Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุง 2564_

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุง 2564_

Published by PUIFAI MIONIE OFFICIAL, 2021-12-07 17:09:56

Description: คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุง 2564_

Search

Read the Text Version

วทิ ยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนั พระบรมราชชนก คู่มือ อาจารยท์ ่ีปรึกษา ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564

คำนำ กระบวนการให้คำปรึกษา เป็นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสองคน ซ่ึงดำเนินไปเพ่ือการช่วยเหลือฝ่าย หนึ่งที่กำลังประสบปัญหาให้สามารถมีแนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในสถาบันการศึกษาน้ันอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีภารกิจในการให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลนักศึกษาที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับน้ีได้จัดทำขึ้นเพ่ือให้อาจารย์ได้ทราบแนวทางทำหน้าที่ในการดูแล ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะแนว เพื่อช่วยนักศึกษาในการสำรวจตัวเองและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ ลดระดับความเครียดและความไม่สบายใจ พัฒนาทักษะทางด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ การจัดการกับปัญหา การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านการเรียน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ตลอดจนการสร้าง สมั พันธภาพกับผู้อ่ืนไปในทางท่เี หมาะสมมากขน้ึ งานแนะแนว ให้คำปรึกษาและทุนการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์แก่อาจารย์ทปี่ รึกษาทกุ ทา่ น สำหรบั ใช้เปน็ แนวทางในการให้คำปรึกษานักศึกษาต่อไป งานแนะแนว ใหค้ ำปรกึ ษาและทุนการศกึ ษา กลุ่มงานกิจการนกั ศึกษาและทำนบุ ำรงุ ศิลปวฒั นธรรม

สารบญั หน้า คำนำ 1 1 สารบญั 1 2 ความหมาย 3 วัตถุประสงค์ 4 จรรยาบรรณของอาจารย์ทป่ี รึกษา 5 แนวทางการปฏบิ ัติของอาจารยท์ ีป่ รกึ ษา 6 แนวทางปฏบิ ตั ิการรักษาข้อมูลความลบั ของนักศึกษา 7 แนวปฏบิ ตั ิเร่ืองการอทุ ธรณ์ร้องเรียนของนกั ศึกษา สาระทีค่ วรให้คำปรกึ ษา งานทนุ การศกึ ษาแบบใหเ้ ปล่า บรรณานกุ รม ภาคผนวก -ระบบการควบคมุ การดแู ลการให้คำปรึกษาวชิ าการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี -ประกาศวทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรุ ี 1. เรือ่ ง แนวปฏิบัตกิ ารรกั ษาขอ้ มลู ความลบั ของนักศกึ ษา 2. เร่อื ง แนวปฏบิ ตั กิ ารอุทธรณร์ ้องเรียนของนักศึกษา 3. เรอื่ ง นโยบายและแนวปฏิบตั ิเก่ียวกับการใชส้ ่ือสงั คมออนไลน์ของนกั ศึกษา -ตวั อย่างแบบฟอรม์ บนั ทึกข้อมูลประวัติเบ้ืองต้นของนกั ศกึ ษา -ตวั อย่างแบบบันทกึ การใหค้ ำปรึกษา/แนะนำ รายบคุ คล,รายกลุม่ -ตัวอยา่ งแบบฟอร์มการบันทกึ การให้คำปรึกษา/แนะนำ และส่งต่อนักศกึ ษา -ตวั อยา่ งใบสมัครขอทุนการศึกษา -ตารางปฏบิ ัตงิ านของอาจารย์สำหรับให้คำปรกึ ษานักศกึ ษา

1 อาจารย์ทีป่ รกึ ษา (Student Advisor) อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีดูแล ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะแนว เพื่อให้นักศึกษา สามารถปรับตัว รับผิดชอบต่อตนเอง พ่ึงตนเองได้ ท้ังในด้านวิชาการและการ ใช้ชีวติ อย่างมีความสขุ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีในการแกไ้ ขปัญหาของตนเอง และถือปฏิบัติ ในการรักษาความลับของนักศึกษา กระบวนการให้คำปรึกษา หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลสองคน ซึ่งดำเนินไปเพ่ือการ ชว่ ยเหลือฝ่ายหนง่ึ ทีก่ ำลังประสบปัญหา ให้สามารถมีแนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเองอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ มากยงิ่ ขึ้น วัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยนักศกึ ษา 1. สำรวจตวั เองและสิ่งแวดล้อม เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 2. ลดระดบั ความเครียดและความไม่สบายใจ 3. พัฒนาทกั ษะทางด้านสงั คม ทกั ษะการตดั สนิ ใจ และทกั ษะการจดั การกับปัญหา 4. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านการเรียน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการสร้างสัมพันธภาพ กับผู้อื่นไป ในทางทเี่ หมาะสมมากข้ึน ประเภทการให้การปรกึ ษา ๑. การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ใชเ้ วลา 30-45 นาที (ไม่ควรเกิน 50 นาที ) ๒. การให้การปรึกษาเป็นรายกลุม่ ใช้เวลา 1-1.30 ชวั่ โมง เทคนิคการใหก้ ารปรึกษา ทั่วไป การสงั เกต การฟัง การถาม การพูด จรรยาบรรณของอาจารยท์ ป่ี รึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาเปน็ บุคคลแรกๆท่ีนักศึกษานึกถึงและขอความชว่ ยเหลือ ดงั นนั้ อาจารย์ทป่ี รึกษาจงึ ตอ้ งกระทำตัวเปน็ แบบอย่างท่ีดี สร้างความเชื่อถือศรัทธาเลือ่ มใสใหเ้ กดิ ขึ้นโดยอาศัยหลักจรรยาบรรณในการ ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี 1. อาจารยท์ ่ีปรกึ ษาต้องคำนึงถงึ สวสั ดภิ าพ/ความปลอดภัยของนักศึกษา โดยไม่กระทำการใดๆ ท่ี จะก่อให้เกดิ ผลเสียหายแกน่ กั ศกึ ษาอยา่ งไม่เปน็ ธรรม 2. อาจารยท์ ่ีปรกึ ษาตอ้ งรกั ษาขอ้ มูลตา่ งๆ เกย่ี วกับเร่ืองส่วนตวั ของนักศกึ ษาในความดูแลใหเ้ ปน็ ความลบั 3. อาจารยท์ ่ปี รกึ ษาต้องพยายามช่วยเหลือนกั ศึกษาจนสดุ ความสามารถ (ภายในขอบเขต ความสามารถของอาจารย์) หากมปี ัญหาใดทีเ่ กนิ ความสามารถทจี่ ะชว่ ยไดใ้ หส้ ามารถประสาน/สง่ ตอ่ ขอ้ มูลให้ อาจารย์ท่ีปรึกษาเฉพาะทาง เชน่ อาจารยป์ ระจำช้นั อาจารย์ภาควชิ าสุขภาพจติ เป็นตน้ 4. อาจารยท์ ี่ปรึกษาไม่ควรวิพากษว์ จิ ารณบ์ ุคคล หรอื สถาบนั ใดใหน้ ักศึกษาฟังในทางท่กี อ่ ให้เกดิ ความเสอ่ื มเสียแกบ่ ุคคลหรอื สถาบันน้ันๆ 5. อาจารย์ท่ปี รึกษาต้องเปน็ ผู้ท่ีมีความประพฤติท่เี หมาะสมตามจรรยาแห่งวิชาชีพในสาขาท่ตี นสอน มศี ลี ธรรมจรรยาทด่ี งี าม เพือ่ เป็นตวั อย่างทด่ี ีแกน่ ักศึกษา

2 แนวทางปฏบิ ัติของอาจารย์ท่ปี รกึ ษา เร่อื ง การดแู ลและใหค้ ำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชช้ วี ิตของนกั ศกึ ษา ๑. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศกึ ษาตามตารางเวลาที่กำหนด และหรือช่องทางอ่ืนท่ีสะดวกรวดเร็ว ง่าย ต่อการเขา้ ถึง เช่น โทรศพั ท์ ,Line ,Facebook พรอ้ มบันทึกผลการใหค้ ำปรึกษา ส่งเข้า Email advisor@ bnc.ac.th อยา่ งนอ้ ยเดือนละ ๑ คร้งั ๒. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อมูลด้านวิชาการ/วิชาชีพ เช่นระบบการเรียน ลักษณะวิชา การเรียนภาคทฤษฎีและ การฝกึ ภาคปฏิบัติ วิธีการคิดคะแนน การเตรียมตวั สอบภาษาอังกฤษ การเตรียมตวั สอบสภา ๓. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อมูลด้านสวัสดิการและบริการของวิทยาลัย เช่น หอพัก การทำประกันชีวิต สิทธิการรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา/ทุนต้นสังกัด การจ่ายเงินค่าเทอมและการผ่อนผันค่าลงทะเบียน หอ้ งสมุด ๔. อาจารย์ท่ีปรกึ ษาแนะนำกฎ ระเบียบท่ีต้องปฏิบัติ การใชส้ ื่อเทคโนโลยี มารยาททางสังคม ภาษา ท่าทาง และการแตง่ กาย ๕. อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษา เพื่อดูแลช่วยเหลือ กรณีนักศึกษามี ความเส่ียงในเร่อื งการเรียน ๖. กรณีนักศึกษามีปัญหาที่ต้องดูแลช่วยเหลือ เร่งด่วน สามารถประสานงานและส่งต่อคณะกรรมการ การให้คำปรกึ ษา และหรอื ส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ ได้ทนั ที ๗. อาจารย์ท่ีปรึกษาแนะนำ การปรับตัว ให้กำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักศึกษา และดูแลการใช้ ชวี ติ ของนกั ศึกษาให้มีความสขุ ๘. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เกิดอัต ลักษณข์ องสถาบัน มีมาตรฐานการเรียนรู้ และเกิดทกั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑

3 เรื่อง แนวทางปฏบิ ัติการรกั ษาขอ้ มลู ความลบั ของนักศกึ ษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาข้อมูลความลับของ นักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลของนักศึกษา ได้ถือปฏิบัติในการ รักษาความลับของนักศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลการขอรับ คำปรึกษาปัญหาเรื่องส่วนตัว การใช้ชีวิต ปัญหาการเรียน ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา และขอ้ มลู การลงโทษทางวินยั นักศึกษา โดยมสี าระสำคัญ ดงั นี้ 1. กำหนดรหัสผา่ น ในการเข้าถงึ ขอ้ มลู สารสนเทศตา่ ง ๆ ของนักศกึ ษา 2. กำหนดผรู้ ับผิดชอบในการเข้าถงึ ข้อมลู ความลบั ของนกั ศึกษา ไดแ้ ก่ ๒.๑ ขอ้ มลู ทะเบยี นประวัติและข้อมูลผลการเรยี นของนักศึกษา ผ้รู บั ผดิ ชอบในการ เข้าถึงข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล การศึกษา อาจารย์ประจำช้ันและอาจารยท์ ีป่ รกึ ษา ๒.๒ ขอ้ มูลการขอรับคำปรกึ ษาปัญหาเรอื่ งส่วนตวั การใชช้ ีวติ ปัญหาการเรียน ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศกึ ษาและทำนุบำรงุ ศลิ ปวัฒนธรรม หัวหน้างานใหค้ ำปรึกษาและแนะแนวและอาจารยท์ ี่ปรกึ ษา ๒.๓ ขอ้ มลู รายงานเหตกุ ารณ์ท่ีเก่ยี วขอ้ งกบั นกั ศกึ ษาและข้อมลู การลงโทษทางวนิ ัย นักศึกษา ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ รอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา ฯ และ และอาจารย์ทป่ี รกึ ษา ๓. ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลความลับของนักศึกษา ต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่าน ในการ เข้าถงึ ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆของนกั ศกึ ษา และขอ้ มูลความลับของนกั ศึกษาให้บุคคลทีไ่ มม่ ีส่วนเก่ียวข้องทราบ ๔. เก็บเอกสารข้อมูลนักศึกษาท่ีเป็นความลับในท่ีมิดชิด และทำลายเมื่อไม่จำเป็นต้องเก็บ เอกสาร ๕. ไม่เปิดเผยข้อมูลนักศึกษาที่เป็นความลับแก่บุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เว้นแต่ได้รับ อนุญาตจากนกั ศึกษาหรอื จากผอู้ ำนวยการ

4 เรื่อง แนวปฏิบตั เิ ร่อื งการอุทธรณร์ ้องเรียนของนักศกึ ษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้กำหนดแนวปฏิบัติเร่ืองการอุทธรณ์ร้องเรียนของ นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ร้องเรียนของ นกั ศึกษา ไดถ้ อื ปฏิบัติในการให้ความสำคญั กับการเรียนและการใชช้ วี ิตของนักศกึ ษา ในทุกดา้ น แนวปฏิบัติการรับเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนของนักศึกษา หากนักศึกษามีเร่ืองที่ต้องการอุทธรณ์ รอ้ งเรยี น นักศกึ ษาสามารถดำเนนิ การไดด้ ังนี้ ๑. สายตรงถงึ ผู้อำนวยการวทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรุ ี Email : [email protected] ๒. ส่งจดหมายอุทธรณ์ร้องเรียน ถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี หรือรองผู้อำนวยการกลมุ่ งานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านทางกล่องรับเรอ่ื งรอ้ งเรียน ๓. แจ้งเร่อื งอุทธรณร์ ้องเรียนโดยตรง ถึงรองผู้อำนวยการกลมุ่ งานวิชาการ รองผอู้ ำนวยการ กลมุ่ งานกิจการนกั ศกึ ษาและทำนุบำรงุ ศิลปวัฒนธรรม ๔. แจ้งเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนโดยตรง ถึงหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หรอื อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี แนวปฏิบตั ิ เม่ือนกั ศึกษามีการอุทธรณร์ อ้ งเรยี น ดำเนินการดงั น้ี ๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำเรื่องการ อุทธรณ์ร้องเรียนของนักศึกษา เสนอผู้อำนวยการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเรื่องอทุ ธรณ์ร้องเรียนของ นักศึกษา” โดยมีรองผู้อำนวยการกล่มุ งานกิจการนักศึกษา ฯ หรือกลมุ่ งานวิชาการ เปน็ ประธานการพิจารณา เร่ืองอุทธรณ์ร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริง เพ่ิมเติมเพ่ือการเยียวยา ไกล่เกล่ีย หรือ ดำเนินงานตามเรื่องท่ี นกั ศกึ ษาอุทธรณร์ อ้ งเรยี น และนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบรหิ ารวทิ ยาลยั ๒. รองผอู้ ำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศกึ ษาแจ้งผลการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์และร้องเรียน แก่นกั ศกึ ษา กลมุ่ งาน/สาขาวชิ าท่เี กย่ี วข้อง และดำเนนิ การตามผลการตัดสิน

5 สาระทีค่ วรใหก้ ารปรกึ ษา ชน้ั ปีที่ 1 1. หลักสูตร เนอ้ื หาวิชา และโปรแกรมการเรยี น 2. การเตรยี มตวั และวิธีการเรียนการสอนแบบศตวรรคท่ี 2๑ 3. การปรบั ตวั และบุคลกิ ภาพ ความสำคัญของการใช้ชีวิตในวทิ ยาลัยพยาบาล 4. การสรา้ งขวญั กำลังใจก่อน ขณะ หลังในการเรยี นการสอน 5. การมคี ุณธรรม จริยธรรม และมารยาททางสังคม 6. การมีส่วนรว่ มกบั กิจกรรมภายในและภายนอกวิทยาลัย 7. การปลกู ฝังอุดมการณข์ องวิชาชพี พยาบาล 8. การทำตนเปน็ สมาชกิ ท่ดี แี ละรกั ษาช่อื เสยี งของสถาบัน 9. การปฏิบตั ติ ามระเบียบวนิ ัยและกฎเกณฑ์และคณุ ธรรม จริยธรรม ๑๐. ความตระหนัก การเตรยี มตัวสอบภาษาองั กฤษ ชน้ั ปีที่ 2 1. การเรียนการสอนแบบศตวรรคท่ี 2๑ 2. การทำตัวเปน็ แบบอย่างที่ดแี ละการดแู ลช่วยเหลอื รนุ่ น้อง 3. การมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมภายในและภายนอกวทิ ยาลยั พยาบาล 4. การมีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาททางสังคม 5. การคบเพื่อน 6. การปฏิบตั ิตามระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ และคณุ ธรรม จรยิ ธรรม 7. การปรบั ตัวและเตรียมตัวในการออกฝกึ ภาคปฎบิ ัตใิ นโรงพยาบาลและชมุ ชน 8. การเตรยี มตวั สอบภาษาอังกฤษและการสอบใบอนญุ าตประกอบวชิ าชีพ ช้ันปีท่ี 3 1. แนวทางสูค่ วามสำเรจ็ ในวชิ าชพี ตลอดจนวิชาท่ีเป็นประโยชนต์ ่อวิชาชีพในอนาคต 2. การปรับตัวและเตรยี มตัวในการออกฝึกภาคปฎบิ ตั ใิ นโรงพยาบาล 3. การทำตัวเป็นแบบอยา่ งท่ีดีและการดูแลชว่ ยเหลอื รุ่นน้อง 4. การทำตนใหเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม เพื่อใหเ้ กดิ ความภาคภูมใิ จในตนเอง 5. การมคี ุณธรรม จริยธรรม 6. การพัฒนาบุคลิกภาพท่เี หมาะสมกับวชิ าชีพ 7. การเตรยี มตัวสอบภาษาองั กฤษและการสอบใบอนญุ าตประกอบวิชาชีพ ชน้ั ปีที่ 4 1. การเตรยี มตวั การออกฝกึ ภาคปฎิบัติโรงพยาบาลชมุ ชนและชมุ ชนภายนอก 2. การมีคุณธรรม จรยิ ธรรม และการพฒั นาบคุ ลิกภาพทเ่ี หมาะสมกับวชิ าชพี 3. ความพร้อมทีจ่ ะเป็นผ้ใู หญ่และการปรับตัวต่อสังคมใหม่ 4. การเตรียมตวั เข้าสูว่ ชิ าชพี การทำงาน และแนวทางการศกึ ษาตอ่ 5. การเตรียมตัวสอบภาษาองั กฤษและการสอบใบอนุญาตประกอบวชิ าชีพ

6 งานทนุ การศกึ ษาแบบใหเ้ ปล่า ขนั้ ตอนการดำเนินงาน ดงั นี้ 1. ประกาศและประชาสมั พันธ์การขอทนุ การศกึ ษา ประจำปีการศึกษา - ทาง line กลมุ่ ทุนการศึกษา , line กลมุ่ ประชาสัมพนั ธ์ ของวทิ ยาลัย - หน้าห้องใหค้ ำปรกึ ษา ชน้ั 1 อาคารเรยี น 4 2. จัดเตรียมใบสมัครการขอทุนการศกึ ษาและใบพิจารณาผลการคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษา - นักศกึ ษา download ใบสมคั รการขอทนุ การศึกษา ทาง web site วิทยาลยั 3. รายละเอยี ดในใบสมัครขอรับทนุ การศกึ ษา - ตดิ รปู หนา้ ตรงชดุ นกั ศกึ ษา/ชดุ ฝกึ ปฏบิ ตั งิ าน - แนบรปู ถ่ายบ้านและบริเวณบ้านท่ีนักศึกษาอาศัยอยกู่ ับผปู้ กรองในปจั จบุ ัน - อาจารย์ทป่ี รึกษาลงข้อมลู แสดงความเหน็ และการลงชอื่ กำกับ - นกั ศึกษาตอ้ งลงขอ้ มลู ให้ครบทุกข้อ (ถ้าไม่มี ลงเครื่องหมาย - ) เพ่อื ประโยชนข์ องนกั ศึกษา 4. คดั เลือกและสัมภาษณน์ ักศึกษาท่ีมคี ุณสมบัติตรงตามทนุ แตล่ ะทนุ โดยคณะกรรมการทนุ การศึกษา - กำหนดวนั สมั ภาษณ์ตามตารางการเรยี นของแต่ละช้ันปี แตส่ ามารถปรบั เปล่ียนไดต้ ามความ เหมาะสม - ประชาสัมพนั ธ์ วนั สัมภาษณ์แตล่ ะช้ันปี และให้นักศึกษามาลงนดั ดว้ ยตนเอง พร้อมทั้งนดั อาจารยท์ ี่ปรึกษา 5. คณะกรรมการสรุปผลคะแนนจากการพิจารณาผ้มู สี ทิ ธิ์ได้รบั การพจิ ารณาทุนการศึกษา 6. จดั ลำดบั รายช่ือนักศกึ ษาแตล่ ะชั้นปีท่ีไดร้ บั การพจิ ารณาทนุ การศึกษา และเสนอต่อ รองผอ.กล่มุ งานกจิ การนักศึกษา และคณะกรรมการบรหิ ารวทิ ยาลัย 7. ประกาศผู้มสี ทิ ธ์ไิ ด้รบั การพจิ ารณาทุนการศึกษา 8. ประสานงานกับเจา้ ของทุน ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลยั ฯ - ทำหนงั สือขอสนบั สนุนทุนการศึกษา และทำหนงั สือตอบขอบคุณ พร้อมใบอนุโมทนาบญุ - ฝกึ ซ้อมและนำนกั ศึกษาเขา้ ร่วมพิธมี อบทุนการศึกษาท้งั ภายในและภายนอกวิทยาลยั ฯ - ทำบันทึกขอเบิกเงินทุนการศึกษา กรณีเงนิ ทนุ การศึกษาอยู่ในบัญชีวทิ ยาลยั 9. ตดิ ตามดแู ลความประพฤติ ผลการเรียน นักศึกษาท่ีไดท้ ุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

7 บรรณานุกรม พรพิมล จะหลู.(2020). บทความเกยี่ วกบั การให้คำปรึกษา “ขนั้ ตอนการให้คำปรึกษา” สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564.จากhttp://ctublog.christian.ac.th/blog_orm วิทยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี ชลบรุ ี. (2559). คมู่ ืออาจารยท์ ี่ปรกึ ษา. ชลบุรี : วทิ ยาลยั พยาบาล บรมราชชนนี ชลบรุ ี. วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา. (2556). ทฤษฎีและเทคนิคการให้บริการปรกึ ษา. กรุงเทพฯ : โรงพมิ พ์แห่ง จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลัย. อรพรรณ ลอื บญุ ธวชั ชยั . (2553). การให้คำปรกึ ษาทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ หง่ จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั . ********************************************

ภาคผนวก

ระบบการควบคมุ การดูแลการใหค้ ำปรกึ ษาวิชาการและแนะแนวแกน่ ักศึกษาปริญญาตรี ๑. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ปริญญาตรี ให้นักศึกษามคี วามพรอ้ มในการเรยี นและใช้ชีวติ อย่ใู นสถาบันได้อย่างมีความสุข ๒. ขอบเขต การควบคุม กำกับการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ประกอบด้วยข้นั ตอนการดำเนนิ งานการวางแผนการกำกับการดูแล การดำเนินการการกำกับ การประเมินผล การดำเนนิ การ การปรับปรุงแกไ้ ข การพัฒนาแนวปฏบิ ตั ทิ ี่ดีเพื่อเผยแพร่ ๓. คำนิยาม การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี หมายถึง ระบบ การดูแล การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการ วิชาชีพ การปรับตัว สุขภาพและการใช้ชีวิต รวมท้ัง บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และดำรงชีวติ อยู่อยา่ งมีความสขุ จนสำเรจ็ การศกึ ษา นักศึกษาที่มีปัญหาด้านวิชาการ หมายถึง ผู้เรียนที่มีข้อขัดข้องและ/หรือมีอุปสรรคด้านการเรียน ภาคทฤษฎี ภาคทดลองและภาคปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการเรียน ในระหว่างการศึกษาอยู่ในวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ชลบรุ ี นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการใช้ชีวิต หมายถึง ผู้เรียนที่มีข้อขัดข้องและ/หรือมีอุปสรรคด้านการดำเนิน ชีวติ ประจำวัน ซงึ่ สง่ ผลต่อการเรียน ในระหว่างการศกึ ษาอยู่ในวทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี นักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หมายถึง ผู้เรียนที่มีข้อขัดข้องและ/หรือมีอุปสรรคด้านสุขภาพของ ร่างกาย หรือจติ ใจ ซง่ึ สง่ ผลตอ่ การเรยี น ในระหวา่ งการศึกษาในวทิ ยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ๔. ตวั ช้ีวดั ที่สำคัญและคา่ เป้าหมาย คา่ เปา้ หมาย ลำดับ ชอ่ื ตัวช้วี ดั อยา่ งน้อยเดอื นละ ๑ ครั้ง เชงิ ปรมิ าณ คา่ เฉลีย่ ผลการประเมนิ ไมน่ ้อยกวา่ ๔.๐๐ ๑ นักศกึ ษาทกุ คน ไดพ้ บอาจารย์ท่ีปรึกษา ๒ ความพงึ พอใจของนกั ศึกษาต่อคุณภาพการใหค้ ำปรึกษา จากคะแนนเต็ม ๕ วชิ าการและแนะแนวของอาจารย์ท่ปี รึกษาอย่ใู นระดับดี ร้อยละ ๑๐๐ ข้นึ ไป ๓ ความพงึ พอใจของอาจารย์ท่ปี รกึ ษาต่อระบบการ ควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวชิ าการและแนะแนว

ลำดับ ชื่อตัวชว้ี ัด ค่าเปา้ หมาย แกน่ กั ศึกษาปริญญาตรีอยูใ่ นระดบั ดีขึน้ ไป คา่ เฉล่ียผล การประเมิน ไมน่ ้อยกวา่ ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับศูนย์ เชงิ คณุ ภาพ รอ้ ยละ ๑๐๐ ๑ อัตราการลาออกของนักศึกษาทุกช้ันปี คา่ เฉลี่ยภาพรวมอย่ใู นระดับมาก คา่ คะแนน ๒ นกั ศึกษาที่มีปญั หาด้านวชิ าการ และการใชช้ วี ติ ไดร้ ับ เฉล่ียมากกวา่ หรอื เท่ากบั ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ การดแู ล และให้คำปรึกษาจนสามารถเรียนต่อได้ ๓ ระดับความสุขของนักศึกษา ๕. ผังขัน้ ตอนและมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ช่ือกระบวนการ: ระบบการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกน่ ักศึกษาปริญญาตรี วงจร ขนั้ ตอน ผงั ขนั้ ตอนและมาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/เอกสารท่ี คุณภาพ ระบบ กลไก เกยี่ วข้อง รายละเอยี ดการดำเนนิ งาน ผรู้ ับผดิ ชอบ เร่ิมตน้ Plan ๑. วางแผนการควบคมุ การ ๑.๑ ทบทวน วเิ คราะหผ์ ลการ - คณะกรรมการการให้ - สำเนารายงานการ ดแู ลการใหค้ ำปรกึ ษา ดำเนนิ งานในปีการศกึ ษาท่ี คำปรกึ ษาแนะแนว ประชุม คณะกรรมการ วิชาการและแนะแนวแก่ ผา่ นมา ผลการประเมนิ ด้านวชิ าการและการ การให้คำปรกึ ษาแนะ นักศกึ ษาปริญญาตรี คุณภาพระดบั หลกั สูตรและ ใชช้ ีวิต แนวด้านวิชาการและ Improvement plan การใชช้ วี ิต - รองผู้อำนวยการกลุม่ - ผลการประเมนิ งานกิจการนกั ศกึ ษา คณุ ภาพระดบั หลักสตู ร - หวั หน้างานแนะแนวฯ - รายงานการประเมนิ กระบวนการพรอ้ ม แผนการ

วงจร ข้นั ตอน ระบบ กลไก หลกั ฐาน/เอกสารท่ี คณุ ภาพ รายละเอียดการดำเนนิ งาน ผรู้ บั ผดิ ชอบ เก่ียวขอ้ ง พัฒนาตามผลการ ประเมิน (Improvement plan) ๑.๒ ทวนสอบจำนวน - คณะกรรมการการ - สำเนารายงานการ นกั ศึกษา ทวนสอบวิธีการ ให้คำปรึกษาแนะแนว ประชมุ คณะกรรมการ มอบหมายนักศึกษาแก่ ด้านวชิ าการและการ การใหค้ ำปรึกษาแนะ อาจารยท์ ีป่ รึกษา ใน ใช้ชีวติ แนวด้านวชิ าการและ อัตราสว่ น ๑:๔-๑๒ การใชช้ วี ิต - สำเนาคำสง่ั ๑.๓ ทบทวนแนวปฏบิ ตั ิการ คณะกรรมการการให้ วทิ ยาลยั พยาบาลบรม ให้คำปรึกษาของอาจารย์ท่ี คำปรึกษาแนะแนว ราชชนนี ชลบุรี เรือ่ ง ป ร ึ ก ษ า ท บ ท ว น ค ู ่ มื อ ดา้ นวชิ าการและการ แต่งตัง้ คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ใชช้ วี ติ การใหค้ ำปรึกษาแนะ ท บ ท ว น ค ำ ส ั ่ ง แ ต ่ ง ต้ั ง แนวด้านวชิ าการและ อาจารย์ที่ปรึกษา ในปี การใช้ชีวติ การศึกษาท่ผี ่านมา ถ้ามีการ - สำเนาคำสงั่ เปลี่ยนแปลง จัดทำร่าง วทิ ยาลัยพยาบาลบรม ค ำ ส ั ่ ง แ ต ่ ง ต ั ้ ง อ า จ า ร ย ์ ที่ ราชชนนี ชลบุรี เรอ่ื ง ปรึกษาฯ และอาจารย์ท่ี แตง่ ตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษาพิเศษเสนอรอง ปรกึ ษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการ - สำเนาบันทกึ นักศึกษาเพื่อความเห็นชอบ ข้อความวิทยาลัย และเสนอผู้อำนวยการเพ่ือ พยาบาลบรมราชชนนี ลงนาม ชลบรุ ี เรือ่ งแตง่ ต้ัง อาจารย์ทปี่ รึกษากรณี พิเศษ

วงจร ระบบ กลไก หลักฐาน/เอกสารที่ คณุ ภาพ ผูร้ บั ผิดชอบ เกย่ี วขอ้ ง ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนนิ งาน DO คมู่ ืออาจารย์ท่ีปรึกษา ๑.๔ จัดทำค่มู อื อาจารยท์ ี่ ปรึกษา ๑.๕ ประชมุ ชแ้ี จงทำความ สำเนารายงานการ ประชมุ คณาจารย์ เข้าใจแกอ่ าจารยท์ ่ปี รกึ ษา และรว่ มจดั ทำแผนงานการ ควบคมุ ดูแลการให้ คำปรึกษาฯ พร้อมมอบคู่มอื แก่อาจารย์ทีป่ รึกษาทุกคน ๒. ดำเนนิ การควบคุมการ ๒.๑ จัดทำและ คณะกรรมการการให้ สำเนารายงานการ คำปรึกษาแนะแนว ประชุมคณาจารย์ ดูแลการให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ตารางการ ด้านวชิ าการและการ ใช้ชวี ติ แบบตดิ ตามการให้ วิชาการและแนะแนวแก่ พบอาจารย์ทีป่ รึกษา คำปรกึ ษาวชิ าการฯ นักศกึ ษาปรญิ ญาตรี ๒.๒ ควบคุมดแู ลให้ คำปรึกษาวิชาการฯ ตาม ตารางการพบอาจารยท์ ่ี ปรึกษาท่ีกำหนด ๒.๓ ตดิ ตามกำกับคุณภาพ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร - รายงานการประชมุ บรหิ ารหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการการให้ หลักสตู ร คำปรกึ ษาฯ ปญั หาอุปสรรค - สำเนาบันทึก ขอ้ ความวทิ ยาลัย ของการปฏบิ ัติงานและ พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรอื่ งแตง่ ต้ัง ประเมินคุณภาพของ อาจารย์ท่ีปรึกษากรณี พเิ ศษ อาจารยท์ ปี่ รึกษา - คณะกรรมการการ - สำเนารายงานการ ใหค้ ำปรึกษาแนะแนว ประชมุ คณะกรรมการ ๒.๔ รว่ มกบั อาจารย์ที่ ดา้ นวชิ าการและการ ดแู ลระบบการควบคมุ ปรึกษา ผู้ท่เี กี่ยวข้อง และ ใชช้ วี ติ การดูแลการให้ คณะกรรมการบรหิ าร - คณะกรรมการ คำปรกึ ษาวิชาการและ หลักสตู รดำเนินงานแกไ้ ข บริหารหลักสตู ร ปญั หาของนกั ศึกษากรณีที่ พบปญั หาที่เกนิ ขดี

วงจร ข้นั ตอน ระบบ กลไก หลักฐาน/เอกสารที่ คุณภาพ รายละเอียดการดำเนนิ งาน ผ้รู ับผิดชอบ เกยี่ วข้อง ๓. ประเมินผลการ ความสามารถของอาจารย์ท่ี - อาจารย์ทีป่ รกึ ษา Check ดำเนนิ งาน ปรึกษาให้ดำเนินการส่งต่อ พเิ ศษ แนะแนวแกน่ กั ศึกษา อาจารยท์ ีป่ รึกษาพิเศษ ปริญญาตรี - สำเนารายงานการ ๒.๕ ตดิ ตามผลการ คณะกรรมการการให้ ประชุมคณะกรรมการ บรหิ ารหลกั สูตร แกป้ ญั หาของอาจารยท์ ี่ คำปรึกษาแนะแนว แบบตดิ ตามการให้ คำปรกึ ษาวิชาการฯ ปรกึ ษาพเิ ศษ ด้านวชิ าการและการ กรณีพิเศษ พร้อมบันทกึ ขอ้ มูลในระบบ ใช้ชวี ิต รายงานผลการดำเนิน กจิ กรรมพัฒนา เกี่ยวกบั การใหค้ ำปรึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษา การแกป้ ัญหา และรายงาน สำเนารายงานการ ประชมุ คณะกรรมการ ต่อผอู้ ำนวยการวทิ ยาลัย บริหารหลักสูตร - รายงานสรปุ ผลการ เพอื่ พจิ ารณาแจง้ ผ้ปู กครอง ดำเนินงานตามระบบ การควบคุมการดูแล หรอื ผ้เู ก่ียวข้อง เช่น การให้คำปรึกษา เจา้ ของทนุ สบช. และ บันทกึ ข้อมลู ในระบบ ๒.๖ จัดประชุม/กิจกรรม พฒั นาอาจารย์ท่ีปรกึ ษา (ถา้ จำเป็น) เรื่องแนวทางการ ปฏิบตั ิในการให้คำปรกึ ษา แนะแนววิชาการและการใช้ ชวี ิต การจัดการความเสย่ี ง โดยเสนอต่อกรรมการบรหิ าร หลักสตู รพจิ ารณา ๓.๑ ประเมนิ ผลการ คณะกรรมการ ดำเนินงานตามตวั ชว้ี ัดของ บริหารหลกั สูตร ระบบ ๓.๒ ประเมนิ กระบวนการ - คณะกรรมการ การควบคุมการดแู ลการให้ บรหิ ารหลกั สตู ร คำปรกึ ษาวชิ าการและแนะ - คณะกรรมการการ แนวแก่นกั ศกึ ษาปรญิ ญาตรี ใหค้ ำปรึกษาแนะแนว

วงจร ข้ันตอน ระบบ กลไก หลักฐาน/เอกสารท่ี คณุ ภาพ รายละเอียดการดำเนินงาน ผรู้ บั ผิดชอบ เกย่ี วข้อง พจิ ารณา และจัดทำแนวทางการพฒั นา ด้านวชิ าการและการ และ ตามผลการประเมิน ใช้ชวี ติ วิชาการและแนะแนว แก่นักศึกษาปรญิ ญาตรี ให้ข้อเสนอแนะ ๓.๓ รายงานผลการ คณะกรรมการ -รายงานการประเมิน ดำเนินงานและผลการ บริหารหลักสตู ร กระบวนการพร้อม ประเมนิ กระบวนการพรอ้ ม แผนการ แนวทางการพฒั นาต่อคณะ พัฒนาตามผลการ กรรมการบริหารวทิ ยาลยั ประเมนิ ๓.๔ พิจารณาและให้ (Improvement ขอ้ เสนอแนะ plan) สำเนารายงานการ ประชุมคณะกรรมการ บรหิ ารวิทยาลัย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สำเนารายงานการ บรหิ ารวิทยาลยั ประชุมคณะกรรมการ บริหารวิทยาลยั Act ๔. นำผลการประเมนิ ไป ๔.๑ นำผลการประเมินและ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร รายงานโครงการ/ ปรบั ปรงุ ขอ้ เสนอแนะจาก บรหิ ารหลักสูตร กจิ กรรมแลกเปลยี่ น คณะกรรมการบริหาร เรยี นรู้ ถอดบทเรียน วิทยาลัยไปปรบั ปรงุ การ หรอื เทียบเคียงผลการ ดำเนินงานในปีการศึกษา ดำเนินงานกบั ต่อไป หนว่ ยงานที่คดั สรร ๔.๒ จดั กิจกรรมแลกเปลีย่ น เพื่อการดำเนินการ เรยี นรู้ ถอดบทเรียน หรือ จดั ทำแนวปฏบิ ตั ทิ ด่ี ี เทียบเคียงผลการดำเนินงาน และการเผยแพรแ่ นว กับหน่วยงานท่ีคัดสรรเพื่อ ปฏิบตั ทิ ดี่ ี การดำเนินการจัดทำแนว ปฏบิ ตั ิที่ดี

วงจร ขน้ั ตอน ระบบ กลไก หลักฐาน/เอกสารที่ คณุ ภาพ สิน้ สุด รายละเอยี ดการดำเนนิ งาน ผูร้ ับผดิ ชอบ เกีย่ วข้อง ๔.๓ เผยแพรแ่ นวปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการ บรหิ ารหลกั สูตร เอกสารเผยแพรแ่ นว ปฏิบัตทิ ี่ดี ๖. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวขอ้ ง ๑. ค่มู ือระบบและกลไกการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรพยาบาลศาสตร บณั ฑิต (หลักสตู รปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับปรบั ปรงุ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ๒. มคอ.๒ ๓. คมู่ อื นกั ศึกษา ๔. คู่มอื อาจารยท์ ป่ี รึกษา ๕. สำเนาคำสั่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คำปรึกษา แนะแนวดา้ นวิชาการและการใช้ชีวิต ๖. คู่มืออาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ตารางสอนของนักศึกษาทุกชั้นปี ชั่วโมง Academic office hour ๗. แบบฟอร์มทีเ่ ก่ยี วข้อง ๑. แบบฟอร์มบนั ทกึ ขอ้ มูลประวตั ิเบ้อื งตน้ ของนักศึกษา ๒. แบบบันทกึ รายงานการให้คำปรึกษา ๓. แบบฟอรม์ การส่งตอ่ นักศกึ ษา ๔. แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวของ อาจารยท์ ี่ปรกึ ษา ๕. แบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา วิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษาปริญญาตรี ๖. แบบสำรวจความสขุ ตอ่ การเรียนและการใช้ชีวติ ของนักศึกษาขณะเรียนในหลกั สตู ร

๘. เอกสารบันทกึ ผ้รู บั ผดิ ชอบ สถานทจี่ ัดเกบ็ ระยะเวลาที่ วิธกี ารจดั เก็บ จัดเกบ็ สำเนา ชอื่ เอกสาร หวั หน้างานแนะแนว หัวหน้างานแนะ ๕ ปี ให้คำปรึกษาและ แนวให้ อิเลก็ ทรอนิกส์ ๑. แบบบนั ทกึ ข้อมลู ทุนการศึกษา ๕ ปี ประวตั เิ บ้อื งต้นของ คำปรกึ ษาและ สำเนา นกั ศกึ ษา หวั หน้างานแนะแนว ทนุ การศึกษา ๕ ปี อิเล็กทรอนกิ ส์ ให้คำปรกึ ษาและ หัวหน้างานแนะ ๒. แบบบันทกึ รายงาน ทนุ การศึกษา ๕ ปี สำเนา การให้คำปรึกษา และ แนวให้ อิเลก็ ทรอนิกส์ แบบบันทึกรายงานการ หัวหน้างานแนะแนว คำปรึกษาและ ให้คำปรึกษากรณพี เิ ศษ ใหค้ ำปรกึ ษาและ ทุนการศึกษา สำเนา ๓. แบบการส่งต่อ ทุนการศึกษา หัวหนา้ งานแนะ อิเลก็ ทรอนิกส์ นักศกึ ษา หวั หน้างานแนะแนว แนวให้ สำเนา ๔. แบบสำรวจความพงึ ให้คำปรกึ ษาและ คำปรึกษาและ อเิ ล็กทรอนกิ ส์ พอใจของนักศึกษาตอ่ ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา คณุ ภาพการให้ หวั หนา้ งานแนะ สำเนา คำปรึกษาวิชาการและ อิเล็กทรอนิกส์ แนะแนวของอาจารยท์ ่ี แนวให้ ปรกึ ษา คำปรึกษาและ ๕. แบบสำรวจความพงึ ทุนการศึกษา พอใจของอาจารย์ท่ี ปรึกษาต่อระบบการ หวั หนา้ งานแนะแนว หวั หน้างานแนะ ๕ ปี ควบคมุ การดูแลการให้ ใหค้ ำปรึกษาและ แนวให้ คำปรกึ ษาวิชาการและ ทุนการศึกษา แนะแนวแกน่ กั ศึกษา คำปรึกษาและ ปริญญาตรี ทนุ การศึกษา ๖. แบบสำรวจความสขุ ต่อการเรยี นและการใช้ หวั หน้างานแนะแนว หัวหนา้ งานแนะ ๕ ปี ชวี ติ ของนักศกึ ษาขณะ ให้คำปรึกษาและ แนวให้ เรยี นในหลักสูตร ทุนการศึกษา คำปรกึ ษาและ ทุนการศึกษา

ชือ่ เอกสาร ผ้รู ับผดิ ชอบ สถานทีจ่ ัดเก็บ ระยะเวลาที่ วธิ ีการจัดเกบ็ จัดเกบ็ สำเนา ๗.บนั ทึกข้อมลู การ หัวหน้างานแนะแนว หวั หน้างานแนะ ๕ ปี ลาออกของนกั ศึกษา ให้คำปรกึ ษาและ แนวให้ อิเลก็ ทรอนกิ ส์ ทนุ การศึกษา คำปรกึ ษาและ ๕ ปี ๘. รายงานสรุปผลการ และ หวั หนา้ งาน ทนุ การศึกษา สำเนา ดำเนินงานระบบการ ทะเบยี นและ และ หัวหน้า อิเลก็ ทรอนกิ ส์ ควบคมุ การดแู ล การให้ ประมวลผล งานทะเบยี น คำปรึกษาวชิ าการและ และประมวลผล แนะแนวแก่นกั ศึกษา หัวหนา้ งานแนะแนว หวั หนา้ งานแนะ ปริญญาตรี ให้คำปรึกษาและ แนวให้ ทนุ การศึกษา คำปรึกษาและ ทนุ การศึกษา ๙. ระบบการตดิ ตามและประเมนิ ผล ๑. นักศึกษาทุกคน ไดพ้ บอาจารย์ท่ีปรึกษาอยา่ งน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ ๒. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่ คุณภาพการใหค้ ำปรึกษาวชิ าการและแนะแนวของอาจารยท์ ี่ ปรกึ ษาอยใู่ นระดับดขี นึ้ ไปคา่ เฉลีย่ ผลการประเมนิ ไมน่ ้อยกวา่ ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ ๓. ความพงึ พอใจของอาจารย์ที่ปรกึ ษาต่อระบบการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแกน่ กั ศึกษาปริญญาตรอี ยใู่ นระดับดขี ึ้นไปคา่ เฉล่ียผลการประเมิน ไมน่ ้อยกวา่ ๔.๐๐ จาก คะแนนเต็ม ๕ ๔. อตั ราการลาออกของนักศึกษาทุกชน้ั ปเี ทา่ กับศูนย์ ๕. นกั ศึกษาที่มีปัญหาดา้ นวิชาการ และการใชช้ วี ติ ไดร้ บั การดแู ล และใหค้ ำปรึกษาจนสามารถเรยี น ตอ่ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ๖. ระดบั ความสุขของนักศึกษาค่าเฉลีย่ ภาพรวมอยใู่ นระดับมาก คา่ คะแนนเฉลย่ี มากกวา่ หรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

การตดิ ตามและประเมินผลการควบคมุ การดูแลการให้คำปรกึ ษาวชิ าการและแนะแนวแกน่ ักศกึ ษาปรญิ ญาตรี ขอ้ กำหนดที่สำคัญ ตวั ชว้ี ัด เป้าหมาย ๑. พบตามตารางท่วี ิทยาลยั กำหนด นกั ศกึ ษาทกุ คน ได้พบอาจารยท์ ่ีปรกึ ษา อยา่ งน้อย ๒. มรี ายงานการพบนักศึกษาของอาจารย์ เดอื นละ ๑ ท่ีปรกึ ษา หนว่ ย ความถ่ใี นการ แบบฟอรม์ หนว่ ยนับ รายงานผล จดั เกบ็ ครง้ั สูตรคำนวณ (ถ้ามี) ๒ คร้งั /ปี หนว่ ยงาน - รายงาน จดั เก็บ - สำเนา งานแนะแนว อิเล็กทรอนิกส์ การตดิ ตามและประเมนิ ผลการควบคุมการดแู ลการให้คำปรกึ ษาวชิ าการและแนะแนวแก่นกั ศกึ ษาปริญญาตรี ขอ้ กำหนดที่สำคัญ ตวั ชว้ี ัด เปา้ หมาย ความพึงพอใจของนกั ศึกษาต่อคณุ ภาพการให้ คา่ เฉลี่ยผลการ คำปรกึ ษาวชิ าการและแนะแนวของอาจารย์ที่ ประเมนิ ไม่ ปรกึ ษาอยใู่ นระดับดีข้ึนไป น้อยกวา่ ๔.๐๐ จากคะแนนเตม็ ๕ สตู รคำนวณ (ถ้ามี) หนว่ ย ความถ่ใี นการ แบบฟอร์ม หนว่ ยงาน รายงานผล จดั เกบ็ จดั เก็บ ผลรวมของคา่ คะแนนท่ีได้จากประเมนิ ความพึงพอใจ = จำนวนนกั ศกึ ษาท่ีได้รบั การประเมนิ ท้ังหมด คะแนน ๒ คร้งั /ปี - รายงาน งานแนะแนว เฉลยี่ - สำเนา อิเล็กทรอนกิ ส์

การตดิ ตามและประเมินผลการควบคุมการดูแลการใหค้ ำปรกึ ษาวชิ าการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ขอ้ กำหนดทีส่ ำคญั ตวั ชี้วดั เป้าหมาย ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการ รอ้ ยละ ๑๐๐ ควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะ หน่วยงาน จัดเกบ็ แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีอยู่ในระดับดีขึ้นไป งานแนะแนว ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ จาก คะแนนเต็ม ๕ สูตรคำนวณ (ถ้ามี) หนว่ ย ความถี่ในการ แบบฟอรม์ รายงานผล จดั เก็บ ผลรวมของคา่ คะแนนท่ไี ดจ้ ากประเมนิ ความพงึ พอใจ รอ้ ยละ ๑ ครงั้ /ปี - รายงาน = ท่มี ีผลการประเมนิ ไมน่ ้อยกว่า ๔.๐๐ × - สำเนา จำนวนอาจารย์ท่ไี ด้รบั การประเมินท้ังหมด ๑๐๐ อิเลก็ ทรอนิกส์ การติดตามและประเมนิ ผลการควบคมุ การดแู ลการให้คำปรกึ ษาวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษาปรญิ ญาตรี ขอ้ กำหนดทสี่ ำคญั ตัวชี้วัด เปา้ หมาย อัตราการลาออกของนกั ศกึ ษาทุกชัน้ ปี เท่ากับศูนย์ หน่วยงาน สตู รคำนวณ (ถา้ ม)ี หน่วย ความถใี่ นการ แบบฟอร์ม จดั เก็บ รายงานผล จัดเกบ็ งานแนะแนว หน่วยนับ ๑ ครัง้ /ปี - รายงาน - สำเนา อเิ ล็กทรอนกิ ส์ การตดิ ตามและประเมนิ ผลการควบคุมการดแู ลการใหค้ ำปรกึ ษาวชิ าการและแนะแนวแก่นักศกึ ษาปรญิ ญาตรี ข้อกำหนดท่ีสำคญั ตวั ชีว้ ดั เปา้ หมาย นักศึกษาที่มีปัญหาด้านวิชาการ และการใช้ ร้อยละ ๑๐๐ ชีวิตได้รับการดูแล และให้คำปรึกษาจน หน่วยงาน จดั เก็บ สามารถเรียนตอ่ ได้ งานแนะแนว สูตรคำนวณ (ถา้ ม)ี หนว่ ย ความถีใ่ นการ แบบฟอร์ม รายงานผล จัดเก็บ รอ้ ยละ ๑ ครัง้ /ปี - รายงาน = จำนวนนกั ศึกษาทม่ี ปี ัญหาและได้รับการแก้ไขสามารถเรียนตอ่ ได้ × ๑๐๐ - สำเนา จำนวนนกั ศกึ ษาท่มี ปี ัญหาทัง้ หมด อเิ ล็กทรอนกิ ส์

การตดิ ตามและประเมนิ ผลการควบคมุ การดูแลการใหค้ ำปรกึ ษาวชิ าการและแนะแนวแกน่ ักศกึ ษาปริญญาตรี ข้อกำหนดที่สำคญั ตวั ช้วี ดั เปา้ หมาย ใชแ้ บบประเมินความสุขตามทีว่ ิทยาลยั ระดับความสุขของนักศึกษา คา่ เฉลี่ย กำหนดมคี ่าคะแนนเต็ม ๕ ภาพรวมอยูใ่ น หนว่ ย ความถใี่ นการ แบบฟอร์ม ระดบั มาก ค่า สูตรคำนวณ (ถ้ามี) รายงานผล จดั เก็บ คะแนนเฉลย่ี คะแนน ๑ คร้งั /ปี - รายงาน มากกว่าหรอื ผลรวมของค่าคะแนนทไ่ี ดจ้ ากประเมินความสขุ เฉล่ีย - สำเนา เท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนน = ของนักศกึ ษาทง้ั หมด อิเลก็ ทรอนกิ ส์ เต็ม ๕ จำนวนนกั ศกึ ษาทไี่ ดร้ บั การประเมนิ ทั้งหมด หน่วยงาน จดั เกบ็ งานแนะแนว

1g1 ib rnni oj 'nn1fl L 1 fl JJ nwrJ NflLJ flVJJ1J flh1 flJJ' fl1J Lfl1flflfl1fY1 °LThfThfl 2.I ta 02 02 0 01 0/ CI L1n') JW)?1f1fl 1,wiij '- ci'fl lun'15L t1iWI1W1 1iu1n o gj 'Wiu,ri 1%Jfl'1 uJ fl'F j'ttn flfl flJl CI € 0 CI niinn ii iithnn l!L fl fl1f1 nI4h1 ithn,n iit,n Jnin L1n1n1n l!.fl I1Lfl n2 J'1 ¶ fflfl1fl1fl I 1I,1 LL 1Jfl'!fl LAiN\"W 011JflT n. J11fl UT fl1f1W fl1flW1 V/a V V 0/ CI CJ 0/ a VP e d nrmn 'thn'wi u V0 CI CI N1flfl1 U TJ6?J1fl J'flJ5

'nrnn flh11IJ11J6ii1 JJ € nn1fl L 6flfl JJ 1 LflUJfl n1U4 flftt?fl flflfl fl'l ru n . ¶1t5 ). 1fl J16?J 6?Ytfl i n €rfln (EmalO sukjaibnc.ac.th 1:3. Nfl V5J°L 2' '$1 (V 0 2.' 0 n. 111 LJ1.J LJV flflflfli Nfl'JflT5 . II IItJi jqj n'ii 0 I0 21 0 I flL111' fl fl fl fl1fYUfl1fl1 I 1 \"nfl2 flflW1\" t un 1i;n'15 n 1W L LJt LJ 0IN flLJ'J'1 Th11f1J 1A flfl1 J 1LNflfl 1 flJn J -l'U l. nnrin' n n1n 00 0.14 1f1 1fl11ffl JL1J 1ifl'W1 CU ''1fl i1'ThU V0 C6?J) Nii Jfl 00 J0Jlfl 0irqn

flh1 1dJW 6?JgiqJ (Social Network) 11 6)JJ flflqfl 6 J3J (Social. Network) 'Lu6n Facebook, Line, Twitter, Youlube, Blog, web board jl6 LLV1?l - Cl a.? - a, a.' a.? 6 a.? Cl I 6.1 a.? CI 6. nC;). (Logo) i'ui — a.? a, a, 0 a, 6) a, a, a., ( fl1U'?J 1J1J1 _ L11 40.? 6.? a. ( a, 4 ''iuii6.i iIntui cgi iir1 '16lJ1n1. - V Va, iCla, ?1n.1fl fl LfllJ a. - a, a, 4 - l44 . fl I fl1fl'ifl L6iU IflIY1U ))1] Cl Va.? — a, va., - Cl Cl a' a, a, Cl o a\" IL ¶flJ5flT iVfl a, - a. Pa., — a, a,a.? a.? (a.? Pa., a, __ l_ UnL ni/'4urJJ1t I11..'U 4_a,_ . fl fl?1fl'iflWJ I flfl11J'1 U I flIUi fl Jfll€1'* ' ILU'41a1,'LJ b. flfl IL?I iiJ fl1flWV1'1U U°IAJU J0d1fl1 '?J1J 'lI flflfl 1'NW flTM Li'u flI1J? 1lfl 1N fl IUU'ThU 6.1 Wfl'1JT1JY tUUflfl J'l3J4flJ UII J iJ6h'1U fl UJIJ1JU IU J5 JWJ1'U ILJ'1W . 1'flflflV LI j01qqaU, IL L1AL LU0LiL iu 'iU'i'U I LI JT1fl U''JI fl J1.f1 Ufl flfli?J flfl1 Ubo 't4J'1 ULII'1fl1.J J'LIJU'IJ Jfl6li 6 YUfl Ufl Ifl fl Tli0 fl fl.1 l.?1. nnmn Cl . 0 VI 1/Nv IL1,Jflv5c1n'ifl bc L1.LJ thn u 'iwvi 3' J1%W1J LC6?J) Pa Cl Jfl irija NUflUUlU1 'U

ตวั อย่างแบบฟอรม์ การบันทึกข้อมูลประวัติเบ้ืองตน้ ของนักศกึ ษา ตวั อย่างแบบบันทกึ รายงานการให้คำปรกึ ษา ตัวอย่างแบบฟอรม์ การสง่ ต่อนักศกึ ษา

รูปถ่าย ประวัติเบ้ืองตน้ นกั ศกึ ษาพยาบาลหลกั สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นท.ี่ ............. ขนาด 1 นิ้ว คำชีแ้ จง ใหน้ ักศกึ ษาเติมข้อความในชอ่ งวา่ งตามความเปน็ จรงิ ดว้ ยตวั บรรจงและเขยี น เคร่ืองหมาย ✓ลงใน ( ) ขอ้ มูลทงั้ หมดจะนำมาใช้ เพ่ือประโยชนส์ ำหรบั นักศึกษาเทา่ นน้ั ข้อมูลส่วนตัว 1. ชอื่ -สกลุ (นางสาว/นาย ....................................................................................ชอ่ื เล่น............................................. เกิดวันที่..........เดือน.............................พ.ศ............. .อาย.ุ ...........ปี ศาสนา....................... เชื้อชาติ..................... สญั ชาต.ิ ..................น้ำหนกั ................กก. ความสูง....................ซม งานอดเิ รก/เวลาวา่ ง.................................................................................................................................................... โทรศัพท/์ มอื ถือ..............................................................Email.com......................................................................... 2. ปจั จุบันนักศึกษาอย่กู บั ............................................................ไดร้ ับคา่ ใชจ้ ่าย/เดอื น.........................................บาท 3. จบ ม. 6 จากโรงเรียน ...................................................จงั หวัด..................................คะแนนเฉล่ยี .......................... 4. เพ่ือนโรงเรยี นเดิมที่มาเรียนพยาบาล ช่อื .....................................................โทรศัพท.์ ................................................ 5. ความสามารถพเิ ศษ/ความถนัด.................................................................................................................................. 6. สขุ ภาพ - หมเู่ ลอื ด...........................เคยแพ้ยา...............................โรคประจำตัว.................................................. - เคยประสบอุบตั เิ หตจุ าก......................................................... เจบ็ ป่วยบ่อยดว้ ยโรค................................................ 7. นกั ศึกษาเขา้ มาเรยี นตอ่ วชิ าชพี พยาบาล เนื่องจาก.................................................................................................... 8. นกั ศึกษาไดร้ ับข่าวสาร/คำแนะนำ การเรยี นต่อวิชาชีพพยาบาลจาก......................................................................... 9. ความรสู้ กึ ตอ่ วิชาชพี พยาบาล / วทิ ยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี ชลบรุ ี ................................................................ ......................................................................................................................................... .................................... 10. กิจกรรมที่ นักศึกษา ปฏิบัตแิ ลว้ ได้รบั การยกยอ่ งชมเชยเป็นกรณีพเิ ศษ........................................................ ............................................................................................................................. .................................................

ขอ้ มูลครอบครวั 1. สถานภาพครอบครัว ( ) บดิ า มารดาอยดู่ ว้ ยกัน ( ) บิดา ถึงแกก่ รรม ( ) มารดา ถงึ แกก่ รรม ( ) แยกกนั อยู่ ( ) หยา่ รา้ ง ( ) อนื่ ๆ ระบ.ุ .............................................................................. - ชื่อ-สกุล บิดา.................................................................อาย.ุ .................ปี อาชีพ.................................................. รายได้โดยประมาน.......................................................................... .โทรศัพท.์ ........................................................ - ช่อื -สกลุ มารดา..............................................................อาย.ุ ..................ปี อาชพี ................................................. รายไดโ้ ดยประมาน..............................................................................โทรศัพท.์ ......................................................... - ชื่อ- สกลุ ผู้ปกครอง ………………………………….…….….อาย.ุ ..................ปี อาชพี ................................................... รายได้โดยประมาน...............................................................................โทรศัพท.์ ......................................................... 2. ปจั จุบันนกั ศกึ ษาอาศยั อย่กู บั ( ) บิดา มารดา ( ) บดิ า ( ) มารดา ( ) ผู้ปกครอง ระบ.ุ ............................... 3. พน่ี ้องทั้งหมด...........................คน (ของบดิ ามารดาเดยี วกนั ) นกั ศกึ ษาเปน็ บุตรคนที.่ .........................ของครอบครัว 4. พน่ี อ้ งร่วมสายโลหิต (ทมี่ ีชีวติ อยู่) และกำลงั เรยี นอยู่รวมกับนักศกึ ษาเรียงตามลำดบั ดังน้ี ชอื่ -นามสกลุ อายุ เพศ เรยี นระดับ สถานที่เรยี น 1. 2. 3. พีน่ อ้ งทที่ ำงานแล้ว อายุ เพศ อาชพี สถานทท่ี ำงาน ชือ่ -นามสกลุ 1. 2. 3. ลงชือ่ ...............................................................

แบบบันทกึ การให้คำปรกึ ษา/แนะนำ นักศกึ ษาที่อยู่ในการดูแล ปีการศกึ ษา................. อาจารย์ท่ีปรกึ ษา............................................................. วัน เดือน ปี เรื่องท่ีใหค้ ำปรกึ ษา/คำแนะนำ สถานท่ี ชื่อ-สกุล นักศกึ ษา ชัน้ ปี ลายเซ็น หมายเหตุ เวลา ด้านการเรียน ด้านส่วนตัว ดา้ นสังคม (จำนวน 9 คน) 1 2 3 4 นกั ศึกษา/อจ.

บนั ทึกการใหค้ าปรกึ ษา/แนะนา เรือ่ ง วิชาการและแนวทางการใช้ชวี ิตแก่นักศึกษา ช่ือ -สกุล นกั ศึกษา............................................................................. ชั้นปี................. ปีการศกึ ษา................. วธิ กี ารตดิ ต่อกับอาจารยท์ ป่ี รึกษา ปัญหา  มาพบด้วยตนเอง  ด้านการเรียน  ด้านการเงิน  โทรศพั ท์  ด้านส่วนตัว/ครอบครวั  ด้านสุขภาพ  ผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาลัย  อ่นื ๆ ระบ…ุ ……………..............…...  อน่ื ๆ ระบ…ุ ………................................……..............…... สง่ เร่อื งต่อให้ (ถ้าม)ี .............................................................. ............................................................................................. วนั /เดอื น/ปี การให้คาปรกึ ษา/แนะนา ผลสรุปของการแกป้ ญั หา ชว่ งเวลา ลงช่ือ.........................................................อาจารย์ทป่ี รกึ ษา () งานแนะแนว/2557

กลุม่ งานกจิ การนักศกึ ษาและทำนศุ ลิ ปวัฒนธรรม รูปถา่ ย งานแนะแนว ให้คำปรกึ ษาและทุนการศกึ ษา 1 นิว้ ใบสมัครขอรบั ทุนการศึกษาแบบใหเ้ ปล่า ปีการศึกษา.......................  ขาดแคลนทนุ ทรพั ย์  ผลการเรยี นอยู่ในเกณฑ์ดี  ร่วมทำกิจกรรมตา่ งๆ 1. ช่อื นาย/นางสาว.......................................นามสกุล.............................................ชน้ั ปี................รุน่ ............... รหัสนักศกึ ษา...................................................เบอรม์ อื ถือ.....................................E-mail…………..…………...…… อาจารยท์ ป่ี รึกษา.................................................................................................................................................. 2. สถานภาพบดิ า-มารดา อยดู่ ้วยกนั แยกกนั อยู่ บดิ าเสียชวี ิต มารดาเสียชวี ิต บิดาชื่อ.............................................นามสกลุ ........................................อายุ................ปี อาชพี ........................... ระบ.ุ ........................สถานท่ีทำงาน....................................................................................................................... รายได้.......................................บาท/วัน,.................................. บาท/เดอื น เบอรม์ ือถือ.................................... มารดาช่อื .........................................นามสกุล........................................อายุ................ปี อาชีพ........................... ระบุ.........................สถานท่ที ำงาน....................................................................................................................... รายได้.......................................บาท/วนั ,.................................. บาท/เดือน เบอรม์ ือถือ.................................... 3. ปจั จุบันนักศกึ ษาอาศัยอยู่กับ บิดา / มารดา/ผอู้ ปุ การะ และเก่ียวข้องเปน็ ..................................................... 4. ผู้อปุ การะ (ถา้ เป็นบดิ ามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล) ชอ่ื ……………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี อาชพี .......................... ระบุ..........................  มีครอบครัว มีบตุ ร………คน  โสด เบอร์มอื ถือ……………………………. รายได.้ .................บาท/ วัน,................. บาท/เดือน 5. ทอี่ ยูอ่ าศัยปจั จุบันของบดิ า/ มารดา/ ผ้อู ปุ การะ  เป็นของตนเอง  บ้านเช่า อตั ราค่าเชา่ เดือนละ ………………… บาท  อาศัยผู้อน่ื (ระบ)ุ …………………….........………

6. บิดา-มารดามีที่ดินสำหรับทำกสกิ รรม  เปน็ ของตนเอง จำนวน…...................... ไร่  เชา่ ผอู้ ืน่ อัตราค่าเช่า…...............………บาท/เดอื น 7. นักศึกษาเปน็ บุตรคนที่ …………….…. จำนวนพ่ีนอ้ งที่ยงั มชี ีวิตอยู่ (รวมตวั นกั ศึกษาด้วย) ……………. คน ชาย …………. คน หญิง ………… คน จำนวนพ่ีนอ้ งท่ีกำลังศึกษาอยู่ (รวมตวั นักศึกษาดว้ ย) ……….. คน ขอ้ มูลพีน่ อ้ งของนักศกึ ษา (รวมตัวนกั ศึกษา) มีดงั นี้ ลำดับ ช่ือ-สกลุ ระดบั การศกึ ษาท่ีสำเรจ็ อาชพี /รายได้ สถานภาพ จำนวนบุตร 1 หรือกำลงั ศึกษาอยู่ (บาท/เดือน) (สมรส/โสด) (คน) 2 3 4 5 8. รายรบั – รายจ่าย ของนักศึกษา (ตอบให้ครบถ้วน) รายรับ  ได้รับเงนิ จากบิดา (ไมร่ วมคา่ หนว่ ยกิต) เดอื นละ …………………. บาท  ได้รบั เงนิ จากมารดา (ไม่รวมคา่ หนว่ ยกติ ) เดือนละ …………………. บาท  ได้รบั เงนิ จากผู้อปุ การะ (ระบ.ุ .....................................) เดอื นละ …………………. บาท  กยู้ มื เงินเพ่ือการศกึ ษา เดอื นละ …………………. บาท  ได้รับเงินจากท่ีอืน่ ๆ (ระบุ...........................................) วันละ/เดือนละ ……………. บาท รายจ่าย  ค่าอาหาร เดอื นละ …………………. บาท  ค่าอุปกรณ์การเรยี น เดอื นละ …………………. บาท  อื่น ๆ (ระบ.ุ .................................................................) เดอื นละ …………………. บาท ประมาณการค่าใชจ้ า่ ยท้งั หมดท่ีนกั ศึกษาคาดว่าจะพอเหมาะสำหรบั ตนเอง เฉลย่ี เดือนละ …...………. บาท 9. รายละเอยี ดประวัติการศึกษา ระดับ ปกี ารศึกษา คะแนนเฉล่ีย หมายเหตุ การศกึ ษา โรงเรยี น............................................ ม.6 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

10. ประวัติการรับทุนการศึกษาแบบใหเ้ ปลา่ ในวทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรุ ี ปีการศึกษา ชั้นปี ช่อื ทุนใหเ้ ปลา่ ที่ได้รับ จำนวนเงิน 11.ประวตั กิ ารก้เู งนิ จากกองทนุ เงนิ ใหก้ ยู้ ืมเพื่อการศกึ ษา  กู้ยมื เงินจากกองทนุ ฯ จำนวน.......................ปีการศกึ ษา คือปกี ารศึกษาที่..............................  ไมก่ ยู้ ืมเงินจากกองทนุ ฯ เนอื่ งจาก.......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 12. ประวตั ิการทำงานเพื่อหารายไดพ้ เิ ศษ ช้ันปี สถานทีท่ ำงาน ลกั ษณะงานที่ทำ ระยะเวลาการทำงาน จำนวนเงนิ ทไี่ ดร้ บั 13. เหตุผลความจำเป็นท่ขี อรับทนุ การศึกษา (เขียนใหล้ ะเอยี ดชดั เจน) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. ข้อมูลส่ิงของทน่ี ักศึกษามีอยกู่ ่อนสมคั รรับทนุ การศึกษาแบบให้เปล่า - รถยนต์  ไมม่ ี  มี ยห่ี อ้ ……………….รุ่น ………..….อายุการใช้งาน ……………. ปี - รถจกั รยานยนต์  ไม่มี  มี ยห่ี ้อ ……………….รุ่น ………..….อายุการใช้งาน ……………. ปี - รถจกั รยาน  ไม่มี  มี ยห่ี อ้ ……………….รุ่น ………..….อายกุ ารใช้งาน ……………. ปี - โทรศัพทม์ อื ถือ  ไมม่ ี  มี ยี่หอ้ ……………….รุ่น ………..….อายุการใชง้ าน ……………. ปี - อื่น ๆ (เคร่อื งประดบั ต่าง ๆ) …………………………………………………………………………………………………. ขา้ พเจ้าขอรับรองว่าขอ้ มูลรายละเอียดตามบนั ทึกข้างต้นเปน็ ความจรงิ ทกุ ประการ และหากกรรมการ พจิ ารณาทนุ การศึกษาพบวา่ มีขอ้ มูลที่ไมเ่ ป็นความจริง ขา้ พเจา้ ยนิ ดใี หต้ ัดสิทธก์ิ ารได้รับทุนการศกึ ษาแบบให้ เปลา่ ตลอดหลกั สตู ร ลงชือ่ ……………………………………………………….ผขู้ อทุนการศกึ ษา (…………………………………………………..) วนั ที่ ………. เดอื น ……………………. พ.ศ. ………….. ความคดิ เหน็ อาจารยท์ ่ีปรกึ ษา ........................................................................................... ....................................................................... ............ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ........................................................ ........................................................................................................... ........... ...................................................................................................................................... ลงชือ่ .....................................................................อาจารยท์ ปี่ รึกษา (...............................................................................) วนั ท่ี ………. เดือน ……………………. พ.ศ. …………..

หลักฐานการขอรบั ทุนแบบใหเ้ ปล่า 1. รปู ถ่ายขนาด 1 นวิ้ จำนวน 1 รปู (ติดใบสมัคร) 2. รูปถ่ายบา้ นและบริเวณบ้านทน่ี ักศึกษาอาศัยอยกู่ ับผปู้ กครอง 3. ใบสมคั รขอรับทนุ การศกึ ษาแบบให้เปล่าที่กรอกข้อมลู ครบถ้วน และเลอื กขอทนุ เหมาะสมกับนักศึกษา 4. สมุดบนั ทกึ กจิ กรรมนกั ศกึ ษา ปกี ารศึกษาท่ผี ่านมาและปีการศึกษาท่ีขอพิจารณาทนุ การศกึ ษา 5. แฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมนกั ศกึ ษา ปีการศกึ ษาทีผ่ า่ นมาและปีการศกึ ษาที่ขอพิจารณาทนุ การศึกษา หมายเหตุ 1. หากขอ้ ความทน่ี ักศกึ ษาให้ไว้ คลาดเคลอ่ื นจากความเป็นจริง นกั ศึกษาจะถกู ตัดสิทธก์ิ ารขอรบั ทุนการศึกษา แบบให้เปล่าตลอดหลักสตู ร 2. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศกึ ษาแบบให้เปลา่ คงไวซ้ ึ่งสทิ ธทิ ่ีจะหาข้อมลู เพิม่ เติมเกี่ยวกับผู้สมคั ร โดยจะ ใชข้ อ้ มลู ประกอบการพจิ ารณาเรือ่ งจัดสรรทุนการศกึ ษาแบบให้เปลา่ เท่านั้น

วิทยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนั พระบรมราชชนก ตารางปฏิบตั งิ านของอาจารยส์ าหรบั ใหค้ าปรึกษานักศึกษา อ.อศ.ุภศุภราราหหิมาิมนาันนันโตโต MON อ.กญั ญาวณี ์ โมกขาว suspuapraar@[email protected] TUE [email protected] 08018-13-7377973993898 WED 081-4330554 อ.เสาวลกั ษณ์ เสียงนัน [email protected] THU ออ.ม.มนนัสัสวีวจี จาปาปาเาทเทศศ FRI mmaannaatstasawweeee@@bbnnc.ca.ac.ct.hth 086-4057029 SSAATT 008833--11222211994400 ออ.ศ.ศุภุภรราาหหิมิมาานนันันโตโต SUN ssuuppaarara@@bbnnc.ca.ac.ct.hth อ.กญั ญาวณี ์ โมกขาว 08018-13-7377973993898 [email protected] อ.วปิ รชั ญา เทศทอง 081-4330554 [email protected] ออ.ม.มนนัสัสวีวจี จาปาปาเาทเทศศ 095-8750028 mmaannaatstasawweeee@@bbnnc.ca.ac.ct.hth ออ.เ.สเสาวาลวลกั กัษษณณ์ เ์สเสียียงนงนันัน 008833--11222211994400 sasuawuwalaalka@[email protected] อ.วรพนิต ศุกระแพทย์ 008866--44005577002299 [email protected] อ.วปิ รชั ญา เทศทอง 089-5307847 [email protected] อ.อว.ปิ ศรุภชั รญาาหเมิ ทาศนทันอโงต 095-8750028 wipsraucphaaraya@@bbnncc.a.acc.t.hth 009851--83775709032988 การขอรบั คาปรึกษาสามารถติดต่อดว้ ยตนเองทางโทรศพั ทห์ รืออีเมล กรณีมีปัญหาเรง่ ด่วน เสาร์ อาทิตย์ ช่วงปิ ดภาคการศึกษา ติดต่อ อ.ศุภรา/อ.วปิ รชั ญา/อาจารยท์ ี่ปรึกษา

เอื้ออาทรด้วยรัก ประพนั ธ์โดย อ.อำพร จันทรกั ษำ เพียงหยุดดูสกั นดิ ให้จิตนงิ่ จะรู้จริงทุกสิง่ ทม่ี องเหน็ ใหค้ วำมรกั ดว้ ยใจสงบเย็น ดแู ลเนน้ ให้สุขและปลอดภัย เห็นคุณคำ่ มนษุ ยด์ ้วยเมตตำ ปรำรถนำให้ดำรงชีวิตได้ เอำใจเขำใส่ใจเรำและเหน็ ใจ วำงอำรมณ์คดิ เหน็ ใหพ้ อดี มติ ้องกำรสงิ่ ของสนองตอบ เอ้ืออำทรนั้นมอบใหเ้ ตม็ ที่ ด้วยควำมรกั และปรำรถนำดี เพียงเทำ่ น้ีก็สุขทกุ คืนวนั เอ้อื อำทรผอู้ ่ืนใจช่นื ฉำ่ อยำ่ ลมื ยำ้ อำทรท่ตี ัวฉนั จิตเป็นสุข...สงบ...นง่ิ ...เปน็ ทนุ พลัน ให้ใจนั้นชว่ ยเขำสขุ พ้นทกุ ข์...เอย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook