Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore การบริหารจัดการเทคโนโลยี่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการเทคโนโลยี่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Published by samrannakchoom, 2019-12-03 00:15:56

Description: การบริหารจัดการเทคโนโลยี่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Search

Read the Text Version

Digital Technology for SMART Organization การบรหิ ารจดั การเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพฒั นาศกั ยภาพผูบ้ ริหารโรงเรยี นพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ ณ สถาบนั พัฒนาครู คณาจารย์ และบคุ ลากรทางการศกึ ษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปณติ า วรรณพริ ุณ หัวหนา้ ศูนยว์ ิจัยการจัดการนวตั กรรมและเทคโนโลยี สานักวิจยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนครเหนอื

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณติ า วรรณพิรณุ ผ้อู านวยการศนู ย์วจิ ยั การจดั การนวตั กรรมและเทคโนโลยี สานักวจิ ยั วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยพี ระจอมเกล้าพระนครเหนอื อาจารยพ์ งศธร ปาลี ภาควิชาคอมพิวเตอรศ์ กึ ษา คณะครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์ณัฐภทั ร แก้วรตั นภัทร์ รองผอู้ านวยการฝา่ ยบรหิ ารและแผนงาน สานักวิชาการศกึ ษาทว่ั ไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (2560) รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกนั คณุ ภาพ คณะมนษุ ยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ (2556 - 2560) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพ่อื การจดั การ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสวนสุนันทา

ประเดน็ สนทนา Digital Thailand Digital Disruption & Digital Transformation Knowledge Management Learning Organization SMART Technology for SMART Organization เอกสารประกอบการบรรยาย http://bit.ly/2Ozn6gl

https://www.menti.com

e-Society e-Education e-Government e-Commerce e-Industry Knowledge Management and Organization Human Resource Development Information Infrastructure and Industry

ICT2020 National ICT Policy 2011-2020 2020 Stronger Social Environmental Economy Equality Friendly Smart Agriculture Smart Health Smart Smart Services Smart Learning Environment (ICT for Green & ICT Human Resources and ICT Competent Workforce Green IT) Smart Government ICT Infrastructure ICT Industry

ICT2020 National ICT Policy 2011-2020

ยทุ ธศาสตรร์ ฐั บาลดจิ ทิ ลั 2559-2561

Thailand 4.0

Digital Thailand ดิจทิ ลั ไทยแลนด์ หมายถงึ ประเทศไทยทสี่ ามารถสร้างสรรค์ และใชป้ ระโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างเต็มศักยภาพในการพฒั นา โครงสร้าง พน้ื ฐาน นวตั กรรม ข้อมลู ทนุ มนุษย์ และทรพั ยากรอน่ื ใด เพ่อื ขับเคล่ือนการพฒั นาเศรษฐกิจ และ สงั คมของประเทศ ไปสคู่ วาม มน่ั คง มัง่ คง่ั ยั่งยนืDigital Transformation & Digital Organization High Performance Organization การบริหารจัดการองค์กรยคุ สารสนเทศ

องคป์ ระกอบระบบสารสนเทศ Software Network Procedures IT Component Hardware People Data Timothy J. and Linda l. O’Leary. 2006

High Performance Organization องคก์ ารสมรรถนะสงู เป็นองคก์ ารทปี่ ระสบความสาเร็จอยา่ งยัง่ ยืนในการดาเนินงาน ให้บรรลวุ ัตถปุ ระสงค์ ปรบั ตวั และรับมือกับการเปล่ียนแปลง ท้ังโครงสรา้ งและรูปแบบการทางานไดอ้ ย่างมีประสทิ ธิภาพ มกี ารจดั การในลักษณะบูรณาการเพ่อื ให้เกดิ ความสอดคลอ้ งระหวา่ ง กลยุทธ์ โครงสรา้ ง กระบวนการ และคน อยา่ งทั่วทั้งองคก์ าร และมคี วามสามารถการเปล่ยี นแปลงเป็นองคก์ ารแห่งนวัตกรรม

คณุ ลกั ษณะของ HPO

เกณฑก์ ารพจิ ารณาเพอ่ื ก้าวสู่ HPO การนาองค์กร การวางแผนเชิงยทุ ธศาสตร์และกลยุทธ์ การใหค้ วามสาคัญกับผู้บรกิ ารและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย การวดั การวเิ คราะห์ การจดั การการความรู้ การมงุ่ เนน้ ทรพั ยากรบคุ คล การจดั การกระบวนการ ผลลัพธ์การดาเนนิ การ

แนวคิดการบริหารจดั การองค์กรยุคดจิ ทิ ัล บุคลากรทมี่ ีทกั ษะและความรู้ ระบบทางาน ประสทิ ธิภาพใหม่ ทีมงานทคี่ ลอ่ งตวั ดว้ ยวิธที นั สมยั (ICT) (คณุ ภาพสูง/ตน้ ทนุ ตา่ ) (ผสมทกั ษะและหนา้ ที่) สรา้ ง “ประสทิ ธิภาพ”ภายในแลว้ นาไป สรา้ งประสทิ ธผิ ล”

ประสิทธภิ าพ (Efficiency) ความสามารถทท่ี าให้เกดิ ผลในการงาน เป็นการใช้ทรัพยากรโดยคานึงถงึ ความคมุ้ ค่า การจดั การ : ความสมั พันธ์ระหว่างปจั จัยนาเข้า (Input) และผลผลติ (Output) โดยคานงึ ถึงวธิ กี าร (Means) และการใช้ทรพั ยากร (Resources) ใหส้ ้นิ เปลืองน้อยทส่ี ุด ประสิทธผิ ล (Effectiveness) ผลสาเรจ็ เป็นการใชท้ รัพยากรโดยคานึงถึงเปา้ หมาย การจัดการ : ความสามารถในการทาใหบ้ รรลวุ ัตถปุ ระสงค์ท่ีกาหนดไว้ ซึง่ บางคร้ังไม่ได้คานงึ ถงึ จานวนของทรัพยากรที่ใช้ พจนานุกรมราชบณั ฑิตยสถาน (2542)

Adoption and Innovation Theory Communication Channels Knowledge Persuasion Decision implementation Confirmation Perceived Characteristics Adoption Continued Adoption of the innovation Rejection Later Adoption Discontinuance Software Information Continued Rejection How-To Knowledge Principles Knowledge Rogers (1995)

Normal Statistical Distribution

Digital Transformation Team CEO (Chief Executive Officer) COO (Chief Operating Officer) CFO (Chief Financial Officer) CMO (Chief Marketing Officer) CDO (Chief Digital Officer) CIO (Chief Information Officer) CTO (Chief Technology Officer)วถิ แี ห่งองคก์ รนวตั กรรม วิจารณ์ พานิช สถาบนั ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่อื สังคม (สคส.), 2551

วถิ แี หง่ องค์กรนวัตกรรม ความเป็นอัจฉริยะไม่ไดอ้ ย่ทู ่คี วามรู้ (Knowledge) แตอ่ ยู่ท่เี กลียวความรู้ (Knowledge spiral) ไมไ่ ดอ้ ยู่ท่อี งคค์ วามรู้ (body of knowledge) แตอ่ ยูท่ ่กี ารประยกุ ต์ใชค้ วามรู้ (application of knowledge) และการยกระดับความรู้(leverage of knowledge)

วถิ ีแหง่ องคก์ รนวตั กรรม Innovative Organization Learning Organization Knowledge Management เรม่ิ จากการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) นาไปสู่องค์กรแหง่ การเรียนรู้ (Learning Organization: LO) มงุ่ สู่องค์อัจฉริยะ (Innovative/ Intelligence Organization: IO)

การรู้ดจิ ทิ ลั

http://fitefuaite.com/journal/comhra/engaged-digital-citizenshipDigital Intelligence DQ (Yuhyun Park, 2016)