Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore MNHM ĐINH HẠNH

MNHM ĐINH HẠNH

Published by Hoa Mai Mầm non, 2022-11-13 00:45:28

Description: MNHM ĐINH HẠNH

Search

Read the Text Version

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP G I Á O V I Ê N : Đ I N H T H Ị H Ạ N H Năm 2022


BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: ĐINH THỊ HẠNH I) KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm 2022


BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: ĐINH THỊ HẠNH II) BẢN CAM KẾT HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Năm 2022


BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: ĐINH THỊ HẠNH III) BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NHÂN Năm 2022


BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: ĐINH THỊ HẠNH IV) ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022 Năm 2022


BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: ĐINH THỊ HẠNH V) VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ Năm 2022


BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: ĐINH THỊ HẠNH VI) GIẤY KHEN Năm 2022


BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: ĐINH THỊ HẠNH VII) GIA ĐÌNH HỌC TẬP Năm 2022


BÁO CÁO CÁ NHÂN HỌC TẬP GIÁO VIÊN: ĐINH THỊ HẠNH VIII) GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC Năm 2022


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook