Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ตัวอย่างผู้ป่วย กรณีการดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Case Studies)

ตัวอย่างผู้ป่วย กรณีการดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Case Studies)

Published by arsa.260753, 2015-11-05 23:20:23

Description: ตัวอย่างผู้ป่วย กรณีการดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Case Studies)

Search

Read the Text Version

Return To Work: Case Studies Wiwat Ekburanawat

ตวั อยา งผูปวย™ โจทยตอ ไปนน้ี ํามาจากผปู ว ยจริงท้ังหมด™ เอามาจากประสบการณท่ีดแู ลผปู วยกลบั เขาทํางานมาระยะหน่งึ™ ใหช ว ยกนั พิจารณาถงึ ประเดน็ ตอ ไปน้คี รับ 1) ความเสย่ี ง (risk) ความสามารถ (capacity) ความทน (tolerance) 2) ประเมินแลว ผูป วยพรอ มท่จี ะทํางาน (fit for work) หรอื ไม 3) จะชว ยเหลอื ผปู วยเพิ่มเติมไดอ ยางไร

ฝก หดั งายๆ กอ น ลองทํารวมกัน™ ผปู วยชายอายุ 19 ป ทํางานในโรงงานช้นิ สวนรถยนตแหงหนง่ึ™ มีอาการไอมา 2 สัปดาห ไมผอมลง ไมมีไข ไมมีไอเปน เลอื ด™ ถา ยภาพรังสีทรวงอกพบเปน วณั โรคปอด™ ตรวจเสมหะ (Sputum AFB) ผลเปน บวก (อยใู นระยะแพรเ ชอ้ื )™ ทํางานคุมเครื่องจกั รในสายการผลิตโรงงานทําเพลารถยนต™ อายุงาน 1 ป กอนหนานี้มีพใ่ี นแผนกเปน วัณโรคพ่ึงตายไป™ กนิ ยา IRZE ไปได 3 วนั แพทยที่ รพ.ประกันสังคมระบุ “ปอดอกั เสบ”™ โรงงานสง มาตรวจวาใหกลบั เขาทํางานไดห รอื ไม

Case 1• ผูปว ยชายไทย โสด อายุ 28 ป มีสิทธิประกันสังคม• ไมมโี รคประจําตัว• ทํางานอยูในโรงงานทําน่งั รานเหลก็ แหงหนึ่ง อาการปว ย• เย็นวนั หน่งึ ขณะน่ังเลนอยบู นฝาทอระบายนํา้ หนาโรงงาน (ในนคิ ม อตุ สาหกรรม) ฝาทอเกิดแตกแลว ผูปวยรวงตกลงไป สําลกั น้ํา หมดสติ ไปชั่วครู เพ่ือนทีพ่ บเห็นเหตุการณรบี มาชวย โดยใชเชือกผูกดึงผูปว ย ขึน้ ไปจากทอระบายนา้ํ ใชเ วลาในการชว ยอยางนอ ย 5 นาที• มาถึงโรงพยาบาลตองใสทอชว ยหายใจ แตกลับฟนคืนสติข้ึนมาได

Case 1 (ตอ ) อาการปวย (ตอ)• นอนโรงพยาบาลมีอาการปอดอกั เสบ แพทยวินจิ ฉัยปอดอักเสบจาก การสําลัก (aspirated pneumonia) มีไขข ึ้น นอนอยู 3 วันกถ็ อดทอ ชว ยหายใจออกได ใหย าฆาเชือ้ ไขล ดลง ออกจากหอผปู วยวิกฤตได• หลังจากหาย ยังมเี จ็บหนาอกเลก็ นอย ไอเล็กนอย ไมมอี าการหอบ• เน้อื ปอดจากภาพรังสีทรวงอกกลับมาปกตไิ ด เม่อื ผา นไป 3 สัปดาห• ตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry) ปกติ

Case 1 (ตอ ) งานท่ีทํา• ผูปวยทํางานเช่อื มช้นิ เหลก็ ใหขน้ึ เปน รูปน่งั ราน ทํางาน 6 วันตอ สปั ดาห วันละ 8 – 10 ชว่ั โมง หยุดวันอาทิตย ทํางานแตกะกลางวนั โรงงานไมมีกะกลางคนื ทํางานนม้ี า 3 ปแ ลว• การเชื่อมนั้นใชห ัวเชือ่ มแก็ส ไมไดใชธูปเชือ่ ม โลหะท่เี ชื่อมคอื เหลก็ มหี นากากผา ใหใ ส มีหนากากกรองแสง และท่ีทํางานอยใู นทีอ่ ากาศ ถายเทดี ผูปวยและเพ่ือนรวมงานไมเคยมอี ากาศหอบเหนอ่ื ย หรือ ระคายเคืองรุนแรงจากการทํางานน้ี• ทําการเช่อื มเกือบทั้งวัน มีพักบางเปนชว งๆ งานไมเ รงมาก

Case 2• ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 38 ป• ทํางานเปนพยาบาลอยูในหอผปู ว ยวิกฤต (ICU)• ปฏเิ สธโรคประจาํ ตัวอาการปว ย• วันหน่ึงขณะอยูเวรเกิดออ นแรงที่มอื ขางซายไปทนั ที รสู ึกตัวดีไมมี หมดสติ หลังเกิดอาการก็ไปพบแพทยทันที ในเวลาตอมาไดทํา CT brain พบเปน lacunar infarct ขนาดเลก็ ๆ ที่สมอง• แขนขวา และขาทั้งสองขาง ยังมีแรงตามปกติ

Case 2 (ตอ)อาการปวย (ตอ)• หลงั จากรักษาไประยะหนง่ึ อาการเร่ิมคงตัว• พลังกลามเนอื้ ในการกํามอื ซายสูงสุด grade IV• ผปู ว ยถนัดมือขวา พลงั กลา มเนื้อมอื ขวาและสวนอ่ืนปกติ• ไมมหี นาเบ้ียว ไมมีหนงั ตาตก ไมมีเดินเซ ความคิดและความจาํ ปกติ• หลงั เกิดเหตุการณคอ นขา งซึมเศราและเครียด• บน กังวลหลายเรอ่ื ง

Case 2 (ตอ )งานท่ีทํา• ทํางานอยใู นหอผูปว ยวิกฤตของโรงพยาบาลรัฐแหงหนึ่ง ทํางานมา นาน 15 ป โดยอยูท่หี อผปู วยน้ีมาตลอด ไมเคยยายไปไหนเลย หนา ท่ี ดูแลผูปว ย ใหยา รับ order แพทย พลิกตัวผปู ว ย งานธุรการ งานท่ี ทํามีท้ังเวรกลางวนั และกลางคนื• นิสยั ปกตเิ ปนคนทม่ี โี ลกสวนตวั สูง เจ็บออดๆ แอดๆ ลางานบอย เครยี ดงาย เขา กับทีมไมคอ ยได คนอ่ืนก็ไมคอยชอบ• หลังหาย เธอขอใหแ พทยชวยเขียนรับรองใหทํางานอยู ICU ตอโดย อยูเฉพาะเวรกลางวนั ไมตองอยเู วรกลางคืน

Case 3• ผปู วยหญงิ อายุ 22 ป โสด• ทํางานในโรงงานตกแตงชน้ิ สวนรถยนตแหง หนง่ึอาการปว ย• วันหนึง่ ผูป วยมีไขสูง เพอ สับสน ช็อก ตองใสทอ ชวยหายใจ• เขารักษาในหอผูปว ยวิกฤตขิ อง รพ.ประกันสังคม• แพทยวินจิ ฉัยวา เนอ้ื สมองและเยอื่ หุมสมองอักเสบ (meningoencephalitis)• ผลตรวจเพาะเชอื้ จากนํ้าไขสนั หลงั ไมข้ึนเช้ือ• ผลตรวจเพาะเชื้อจากเลือดขน้ึ Streptococcus group B

Case 3 (ตอ) อาการปว ย (ตอ )• ไมทราบที่มาของการติดเช้ือชดั เจน แตผ ล CT พบไซนัสอกั เสบ• รักษาตวั อยู 1 เดือน ออกจากโรงพยาบาลได• อาการคงคางท่ีมีหลังออกจากโรงพยาบาล – เดนิ เซ – หูตึงอยางรนุ แรงท้ัง 2 ขา ง – การที่หูตึงทําใหพูดคุยส่ือสารกับคนอ่นื ลําบาก (พูดชาลง แตยังพูดไดชดั เจน คิดชาลงเล็กนอ ย ความจํายังปกติ)

Case 3 (ตอ ) งานที่ทํา• ทาํ งานในโรงงานตกแตง อุปกรณเ สรมิ รถยนต เชน ตดิ บงั โคลนเพม่ิ โดยรถยนต พวกนจ้ี ะเปนรถใหมท อี่ อกมาจากโรงงาน และโรงงานน้มี หี นา ท่ีรบั เหมาการตดิ อุปกรณเสริมตามทล่ี ูกคา ส่งั ตอ จากโรงงานผผู ลติ โดยตรง• ผปู ว ยมหี นา ทีค่ วบคมุ คณุ ภาพ (Quality control) ชว งเชาประชมุ กับทมี สายๆ ทํางานเอกสารทโ่ี ตะ ชว งบายเดนิ เขา ไปในสายการผลิตเพอื่ ตรวจดกู ารทํางาน ของฝายการผลิตท่หี นา งาน เขา ไปดรู ถแตละคัน ทาํ งานน้มี า 5 ปแลว• การศกึ ษาของผปู วย จบปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร• โรงงานตดั สินใจจะจางออก แตก ย็ งั อยากชวยเหลือใหไ ดท ํางานตอ ถา มตี ําแหนง งานทย่ี งั พอทาํ ได จงึ สง มาประเมนิ RTW กับแพทยอ าชีวเวชศาสตร

Case 4• ผูปวยหญงิ อายุ 22 ป หยาราง มีบตุ ร 1 คนอายุ 3 ขวบ• อาชพี สาวเชยี รเบียรในซานตกิ าผับ• อาการปวย• เกิดเหตุการณไฟไหมซานติกาผับในชวงปใหมของป พ.ศ. 2552• ผูป ว ยทํางานเปน สาวเชียรเบยี รอ ยภู ายในราน ถกู ไฟคลอกทั้งตัว

Case 4 (ตอ )• ไดเ ขารับการรักษาใน burn unit ของโรงพยาบาลนาน 6 เดือน• ใบหนาเสียโฉม ตอ งทํา skin graft หลายตําแหนง• สูญเสียนิ้วมือทุกน้ิว มีแผลเปน ดึงร้ังหลายตําแหนงในรางกาย• ความคดิ และความจาํ ยังเปนปกติ พูดได ไดยินเสยี งปกติ• เดิมผปู ว ยเปนคนสวยมาก• ศัลยแพทยที่ดแู ลสงปรึกษาใหประเมินการกลบั เขา ทํางาน

ไดเ รยี นรูอะไรบา ง ™ พยายามชวยผูปวยเทาที่เราจะชว ยได™ ถาไดมีการพูดคุยบางครั้งโรงงานจะเขา ใจผูปว ยมากข้ึน ™ การโทรศัพทคยุ กับโรงงานไมใชเร่ืองลําบาก ™ กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ มีผลตอการดําเนินการ ™ ประสบการณทีเ่ พ่ิมขึน้ จะทําใหเขาใจ (โลก) เพ่ิมข้นึ ™ อยาหวังผลสัมฤทธ์ิ 100 % เพราะมันอาจไมได ™ ศนู ยฟ นฟสู มรรถภาพของประกันสงั คมเปนทพ่ี ึ่งท่ีดี

Thank You Do You Have Any Questions?