Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore MNHM MAI HƯƠNG

MNHM MAI HƯƠNG

Published by Hoa Mai Mầm non, 2022-11-13 00:44:02

Description: MNHM MAI HƯƠNG

Search

Read the Text Version

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP G I Á O V I Ê N : T R Ầ N T H Ị M A I H Ư Ơ N G Năm 2022

BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ MAI HƯƠNG I) KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm 2022BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ MAI HƯƠNG II) BẢN CAM KẾT HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Năm 2022BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ MAI HƯƠNG III) BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NHÂN Năm 2022BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ MAI HƯƠNG IV) ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022 Năm 2022

BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ MAI HƯƠNG V) VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ Năm 2022BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ MAI HƯƠNG VI) GIẤY KHEN Năm 2022

BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ MAI HƯƠNG VII) GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC Năm 2022


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook