Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แนะนำอาจารย์และว่าที่ครูสังคม

แนะนำอาจารย์และว่าที่ครูสังคม

Published by ปาลิดา ตาวี, 2022-07-19 07:05:22

Description: หนังสือ รวบรวมรายชื่อสมาชิกและอาจารย์สาขาสังคมศึกษา 2565

Keywords: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,ว่าที่ครูสังคม,นักศึกษา65,สาขาสังคม

Search

Read the Text Version

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัลย์

\" ไม่มีฝันใด สำเร็จได้ ถ้าไม่ลงมือทำ \" นางสาว กฤษดาภรณ์ อินต๊ะมัง รหัส 65181100101 อัง

\" ฐานของบ้าน ​คือ​อิฐ ฐานของชีวิต คือ​การศึกษา \" นายก้องภพ แซ่ม้า รหัส 65181100102 ก้องภพ

\" ชีวิตมันอาจจะยาก แต่เราไม่จำเป็น ต้องลดคุณค่า และความเชื่อมั่นของตัวเอง \" นางสาว กาญจนา พุทธิมา รหัส 65181100103 หนูนา

\" จุดประสงค์ของการเรียนรู้ คือ การเติบโต และจิตใจคนเราก็สามารถ เติบโตได้เสมอ ตราบเท่าที่เรายังมีชีวิต \" นางสาว กาญชนก สีสด รหัส 65181100104 นุ่น

\" เธอเป็นดอกไม้ที่สวยไม่หยุด และเป็นที่สุดในแจกัน \" นาย กิติพงศ์ กอนแสง รหัส 65181100105 ไนท์

\" ไม่มีบทเรียนไหนสอนเรา เท่ากับบทเรียน ที่เราเคยเจอมาด้วยตัวเอง \" นางสาว แคทคริยา แสนใจ รหัส 65181100106 ฝ้าย

\" เข้าเรียนทุกคาบ แต่ไม่ทราบอะไรเลย \" นางสาว จรินทร์ ใจศิล รหัส 65181100107 น้ำฝน

\" คนที่ไม่เคยผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยลงมือทำ \" นางสาว จิตณธนัน มาแก้ว รหัส 65181100108 มาย

\" รักตัวเองในวันพรุ่งนี้ ให้มากกว่าวันนนี้ \" นางสาว ฉัตรชฎา เสมอใจ รหัส 65181100109 โมบาย

\" สิ่งสำคัญ คือ ไม่ได้อยู่ที่ คนเราเกิดมาเป็นอะไร แต่อยู่ที่เติบโตมาเป็นอะไร \" นางสาว ชญาณี ยอดจิตใจ รหัส 65181100110 หญิง

\" ความพยายาม ไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ ความท้อแท้ ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะ \" นางสาว ชนิษฐา เถมินพนา รหัส 65181100111 ณิช

\" จงอดทนกับสิ่งเลวร้าย ที่เกิดกับเรา เมื่อผ่านไปได้มันจะเป็น เรื่องเล็กสำหรับเรา \" นางสาว ชลธิชา กันธิยาใจ รหัส 65181100112 นุ่น

\" อดีต คือ ความฝัน ปัจจุบัน คือ ความจริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน \" นาย นภัทร เดี่ยวตระกูล รหัส 65181100113 แบงค์

\" อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ลงมือทำ \" นางสาว ทิพย์นภา สูงพนาดอน รหัส 65181100114 ทิพย์

\" กลับไปมอง อย่ากลับไปเดิน \" นางสาว ธมลวรรณ ยศวงค์ รหัส 65181100115 ออม

\" ความสำเร็จ คือ การก้าวเดินจาก ความล้มเหลวหนึ่งสู่อีก ความล้มเหลวหนึ่ง โดยไม่สูญสิ้นแรงศรัทธา \" นางสาว ธิดารัตน์ แสนพรม รหัส 65181100116 จอย

\" ขึ้นชืื่อว่าชีวิต จะให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรค คงเป็นไปไม่ได้ ถ้าเหนื่อย ท้อแท้ ทนไม่ไหว ก็ให้ภาวนาว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไป \" นายนรภัทร จันทร์แว่น รหัส 65181100117 ตั๋น

\" ถ้าล้ม เราอาจจะได้แผล แต่ถ้ายอมแพ้ เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย \" นางสาว นวลพรรณ นภาประสาทพร รหัส 65181100118 พลอย

\" ชีวิตเป็นของเรา อย่าให้คนอื่นมาบงการ \" นางสาว ปาลิดา ตาวี รหัส 65181100119 เปีย

\" ทำแล้วเสียใจ ยังดีกว่า เสียใจแล้วไม่ได้ทำ \" นางสาว พนิดา สุขใจ รหัส 65181100120 ดา

\" NEVER GONNA GIVE YOU UP, NEVER GONNA LET YOU DOWN \" นายภูมิทักษ์ มณฑารัตน์ รหัส 65181100121 โย

\" อย่าใช้คำว่าพรุ่งนี้ มาให้ความหวังตัวเอง จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด \" นายวศิน เชื้อสามารถ รหัส 65181100122 กอล์ฟ

\" หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะเดินโดย ไม่คิดได้อย่างไร \" นางสาว ศศิกานต์ คำมงคล รหัส 65181100123 เเก้ม

\" อย่าปล่อยให้เวลา ผ่านไปโดยเสียเปล่า \" นางสาว สุจนันท์ เป็กปันคำ รหัส 65181100124 องุ่น

\" คิดบวกไม่ได้เป็น การหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหา แต่สอนให้เรามีความสุขได้ ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่ \" นายศุภฤกษ์ มณีชัย รหัส 65181100125 ภูมิพล

\" อย่าเอาความสุขของตัวเอง ไปผูกไว้กับคนอื่น จงมีความสุข ให้ได้ด้วยตัวเอง \" นางสาว สุธาศิณี บุญทอง รหัส 65181100127 เค้ก

\" ชีวิตคนเราไม่ได้ง่าย มันท้าทายเสมอ \" นางสาว สุพรรณสา วิเศษนที รหัส 65181100128 มุก

\" บันไดสู่ความสำเร็จ ประเมินจากความมุ่งมั่นที่แรงกล้า ความฝันที่ท้าทาย และวิธีการรับมือ กับความล้มเหลวในชีวิต \" นางสาว สุพิชญา คนหลัก รหัส 65181100129 ปรางค์

\" ถนนแต่ละสาย มีจุดหมายไม่เหมือนกัน \" นางสาว อินทิรา น้อยราช รหัส 65181100130 นิดหน่อย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook