Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore นายจิรเมธ ศรีทอง

นายจิรเมธ ศรีทอง

Published by ji_godzilla, 2022-03-09 14:39:56

Description: นายจิรเมธ ศรีทอง
เลขประจำตัวสอบ 02010309
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ภาค ค

Search

Read the Text Version

คำนำ เรื่องราวในช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้ผ่านมาและกำลังจะผ่านไปนั้น ได้สร้างความหมาย มากมายหลายอย่างให้แก่ข้าพเจ้า สร้างทั้งความสุข สร้างทั้งความทุกข์ หรือจะเป็น สร้างความมึนงง หรือทำให้รู้สึกอื่ น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง เพียงแต่ข้าพเจ้าหวังว่า ในช่วง ชีวิตที่ผ่านมาได้ทำสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรอบข้าง แฟ้มสะสมผลงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำบรรยากาศความสุข ความมึนงง และช่วงชีวิตที่ผ่านมาในการรับบทบาท \"ครู\" จากสามโรงเรียน สามรูปแบบความแตก ต่างตลอดการทำงาน 3 ปีครึ่งที่ผ่านมาของข้าพเจ้า โดยรวบรวมไว้เป็นภาพความทรง จำแสนมีค่า บอกเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผ่านมาสิ่งใดได้เกิดขึ้น หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว การทำหน้าที่ \"ครู\" ที่ดำรงอยู่นั้นยังคงยึดมั่นในหลักที่มั่นคงด้วยความหวังดีแก่ นักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้จะสะท้อนตัวตนของข้าพเจ้า ให้ผู้อ่าน เข้าใจบรรยากาศของความสุขและความมึนงงเหล่านั้น ตลอดจนเข้าใจจุดมุ่ง หวังของข้าพเจ้าอย่างที่ข้าพเจ้าตั้งใจ นายจิรเมธ ศรีทอง ผู้จัดทำ

สารบัญ ประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึ กษา ผลงานในโรงเรียน ผลงานนอกโรงเรียน เกี ยรติ บัตร การสอนในโรงเรียน กิ จกรรมจิตอาสา กิจกรรมในโรงเรียน

ประวัติส่วนตัว ประวัติส่วนตัว ชื่อ : จิรเมธ ศรีทอง ชื่อเล่น : วันเกิด : ก๊อต อายุ : 6 กุมภาพันธ์ 2538 น้ำหนัก : 27 ปี ส่วนสูง : 61 กิโลกรัม สัญชาติ : 178 เซนติเมตร ไทย ที่อยู่ 662 ลาดหญ้า บ้านเลขที่ : คลองสาน แขวง : กรุงเทพมหานคร เขต : จังหวัด : ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรติดต่อ : 089 - 450 - 3542 E-mail : [email protected] PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 1

ประวัติ การศึ กษา อุ ดมศึ กษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 2

ผลงานในโรงเรียน วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง \"การคูณ หารจำนวนเต็ม\" โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา PAGE 3 2563 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ดีกรีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสอนแบบร่วมมือแบบ STAD PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG

ผลงานในโรงเรียน วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้ นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเสริมวิดีโอจากช่อง Youtube PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 4

ผลงานในโรงเรียน ปฏิ บัติ หน้าที่ ฝ่ ายวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชาลั ย ปฏิบัติหน้าที่ทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดทำช่องทางการติดต่อและขอเอกสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 5

ผลงานในโรงเรียน กรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) กรรมการคุมสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 6

ผลงานในโรงเรียน รับมอบตั วนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 และ 4 คณะดำเนินงานรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 7

ผลงานในโรงเรียน จัดติ วความพร้อมเพื่ อทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ติวสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนมาร์มาร่า จินดามณี และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 8

ผลงานในโรงเรียน ครูที่ ปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในตำแหน่งครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในตำแหน่งครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 9

ผลงานในโรงเรียน เ ยี่ ย ม บ้ า น นั ก เ รี ย น PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 10

ผลงานนอกโรงเรียน ติ วสอบ THAILAND MATHEMATIOCS CONTEST จัดติวและพานักเรียนสอบแข่งขัน Thailand Mathematiocs contest ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 11

ผลงานนอกโรงเรียน กรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) กรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 (สนามสอบโรงเรียนสตรีวิทยา) PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 12

ผลงานนอกโรงเรียน นิเทศกั ลยาณมิตร เป็นศูนย์นิเทศกัลยาณมิตร ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา และปฏิบัติหน้าที่นิเทศการสอนเพื่ อนครูต่างโรงเรียนที่อยู่ในเครือเดียวกัน เพื่ อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมกระบวนการสอนของโรงเรียนในเครือ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 14

ผลงานนอกโรงเรียน ค่ ายพักแรมอบรมครูใหม่ เครืออั ครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ เข้าร่วมการอบรมครูใหม่ของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 15

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านความเป็นครู สำนักงานคณะกรรมการ สำกนาักรงศึากนคษณาขะั้กนรพรื้มนกฐาารน การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการ PAGE 16 สำกนาักรงศึากนคษณาขะั้กนรพรื้มนกฐาารน การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้คู่มือ เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อม PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านความเป็นครู สำนักงานคณะกรรมการ การศมึ กหาษวิาทขยั้นาลพัืย้ นศรฐีปาทนุม ผ่านการอบรม หลักสูตร How to Padlet สำนักงานคณะกรรมการ การศมึ กหาษวิาทขยั้นาลพัืย้ นศรฐีปาทนุม ผ่านการอบรม หลักสูตร How to create Video with FlexClip PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 17

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านความเป็นครู สำนักงานคณะกรรมการ นายจิรเมธ ศรีทอง สกถาาบรันศึส่กงษเสาริขัม้นกพาืร้ นสอฐนาน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการ นายจิรเมธ ศรีทอง โรกงาเรรียศึนกเบษญาขจั้นมรพืา้ชนาฐลัายน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 18

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านความเป็นครู นายจิรเมธ ศรีทอง สำนักงานคณะกรรมการ โกรงาเรรีศยึนกเษซนาขตั์้หนลพุืย้ นส์ฐศึ กานษา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"การพัฒนาระบบการประเมินและ ประกันคุณภาพการศึกษา\" MR.JIRAMET SRITHONG สำนักงานคณะกรรมการ โกรงาเรรีศยึนกเษซนาขตั์้หนลพุืย้ นส์ฐศึ กานษา ผ่านการอบรม \"ESL Classroom Training for Teachers\" PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 19

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านความเป็นครู สำนักงานคณะกรรมการ JIRAMET SRITHONG โรกงาเรรียศึนกเซษนาตข์ัห้นลุพยื้สน์ศฐึกาษนา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"English Language Learning\" สำนักงานคณะกรรมการ JIRAMET SRITHONG โรกงาเรรียศึนกเซษนาตข์ัห้นลุพยื้สน์ศฐึกาษนา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"English Language Learning\" PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 20

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านความเป็นครู JIRAMET SRITHONG สำนักงานคณะกรรมการ การศึ กCษHาขUั้นLAพื้ นMฐOาOนC ผ่านการอบรม \"มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : โค้งสุดท้ายไวยากรณ์และ การออกเสียงภาษาอังกฤษ\" JIRAMET SRITHONG สำนักงานคณะกรรมการ โกรงาเรรีศยึนกเษซนาขตั์้หนลพุืย้ นส์ฐศึ กานษา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"English Language Learning\" PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 21

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านความเป็นครู กงานคณะกรรมการ นายจิรเมธ ศรีทอง ศึกเพษอาลขัั้งนอิพืพ้ันบฐลิาชนชิ่ง ผ่านการอบรม \"Embracing 4Cs - Learing and Innovation Skills for the 21 Century\" กงานคณะกรรมการ PAGE 23 ศึกวิษทยาขาั้ลนัยพกื้านรฐอาาชนีพเซกา ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง \"ความรู้ทั่วไป ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา\" PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านความเป็นครู สำนักงานคณะกรรมการ กศาูนรยศ์ึกการษศึากขัษ้นาพนื้อนกฐราะบนบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง \"วิจัยเพื่ อการศึกษา\" ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ข อ ง เ ชื้ อ ไ ว รัส โ ค โ ร น่ า สำนักงานคณะกรรมการ สำนกักางราศนึกเขษตาพื้ขัน้นที่พกื้านรฐศึกานษา ผ่านการอบรมออนไลน์ และทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 24

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านอื่ นๆ นักงานคณะกรรมการ รศึกศูษนยา์กขั้านรพศืึ้กนษฐาานนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านการวัดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมอ่านออนไลน์ เรื่อง \"ความรู้ทางการเงิน\" นักงานคณะกรรมการ PAGE 25 รศึ กวิทษยาาขัล้ันยพอื้านชีวฐศาึ กนษาอุ ดรธานี ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง \"การพัฒนาทักษะการพู ด ในโอกาสต่าง ๆ\" PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านอื่ นๆ สำนักงานคณะกรรมการ การศศูึนกย์ษวิทาขยั้านศพาื้สนตฐร์าแนละ วัฒนธรรมเพื่ อการศึ กษา ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ \"รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ.2560\" นายจิรเมธ ศรีทอง สำนักงานคณะกรรมการ โกรงาเรรีศยึนกเษซนาขตั์้หนลพุืย้ นส์ฐศึ กานษา ผ่านการอบรมเรื่อง \"CORONA VIRUS 2019\" PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 26

หลั กสูตรการอบรม PAGE 27 ด้ านความเป็นครู ด้ านอื่ นๆ นักงานคณะกรรมการ รศึสกำษนักาขงั้านนพเื้ขนตฐพื้านนที่การศึกษา เข้ารวมอบรม \"เข้าใจถึง ความหลากหลาย ของการแสดงจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง\" นักงานคณะกรรมการ รศึสกำษนักาขงั้านนพเื้ขนตฐพื้านนที่การศึกษา ผ่านการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG

หลั กสูตรการอบรม ด้ านความเป็นครู ด้ านอื่ นๆ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกศษูนายข์ัว้ินทพยื้านศฐาสาตนร์ เพื่ อการศึ กษา ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ \"วัคซีน\" นายจิรเมธ ศรีทอง สำนักงานคณะกรรมการ กแาลระศเึทกคษโนสาำโขลนัั้ยนกีสวพิาืท้รนยสบฐนรเิากทนาศร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านการอบรมพัฒนา หลักสูตรการสร้างสื่ อการสอนด้วย POWERPOINT PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 28

การสอนในโรงเรียน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้แปลกใหม่ นำเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ อยากร่วมสนุกกับการเรียน พร้อมทำความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในด้านที่ตนเองถนัด PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 29

การสอนในโรงเรียน การสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) การสอนออนไลน์โดยจัดทำสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน มีช่วงเวลาให้นักเรียนพักสายตา ผ่อนคลายจากการจ้องหน้าจอเป็นเวลานาน ทบทวนความรู้ด้วยกิจกรรมเกมส์ ตอบคำถาม PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 30

การสอนในโรงเรียน จัดทำช่อง YOUTUBE เฉลยแบบฝึกหัด จัดทำช่อง Youtube ของตนเอง เพื่อเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อย่างละเอียด พร้อมกับสอนเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และนำเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในบทเรียน นั้น ๆ ที่ไม่สามารถลงรายละเอียดทั้งหมดในชั้นเรียนมานำเสนอเพิ่มเติมไว้ในวิดีโอดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนและพัฒนามาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์ และความแตกต่างของปัจจัยของ ผู้เรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่แตกต่างกัน โดยมีวิดีโอเฉลยมากกว่า 70 วิดีโอ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 31

การสอนในโรงเรียน จัดทำช่อง YOUTUBE วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบออนไลน์ จากการทำช่อง Youtube เพื่อเฉลยแบบฝึกหัดในตอนต้น เมื่อมีการเรียนหรือสอบวัดผลในรูป แบบออนไลน์ พบว่านักเรียนมักมีปัญหาในการเข้าใช้งาน Platform ที่ใช้ในการสอบวัดผล จึงได้ทำการหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เกิดเป็นการขยายรูปแบบวิดีโอในช่อง เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าใช้โปรแกรมที่ยอดเข้าชมสูงสุดมากกว่า 5,000 ครั้ง PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 32

กิ จกรรมจิตอาสา โครงการรับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ A business (also known as an oenrgtearnpizrโiaคsteiรo,งanกacาloรemรnับptiบatynริyจin,าvoคorสิl่avงeขfidอrmงinแ) tลihsะeเaงnินช่วยเหลือผู้สูงอายุ provปisฏiิoบัnติoหfน้gาoทีo่จdัดsเaตnรีdยsมerตvิดicตe่sอtปoระสานงาน ตลอดจนดูแล ceoconnsนuoัmกmเeiรcีrยsa.นcBทtีi่uมvีsiคitnyวe,าsaมsneปdsรsaะerสreงvpคe์rเaeข้svาaaร่lวfeoมnrtกmิiจnกoรf รมของโครงการ caณpitศaูlนisยt์พeัcฒonนoาmกาieรsจั,ดwสhวeัสreดิกmาoรsสtังoคf มผู้สูงอายุ บ้านบางแค them are privately owned and provide goods and services PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 33

กิ จกรรมจิตอาสา บริจาคอาหารและป้อนไก่ต้มให้สัตว์พิการ A business (also known as an enterprise, a company,นoำrอaาหfiาrรmแ)ลiะsไกa่nต้มไปป้อนสัตว์พิการ organizational entity involved in the (สาขาบางเลน) provision oณf gมoูลodนิsธิaบ้nาdนสseงrเvคicรeาsะหt์oสัตว์พิการ consumers. Businesses serve as a form of economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide goods and services PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 34

กิ จกรรมจิตอาสา ค่ายเยาวชนเราจะเป็นคนดี Aenbteurspinrรieัsบsesห, (aนa้lcาsoทoี่mปkรnpะoaธnwาyนn,คoa่าsrยaaใnนfiปrีmที่)3isปaรnะสานงาน ให้คำปรึกษา organizatioคn่aายl eเยnาtiวtyชนinเรvาoจlvะเeปd็นinคนthดีeที่ได้รวมโรงเรียนต่าง ๆ ภpcาoยronในvsuiมsูmiลoนenิrธsoิเ.fรBาguจosะoiเndป็esนsaคsneนdsดsีseมerrาvvทeiำcaกesิsจatกofรoรrมmร่วoมf กัน และสร้างเครือ economic activity, and are prevalent in ข่ายการทำความดี capitalist economies, where most of them are privately owned and provide goods and services PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 35

กิ จกรรมจิตอาสา มอบสื่อการสอนให้โรงเรียนวัดโสมนัส มอบสื่อการสอนให้โรงเรียนวัดโสมนัส เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ประกอบการเรียนรู้ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 36

กิ จกรรมจิตอาสา รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ร่วมตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมงาน ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยของงานและดูแลนักเรียน เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 37

กิ จกรรมจิตอาสา ประดับตกแต่งพื้นที่ภายในโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมงาน ในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 38

กิจกรรมในโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายทะเบียนวัดผล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายวิชาการของโรงเรียน จัดทำ Platform การ ดำเนินการขอเอกสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์ การกำกับติดตามส่งผล PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 39

กิจกรรมในโรงเรียน ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า นั ก เ รี ย น ดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 40

กิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรม KNOWLEDGE MARKET กิจกรรมแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ เทคนิคการสอน และรูปแบบวิธีการในการสอนของคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 41

กิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรม วันวิชาการ จัดฐานกิจกรรมเพื่อบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างการนำความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 42

กิจกรรมในโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"ENGLISH LANGUAGE LEARNING\" กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นแบบ อย่างในการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน โดยมีการเรียนภาษาอังกฤษใน วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนาก่อนจะมีการอบรมดังรูปภาพ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 43

กิจกรรมในโรงเรียน นิเทศกัลยาณมิตร ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในคณะครูจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา นิเทศการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือเดียวกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการสอน หลักสูตรท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ PAGE 44 ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมของรางวัล ส่งมอบ และติดต่อประสานงานกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG

กิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ดำเนินรายการการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ปีการศึกษา 2562 PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 45

กิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรมแจกของขวัญวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ จับฉลากและประกาศรางวัลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 46

กิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู จัดเตรียมพิธีการ ดูแลนักเรียนระหว่างการจัดทำพานไหว้ครู ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 47

กิจกรรมในโรงเรียน พิธีฉลองศาสนนามบาทหลวงผู้อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นตัวแทนมอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนาม บาทหลวง คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ที่ได้ดูแลคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาตลอดมา PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 48

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมประสบการณ์ ขอบคุณครับ :) J I R A M E T S R I T H O N G PORTFOLIO BY JIRAMET SRITHONG PAGE 49


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook