfi¯fl≈£î ]»sY« #˚dæq≥T¢>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T.‘Ó∫Ãq yêfi¯fleTì ˇø£s¡T,‘·s¡Tyê‘· eT]+‘· $düÔ]<ë›eTì #ÓHêï¬s&ç¶ >±]ì ø£\TdüT≈£îHêï+. Ç∫Ãq yêfi¯fleTì ˇø£s¡T, Ç|æŒ+∫q yêfi¯fl+ y˚TeTì eTs=ø£s¡Tsê»ø°j·T<äèø£Œ<∏ä+‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ Äj·Tq n+≥THêïsT¡ . ø±˙ n+‘ê n~øÛ ±s+¡ ø√dyü T˚ ‘|· dæ Tü HÔ êïsT¡ . @ sø¡ y£ TÓ qÆbÕغ>± <ëìï e÷sêÃs¡T. n˝≤ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ø=qkÕ–+~. sê>∑<˚«cÕ\≈£î ˝§+>∑ì e´øÏÔì Hêj·T≈£î&ç>± #˚ùdÔH˚ ‘Ó\+>±D ñ qï‹ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. >√<ëe] q~øÏ dü+ã+~Û+∫ ô|<ä› ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘√+~. eTq _.yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶|üesY ÁbÕC…≈£îº\T n‘·´~Ûø£+ KeTà+ õ˝≤¢˝À ñHêïsTT. n$ ñqï eTq≈£î yÓ÷dü+ sê<äT. ø£|ü≥+ ‘Ó*j·T<äT. eTq≈£î \ø£å\ #Ós¡T e⁄\T, ≈£î+≥\T ñHêïsTT. øÏ+~kÕúsTT qT+∫ #Ó’‘·q´+ sêyê*.26 pHé `2014

#·s¡Ã˙fió¯ fl yêfifl¯ ≈î£ , eTTqT>T∑ &TÉ eTq≈î£ . á nHê´j÷· \qT m~]+#ê*. #˚j·Te<äT›. Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+{≤qì #Ó|üŒ+&ç..ô|Á{À\T]ø±s¡T¶\T ˝Òe⁄. uÛÑ÷eTT\T nHê´Áø±+‘·eTj·÷´sTT. 1969˝À y˚T+ b˛dTü ø√+&.ç .∫e] ì$Tw+ü ˝À Hq˚ T e∫à Ä|⁄ü‘ê... MT&jç ÷· øe£ sπ J#ÓbÕŒ+. n|ü⁄Œ&ÉT ñ<ä´eTø±s¡T*ï #·+bÕs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTq |æ\¢\T u≤>± edüTÔ+~ nì #ÓbÕŒ..n+<äT≈£î Äj·Tq ≈£L&Ü düπsqHêïs¡T.yê]øÏ yês¡T>± #·ìb˛j·÷s¡T. n˝≤ ø±e<äT›. kÕ~Û+#·T≈£îqï ‘Ó\+ |ü{≤º_Û kÕsY ≈£î ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq yÓ[fl s¡|òüTTMsêsêe⁄qT>±D˝À n+‘ê ø£\dæ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT<ë+. |ü˝…¢\˙ï e\düu≤≥ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. ª˙e⁄ |æ#√Ã&çyê...˙e⁄ n˝≤ #˚ùdÔ eTT+<äT yêfi‚fl|ü{≤ºsTT. Ä <äTdæú‹ e÷sêÃ*. ìqTï ‘·>∑T\u…{Ϻ.. ‘Ó\+>±Dyê~ #·ìb˛j·÷&É+≥÷ Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔs¡Tµ n+≥÷ eT+<ä*+#ês¡T. <ë+‘√ s¡|òüTTMsêsêe⁄ yÓq≈£îÿ nq«sY ‘·>±Zs¡T. ì»+ #ÓbıŒ<ä÷›... Hê≈£L n˝≤H˚ nì|æ+∫+~. n˝≤ »] 1969 ñ<ä´eT e´ekÕú|ü≈£î\T mdt.s¡|òüTTMsêsêe⁄. yÓTT<ä{À¢ –‘˚ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü#ês¡+ \_Û+#·<˚yÓ÷ nì|æ+∫+~.Äj·Tq ‘Ó\+>±D |”|ü⁄˝Ÿ‡ bÕغ ô|{≤ºs¡T. ù|s¡T Ç+^¢wüß˝À ñ+<äì 1986˝À ◊<äTeT+~$T #ê]àHêsY qT+∫ &Ûç©¢øÏ ãj·T˝Ò›sêeTT. C…’Ä ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\+>±D Á|üC≤ dü$T‹>± e÷sêÃs¡T. 1980˝À {Ï.$ ‘Ó\+>±D n+≥÷ yÓfi≤fl+. C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ b˛‘˚ Ks¡TÃ\≈£î|<ü àä Hêu+ÑÛ Hê+|*ü ¢ s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü é e<›ä ‘\Ó +>±D ø√sT¡ ‘÷· ìsêV‰ü sB¡ øå£ &ÉãT“˝§kÕÔj·TqT≈£îHêï+. Hê>∑|üPsY es¡≈£L yÓ[flHê ˇø£ ô|’kÕ#|˚ {ü ≤sº T¡ . |~ü s√E\ Bøå£ kÕ–+~. ◊<Tä >T∑ s+¡ Bøå£ #X˚ Ê+. ô|+’ rdt sê˝Ò<äT. e÷ ô|’dü\˙ï ø£*|æ &Ûç©¢ yÓ[fl ;CÒ|” H˚‘· dæøÏ+<äsY uÛÑø˘Ô≈£îeT+~ ø£*XÊs¡T. m+<äT≈£î #˚düTÔHêïs¡T nì eT+<ä*+#ês¡T. $q‹ |üÁ‘·+ Ç∫à e#êÃ+. Ä ‘·s¡Tyê‘· 1996˝À Hê{Ï Á|ü<Ûëìb˛©düT\T e∫à Bøå± •_s¡+ ‘=*–+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· 87` <˚yÓ>ö&é ˇø£ ùdº{ŸyÓT+{Ÿ Ç#êÃs¡T. <˚X¯+˝À ∫qï sêÁcÕº\T @s¡Œ&ç‘˚88˝À s¡|òüTTMsêsêe⁄ ˇø£kÕ] nôd+;¢ m<äTs¡T>± Bø£å ÁbÕs¡+_Û+ eT+∫<äì. n|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl ø±düÔ+‘· y˚&ç sêE≈£î+~.#ês¡T. z ◊<äT>∑Ts¡+ yÓ+≥ ñHêï+. düŒ+<äH˚MT sê˝Ò<äT. Äj·TqìsêX¯ #Ó+<ës¡T. $wü+ rdüTø=ì #·∫Ãb˛‘ênHêïs¡T. n˝≤ <äôV’≤<äsêu≤<é bÕ‘·ãd”Ô˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D dü+<äs¡“¤+>± ôd’ãsêu≤<é b˛©düT ø£$TwüqsY dæ.Äq+<é‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq bò˛s¡+, #Û·Ár, ø√yê eT]j·TT {°|”m|òt, Ç‘·s¡ Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T (øÏ+<ä) u≤~Û‘·T\ qT+∫ $esê\ ùdø£s¡DpH-é 2014 27

|üsê´es¡D+eTÚ*ø£edü‘·T\T ø£s¡yÓ’q eTVü‰q>∑s¡+ Á|ü|ü+#· |üsê´es¡D ~H√‘·‡e+ eT]j·TT bò˛s¡yéT |òüsY m u…≥sY ôV’≤<äsêu≤<é (m|òt;ôV≤#Y) yê]¸ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝ÀÁ|üdü+–düTÔqï m|òt;ôV≤#Y n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.y˚<ä≈£îe÷sY. ∫Á‘·+˝À ÇHé{≤ø˘ ôV’≤<äsêu≤<é #ê|üºsY ôV≤]fÒCŸ ø±s¡´ø£s¡Ô ÄsY.uÛ≤s¡r<˚$,Ç+&çj·THé Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt düπs«sTT+>¥ n+&é e÷´|æ+>¥, düπs« Ä|òt Ç+&çj·÷ n&çwüq˝Ÿ düπs«j·TsY »qs¡˝Ÿ, y˚T»sY »qs¡˝ŸÄsY.dæ bÕ~Û, Ábıô|òdüsY ¬ø.ÄsY. #Í<ä], ôV≤#Ym+&û@ d”ìj·TsY ns¡“Hé bÕ¢ì+>¥ ø£q‡˝…º+{Ÿ m.$. _<˚ ñHêïs¡T ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ m+‘·>± eè~∆ #Ó+~q|üŒ{Ïø° eTÚ*ø£ j·Tì yê´U≤´ì+#ês¡T. yêj·TT, X¯ã›, »\ ø±\TcÕ´\T q>∑sêìï |{ü |ºÏ &” dç Tü HÔ êïjT· ì nHêïsT¡ . bÕ]ÁXÊ$Tø£ e´sê\ú ìs«¡ V≤ü D dÁü øe£ T+edü‘·T\T ø£s¡ej·÷´j·Tì, Á|üC≤ s¡yêD≤ e´edüú ‘·–q+‘·>± eè~∆ >± ˝<Ò ìä ù|s=ÿHêïsT¡ . q>s∑ ¡ |]ü ~Û $d]Ôü dTü qÔ ïø=B› deü Td´ü \T ≈L£ &Ü#Ó+<ä˝Ò<äì Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ©>¥ Ä|òt |”|ü⁄˝Ÿ‡ Ádüº>∑T˝Ÿ‡ m–®≈£L´{Ïyé n~Ûø£eTe⁄‘·THêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. $#·Ã\$&ç>± ms¡Te⁄\T, ÁøÏ$TyÓT+ãsY Ábıô|òdüsY ¬ø.ÄsY #Í<ä] nHêïs¡T. Á|ü|ü+#· |üsê´es¡D d+ü V‰ü sø¡ ±\T $ìj÷Ó –+#&· +É e\¢ Xó¯ <y∆ä TÓ qÆ , Äs√>´∑ <ëjT· øy£ TÓ qÆ~H√‘‡· e+ eT]jT· T b˛ò sy¡ Té |süò Y m u≥… sY ôV≤’ <sä êu≤<é (m|;tò ôV≤#)Y ÄV‰ü sêìï bı+<˝ä øÒ b£ ˛‘T· HêïeTì Äy<˚ qä e´ø+Ô£ #X˚ ÊsT¡ . ùd+ÁBjT·yê]¸ø√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì pHé 5e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝À e´ekÕj÷· ìï Áb˛‘‡· V≤æ +#+˚ <Tä ≈î£ Á|uü TÑÛ ‘«· + eTT+<Tä ≈î£ sêyê\ìUs’… ‘¡ êu≤<˝é Àì n&àç ìÁùd{º yÏ é kÕ|º tò ø±˝CÒ Ÿ Ä|tò Ç+&jç ÷· (mmddt ◊” ) ø√sês¡T. e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\qT e´ekÕj˚T‘·s¡ nedüsê\≈£î˝À »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. $ìjÓ÷–+#·&É+ ô|’ rÁe Ä+ø£å\T $~Û+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ábıô|òdüsY ¬ø.ÄsY. #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, b˛ò sy¡ Té |süò Y m u≥… sY ôV≤’ <sä êu≤<é n<´äÛ ≈îå£ &TÉ m+. y<˚ ≈ä î£ e÷sYôV≤’ <sä êu≤<qé T yTÓ sT¡ >¬ q’ q>s∑ +¡ >± r]Ã~<+›˚ <Tä ≈î£ >±qT Hê´jT· kÕHú ê e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· , |sü ê´esD¡ +, #ê]Á‘ø· £ yêsd¡ ‘ü «· +, eTÚ*ø£ ed‘ü T· \T,˝À¢ øπ dTü \T yj˚ T· &+É ‘√ dVü ‰ü nìï sø¡ ±\ ÄjT· T<ëÛ \qT m|;tò ôV≤#Y |ü≥ºD≤_Ûeè~∆, s¡yêD≤e´edüú, Á&Ó’H˚J, $$<Ûä s¡ø±\T ø±\TcÕ´\T,ñ|üjÓ÷–+∫+<äHêïs¡T. q÷´dt˝…≥sY, Á|ü#·Ts¡D\T, $$<Ûä Á|ü#ês¡ »˝≤X¯j·÷\T, #·]Á‘·, yês¡dü‘·«+, dü+düÿè‹, >∑DÒXŸ ìeT»®q+ø±s¡´Áø£e÷\‘√ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+∫+<äì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. $øπ +ÁBøs£ D¡ , ‘~· ‘s· ¡ n+XÊ\ô|’ b˛ò sy¡ Té øè£ wæ #k˚ ˛+Ô <ìä ‘*Ó bÕsT¡ .‘√≥\T, »˝≤X¯j·÷\T, ø£≥º&Ü\≈£î ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é Á|üdæ~∆ 2000 d+ü e‘‡· s+¡ qT+∫ b˛ò sy¡ Té ø±s´¡ ø˝£ ≤bÕ\T yTÓ T<\ä j÷· ´jT· ì#+Ó ~+<ìä , Ç|⁄üŒ&eÉ ˙ï øq£ TeTsT¡ >j∑ ÷· ´jT· ì Ábıô|dò sü Y ø¬ .ÄsY #Í<]ä ù|s=ÿHêïs¡T. $$<Ûä kÕe÷õø£ dü+düú\‘√ ø£\dæ ‘êeTT |üì #˚düTÔnHêïs¡T. ◊&û|”m˝Ÿ ˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T H˚&ÉT ø£qTeTs¡T>∑j·÷´28 pHé `2014

|üsê´es¡D+HêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ñkÕàHékÕ>∑sY, Væ≤e÷j·T‘YkÕ>∑sY\ |ü]s¡ø£åD≈£î Ábıô|òdüsY ¬ø.ÄsY. #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ôV’≤<äsêu≤<éqTm|òt; ôV≤#Y ø£èwæ #˚dæ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ yTÓ sT¡ >¬ q’ q>s∑ +¡ >± r]Ã~<+›˚ <Tä ≈î£ >±qT Hê´jT· kÕHú ê ˝À¢ øπ dTü \Tyês¡dü‘ê«ìï |üD+>± ô|{Ϻ n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì y˚j·T&É+‘√ düVü‰ nìï s¡ø±\ Äj·TT<Ûë\qT m|òt;ôV≤#Y ñ$eT]Ù+#ês¡T. ìC≤ìøÏ kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ eTT+<˚ Çø£ÿ&ç bÕ\≈£î\T |üjÓ÷–+∫+<äHêïs¡T. q÷´dt˝…≥sY, Á|ü#·Ts¡D\T, $$<Ûä Á|ü#ês¡eT÷d” Äj·Tø£≥TºqT n_Ûeè~∆ #˚XÊs¡ì, es¡<ä\T sê≈£î+&Ü ‘·>∑T ø±s¡´Áø£e÷\‘√ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+∫+<äì Á|üX¯+dæ+#ês¡[email protected]êŒ≥T¢ #X˚ Êsì¡ , >=\TdTü ø≥£ Tº #sÓ T¡ e⁄\T ì]à+#êsì¡ ù|s=ÿHêïsT¡ . ‘√≥\T, »˝≤Xj¯ ÷· \T, ø≥£ &º Ü\≈î£ ˇø|£ ⁄ü Œ&TÉ ôV≤’ <sä êu≤<é Á|dü ~æ ∆{≤´+ø˘ ã+&é |]ü dsü ¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Hê{Ï Á|uü TÑÛ ‘ê«\T ‘\· ô|{qºÏ $$<äÛ #Ó+~+<äì, Ç|ü⁄Œ&Ée˙ï ø£qTeTs¡T>∑j·÷´j·Tì Ábıô|òdüsY ¬ø.ÄsYÁbÕC…≈£îº\qT Ç‘·s¡ dü+düú\‘√ ø£\dæ m|òt;ôV≤#Y Ä|æy˚sTT+#·>∑* #Í<ä] nHêïs¡T. ◊&û|”m˝Ÿ ˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T H˚&ÉT–+<ìä ù|s=ÿHêïsT¡ . nd|ü Ctò ≤V≤” \ ø±\+˝À q>s∑ +¡ ˝À #ø· ÿ£ {Ï eTÚ*ø£ ø£qTeTs¡T>∑j·÷´ j·Tì yê´U≤´ì+#ês¡T. yêj·TT, X¯ã›, »\ed‘ü T· \T ñ+&e˚ ì y<˚ ≈ä î£ e÷sY ‘*Ó bÕsT¡ . q>s∑ êìøÏ e÷dsºü Y bÕH¢ \é T ø±\TcÕ´\T q>∑sêìï |ü{Ϻ|”&çdüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T.mìï s¡÷bı+~+∫Hê, Ø»q˝Ÿ bÕ¢Hé ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡T#˚j·T˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. e÷düºsYbÕ¢Hé\qT ≈£L&Ü ø£˙dü+ |ü<˚fi¯fl Ç+&çj·THé Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt düπs«sTT+>¥ n+&é e÷´|æ+>¥,ø√kÕ] n|&t {˚ Ÿ #j˚ T· &+É , e÷sá &+É e+{$Ï #j˚ ÷· *‡ ñ+≥T+<ìä , düπs« Ä|òt Ç+&çj·÷ n&çwüq˝Ÿ düπs«j·TsY »qs¡˝Ÿ, y˚T»sY »qs¡˝ŸnyM˚ T #j˚ T· &+É ˝<Ò ìä ÄjT· q ù|s=ÿHêïsT¡ . q>s∑ +¡ ˝À, #T· ≥T|º øü ÿ£ \ Äs.Y dæ bÕ~Û e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· , eT÷&TÉ <Xä Êu≤\› Áø‘Ï +· Hê{øÏ ,Ï Ç|Œü {øÏ °»˝≤X¯j·÷\ dü+K´ 2000 qT+∫ 525≈£î |ü&çb˛sTT+<äì Äy˚<äq q>s∑ ¡ |]ü d‹úæ m+‘>· ±H√ e÷]+<Hä êïsT¡ . n|Œü {˝Ï ≤ Ç|⁄üŒ&TÉ ÄV‰ü <¢ +äe´ø+Ô£ #X˚ ÊsT¡ . ˇø|£ ⁄ü Œ&TÉ >√˝§ÿ+&É ø√≥≈î£ eT+∫˙{ìÏ n+~+∫q bı+<ä˝Òø£b˛‘·THêïeTHêïs¡T.<äTs¡Z+ #Ós¡Te⁄ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTT]øÏ˙{Ï ≈£L|ü+>± e÷]b˛j·T+<äHêïs¡T.øö+≥sY e÷¬>ï{Ÿ‡ (Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫qï |ü≥ºD≤\qT n_Ûeè~∆ m|òt;ôV≤#Y Á|ü‹ì~Û eT+&É˝Ÿ dü+düú ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ ìy˚~ø£#˚j·T&É+) eè~∆ #˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢ ôV’≤<äsêu≤<éô|’ ˇ‹Ô&ç ô|]– düeT]Œ+#ês¡T. õ u≤¢ø˘ Á|ü‹bÕ~‘· ≈£L*Ãy˚‘·qT n&ÉT¶ø√e&É+,b˛sTT+<Hä êïsT¡ .s√&¢É y&Ó \É TŒ, ô|z¢’ò esT¡ ¢ e÷Á‘y· T˚ Á{≤|øæò ˘ deü Td´ü \≈î£ qj·÷œ˝≤¢ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT á dü+<äs¡“¤+>± Á|ükÕÔ$+#ês¡T.|ü]cÕÿs¡+ ø±<äHêïs¡T. &çC…’Hé ã{Ϻ ø±≈£î+&Ü &çC…’sY qT ã{Ϻ q>∑s¡+ m|òt;ôV≤#Y yê]¸ø£ dü+∫ø£qT á dü+<äs¡“¤+>± Ä$wüÿ]+#ês¡T.eè~∆ #+Ó <Tä ‘÷· e∫Ã+<ìä , Ç~ eT+∫ <√Û sD¡ Ï ø±<ìä d÷ü ∫+#êsT¡ . ∫Hêïs¡T˝ô|’ ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø±\ Á|üuÛ≤e+ >∑T]+∫ $e]+#˚ >öse¡ n‹~>∏ ± V‰ü »s¬ q’ ôV≤#mY +&@û dì” jT· sY ns“¡ Hé bÕì¢ +>¥ |ü⁄düÔø±ìï á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. bò˛s¡yéT |òüsY m u…≥sYø£q‡˝…º+{Ÿ m.$. _<˚ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Á|ü‘˚´ø£+>± ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷\ ô|’ ÄdüøÏÔ ø£*–q yês¡T eT]ìï $esê\|ü≥ºD°ø£s¡D $<ÛëHêìï ø£*– ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. ÇHé{≤ø˘ ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é Á^Hé‡.ÄsYZqT dü+<ä]Ù+#·#·TÃ. bò˛s¡yéTôV≤’ <sä êu≤<é #ê|sºü Y ôV≤]fCÒ Ÿ ø±s´¡ øs£ Ô¡ Äs.Y u≤Û sr¡ <$˚ e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· , ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ j·TTe‘·s¡+ uÛ≤>∑kÕ«$T>± e÷sê*‡q nedüs¡+ ñyêsd¡ ‘ü «· #ê]Á‘ø· £ ø≥£ &º Ü\ |]ü sø¡ Då£ e+{Ï kÕe÷õø£ ø±s´¡ ø˝£ ≤bÕ˝À¢ +<äì, n+<äT≈£î >±qT j·TTerj·TTe≈£î\T eTT+<äT≈£î sêyê\ìeTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘· >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. á $wüj·T+˝À eTVæ≤fi¯\T y˚<ä≈£îe÷sY ø√sês¡T.ø=ìï Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï|üŒ{Ïø°, >∑D˙j·T ùde\T #˚XÊs¡HêïsT¡ . m|;tò ôV≤#Y ˝≤+{Ï Á|Cü ≤d+ü |÷üò \T á $wjü T· +˝À eT]+‘· bò˛s¡yéT |òüsY m u…≥sY ôV’≤<äsêu≤<é düuÛÑT´\T, $$<Ûä dü«#·Ã¤+<ä,ø£èwæ #˚j·T>∑\eì ù|s=ÿHêïs¡T. kÕe÷õø£ dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, &ç. q]‡+Vü‰¬s&ç¶, sêe⁄ #Ó*ø±ì ‘·~‘·s¡T\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. n‹<∏äT\≈£î ø£]y˚bÕ≈£î yÓTTø£ÿ\qT C≤„|æø£\T>± n+~+#ês¡T. ` <äø£ÿHé q÷´dt <äm|òt;ôV≤#Y yê]¸ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q dü+düú düuÛÑT´\T, n‹<∏äT\T, $$<Ûä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\TpH-é 2014 29

HÓs¡y˚]q Äø±+ø£å ‘Ó\+>±D Ä sêÁwüº |ü⁄qsYìsêàD+˝ neTs¡ Ms¡T\ dü÷Ô|ü+30 pHé `2014

|òü*+∫q dü«|üï+Ä$sꓤe dü+ãTsê\T 31˝À ‘·eTe+‘·T bÕÁ‘· b˛wækÕÔeT+≥÷ e<ä› Á|ü‹»„ #˚düTÔqï {Ï|æm|òt Hêj·T≈£î\T pH-é 2014

mHÓïH√ï dü+|òü÷\T...eTq ‘Ó\+>±DÇø£ eTq ø√dü+ |òü*+∫q b˛sê≥+ HÓs¡y˚]q Äsê≥+32 pHé `2014

eT¬sH√ï >=+‘·Tø£\T... Á|üC≤kÕ«eT´ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ø£\dæ Á|ü‹»„ #˚<ë›+pH-é 2014 33

#·s¡ÃÄ+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qsYe´ed”úø£s¡D rs¡Tô|’ eTTU≤eTTœ 115e #·s¡Ã˝À ‘Ó\+>±D≤ CÒ@d” ø√ #Ó’s¡àHé eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£åàj·T´ yês+¡ yês+¡ »]>π ª#s· á µ ø±s´¡ Áøe£ T+˝À u≤Û >+∑ >± e÷]à 29q ‘Ó\+>±D CÒ@d” ø√ #Ó’s¡àHé eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£åàj·T´‘√ eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫+~ ‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sY. ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ø=+‘· eT+~ Hêj·T≈£î\T e´eVü≤]+∫q rs¡T á #·s¡Ã˝À Á|ü<Ûëq+>± Á|ükÕÔeq≈£î e∫Ã+~. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î #+Ó ~q ø=+‘e· T+~ HêjT· ≈î£ \ ≈î£ Á≥\ rsT¡ ‘qÓ Tï\qT eT˝|¢Ò *ü ¢ \ø£åàj·T´ á dü+<äs¡“¤+>± $e]+#ês¡T. H˚qT á eTTU≤eTTœøÏ n+^ø£]+#˚+<äT≈£î ‘·ø£åD ø±s¡D+ qT z&ç+#·+&ç nH˚ y˚TeTT Á|ü#ês¡+ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ düŒwüº+>± z ìHê<ä+ rdüT≈£îHêï+. H˚qT #ê˝≤ düe÷y˚XÊ˝À¢ e÷{≤¢&Ü[email protected]$T≥+fÒ Ç{°e\ ø√kÕÔ+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q sê»ø°j·T á s√E ‘Ó\+>±D ..ôV’≤<äsêu≤<é @<Ó’‘˚ ñ+<√, Ç~ |üP]Ô>± ˇø£Hêj·T≈£î\T, y˚T<Ûëe⁄\T... me¬s’‘˚H˚+ >±˙... $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T≈£î ≈£î\+ yÓTT‘·Ô+ dü e÷C≤ìï ˇø£ ≈£î\+ ‘·eT >∑T|æŒ{À¢ ñ+#·T≈£îH˚+d+ü ã+~+Û ∫ $∫Á‘y· ê<qä \T #d˚ Tü HÔ êïsT¡ . sê»øj° T· +>± m≥Te+{Ï <äT≈£î #˚düTÔqï Á|üj·T‘·ï+. Ä Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>±H˚ #·+Á<äu≤ãT|]ü C≤q„ + ˝ìÒ ...ˇø£ $<+äÛ >± #bÓ ÕŒ\+fÒ ...ˇø£ ≈î£ Á≥‘√ @<√bÕØìº sêÁcÕìº ï $uõÑÛ +#≈· î£ +&Ü ñ+&&É Üìø,Ï ‘\Ó +>±D nH|˚ <ü +ä e÷{≤&¢ ÉÁbÕs¡+_Û+#êqì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï |üeHé ø£fi≤´DY ª|üeì»+µ ù|s¡T‘√ ≈î£ +&Ü #j˚ T· &Üìø,Ï ‘\Ó +>±D nd‘Ôæ ê«ìï, <ëì d+ü dÿü è‹ì $∫Ãq¤ ï+e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï rs¡T‘ÓqTï\qT #·÷dæq ‘·s¡Tyê‘·..Ms¡T $uÛÑ»q #ù˚d+<Tä ≈î£ Á|jü T· ‹ï+#&· eÉ T+fÒ ˇø£ e\dyü ê<ëìï ô|+∫ b˛w+æ ∫Á|üÁøÏj·T ô|’ #˚düTÔqï yê<äq˝À¢ @e÷Á‘·+ ì»+ ˝Òø£b˛>± á ÁbÕ+‘êìï ‘·eT >∑T|æŒ{À¢ ñ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î #˚ùd Á|üj·T‘·ï+>±≈î£ Á≥|Pü ]‘+· >± #d˚ Tü qÔ ï Á|#ü ês+¡ >± Hq˚ T u≤Û $dTü HÔ êïqT. eTTK´+>± Ä s√E y˚TeTT #·÷&É&É+ »]–+~. Ä Áø£eT+˝À »]–q sê»ø°j·T|üeHé ø£fi≤´DY $wüj·÷ìï eTq+ m+<äT≈£î #·]Ã+#·Tø√yê\+fÒ... |ü]D≤e÷\T, Á|üÁøÏj·T\÷ nìï |üø£ÿqu…&ç‘˚... sê»ø°j·T s¡+>∑+á s√E sêÁwüº $uÛÑ»q »]–b˛sTT+~. <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q ˇø£{Ï nqT≈£î+fÒ, ‘Ó\+>±DqT ∫≥º∫e] <ëø± n&ÉT¶≈£îH˚ <ëø±...nìï sø¡ ±\ Á|Áü øjÏ T· \÷ ø=qkÕ>T∑ ‘T· HêïsTT. pHé 2 qT+∫ s¬ +&TÉ sê»´duü ˝ÑÛ À Äy÷Ó <+ä bı+<≈ä î£ +&Ü n&TÉ ≈¶ î£ H˚ <ëø± #÷· ùd.Ô .. Á|<ü ëÛÁ|üuÛÑT‘ê«\T @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT. nsTTHê <ëìï |ü<˚ |ü<˚ m+<äT≈£î q+>± ø£eTà, Ä ‘·s¡Tyê‘· m+‘√ ø=+‘· y˚Ts¡≈£î ¬s&ç¶ ... á ¬s+&ÉT$yê<ëdüŒ<ä+ #˚düTÔHêïs¡T nH˚ <ëìï eTq+ #·]Ã+#·T≈£î+fÒ, πs|ü⁄ ≈£î˝≤\T Ç+<äT˝À Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+#êsTT. n<äq+>± Ç|ü⁄Œ&ÉT»sT¡ >u∑ ÀjT˚ Á|eü ÷<ëìï |dü >æ {∑ qºÏ yêse¡ Te⁄‘ê+. ˝<Ò +ä fÒ ∫es≈¡ î£ Ç+ø√ s÷¡ bÕìï @$T rdTü ≈î£ Hêïs+¡ f.Ò .. ø±|⁄ü\˝À ñ+&˚ Ä ‘ê‘êÿ*u≤<Ûä|ü&Ü*‡ edüTÔ+~. n+<äTπø e÷{≤¢&Ü\qT≈£îHêï. ø£yÓTÆq <ëìï ≈£L&Ü |üeHé ø£fi≤´DY ù|]≥ kı+‘·+ #˚düTø=ì.. ø√kÕÔ Ä~|Û ‘ü ê´ìï ôV≤’ <sä êu≤<˝é À ø=qkÕ–+#+˚ <Tä ≈î£ e÷Á‘y· T˚ á Á|jü T· eTTK´+>± á s√Eq |üeHé ø£fi≤´DY bÕغ ô|≥º&É+, Äj·Tq, ‘·ï+ kÕ>∑T‘√+~. |üeHé ø£fi≤´HéqT rdüT≈£îsêe&É+, #·+Á<äu≤ãT,yÓ÷B, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ø£\e&É+, Hê>±s¡T®q nVü≤à<ëu≤<é |üeHé, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉTqT ø£\e&É+ nH˚ <ëìøÏ ns¡ú+ @$T≥+yÓ[fl eT<䛑·T |ü\ø£&É+, |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] ;CÒ|”˝À #˚s¡&É+...Çe˙ï f.Ò ... sêÁwºü $u»ÑÛ qqT n&TÉ ø¶ √e&+É nkÕ<´äÛ eTì ‘*˚ b˛sTTq ‘s· T¡ yêˇø£<ëì #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T>± eTq+ #·÷&Ü*. ‘· á s√E Çøÿ£ &TÉ +&˚ yê] ÄdTü \Ô T, yê´bÕsê\T, yêsT¡ ìs+¡ ‘s· +¡ìC≤ìøÏ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ »]–q rs¡T >±˙, yê<äq\T >±˙ ø=qkÕ–düTÔqï $eø£åqT ø=qkÕ–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ø±yê*‡q ˇø£eTq+ #÷· dqæ ≥s¢ TT‘,˚ eTTK´+>± ñ<´ä eT d«ü s÷¡ |+ü #÷· dqæ ≥s¢ TT‘˚ bÕò ddæ Tü º eTTsêƒ qT ‘j· ÷· sT¡ #d˚ Tü ≈î£ H˚ Á|jü T· ‘êï\T »sT¡ >T∑ ‘T· HêïsTT.Ä~Û|ü‘·´+ ˝Ò<ë $eø£å nsTT‘˚H˚$T, ˝Ò<ä÷ ˇø£ ¬s+&ÉT ≈£î˝≤\T n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ |üeHé ø£fi≤´DYqT rdüT≈£îe∫à V”≤s√qT #˚dæ,sêÁcÕºìï, ôV’≤<äsêu≤<éqT, ‘Ó\+>±DqT ‘·eT #Ó|ü⁄Œ#˚‘·˝À¢ ô|≥Tº πs|ü⁄ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ndæÔ‘·«+ MT<ä eTs=ø£ <ë&ç #˚ùd+<äT≈£îø√e&ÜìøÏ #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\≈£î e´‹πsø£+>± »]–q b˛sê≥+>± Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘√+~. Bìï eTq+ |üdæ>∑{≤º*. <ëìï n&ÉT¶≈£îH˚eTq+ >T∑ sT¡ +Ô #T· ø√yê*. 2004˝À #+· Á<uä ≤ãT HêjT· T&TÉ n~øÛ ±s+¡˝À ñqï deü TjT· +˝À ‘.Ó $.y.˚ qT ÁbÕs+¡ _+Û ∫ ‘\Ó +>±D e´‹sπ ≈î£ \ pHé `2014 34

#·s¡ÃÁ|üj·T‘·ï+ øÏ+~ kÕúsTT qT+∫ #˚|ü{≤º*. eTq sê»ø°j·T H˚‘·\≈£î ñeTà&ç sê»<Ûëì |ü<˚fi¯fl bÕ≥T ñ+&É&ÉeT+fÒ... <ëì ns¡ú+Ç|üŒ{Ïø° dü«‘·+Á‘·‘· nH˚~ ˝Ò<äT. n~ ‘·ø£åD+ edüTÔ+<äì ≈£L&Ü yê]øÏ Çø£ÿ&˚ nìï kÂø£sê´\T ñ+{≤j·Tì ø±<äT. |ü]bÕ\q≈£îH˚qT uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. ø√kÕÔ+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ #Ó|ü⁄Œ#˚‘·˝À¢H˚ ñ nedüs¡yÓTÆq ˇø£ dü∫yê\j·T+, ˇø£ &ûJ|” Ä|ò”dt, ˇø£ nôd+;¢Hêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT e´‹πsøÏ+#ês√...yêπs ;d” eTTK´eT+Á‹ì #ê\T. BìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é n+‘ê nedüs¡+ ˝Ò<äT. M{Ïì @sêŒ≥TÁ|øü {£ kÏ ÕÔ sT¡ . yêsπ bıHêï\ \øàå£ jT· ´qT |d” d” ” Áô|d&æ +Ó {Ÿ>± #k˚ ÕsÔ T¡ . #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î U…’s¡‘êu≤<é, Hê+|ü*¢ eT+&É˝≤ \T dü]b˛‘êsTT.‘\Ó +>±DqT e´‹sπ ø+Ï ∫q yêsπ eTs√ bÕØ‘º √ ˝ÀbÕsTTø±Ø d+ü ã+ ø±˙ yê] ñ<X›˚ +¯ n~ ø±<Tä . ôV≤’ <sä êu≤<,é #T· ≥T|º øü ÿ£ \ ÁbÕ+‘ê˝À¢<ëÛ \T ô|≥Tøº =ì yTÓ T‘+Ô· ‘\Ó +>±D Á|Cü ≤˙ø±ìï ø√kÕ+Ô Á<äÛ Ä~|Û ‘ü ´· + yê] yê´bÕsê\T, ÄdüTÔ\T, eqs¡T\T ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î #˚ùdqT+∫ #C˚ ≤]b˛≈î£ +&Ü #÷· dTü HÔ êïsT¡ . n+<Tä ˝À u≤Û >y∑ T˚ |eü Hé øfi£ ≤´DY Á|üj·T‘·ïeTì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. n˝≤π> ñ<√´>∑T\ $wüj·T+˝Às¡+>∑Á|üy˚X¯+ nì #·÷&Ü*. n+<äTπø ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ≈£L&Ü. yêπs #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç‘˚ \øå±j·÷uÛ…’y˚\uÛÖ>√[ø£+>± »]–q|üŒ {Ïø°, Ç+ø± eTq+ #˚j·÷*‡q |üì ñ+~. eT+~ yÓ[flb˛yê*‡ edüTÔ+<äì. n+fÒ n+‘· eT+~ Çø£ÿ&Ék˛ìj·÷>±+BÛô|’ #˚düTÔqï $eTs¡Ù\qT #·÷ùdÔ, ÄyÓT e\¢ ‘Ó\+>±D nÁø£eT+>± ñ<√´>±\T #˚düTÔHêïs¡T.e∫Ã+<ë, ˝Ò<ë nH˚ $wüj·÷ìï |üø£ÿqu…&ç‘˚, k˛ìj·÷>±+BÛì$øè£ ‘s· ÷¡ |+ü ˝À #÷· ô|&TÉ ‘T· HêïsT¡ . k˛ìj÷· >±+BÛ <X˚ Êìï $∫Ãq¤ ï+ ˝§düT>∑T\qT dü]~<äT›ø√yê*. n˝≤π> »s¡T>∑T‘·Tqï ≈£îÁ≥\qT#d˚ +æ <ìä n+≥THêïsT¡ . ˇø£ sêÁw+ºü @sŒ¡ &‘ç ˚ <X˚ +¯ $∫Ãq¤ ïeTe⁄‘T· + ‹|æŒø={≤º*. πs|ü{Ï Hê&ÉT >∑÷+&Ü\‘√ Çø£ÿ&É n\¢s¡T #˚ùd<ë? ◊ø£´‘· <Óã“‹+≥T+<äì n+≥THêïs¡T. ˇø£ sêÁwüº+ @s¡Œ&ç‘˚ Á|üj·T‘êï\T ≈£L&Ü »s¡T>∑e#·TÃ. n+<äT≈£î Á|ü»\T, Á|üC≤dü+|òü÷\T<˚X¯ Á|ü»\ düyÓTÆø£´‘· <Óã“‹+≥T+<äì yê~düTÔHêïs¡T. Ä yê<äq @+ #˚j·÷˝À Ä˝À∫+#·Tø√yê*. <äøÏåD≤Á|òæø± eTq≈£î #·ø£ÿ{Ï ñ#j˚ T· &eÉ T+fHÒ ˚ yêsT¡ Ç+ø√ s÷¡ |+ü ˝À ‘e· T Ä~|Û ‘ü ê´ìï ø=qkÕ–+ <ëV≤ü sD¡ . X«‚ ‘C· ≤‹ Á|uü TÑÛ ‘«· + b˛sTTq|Œü {øÏ ,° Á|Cü ≤kÕ«$Tø£ e÷sT¡ Œ#˚+<äT≈£î #·÷düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T »]–q e÷≥ »]–q|üŒ{Ïø°, nø£ÿ&É yê] Ä~Û|ü‘·´+, ô|‘·Ôq+ ø=qkÕ>∑T‘√+~.yêdüÔey˚T >±˙, yê] Ä~Û|ü‘·´+ ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î |ü<˚fi¯fl ñeTà&ç Çø£ÿ&É ≈£L&Ü n˝≤π> ñ+&ÉuÀ‘·Tqï~. Ç|ü⁄Œ&ÉT »]–q sê»ø°j·Tsê»<Ûëì, Á{ÏãT´q˝Ÿ‡ @sêŒ≥T, ñ<√´>∑T\ |ü+|æDÏ ˝Ò<ë $<äT´‘Y |ü]D≤e÷\T ≈£L&Ü n+‘· kÕqT≈£L\+>± @MT ˝Òe⁄. sê»ø°j·T|ü+|æDÏ ø±e#·TÃ...yê] Á|üjÓ÷»Hê\T bı+<ä&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T á u≤ìd‘ü «· + Ç+ø± ‘\Ó +>±D qT+∫ b˛˝<Ò Tä . nìï bÕØ\º HêjT· ≈î£ \TÁ|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘√+~. ñeTà&ç sê»<Ûëì |ü<˚fi¯fl bÕ≥T ñ ≈L£ &Ü ø√kÕ+Ô Á<äÛ H‘˚ \· ≈î£ nqT≈L£ \+>± ñ+&+˚ <Tä øπ Á|jü T· ‹ïdTü HÔ êï+&&É eÉ T+f.Ò .. <ëì ns+ú¡ yê]øÏ Çøÿ£ &˚ nìï kÂøs£ ê´\T ñ+{≤jT· ì s¡T. Ä $wüj·÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£î+fÒ BìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± eTqy˚T+ø±<äT. |ü]bÕ\q≈£î nedüs¡yÓTÆq ˇø£ dü∫yê\j·T+, ˇø£ &ûJ|” #j˚ ÷· ˝À #÷· &Ü*. ‘\Ó +>±D ñ<´ä eT+ eTs=ø£ s÷¡ |+ü @$T≥+f.Ò .Ä|ò”dt, ˇø£ nôd+;¢ #ê\T. BìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é n+‘ê nedüs¡+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT øÏ+~ kÕúsTT qT+∫ #Ó’‘·q´+ #˚j·÷*. Á|ü»\T˝<Ò Tä . M{ìÏ @sêŒ≥T #d˚ Tü ≈î£ H+˚ <Tä ≈î£ Us’… ‘¡ êu≤<,é Hê+|*ü ¢ eT+&˝É ≤ @$T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T... m˝≤+{Ï kÕe÷õø£ Á|ü>∑‹ì Ä•düTÔHêï\T dü]b˛‘êsTT. ø±˙ yê] ñ<˚›X¯+ n~ ø±<äT. ôV’≤<äsêu≤<é, sT¡ ... u$ÑÛ w´ü ‘T· ˝Ô À >÷∑ +&Ü >±´+>T∑ \T Á|»ü \ô|’ <ë&øç Ï eùdÔ m~]+#·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yê] yê´bÕsê\T, ÄdüTÔ\T, eqs¡T\T #˚+<äT≈£î düe÷j·T‘·Ô+ ø±yê*. á ~X¯>± eTq+ Ä˝À∫+#ê*‡qø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î #˚ùd Á|üj·T‘·ïeTì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. n˝≤π> ñ nedüs¡+ ñ+<äì H˚qT uÛ≤$düTÔHêïqT.<√´>T∑ \ $wjü T· +˝À ≈L£ &Ü. yêsπ #ãÓ T‘T· HêïsT¡ . ‘\Ó +>±D @sŒ¡ &‘ç ˚\øå±j·÷uÛ…’y˚\ eT+~ yÓ[flb˛yê*‡ edüTÔ+<äì. n+fÒ n+‘· eT+~ Á|ü:yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nedüs¡yÓTÆ‘˚ eTs√ |ü<˚fi¯fl bÕ≥TÇøÿ£ &É nÁøe£ T+>± ñ<√´>±\T #d˚ Tü HÔ êïsT¡ . Ä|¸üqT¢ ÇùdÔ d]ü b˛‘T· +<ìä bı&ç–kÕÔeTì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä qT+∫ bòÕdtº Áf…ÆHé\qT @sêŒ≥Tn+≥THêïs¡T. n~ eTq b˛sê{≤ìøÏ _ÛqïyÓTÆ+~. eTq+ &çe÷+&é #ù˚d+<Tä ≈î£ Á|‹ü bÕ~+#êsT¡ . Ç<+ä ‘ê u$ÑÛ w´ü ‘T· ˝Ô À ;C|Ò ” n~øÛ ±s+¡#d˚ üTÔqï n+X¯+ kÕìú ø‘£ · Ä<Ûës+¡ >± Çyê«\ì. Çøÿ£ &É ≈L£ &Ü yê]øπ ˝ÀøÏ eùdÔ ôV’≤<äsêu≤<éqT πø+Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘·+ #˚ùd neø±X¯+ ñ˝≤u+ÑÛ #≈˚ L£ sπ Ã+<Tä ≈î£ Á|jü T· ‘ï· + »sT¡ >T∑ ‘√+~. Çøÿ£ &É |]ü ÁXe¯ T\qT +~. eTs√ e´øÔÏ @eTHêï&+É f.Ò ..ÇÁãV≤” +|≥ü ï+ <ëø± ôV≤#mY +&@û<Óã“ rùd+<äT≈£î nø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£ sêsTTr\T ÇdüTÔHêïs¡T. Çe˙ï ñ+~... Ä ‘s· T¡ yê‘· <e˚ s¡ ø=+&.É .. Ä ‘s· T¡ yê‘· >T∑ +≥÷sT¡ ...n+fÒ#÷· dTü +Ô f.Ò ..sêC≤´+>∑ neT\T≈î£ _qÛ ï+>± $u»ÑÛ q Á|Áü øjÏ T· »sT¡ >T∑ nø£ÿ&É s√&ÉT¶ eùdÔ... Ä+Á<Ûë˝À ôV’≤<äsêu≤<é ñ+≥T+~... nì‘√+~. |ü<˚fi¯ófl>± m+‘·>± <ë∫ô|{ϺHê, eTπs+ #˚dæHê, á s√Eq nHêïs¡T. n+fÒ yêfi¯fl uÛÑ$wü´‘·TÔ ≈£îÁ≥\T @ $<Ûä+>± ñHêïjÓ÷k˛ìj·÷>±+BÛ ˝Ò≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D ˝Ò<äT. bÕغ˝À ÄyÓT ‘·|üŒ eT¬s ns¡úeTe⁄‘√+~. yês¡T @ kÕúsTT˝À Ä˝À∫düTÔHêïs√ ‘Ó\Tk˛Ô+~.es¡÷ ‘Ó\+>±D≈£î düTeTTK+>± ˝Òs¡T. <ë+‘√ ÄyÓTqT <äTsêàs¡TZ sê»ø°j·T, kÕ+düÿè‹ø£ u≤ìdü‘·«+ b˛j˚T+<äT≈£î ◊ø£´ø±sê´#·s¡Dsê*>± ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. nø£ÿ&É qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì ‘Ó*dæHê #˚|ü{≤º*.‘Ó\+>±D Ç#êÃs¡T. k˛ìj·÷ \ø£å´+>± <ë&ç ø=qkÕ>∑T‘√+~.‘\Ó +>±D Á|»ü \≈î£ yT˚ \T »s>¡ ±\+f,Ò $u»ÑÛ q Á|Áü øjÏ T· ˝À »]–q Á|ü: #ê˝≤ ø±\+ qT+∫ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT dæìe÷ s+¡ >+∑ ˝ÀøÏ sê˙jT· ˝<Ò Tä . Ä s+¡ >+∑ qT+∫ ø√≥T¢ kÕ~+Û ∫ ‘\Ó +>±D pH-é 2014 ñ<ä´e÷ìï n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. n_Ûe÷q dü+|òü÷\T ñHêïsTT. n˝≤+{Ï 35

#·s¡ÃdüeTdü´qT @$<Ûä+>± m<äTs√ÿyê*? Ç+ø√ $wüj·T+ ≈£L&Ü >∑eTì+#ê*. ‘Ó\+>±D e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘·, y˚TeTT ‘Ó\+>±D Á|ü»\ |üøå±q e÷{≤¢&ÉT‘·THêïeT+≥÷ Á|ü: e÷J d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Ç{°e\ »s¡à˙ ñ<ä+‘êìï Çø£ÿ&ç Hêj·T≈£î\qT ãC≤s¡T ø°&˚à Á|üj·T‘êï\T MT&çj·÷ dü+düú\TÁ|kü Õ$Ô +#êsT¡ . $&bÉ ˛sTTq »sà¡ ˙ <X˚ Ê\T >√&É ø≥£ T≈º î£ qï ‘s· T¡ yê‘· #k˚ ÕsÔ TT. eTq MT&jç ÷· ≈L£ &Ü |Pü ]Ô d«ü ‘+· Á‘+· >± ˝<Ò Tä . |]ü $T‘T· \<ëìï ≈£L˝ÒÃXÊj·Tì, n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ Çø£ÿ&É ≈£L&Ü edüTÔ+~ nì ‘√H˚ ñ+~. dü+|üPs¡í+>± Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± ñnHêïs¡T. <ëì >∑T]+∫ $e]+#·+&ç. +<äì nqTø√e&É+ ˝Ò<äT. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TDyÓTÆq$ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. dü+|üPs¡í+>± Á|ü»\eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£åàj·T´ düe÷<ÛëHê\T Äø±+ø\å£ ≈î£ nqT>T∑ D+>± ñ+<ìä nqTø√e&+É ˝<Ò Tä . u$ÑÛ w´ü ‘T· ˝Ô À Ä~|Û ‘ü ê´ìøÏ d+ü ã+~+Û ∫ #j˚ ÷· *‡q+‘· $Xw¢‚ Dü #j˚ T· ˝øÒ b£ ˛ Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TDyÓTÆq$ e#˚à neø±X¯+ ñ+~.j·÷+. ‘Ó\T>∑T dæ˙ #·]Á‘·qT #·÷ùdÔ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+>± ø£eTà J$‘·y˚T |ü&ÉT‘·T+~ ø£<ë..Ä qcÕºìï @$<Ûä+>± n&ÉT¶ø√e#·TÃ? πø+Á<ä+˝À‘Ó\T>∑T dæìe÷. Ç+πø+ ˝Ò<äT. sêeTT dæìe÷ #·÷düT≈£î+fÒ yÓTT<ä≥ ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã, Ä+Á<Ûä ˝Ò<ë ‘Ó\+>±D˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+Á{≤ø£ºsY edüTÔ+~. k˛>±Z&ÉT dæìe÷ #·÷ùdÔ ñ‘·ÔeT ¬s’‘·T nyês¡T¶ n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ eùdÔ |ü]dæú‹ m˝≤ ñ+≥T+~?edüTÔ+~. ¬s’‘·T≈£î≥T+ã+ #·÷ùdÔ ñeTà&ç ≈£î≥T+ã+ <Óã“ ‹q&É+ñ+≥T+~. #Á· øy£ êø+£ dìæ e÷ #÷· ùdÔ ø=‘Ô· ÁbÕC≈… î£ \º T ø≥£ &º +É n+X+¯ »: øπ dTü ≈î£ d+ü ã+~+Û ∫ n~ deü Td´ü ne⁄‘T· +<ìä nqTø√e&+Éñ+≥T+~. qTy˚« ø±yê* dæìe÷≈£î eùdÔ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T @+ ˝<Ò Tä . $u»ÑÛ q Á|Áü øjÏ T· sêC≤´+>∑ e´‹sπ ø+£ >± »]–+<ìä nH+˚ <Tä ≈î£#˚düTÔ+{≤s√ eTq≈£î ‘Ó*j·T<äT. yêπs+ |üì #˚düTÔ+{≤s√ ‘Ó*j·T<äT. <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·T+ πøe\+ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£îm|ü⁄Œ&É÷ dü+ãsê˝Ò. n+‘·>± dü+|ü<ä ñ+≥T+~ yê]øÏ. áeT<Ûä´ e÷Á‘·y˚T. n~ ô|ò’q˝Ÿ ø±<äT. #˚dæq Á|üÁøÏj·T ˝Ò<ë #·≥º+ nH˚~|ü<˚fi¯ófl>± ø£eTà yê] Ç+{Ïù|s¡¢‘√ dæìe÷ bÕÁ‘·\T ñ+≥THêïsTT. sêC≤´+>±ìøÏ ˝Àã&ç »]–+<ë ˝Ò<ë nH˚~ e÷Á‘·y˚T ø√s¡TºkÕ+düÿè‹ø£ Ä~Û|ü‘·´+ mkÕº_¢wt #˚dæ ø=qkÕ–düTÔ Hêïs¡T. |üeHé #·÷düTÔ+~. Ç‘·s¡ $wüj·÷\qT |ü{Ϻ+#·Tø√<äT. ‘Ó\+>±D˝Àø£fi≤´DY nH˚ e´øÏÔì m+<äT≈£î e~˝≤s¡T... Äj·Tq ‘Ó\+>±D˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì nqTø√e&É+ ˝Ò<äT. e∫ÃHên_Ûe÷qT\qT dü+bÕ~+#·T≈£î+fÒ Äj·Tq <ë«sê ‘Ó\+>±DqT ≈£L&Ü, ø£\dæb˛‘êeTì nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚ùd neø±X¯+$∫äqï+ #˚j·T&É+ \ø£å´+. n<˚ $<Ûä+>± eTs√ V”≤s√. ‘Ó\T>∑T dæì ˝Ò<äT. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î e´‹πsø£+>±e÷ s¡+>∑+˝À yês¡T Á|üy˚•+∫ Çø£ÿ&É yê]øÏ neø±X¯+ Çe«ø£ b˛s¡T. ‘Ó\T>∑T <˚XÊìï ‘Ó\+>±D bÕغ>± >∑T]Ô+#·&É+ ˝Ò<äT.b˛e&É+ |üø£ÿqu…≥º+&ç. ndü\T nø£ÿ&ç yê]πø y˚πs ≈£î˝≤\ yê]øÏ d”e÷+Á<Ûä Ä~Û|ü‘·´+ nH˚~ sêÁwüº+˝ÀH˚ ø±<äT, <˚X¯+˝Àì bÕغ\qTneø±XÊ\T Çe«&+É ˝<Ò Tä . Ç|⁄üŒ&TÉ dìæ e÷ s+¡ >+∑ <ë«sê sê»øj° ÷· ≈£L&Ü ì≥ºì\Te⁄Hê N*Ã+~. ;CÒ|” |üP]Ô>± d”e÷+Á<Ûä≈£î\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ nqT≈£L\+>± ñ+<äì nq&É+ ‘·|ü⁄Œ. yÓTC≤]{° Hêj·Tø£‘·«+#·]Á‘·qT eTq+ ìC≤sTTr>± sêj·T>∑\>±*. »]–q <äTsêàs¡Z+ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ñ+&É&É+ e˝Ò¢ _\T¢ HÓ–Z+~. Çø£ÿ&ÉÇ~ nì #ê{≤*. MT&çj·÷qT yês¡T >∑T|æŒ{À¢ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. n_Û ≈£L&Ü {°&û|”‘√ b˛e<ä›H˚ #ÓbÕŒ+. ø±˙, ø√kÕÔ+Á<Ûä Ä~Û|ü‘·´+ bı‘·TÔÁbÕj÷· *ï ñ‘Œ· ‹Ô #ù˚d Á|Áü øjÏ T· qT #d˚ Tü HÔ êïsT¡ . sπ |{ü Ï Hê&TÉ $u»ÑÛ q yÓ’|ü⁄ HÓ{Ϻ+~. ñ<√´>∑T\T, ô|q¸qs¡¢ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ, kÕúìø£‘·qT‘·|üŒì eTq‘√H˚ nìŒ+#˚ $<Ûä+>± yês¡T n_ÛÁbÕj·÷\T ñ‘·Œ‹Ô Ä<Ûës¡+>± #˚düTø√yê\ì CÒ@d” &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. Á|ü»\qT#j˚ T· >\∑ T>T∑ ‘êsT¡ . yê]øÏ Ä Xø¯ ÔÏ ñ+~ ø±ã{.ºÏ u]… H¢ é >√&É $wjü T· + nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+#ê*. bÕغ\qT ≈£L&Ü ìsêàD≤‘·àø£ Ä˝À#·q˝À¢b˛*ø£ dü]ø±<äT. n~ ¬s+&ÉT <˚XÊ\T>± $&çb˛sTT+~. Çø£ÿ&É uÛ≤>∑ kÕ«eT´+ #˚j·÷*.»]–+~ <˚X¯+ qT+∫ $&çb˛e&É+ ø±<äT. Ç+ø√ $wüj·T+ ≈£L&Ü>e∑ Tì+#ê*. ‘\Ó +>±D e∫Ãq ‘s· T¡ yê‘,· yT˚ eTT ‘\Ó +>±D Á|»ü \ Á|:ü ø=+&Ü dTü sπ K <+ä |‘ü T· \≈î£ {ø¬Ï ≥T¢ Çe«&Üìï K+&+ç #ê*.|üøå±q e÷{≤¢&ÉT‘·THêïeT+≥÷ Çø£ÿ&ç Hêj·T≈£î\qT ãC≤s¡T ø°&˚à X¯øÏÔøÏ $T+∫q yê>±›Hê\T #˚düTÔHêïs¡T. md”‡ì d”m+ #˚kÕÔeTìÁ|üj·T‘êï\T MT&çj·÷ dü+düú\T #˚kÕÔsTT. eTq MT&çj·÷ ≈£L&Ü yê>±›q+ #˚j·T&ÉyÓT+<äT≈£î? bÕغ myÓTà˝Ò´\T n+‘ê ø£\dæ|Pü ]Ô d«ü ‘+· Á‘+· >± ˝<Ò Tä . |]ü $T‘T· \‘√H˚ ñ+~. d+ü |Pü s+í¡ >± Á|»ü \ ìs¡ísTT+#·Tø√yê* ø£<ë...Äø±+ø\å£ ≈î£ nqT>T∑ D+>± ñ+<ìä nqTø√e&+É ˝<Ò Tä . u$ÑÛ w´ü ‘T· ˝Ô ÀÁ|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TDyÓTÆq$ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. »: {°ÄsYmdt≈£î, CÒ@d”øÏ n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûä+ @B ˝Ò<äT. CÒ@d” #Ó_‘˚ {°ÄsYmdt $+≥T+<äì ≈£L&Ü nqTø√e&É+ ˝Ò<äT. Á|üX¯ï: {°M #·s¡Ã\qT #·÷düTÔ+fÒ... ‘Ó\T>∑T <˚XÊìï C≤rj·T ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\H˚ ø±<äT..‘Ó\+>±D Á<√VüQ˝…e]ø° {Ϭøÿ≥T¢bÕغ #˚kÕÔeT+≥THêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ düyÓTÆø£´yê<ä bÕغ Çe«e<ä›H˚ n+≥THêï+. <ä[‘· d”m+ $wüj·T+˝À ìs¡ísTT+#·Te∫à ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T ø£\yê\+≥÷ nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚ùdÔ @+ ø√yê*‡+~ Ä bÕغH˚. ˇø£ s¡ø£+>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\ $XÊ«dü+.»sT¡ >T∑ ‘T· +~? sπ |{ü Ï Hê&TÉ dTü Á|+” ø√sT¡ º rsT¡ Œ Á|uü ≤Û e+ @$<+äÛ >±ñ+≥T+~? |æ+#Û·q¢ #Ó*¢+|ü⁄ m˝≤ ñ+≥T+~? ‘Ó\+>±Dô|’ uÛ≤s¡+ ` <äø£ÿHé q÷´dt <ä 36 pHé `2014

eTq yês¡dü‘·«+eTq #·]Á‘·qT ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚˝≤ #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· n+<ä]ô|’ ñ +<äHêïs¡T. $<ë´|üs¡+>± bÕsƒê´+XÊ˝À¢ M{Ïì #˚sêÃ*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n_Ûeè~∆ ù|s¡T‘√ eTq dü+düÿè‹ì eTqy˚T eT]∫b˛‘·THêïeTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ≈£î\eè‘·TÔ\qT, »q|ü<ë\qT, dü+düÿè‹ì ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. $$<Ûä ø£fi≤s¡÷bÕ\T, düeTàø£ÿ ` kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡, @&ÉTbÕj·T\ C≤‘·s¡ #·]Á‘· |æ\¢\≈£î $e]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. eTq ø£≥Tº`u§≥Tº, ÄVü‰s¡+ n\yê≥¢qT $e]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. nìï $wüj·÷\ô|’ düπs« #˚dæ n<´äÛ jT· q+ #d˚ æ ‘<· Tä |]ü ‘s· ê\≈î£ n+~+#&· +É <ë«sê yê{Ïì düJe+>± ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏìC≤e÷u≤<é ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Äes¡D˝À *dæº+>¥ n+&é &Ü≈£î´ yÓT+fÒwüHé #˚|ü{Ϻq ø=+<ä¬s’Hê eTT+<äT≈£î ekÕÔs¡ì Äj·Tqdü+<äs¡“¤+>± ÇHé{≤ø˘ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ düuÛÑT´\‘√ ÇHé{≤ø˘ ùdº{Ÿ ø√ ` dü÷∫+#ês¡T. ø£˙«qsY m+.y˚<ä≈£îe÷sY ø±s´¡ Áøe£ T+˝À Ç+&jç T· Hé Hw˚ qü ˝Ÿ Á≥dºt |süò Y Äs‡ºY n+&é ø\£ Ãs˝¡ Ÿ ôV≤]fCÒ Ÿ sêÁwºü ø√`ø˙£ «qsY uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·, dü+düÿè‹ì ø±bÕ&ÉT≈£î+<ëeTì, <ëìï y˚<ä≈£îe÷sY, ÄsY&ûˇ j·÷~¬s&ç¶, ◊πø|” |æ.&ç. yÓ+ø£fÒX¯+, &ç.Ç.ˇ.uÛ≤$‘·sê\≈£î ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î nìï Á>±e÷˝À¢ $esê\qTùdø£]+#ê\ì ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY |æ.mdt. Á|ü<äT´eTï lìyêdü#ê], Ç+{≤ø˘ õ˝≤¢ ø£˙«qsY sêe÷>ö&é, <ë´eqe*¢dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. kÕúìø£ q÷´ n+uÒ<äÿsY d‘ü ´· HêsêjT· D, ød£ ÷ü ]Ô Á|uü ≤Û øs£ ,Y ìC≤e÷u≤<é ‘V· ≤ü d˝” ≤s› Y nq+‘Y ¬s&ç¶, $ÄsYˇ\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <äuÛÑeHé˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+, ÇHé{≤ø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À@Á|æ˝Ÿ ∫e] yês¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq •ø£åDø±s´¡ Áøe£ ÷ìøÏ ÄjT· q eTTK´n‹~>∏ ± V‰ü »sj¡ ÷· ´sT¡ .á d+ü <sä “¡ +¤ >± Á|<ü Tä ´eTï e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· , Á||ü +ü #+· ‘√bÕ≥T uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ\≈£înqT>T∑ D+>± eTq d+ü dÿü è‹, |<ü ‘∆ä T· \T, ≈î£ \eè‘T· \Ô T,#·]Á‘·, #ê]Á‘·ø£ düú˝≤\T, yês¡dü‘·« dü+|ü<ä\Tø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. nìïÁ>±e÷˝À¢q÷ n˝≤+{Ï yê{Ïì >∑T]Ô+∫ø±bÕ&TÉ ø√e&ÜìøÏ Á>±eTkÕsú TT s¬ yqÓ ÷´ n~øÛ ±sT¡ \Tyê{Ï $esê\T ùdø]£ +∫ ìy~˚ +#ê\ì d÷ü ∫+#êsT¡ . eTq dü+düÿè‹ Ç‘·s¡ <˚XÊ\T Á|üX¯+dæ+#˚˝≤, õ˝≤¢ yês¡dü‘·« ø£≥º&Ü\qT, dü+düÿè‹ì |ü]s¡øÏå+#˚ n+X¯+ô|’ Ä~˝≤u≤<éeTq+ >s∑ «¡ |&ü ˝˚ ≤ ñHêï, yê{ìÏ nÁX<¯ ∆ä #d˚ Tü HÔ êïeTì õ˝≤¢ ÇHé{≤ø˘ düuÛÑT´\T,ÇHé{≤ø˘ ùdº{Ÿ ø√ ` ø£˙«qsY m+.y˚<ä≈£îe÷sY‘√nHêïs¡T. Bìì >∑{Ϻ>± m<äTs=ÿ+fÒ ‘·|üŒø±bÕ&ÉTø√˝ÒeTì ù|s=ÿHêïs¡T. M≥ìï+{Ï˙ #·]ÃdüTÔqï ìs¡à˝Ÿ Äضˇ »˝≤› ns¡TDluÛ≤$‘·sê\≈£î ‘Ó*j·T#Ó|æŒ, yês¡T >=|üŒ>±pH-é 2014 37

‘Ós¡y˚eTq #·]Á‘·qT eTqy˚T sêdüT≈£î+<ë+ ‘Ó\+>±D #·]Á‘·qT bÕsƒê´+XÊ\˝À #˚sêÃ*. Væ≤+<ä÷, eTTdæ¢+\ eT<Ûä´qTqï ñeTà&ç dü+düÿè‹ì bÕsƒê´+XÊ\˝À #s˚ êÃ\HêïsT¡ . b˛sê≥ #]· Á‘q· T, b˛sê≥ kÕV≤æ ‘ê´ìï s¬ +{ìÏ u≤Û $ e÷qMj·T $\Te\qT $<ë´s¡T∆\˝À Hê{≤* ‘·sê\≈£î n+~+#ê*. ;Û$T¬s&ç¶ q]Ù+Vü‰¬s&ç¶, n+<ÓÁo, Ábıˆˆ »jT· X+¯ øs£ ,Y mdÄt sY X+¯ øs£ H¡ ,é u≤\>√bÕ˝Ÿ\ J$‘ê\qT d\æ ãd˝t À ‘Ó\+>±D uÛ≤wüqT, dü+düÿè‹ì dæ\ãdt˝À ô|{≤º* #s˚ êÃ\ì ø√sêsT¡ . ôd≈î£ ´\]»+, &yÓ TÓ TÁød£ ,” dVü ≤ü » eqsT¡ \ >T∑ ]+∫ |æ\¢\≈£î $X‚¢wæ+∫ #ÓbÕŒ*. kÕúìø£ #·]Á‘·\qT $~Û>± #ÓbÕŒ*. ‘Ós¡y˚ Ä<Ûä«s¡´+˝À sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À eø£Ô\T |æ\¢\qT e÷qMj·T ø√D+˝À e÷s¡TÃø√yê\Hêïs¡T. bÕ\≈î£ \T ‘e· T n~øÛ ±s¡ ><∑ \›Ó ≈î£ Á|eü ÷<ë\T yê{˝Ï ¢Ò n+XÊ\qT myTÓ à©‡ dTü <ëÛ øs£ Y s¬ &¶ç e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· ‘\Ó +>±D bÕsêƒ ´+XÊ\˝Àdæ\ãdt\˝À #˚πsÃ+<äT≈£î ˇ|üø√s¡ì, n+<äTø√dü+ eT∞fl ˇø£ b˛sT¡ MsT¡ \ #]· Á‘q· T H\Ó ø=˝≤Œ\HêïsT¡ . nìï esê\Z T ø*£ dæ #<· Tä e⁄b˛sê≥+ ø=qkÕ–+#e· \dæ edTü +Ô <ìä |\ü Te⁄sT¡ $<ë´y‘˚ \Ô· T, XÊdqü ≈î£ H˚ bÕsX¡ƒ Ê\ $<´ä qT deü ÷C≤ìøÏ n+~+#ê\HêïsT¡ . bÕsêƒ ´+XÊ\eT+&É* düuÛÑT´\T, $$<Ûä ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ H˚‘·\T |æ\T|ü⁄ uÛ≤wü˝À e÷s¡TŒ sêyê\Hêïs¡T.ì#êÃs¡T. sêuÀj˚T qe ‘Ó\+>±D sêh+˝À eTq #·]Á‘·qT eTquÛ≤$‘·sê\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î bÕsƒê´+XÊ\T s¡÷bı+~+#ê\ì á sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚XÊìøÏ ‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£ø√sês¡T. e÷qMj·T $\Te\qT $<ë´s¡Tú˝À¢ Hê{≤\ì, ‘Ó\+>±D n<Ûä´≈£åî&ÉT p\÷s¡T >öØX¯+ø£sY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± ‘Ó\+>±DuÛ≤wüqT, dü+düÿè‹ì dæ\ãdt˝À #˚sêÃ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ó ]k˛sY‡ ôd+≥sY #ÛÓ’s¡àHé myéT. y˚<ä≈£îe÷sY, Ábıˆˆ ñù|+<äsY ¬s&ç¶,Áøy£ ês+¡ V≤æ e÷jT· ‘qY >s∑ ˝Y Àì ‘\Ó +>±D ]k˛s‡Y ôd+≥sY ª#+· Á<+ä µ Ç+≥sY $<ë´ C≤ø˘ #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY eT<ÛäTdü÷<ÛäHé ¬s&ç¶, m|æ{Ïm|òt H˚‘·_*¶+>¥˝À ‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£ (‘Ós¡y˚) Ä<Ûä«s¡´+˝À Ms¡ s¡$#·+Á<ä, |æÄsY{Ïj·TT H˚‘· Vü≤s¡¸es¡úHé ¬s&ç¶, &ç{Ïm|òt≈£î #Ó+~q ¬ø.‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT ;Û+¬s&ç¶ q]‡+Vü‰¬s&ç¶ 6e Hêsêj·TDY¬s&ç¶, $$<Ûä ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ H˚‘·\T {Ï. q]‡+Vü≤es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± ªªbÕsƒê´+XÊ\˝À b˛s¡T Ms¡T\ #·]Á‘·µµ nH˚ eT÷]Ô, {Ïj·TT{Ïm|òt eT˝≤¢¬s&ç¶, {Ï&ÉãT¢´{Ïm|òt eT˝Ò¢X¯«], {Ï{Ïm|òtn+X¯+ô|’ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ H˚‘·\‘√ sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ H˚‘· ø£dü÷Ô] Á|üuÛ≤ø£sY, {Ï{Ïm|òt Áo<ÛäsY, ø£$ Hêfi‚X¯«s¡+ X¯+ø£s¡+,6 >∑+ˆˆ\T »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À n‹ ø°\ø£ n+XÊ\qT á |æÄsY{Ïj·TT Vü≤s¡¸es¡∆Hé¬s&ç¶, ;Û$T¬s&ç¶ ‘·qj·TT&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶,dü+<äs¡“¤+>± #·]Ã+#·≥+ »]–+~. n&É«πø{Ÿ ø£b˛‘·+ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+>±\T #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @ ~≈£îÿ>± Á|üj·÷D+ #˚j·÷\qï n+X¯+ô|’ rsêàHê\T:ñbÕ<ëÛ ´jT· ˝Àøy£ T˚ ~XÊìsπ X∆ +¯ #j˚ ÷· \ì Á|eü TTK $<ë´y‘˚ ,Ô· e÷J O Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À neTs¡Ms¡T\ dü÷úbÕìï HÓ\ø=˝≤Œ*.XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T #·Tø±ÿ sêeTj·T´ nHêïs¡T. n~Ûø±sêìøÏ O ¬øõ qT+∫ |”J es¡≈£L ‘Ó\+>±D #·]Á‘·qT $<ë´s¡Tú\≈£înqT>∑TD+>± dæ\ãdt\T ñ+&É≈£L&É<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ‘Ó\+>±D≈£î #·]Á‘· ˝Ò<äì, ≈£îÁ≥\T #˚XÊs¡ì, Ç|ü&ÉT á eT{Ϻ b˛s¡T ‘Ó*j·TCÒj·÷*.#]· Á‘q· T bÕsêƒ ´+XÊ\T>± s∫¡ +#T· ø√yê*‡ ñ+<Hä êïsT¡ . Ç+{Ï u≤Û wü O |æ\¢\≈£î Ä≥bÕ≥\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± düeTj·÷ìï πø{≤sTT+#ê*.≈î£ , d÷ü ÿ˝Ÿ u≤Û w≈ü î£ d+ü ã+<+äÛ ñ+&Ü\HêïsT¡ . õ˝≤\¢ yêØ>± u≤Û wqü T O ‘Ó\+>±D b˛sê≥ Ms¡T\ #·]Á‘·qT dæ\ãdt\˝À #˚sêÃ*|ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüT≈£îì bÕsƒ¡´ Á|üD≤[ø£\T sêdüTø√yê\ì #·Tø±ÿ O ‘Ó\+>±D ø£fi¯\T, dü+düÿè‹ e]∆˝Ò¢ $<Ûä+>± bÕsƒê´+XÊ\TsêeTjT· ´ d÷ü ∫+#êsT¡ . Á|»ü \ d+ü dÿü è‹ì |\æ \¢ ≈î£ #|Ó Œü >*∑ –q|ü &˚‘Ó\+>±D kÕVæ≤‘·´, kÕ+düÿè‹ø£ s¡+>±\T e]ú\T¢‘êj·Tì Äj·Tq s¡÷bı+~+#ê*.Äø±+øÏå+#ês¡T. ;Û$T¬s&ç¶ q]‡+Vü‰¬s&綑√ bÕ≥T>± Ms¡ ‘Ó\+>±D O Á|ü»\ uÛ≤wü˝À bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ uÛÀ<äq »s¡>±*.b˛sT¡ j÷Ó <TäÛ \ #]· Á‘q· T, 1969, Ç|Œü {Ï eT*<Xä ¯ ‘\Ó +>±D b˛sT¡ O |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åDô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºì ô|{≤º*.Á|ü<Ûëq |òüT{≤º\qT $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÀ~+#ê\Hêïs¡T. O Ä~yêd” b˛sê≥ Ms¡T\ #·]Á‘·qT dæ\ãdt˝À #˚sêÃ* O kÕúìø£ #·]Á‘·qT $~Û>± #ÓbÕŒ* Ábıˆˆ Vü≤s¡>√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $C≤„q+ düè»Hê‘·àø£yÓTÆq~>± O ‘Ó\+>±D≈£î ÁbÕe÷DÏø£ uÛ≤wüqT s¡÷bı+~+#·Tø√yê*.ñ+&Ü\HêïsT¡ . ‘\Ó +>±D H\˚ ô|’ kÕ«_eÛ ÷q+ ô|s>¡ ±*>±ì <Tä s_¡ Ûe÷q+ ô|s¡>∑≈£L&É<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ˇø£ÿ s¡C≤ø±s¡¢≈£î -p\÷s¡T >öØX¯+ø£sY, n<Ûä´≈£åî\T, ‘Ós¡y˚ <äe´‹sπ ø+£ >±H˚ >±≈î£ +&Ü V≤æ +<÷ä u÷ÑÛ kÕ«eTT\≈î£ e´‹sπ ø+£ >± øe£ T÷´ìdTü \º T b˛sê&Üsq¡ ï #]· Á‘q· T |\æ \¢ ≈î£ uÀÛ <qä #j˚ ÷· *. øs£ T¡ ÿ´\yTé ˝À pHé `2014bÕsƒê´+XÊ\˝À #˚πsÃ+<äT≈£î ≈£L&Ü b˛sê≥+ ø=qkÕ–+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eT‘· kÕeTs¡kÕ´ìøÏ Á|ürø£>± ì*∫+<äHêïs¡T. 38

b˛sê≥+sê#·ø=+&É≈£î ªC≤rj·TkÕúsTTµ>∑T]Ô+|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚<ë›+! sê#·ø=+&É! ì»+>± ø=+&É\≈£î sêE ˝≤+{Ï~. •\\ Çø£ÿ&É #·÷&Ée#·TÃ. dü+kÕúHé Hêsêj·TDY|üPsY, ÇÁãV”≤+ù|≥ qT+∫n+<ë\T, Á|øü è£ ‹ kÂ+<sä ´¡ + ñ{|ºÏ &ü ˚ ø=+&.É Ç~ ˇø|£ ⁄ü Œ&TÉ X‘¯ ê_› yÓ[flHê ˝Ò<ë #Í≥T|üŒ˝Ÿ qT+∫ yÓ[flHê sê#·ø=+&É es¡≈£Lô|’ ∫\T≈£î á ÁbÕ+‘êìøÏ sê»<Ûëì>± yÓ\T>=+~+~. H˚&ÉT e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À mH√ï ø=+&É\T.. >∑T≥º\T. Ä >∑T≥º\qT #·÷düTÔ+fÒuÛÑ÷$T|ü⁄Á‘·T˝…’q –]»qT\≈£î Äyêdü+>± ñ+~. Çø£ÿ&É øÏå|üDÏ, ˇø£ Äq+<ä<ëj·Tø£ nqTuÛÑ÷‹ ø£\T>∑T‘·T+≥T+~. yê{Ïô|’|˝”ò Ÿ¶ ô|]’ò +>¥ sπ +CŸqT @sêŒ≥T #j˚ T· &+É u÷ÑÛ $T|⁄üÁ‘T· \ JeHê<ëÛ sêìï $Vü≤]+#ê\H˚ ø√]ø£ ø£\T>∑T‘·T+~. nø£ÿ&É q&ÉTdü÷Ô ‹s¡>±\ì<Óã“rj·T&Éy˚T ø±>∑\<äT. á $<ÛäyÓTÆq ô|ò’]+>¥ πs+CŸ\qT ôd’q´+, nì|dæ Tü +Ô ≥T+~. ìC≤ìøÏ Ä ÁbÕ+‘+· ˝À n|Œü {Ï bÕ\≈î£ \T yê´V‰ü ´[dü+ã+~Û‘· dü+düú\T @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ ø=‘·Ô $wüj·Ty˚TMT ø√dü+ e#˚Ãyês¡ì #·]Á‘· #ÓãT‘√+~. nø£ÿ&ç eT{ϺøÏ, >∑T≥º\≈£î ñø±q|üŒ{Ïø°, »Hêyêdü ÁbÕ+‘ê˝À¢, #ê]Á‘·ø£, |üsê´≥ø£ ÁbÕ<Ûëq´+ qï Äø£s¡¸D X¯øÏÔ n≥Te+{Ï~. n&Ée⁄\T, –]»q ‘·+&Ü\T, ∫qïø*£ –q ÁbÕ+‘ê˝À,¢ J$y$’Ó <´äÛ + |sü +¡ >± dTü ìï‘y· TÓ qÆ $>± ù|s=+~q ∫qï Á>±e÷\T Ä ÁbÕ+‘·+˝À ñHêïsTT. nø£ÿ&ç ø√≥, Ä\j·÷\TÁbÕ+‘ê˝À¢ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e÷Á‘·+ n+<ä]ø° nuÛÑ´+‘·s¡ø£s¡y˚T. $_Ûqï XË’*ì Á|ü‹_+_kÕÔsTT. Hê{Ï bÕ\≈£î\T sê#·ø=+&ÉqT eP´Vü‰‘·àø£ ÁbÕ+‘·+>± >∑T]Ô+∫ nø£ÿ&É ø√≥ ø£≥Tº≈£îHêïs¡T. <X˚ +¯ ˝À yTÓ T‘+Ô· 66≈î£ ô|>’ ± u≤Û ØkÕsú TT |˝”ò Ÿ¶ ô|]’ò +>¥ sπ +CŸ\T düTe÷s¡T>± 150 @fi¯fl bÕ≥T á ÁbÕ+‘·+ sê»<Ûëì>± bÕ\qñHêïsTT. (eT<Ûä´‘·s¡Vü‰, ∫qï ‘·s¡Vü‰ ô|ò’]+>¥ πs+CŸ\T e+<ä\ ø=qkÕ–+~.dü+K´˝À ñHêïsTT). »eT÷àø±oàsY sêÁwüº+˝À eTπs sêÁwüº+˝À ˝Òì Á|ü»\ e´‹πsø£‘·$<+äÛ >± 12 sπ +CŸ\T ñHêïsTT. s¬ +&√ kÕqú +˝À sê»kÕHú é ì*∫+~.nøÿ£ &É 6 ô|]’ò +>¥ sπ +CŸ\T ñHêïsTT. øs£ êï≥ø˝£ À 3 ñ+f,Ò ˇø<£ ëìï sê#ø· =+&˝É À ô|]’ò +>¥ sπ +CŸ @sêŒ≥TqT kÕìú ≈î£ \T eTTK´+>±&çH√{Ïô|ò’ #˚XÊs¡T. uÛÑ÷$T |ü⁄Á‘·T˝…’q –]»qT\T rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. <˚X¯+˝À<äø£ÿHé ÄDÏeTT‘·´+ sê#·ø=+&É @ ÁbÕC…≈£îº #˚|ü{ϺHê eTT+<äT>± <ëìøÏ ã\e⁄‘·Tqï~ –]»qT˝Ò. ìC≤ìøÏ <˚X¯+˝À uÛÑ÷$Tô|’ eT¬se]ø° ˝Òì ‘=* Vü≤≈£îÿ –]»qT\πø <äø£ÿHé ÁbÕ+‘·eT+‘ê ≈£L&Ü #ê]Á‘·ø£, yês¡dü‘·« ø£≥º&Ü\≈£î ñ+≥T+~. ÁbÕD≤\qT |üD+>± ô|≥ºsTTHê ‘êeTT Çø£ÿ&É ô|ò’]+>¥ù|s=+~+~. #ê]Á‘·ø£, yês¡dü‘·« ÁbÕ<Ûëq´+ >∑\ ÁbÕ+‘ê˝…H√ï sπ +CŸ @sêŒ≥T #j˚ T· &Üìï n&TÉ ≈¶ î£ +{≤eTì kÕìú ≈î£ \T n+≥THêïsT¡ .Çø£ÿ&É ñHêïsTT. XÊ‘·yêVü≤qT\T yÓTT<ä\Tø=ì Ä ‘·s¡Tyê‘· @*q ‘·eT J$‘·+ n+‘ê ≈£L&Ü á ÁbÕ+‘·+‘√H˚ eTT&ç|ü&ç ñ+<äìsê» e+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä<Ûësê˝…H√ï $düÔ è‘·+>± yês+¡ ≥THêïsT¡ . Ç|Œü {øπÏ $$<äÛ ÁbÕC≈… î£ \º ø+Ï <ä ìsê«d‘æ T· ˝q’… yê]øÏ\uÛÑ´eTe⁄‘·THêïsTT. $<˚oj·TT\‘√ yêDÏ»´ dü+ã+<Ûë\T ≈£L&Ü <äXÊu≤›\T >∑&ç∫Hê @ e÷Á‘·+ kÕj·T+ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. n+~qñ+&˚$. s√eTq¢ ø±\+ Hê{Ï HêDÒ\T Çø£ÿ&É \_Û+#êsTT. kÕj·T+ n+‘ê ≈£L&Ü ns¡ø=s¡ e÷Á‘·y˚T. ø£+|üP´≥sY |ü]C≤„q+#·+|ò”TCŸU≤Hé ñ|üjÓ÷–+∫q ø£‹Ô Çø£ÿ&˚ ‘·j·÷¬s’+<äì #·]Á‘· u≤>± eè~∆ #Ó+~q H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|üŒ{Ïπø ñqï ô|ò’]+>¥ πs+CŸ\qT#ÓãT‘·T+~. <äø£ÿHé˝À uÛ≤>∑yÓTÆq ‘Ó\+>±DqT ø±ø£rj·TT\T, yê] $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯+ ≈£L&Ü ñkÕeT+‘·T\T... Ç˝≤ m+<äs√ bÕ*+#ês¡T. ÄHê{Ï #·]Á‘·qT +~. Ä $wüj·÷ìï >∑T]Ô+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q Á|ü‹bÕ<äqqT ñ‘\Ó TdTü ≈î£ H+˚ <Tä ≈î£ H{˚ øÏ ° $T–* ñqï n‹ ø=~› eTTK´yTÓ qÆ Ä<ëÛ sê˝À¢ |üdü+Vü≤]+#·Tø√yê*.sê#·ø=+&É ˇø£{Ï. ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T>± ≈£î{Ï\j·T‘êï\Tn+<ä]ø°q∫Ã+~ Çø£ÿ&ç ø=+&É˝Ò... sê#·ø=+&Éô|’ düTe÷s¡T>± ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·y˚T s¡ø£åD <äø£ÿHé ø=+&É\≈£î Á|ü|ü+#·+˝À m+‘√ $•wüº‘· ñ+~. <äø£ÿHé XÊK #·÷|ü⁄ kÕ]+∫+~. 1992 qT+∫ ≈£L&Ü s¡+>±¬s&ç¶, q˝§Z+&É•\\T j·÷e‘Y Á|ü|ü+#·+˝À ù|s=+<ësTT. eTØ eTTK´+>± õ˝≤¢\ |ü]~Û˝À ô|ò’]+>¥ πs+CŸ @sêŒ≥T ø√dü+ Á|üj·T‘êï\TôV’≤<äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ (s¡+>±¬s&ç¶, q˝§Z+&É, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY yÓTT<ä\j·÷´sTT. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± sê#·ø=+&Éô|’ ø£qTï |ü&ç+~.õ˝≤¢˝Àì uÛ≤>±\T) ñqï ø=+&É\T, >∑T≥º\T n+<ä]˙ 2006˝À d”|”◊ Hêj·T≈£î&ÉT düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ áÄø£≥Tº≈£î+≥÷H˚ ñHêïsTT. mø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± sê‹ bòÕπsàwüHé‡pH-é 2014 39

b˛sê≥+sê#·ø=+&É˝À •~∏\ Ä\j·T+ ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Ä]ÿj·÷\J Ä|òt Ç+&çj·÷#˚ H√{Ïô|ò’ nsTTq #ê]Á‘·ø£ düú˝≤\T 138 ñ+&É>±, n+<äT˝À 7 e÷Á‘y· T˚ ‘\Ó +>±D≈î£ #+Ó ~q$. ìC≤ìøÏ ‘\Ó +>±D˝ÀH˚ mH√ï #ê]Á‘ø· ,£ yêsd¡ ‘ü «· ÁbÕ<ëÛ q´+ ñqï ÁbÕ+‘ê\T ñHêïsTT. yê{ìÏ eTs¡T>∑T|ü]∫ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï yê{ÏøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ j·T‘êï\T sêÁwüº $uÛÑ»q ∫e] <ëø± kÕ>±sTT. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D˝À ñqï 100≈£î ô|’ ∫\T≈£î ÁbÕ+‘ê\≈î£ øπ +Á<ä kÕsú TT˝À Ä]ÿj÷· \J $u≤Û >+∑ qT+∫ Äj÷· ø£≥º&Ü\≈£î #ê]Á‘·ø£ ÁbÕ<Ûëq´ ôVA<ë bı+<˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£\T>∑T‘√+~.Á|üj·T‘êï\qT e´‹πsøÏ+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ n‘·´+‘· #·÷&Ü*.#s˚ T¡ e˝À ñqï sê#ø· =+&É eTs√ |~ü , |~ü ùV≤Hfi˚ fl¯ ˝À u≤>± n_eÛ è~∆ sêÁwüº|ü]~Û˝À ≈£L&Ü Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î, ø£≥º&Ü\≈£î á#Ó+<äqT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT >∑qTø£ nø£ÿ&É ô|ò’]+>¥ πs+CŸ[email protected]êŒ≥T #ù˚dÔ ‹]– <ëìï e÷sêÃ*Ãq |]ü d‹úæ ‘˝· ‘… T· ‘Ô T· +~. n<<˚ √ $<ÛäyÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄, s¡ø£åD \_Û+#˚ neø±X¯+ ñqï|üŒ{Ïø° n+<äT≈£îÇ|⁄üŒ&˚ #ù˚dÔ ô|]’ò +>¥ sπ +CŸ @sêŒ≥Tô|’ #ù˚d e´jT· + Ä<ë ne⁄‘T· +~. ñqï ã&Ó®{Ÿ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. mH√ï ÁbÕ+‘ê\T á $<Ûä+>± >∑T]Ô+|ü⁄<X˚ +¯ ˝Àì ∫qï sêÁcÕ˝º À¢ ˇøf£ qÆ… ‘\Ó +>±D ø=‘>Ô· ± ô|]’ò +>¥ sπ +CŸ\ bı+~Hê, πøe\+ uÀs¡T¶\T sêdæ ô|≥º&É+‘√ dü]|ü⁄#êÃs¡T. ø=ìïu≤Û sêìï y÷Ó jT· ˝<Ò Tä . ôV≤’ <sä êu≤<≈é î£ 100 ø.Ï MT. |]ü ~˝Û À n_eÛ è~∆ #√≥¢ uÀs¡T¶\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄.u≤>± #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À sê#·ø=+&É ô|ò’]+>¥ πs+CŸ@sêŒ≥T Á|‹ü bÕ<qä qT ñ|dü +ü V≤ü ]+#T· ø√yê*‡+~>± ø√sT¡ ‘T· Hêï+. á H˚|ü<∏ä´+˝À sê#·ø=+&ÉqT H˚wüq˝Ÿ e÷qT´yÓT+{Ÿ>±ø£sêï≥ø£ Ä<äs¡Ù+>±... >T∑ ]+Ô #ê*. |Pü ]Ô sø¡ Då£ ø*£ Œ+#ê*. |˝”ò Ÿ¶ ô|]’ò +>¥ sπ +CŸ @sêŒ≥T≈î£ M\T ø*£ Œ+#˚ Á|uü TÑÛ ‘«· ñ‘sÔ· T¡ «\qT s<¡ Tä › #j˚ ÷· *. Á|‘ü ´˚ ø£ ‘\Ó +>±D rÁeyTÓ qÆ Á|Cü ≤ˇ‹&Ô ç H|˚ <ü ´ä∏ +˝À øs£ êï≥ø£ Á|uü TÑÛ ‘«· + 2012˝À sêÁw+ºü @sŒ¡ &qç +<Tä q, q÷‘q· Á|uü TÑÛ ‘«· + á $wjü T· +ô|’ ‘>· T∑ #s· ´¡ \Tˇø£ ô|ò’]+>¥ πs+CŸqT &çH√{Ïô|ò’ #˚dæ+~. Ä dü÷Œ¤]Ô‘√ sê#·ø=+&É rdTü ø√yê*. Á|uü TÑÛ ‘«· + Bìï #ê]Á‘ø· £ Á|<ü ˚X+¯ >± Á|»ü \≈î£ n+ø‘Ï +·ô|ò’]+>¥ πs+CŸ Á|ü‹bÕ<äqô|’ eTq+ ñ<ä´$T+#ê*. sê#·ø=+&É #j˚ ÷· *. Á||ü +ü #k· Õsú TT Ä<sä D¡ \_+Û #˝˚ ≤ #s· ´¡ \T rdTü ø√yê*.kÕ+düÿè‹ø£, #ê]Á‘·ø£, |üsê´≥ø£ ÁbÕ<ÛëHê´\qT yÓ\T>∑T˝ÀøÏrdTü ≈î£ e#Ã˚ +<Tä ≈î£ øè£ wæ #j˚ ÷· *. dTü e÷sT¡ >± 7 y\˚ ôV≤ø±sº ¢¡ yT˚ s≈¡ î£ Çø£ ∫e]>±... JeyÓ’$<Ûë´ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ø£èwæ$düÔ]+∫ ñqï sê#·ø=+&É ÁbÕ+‘·+˝À JeC≤˝≤ìï, Á|üø£è‹ #j˚ ÷· *. Çøÿ£ &ç Á|»ü \T ìsê«d‘æ T· \T ø±≈î£ +&Ü n&TÉ ø¶ √yê*. ô|]’ò +>¥eqs¡T\qT, <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï #ê]Á‘·ø£ Á|ü<˚XÊ\qT πs+CŸ @sêŒf…Æ‘˚, <ëì Á|üuÛ≤e+ #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\ô|’ ≈£L&ÜH√{Ïô|ò’ #˚dæ ø±bÕ&˚ u≤<Ûä´‘· πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ ñ+~. |ü&ÉT‘·T+~. sêø£b˛ø£\T, n_Ûeè~∆ ˝≤+{Ï n+XÊ\TñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À nHê´j·T+ Á|üuÛ≤$‘·eTe⁄‘êsTT. n_Ûeè~∆ì, Ä]úø£ dü+|ü<äqT m+‘·yÓTT‘·Ô+ y∫Ó Ã+∫ nsTTHê, m+‘ø· ±\+ øè£ wæ #ô˚dH’ ê kÕ~+Û #e· #T· Ã. HêXq¯ + ñeTà&ç Ä+Á<ÁäÛ |<ü X˚ Ÿ˝À Ä]ÿj÷· \J Ä|tò Ç+&jç ÷· #˚ H√{ôÏ|’ò #˚düT≈£îqï #ê]Á‘·ø£ dü+|ü<äqT e÷Á‘·+ @Hê{Ïø° ‹]– bı+<ä˝Ò+.nsTTq #ê]Á‘·ø£ düú˝≤\T 138 ñ+&É>±, n+<äT˝À 7 e÷Á‘·y˚T H˚&ÉT eTq+ eTq+>± ñHêïeT+fÒ n~ á $<ÛäyÓTÆq #ê]Á‘·ø£‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q$. ìC≤ìøÏ ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ mH√ï #ê]Á‘·ø£, |⁄üHê<Tä \ ø±sD¡ +>±H.˚ á #]· Á‘· |⁄üHê<Tä \qT <«äÛ +d+ü #d˚ Tü ≈î£ +fÒyêsd¡ ‘ü «· ÁbÕ<ëÛ q´+ ñqï ÁbÕ+‘ê\T ñHêïsTT. yê{ìÏ eTsT¡ >T∑ |]ü ∫ πs|ü{Ï Hê&ÉT eTq+ mes¡yÓ÷ eTqπø ‘Ó*j·T<äT. $düÔ]düTÔqïd”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï yê{ÏøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ j·T‘êï\T kÕÁe÷»´yê<ä dü+düÿ è‹˝À eTqeT÷ uÛ≤>∑yÓTÆb˛‘ê+. ‘Ó\+>±DsêÁwüº $uÛÑ»q ∫e] <ëø± kÕ>±sTT. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À #ê]Á‘ø· £ eT÷˝≤\qT <«äÛ +d+ü #ù˚d á ô|]’ò +>¥ sπ +CŸqT n&TÉ ø¶ √e&+É‘Ó\+>±D˝À ñqï 100≈£î ô|’ ∫\T≈£î ÁbÕ+‘ê\≈£î πø+Á<ä kÕúsTT˝À eTq ø£s¡Ôe´+. n˝≤ #˚dæq Hê&˚ ‘Ó\+>±D #·]Á‘·qT uÛ≤$‘·sê\Ä]ÿj·÷\J $uÛ≤>∑+ qT+∫ Äj·÷ ø£≥º&Ü\≈£î #ê]Á‘·ø£ ÁbÕ<Ûëq´ yê]øÏ n+~+#· >∑\T>∑T‘ê+. ‘Ó\+>±DqT ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+>±ôVA<ë bı+<˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£\T>∑T‘√+~. <ëìï eTq+ ì\u…≥º >∑\T>∑T‘ê+. uÛÑ÷$T |ü⁄Á‘·T\≈£î Ä‘·à>ös¡e+‘√ J$+#˚dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*. sê#·ø=+&É ˝≤+{Ï #ê]Á‘·ø£ ÁbÕ<Ûëq´+ neø±XÊìï n+~+#·>∑\T>∑T‘ê+. Ä ~X¯˝À eTq+ sê#·ø=+&ÉqTñqï ø£≥º&Ü\≈£î á $<ÛäyÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃø√yê*. q˝§Z+&É, ø±bÕ&ÉTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷....Ä~˝≤u≤<é\˝À ñqï ø√≥\≈£î á $<ÛäyÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+#˚˝≤ ` j·T+. y˚<ä≈£îe÷sY ø√`ø£˙«qsY, ÇHé{≤ø˘ @|æ ùdº{Ÿ #Ûê|üºsY <ä40 pHé `2014

ø£s¡Ôe´+ ≈£î\$eø£å‘√q*–b˛‘·Tqï ã\V”≤q esêZ\TuÛÑ÷$T, Ç\T¢, ñ<√´>±\T, ñbÕ~Û, ]Cπs«wüqT¢, sê»ø°j·T Ä<ëÛ s|¡ &ü ≥É + ‘=\–b˛sTT yê]øÏ ùd«#÷ ¤ \_dÛ Tü +Ô <qä ï n_ÁÛ bÕjT· +]»πs«wüqT¢... M≥ìï+{Ïì düeT≈£Ls¡TÃø√e&É+ Ä]úø£ kÕ~Ûø±s¡‘· ñ+~. 1956 dü+ˆˆ qT+&ç sêÁwüº+ @s¡Œ&çq <ä>∑Zs¡ qT+&ç 2000n+{≤s¡T. kÕ<Ûës¡D+>± á düeTdü´\ìï ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q, ù|<ä d+ü ˆˆ es≈¡ î£ dTü e÷sT¡ 43 \ø\å£ møs£ ê\ u÷ÑÛ $Tì ù|<\ä ≈î£ |+ü |Dæ ÏesêZ\˝ÀH˚ ñ+≥THêïsTT. ñqïyêfi¯ó¢ @ ≈£î\+˝À ñHêï u≤>±H˚ ñ #˚dæq≥T¢ ˝…ø£ÿ\T #ÓãT‘·THêïsTT. >∑&ç∫q 7 dü+ˆˆ\ ø±\+˝À 7+≥THêïsT¡ . ã\V≤” qesê\Z ≈î£ kÕ~øÛ ±s‘¡ ‘· √ $<ë´eø±XÊ\T yTÓ +&TÉ >± kÕs¡T¢ uÛÑ÷|ü+|æD° CÒdæq≥Tº ˝…ø£ÿ\T #ÓãT‘·THêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ áø£*Œ+∫ yêfi¯ó¢ $<ë´e+‘·T˝…’q|ü⁄&ÉT e÷Á‘·y˚T ≈£î\$eø£åqT ø=+‘· ˝…ø£ÿ\T n‹>± CÒdæ #Ó|üŒ≈£îHêï uÛÑ÷$Tì >∑D˙j·T+>± |ü+|æD°y˚Ts¡≈£î ‘·–Z+#·>∑\+. n|ü⁄&ÉT düe÷Hêeø±XÊ\ø√dü+ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dæ+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. á uÛÑ÷$T˝À m≈£îÿe>± Á|üuÛÑT‘·«#˚|ü{Ϻq|ü⁄&ÉT Ä•+∫q y˚Ts¡≈£î Á|üjÓ÷»q+ ø£ì|æ+#·ø£ b˛sTTHê ã+»s¡T, ÇHê+ uÛÑ÷eTT\T ø=+‘· y˚Ts¡ d”\+>∑T uÛÑ÷eTT\T ñø=+‘· yT˚ s≈¡ s£ TTHê d‘ü Œ· *¤ ‘ê\T ñ+&>É \∑ e⁄. n˝≤ Áøy£ T˚ q ã\V≤” q, HêïsTT. \_›bı+~q yê]˝À <ä[‘·T\ ìwüŒ‹Ô >∑D˙j·T+>± ñ+ã&ÉT>∑T esêZ\T eè~∆ #Ó+<ä>∑\s¡T. ‘·<ë«sê ≈£î˝≤+‘·sê\T ‘=\– ~. |ü+|æD° CÒdæq uÛÑ÷eTT\T n‘·´~Ûø£ uÛ≤>∑+ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢,b˛e&ÜìøÏ <ë«sê\T düT>∑eT+ ø±>∑\e⁄. yÓT≥º uÛÑ÷eTT˝À¢ ñHêïsTT. M{ÏøÏ ˙{Ï edü‹ ˝Ò<äT. e´ekÕj·T≈£î\$eø£å ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ nH˚ø£ ø£]ƒq #·{≤º\T #˚dæq|üŒ{Ïø° j÷Ó >´∑ + ø±ì u÷ÑÛ eTT˝Ò m≈î£ ÿe>± ñHêïsTT. Ç$ <[ä ‘T· \T, ã&TÉ >T∑nH˚ø£ s¡ø±\ sê»´+>∑|üs¡yÓTÆq s¡ø£åD\T ø£*Œ+∫q|üŒ{Ïø° ø=~›eT+~ ã\V”≤q esêZ\≈£î @e÷Á‘·+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É˝Ò<äT.$TqVü‰ ã\V”≤q esêZ\ kÕe÷õø£ |ü]dæú‘·T˝À¢ ô|<ä›>± e÷s¡TŒ˝Ò<äT. kÕe÷õø£ nD∫Ï y‘˚ q· T m~]+#&· +É ˝À $<´ä ≈î£ ñqï ÁbÕ<ëÛ q´nìï+{ÏøÏ &ÉuÒ“ Á|ü<Ûëq+. &ÉãT“qï yê\¢˝À ≈£î˝≤\ >√&É\T+&Ée⁄. ‘·qT >∑eTì+#·&É+˝À ñ<ä´e÷\˝À ˝À|ü+ ñqï~. ø=+‘·eT+~n+‘·sê\T ñ+&Ée⁄. @≈£î\yÓTÆq düπs yêfi¯ó¢ ô|[¢\T¢ #˚düT≈£î+{≤s¡T. yT˚ <ëÛ e⁄\T Á|‹ü bÕ~dTü qÔ ï≥T>º ± <[ä ‘T· \T, ã&TÉ >T∑ ã\V≤” q esê\Z TÄ+ø£å\÷ ñ+&Ée⁄. n+‘·sê\÷ ñ+&Ée⁄. n<˚ ˝Òìyê&ÉT..., eT<Ûä´ kÕe÷õø£ nD∫Ï y‘˚ q· T n~>Û $∑ T+#&· ÜìøÏ $<´˚ dsü «¡ d«ü eTì u≤Û $+‘s· >¡ ‹∑ yê&TÉ n˝≤ ô|[fi¢ ó¯ ¢ #d˚ Tü ø√e&ÜìøÏ dyü ê\øå£ Ä+ø\å£ T. jT· Ter #ê*. eTsπ ‘s· >¡ ‹∑ øÏ ˝qÒ ≥Te+{Ï Á|jü ÷Ó »q+ <[ä ‘T· \≈î£ $<´ä e\¢j·TTe≈£î\ ÇcÕº\qT |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. eTTK´+>± düe÷C≤ìøÏ uÛÑj·T ñ+≥T+<äq&É+˝À m˝≤+{Ï nqTe÷q+ ˝Ò<äT.|ü&É‘ês¡T. n<ä+‘ê πøe\+ $T&çy˚T\|ü⁄ C≤„qy˚T! ≈£î\ $eø£åqT ìs¡÷à*+#ê\qT≈£îH˚yês¡T $<ä´≈£îqï ÁbÕ<Ûëq´uÛÑ÷ |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ e\¢ ∫qï ≈£î˝≤\T, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q ‘q· T ìsø¢¡ ´å£ + #ù˚dÔ b˛sê≥+˝À ñ|jü ÷Ó >|∑ &ü ˚ ˇø£ eTTK´kÕ<HäÛ êìïesêZ\T, Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&çq esêZ\T nÁ>∑≈£î˝≤\ uÛÑ÷kÕ«eTT\ô|’ ø√˝ÀŒ‘ês¡T. ‘Ó\+>±D ø±]àø£ |ü<∏ä+ Å‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£qT Ä$wüÿ]düTÔqï¬ø. lìyêdt, <˚$Á|ükÕ<é, j·T+. y˚<ä≈£îe÷sY, q\e÷dü ø£èwüí, ∫≈£îÿ&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY, ã+≥T lqT, qsê‡>ö&é ‘·~‘·s¡T\TpH-é 2014 41

ø£s¡Ôe´+ HêD´yÓTÆq $<ä´qT <ä[‘·T\T bı+<ä>∑*–‘˚ Á>±e÷\˝À|ü\ <äø£ÿHé ˝≤´+&é #·+<ë<ës¡T\≈£î,ãj·T≥ uÛÑ÷ø±e÷+<äT\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü ã‘·T≈£>∑*π>neø±XÊ\T bı+<äe#·TÃ. $eø£å πø+Á<ä_+<äTe⁄>± ñ+&˚ Á>±eT+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î nuÛÑ´s¡úqqT+&ç ãjT· ≥ |&ü ç Ä<TäÛ ìø£ eè‹˝Ô À Á|yü •˚ +#˚ neø±XÊ\qT yTÓ sT¡ >T∑|üs¡T#·Tø√e#·TÃ. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº kÕ<Ûäq \øå±´ìï kÕ~Û+#·&É+˝À nedüs¡yÓTÆq uÛ≤eC≤\ yê´|æÔøÏ ‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sY ø£èwæ ≈î£ ˝≤+‘s· ê\T, ≈î£ \$eø,å£ ã&TÉ >T∑ ã\V≤” q esê\Z yqÓ Tøu£ ≤≥T #˚dæ+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|ür yês¡+ ª#·s¡Ãµ ø±s¡´Áø£e÷ìï‘H· êìøÏ eTÚ*ø+£ >± ø±sD¡ yT˚ $T≥+fÒ e´ekÕjT· j÷Ó >´∑ yTÓ qÆ u÷ÑÛ $T, ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ bÕ≥T>± <äø£ÿHé ˝≤´+&é e÷dü|üÁ‹ø£qT ≈£L&Ü˙{Ï edü‹ ˝Òø£b˛e&É+, ñ<√´>∑+, ñbÕ~Û ˝Òø£ Ä]úø£ kÕ~Ûø±s¡‘· yÓ\Te]k˛Ô+~. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï uÛÖ>√[ø£+>± e÷Á‘·y˚TkÕ~+Û #˝· øÒ b£ ˛e&+É , Á|eü ÷D≤\T ø*£ qZ $<´ä n+<øä £ b˛e&+É yTÓ T<ä kÕ~Û+#ê+. kÕe÷õø£, Á|üC≤kÕ«$Tø£ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£îH˚\>T∑ q$ kÕ<èä XÊ´\T>± ø£qã&TÉ ‘T· HêïsTT. yê{Ïì n~Û>∑$T+#ê*. ~X˝¯ À Ç+ø± øè£ wæ #j˚ ÷· *‡ ñ+~. Ä ~X˝¯ À Ç|⁄ü Œ&TÉ <øä ÿ£ H˝é ≤´+&én+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü]jÓÆTq |ü<∏äø£ s¡#·q #˚dæ ‘·–qìï ì<ÛäT\T |üj·Tì+#·qT+~. ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+, kÕe÷õø£,$&TÉ <\ä #j˚ ÷· *. yê{ìÏ neT\T |sü #¡ ê*. ‘<· ë«sê Äj÷· esê\Z ≈î£ Á|üC≤kÕ«$Tø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑qT+~.#˚j·T÷‘· ìe«&É+ bÕ\≈£î\ ø£s¡Ôe´+. >∑‘· 22 HÓ\\T>± Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yÓ\Te&ÉT‘·Tqï 1977˝À ø£eT÷´ìdüTº H˚‘· CÀ´‹ãdüT |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ≈£î <äø£ÿHé˝≤´+&é ‘Ó\+>±D Á|üC≤˙ø£+ eTH√uÛ≤yê\≈£î ‘√&ÉT>±eTTK´eT+Á‹>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq Vü≤j·÷+˝ÀH˚ ì*∫+~. n<˚ düeTj·T+˝À $$<Ûä kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ ñuÛÑ÷ dü+düÿs¡D\ #·≥º+ øÏ+<ä 13.7 \ø£å\ mø£sê\T ùdø£]+∫ uÛÑ÷ <ä´$TdüTÔqï yê]øÏ Ä\+ãq>± ì*∫+~. á ø£èwæì eT]+‘·ed‹ü ˝ìÒ 25 \ø\å£ ≈î£ ≥T+u≤\ kÕ>T∑ <ësT¡ \≈î£ |+ü |Dæ ° »]bÕsT¡ . eTT+<Tä ≈î£ rdTü ≈î£ yfiÓ fl‚ +<Tä ≈î£ Ç|⁄üŒ&TÉ MT dVü ≤ü ø±sêìï ø√sT¡ ‘T· Hêï+.Äj·Tq ‘·q ‘=* Á|üdü+>∑+˝ÀH˚ Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ªÁ|ü»\≈£î ùde#ù˚d+<Tä øπ yêeT|øü å£ d+ü |Tüò ≥q u≤<´äÛ ‘\· T d«” ø]£ +∫+~ n+‘˚ ø±ì |üÁ‹ø£≈£î Ç|üŒ{Ïπø m+‘√ eT+~ #·+<ë<ës¡T\T>± #˚sês¡T.n~Ûø±s¡+ ø√dü+ ø±<äT. ‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ ¬s’≥sY‡ _*¶+>¥ yês¡+<ä]ø° e÷ <Ûäq´yê<ë\T. |üÁ‹ø£ |ü~ø±˝≤\ bÕ≥T(|ü•ÃeT u…+>±fiŸ dü∫yê\j·T+) qT+∫>±ø£ Á|ü»\ qT+∫ bÕ\q y\Ó Te&Ü\+fÒ #+· <ë<ësT¡ \ d+ü K´ eT]+‘>· ± ô|s>¡ ±*‡q nedsü +¡kÕ–düTÔ+~µ nì ‘·<äq+‘·s¡ ø±\+˝À Äyê>±›Hêìï Äj·Tq ì»+ ñ+~. Ç|üŒ{Ïπø #·+<ë<ës¡T\T>± ñqï yês¡T ‘·eT #·+<ëqT#X˚ ÊsT¡ . ‘s· T¡ yê‘· ø±\+˝Àì øπ +Á<ä Á|uü TÑÛ ‘«· + ÄjT· qì Ä<sä Ù¡ +>± |ü⁄qs¡T<ä∆]+#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T>± ‘·eT≈£î ‘Ó*dæq yê] qT+∫rdüTø=ì uÛÑ÷dü+düÿs¡D\ #·≥º+ <ë«sê <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä uÛÑ÷$Tì #+· <ë\T ø{£ +ºÏ #ê*‡+~>± ø√sT¡ ‘T· HêïeTT. e´≈î£ ˝Ô Ò >±≈î£ +&Ü $$<äÛùdø£]+∫+~. n+<äT˝À <ë<ë|ü⁄ 18 XÊ‘·+ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À Á|Cü ≤d+ü |÷üò \T, ñ<´ä eT d+ü |÷üò \T, ñ<√´>d∑ +ü |÷üò \T, ñbÕ<ëÛ ´jT·ñ+&ç+~. dü+|òü÷\T, C≤ø˘\T... ≈£L&Ü á $wüj·T+˝À #=s¡e rdüTø√yê*‡+~>± nuÛÑ´]údüTÔHêï+. kÕ<Ûës¡D+>± <ä[‘·T\T, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\T Ä]úø£+>±yÓqTø£ã&çq esêZ\T kÕe÷õø£ $eø£åqT nDÏ∫y˚‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·÷H˚ kÕìú ø+£ >± $$<äÛ eè‹ñÔ <√´>±˝À¢ ñqï yê]øÏ <øä ÿ£ H˝é ≤´+&qé TñHêïsTT. Çø£ÿ&É Ç+ø=ø£ n+X¯+ @$T≥+fÒ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\ |]ü #j· T· + #j˚ T· +&.ç yê]ì #+· <ë<ësT¡ \T>± #]˚ Œ+#+· &.ç |Áü ‹øq£ Te\¢ #ê+<Ûädü uÛ≤yê\T ø£\yêfi¯ó¢, n‹ #ê<ädüÔ|ü⁄ yêfi¯ó¢... ñqï‘· Ä•+∫q kÕúsTT˝À eT]+‘· yÓTs¡T>±Z rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î y˚TeTT≈£î˝≤\T, ‘·≈£îÿe ≈£î˝≤\ yêfi¯¢‘√ Áù|eT ô|[¢fi¯ó¢ #˚düT≈£î+≥Tqï|ü&ÉT #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç. MT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqïV≤ü ‘´· \T, Ä‘à· V≤ü ‘´· \T, |sü T¡ e⁄ V≤ü ‘´· \T, |sü T¡ e⁄ Ä‘à· V≤ü ‘´· \T d+ü uÑÛ ˝…’ÁãØ\≈£î / dü+düú\≈£î / ø±sê´\j·÷\≈£î MT ù|]≥ |üÁ‹ø£qT$düTÔHêïsTT. ø±s¡D+ yêfi¯¢˝À $XÊ\<äèø£Œ<∏ä+, $XÊ\ Vü≤è<äj·T+ |ü+|æ+#·e#·TÃ. dü+düú\≈£î #Ó+~q yês¡T düuÛÑT´\ ‘·s¡|òü⁄qdVü ≤ü è<jä T· +, dTü V≤ü è<ë“e¤ + ø=se¡ &&É yÉ T˚ Ç<=ø£ kÕe÷õø£ deü Td´ü . @ø£yÓTT‘·Ô+>± ø±yê*‡q Á|ü‘·T\≈£î #·+<ë #Ó*¢+#·e#·TÃ.düe÷C≤ìï |ü{Ϻ|”&çdüTÔqï <äTsêedüú. <äø£ÿHé ˝≤´+&é |üÁ‹ø£≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç. e÷ ø£èwæ˝À MTs¡T kÕe÷õø£ $eø£å, nDÏ∫y˚‘·≈£î e´‹πsø£+>± »]π> ñ<ä´eT+ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï+.ˇø£ düeTÁ>∑kÕúsTT˝À »s¡T>±*. n+<äT˝À uÛÑ÷ πø+ÁBø£s¡DqT ã<ä›\T - #·+<ë<ës¡T\T>± #˚s¡+&ç. #˚]Œ+#·+&ç.ø={≤º*. eTÚ*ø£yÓTÆq b˛sê≥+˝À $<ä´ ø√dü+, Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+, - düø±\+˝À #·+<ëqT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#·Tø√+&ç.nedüsê\ ø√dü+, kÂø£sê´\ ø√dü+, dü+düÿs¡D\ ø√dü+ Bs¡Èø±*ø£ - MT |ü]#·j·TdüTÔ\ø° <äø£ÿHé˝≤´+&éqT |ü]#·j·T+ #˚j·T+&ç.b˛sê≥+ #j˚ ÷· *. nedsü e¡ TsTT‘˚ ìsêàD≤‘à· ø£ ñ<´äÛ eT+ #j˚ ÷· *‡ñ+≥T+~. ÇHêïfi¯ófl>± n+~+∫q, Çø£ eTT+<äT n+~+#·uÀj˚T MT düVü≤ø±sêìøÏ <Ûäq´yê<ë\‘√.... -|ü+C≤\ »>∑Hêï<∏ä+ <ä m+.y˚<ä≈£îe÷sY, #Ó’s¡àHé, 42 ‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sY, ôV’≤<äsêu≤<é >∑eTìø£: yê]¸ø£ #·+<ë s¡÷.150/`. #·+<ë yÓTT‘êÔìï &ç.&ç / m+.ˇ <ë«sê |+ü |+æ #e· #T· Ã. eT]ìï $esê\≈î£ 9030626288 yÓ÷u…’˝Ÿ HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ. pHé `2014

Äø±X¯+˝À dü>∑+n<Û√>∑‹˝À eTVæ≤fi≤ Á|ü>∑‹ 1840˝À ø±]à≈£î\T s√E≈£î 10 >∑+≥\ø£+fÒ m≈£îÿy˚ |üì eTVæ≤fi¯\T ≈£L&Ü ndü+U≤´ø£+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ ˇø£ C≤rj·T |ü‘êø£+ s¡÷bı+~+#ê\qï ÄX¯j·÷ìøÏ Hê+~ |ü*øÏ+~#˚ùdyês¡T. <ë<ë|ü⁄ 150 dü+ˆˆ\ ÁøÏ‘·y˚T ø±]à≈£î\T 8 >∑+≥\ |üì u§+u≤sTT˝À |⁄ü {qºÏ ªyT˚ &+É ø±e÷µ nì #ê˝≤ eT+~øÏ ‘*Ó jT· <Tä .~q+ ø√dü+ ñ<ä´e÷\T #˚dæ kÕ~Û+#·T≈£îqï ~qy˚T y˚T1e ‘˚~. »s¡à˙˝À »]–q n+‘·sê®rj·T k˛wü*düTº eTVü‰düuÛÑ˝À uÛ≤s¡‘·Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï ø±]à≈£î\T ∫ø±>√ Ms¡T\ ã*<ëHêìï Á|ü‹ì~Û>± yÓ[¢ Ms¡kÕes¡ÿsY düVü≤ø±s¡+‘√ ‘êqT s¡÷bı+~+∫qdüà]+#·T≈£î+≥÷ y˚T&˚ì ø±]à≈£î\ $eTTøÏÔ b˛sê{≤\ ~q+>± uÛ≤s¡rj·T C…+&ÜqT m>∑s¡y˚XÊs¡T. |ü\T#√≥¢ (nyÓT]ø±˝≤+{Ï)»s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. |sü ¡´{Ï+∫ u≤Û s¡‘k· Õ«‘·+Á‘·´ b˛sê{≤ìøÏ eT<‹ä› yê«\ì nøÿ£ &ç Á|»ü \qT ø√sês¡T. |ü<˚|ü<˚ |ü⁄s¡Twüß\ ù|s¡T¢ e÷Á‘·+ $qã&É‘êsTTø±˙ y˚T&˚ nDÏ∫y˚‘·qT m~]+∫qs√E y˚T&˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ kÕ~Û+∫q <X˚ +¯ ø√d+ü , Á|»ü \ø√d+ü ‘ê´>±\T #d˚ qæ Ád\Ô” ù|sq¢¡ T e÷Á‘+· #ê˝≤8 >∑+≥\ |üì $<Ûëq+ q÷‘·q Ä]úø£ $<ÛëHê\T, bÕ\≈£î\ ø±]à≈£ düT\uÛÑ+>± #·]Á‘· eTs¡∫b˛‘·T+~. ÄHê&ÉT Äø±X¯+˝À dü>∑yÓTÆe´‹πsø£ $<ÛëHê\ e\q nH˚ø£ s¡+>±\≈£î $düÔ]+#· ˝Òø£b˛sTT+~. b˛sê&çq eTVæ≤fi≤ #Ó’‘·Hê´ìï |üP´&É˝Ÿ Á|ü|ü+#·+˝À eTqTe⁄e÷≥nH˚ø£ s¡+>±\˝À 12 >∑+≥\ qT+&ç 18 >∑+≥\ |üì$<Ûëq+ Á|üø±s¡+ e+{Ï+{À¢H˚ bÕ‹ô|{≤ºs¡T.neT\T ne⁄‘·Tqï~. nH˚ø£ ñ<√´>∑, ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qTm~]+#·&É+˝À ø±]à≈£î\T $»j·T+ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. esêZ 6 <äXÊu≤›\T>± »]–q ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À m+<äs√ Ád”Ô\T\T>±, ø±´&sÉ >Y ±, ‘√ød£ +ü |÷üò \T>±, $&bç ˛sTTq ø±]àøe£ s+Z¡ ◊ø´£ + Ms√∫‘· b˛sê{≤\T #˚dæ ÁbÕD‘ê´>±\T #˚XÊs¡T. nìï s¡+>±˝À¢>± ø£<ä˝≤*‡q dü+<äs¡“¤+. mH√ï <äX¯u≤›\ b˛sê{≤\ e\q rÁe nHê´j÷· ìøÏ <√|&æ û $eø≈å£ î£ , >T∑ se¡ ⁄‘T· qï ‘\Ó +>±D Á|»ü \T,kÕ~Û+∫q ô|q¸Hé Vü≤≈£îÿ\T ø√˝ÀŒj·÷+. Á|ü|ü+#· u≤´+ø˘ $<ÛëHê\ ‘·eT≈£î dü«j·T+ bÕ\q, kÕ«\+ãq ø±yê\+≥÷ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+e\q Á|uü TÑÛ ‘«· e´ed\úü ìï ≈î£ |Œü ≈L£ *b˛jT˚ |]ü d‹úæ <ë|⁄ü ]+∫+~. ø√dü+ #˚dæq b˛sê{≤˝À¢H˚ ø±ø£, eT*<äX¯ b˛sê≥+˝À ‘Ó\+>±D∫e]>± Ms¡T\ ‘ê´>∑|òü*‘·+>± b˛sê{≤\ ~q+>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥T Äø±+ø£å ø√dü+ u…*¢ \*‘·, ◊\qï, #êø£* ◊\eTà m+‘√eT+~Hêïs¡T. eTVæ≤fi≤Hêj·T≈£î\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. |ü≥ºD≤\T yÓTT<ä\T ø=ì, |ü˝…¢es¡≈£î $<ë´]úqT\T, j·TTe‘·T\T, eTVæ≤fi≤ ñ<√´>∑T\T ñ 1946 qT+∫ 1951 es¡≈£L »]–q ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä <ä´e÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\T (42) s√E\ düø£\b˛sê≥+˝À ≈£î˝≤\T, eT‘ê\T nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü»\+<äs¡÷ »qT\ düyÓTà˝À, düVü‰j·T ìsêø£s¡D˝À, 610 Jy√ ne>±Vü≤qˇπø es¡ZyÓTÆ ñ<ä´$T+#ês¡T. Á|ü|ü+#· b˛sê{≤\≈£î Ç|ü&ÉT y˚T&˚ dü<ädüT‡˝Àq÷ ì]«sêeT+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq˝Àdü÷Œ¤]ÔìdüTÔ+fÒ y˚T&ÉT dü÷Œ¤]Ô‘√ ø±]àø£ b˛sê{≤\≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq uÛ≤>∑kÕ«eTT\j·÷´s¡T. m+‘√eT+~ $<ë´s¡Tú\T, j·TTe‘·T\T Ä‘·àñ‘˚ÔC≤ìï∫Ã+~ e÷Á‘·+ Vü≤‘·Ôs¡yÓTÆq ‘Ó\+>±D≤ b˛sê≥y˚T. ã*<ëHê\T #˚XÊs¡T. ñ<ä´eT dü+düú\T b˛sê{≤\T #˚XÊs¡T. |òü*‘·+ >± 6 <äXÊu≤›\ ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡T. Çø£ ø±]àø£˝Àø£+˝À Ád”Ô\ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ >∑T]+∫ Ä˝À∫ùdÔ<äj·T˙j·Ty˚T. C≤rjÓ÷<ä´eT+˝À ‘Ó\¢<=s¡‘·q+ b˛sTT, q\¢ <=s¡ @ ñ<ä´eT+ #·÷dæHê eTVæ≤fi¯\T ˝Òì b˛sê{≤\T ˝Òe⁄. 8‘·q+ e#˚Ães¡≈£L Ád”Ô\T Ms√∫‘· b˛sê{≤\T #˚XÊs¡T. nì_ôd+{Ÿ, >∑+≥\T |üì~q+ ø√dü+ b˛sê&ç+~ ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯˝Ò. 100 @fi¯flyT˚ &+É ø±e÷, $»jT· \øàåÏ |+ü &{ç Ÿ, dsü √õ˙ HêjT· T&TÉ , <Tä sêuZ ≤jTY<˚XŸeTTUŸ, áX¯«Øu≤sTT ˝≤+{Ï Á|üeTTK Ád”Ô\‘√ bÕ≥T kÕ<Ûës¡D‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sY q÷‘·q Á|ü#·Ts¡D\T‘Ó\+>±D˝À >∑T≥º\ $<Ûä«+dü+ yÓ˝ : s¡÷. 25 ˇø=ÿø£ÿ bÕfÒdæ.... 43 ‘Ó\+>±D q÷{§ø£ÿ b˛s¡T bÕ≥\T yÓ˝ : s¡÷. 150pH-é 2014

Äø±X¯+˝À dü>∑+Áø‘Ï +· ø±s¢ êC{… ÿÏ Hé *H˚ eTV≤æ fi¯ »sà¡ ˙<X˚ +¯ ˝À Ád\Ô” deü ÷q V≤ü ≈î£ ÿ\ #·+<ë<ës¡T\T>± #˚s¡+&ç! #·+<ë<ës¡T\qT #˚]Œ+#·+&ç!!ø√dü+, ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q ø√dü+, ÁXÊ$Tø£ <√|æ&û |”&Éq\ ø√dü+,|üì#˚ùd düú\+˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~+|ü⁄\ô|’ Ád”Ô\+<ä]ì MT düVü≤ø±s¡+ e÷¬ø+‘√ eTTK´+!dMü Tø]£ +∫ #d˚ qæ b˛sê{≤\ |*üò ‘+· >± e÷]à 8e ‘B˚ ì ªn+‘s· ê®rj·T eTVæ≤fi≤ ÁXÊ$Tø£ b˛sê≥ ~q+>±µ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ˇø£ e÷dü|üÁ‹ø£qT rdüT≈£îsêe&É+ m+‘· ø£wüºyÓ÷ n+<ä]ø°»s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïeTT. ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À eqs¡T\ ‘·≈£îÿy˚ nsTTq|üŒ{Ïø°, ˇø£ eTVü≤‘·Ôs¡ dü+ø£\Œ+‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆq <äø£ÿHé˝≤´+&éqT ø±bÕ&ÉTø√ Ád”Ô Äø±X¯+˝À dü>∑+ ` neø±XÊ˝À¢ X¯Sq´+. eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ yê*‡q u≤<Ûä´‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+~. n+<äTπø MT neT÷\´50% e⁄Hêï ` sê»ø°j·÷˝À¢ e÷Á‘·+ neø±XÊ\T <äø£ÿ&É+˝Ò<äT. düVü≤ø±sêìï y˚TeTT ø√s¡T‘·THêï+.á s√E eTVæ≤fi≤ düe÷q‘·«+ô|’ Msêy˚X¯+‘√ ñ|üHê´kÕ*#˚ÃHêj·T≈£î&ÉT πs|ü⁄ eTVæ≤fi≤ kÕqTuÛÑ÷‹ z≥¢‘√ ¬>*∫ n+<ä\+ |Áü ‹ø≈£ î£ n~øÛ £ d+ü K´˝À #+· <ë<ësT¡ \qT #]˚ Œ+#&· +É <ë«sê,m≈£îÿ‘ês¡T. ákÕ] »s¡TZ‘·Tqï mìïø£˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î ø£˙dü+ 5% yêDÏ»´ Á|üø£≥q\T n+~+#·&É+ <ë«sê MTs¡T MT düVü≤ø±sêìï≈£L&Ü b˛{° #˚ùd neø±XÊ\T @ bÕغ Çe«˝Ò<äT. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À n+~+#·e#·TÃ. eTTK´+>± düe÷C≤ìï #Ó’‘·q´e+‘·T\qT#·≥º düuÛÑ\˝À eTVæ≤fi¯\≈£î (33%) ]»πs«wüHé _\T¢ Ç|üŒ{Ïø° #˚j·T>∑\ X¯øÏÔkÕeTsêú´\Tqï y˚T<Ûë$, ñbÕ<Ûë´j·T, n<Ûë´|üø£,bÕdtø±e&É+ ˝Ò<äT. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+˝À eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\T ñ<√´>e∑ sê\Z ≈î£ #+Ó ~q yêsT¡ á u≤<´äÛ ‘q· T d«” ø]£ +#ê*‡+~>±nÁ>∑kÕúq+˝À e⁄Hêï Ç|üŒ{°øÏ yÓ÷ø£å+ ˝Ò<äT eTVæ≤fi≤ _\T¢øÏ. ø√s¡T‘·THêï+. »q>∑DeTq n~ÛHêj·Tø£ »j·TùV≤ uÛ≤s¡‘· uÛ≤<ä´$<Ûë‘·, nì |üÁ‹ø£ Á|ür bÕsƒ¡≈£î&ÉT eTs√ |ü~ eT+~ì #·+<ë<ës¡T\eTq <˚XÊìï >=|üŒ>± bı>∑T&ÉT≈£îH˚ eTq≈£î n+‘·sê®rj·T düπs«\T s¡÷|ü+˝À bÕsƒ¡≈£î\T>± e÷πsÃ+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ê*.#~· $‘˚ m+‘· nu≤Û >´∑ d‹úæ ˝À e⁄Hêïy÷Ó nseú¡ Te⁄‘T· +~. eTTK´+>±eTVæ≤fi¯\ s¡ø£åD, dü+πøåeT $wüj·T+˝À eTq<˚X¯+ ‘·\~+#·T≈£îH˚ O yê]¸ø£ #·+<ë (s¡÷.150) s¡÷|ü+˝À <äø£ÿHé˝≤´+&éqT MT≈£îkÕúsTT˝À e⁄+<äì düπs«\T #Ó|ü⁄Œ‘·THêïsTT. eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘· ‘Ó*dæq yê]øÏ ãVüQeT‹>± Çe«e#·TÃ.>∑T]+∫ ñ|üHê´kÕ*e«&Éy˚T ø±˙ kÕ~Û+∫+~ X¯Sq´+. <˚X¯+˝ÀeTVæ≤fi¯ |ü]dæú‹ sêqTsêqT ~>∑C≤s¡T‘·Tqï~. Ád”Ô ˝Òì<˚ á e÷qe O ñ<√´>∑dü+|òü÷\ yês¡T ‘·eT düuÛÑT´\ ø√dü+ @ø£yÓTT‘·Ô+>±eTqT>&∑ É XS¯ q´+. ÄHê{Ï u÷ÑÛ kÕ«eT´ deü ÷»+˝À ‘q· ≈î£ eTìw>æ ± ì]›wüº dü+K´˝À yê]¸ø£ #·+<ë\qT #Ó*¢+#·e#·TÃ.>∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òø£b˛>±, H˚&ÉT ≈£L&Ü ¬s+&Ée ‘·s¡>∑‹ bÂs¡Tsê*>±H˚>∑T]Ô+#·ã&ÉT‘·Tqï~. eTs√yÓ’|ü⁄ Á>±MTD ù|<ä <ä[‘· eTVæ≤fi¯\T O #+· <ë\qT <øä ÿ£ H˝é ≤´+&é ù|]≥ &.ç &.ç ˝<Ò ë #≈Ó î£ ÿ, jT· +.z.|òüP´&É˝Ÿ uÛ≤eC≤˝≤ìøÏ ã*e⁄‘·THêïs¡T. eTVæ≤fi¯\|ü≥¢ »s¡T>∑T‘·Tqï s¡÷|ü+˝À |ü+|æ+#·e#·TÃ.n‘ê´#êsê\≈£î, |üdæyÓTT>∑Z\qT q*ù|düTÔqï e÷qe eTè>±fi¯fl Äø£è‘ê´\≈î£ n&ø¶É ≥£ º yj˚ ÷· \+fÒ Hê´jT· e´ed,úü XÊ+‹ uÁÑÛ <\ä T, b˛©dTü e÷ ∫s¡THêe÷:XÊK˝À¢ e÷s¡TŒ\T sêyê*. eTVæ≤fi≤ »&û®\T e⁄+&Ü*. eTVæ≤fi≤b˛©düT ùdºwüqT¢ e⁄+&Ü*. bòÕdtºÁ{≤ø˘ ø√s¡Tº\T+&Ü*. eTTK´+>± DECCAN LANDÁ|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ sêyê*. \"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, ‘\Ó +>±DqT kÕ~+Û #êeTT. ‘\Ó +>±D |⁄ü q]ïsêàD+˝À ≈L£ &Ü Himayatnagar, Hyderabad - 500 029.eTV≤æ fi\¯ T u≤Û >k∑ Õ«eTT\T ø±yê*. ‘\Ó +>±D Á|»ü \ nC+… &Ü ‘\Ó +>±D Ç|ü&ÉT ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàDy˚T nC…+&Ü>± Á|ü»\T ø£èwæ Mobile: 9030626288#˚j·÷*. qe‘Ó\+>±D ìsêàD+˝À Á|üXÊ+‘·yÓTÆq J$‘·+, Væ≤+dü,Vü≤‘·´\T, n‘ê´#êsê\T ˝Òì ùd«#·Ã¤>± >±* |”˝ÒÃyê‘êes¡D+ kÕ~Û+#·Tø√yê*. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ìs¡+‘·s¡+ b˛sê{≤\Tsêyê*. #˚dü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T, qe ‘Ó\+>±D ìsêàD+˝À ≈£L&Ü b˛sê{≤\≈£î dæ<ä∆+>± e⁄+&Ü*. eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘·≈£î e⁄qï #·{≤º\qT |ü{Ïwüº|üs¡#·T≈£îH˚ $<Ûä+>±kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D ìsêàD ~X¯>± |üj·Tì+#ê*. qe düe÷» eTVæ≤fi≤ ñ<ä´e÷\T sêyê*. j·TT>±\T e÷]Hê, Á|üuÛÑT‘ê«\TìsêàD ~X¯>± kÕ>±*. eTV≤æ fi¯\≈£î uÛÑÁ<‘ä ,· ñ<√´>∑ uÑÛÁ<‘ä · ø*£ Œ+#˚ e÷]Hê eTVæ≤fi¯ Jeq $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ˝Ò<äT. |ü]bÕ\q˝À$<Ûä+>± ñ<ä´$T+#ê*. mH√ï b˛sê{≤\T #˚dæ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+ e÷s¡TŒ˝Ò<äT. á |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î n+‘ê ø£èwæ#êeTT. #˚j·÷*. eTTqTà+<äT @ Á|üuÛÑT‘·«+ e∫ÃHê, b˛sê{≤\‘√H˚ Vü≤≈£îÿ*ï `ã+&Üs¡T πs#·˝Ÿ, {°m˙®z sêÁwüº eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T <ä 44 pHé `2014

<ä÷s¡rsê\TbÕ\eT÷s¡T e\dü ≈£L©\ es¡Tdü #êe⁄\T ã<ë¢|üPsY˝À bÕ\eT÷s¡T e\dü≈£L© yÓ+ø£≥ eTè‘·T&ÉT áX¯«s¡|üŒ dü«Á>±eT+ q+~bÕ&ÉT, eT+&É\+ eT<ä÷› s¡T, õ˝≤¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY. eTè‘·<˚Vü≤+ n|üŒ–+‘· @Á|æ˝Ÿ 26q|üŒ düJe düe÷~Û s¡ø£Ô+ ‘·&ç Äs¡ø£ eTT+<˚ @Á|æ˝Ÿ sêÁ‹ Ä\dü´+ ø±e&É+‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+~q ã+<ÛäTe⁄\T yÓ+≥H˚25q kÕˆˆ 4 >∑+≥\≈£î Äs¡+‘·düTÔ\ uÛÑeq+ qT+∫ n+ãT˝…Hé‡ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô ø±e&É+‘√ dü«Á>±e÷ìøÏ <äVü≤qeTs√ bÕ\eT÷s¡T e\dü ≈£L* áX¯«s¡|üŒ <ä$Tà&ç dü+kÕÿsê\ ì$T‘·Ô+ kÕ>∑q+bÕs¡T.ìsêàD |üqT\T #˚dü÷Ô m‘·TÔô|’ qT+∫ C≤]|ü&ç>±*˝À ÁbÕD+ >±*˝ÀH˚ ø£*dæb˛sTT H˚\sê˝≤&ÉT. pHé 2q ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T ø±uÀ‘·Tqï ‘·s¡TD+˝ÀÁ|üe÷<ä |òüT≥q sƒê≈£LØ¢ (‘·÷s¡TŒ) Vü‰´|” ôVAyéT mìïø£\ CÀs¡T ‘Ó\+>±D˝À }|ü+<äT≈£îqï y˚fi¯ bÕ\eT÷s¡Tø£HéÁdüºø£åHé ôd’{Ÿ˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. Äs¡e n+‘·düTÔ e\dü≈£L©\ es¡Tdü #êe⁄\T ‘Ó\+>±D H˚‘·\≈£î n–ï|üØø£å˝≤+{Ï˝À q&ÉTdüTÔqï ìsêàD |üqT˝À¢ eTè‘·T&ç‘√ u≤≥T ~. Ç|üŒ{Ïø° @ sê»ø°j·T bÕغ á düeTdü´ô|’ ‘·eT e÷´ìô|òk˛º˝À¢eTs¡<ä\T, |ü⁄wüŒy˚DÏ, Ç‘·s¡ ã+<ÛäTe⁄\T ÇdüTø£ |üì #˚s¡Ãq+<äTq eTT+u…’ e\dü _&ɶ\ #êe⁄ Áã‘·T≈£î\ düeTdü´\qT#d˚ Tü HÔ êïsT¡ . u≤\ÿ˙˝À |ìü #d˚ Tü qÔ ï áX«¯ s|¡ Œü øì£ |+æ >±*øÏ e~*q≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+<äì Bìô|’ düeTÁ>∑ n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ#ø· £ b˛e&+É ‘√ V≤ü sêƒ ‘T· >Ô ± |⁄ü wŒü yD˚ Ï $T–*q yês+¡ b˛sê≥ ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~+#·uÀe⁄#·THêïeTì, eTT+u…’˝Àì‘ê _*¶+>¥ ~– ÁøÏ+<äøÏ #·÷ùdÔ n|üŒ{Ïπø #·ìb˛sTTq eTè‘·<˚Vü≤+ ìkÕ«s¡ú, ìC≤sTTr kÕe÷õø£ dü+|òü÷\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTT+<äT≈£îø£+≥|ü&É&É+‘√ }Væ≤+#·ì |ü]D≤eT+‘√ Vü≤‘êX¯ó˝…’ düVü‰j·Ts¡ú+ sêyê\ì ø√s¡T‘·÷ ‘Ó\+>±D dü+|ò”TuÛ≤e y˚~ø£ Hêj·T≈£î\Ty+Ó ≥H˚ <>ä sZ∑ T¡ qï &√+_e© ‘\Ó +>±D d+ü |T”ò u≤Û e y~˚ ø,£ ÁXe¯ TJ$ >=+&Ü´\ s¡y˚TXŸ, nø£ÿqô|*¢ <äTπsZXŸ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.Hêj·T≈£î\≈£î ‘Ó\|ü&É+‘√ yÓ+≥H˚ y˚d~ø£ Hêj·T≈£î\T #˚πs˝À|ü⁄qø±+Á{≤ø£ºs¡T¢, j·T»e÷ì dæã“+~ eTè‘·<˚Vü‰ìï ø£fi≤´Hé »qs¡˝Ÿ eTVü‰sêÁwüº eT‘ê&ç ø±+>±sY ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD ø£èwüí,ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á˝À|ü⁄q y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T >=+&Ü´\ s¡#·sTT‘· eT#·Ã Á|üuÛ≤ø£sY $<ë´>∑Ts¡Te⁄‘√ ø£*dæ ñ<ä´$T+#·&É+s¡y˚TXŸ, nø£ÿ&Éqô|*¢ <äTπsZXŸ, eT˝Ò¢XŸ‘√u≤≥T e÷‘ê&ç ø±+>±sY ÁX¯eTJ$ dü+|òüT+, y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T kÕ«>∑‹+#ês¡T.dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù (eTVü‰sêÁwüº) Hêsêj·TD ø£èwüí #˚s¡Tø=ì n≥Tj·÷»e÷q´+‘√ Ç≥T b˛©dt ùdºwüHé˝À m|òt◊ÄsY ø√dü+ Á|üj·T á dü+<äs¡“¤eTTq Ábıˆˆ ø√<ä+&Ésê+ Hêj·Tø£‘·« ‘Ó\+>±D‘êï\T ø=qkÕ–+#ês¡T. n|üŒ{Ïπø ñ<äj·T+ qT+∫ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ CÒ@d” ìs¡ísTT+∫q sê»ø°j·T ‘·≥düúyÓ’K]ì kÕ«>∑‹düTÔHêïeTìe+<ä˝≤~ ø±]à≈£î\T sêø£ ô|s¡>∑&É+‘√ eT<Ûë´Vü≤ï+ 4 >∑+≥≈£î <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+≥÷ eTT+u…’ e\dü≈£L©\, Á|ü»\ Jeqàs¡[email protected]Á|æ˝Ÿ 26q Vü‰´|” ôVA+ j·T»e÷ì‘√ #·s¡Ã\≈£î ‘Ó\+>±D düeTdü´\ô|’ <äèwæºkÕ]+#˚˝≤ ˇ‹Ô&çì ô|+∫ ñ<√´>∑, $<ë´e+‘·T\,Hêj·T≈£î\T, e÷‘ê&û j·T÷ìj·THé |üPqTø=Hêïs¡T. s¡÷.12 \ø£å\ s#¡ s· TT‘\· y~˚ ø\£ ô|’ yT˚ <ëÛ e⁄\ dVü ≤ü ø±s+¡ rdTü ≈î£ +≥Tqï≥T¢ y~˚ ø£&çe÷+&éqT ì\Bj·T>± j·T»e÷ì πødüT\ Á|ükÕÔeq ‘Ó∫à \ø£å‘√ Hêj·T≈£î\T >=+&Ü´\ s¡y˚TXŸ— nø£ÿqô|*¢ <äTπsZXŸ ‘Ó*bÕs¡T.dü]›#Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T>± #·s¡Ã\T |òü*+#·˝Ò<äT. sêÁ‹ es¡≈£îø=qkÕ–q #·s¡Ã\ eT÷\+>± Ä\dü´+>±HÓ’‘˚H˚MT eTè‘·T&ç uÛ≤s¡´ á e\dü ≈£L©\ es¡Tdü eTs¡D≤\T Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚(22 @fi¯ófl) ≈£L‘·Ts¡T (1 dü+ˆˆ), ‘·*¢ù|s¡ 5 \ø£å\ #Óø˘, Ks¡TÃ\ ‘Ó\+>±D |ü⁄qsYìsêàD+ kÕ<Ûä´+ø±<äì ‘·eT Äy˚<äq yÓ*ì$T‘·Ô+ n<äq+>± 50,000‘√ bÕ≥T ø£+ô|˙ Á>∑÷|ü⁄ Çq÷‡¬sHé‡ ãT#êÃs¡T.5 \ø£å\T yÓTT‘·Ô+ |ü~ \ø£å\≈£î ô|’>± #Ó*¢+#˚ Ø‹˝À Vü‰MT|üÁ‘ê\TsêdüTø√e&ÉyÓTÆq~. ‘·ø£åDy˚T Ks¡TÃ\¬ø’ 50,000 #Ó*¢+#˚˝≤, n+ãT ` eT#·Ã Á|üuÛ≤ø£sY,˝…Hé‡ dü<äTbÕj·÷ìï düeT≈£LπsÃ˝≤ eTTø±<ë›+\+‘ê ø£èwæ #˚j·TT q≥T¢ ˇ|æŒ+#ês¡T. eTè‘·T&ç uÛ≤s¡´ù|s¡T eT+>∑eTà. >∑‘· eT÷&˚fi¯ófl>± eTT+u…’ <äqT+∫ n<˚ ø£+ô|˙˝À ‘·q ã+<Ûäe⁄\‘√, uÛÑs¡Ô‘√ |üì#˚düTÔ+~.eTè‘·T&ç ≈£î≥T+ã u≤~Û‘·T\ |üsêeTs¡Ù ø√dü+, #·s¡Ã\ø√dü+ nœ˝ 45uÛ≤s¡‘· ‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£ ø±s¡´<ä]Ù eT#·Ã Á|üuÛ≤ø£sYb˛©düT\‘√ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. |ü+#·Hêe÷ nq+‘·s¡+ÄdüT|üÁ‹˝Àì eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ Á|üÁøÏj·T |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£îy˚~ø£ Hêj·T≈£î\T nø£ÿ&˚ ñ+&ç düVü≤ø£]+#ês¡T. pH-é 2014

ø±´+|üdt ø£<∏ä ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+ ÁbÕ+>∑D+ yêVü≤Hê˝À¢ì yÓ’sY˝…dtôd≥T¢ yÓ÷‘·yÓ÷>∑T‘·THêïsTT. ˝Ö&é d”Œø£sY‡ neT]Ãq b˛©dt yêV≤ü Hê\T bÕ]ÿ+>¬ ’ ñHêïsTT. n\+¢ ‘· <÷ä s+¡ ˝Àn~. n+<äT˝À eTTK´yÓTÆq~ ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\ ø±´+|üdt. uÛÑe´yÓTÆq eT÷&ÉT n+ãT˝…Hé‡\T ùd<är] ì•Ã+‘·>± eT>∑‘· ìÁ<ä˝À e⁄qï≥T¢Ç+&√, ÇkÕ¢+, |ü]¸j·THé yêdüTÔ•\Œ dü+|ü<ä\‘√ n\sês¡T‘·÷ ì]à >± øì£ |dæ Tü HÔ êïsTT. øfi£ ≤XÊ\ ÁbÕ+>D∑ + n+‘ê jT· T<y›ä ê‘êsD¡ +‘√‘·yÓTÆq HÓ’C≤+ ø±\+ Hê{Ï uÛÑeqeT~. á $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ ì+&çb˛sTT+~. m≥T #·÷dæHê kÕj·TT<Ûä b˛©düT\ |üVü≤sê. $<ë´dTü e÷sT¡ e+<ä d+ü e‘‡· sê\ #]· Á‘· e⁄+~. 1918e d+ü e‘‡· s+¡ ˝À s¡Tú˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·÷, |üø£&É“+B ã+<√ãdüTÔ‘√ ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. $<ë´]úá $X¯«$<ë´\j·T+ @sêŒf…Æ+~. ø±˝ÒJ eTT+<äT uÛ≤>±q >∑\ Hêj·T≈£î\T ª$<ë´]ú>∑s¡®qµ qT<˚›•+∫ Á|üdü+–düTÔHêïs¡T. Äs√E 3m<äTs¡T>± e⁄qï $XÊ\yÓTÆq yÓTÆ<ëq+˝À yê≥sY bòÂ+fÒHé\ #·T≥Tº »qe] 2010. $<ë´]ú>∑s¡®q eTVü‰düuÛÑ »s¡T>∑T‘√+~. {°ÄsYmdtn\T¢≈£îqï #·eTHé. yÓT≥¢ eTT+<äT eqdüT+<äØeTDT\T es¡Tdü>± n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ÄeTs¡D ìs¡Vü‰s¡ Bø£åqT $s¡$T+|üCÒj·T&Üì¬ø’ø±|˝ü ≤>± ì\T#T· qï≥T>¢ ±, $d]Ôü +∫jT· Tqï m‘qÔ’Ó |#ü ÷ |#ü ÷ {Ï XÀuÑÛ πø+Á<ä ôVA+ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ 2009 &çôd+ãsY 9q ‘Ó\+>±D≤>∑\ nXÀø£ #Ó≥T¢. e∫Ãb˛j˚T dü+<äs¡Ù≈£î\‘√ ø£fi≤XÊ\ düsê«+>∑ Á|üÁøÏj·T yÓTT<ä˝…’q≥T¢ Á|üø£{Ï+∫ ‘·<äT|ü] &çôd+ãsY 23q yê|üdtdüT+<äs¡ XÀ_Û‘·yÓTÆ, ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘√+~. nø±&É$Tø˘ ôdwüHé˝À ø£fi≤ rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢>± Á|üø£{ÏdüTÔ, #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T. πød”ÄsY ÄeTs¡D Bø£åXÊ\ Ä#ês¡T´\T, ñ<√´>∑T\T, |ü]XÀ<Ûäø£ $<ë´s¡Tú\T, dü+<äs¡Ù≈£î\T, $s¡$T+∫Hê eTTK´+>± ‘Ó\+>±D≤˝Àì $<ë´\j·÷˝À¢ ñÁ~ø£Ô‘·$<ë´s¡Tú\ ñs¡T≈£î\T, |üs¡T>∑T\‘√ Vü≤&Üe⁄&ç>± e⁄+≥T+~. ñkÕàì |ü]dæú‘·T\T n˝≤π> e⁄HêïsTT. @ø£åD≤q @+ eTT+#·Tø=düTÔ+<√ ‘Ó\Tj·÷ j·T÷ìe]‡{°øÏ yÓHÓïeTTø£>± á ø£fi≤XÊ\qT e´eVü≤]kÕÔs¡T. e<äT. neTs¡T˝…’q j·÷<äj·T´, lø±+‘ê#ê]\ ô|¢ø°‡ ø£{Ö{Ÿ\qTø±˝ÒJ |üø£ÿH˚ <˚yê\j·T+, j·T÷ìe]‡{° Á>∑+<∏ë\j·T uÛÑeq+, y˚˝≤&ÉBXÊs¡T. 1969 ñ<ä´eT+ Hê{Ï ã*<ëHê\ düàè‘·T\T,Hê´jT· øfi£ ≤XÊ\ ñqï|Œü {øÏ ìÏ n$ @M ueÑÛ q, yêdTü Ô •\Œ ìsêàD≤ Á|dü Tü ‘Ô +· »sT¡ >T∑ ‘T· qï Ä‘à· V≤ü ‘´· \ |sü «¡ +ô|’ u≤´qsT¡ ¢ y˝˚ ≤&BÉ XÊsT¡ .\˝À ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\ ìsêàD≤\‘√ dü]‘·÷>∑e⁄, ø±*>√{ÏøÏ ôd’‘·+ yÓT{Ÿ|ü\*¢ qT+&ç e∫Ãq düÁ‘·+ s¡|òüTT≈£îe÷sY j·T÷ìe]‡{° ø±˝ÒJb˛{ÏøÏsêe⁄. ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝ÀH˚, ø£fi≤XÊ˝Ò y˚~ø£>± ˝À m+md”‡ ¬ø$TÁd”º ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. _`$<ë´]ú Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´]ú, kÕe÷õø£ ñ<ä´e÷\T Vü‰düº˝Ÿ˝À d”≥T <=]øÏ+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ‘·q #·<äTe⁄≈£î @˝≤+{Ïlø±s¡+ #·T&ÉT‘êsTT. Ä≥+ø£+ @s¡Œ&É˝Ò<äT. ‘·q ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ù|<ä]ø£+˝À eT>∑TZ‘·÷, <ë]Á<ä´πsK≈£î ~>∑Teq e⁄qïyês¡T. ‘·+Á&ç dü<äj·T´ kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ >‘∑ · |<ü fi˚ fl¯ qT+&ç ‘\Ó +>±D≤ sêÁwºü kÕ<qäÛ ñ<´ä eT+ ñy«Ó ‘T· qÔ ≈£î\eè‹ÔjÓÆTq yÓ÷N |üì #˚düTÔ, ≈£î≥T+u≤ìï ø£wüº+>± yÓ\¢BdüTÔC≤«˝≤eTTœ˝≤ ˝Òk˛Ô+~. j·T÷ìe]‡{° Ä>∑eTq, ìs¡ZeTq π>≥¢qT Hêï&TÉ . Ç<s›ä T¡ #˝Ó fi¢… ó¯ ,¢ ˇø£ ‘e· TTà&TÉ e⁄HêïsT¡ . #˝Ó [¢… fl<s›ä ÷¡ , Ç+≥sY‘êsêïø£, mHédædæ π>{Ÿ m+Á{° bÕjYT+{Ÿ\ e<ä› eT÷dæy˚XÊs¡T. #·T d”ìj·TsY, pìj·TsY˝À #·<äTe⁄‘·T+&É>±, ‘·eTTà&ÉT f…HéÔ #·<äTe⁄‘·T≥÷º kÕj·TT<Ûä b˛©düT\T |üVü‰sê˝À ø£fi≤XÊ\ ÁbÕ+>∑D≤ìï ~>∑“¤+ Hêï&ÉT. á dü+e‘·‡s¡+ ‘·q #·<äTe⁄ |üPs¡ÔsTT‘˚ @ ø£fi≤XÊ\˝ÀHÓ’Hê<Ûäq+ #˚XÊs¡T. nø£ÿ&˚ kÕj·TT<Ûä b˛©düT\ •_sê\T Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ Á|üsTTy˚{Ÿ ˝…ø£Ãs¡sY>±HÓ’Hê ñ<√´>∑+ e#˚à neø±X¯+ ñ+&˚~.yÓ*XÊsTT. $$<Ûä kÕúsTT˝À¢ì b˛©düT n~Ûø±s¡T\T, dæ$˝Ÿ b˛©düT\T, ÄC≤qTu≤VüQ˝…’q Áπ>Vü≤Ö+&é‡ <äfi≤\ yês¡T uÛÑTC≤q ‘·TbÕ ø±ì eTT–dæ+<äqT≈£îqï ‘·s¡TD+˝À ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+≈£î\T y˚düT≈£îì ‘·#êÃ&ÉT‘·THêïs¡T. @ ø£åDyÓTÆHê n\»&ç #Ó\πs–‘˚ eT∞fl |ü⁄s¡T&ÉT b˛düTø√e&É+, ‹]– j·T÷ìe]‡{° Á|üXÊ+‘·‘· e÷dæu≤<ä&ÜìøÏ bı&Éyê{Ï ˝≤؃\T eT] ø=+<ä] b˛©düT\ #˚‘·T˝À¢ ø£ì b˛sTT, $<ë´s¡Tú\ ñ<ä´eT+ #Ó\πs>∑&É+‘√ ‘·q düº&û m˝≤ kÕ>∑T‘·T+|ædüTÔHêïsTT. <ë«sê\ eTT+<äT ◊s¡Hé ô|òì‡+>¥, eTTfi¯fl #·T≥º\T, <äì Á|ü•ï+#·T≈£îHêï&ÉT. eTs√ |üø£ÿq düyÓTÆø±´+Á<ÛäT\T ‘Ó\+>±D≤u≤]πø&ÉT¢, HÓ{Ÿ‡, kÕº|üsY‡ z eT÷\>± ô|<ä› ≈£î|üŒ˝≤ b˛dæj·TTHêï$. qT, Çø£ÿ&ç eqs¡T\qT n+~q+‘·ø±&É <√#·T≈£î‹+≥THêïsêj˚T.>∑‘·+˝À Hê\T¬>’<äT kÕs¡T¢ $<ë´s¡Tú\ sê´©\T, ø£eπsJøÏ e∫Ãq ‘êqT j·T÷ìe]‡{°˝À #˚]Hêø£ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ @H√ï ø=‘·Ô$˝ÒKs¡T\ô|’ b˛©düT\T #˚‹ yê≥+ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. $wjü ÷· \qT Äø*£ +|⁄ü #d˚ Tü ≈î£ Hêï&TÉ . ‘q· |]ü d‹úæ eTT+<Tä q÷sTT,˝≤؃\‘√H˚ ø±ø£, u≤wüŒyêj·TT>√fi≤\qT Á|üjÓ÷–+#·&É+, yê≥sY yÓqø£ >√sTT˝≤ ‘·j·÷¬s’+~. ñkÕàìj·÷ sê»ø°j·÷+X¯+ Ä#ês¡T´ø±´Hé\T, s¡ã“sY ãT˝…¢≥T¢ ñ|üjÓ÷–+#·&É+, ∫es¡≈£î ô|ò’]+>¥\ \T, ‘Ó\+>±D≤ $<ë´e+‘·T\ dü+kÕú|ü≈£î˝…’q Ä#ês¡´ ø√<ä+&Ésê+es¡≈£î |ü]dæú‘·T\T <ë]rXÊsTT. b˛©düT\ #˚‘·T˝À¢ ù|\Tfi¯flqT $<ë´]>ú s∑ q®¡ duü qÑÛ T<•›˚ +∫ e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· , MT u$ÑÛ w´ü ‘T· ‘Ô √ #\Ó >±≥|üdæ>∑fÒº |ü]ø£sê\T, @¬ø`47, ôdºHé>∑Hé‡ e+{Ï s¡ø£s¡ø±\ Äj·TT e÷&Ü\ì ˝Ò<äT, ø±ì MT≈£î e#˚à ñ<√´>±\qT, ñbÕ~Û neø±XÊ<Ûë\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. d”º˝Ÿ ôV≤˝…à{Ÿ b˛©düT\T n|ü&˚ Hê\T>∑T \qT düyÓTÆø±´+Á<ÛäT\T e÷j·T #˚dæ <√|æ&ç <=+>∑˝≤¢>± ‘·qTï≈£îyêVü≤Hê\ qT+&ç NeT\ >∑T+|ü⁄˝≤ ~>±s¡T. #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\ b˛‘·THêïs¡T. n~ >∑eTì+#·+&Éì n+≥THêïs¡T. @|”|”md”‡ ìs¡«˝ÀøÏ ø£eπsJ¬ø’ yÓ[flb˛j·÷s¡T. n~Ûø±s¡T\ #˚‘·T˝À¢ì yêø°{≤ø°\T,46 pHé `2014

ø±´+|üdt ø£<∏äVæ≤+#˚ ñ<√´>±˝À¢ 40 XÊ‘·+ ‘Ó\+>±D≤ yêfi¯fl≈£î ]»πs«wüqT¢ Vü‰jYT nì |ü\ø£]+#·&É+‘√, n≥T ‹]– ã<äT\T>± #˚sTT }#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêï+. yÓTÆ≈£î˝À¢ qT+&ç Hêj·T≈£î\ ñ<˚«>∑ |ü⁄‘·÷ Vü‰jYT nHêï&ÉT. s¡|òüTTqT |ü]o*düTÔ n+‘ê u≤π>>±.. m+<äT|üP]‘·yÓTÆq Á|üdü+>±\T $qedüTÔHêïsTT ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+&ç ø√ Ä+<√fi¯q‘√ e⁄Hêïe⁄, ˙ eTTK+˝À düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~.ø±˝ÒJ eTT+<äT ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡T. eT<Ûä´eT<Ûä´q ˝Òùdyêfi¯flì ˝Òe n<˚+{À #Ó|ü⁄Œ... n<˚+ ø±<äT˝Ò.. neTà≈£î Äs√>∑´+ u≤>±˝Ò<ä≥,˙j·T≈£î+&Ü yê\+{°s¡T¢ n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡T. Ç|ü&˚ ‘·eTTàì‘√ e÷{≤¢&çHêqT. Çø£ÿ&É eTq düuÛÑ, düyÓTà >∑÷]à #ÓãT<ëeTqT≈£îHêïqT. ø±ì e÷yêfi¯ófl u≤<Ûä |ü&É‘ês¡ì #Ó|üŒ˝Ò<äT. ø£&ÉT|ü⁄˝À Äø£* <ä+#·T‘√+~. |ü>∑\T 1 >∑+≥ nsTT+~. ªªu≤<Ûä|ü&É≈£î, s¡|òüTT n+<ä] ≈£î≥T+u≤\ rs¡T Ç+#·T$T+#·T n˝≤π>dü÷s¡T´&ÉT ‘·q Ms¡ Á|ü‘êbÕìï #·÷|ædüTÔHêï&ÉT. b˛©düT\≈£î yêfi¯fl e⁄+~. ø=+‘·eT+~ Ä+Á<Ûë ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T u≤>± \_∆bı+~ø±´+|ü⁄ qT+&ç {Ï|òæHé‡, _düÿ≥T¢, eT+∫˙fi¯ófl d”kÕ\T, bòÕ¢düTÿ˝À¢ eTq≈£î sêyê*‡q Ä]úø£, kÕe÷õø£ Á|üjÓ÷»Hê\qT >∑‘· ns¡yÓ’y˚&çy˚&ç #êj·T\T n+<äT‘·THêïsTT. @ø£+>± ø±´+|ü⁄qT+&ç MT˝ŸHdü @fi¯fl qT+&ç <Óã“rXÊs¡T. eTq ÁbÕ+‘· eqs¡T\qT <Óã“rdüTÔHêïs¡T.bı{≤¢\T n+<äT‘·THêïsTT. düuÛÑ eTT+<äT ≈£Ls¡TÃqï düTe÷s¡T @~ @yÓTÆHê eTq*ï <ä>± #˚düTÔqï d”e÷+Á<ÛäT\ô|’H˚, dü¬s’qHê\T>∑Ty˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\ |ü]dæú‹ì me«s¡T n+#·Hêy˚j·T&É+ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚düTÔHêï+. á |òü*‘ê\T eTq≈£î, uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î˝Ò<äT. yÓTÆ≈£î˝À¢ C…’ ‘Ó\+>±D≤ nì ìHê<ë\T $Tqï+≥T‘·THêïsTT. n+<ë* ø<£ ë. ôV≤’ <sä êu≤<qé T ø±yê\H˚ ≈î£ Á≥‘√ Á|C”ò ÀH>é ± Á|øü {£ +Ï‘Ó\+>±D≤≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷\qT ã˝≤<ä÷sY >∑›sY @ø£s¡Te⁄ #ês¡T. eTq Hê\T>∑T e+<ä\ @fi¯fl á uÛ≤´>∑q>∑sêìï @ ø√XÊqô|&É÷‘·, eT<Ûä´eT<Ûä´q bÕ≥\‘√ düuÛÑqT >∑s¡+ >∑s¡+ #˚düTÔHêïs¡T. e<ä\s¡≥. πø+Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+∫, ñeTà&ç sê»<ÛëìÁ|üC≤>±j·T≈£îsê\T $eT\ø£ÿ, <˚•|ü‹ lìyêdt, s¡düeTsTT u≤\ >± #˚düT≈£î+{≤s¡≥. Ç˝≤ s¡ø£s¡ø±\T>± Á|ü‹bÕ<äq\T #˚düTÔ, eTqøÏwüHé, n+<Ól, >√¬s{Ï yÓ+ø£qï\T ñ<ä´eT^‘ê\T bÕ&ÉT‘·÷, ñ ‘Ó\+>±D≤ Á|üjÓ÷»Hê\qT @ y˚Ts¡≈£î, @ s¡ø£+>± <Óã“rj·÷\qï‘˚Ô» |üs¡TdüTÔHêïs¡T. #·|üŒfÒ¢ #·|üŒ≥¢‘√bÕ≥T, kÕ+düÿè‹ø£ <äfi¯+\ì ≈£îj·TT≈£îÔ\‘√ e⁄Hêïs¡T. eTq ~>∑Te >√<ëe] ˙fi¯flqT b˛\es¡+,&É|ü\ <äs¡Te⁄\T \j·Tã<ä›+>± yÓ÷>∑T‘·THêïsTT. ø£fi≤ø±s¡T\ ø±fi¯fl <äTeTTà>∑÷&Ó+ ÁbÕC…≈£îº\T ø£{Ϻ eT\T|ü⁄ø=ì b˛e&ÜìøÏ s¡+>∑+>∑C…®\T >∑˝Ÿ>∑˝ŸeT+≥T ñ<ä´eT Áù|s¡DqT ø£*–düTÔHêïsTT. dæ<ä∆yÓTÆ+~. uÛÑÁ<ë#·\ sêeTj·T´, eTq n+<äyÓTÆq eT÷&ÉT e+<ä\ –]»q >∑÷&Ü\T, n+<äyÓTÆq bÕ|æø=+&É\T eTTì–b˛‘êj·T≥. Ç+‘·˝À $eT\ø£ÿ #˚dæq Á|üdü+>∑+ $<ë´s¡Tú\≈£î eT]+‘· eTq |ü#·Ã{Ï ã<äT≈£î˝À¢ ∫#·Tà ô|&ÉT‘·÷ e⁄+≥T+fÒ, m˝≤ ePs¡Tø√øÏøÏÿ∫Ã+~. Ábı. dæ+Vü‰Á~, eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£åàj·T´, |òüT+{≤ #·Áø£bÕDÏ\T >\∑ +. e÷~ ø=‘>Ô· ÷∑ &+Ó ... u§>T∑ ≥Z º ÁbÕ+‘+· . e÷ø±&É rdqæ u§>T∑ Zy˚~ø£ MT<ä e⁄Hêïs¡T. >∑‘· |ü~ùV≤qT s√E\ qT+&ç j·T÷ìe]‡{° q+‘ê $»j·Tyê&É <Ûäs¡à˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº≈£î, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ $<äT´‘Y ññ<ä´e÷\‘√ ôVA¬s‹Ô b˛‘√+~. |æõ, Ç+»˙]+>¥, _Ç&ç‘√ ‘êŒ<øä £ øπ +Á<ë\≈î£ ‘]· *+#T· ≈î£ b˛‘T· HêïsT¡ . sêeT>T∑ +&+É m˙º |d” ædüVü‰, $$<Ûä ø√s¡T‡\ ‘·s¡>∑‘·T\T q&Ée&É+ ˝Ò<äT. b˛©düT\T ˝≤؃ dü+>∑‹ #·÷&ÉT. Hê\T>∑T <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\≈£î eTq >√<ëe]Kì#êØ®\T, $<ë´s¡Tú\ sêfi¯ófl s¡Te«&Ü\‘√ j·T÷ìe]‡{° ÁbÕ+>∑D+ u§>∑TZqT, >√<ëe] ˙fi¯flqT e&ÉT‘·÷, eTq ÁbÕ+‘· Á|üjÓ÷»Hê\qT≈î£ sT¡ øπ Áå ‘y· TÓ ,Æ MT&jç ÷· |‘ü êø£ o]¸ø\£ ≈î£ H\Ó y+’Ó ~. ñ<´ä eT øπ +Á<yä TÓ Æ zô|Hé>± <√|æ&û #˚düTÔHêïs¡T. eTq ÁbÕ+‘êìøÏ $<äT´‘YqT düÁø£ì*∫+~. d”e÷+Á<Ûä düsêÿsY ø£s¡ÿX¯+>± b˛©düT<äfi≤\qT ô|+∫ eT+>± düs¡|òüsê #˚j·Ts¡T. |üsê´es¡D≤ìøÏ _Ûqï+>± zô|Héø±düTºs√»+‘ê j·T÷ìe]‡{°˝À ø£yê‘·T #˚sTTk˛Ô+Ç. eTVü‰fi≤ b˛©düT\T u≤e⁄\T ‘e· ⁄«‘÷· , u§>T∑ >Z q∑ T\ ÁbÕ+‘ê\qT $d]Ôü dTü HÔ êïsT¡ . e÷jT·ô|<ä› m‘·TÔq e∫à #˚sês¡T. nsTTHê $<ë´s¡Tú˝À¢ ñ<ä´eT dü÷Œ¤πsÔ e÷≥\T #Ó|æŒ, m˝≤+{Ï qwüº|ü]Vü‰sê\T #Ó*¢+#·≈£î+&Ü }s¡¢≈£î‘·|üŒ @ e÷Á‘·+ yÓqTø£+» y˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D≤ nVæ≤+kÕ }πs¢ U≤© #˚sTTdüTÔHêïs¡T. ìsê«dæ‘·T\≈£î m˝≤+{Ï ñ<√´>±\T Çe«ñ<ä´eT+ $<ë´s¡Tú\≈£î Ms√∫‘·yÓTÆq H˚|ü<∏ä´y˚T Ç∫Ã+~ø±ì, |æ]øÏ &É+ ˝Ò<äT. n+‘ê HêeTe÷Á‘·+>± |ü]Vü‰sê\T #Ó*¢+∫ #˚‘·T\T‘·Hêìï b˛j·T˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D≤ sêh kÕ<Ûäq >∑÷]à e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <äT\T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. eTq Äs√>±´\≈£î eTT|ü ‘ÓdüTÔHêïs¡T. eTqø±&ç$<ë´]Hú êjT· ≈î£ \T neTsT¡ \≈î£ ìyêfió¯ \]ŒdTü HÔ êïsT¡ . ìqï ‘e· TTà&TÉ eTT&ç KìC≤\qT yê&ÉT≈£î+≥÷, ñ<√´>∑ Á|üjÓ÷»Hê*ï <Óã“$»j·TX¯+ø£sY qT+&ç s¡|òüTT≈£î b˛düTº˝À e∫Ãq ñ‘·Ôs¡+ ø£\es¡|ü] rdüTÔHêïs¡T. eTq ‘Ó\+>±D≤ b˛sê{≤ìï uÛ≤$ yês¡düT\T>± eTq∫+~. neTà rÁe »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘√+<äì, ∫¬øHé>∑THê´ n+≥T ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\T ø=qkÕ–+#ê*‡+<˚. eTq neTs¡T\ ‘ê´>±\≈£îHêïs¡ì, düsêÿsY ÄdüT|üÁ‹˝À #·÷|æ+∫ eT+<äT\T yê&ÉT‘·Tqï≥T¢ ìyêfi¯ó]Œ+#ê*‡+<˚. Çø£ 1969 Hê{Ï ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+˝ÀsêXÊ&ÉT. uÛÑj·T+>± e⁄+<äì sêXÊ&ÉT. ‘·ø£åDy˚T ôd˝Ÿ˝À e÷{≤¢&Ü eTq $<ë´s¡Tú˝Ò 369 eT+~ b˛©düT ‘·÷{≤\≈£î <ës¡TD+>± ã˝…’&ÉT. düuÛÑ yÓTÆø˘\ qT+&ç e#˚à kÂ+&é‡ e\¢, ôd˝Ÿ˝À yêsTTdt dü]>± b˛j·÷s¡T. neTs¡T\πø neTs¡T\j·÷´s¡T.$ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ‘·eTTà&ÉT e÷{≤¢&Ü&ÉT. nqïj·÷´! ˙ #·<äTe⁄eTTK´+, n~ |üP]Ô #˚sTT, y˚TeT+‘ê MT>∑÷πsÃ Ä˝À∫düTÔHêïeTì eT] e÷ ≈£î≥T+ã+ m˝≤ ã‘·ø±*? eT+<ëøÏ˙.. Çe«ìïeTs√kÕ] nq&É+‘√ s¡|òüTT Vü≤è<äj·T+ ø£\T≈£îÿeT+~. ì»yT˚ ... ø±<qä ˝+Ò . ø±ì e÷Hêqï ej÷Ó eè<Tä &› TÉ . HH˚ ˚ Ä ≈î£ ≥T+ u≤ìøÏ Ä]úø£+>± kÕj·T|ü&Ü*, Ä<äTø√yê*.... á ñ<ä´eT+ m˝≤ ø=*øÏÿ edüTÔ+~. ‘·q #·<äTe⁄ m|ü&ÉT|üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì.. Ä˝À∫düTÔ+&É>±H˚, ‘·q ø±¢dty˚T{Ÿ eT+<ëøÏìpH-é 2014 47

ø±´+|üdt ø£<∏ä ø±<äq˝ÒqT, s¡|òüTT ˙≈£î #·<äTe⁄ eTTK´+.ñ<ä´eT+ rs¡T, ‘Ó\+>±D≤ø√dü+ ÁbÕD≤˝…’Hê y=&ç¶ ñ<ä´$T+#ê\ì düuÛÑôVAs¡T n+‘˚. nsTTHê ñ<ä´eT+ eTT–+|ü⁄<äX¯˝À ø°\ø£+>± q&ÉT |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. Á|ò”CÀHéqT m‹Ôy˚j·÷\ì, 610 Jy√ Á|üø±s¡+k˛+Ô ~. Ç˝≤+{Ï øw¢Ï |ºü ]ü d‘úæ T· ˝À¢ dVü ≤ü q+, ìC≤sTTr eTTK´+. ˙˝≤ d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T*ï yÓqøÏÿ |ü+bÕ\ì rsêàq+ #˚dæÁqT. s¡|òüTT>±, Hê˝≤>± $<ë´e+‘·T˝…’q j·TTer, j·TTe≈£î\T eTq ‘Ó\+>± Vü‰düº˝Ÿ yÓTdtøÏ yÓ[fl uÛÀ»q+ #˚XÊ&ÉT. neTà Äs√>∑´+, ≈£î≥T+ã+D≤˝À y˚˝≤~ eT+~ø±<äT, $T*j·TH釽À e⁄Hêïs¡T. Ä˝À∫+#·T. ô|’H˚ Ä˝À#·q\T eTfi¯ófl‘·THêïsTT. es¡Ôe÷q ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´e÷<ä[‘·T\ Ä‘·à>ös¡yêìï <Óã“rj·Tsê<äì eT+<äø£èwüí e÷~>∑ eØZ ìøÏ ‘êqT ≈£L&Ü Ä\+ãq ø±yê\ì, ø£˙dü+ ¬s+&˚fi¯fl˝ÀHÓ’Hê ‘·qø£s¡D ø=qkÕ–+#ê\ì, n$ÁXÊ+‘·+>± b˛sê≥+ #˚düTÔHêïs¡T. Ä]úø£ |ü]dæú‹ yÓTs¡T>∑Tø±ø£b˛‘·T+<ëj·Tqï Ä˝À#·q˝À |ü&ܶ&ÉT.Ä]úø£+>± ∫‹øÏb˛sTTq e÷~>∑\T, Ç‘·s¡ nD>±]q ≈£î˝≤\≈£î ø£˙dü+>± ‘·q yê]¸ø£ |üØø£å\T düÁø£eT+>± q&çùdÔ ‘êqT á #·<äT<ëe÷cÕ |ü<䛋q ñ<√´>∑ neø±XÊ\T sêyê\ì, Ç+<äT≈£î bÕs¡¢ e⁄\ qT+&ç ãj·T≥|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äqT≈£îHêï&ÉT. Vü‰düº˝Ÿ s¡÷+yÓT+{Ÿ˝À C≤rj·T eØZø£s¡D #·≥º+ rdüT≈£îsêyê\ì ñ<ä´$TdüTÔ ø¬ [fl d÷ü {Ÿøπ dt d]ü #d˚ Tü ≈î£ ì Ç+{Ï eTTK+ |{ü ≤&º TÉ . p;¢ #s˚ T¡ ≈î£ ìHêïs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|üdüTÔ‘·+ e⁄qï <ëe÷cÕ |ü<䛋ì düeT]ú+#· &Ó’¬sø˘º>± yÓT{Ÿ|ü*¢ ãôd‡ø±ÿ&ÉT.ø£b˛e&É+‘√ eT∞fl eTq |ü]dæú‹ yÓTT<ä{Ïø=∫Ã+~. kÕe÷õø£Á|üjÓ÷»Hê*ï, eTq ‘Ó\+>±D düVü≤» eqs¡T*ï <√|æ&û #˚düTÔ, Ç+{Ï |ü]dæú‹ì dü]~<ä›&ÜìøÏ s¡|òüTT ‘·q ∫Hêïqï nq+‘·j·T´dü+düÿè‘·T*ï <Óã“rdüTÔqï d”e÷+Á<ÛäT\ bÕ\≈£î\ |üHêï>±\T, <ä>∑Zs¡ ◊<äTy˚\T n|ü #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. neTà≈£î Á|üsTTy˚{Ÿ<äTØï‹ô|’ Á|ü‹|üTò ≥Hê b˛sê≥+ #˚j·÷*‡+<˚qì ÄyX˚ +¯ >± n+~. ø°¢ìø˘˝À yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·&É+ yÓTT<ä˝…’+~. Hêqï ø£fi¯fl˝À¢ e⁄qï <Ó’Hê´ìøÏ s¡|òüTT <ÛÓ’s¡´+ b˛XÊ&ÉT. neTà≈£î »«s¡+ C≤s¡&É+ eT+<ëøÏì e÷≥˝À¢ì ñ<ä´eT+ |ü≥¢ e⁄qï ÄyÓT ∫‘·ÔX¯ó~∆, yÓTT<ä˝…’+~. ø=&ÉT≈£îqT #·÷&É>±H˚ dü>∑+ ‘·–Zq≥¢sTT+~. neTàX¯+øÏ+#·sêì ìã<䛑·‘·qT >∑T¬sÔ]–, eTqdüT‡˝ÀH˚ ÄyÓT≈£î CÀVü‰s¡¢ ø£fi¯fl˝À¢ Äq+<äuÛ≤cÕŒ\T ‘êsê&ÜsTT. neTàqT nqTqsTT+#ê&ÉT.]Œ+#ê&ÉT. neTà ø£fi¯flqT ‘·T&ç∫, H˚qTHêïqì s¡|òüTT nuÛÑj·T$T#êÃ&ÉT. ‘·eTTà fi¯fl≈£î, #ÓfiËflfi¯fl≈£î n+&É>± e⁄+{≤qì Vü‰MT Ç#êÃ&ÉT. eT+<ëøÏ˙.. n˝≤ eTT+<äT¬ø&É<ë+, Äø£*>± e⁄+~... Hê≈£î n˝≤π> e⁄+~. eTT+<äT á u≤{Ï˝Ÿ˝Àì ˙fi¯ófl ‘ê>∑T yês¡+ s√E\ ‘·sê«‘· á˝À>± sêqTqï yê]¸ø£|üØø£å\ <äècÕº´nì ‘·q #˚‹˝Àì u≤{Ï˝Ÿì n+~+∫+~. ñ<ä´e÷ìï eTs√ eT÷&ÉT HÓ\T yêsTT<ëy˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D≤ ˙fi¯ófl ˇø£ >∑T¬øÿ&ÉT ‘ê– ˇø£ÿkÕ] ìu≤sTT+#·T≈£îHêï&ÉT. $<ë´]ú ñ<ä´eT Hêj·T≈£î\ qT+&ç Á|üø£≥q sêe&É+‘√ s¡|òüTT˝À‘·q˝Àì Ä˝À#·q\≈£î ‘Ós¡ ~+#ê&ÉT. ÄX\¯ T ∫>T∑ ]+#êsTT. ‘q· #<· Tä e⁄\T #ø· ÿ£ >± kÕ>±\ì, ‘\Ó +>±D≤ Çø£ÿ&ç ø±´+{ÏHé˝À #êjÓÆTHê ‘ê>∑T<ë+ |ü<ë nì nHêï&ÉT. ñ<´ä eT+ e]˝ú ≤\¢ ì nqT≈î£ Hêï&TÉ . ‘\Ó +>±D≤ sêh kÕ<qäÛ »]–‘˚\+#Y≈£î f…ÆyÓTÆ+~. düuÛÑ eTT>∑Tk˛Ô+~. n˝≤ |ü<ë nì Vü‰düº˝Ÿ yÓ’|ü⁄ ‘e· T ã‘T· ≈î£ \ u≤>√>T∑ \ >÷∑ ]Ã Ä˝À#q· ˝À |&ü Ü&¶ TÉ . C’… ‘\Ó +>±D≤Ç<ä›s¡T <ë] rXÊs¡T. yês¡+ s√E˝À¢ es¡+>∑˝Ÿ ø±ø£rj·T $X¯« nqT≈£î+≥÷ ‹]– dü~]q dü÷{Ÿπødt n+<äT≈£îì m+#·ø±ÿ ôV’≤<äsê$<ë´\j·T+˝À $<ë´]ú >∑s¡®qqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì düuÛÑ rsêàì+ u≤<é ãôd‡ø±ÿ&ÉT.∫+~. `dü+πø|ü*¢ Hêπ>+Á<äX¯s¡à <ä Ç|òüP¢ $<ë´s¡Tú\ô|’ pHé `2014$~Û+∫q s¡dæºπøwüHé‘=\–+#ê\ì $$<Ûä $<ë´]ú dü+|òü÷\Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T#˚dæq sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·TqïÁbıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ 48

kÕe÷õø£+ø√s¡T≈£îqï ‘Ó\+>±D ...sê˝Ò<äT!es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ ø£$T{° Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑ\ ìy˚~ø£ s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£ ø£˙«qsY Ábıô|òdüsY ø±‘ê´j·T˙ $<äàùV≤ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ eTqTwüß\≈£î Vü≤≈£îÿ\T+{≤j·Tqï düŒèVü≤ bÕ\≈£î\≈£î ˝Ò<ä˙, @Á|æ˝Ÿ 26e ‘˚~ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ‘Ó\+>±D Á|üC≤ yê]ì ì\Bdæ ø£+&ÉT¢ ‘Ó]|æ+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝ÀÁ|òü+{Ÿ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ ø£$T{° Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑ\T ÄsYº‡ $C≤„Hé {|° m” |tò HêjT· ≈î£ ˝Ò Á|‹ü |øü å£ bÕÁ‘· b˛w+æ #ê\ì ø√sêsT¡ . ‘\Ó +>±Dø£fi≤XÊ\˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq$. yÓTT<ä≥>± »˝≤¢ ø£˙«qsY uÛ≤>∑e‘·T\T ñ<ä´eT+ Á|ü|ü+#· #·]Á‘·˝ÀH˚ ì*∫b˛sTT+<äHêïs¡T. eqs¡T\s¡e÷<˚$ {Ï|æm|òt |ü‘êø±$wüÿs¡D #˚j·T>± Á|üC≤ø£fi≤ eT+&É* s¡ø£åD ø√dü+ eT]j·TT Ä~yêdüT\ |üøå±q ì*∫ b˛sê&ÉT‘·Tqï<äìãè+<ä+ neTs¡T\ düTÔ‹dü÷Ô π>j·÷˝≤|üq #˚XÊs¡T. eTTK´ n‹~∏ {°|”m|òtqT Á|üX¯+dæ+#ês¡T.{Ï|æm|òt sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî˝…’q j·T+.y˚<ä≈£îe÷sY düuÛÑ\ ÁbÕs¡+uÛÑdüe÷y˚XÊìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˙«qsY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. {Ï|æm|òt sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ∫≈£îÿ&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷n$ÁXÊ+‘· b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT Ä≈£î\ uÛÑ÷eTj·T´ ÁbÕ+>∑D+>±, ≈£î Á|üC≤kÕ«$Tø£ ‘Ó\+>±D‘√H˚ Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hê\T HÓs¡y˚s¡T‘êj·TdüT+ã >∑+>±<ÛäsY Á|üy˚X¯ <ë«s¡+>±, eìô|+≥ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ uÛÀ»q Hêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+˝À \ø£å\eT+~ Ä~yêdüT\TXÊ\>± HêeTø£s¡D+ #˚j·T&ÉyÓTÆq~. ìsêÁX¯j·TT\e⁄‘ês¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ÁbÕC…≈£îº s¡<ä› j˚T´ <ëø± {Ï|æm|òt Ä~yêdüT\≈£î n+&É>± ì\TdüTÔ+<äHêïs¡T. sêÁwüº eTTK´ n‹~∏ y˚<ä≈£îe÷sY á düuÛÑ\qT ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô... $uÛÑ»q <ë«sê ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·esêZ\≈£î n~Ûø±s¡+ edüTÔ+<˚‘·|üŒ<˚X¯+˝À @ sêÁcÕºìøÏ »s¡T>∑ì qwüº+ ‘Ó\+>±D≈£î »]–+<äì, Á|ü»\ eTdü´˝ÒM rs¡eì nHêïs¡T. {°|”m|òt Á|ü»\qT #Ó’‘·q´|ü]∫nìï sê»øj° T· bÕØ\º T neT\T kÕ<´äÛ +ø±ì yT˚ ìù|kò ˛\º T Á|øü {£ +Ï ∫ kÕe÷õø£, Á|üC≤kÕ«$Tø£ ‘Ó\+>±Dø√dü+ ñ<ä´$TdüTÔ+<äHêïs¡T.Á|»ü \qT y÷Ó d+ü #j˚ T· pdTü HÔ êïjT· HêïsT¡ . ‘\Ó +>±D ÁbÕ+‘êìøÏkÕ>∑T˙s¡T n+~+#·&É+, dæ+>∑πsDÏ zô|Héø±düTº\ s¡<äT›, b˛\es¡+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY s¡e÷<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ø√dü+ÁbÕ C…≈£îº ì*|æy˚‘· ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ m˝≤+{Ï Vü‰MT\T Çe« {°|”m|òt ôd’<ë›+‹ø£|üs¡yÓTÆq ñ<ä´e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫+<ä˙, kÕe÷˝Ò<äHêïs¡T. eTq+ ø√s¡T≈£îqï ‘Ó\+>±D sê˝Ò<äT, e∫Ãq ‘Ó\+>±D õø£, Á|üC≤kÕ«$Tø£ ìsêàD+ »]–q|ü&˚ ù|<ä, kÕe÷q´ es¡êZ\≈£îmH√ï Ä+ø£å\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï<ä˙, BìøÏ e´‹πsø£+>± Á|üC≤kÕ«$Tø£ Ä]úø£, sê»ø°j·T, kÕe÷õø£, sê»ø°j·T |üs¡yÓTÆq yê{≤ <ä≈£îÿ‘·T+‘Ó\+>±D ìsêàD+ ø√dü+ nD>±]q esêZ\T, <ä[‘·T\T, –] <äHêïs¡T.»qT\T, Ä~yêdüT\T b˛sê{≤ìøÏ dæ<ä∆+ ø±yê\Hêïs¡T. b˛\es¡+ÁbÕC…≈£îº‘√ Ä~yêd” C≤‹ n+‘·]+∫ b˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<ä˙ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q $sêeT+ ‘·sê«‘· sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉTÄ+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T ôV’≤<äsêu≤<éqT n_Ûeè~∆ q˝…¢\¢ sê»j·T´ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À Á|ü‹ì<ÛäT\Tù|]≥ <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡˙ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ôdCŸ\ ù|s¡T‘√ ã&ÉT>∑T, d+ü <X˚ Ê*#êÃsT¡ . M]˝À Á|Cü ≤øfi£ ≤eT+&*É HêjT· ≈î£ \T ø√{,Ï dm” +ã\V”≤q ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. eTVü‰q>∑s¡+ ôV’≤<äsê mdt qT+&ç <˚y˚+Á<ä, ‘Ó\+>±D $<ë´]ú dü+|òüT+ dürwt, {°&û{°m|òtu≤<é˝À VüQùd‡Hé kÕ>∑sY, eT÷d”q<äT\T e\kÕ+Á<ÛäT\ ø±s¡D+>±H˚ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T düTu≤“sêe⁄, {°|”m|òt sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT eT~›eTT]øÏ ≈£LbÕ\T>± e÷sêj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˝Ò{Ï, n+uÒ<äÿsY j·TTe»qdü+|òüT+ sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT u§eTà\35 \ø£å\eT+~ ¬sø±ÿ&ç‘˚>±˙, &=ø±ÿ&Éì dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·T ø≥£ jº T· ´, $<Tä ´‘Y [email protected]Ò d” HêjT· ≈î£ &TÉ C≤qjT· ´ ‘~· ‘s· T¡ \T Á|dü +ü –+Hêïs¡Hêïs¡T. Ç~ @s¡ø£+ n_Ûeè<ä∆ì Á|ü•ï+#ês¡T. CÒ@d” H˚‘·\T #ês¡T. ñ<ä´eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À {°|æm|òt õ˝≤¢ ø£$T{° Hêj·T≈£îsê\TÁ|üC≤dü+|òü÷\ yÓ+≥ekÕÔs√, sê»ø°j·T bÕغ\ yÓ+≥ ñ+{≤s√ ø£fi≤e‹ Á|òü+{Ÿ ø±sê´#·s¡D Á|üø£{Ï+∫ y˚~ø£ô|’øÏ eø£Ô\qT ÄVü‰«‘˚\TÃø√yê\Hêïs¡T. z≥¢ø√dü+ e#˚à qø£ÿõ‘·TÔ\ Hêj·T≈£î*ï qyÓTTà ì+#ês¡T. Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·, {°|”m|òt e÷J sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T<ä›Hêïs¡T. ~e+>∑‘· Ä≈£î\ uÛÑ÷eTj·T´≈£î ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. Á|üC≤ ø£fi≤eT+&É* ø£fi≤ø±s¡T\ bÕ≥\T ñ<ä´eTdü÷Œ¤]Ôì s¡–*+#êsTT. Ábıô|òdüsY õ.\ø£åàDY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤kÕ«$Tø£ ‘Ó\+>±Dø√dü+ eTs√b˛sê≥+ #˚j·÷*‡q nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. ñ<ä´eT sêÁwºü ø$£ T{° HêjT· ø‘£ «· +˝À õ˝≤¢ ø$£ T{° mìïø\£ T »]>±sTT.ø±\+˝À $Á<√Vü≤ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ɶ yê]øÏ, ÇdüTø£ nÁø£eTs¡yêD≤, á mìïø£\T j·T+.y˚<ä≈£îe÷sY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù q\e÷dü ø£èwüíyÓTÆì+>¥ e÷|òæj·÷≈£î #Ó+~q yê]øÏ sê»ø°j·T bÕغ\T {Ϭø{Ï¢#êà H‘˚ è· ‘«· +˝À »]–HêsTT. á @øÁ£ ^e mìïø˝£ À õ˝≤¢ ø$£ T{° n<´äÛ ≈îå£j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT|òü˝≤\T Á|ü»\≈£î <äø±ÿ sê\T>± _.s¡e÷<˚$, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± q˝…¢ sê»j·T´, »q>±+\+fÒ eTs√ eTVü≤‘·Ôs¡ b˛sê{≤ìøÏ dæ<ä∆eTyê«\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ≈î£ e÷sk¡ Õ«$T, ø±yTÓ s¡ >≥∑ jº T· ´, Á|<ü ëÛ qø±s´¡ <]ä Ù>± ã÷s¡ n_qÛ y,é dVü ‰ü jT· ø±s¡´<sä T¡ Ù\T>± düT<ë›\ Hê>s∑ êE, sêõs¬ &¶,ç >=Á¬s nXÀø,˘ πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘·, Á|üC≤kÕ«$Tø£ »Hês¡úHé, düT<Ûëø£sY, ø√XÊ~Ûø±] >± C….ø£fi¯ mìïø£j·÷´s¡T.pH-é 2014 49

kÕe÷õø£+ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z+˝ÀøÏ {°|”m|òt uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+|òü÷\ Á|ü‹ ì*|æy˚j·÷\˙, ‘Ó\+>±DqT u§+<ä\>∑&ɶ>± e÷s¡TdüTÔqï zô|Héì<ÛäT\qT rdüTø√HÓ’q~. yê]˝À e÷$T&Ü\ ñe÷<˚$, |ü⁄* ns¡T ø±düTº >∑qT\T s¡<äT› #˚j·÷\˙, &çdt$Tdt¶ ø±]à≈£î\qT $<ÛäT˝À¢øÏD, n˝≤¢e⁄B›Hé, uÛ≤s¡‹, ‘·T\ sêE, Äغdæ qT+&ç m˙‡ sêE, rdTü ø√yê\ì, ◊sH¡ é zs,Y ÇdTü ø£ ‘e· «ø±\qT, ìjT· +Á‹+∫ nÁøe£ Tqd”sY, _.sêeTT\T, bÕø±\ yÓ+ø£qï, es¡Tø=+&É ≈£îe÷sY, eT\¢ s¡yêD≤ n]ø£{≤º\ì, $<ë´s¡Tú\T ñ<ä´eTø±s¡T˝ô|’ ô|{Ϻq πødüT\Tj·T´, u≤dæ¬s&ç¶, >∑<ä›\ dü+Je, lìyêdüT, ¬ø.\ø£åàj·T´, j·T+. Hê>∑ m‹Ôy˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é#˚dü÷Ô rsêàì+#ês¡T.eT\¢j·T´, ø£‘ÓÔs¡ô|*¢ nsTT\j·T´, >√|æ, <ëdü] »Hês¡úHé, >∑&ɶ+X¯s¡‘Y, b˛]ø£ ñ<äjYTdæ+>¥, u≤ãT, eTT‘·TÔ<=s¡, düeTàj·T´ sê<∏√&é, ø=‘·ÔsêÁwüº+˝À $<ä´, yÓ’<ä´+ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ñ∫‘·+>± n+~+#êC≤ì õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T. \˙, ø±s=Œπs{Ÿ $<ä´, yÓ’<ä´+ Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>±$+#˚ #·{≤º\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ Á|üuÛÑT‘·« $<ë´e´edüúqT |ü{Ïwüº+ #˚j·÷\ì @ø£Á^e+>± q÷‘·q õ˝≤¢ ø£$T{° Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\ô|’ rsêàHê\T ÄyÓ÷~+#ês¡T. ñ∫‘· $<ä´ yÓ’<ä´+ n~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Á|üy˚X¯ô|≥º>± ø±s¡´es¡Z+ @ø£Á^e+>± ÄyÓ÷~+#·&É+ »]–+~.b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT s¡<äT›#˚j·÷\ì, dæ+>∑πsDÏ˝À Áô|’y˚{°ø£s¡DqT `q˝…¢\¢ sê»j·T´, es¡+>∑˝Ÿ <äHÓ‘·TÔ{Ï >∑Ts¡TÔ\T1 ø±]àø£ ˝Àø£+ ˝Òdæ+~ ˆˆ ø±]àø£ ˆˆ mÁs¡ <ä+&ÉT ø£~*+B ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻq e´edüúqT 5 düø£\ »qT\ düyÓTàsê e÷sêÃ\+fÒ ø£s¡¸≈£î˝Ò ∫ø±>√ neTs¡ Ms¡T\s¡ø£Ô+ ˆˆ ø±]àø£ ˆˆ ÁXÊ$Tø£ ø±]àø£˝Àø£+ mÁs¡ì <ës¡T\T y˚dæ á ˆˆ ø±]àø£ ˆˆ ˆˆ ø±]àø£ ˆˆ <˚XÊìøÏ yÓ\T>∑T ì#ÓÃsê2 ìs¡T<√´>∑eT+‘√ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ q&ç|ædüTÔqï á bÕ\≈£î\T Á|ü|ü+#· #·]Á‘· #·÷&Ésê ø£+ô|˙˝À¢ ø±sêÿD+˝À yÓ{Ϻ ã‘·T≈£î\T #·÷&Ésê bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î <ä&É |ü{Ϻq~ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ Äø£* #êe⁄ Ä‘·àVü≤‘·´\T #·÷&Ésê &Ûç©¢ >∑T+&Ó\T n~]HêsTT3 <˚XÊìøÏ yÓ\T>∑TqT Ç#˚à sêeD ø±wü˜+ rs¡T>∑ b˛s¡T eTN+∫ø£{sêÏ ´X\¯S˝sÀ ¡T{\°|T ”mM|Tsòt C¡T…+s&ê Ü Ä$wüÿs¡D dæ] dü+|ü<ä‘√ ì+&ç e⁄Hêï sêÁwüº eT+‘· m>∑u≤øÏ+~ ˆˆ ø±]àø£ ˆˆ dæ+>∑πsDÏ dü+|ü<äsê n+<Ûäø±s¡eTT˝À yÓ\T>∑TqT ì+|æq 6 bı≥º ≈£L{Ï ø√düeTT #ÓeTàdüT ‘·≥º\T MTs¡Tsê ∫ø±>√ neTs¡T\ HÓ‘·TÔ&ç >∑T&ɶ˝À bı<ä›düÔe÷qeTT ÁX¯eT |ü&ç düT‹Ô ø=&Ée* MTs¡Tsê Vü≤e÷* ≈£L©\ ã‘·T≈£î\T4 á>∑\T <√eT\T ø£+|ü⁄ ø={Ϻq eTTìdæbÕ*{Ï ø±]à≈£î\T Ä>∑eTsTTq Je⁄\T ãC≤s¡T s√&ÉT¢ u≤>∑T #˚dæHê ã‘·T≈£î ã+&ç q&ÉTe<äTsê |üdüTú\‘√ì MTs¡Tsê u≤≈£î\T ã˝…¢eTT #˚‘·|ü≥Tºø=ì ã‘·T≈£î ø√düeTT ã‘·Tø£sê |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘êsê ˆˆ ø±]àø£ ˆˆ 50 ($$<Ûä ñ<ä´eT b˛sê{≤˝À¢ ndüTe⁄\T u≤dæq ø±]à≈£î\qT düà]dü÷Ô á ^‘·+) `Äq+<é, ôd˝Ÿ: 9963734524 pHé `2014


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook