Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือการใช้งาน Adobe Captivate 9

คู่มือการใช้งาน Adobe Captivate 9

Published by Guset User, 2022-04-21 12:59:26

Description: คู่มือการใช้งาน Adobe Captivate 9

Search

Read the Text Version

ก ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ ได้นาเทคโนโลยีเขา้ มาใชใ้ นการเปน็ ส่ือการเรียน การสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากย่ิงข้ึน นอกจากการ นามาใช้ในการศึกษาแล้ว ยังสามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย เช่น การทางานเก่ียวกับการพิมพ์ ขอ้ มูล Adobe Captivate การจดั ทาเอกสารหรอื การจดั เก็บขอ้ มลู ต่างๆ โปรแกรม Adobe Captivate เป็นโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้าง Movie ในรูปแบบสื่อ เรียนการเรียนรู้หรือส่ือการนาเสนอแบมัลติมีเดีย เช่น การนาเสนอผลงาน การจับหน้าจอภาพเพื่อนาไปสร้างสื่อการ เรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบ รวมไปถึงการตัดต่อวิดีโอ เพื่อใช้สาหรับงานนาเสนอหรือผลิตส่ือการเรียนรู้ โดย โปรแกรม Adobe Captivate เปน็ โปรแกรมทใี่ ช้สร้างชิน้ งานได้งา่ ยและรวดเร็ว ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารคู่มือการใช้งาน adobe captivate 9 นี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษา หาก มขี อ้ ผดิ พลาดประการใด ผูจ้ ดั ทาขออภยั มา ณ ทน่ี ้ดี ้วย ผจู้ ัดทา นางสาวนา้ เพชร บุ้งทอง สาขาวชิ าเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิ เตอร์การศึกษา

เรือ่ ง ข คานา สารบัญ หน้า ทาความรูจ้ ักกบั Adobe Captivate 9 ก คณุ สมบัตทิ ่สี าคญั ของโปรแกรม ข จุดเดน่ ของโปรแกรม 1 หลักการพ้นื ฐาน 2 เรม่ิ ต้นใช้งาน Adobe Captivate 9 3 การทางานของ Slides 4 การทางานของ Text 5 การทางานของ Objects 11 การทางานของ Interactions 13 การทางานของ Media 18 การบันทึกเสียงและการแทรกเสยี ง 19 การสง่ ออก 21 อ้างอิง 22 24 27

1

2

3

4

5 เรมิ่ ตน้ ใชง้ าน Adobe Captivate 9  สว่ นประกอบหน้าจอแรกของโปรแกรม Adobe Captivate 9 เม่ือเปิดโปรแกรม Adobe Captivate 9 เพื่อใช้งานโปรแกรมจะมีรูปแบบของโปรเจคให้เราเลือกใช้ เพ่ือให้สามารถสรา้ งงานตามท่ีต้องการไดร้ วดเรว็ ข้นึ เชน่  Recent คอื การแสดงไฟล์ล่าสดุ ทีเ่ คยบนั ทกึ ไว้ในโปรแกรม เปดิ ไฟลท์ ่เี คยบนั ทกึ ไว้  New คือ การสร้างงานใหมข่ ึ้นมาในรูปแบบตา่ ง ๆ (สาหรบั การเรมิ่ ตน้ ใช้งาน) จากคาสั่ง New ประกอบไปดว้ ยโปรเจคตา่ ง ๆ ดังน้ี Responsive Project คือ การสร้างโปรเจคบนมือถือ สามารถปรับขนาดอัตโนมัติได้ในหน้าจอ คอมพิวเตอร์ แท็บเลต็ และสมารท์ โฟน

6 Software simulation คือ การบันทึก การกระทาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้สาหรับการจัดทา โปรแกรมช่วยสอนเพ่ืออธิบายการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรมจะบันทึกการกระทาทั้งหมด และ สามารถบนั ทึกเสียงควบคูไ่ ปไดด้ ้วย - เม่ือทาการเลือก Software simulation สังเกตท่ีกรอบสีแดง คือ พ้ืนท่ีท่ีจะทาการบันทึก เม่ือเอาตัวช้ีเมาส์ไปวางบริเวณเส้นขอบจะทาการย้ายตาแหน่งของกรอบสีแดง เพื่อบันทึก พนื้ ทไี่ ด้ตามตอ้ งการ หากไม่ต้องการต้ังค่าอื่นเพ่ิมเติมให้กดที่ปุ่ม Record บนหน้าจอ เพื่อทา การบันทึก เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม End บนแป้นพิมพ์ เป็นอันเสร็จสิ้น จากน้นั โปรแกรมจะนาเอาการกระทาที่เราบนั ทึกไปไวใ้ นสไลด์ของโปรแกรม Video Demo คือ การทาวิดีโอสาธิต โดยโปรแกรมจะบันทึกการกระทาทั้งหมด และสามารถ บนั ทกึ เสียงควบคไู่ ปได้ด้วย From Microsoft PowerPoint คือ การนาไฟล์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint เข้ามาใช้ งานในโปรแกรม ซึง่ สามารถทาการแกไข้ต่อได้ในโปรแกรม Captivate 9 From Adobe Captivate Draft คือ การนาไฟล์ต้นแบบจากโปรแกรมมาสร้างชิน้ งาน Blank Project คอื การเริม่ ต้นสร้างโปรเจคจากสไลดเ์ ปลา่ - เมือ่ กดเลือกรปู แบบท่เี ราตอ้ งการแล้ว ให้กด Create เพ่ือเรม่ิ ใชง้ าน

7  ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Adobe Captivate 9 โปรแกรม Adobe Captivate 9 ถูกออกแบบใหม่ตั้งแต่หน้า Splash เปลี่ยนแปลงในส่วนของ หน้าต่าง Welcome และ Interface ใหม่ท้ังหมด จัดวางหมวดหมู่ของคาส่ังใหม่ เพ่ือจัดการชิ้นงานและการ ทางานทง่ี า่ ยขึ้น เมื่อทาการเลือกรูปแบบโปรเจคที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการเร่ิมต้นใช้งาน ประกอบด้วยเมนแู ละพ้นื ทท่ี างานตามหมายเลข ดงั นี้ 1. เมนหู ลัก (Menu Bar) File การสร้าง / เปดิ ไฟลใ์ หม่การบนั ทึกการพมิ พ์ชนิ้ งาน การส่งออกเพอ่ื ใช้งาน Edit การคดั ลอกวางภาพ ข้อความ หรอื แผ่นสไลด์ ตลอดจนการกาหนดคา่ ของโปรแกรม View มมุ มองของหน้าจอการปรับหน้าจอขนาดต่าง ๆ การลอ็ ค การซ่อนสไลด์ เป็นตน้ Insert การนาเข้าวัตถุต่าง ๆ เช่น เพิ่มสไลด์ เพ่ิมข้อสอบ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว สัญลักษณ์ สูตร คณติ ศาสตร์ และปมุ่ ต่าง ๆ เป็นต้น Modify การเปลี่ยนขนาดของหน้าจอแสดงผล (Document Window) กาหนดตาแหน่งการจัดเรียง วัตถุตา่ ง ๆ บนหน้าจอ (Alignment) เป็นต้น Project การเปลี่ยนรูปร่างหน้าตา (skin editor) การสร้างตวั แปร เป็นต้น Quiz สร้างขอ้ สอบรูปแบบต่าง ๆ และการกาหนดคา่ ของขอ้ สอบ เป็นต้น Audio จัดการเกีย่ วกบั เสยี ง เช่น การนาเขา้ และการตัดต่อเสียง เป็นตน้

8 Video จัดการเกี่ยวกับวิดีโอ เช่น การนาเข้าไฟลว์ ิดโี อและตดั ต่อไฟลว์ ิดโี อ เป็นตน้ Themes Window การจัดการเกี่ยวกับรูปแบบสไลด์ เช่น การบนั ทกึ รูปแบบธมี การเปิดหรือปิดการใช้งานพาเนล (Panel) ต่าง ๆ บนหน้าจอ เช่น Timeline Filmstrip Effectsและ Properties เป็นต้น Panel ใดที่กาลังเปิดอยู่จะเหน็ มีเครอื่ งหมาย √ ปรากฏ 2. แถบควบคุมสไลด์ Object เป็นเมนูสาหรบั เพ่ิมวตั ถุต่าง ๆ ในการทางาน เชน่ สไลด์ รูปภาพ คลิปวิดีโอ เสียง ปุ่ม ข้อความต่าง ๆ โดยประกอบดว้ ยแถบเครือ่ งมอื ดงั น้ี ซง่ึ แตล่ ะแถบเครอ่ื งมอื กจ็ ะมเี มนยู ่อยลงไปอีก โดยกดท่สี ัญลักษณ์ Slides เพ่ิมสไลด์ Themes เลือกปรับแตง่ ธีมในรปู แบบต่าง ๆ Text เพมิ่ ขอ้ ความรูปแบบต่าง ๆ Shapes เพม่ิ รูปวาดตา่ ง ๆ ทที่ างโปรแกรมมไี วใ้ ห้ Object เพมิ่ คาส่งั Interactions เพมิ่ Interactions Media เพมิ่ สือ่ รูปแบบต่าง ๆ เสียง คลิปวดี โี อ รปู ภาพ ภาพเคล่ือนไหว สัญลกั ษณ์ เป็นตน้ Record บันทกึ เสียงตนเอง พรอ้ มปรับแต่งเสยี ง Save บนั ทกึ ไฟล์ข้อมูล Preview ทดสอบการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แสดงทั้งโปรเจค แสดงสไลด์ปจั จบุ นั เป็นต้น Publish เผยแพร่ สง่ ออกไปใช้งานในรปู แบบต่าง ๆ

9 3. Film Strip แสดงสไลด์ในการทางาน คล้ายกับการทางานบน MS Power Point โดยเรียงลาดับ ก่อน-หลงั ตามลาดบั การนาเสนอ สไลด์แต่ละแผน่ สามารถใชเ้ มาส์ลากเพื่อสลบั ตาแหนง่ กนั ได้ ในสไลด์แต่ละแผ่น ควรมีการต้ังช่ือในแถบ Properties ด้วย ซึ่งมีประโยชน์ในการ กาหนดเส้นทางการเดินของโปรแกรม เช่น เม่ือคลิกปุ่มแล้วจะให้โปรแกรมลิงค์ไปที่สไลด์ใด เป็นต้น ชื่อของสไลด์แต่ละแผ่นจะปรากฏที่ด้านล่างของสไลด์น้ัน ๆ และนอกจกน้ี ถ้าสไลด์ นน้ั มวี ดิ โี อ หรอื มกี ารใช้เสยี ง กจ็ ะมสี ญั ลกั ษณป์ รากฏให้เหน็ 4. พนื้ ท่ีในการทางาน Work Space เป็นหน้าจอแสดงการทางานของโปรแกรม โดยจะแสดงสไลด์ทีละแผ่น วัตถุต่าง ๆ ท่ีนามาวาง ในสไลด์จะปรากฏที่น่ี เป็นบริเวณที่เราสามารถ ออกแบบในส่วนของเน้ือหา การจัดวางวัตถุต่าง ๆ ใหส้ วยงาม มุมซา้ ยบนสไลดง์ านจะแสดงชอ่ื ไฟล์ที่เรา บันทกึ ไว้ 5. Timeline เป็นแถบควบคุมวัตถุทอี่ ยู่ในแผ่นสไลด์ แผ่นท่ีกาลังแสดงอยู่ในหน้าจอ Work Space ทั้งน้ี สไลด์แต่ละแผ่นจะมี Timeline เป็นของตนเอง Timeline ประกอบด้วยชั้นของวัตถุต่าง ๆ หรือ layers ตา่ ง ๆ ซ่ึงแสดงอยทู่ างดา้ นซ้าย สามารถกาหนดเวลาในการแสดงของสไลด์ รวมถึงวัตถุต่าง ๆ คล้ายกบั การทางานบน Flash

10 6. Panel Groups เปน็ กลมุ่ แถบทอี่ ยู่ด้านซ้ายมอื ประกอบด้วยแถบคาสั่งต่าง ๆ ที่สามารถกาหนดค่าให้แกว่ ัตถุต่าง ๆ ที่ อยู่บนหนา้ จอได้ Properties เปน็ การกาหนดค่าของวัตถุต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง Library วิดีโอ ปุ่มเชื่อมโยง เป็นต้น โดยเมนูจะเปลี่ยนไปตามวัตถุที่เลือกใช้งานอยู่ใน Timing ขณะนน้ั ซึ่งโปรแกรมจะแสดงผลของการปรบั แตง่ โดยอัตโนมตั ิในทันที เปน็ แถบทีร่ วมวตั ถุต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าจอมาไว้ที่นี่ เม่ือเรานาภาพ เสียง หรือวิดีโอ มาวางบนพน้ื ทีก่ ารทางาน โปรแกรมจะนามาไว้ใน Library ให้โดยอัตโนมัติ ถ้าหาก ต้องการนามาใช้อีก สามารถนาวัตถุท่ีอยู่ใน Library มาวางไว้บนพื้นที่การทางาน และกาหนด Property ใหม่ไดท้ าให้ประหยดั เพราะไมต่ ้องนาเขา้ วตั ถใุ หม่ เป็นการกาหนดค่าการแสดงผลให้กับสไลด์ และวัตถุต่าง ๆ เช่น การกาหนด ระยะเวลาเลน่ การใส่เอฟเฟ็กตใ์ นการแสดงผล

11 การทางานของ Slides  ประเภทของสไลด์ เราสามารถเลือกรูปแบบสไลด์ที่ตรงต่อความต้องการได้ ซึ่งประเภทของสไลด์ในโปรแกรม Adobe Captivate 9 มดี งั น้ี 1. Content Slide เปน็ สไลด์ สาหรับสรา้ งเนื้อหา โดยมีกลอ่ งข้อความมาให้ 2. Blank Slide เป็นสไลดว์ า่ งเปลา่ ท่ตี อ้ งกาหนด หรือแทรกวัตถตุ า่ ง ๆ ดว้ ยตนเอง 3. Question Slide เป็นสไลด์คาถามสาหรบั สรา้ งแบบทดสอบ 4. Knowledge Check Slide แทรกสไลด์สาหรับตรวจสอบความรู้ 5. Software Simulation เป็นสไลด์ สาหรับนาการบันทกึ หน้าจอคอมพวิ เตอรม์ าแสดง 6. Video Demo เปน็ สไลด์ สาหรบั สรา้ งเป็นวดี โี อการสอน 7. PowerPoint Slide เปน็ สไลดท์ ี่นาเข้าสไลดข์ อง Microsoft PowerPoint มาเปน็ สไลด์ของโปรเจค

12  กาหนดคุณสมบตั ิของสไลด์ ในโปรแกรม Adobe Captivate 9 สามารถกาหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของสไลด์ หรือวัตถุต่าง ๆ ได้ท่ี Properties ซงึ่ อยู่ที่แถบ Panel Groups ดา้ นขวา โดยมีคาสัง่ ปรบั แต่งคุณสมบัติ ดังน้ี Style เป็นการกาหนดรูปแบบของพ้ืนหลัง โดยเลือกที่ Project Background และ กาหนดคณุ ภาพการแสดงผลของสไลด์ที่ Quality Action Option กาหนดเหตุการณ์ เม่อื แสดงผลสไลด์ เปน็ การกาหนดเสียงใหก้ บั สไลด์ โดยคลิกที่ Add Audio

13 การทางานของ Text เราสามารถเพ่มิ ข้อความบนสไลด์ได้ โดยเลือกท่ี Object Menu Text จะปรากฏประเภทขอข้อความ ที่ตอ้ งการใสใ่ นสไลด์ ดังน้ี Text Caption กล่องขอ้ ความ Text Entry Box กลอ่ งข้อความแบบเติมคา Text Animation ขอ้ ความเคล่อื นไหว  กาหนดคุณสมบตั ิต่าง ๆ ที่ Panel Properties Style เปน็ การกาหนดรูปแบบให้กับรูปทรง มีรายละเอยี ด ดงั น้ี Caption Type กาหนดกรอบใหก้ ับข้อความ Character กาหนดรแู บบให้กบั ข้อความ Margins กาหนดระยะห่างของข้อความ Shadow and Reflection กาหนดเงาและการสะท้อน Option เป็นการกาหนดรูปแบบเพมิ่ เตมิ Audio เปน็ การกาหนดเสียงใหก้ บั สไลด์ โดยคลกิ ท่ี Add Audio Transform เปน็ การกาหนดตาแหน่ง ขนาด การหมนุ ของกล่องข้อความ

14  รูปแบบ Text Entry Box กลอ่ งข้อความแบบกรอกข้อมูล เป็นวัตถุที่ให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ เหมาะกับการสร้างแบบทดสอบชนิดอัตนัย เติมคา หรอื ใหผ้ ูใ้ ชส้ ามารถกรอกรายละเอียด เชน่ ชือ่ -นามสกุล ลงไปบนสไลด์ได้ กาหนดค่าการแสดงผล การรบั ค่า ท่ี Style กาหนดคุณสมบัติใหก้ ับช่องกรอกข้อมลู Default Text กาหนดรปู แบบให้กับชอ่ งกรอกข้อมูล Retain Text กาหนดใหจ้ าข้อมูลทีผ่ ู้ใช้กรอกลงไป Password Field กาหนดให้เป็นช่องสาหรับกรอกรหัสผ่าน Validate User Input กาหนดให้มีคาตอบที่ถูกต้อง และกาหนดกล่องขอ้ ความ Success , Failure และ Hint Variable กาหนดตัวแปรใหก้ ับช่องกรอกข้อมูล On Focus Lost กาหนดเหตกุ ารณ์ เม่ือไม่มกี ารกรอกขอ้ มูล  รปู แบบ Text Animation ขอ้ ความเคลื่อนไหว พิมพข์ ้อความและปรับแต่งรปู แบบขอ้ ความที่ Text Animation Properties

15  แทรกรปู ทรง (Smart Shape) โปรแกรม Adobe Captivate 9 สามารถแทรกรูปทรงได้หลายหลาย ท้ังยังปรับแต่ง แก้ไขรูปทรง รวมถึงเพม่ิ ข้อความใหก้ บั รปู ทรงได้อีกด้วย มขี ้นั ตอนดงั นี้ วิธีใส่ข้อความในรปู ทรง คือ ใหด้ ับเบิลคลิกลงไปที่รูปทรง จะสามารถพมิ พข์ อ้ ความได้  กาหนดคณุ สมบตั ขิ องรูปทรง สามารถกาหนดคณุ สมบัตติ ่าง ๆ ของรูปทรงไดท้ เ่ี มนู Properties ดา้ นขวามือ

16 Style เปน็ การกาหนดรูปแบบให้กับรูปทรง มีรายละเอยี ด ดงั น้ี Basic เปลย่ี นรปู ทรง Solid กาหนดรปู แบบสีพ้ืน Fill กาหนดสพี ้ืนของรูปทรง Opacity กาหนดความโปร่งใสให้กับรูปทรง Stroke กาหนดสีให้กบั รูปทรง Style กาหนดรปู แบบของเส้น Width กาหนดความหนาของเสน้ Character กาหนดรูปแบบตวั อกั ษรด้วยคาส่ังต่างๆ ดงั น้ี Color กาหนดสีตวั อักษร Highlight เนน้ ข้อความ Highlight ใสเ่ อฟเฟก็ ตข์ องตัวอักษร Margins กาหนดระยะห่างของข้อความกบั รปู ทรง

17 Shadow กาหนดรปู แบบเงาของรูปทรง Reflection กาหนดรูปแบบการสะท้อนของรปู ทรง Timing กาหนดเวลาในการแสดงผลของวตั ถุ มีดังนี้ Display For กาหนดการแสดงผล ดงั น้ี specific time กาหนดเวลาตามตอ้ งการ Time rest of slide แสดงผลจนสิน้ สดุ สไลด์ Appear After rest of project แสดงผลจนส้ินสุดโปรเจค และกาหนดระยะให้แสดงผล (... sec) กาหนดระยะเวลาในการแสดงผล กาหนดเวลาให้รูปทรงเร่ิมแสดงผลหลงั จากสไลด์ปรากฏ Effects กาหนดเอฟเฟ็กต์ การแสดงผลใหก้ ับรูปทรง Transition กาหนดเอฟเฟ็กต์ ระยะเวลาเข้า-ออก ให้กับรปู ทรง

18 การทางานของ Objects Highlight Box เป็นกล่องที่ใช้เนน้ พื้นที่ส่วนใดส่วนหน่งึ เป็นพเิ ศษในสไลด์ หรือใช้เซ็นเซอร์พ้ืนท่ี Mouse บางสว่ นของสไลด์ Zoom Area การสร้างโปรเจคแบบ Simulation ส่ิงท่ีสาคัญ คือการเคล่ือนที่ของตัวชี้เมาส์ ซ่ึง Rollover Caption เปน็ ตวั ท่ีทาให้ผู้ใช้เข้าใจในขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมน้ัน ๆ ได้รวดเร็วขึ้น โดยใน Rollover Image หน่ึงสไลด์จะมีตัวช้ีเมาส์ได้เพียงตัวเดียวเท่าน้ัน และมีทิศทางเดินเมาส์ในทิศทาง Rollover Slidelet เดียว Web เป็นวัตถุที่แทรกมาบนสไลด์ เพ่ือปรับขยายบางส่วนของพื้นท่ีบนสไลด์ทาให้ มองเห็นได้ชัดขน้ึ เป็นขอ้ ความท่จี ะปรากฏให้เหน็ ตอ่ เมอ่ื นาเมาส์ไปช้ใี นพืน้ ทโี่ รลโอเวอร์ รูปภาพทีจ่ ะปรากฏให้เห็น ต่อเมื่อนาเมาสไ์ ปช้ใี นพ้นื ทโี่ รลโอเวอร์ มีลักษณะเหมือนกับ rollover caption แต่จะมีข้อแตกต่าง และดีกว่า คือ เมื่อทา Rollover Slidelet สามารถทจี่ ะแทรกได้ทั้งภาพ และตวั หนงั ไปพรอ้ ม ๆ กนั การแทรกเว็บไซต์

19 การทางานของ Interactions สรา้ งปมุ่ พร้อมท้งั สร้างคลกิ๊ บ็อกหรือตัวเลือก สามารถกาหนดคาส่งั ได้ พรอ้ มทงั้ สามารถกาหนดคาส่งั ได้ สร้างตวั เลือก การลาก สร้างวัตถทุ ่ีสามารถ วางวตั ถุภายในสไลด์ ปฏสิ มั พนั ธ์กบั ผูใ้ ช้งานได้ Button ปุ่มกด (Button) เป็นวัตถุท่ีประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในโปรแกรม Captivate มีแม่แบบของ ปุม่ กดไว้มากมาย นอกจากน้ยี งั สามารถใชโ้ ปรแกรม Photoshop หรือ Flash สรา้ งปมุ่ ขน้ึ มาใช้งานเองได้ รปู แบบของปมุ่ Button กาหนดคณุ สมบัติต่าง ๆ ที่ Panel Properties

20 คุณสมบตั ิของ Action เล่นสไลดต์ ่อจากสไลดเ์ ดิม Continue Go to Previous Slide กาหนดให้ไปยังสไลดก์ อ่ นหน้า Go to Next Slide กาหนดใหไ้ ปสไลด์ถัดไป Go to Last Visited Slide กาหนดใหไ้ ปท่สี ไลด์ล่าสดุ ท่ผี ่านมา Jump To Slide กาหนดใหไ้ ปยังสไลดท์ ่กี าหนดไว้ Open URL Or File เช่ือมโยงไปยังเว็บไซตห์ รอื ไฟล์ต่าง ๆ Open Other Project กาหนดใหเ้ ปดิ โปรเจคอืน่ ท่ีบนั ทึกไวใ้ นคอมพวิ เตอร์ Send E-mail To กาหนดให้ส่งอีเมลท์ ่ีกาหนดไว้ Execute JavaScript ให้แสดง JavaScript ที่กาหนดไว้ข้ึนมา Execute Advance Actions กาหนดให้แสดง Script ด้วยแอพลิเคช่นั ทใ่ี ช้เขยี นขนึ้ มา Play Audio กาหนดใหม้ กี ารเล่นเสียงทกี่ าหนดไว้ Show กาหนดใหว้ ตั ถุท่ซี ่อนไว้แสดงข้นึ มาบนสไลด์ Hide กาหนดใหซ้ ่อนวตั ถุไมใ่ หแ้ สดงขึ้นมาบนสไลด์ Enable กาหนดให้วัตถุอ่ืน ๆ ตอบสนองกับผู้ใช้ ซ่ึงสามารถทาได้เฉพาะวัตถุที่ ตอบโต้ได้เท่านน้ั Disable กาหนดให้ยกเลิกการตอบสนองของวัตถุกับผู้ใช้ ซ่ึงสามารถทาได้เฉพาะ วัตถทุ ีโ่ ตต้ อบได้เทา่ นนั้ Assign กาหนดจานวนการเปลย่ี นแปลงขนาดข้อความของ Text Increment คา่ ของตวั แปรจะเพ่มิ ข้นึ เมื่อผู้ใช้ทาตามตัวแปรทกี่ าหนด Decrement คา่ ของตวั แปรจะลดลง เมอื่ ผูใ้ ชท้ าตามตัวแปรทีก่ าหนด No Action ไมก่ าหนดเหตุการณใ์ ด ๆ ให้กับสไลด์

21 การทางานของ Media SVG แทรกไฟล์ SVG Image Audio การแทรกรปู ภาพ Video Animation การแทรกเสยี ง Characters การแทรกวดิ โี อ HTML5 Animation ข้อความแอนเิ มช่ัน เป็นลูกเล่นที่ทาให้โปรเจคมีความ น่าสนใจมากขึ้น ซ่ึงโปรแกรมมีเอฟเฟ็กต์แอนิเมช่ัน สาหรบั ข้อความให้เลือกใชม้ ากมาย แทรกตวั ละคร แทรกแอนเิ มชั่นในรปู แบบไฟล์ HTML5

22 การบนั ทึกเสียงและการแทรกเสยี ง  ตง้ั คา่ การบันทกึ เสยี ง กอ่ นท่จี ะเรม่ิ บันทึกเสียง เราสามารถเขา้ ไปกาหนดค่าตา่ ง ๆ ทตี่ อ้ งการ เพอื่ ให้ได้ไฟล์เสียงตรงกับที่ ตอ้ งการนาไปใชง้ าน โดยสามารถเขา้ ไปกาหนดไดท้ ่ี Audio Settings มขี ัน้ ตอน ดังน้ี 1. เลอื กเมนูAudio > Settings 2. จะปรากฏหนา้ ตา่ ง Audio Settings ใหก้ าหนดค่าตามตอ้ งการ ดงั นี้ Audio Input Devices เลือก Microphone Bitrate เลอื กคุณภาพเสียงที่ต้องการดังน้ี - CD Bitrate (128 kbps) คุณภาพแผ่น CD/DVD - Custom Bitrate กาหนดคุณภาพเสยี งเอง - FM Bitrate (64 kbps) คุณภาพคลื่นวทิ ยุ FM 3. คลกิ Calibrate Input เพ่อื ทดสอบอุปกรณ์บนั ทกึ เสียง

23  บันทึกเสียงในสไลด์ 1. คลิกสไลด์ท่ีต้องการบันทึกเสียง 2. เลอื กเมนู Audio > Record to > Slide 3. จะปรากฏหน้าตา่ ง Slide Audio ใหค้ ลิกแท็บ Add/Replace 4. คลิก ที่ช่อง SWF Preview เพ่ือใหส้ ไลด์แสดงผลขณะบันทึกเสยี ง 5. คลกิ ปมุ่ ควบคุมการบนั ทึกเสียง มรี ายละเอียดดังนี้ Record Audio บนั ทกึ เสียง Stop ส้ินสดุ การบันทกึ เสียง Play เล่นเสียงทถี่ กู บันทึก Pause หยุดการเลน่ เสียงท่ีถกู บันทึกชั่วคราว 6. คลกิ Save 7. คลิก Close

24 การส่งออก เม่อื สร้างชน้ิ งานหรอื โปรเจคจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ ขั้นตอนสดุ ท้าย คือ การส่งออกช้ินงานรูปแบบต่างๆ เพ่ือนาไปเผยแพร่ต่อได้ในหลายช่องทาง ซ่ึงโปรแกรม Adobe Captivate 9 สามารถส่งออกไฟล์ (Publish) ไดห้ ลากหลายรปู แบบ เช่น ไฟล์ SWF , exe , mp4  การส่งออกโปรเจคในรปู แบบไฟล์ SWF ไฟล์ SWF เป็นไฟล์ท่ีมีขนาดเล็ก จึงนิยมนาไปใช้งานบนเว็บไซต์ เน่ืองจากสามารถแสดงผลบนหน้า เว็บเพจได้รวดเร็วกว่าไฟล์ในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่จะแสดงผลได้เฉพาะในเครื่องท่ีติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player เท่านน้ั โดยปกติเม่ือส่งออกเปน็ ไฟล์ SWF โปรแกรมจะสร้างให้อยู่ในรูปแบบของ HTML โดยอัตโนมัติ เพอ่ื สะดวกต่อการนาไปใชง้ านบนเวบ็ ไซต์ มขี ั้นตอนดงั น้ี 1. เลือกเมนู File > Publish 2. กาหนดค่าต่างๆในการสง่ ออกไฟล์ 3. เม่ือกาหนดค่าตา่ ง ๆ แลว้ ใหค้ ลกิ ปมุ่ Publish โปรแกรมจะทาการ Publish ให้รอจนครบ 100% 4. เมื่อ Publish แล้ว ให้ตรวจสอบไฟล์เพ่ือการใช้งาน และเลือกหัวข้อว่าจะให้แสดงบนอะไร เช่น บราวเซอร์ วีดโี อ เปน็ ต้น การกาหนดค่าตา่ ง ๆ ในการส่งออกไฟลแ์ บบ SWF มรี ายละเอยี ดดังน้ี - Project Title กาหนดชื่อให้ไฟล์ทสี่ ง่ ออก - Full Screen กาหนดให้แสดงผลโปรเจคเต็ม - Folder กาหนดที่จดเก็บไฟล์ส่งออกโดย จอภาพ คลกิ ปมุ่ Browse - Generate Autorun For CD กาหนดให้ แสดงผลโปรเจคอัตโนมัติ เมื่อใช้งานจากแผ่น - SWF ส่งออกไฟล์ในรูปแบบ .swf CD โดยต้องบันทึกไฟล์ Autorun ลงในแผ่น CD ด้วย - Zip Files ส่งออกไฟล์ในรูปแบบท่ีถูกบีบ อดั ไว้ - Flash Player Version กาหนดเวอร์ชั่นของ Flash Player สาหรบั ไฟล์ท่สี ง่ ออก - Export PDF สง่ ออกไฟล์ในรปู แบบ PDF

25  การสง่ ออกโปรเจคในรปู แบบไฟล์ Executable การส่งออกโปรเจคในรูปแบบไฟล์ Executable หรือ .exe ใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows สามารถเปิดได้โดยไมต่ ้องลงโปรแกรมใด ๆ ท้งั สน้ิ มีขน้ั ตอนดังน้ี 1. เลือกเมนู File > Publish 2. คลกิ Executable 3. กาหนดค่า Medie 4. คลิก Publish 5. คลิกเปิด Windows Explorer หน้าตา่ งแลว้ ไปยงั ท่ีเก็บไฟล์โปรเจค จะปรากฏไฟล์ที่ส่งออกในรูปแบบ EXE  การสง่ ออกโปรเจคในรูปแบบไฟล์ MP4 การส่งออกโปรเจคในรูปแบบไฟล์ .mp4 ไฟล์ที่ได้จะต้องเปิดด้วยโปรแกรมมัลติมีเดียต่าง ๆที่รองรับ ไฟล์รูปแบบ .mp4 แต่จะอยู่ในรูปแบบงานนาเสนอเท่านั้น เนื่องจากวัตถุที่สามารถปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ได้จะไม่สามารถแสดงผลตามทีต่ ้องการได้ มีข้นั ตอนดังน้ี 1. เลอื กเมนู File > Publish 2. เลือกรูปแบบ Publish เป็น Video 3. เลอื กรปู แบบของการเปิดไฟล์ และ Publish ไฟล์ 4. เมื่อโปรแกรม Publish แล้ว จะมีปอ๊ ปอพั ปรากฏ เพ่ือถามว่าจะเปิดไฟลท์ ี่ได้ในโปรแกรมใดต่อไปน้ี ซ่ึง โปรแกรมจะเปดิ ไฟล์ท่ไี ด้ให้ดูวา่ จะออกมาอย่างไร 5. คลิกเปดิ หนา้ ต่าง Windows Explorer แล้วไปยงั ทเ่ี ก็บไฟล์โปรเจคจะปรากฏไฟล์วีดีโอ การกาหนดค่า Media Options มรี ายละเอียด ดังน้ี Project Title กาหนดชือ่ ใหก้ บั ไฟลท์ ี่สง่ ออก Folder กาหนดทจ่ี ัดกับไฟล์ที่ส่งออก โดยคลิก Browse Select Presets กาหนดรปู แบบการส่งออกของไฟลว์ ีดีโอ Copy preset values and Customize ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร ส่ ง อ อ ก ข อ ง ไ ฟ ล์ วี ดี โ อ แ บ บ กาหนดค่าตา่ ง ๆ เอง Profile กาหนดความละเอียดของไฟลว์ ีดีโอที่ส่งออก

Level 26 Bitrate Encoding Target Bitrate กาหนดคณุ ภาพของไฟลว์ ดี โี อท่สี ่งออก Max Bitrate กาหนดรปู แบบการเข้ารหัสของไฟลว์ ดี โี อท่ีส่งงออก Force re-publish all the slide อตั ราบิตเรตของไฟลว์ ดี ีโอทีส่ ่งออก Scalable HTML Content อตั ราบิตเรตสูงสุดของไฟลว์ ดี ีโอทส่ี ง่ ออก กาหนดใหม้ ีการตรวจสอบแล้วส่งออกไฟล์ ก า ห น ด ใ ห้ ไ ฟ ล์ ที่ ส่ ง อ อ ก ย่ อ ข ย า ย ต า ม ข น า ด ข อ ง บราวเซอร์

27 สานักคอมพิวเตอร์ มหาวทิ ยาลยั ทักษณิ . (2561). คมู่ ือ Adobe Captivate. สืบค้น 14 มกราคม 2564, จาก การใชc้ aptivate9new (tsu.ac.th) KruBank 37. (2560). แถบคาส่ังและเคร่ืองมือ (Tool and Command) Adobe Captivate. สืบคน้ 14 มกราคม 2564, จาก https://benjaphol37.blogspot.com/2017/10/tool-and-command.html 168training. (ม.ป.ป.). คมู่ อื การใชง้ าน Adobe Captivate 9. สืบคน้ 14 มกราคม 2564, จาก http://www.168training.com/training/document/captivate9.pdf


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook