Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Digital Thailand

Digital Thailand

Published by panitaw, 2019-12-22 23:33:36

Description: โครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

Search

Read the Text Version

Digital Technology for SMART Organization การบริหารจัดการเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่อื พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาศกั ยภาพผูบ้ รหิ ารโรงเรียนพระปรยิ ัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา สานักงานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบคุ ลากรทางการศกึ ษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพริ ุณ หัวหนา้ ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สานักวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณติ า วรรณพิรณุ ผูอ้ านวยการศนู ยว์ จิ ยั การจดั การนวัตกรรมและเทคโนโลยี สานักวจิ ยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนครเหนอื อาจารยพ์ งศธร ปาลี ภาควชิ าคอมพิวเตอรศ์ กึ ษา คณะครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏราชนครนิ ทร์ อาจารย์ณฐั ภทั ร แก้วรตั นภัทร์ รองผอู้ านวยการฝา่ ยบรหิ ารและแผนงาน สานักวิชาการศกึ ษาทว่ั ไปและนวัตกรรมการเรยี นรู้อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (2560) รองคณบดฝี ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (2556 - 2560) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพ่อื การจดั การ มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา

ประเดน็ สนทนา Digital Thailand Digital Disruption & Digital Transformation Knowledge Management Learning Organization SMART Technology for SMART Organization เอกสารประกอบการบรรยาย http://bit.ly/2Ozn6gl

https://www.menti.com

e-Society e-Education e-Government e-Commerce e-Industry Knowledge Management and Organization Human Resource Development Information Infrastructure and Industry

ICT2020 National ICT Policy 2011-2020 2020 Stronger Social Environmental Economy Equality Friendly Smart Agriculture Smart Health Smart Smart Services Smart Learning Environment (ICT for Green & ICT Human Resources and ICT Competent Workforce Green IT) Smart Government ICT Infrastructure ICT Industry

ICT2020 National ICT Policy 2011-2020

ยทุ ธศาสตรร์ ฐั บาลดจิ ทิ ลั 2559-2561

Thailand 4.0

Digital Thailand ดิจทิ ลั ไทยแลนด์ หมายถงึ ประเทศไทยทสี่ ามารถสร้างสรรค์ และใชป้ ระโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทลั อยา่ งเต็มศักยภาพในการพฒั นา โครงสร้าง พน้ื ฐาน นวตั กรรม ข้อมลู ทนุ มนุษย์ และทรพั ยากรอื่นใด เพ่อื ขับเคล่ือนการพฒั นาเศรษฐกิจ และ สงั คมของประเทศ ไปสคู่ วาม มน่ั คง มัง่ คง่ั ยั่งยนืDigital Transformation & Digital Organization High Performance Organization การบริหารจัดการองค์กรยคุ สารสนเทศ

องคป์ ระกอบระบบสารสนเทศ Software Network Procedures Hardware IT Component People Data Timothy J. and Linda l. O’Leary. 2006

High Performance Organization องคก์ ารสมรรถนะสงู เป็นองคก์ ารที่ประสบความสาเร็จอยา่ งยัง่ ยืนในการดาเนนิ งาน ให้บรรลวุ ัตถปุ ระสงค์ ปรบั ตวั และรบั มือกับการเปล่ียนแปลง ท้ังโครงสรา้ งและรูปแบบการทางานไดอ้ ย่างมีประสทิ ธิภาพ มกี ารจดั การในลกั ษณะบูรณาการเพ่อื ให้เกดิ ความสอดคลอ้ งระหวา่ ง กลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการ และคน อย่างทั่วทั้งองคก์ าร และมคี วามสามารถการเปล่ยี นแปลงเป็นองคก์ ารแห่งนวัตกรรม

คณุ ลกั ษณะของ HPO

เกณฑ์การพจิ ารณาเพอ่ื ก้าวสู่ HPO การนาองคก์ ร การวางแผนเชงิ ยทุ ธศาสตรแ์ ละกลยุทธ์ การใหค้ วามสาคัญกับผู้บรกิ ารและผู้มีสว่ นไดส้ ่วนเสยี การวัด การวิเคราะห์ การจดั การการความรู้ การมุ่งเน้นทรพั ยากรบคุ คล การจดั การกระบวนการ ผลลพั ธก์ ารดาเนนิ การ

แนวคิดการบริหารจดั การองค์กรยุคดิจิทัล บุคลากรที่มีทกั ษะและความรู้ ระบบทางาน ประสิทธิภาพใหม่ ทมี งานท่คี ลอ่ งตวั ดว้ ยวิธที นั สมยั (ICT) (คณุ ภาพสูง/ตน้ ทุนตา่ ) (ผสมทกั ษะและหนา้ ท่ี) สรา้ ง ประสทิ ธภิ าพ ภายในแลว้ นาไป สรา้ งประสทิ ธผิ ล

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถทท่ี าให้เกิดผลในการงาน เป็นการใช้ทรัพยากรโดยคานึงถงึ ความคมุ้ ค่า การจดั การ : ความสัมพันธร์ ะหว่างปจั จัยนาเข้า (Input) และผลผลติ (Output) โดยคานงึ ถึงวธิ กี าร (Means) และการใชท้ รพั ยากร (Resources) ใหส้ ้นิ เปลอื งน้อยที่สุด ประสทิ ธผิ ล (Effectiveness) ผลสาเร็จ เป็นการใช้ทรัพยากรโดยคานึงถงึ เปา้ หมาย การจัดการ : ความสามารถในการทาใหบ้ รรลวุ ตั ถปุ ระสงค์ทก่ี าหนดไว้ ซึง่ บางคร้งั ไมไ่ ด้คานงึ ถงึ จานวนของทรัพยากรที่ใช้ พจนานุกรมราชบณั ฑิตยสถาน (2542)

Adoption and Innovation Theory Communication Channels Knowledge Persuasion Decision implementation Confirmation Perceived Characteristics Adoption Continued Adoption of the innovation Rejection Later Adoption Discontinuance Software Information Continued Rejection How-To Knowledge Principles Knowledge Rogers (1995)

Normal Statistical Distribution

Digital Transformation Team CEO (Chief Executive Officer) COO (Chief Operating Officer) CFO (Chief Financial Officer) CMO (Chief Marketing Officer) CDO (Chief Digital Officer) CIO (Chief Information Officer) CTO (Chief Technology Officer)วถิ แี ห่งองคก์ รนวตั กรรม วิจารณ์ พานิช สถาบนั ส่งเสรมิ การจดั การความรู้เพ่อื สังคม (สคส.), 2551

วถิ แี หง่ องค์กรนวัตกรรม ความเป็นอัจฉริยะไม่ไดอ้ ยทู่ ่คี วามรู้ (Knowledge) แตอ่ ยู่ท่เี กลยี วความรู้ (Knowledge spiral) ไมไ่ ดอ้ ยู่ท่อี งคค์ วามรู้ (body of knowledge) แตอ่ ยูท่ ่กี ารประยกุ ต์ใชค้ วามรู้ (application of knowledge) และการยกระดับความรู้(leverage of knowledge)

วถิ ีแหง่ องคก์ รนวตั กรรม Learning Innovative Organization Organization Knowledge Management เรม่ิ จากการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) นาไปสู่องค์กรแหง่ การเรียนรู้ (Learning Organization: LO) มงุ่ สู่องค์อัจฉริยะ (Innovative/ Intelligence Organization: IO)

การรู้ดจิ ทิ ลั

http://fitefuaite.com/journal/comhra/engaged-digital-citizenshipDigital Intelligence (Yuhyun Park, 2016)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook