Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า1 20139-20141

ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า1 20139-20141

Published by สุกฤตา ศิรินาวี, 2022-11-16 08:10:10

Description: ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า1 20139-20141
E-BOOK เรื่องฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า1 เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและมัลติมีเดีย

Search

Read the Text Version

E-BOOK เรื่อง… ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเขา้ 1 โดย ด.ญ.กรวรรณ สําราญสุข 20139 ด.ญ.สุกฤตา ศิ รินาวี 20141

สารบัญ ความหมายของฮารดแวร 3 คียบอรด 4 จอภาพ 5 เคร่อื งอา นบารโคด 6 กลอ งถา ยภาพดิจิทลั 7 ไมโครโฟน 8 พวงมาลยั บงั คับทศิ ทาง 9 แผน รองสัมผัสหรอื ทัชแพด 10 จอยสตกิ๊ 11 ปากกาแสง 13 โอเอ็มอาร 14

ความหมายของฮาร์ดแวร์ ฮารด แวรหมายถึง สว นทีป่ ระกอบเปน เคร่อื งคอมพวิ เตอร รวมอปุ กรณต อพว ง ตางๆท่ีเกี่ยวของกับ คอมพิวเตอรท เี่ ราสามารถมองเห็นและสมั ผัสได เชน ตัวเคร่ือง จอภาพ คียบอรด และเมาส เปนตน เครื่องคอมพวิ เตอรสว นบคุ คลโดยทว่ั ไปจะมีฮารดแวรห ลักๆไดแ ก

ฮารด แวร หนวยรับเขา1 1) คียบ์ อรด์ อุปกรณร บั ขอ มลู จากการกดแปน แลว ทาํ การเปล่ียนเปน รหัส เพอื่ บอกให คอมพิวเตอรร ูวามีการกดตวั อกั ษรอะไร แผงแปน อกั ขระสว นใหญเ ปนไปตาม มาตรฐานของเครอื่ งพิมพด ดี ซง่ึ ระบบรับรหสั ตัวอักขระที่ใชใ นทางคอมพวิ เตอรเ ปน รหสั 7 หรอื 8 บติ

2)จอภาพ จอภาพคอมพิวเตอรเปนจอภาพแสดงผล สามารถแบง ไดหลายรปู แบบ จอภาพเปน อปุ กรณที่รบั สญั ญาณจากการด แสดงผล มาแสดงเปน จอภาพบนจอภาพ การที่ผูใชม องเหน็ สง่ิ ตางๆปรากฏ บนจอภาพไดน ้นั เปนเพราะฮารดแวรอ กี ตวั หน่ึง ทที่ ํางานควบคกู ันกบั จอภาพเรยี กวา การดสาํ หรับแสดงผลจอภาพ

3.เคร่อื งอ่านบารโ์ ค้ด+ อุปกรณนําเขา ขอ มูลจากชปิ อารเ อฟไอดีท่ีฝงอยูในอปุ กรณต างๆซภ่ึ ายในชปิ อารเอฟไอดจี ะจดั เก็บแบบ อิเล็กทรอนิกส เชขน ขอ มูลรายละเอยี ดของสินคา ขอมลู ตําแหนงทีอ่ ยขู องสินาหรือ ขอ มลู จาํ นวนเงนิ คงเหลอื ใน บตั รเปน ตน ซึ่งถา หากตอ งการอานขอมลู อารเ อฟไอดี สามารถทําไดดดยไมจ ําเปน คตอ งนําอุปกรณมื าสัมผสั โดย ตรงกับเครื่องอานอารเ อฟไอดี ทาํ ใหง ายและสะดวกตอ การใชง าน

4.กล้องถ่ายภาพดิจทิ ัล เปน อปุ กรณรับขอ มูลประเภทภาพถา ย อกี ทั้งยงั สามารถถายวิดโี อไดอ ีกดว ย ซงึ่ ใน ปจจบุ ันมีการรวมกลองถา ยภาพดิจิทัไวในแท็บแลต็ และ สมารทโฟน เพอ่ื อํานวยความ สะดวกในการอัพโหลดภาพถา ย และวิดโี อ อีกทัง้ ยังไดรบั การพฒั นาอยางตอเนอ่ื งเพือ่ ให ภาพถา ยมีความคมชัดมากยง่ิ ข้ึน

5.ไมโครโฟน ไมโครโฟนเปนหนวยรบั เขาประเภทเสยี งพดู ใชบ ันทกึ หรอื อดั เสียง ในสตดู ิโอห รอื ตามบา นท่วั ไป การทํางานจะใชร ว มกับซอฟตแวรด านมัลตมิ เี ดยี นอกจากนี้ ไมโครโฟนยงั สามารถใชร ว มกบั ระบบจดจําเสยี งพูดเพือ่ ทํางานบางอยางได เชน ใชเ สียงพูดในไมดครโฟนเขา ไปแทนการพมิ พขอมลู โดยทคี่ อมพวิ เตอรจะทํา การแปลงความหมายและประมวลผลผานเสียงทผี่ านเขา มาเปนตัวอักษร โดย อตั โนมตั ิ

6.พวงมาลยั บังคับทศิ ทาง อปุ กรณท ่ใี ชส าํ หรับการเลน เกมเหมอื นจอยสตกิ๊ สามารถพบเจอไดก บั เกมประเภท การแขงรถหรอื ควบคุมทิศทางในยานพาหนะ มลี ักษณะเหมือนกับพวงมาลัย รถยนต เพื่อใหเกมจําลองน้ันมีความสมจริงมากยงิ่ ขนึ้

7.แผน่ รองสัมผสั หรอื ทัชแพด อุปกรณม ีลักษณะเปนแผนสเ่ี หลยี่ มบางๆตดิ ตั้งอยูใ นคอมพวิ เตอรแบบพกพา เพอื่ ใชท ํางาน แทนเมาส เมื่อกดสมั ผสั หรือใชน ้ิวลากผานบรเิ วณดงั กลาวก็สามารถทํางานแทนกันได โดย มากจะติดตั้งไวบรเิ วณดา นลางของแปน พมิ พ

8.จอยสต๊กิ สามารถพบเหน็ ไดก บั การทาํ งานท่เี กี่ยวกบั เกมคอมพวิ เตอรสว นใหญ เนอื่ งจากการ ใชเมาสเพ่อื บงั คับทิศทางนน้ั อาจไมรบั รองกบั รูปแบบของบางเกมได จึงนาํ เอาจอย สติ๊กมาใชแทน เชน การบงั คับทศิ ทางซา ยขวา

9.ปากกาแสง เอาไวใชส าํ รบั การกําหนดตําแหนง บนจอภาพรวมถึงการปอนขอ มลู เขาแทน แปน พิมพ เอาไวเ ขียนหรอื วางตําแหนง บนจอภาพคอมพวิ เตอรประเภทท่ีใช หลอดภาพ มกั ใชรวมกับโปรแกรมประเภทชวยการออกแบบเพ่อื ใหการทํา งานมีความสะดวกมากขนึ้

10.โอเอ็มอาร์ เครื่องทใ่ี ชใ นการตรวจขอสอบหรือคะแนนของกลุมบคุ คลจาํ นวนมาก เชน การสอบเอ็นทรานซ การสอบวดั ระดับภาษาองั กฤษ โดยจะอานเครื่องหมายท่ี ผูเขา สอบไดร ะบายไวในกระดาษคําตอบ ซึ่งโดยปกตจิ ะตองใช ดินสอ2B ข้นึ ไป หากใชด นิ สอท่มี ีความเขมตํ่ากวา ระดบั ท่ีกําหนด อาจทาํ ใหเครื่องไม อานคะแนนได

บรรณานกุ รม https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0% B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B 8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8 %9A%E0%B9%80%E0%B8


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook