Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อีบุ๊กเรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ 20112 20118

อีบุ๊กเรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ 20112 20118

Published by Pitchayapha Jakphet, 2022-11-16 08:03:00

Description: อีบุ๊กเรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณเเละมัลติมีเดียเสนอ คุณครูสุนทร เเละ คุณครูเอกศักด์

Search

Read the Text Version

อบี ุ๊กเรอ่ื ง… การทํางานของคอมพิวเตอร์ โดย...เดก็ หญงิ พิชญาภา จักรเพชร 20112 เดก็ พชิ ญาภา เเสงอุทัย 20118

คํานํา อบี ุก๊ น้ีทํามาเพ่ือใหใ้ หค้ นท่ีอา่ นเขา้ ใจเเละ เรยี นรูก้ ับหลักการทํางานของคอมพวิ เตอรม์ ี การชเ้ี เจ้งใหเ้ หน็ ถึงประโยชน์เเละเช่อื มโยง กับชวี ติ ประจําวนั เพ่ือใหเ้ หน็ คุณค่าในการ ศึกษาเน้ือหาเหล่านี้ ผู้จัดทําหวงั วา่ อบี ุก๊ เล่มนี้จะใหป้ ระโยชน์เเละ นําไปใชใ้ นชวี ติ จรงิ เเละอนาคตของทุกคนได้

สารบัญ หน้า input 4-6 the memmory process 7-10 output 11-18 สรุป input, memmory process, output การประยุกใชง้ านเเละเเก้ปัญหาเบ้ือต้น 19 บรรณานกุ รม 20-29 30

INPUT ป้อนขอ้ มูล หมายถึง ขอ้ มูลต่าง ๆ หรอื โปรแกรมคําสัง่ ท่ีป้อนเข้าสู่เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ เพ่ือเตรยี มการประมวลผล ต่อไป ความหมายของอุปกรณ์อนิ พุต (Input Device) อุปกรณ์อนิ พุต หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถอนิ พุตขอ้ มูล โปรแกรม หรอื คําสัง่ ต่าง ๆ ส่งไปยงั คอมพิวเตอรไ์ ด้ ซ่ึงการพิจารณาเลือกใชอ้ ุปกรณ์อนิ พุตข้ึนอยูก่ ับลักษณะการใชง้ านและความเหมาะสมเป็นสําคัญ ประเภทของอุปกรณ์อนิ พุต 1. แป้นพมิ พ์ (Keyboard) 2. เมาส์ (Mouse) 3.ปากกาหรอื สไตลัส (Stylus) 4. ปากกาแสง (Light Pen) 5. จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen) 6. จอยสติก๊ (Joy Stick) 7. สแกนเนอร์ (Scanner)

อุปกรณ์อนิ พุต คียบ์ อรห์ รอื แป้นพมิ พ์ (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ป้อนขอ้ มูลหรอื คําสัง่ ท่ีนิ และเป็น อุปกรณ์อนิ พุตแบบดัง้ เดิมท่ีทํางานรว่ มกับ คอมพวิ เตอรม์ านาน โดยเฉพาะการพิมพ์ขอ้ มูล เมาส์ (Mouse) เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใชช้ ต้ี ําแหน่ง ต่างๆ เเละได้มีการพฒั นาการเช่อื มต่อเมาส์จึง เป็นสิง่ จําเป็นสําหรบั คอมพิวเตอรน์ ั้น

ปากกาอเิ ลก็ ทรอนิกส์ เป็นปากกาท่ีออกแบบมาสําหรบั เขยี นขอ้ มูลลงบน คอมพิวเตอร์ โดยคอมพวิ เตอรส์ ามารถรบั รูค้ วาม เคล่ือนไหวและทิศทางการเขยี นได้ สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์ท่ีรบั ข้อมูลแบบเอกสารซ่ึงเป็นข้อมูลแบบ ขอ้ ความและรูปภาพจะใชว้ ธิ ฉี ายแสงลงไปบนเอกสารนั้น ตรวจจับแสงท่ีสะท้อนกลับลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นขอ้ มูล ดิจิตอล

The Memory Process คือ กระบวนการหรอื ขนั้ ตอนการทํางานของความทรงจํา ที่แสดงใหเ้ หน็ ถึงกระบวนการภายในท่ีเกิดข้นึ ระหวา่ งเราได้รบั ความจําหรอื เรมิ่ จดจําบางสิง่ บางอยา่ ง โดยแบง่ ออกเป็น 3 ขนั้ ตอน ได้แก่ 1. Encoding (การเข้าสู่รหสั ) 2. Storage (การกักเกบ็ ความทรงจํา) 3. Retrieval (การเรยี กคืน)

1. Encoding (การเข้าสู่รหสั ) ขัน้ ตอนแรกของการทํางานเกี่ยวกับความทรงจํา คือ การรบั ขอ้ มูลจากภายนอกในรูปแบบของสิง่ เรา้ ทางเคมี และกายภาพ ซ่ึงขัน้ ตอนนี้จะทําการรบั ประมวลผล รวม ข้อมูล และการเขา้ รหสั เพ่ือใหค้ วามจําสามารถเขา้ ไปสู่ กระบวนการจัดเก็บความทรงจําได้ จึงมีความจําเป็น อยา่ งมากที่จะเปล่ียนรูปแบบต่างๆ เพ่ือใหร้ ะบบสามารถ จัดเก็บได้

2. Storage (การกักเกบ็ ความทรงจํา) นตอนน้ีเกี่ยวกับการจัดเก็บความทรงจําต่อจากขนั้ ตอน encoding อกี ที ซ่ึงเหมือนเป็นหน่วยความจําท่ีสอง ท่ีเก็บ รกั ษาข้อมูลในชว่ งเวลาหน่ึงของเราเอาไว้ สิง่ น้ีจะเกี่ยวกับ ธรรมชาติของการเก็บหน่วยความจํา เชน่ ตําแหน่งที่จัดเก็บ ขอ้ มูล หน่วยความจําจะอยูน่ านเท่าไหร่ จํานวนความจุท่ี สามารถเก็บได้ตลอดเวลา และข้อมูลประเภทไหนที่สามารถ เก็บไว้

3. Retrieval (การเรยี กคืน) ขนั้ ตอนที่เรยี กคืนหรอื ดึงข้อมูลที่เราได้เก็บไวอ้ อกมา เพ่ือใชใ้ นการตอบสนองสัญญาณบางอยา่ งหรอื เพ่ือทํา กิจกรรมบางอยา่ ง เรยี กงา่ ย ๆ คือ ขัน้ ตอนท่ีเราต้องดึง ความจําเรามาใชป้ ระโยชน์นั่นเอง

output หมายถึง ขอ้ มูลท่ีผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนําไปใชใ้ หเ้ กิดประโยชน์ได้โดย ทัง่ ๆ ไปคอมพิวเตอรจ์ ะนําข้อมูลที่อนิ พุตเขา้ มาทําการประมวลผลเป็นเอาต์พุต ซ่ึง เอาต์พุตแบ่งตามฮารด์ แวร์ ซอฟแวร์ และความต้องการของผูใ้ ช้ ออกเป็น 2 รูปแบ ด้วยกัน คือ ซอฟแวรก์ ๊อปป้ ี (Soft Copy) ฮารด์ แวรก์ ๊อปป้ ี (Hard Copy)

ซอฟแวรก์ ๊อปป้ ี (Soft Copy) Soft copy ก็คือ เอกสารหรอื ขอ้ มูลท่ีเก็บอยูใ่ น รูปแบบดิจิทัล เป็นนามธรรม ที่ไม่สามารถจับ ต้องได้ ตรงกันข้ามกับ Hard copy

ฮารด์ แวรก์ ๊อปป้ ี (Hard Copy) Hard copy ก็คือเอกสารหรอื ข้อมูลท่ี จับต้องได้ หรอื อกี ความหมายหน่ึงก็คือ เขาสัง่ ใหป้ รนิ้ ออกมาเก็บไวน้ ั้นและ

อุปกรณ์เอาต์พุต อุปกรณ์เอาต์พุต หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชใ้ นการแสดงผลลัพธท์ ่ีได้จากการประมวลผลประเภทของอุปกรณ์เอาต์พุต

1.จอภาพ(screen) จอภาพเปน็ อุปกรณ์เอาต์พุตท่ีนิยมใชก้ ันมากที่สุด ผลลัพธท์ ่ีได้ จากจอภาพจะเรยี กวา่ ซอรฟ์ ก๊อปป้ ี เน่ืองจากเปน็ การแสดงผล เพยี งชว่ั คราว ไม่สามารถเกบ็ ไวใ้ ชง้ านได้ จอภาพในปจั จุบนั สามารถแสดงเปน็ สีได้ ซ่ึงเกิดจากการผสมสีระหวา่ งสีแดง สี เขียว และสีน้ําเงนิ

2.เครอ่ื งพมิ พ์ (Printer) การแสดงผลทางเครอ่ื งพมิ พเ์ ป็นการแสดงผลแบบถาวร สามารถ เกบ็ ไวใ้ ชต้ ่อไปน้ี ในปัจจุบนั เครอ่ื งพมิ พถ์ ูกใชส้ ําหรบั การพมิ พ์ เอกสารต่างๆ รวมท้ังภาพกราฟิกสวยๆ ภาพท่ีถ่ายจากกล้อง ดิจิตอล จนกลายเป็นอุปกรณืที่คอมพวิ เตอรแ์ ทบทุกเครอ่ื งจะต้องมี

3.หูฟงั (Earphone) เปน็ อุปกรณ์เครอ่ื งเสียงชนิดหน่ึง จัดอยใู่ นประเภทอุปกรณ์แสดงผลขอ้ มูลในรูปแบบเสียง โดยมีหน้าที่คล้ายกับลําโพง ประกอบด้วยตัวหูฟงั จะได้ยนิ เสียงเม่อื นําไปครอบกับหู

4.ลําโพง(Loudspeaker) ใชส้ ําหรบั แสดงเสียงที่ได้จากโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ สียงท่ี ได้ออกมาน้ันจะมกี ารด์ เสียง เป็นตัวควบคุม โดย คอมพวิ เตอรจ์ ะนําไฟล์เสียงที่ได้มาประมวลผลแล้วให้ การด์ เสียงนี้เปล่ียนข้อมูลิจิตอลใหเ้ ป็นสัญญาณอนาลอก แล้วขยายสัญญาณท่ได้ใหไ้ ปขับลําโพงใหด้ ังเป็นเสียง

จาก Input , process memmory , output จะสรุปได้วา่ สมองเป็น ส่วนประมวลผล เเละตัดสินใจ โดยเปรยี บเทียบจากเหตุการณ์ท่ีเคย เกิดข้ึนในอดีตทัง้ ท่ีสมองไม่ได้ทํางานด้วยตัวเองจะคิดโดยมีพ้นื ฐาน จากประสาทรบั รูท้ ัง5เม่ือสมองประมวลรา่ งกายจะเเสดงตามอวยั วะ ต่างๆ

การประยุกต์ใชง้ านเเละการเเก้ปัญหาเบ้ือต้น การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ เก้ปัญหาสามารถนําคอมพวิ เตอรไ์ ปเเก้ชว่ ยอาํ นวยความสดวกได้ดังน้ี 1. ด้านอุตสาหกรรม 1.1 ใชค้ อมพวิ เตอรใ์ นกระบวนการผลิตจนถึงการบรหิ ารการผลิต 1.2การควบคุมโดยใชเ้ ครอ่ื งจักร 1.3ใชห้ นุ่ ยนต์สัมผัสจับวตั ถุสิง่ ของ ได้ในการผลิต

1.4 สามารถจําลองการทํางานของวศิ วกรได้ 1.5 ชว่ ยในการออกเเบบในลักษณะภาพ 3 มิติ

2.ด้านการศึกษา 2.1 มีการเรยี นการสอนการใชค้ อมพิวเตอรเ์ พ่อื ฝึกทักษะการใชโ้ ปรเเกรมต่างๆเชน่

2.2เป็นการลงทะเบียนผา่ นทางอนิ เตอรเ์ น็ต สามารถเข้าได้ทุด่ืทุกเวลาเเละใชบ่ นั ทึกผล คะเเนนสอบต่างๆ 2.3 การเรยี นด้วยสท่ออเิ ล็กทรอนิกส์ เป็นระท่ีผูเ้ รยี นศึกษา ได้ทุกเวลาผ่านทางเวบ็ ไซต์

3.ด้านสาธารณสุข 3.1 ใชใ้ นการจัดเก็บประวตั ิคนไข้ ออกบัตรเช่อื มโยงกับประวตั ิการรกั ษาเพ่อื ใหไ้ ด้ขอ้ มูลได้อยา่ งรวดเรว็ ในการรกั ษาครงั้ ต่อไป

3.2 ชว่ ยอาํ นวยความสะดวกในการรกั ษา ระบบสนับสนนุ การตัดสินใจ ชว่ ยในการตัดสินใจ วเิ คราะห์ วนิ ิจฉัย เเละสามารถโต้ตอบ กับผู้ใชง่ านได้

4.ด้านธนาคาร 4.1การเบิก การถอนเงนิ การสอบถามยอดคงเหลือ การโอนเงนิ อเิ ล็กทรอนิกส์ ผา่ นบญั ชธี นาคาร เเอปพลิเคชนั พรอ้ มเพย์

4.2 กระบวนการชาํ ระเงนิ ผ่านเวบ็ ไซต์ ชว่ ยในการซ้ือสินค้าเเละบรกิ าร เเละมีเงนิ ผา่ นบตั รเครดิต

5.ด้านบันเทิง 5.1 การฟังเพลง สามารถเล่นในระบบเครอื ข่ายคอมพวิ เตอร์ เรยี กวา่ Audio บนเวบ็ ไซต์การประยุกต์น้ี จะมีเสียงเพลง เสียงพูด เเละเสียงอ่นื ซ่ึงประกอบด้วยไฟล์เสียงต่างต่าง

5.2 วดิ ีโอ สามารถเปิดดูภาพยนตร์ ถ่ายภาพเเละบันทึกวดิ ีโอผา่ นเวบ็ เเคมได้เเละยงั มีเเอพท่ีนํา รวบรวมมาไวใ้ นเวบ็ เดียวกัน

บรรณานกุ รม ขอมลู เว็บไซตที่นํามาเรยี บเรยี ง https://sites.google.com/site/computer015065/hardware/input https://sites.google.com/site/pophimphisa/hnwy/1-7-xupkrn-xinphut-xeatphut-khxng-khxmphiwtexr https://sites.google.com/site/aon753159/xupkrn-xeatphut-output-device https://www.dek-d.com/tcas/58184/ https://sites.google.com/site/computer015056/hardware/output หนังสือวทิ ยาการคํานวณ ม.2 หน้า 136 เรอ่ื งหลักการทํางานของคอมฑิวเตอร์ ส่วนรูปนํามาจากเวบ็ ไซต์ google *-*


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook