Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 68th Siam Motors

68th Siam Motors

Published by siamgsbatteryth, 2020-09-07 23:06:38

Description: 68th Siam Motors

Search

Read the Text Version

VISION OF MANAGEMENT Dr. Phornthep Phornprapha Mr. Prakasit Phornprapha President, Siam Motors Co., Ltd. Executive Vice President, Siam Motors Co., Ltd Automotive & Automotive Parts Business การแพร่ระบาดโควดิ –19 สง่ ผลท�ำ ให้ผู้คนและธุรกิจ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางออ้ ม ท�ำ ใหค้ นท่วั โลกให้ความสำ�คัญกับการดูแลตวั เอง และสงั คม รวมถึง โควดิ -19 ท�ำ ใหเ้ ราต้องปรับตวั ตามความต้องการของผบู้ ริโภค ซง่ึ ภาวะวกิ ฤต องค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนและปรับตัว เพื่อให้ คร้ังนี้ ตอบโจทย์บรกิ ารรปู แบบใหม่ บรกิ ารออนไลน์ เดลเิ วอรี่ เพือ่ รองรบั กลุ่ม เกิดความยั่งยืนในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ผู้บรโิ ภคท่ีเกิดขน้ึ อยา่ งหลากหลายในช่วงเวลาทแี่ ตกต่างกันไป  เว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการหลายอยา่ งท่ีท�ำ ใหช้ วี ติ ผูค้ น และการดำ�เนิน ธุรกิจเปล่ียนไปจากเดิม นับจากนี้ไป ทุกคนคงตอ้ งเปลี่ยนตัวเอง เปลยี่ นการใชช้ ีวิตไปพร้อมกนั ท่ัวโลก ซง่ึ New Normal ชวี ติ วถิ ใี หม่ ไดเ้ กดิ ขน้ึ กบั ทกุ ธรุ กจิ ทม่ี ที ง้ั ความทา้ ทาย และโอกาส วกิ ฤตของโควิด–19 ครงั้ นี้ สยามกลการ และครอบครัวพรประภาได้มสี ่วน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนไทย การทำ�งานเปลี่ยนไปจากเดิม อาทิ ชว่ ยเหลอื สังคม โดยมอบเงนิ สมทบทนุ 28.56 ล้านบาท ใหแ้ ก่ 8 โรงพยาบาล การก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบไม่ว่าร้านค้าทั่วไป หรือศูนย์การค้าจะมี เพอื่ ซอื้ อปุ กรณก์ ารแพทย์รักษาผ้ปู ่วยติดเช้อื โควิด-19 และสนับสนนุ การปฏบิ ัติ การแข่งขันทางการตลาดมากขน้ึ หรอื การน�ำ เทคโนโลยีบางอยา่ งกลับมาใช้อยา่ ง งานของบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้ง ยังแบ่งปันน้ำ�ใจช่วยบรรเทาความ จริงจัง อาทิ แพลตฟอร์มที่ช่วยสื่อสารทางไกล จัดประชุม หรืออีเว้นท์ต่างๆ เดอื ดร้อนชาวชมุ ชนบอ่ นไก่ ในการมอบถุงยงั ชีพประเภทอาหารแหง้ และอน่ื ๆ ทจี่ ะท�ำ ใหผ้ ู้บริโภคเกิดความคุ้นเคย และเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้เทคโนโลยี จ�ำ นวน 1,550 ชุด อยา่ งถาวร ผมม่นั ใจว่าในทุกวิกฤตนั้น มีโอกาสซอ่ นอยู่เสมอ ขอใหท้ ุกคนมสี ตริ ับมือกบั ทสี่ �ำ คญั ธรุ กจิ ในกลุม่ เอง กจ็ ะเปลย่ี นไปตามสถานการณ์ทีเ่ กดิ ขึน้ ซึ่งผมขอ ปัญหา เรยี นรู้วิธปี อ้ งกนั ตวั เอง ปรบั ความคดิ ทัศนคติ ท่ีจะก้าวข้ามสถานการณ์ ให้ทุกคนปรับเปล่ียนการทำ�งานให้สอดคล้องกับหน้าท่ีของแต่ละคนแต่ละฝ่าย ที่ยากลำ�บาก แม้หลายธุรกิจจะต้องหยุดชะงัก แต่ทุกคนเตรียมตัว มีความพร้อม แต่ละองค์กรให้แข็งแกร่งมากขึ้น ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แขง็ ที่จะก้าวเข้าส่ชู ีวิตวถิ ีใหม่ แรง ปลอดภัย และอย่าประมาทกบั ใชช้ ีวติ เพราะทกุ วกิ ฤต ยอ่ มเปน็ โอกาสให้ กบั คนกลา้ คนเก่ง และคนขยันเสมอ  The COVID-19 outbreak has caused impacts on people and businesses both directly and indirectly. At the same time, the situation has caused people COVID-19 requires us to adapt to the needs of consumers. To cope with around the world to recognize the importance of taking care of themselves the crisis, we must answer to the needs of the new service with online delivery and the society at large. The government and business sectors also recognize to serve the diverse groups of customers anytime anywhere.   the need to adjust themselves to sustainably respond to the changes by complying to various measures including social distancing which have From now on, everyone around the world must change themselves and caused various changes in people’s lives and business operations. their lifestyles. New Normal has happened to every business and it can be considered as both challenges and opportunities. To suit the Thai people’s Amid this COVID-19 crisis, “Siam Motors” and the “Phornprapha” family lifestyle, our works have changed in many ways, such as digital system has participated in helping society by donating 28.56 million baht to 8 hospitals for been widely adopted among stores and shopping centers. There will that be the purchasing of medical supplies for the treatment of COVID-19 infected more market competition and new technology will be taken seriously, such patients and supporting the works of medical staff. In addition, we also gave as remote communication platforms for hosting meetings or events, etc. 1,550 bags of relief supplies to Bon Kai community to ease the suffering of that will make consumers familiar with technology and change their the people in the community. behavior to use it regularly. I am confident that, in the midst of every crisis, lies great opportunity. More importantly, businesses in our group will change according to I hope everyone will have the presence of mind, learn to protect yourself the situation as well. Therefore, I would like to ask everyone to change our and adjust your mind as well as attitude to overcome difficult situations. working style to be more in line with the duties of each staff, each department, Although many businesses have been interrupted by the crisis, everyone and each organization. Also, I would like to ask everyone to take good care should be prepared and get ready for the new normal. of your health so that you will be safe and strong. Don’t be careless with your life and keep in mind that “in every crisis, there is great  opportunity for the brave, the smart and the diligent”. 

COVID-19 Timeline of COVID-19 in Thailand หากเปดิ ไทม์ไลนว์ นั แรกของไวรัสโควดิ -19 จากจนี สไู่ ทยนนั้ มหันตภัยทค่ี รา่ If we take a look at the timeline since the first day that COVID-19, ชีวิตมนุษย์ไปนับแสนคน เราได้เห็นทุกหน่วยงานที่ทำ�งานเพื่อต่อสู้ไวรสั a virus that has killed hundreds of thousands of humans worldwide, และช่วยกนั ทำ�ให้สถานการณ์นน้ั คล่คี ลายไปในทางท่ดี ขี ึน้ แต่สดุ ทา้ ยจะจบลง came from China to Thailand, we can see that many sectors have ตรงไหน อย่ทู ค่ี วามร่วมมอื ของคนไทยทุกคน worked together to fight with this deadly virus and try to make the situation better. However, where this will end depends on how all Thai จุดเร่ิมต้นเดอื นธันวาคม 2562 ทอ่ี ฮู่ น่ั มณฑลหเู ป่ย พบผปู้ ว่ ยปอดอักเสบ people join forces. โดยไมท่ ราบสาเหตุ ซง่ึ จีนท�ำ การศกึ ษาอย่างเขม้ ข้น จนม่นั ใจวา่ เชือ้ โรคตวั ใหม่ ไดบ้ งั เกดิ ขน้ึ แลว้ และประกาศตอ่ ชาวโลก สรา้ งความหวาดผวาเรยี กวา่ ตดิ งา่ ย In December 2019 in Wuhan, Hubei province, patients with โดยไม่รตู้ วั เพราะอานภุ าพของเชื้อโรคนก้ี ดั กนิ ปอดอย่างรวดเรว็ pneumonia of unknown cause have been found. China conducted intensive studies until it was confident that a new disease had been กระทรวงสาธารณสขุ กรมควบคุมโรค ไดบ้ นั ทึกไทม์ไลน์น้ี เพ่ือสร้างการ found. Then, China made an announcement to the world causing เรียนรู้ใหมแ่ ก่วงการแพทย์ และไม่ให้คนไทยลมื วา่ เราผา่ นจดุ เร่ิมตน้ มาถงึ great panic as the new disease is highly contagious and it can quickly เวลานี้ได้อย่างไร ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อย้ำ�ให้ทุกคนใส่หน้ากาก damage human lungs. กลายเป็นกิจวัตรทุกวัน การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือบ่อยๆ ระมัด ระวังการกนิ และเปน็ New Normal ของคนไทย The Ministry of Public Health and the Department of Disease Control have recorded this timeline to create new learning for the medical community and to remind Thai people how we have managed to get through to this point. Measures have been issued The Next Normal สังคมไทยเปลยี่ นไป จะเกิดขนึ้ หลงั พน้ วฤิ ตโควิด-19 ทงั้ to remind everyone to wear a mask which has become a daily routine. ในแง่ของพฤติกรรมการใชช้ ีวติ การอยู่อาศยั การใช้เทคโนโลยี การเดินทาง In addition, social distancing, frequent hand washing, and careful eating และการดแู ลสขุ ภาพ ที่จะท�ำ ให้คนไทยเปลี่ยนตวั เอง จนเกิดความคนุ้ ชิน และ have become a new normal for Thai people. ต้องท�ำ ใจอย่กู บั มนั ตลอดไป The Next Normal era in which the Thai society will be changed will occur after the COVID-19 outbreak. Most behaviors including the way of living, technology, travelling and healthcare of Thai people will be changed and become familiar things that we have to live with. China o cially reported The first case of COVID-19 The Emergency Decree was Press conferences announced Educational institutions that pneumonia in Wuhan “super spreader” was found at announced to close all educational good news that no new opened nationwide. was caused by new strain the Lumpini Boxing Stadium. institutions as well as services of coronavirus which can COVID-19 case was found. เปดิ สถานศึกษาท่ัวประเทศ spread from one person เกดิ Super Spreader หรอื and entertainment venues. ตดิ เชอ้ื โควดิ -19 เปน็ กลมุ่ ไมพ่ บผตู้ ดิ เชอ้ื เพิ่ม to another. ประกาศ พรก.ฉกุ เฉนิ ปดิ สถานศกึ ษา ตวั เลข 0 ราย กอ้ นทส่ี นามมวยลมุ พินี สถานบรกิ าร และสถานบนั เทงิ จีนประกาศโรคปอดอักเสบท่ี ระบาดในเมอื งอฮู่ นั่ มสี าเหตจุ าก ไวรัสโคโรน่าสายพันธใุ์ หม่ และแพรจ่ ากคนสคู่ นได้ JANUARY 3 MARCH 6 MARCH 24 MAY 13 JULY 1 3 13 6 13 24 2 13 15 1 JANUARY 13 MARCH 13 APRIL 2 JUNE 15 พบผ้ปู ว่ ยรายแรกในไทย “แมทธวิ ดนี ” โพสตผ์ ลตรวจ หา้ มประชาชนออกนอกเคหสถานทว่ั ยกเลกิ เคอรฟ์ วิ 3 กลมุ่ ไดแ้ ก่ เปน็ นกั ท่องเท่ยี วหญิงชาวจีน ยนื ยนั ตดิ เชอ้ื โควดิ -19 ราชอาณาจักร(เคอร์ฟวิ ) และสั่งห้ามไม่ให้ โรงเรยี น, โรงแรม, ศูนย์ประชุม, อายุ 61 ปี มาจากเมืองอฮู่ น่ั คนตา่ งชาติ และคนไทยเดนิ ทางเขา้ ประเทศ สถานรับเล้ียงเด็ก และคนชรา  “Matthew Dean” posted a The first confirmed COVID-19 infected test result confirming he Thai citizens were prohibited from Curfew for 3 groups was lifted patient was found in Thailand. It was was COVID-19 infected. leaving their premises at night (curfew). including schools, business Foreigners and Thai people outside the the first case outside China. country were prohibited from traveling centers as well as nurseries and The patient was a 61-year-old Chinese nursing homes. to Thailand. woman traveling from Wuhan.

CONTRIBUTION Phornprapha Family Supports Doctors and Nurses to Fight against COVID-19 เพื่อสังคมทดี่ ีไดส้ นับสนุนเงนิ 28.56 ล้านบาท เขา้ ร่วมโครงการเพอ่ื สมทบทนุ Phornprapha family by Tailang-cheng Phornprapha Foundation and รกั ษาพยาบาล ผปู้ ่วยตดิ เชอื้ โควิด-19 แก่ 8 โรงพยาบาล ไดแ้ ก่ มลู นิธิรามาธิบด,ี Siam Motors Co., Ltd. would like to be a part of encouraging Thai ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ people to fight against COVID-19 and go through the crisis together สภากาชาดไทย,โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ ฉลมิ พระเกยี รต,ิ ศนู ยก์ ารแพทยส์ มเดจ็ by donating 28.56 million baht through The fundraising campaign for พระเทพศรนี ครนิ ทรวิโรฒองครักษ์ และบริษัท สยามกลการ จ�ำ กัด สนบั สนุน medical treatment of patients infected with COVID-19 to 8 government เข้ากองทุนมหดิ ลรวมไทยต้านภยั Covid-19 แกม่ หาวทิ ยาลัยมหดิ ล และกองทุน agencies, including Ramathibodi Foundation, Siriraj Foundation, เพ่ือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ เพ่อื นำ�ไปจดั ซื้ออุปกรณท์ าง Phramongkutklao Hospital Foundation, King Chulalongkorn Memorial การแพทย์ และอ่นื ๆ ซึง่ ทางครอบครวั พรประภา โดยมลู นธิ ิไตล้ ง้ -เช็ง พรประภา Hospital, Thammasat University Hospital, King Bhumibol Adulyadej และบริษัท สยามกลการ จำ�กดั ขอเป็นส่วนหน่ึงในการสง่ กำ�ลังใจใหค้ นไทยต่อสู้ Hospital Srinakharinwirot Ongkarak, and Mahidol University. กับไวรสั และกา้ วผา่ นวิกฤตโควดิ -19 ไปดว้ ยกนั Donations were made to Mahidol’s COVID-19 Fighting Fund, Mahidol University as well as the Fund for Faculty of Medicine, Thammasat University in order to purchase medical equipment and supplies, medicines, etc.

HONOR Pope Francis Visited Thailand You are the Now of God ไมไ่ ดเ้ ปน็ เพยี งแคค่ �ำ สอนของสมเดจ็ พระสนั ตะปาปา You are the Now of God is not only the teachings of Pope Francis but also ฟรานซิส แต่สิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อเยาวชนถึงความม่งุ มน่ั ทีจ่ ะลดช่องว่าง how he treats youth with an aim to reduce generation gap and raise ระหว่างวัยเทา่ นน้ั และยังทรงปลกู ฝังจติ สำ�นึกคนรนุ่ ใหม่ใหเ้ ติบโตเปน็ ผใู้ หญท่ ม่ี ี awareness among new generation who will become good adults and คุณภาพชว่ ยกนั ดูแลรกั ษาโลกใหน้ า่ อยู่ยงิ่ ขึ้น make the world a better place. 35 ปี แหง่ การรอคอย สมเดจ็ พระสนั ตะปาปาฟรานซสิ เสดจ็ เยอื นประเทศไทย 35 years of waiting was finally over when Pope Francis visited Thailand. ไดส้ รา้ งความปลาบปล้มื ใจแก่คนไทยทง้ั ประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ดร.พรเทพ The occasion brought joy and happiness to Thai people nationwide, – คุณมมี ่ี พรประภา ท่ีไดม้ ีโอกาสเขา้ เฝ้าเปน็ พเิ ศษ และใกล้ชดิ ในช่วงเวลา particularly Dr. Phornthep – Khun Mimi Phornprapha, who had once-in- สำ�คัญคร้ังหน่งึ ในชวี ิต ณ สถานสมณทตู วาติกัน ตัง้ อย่บู นถนนสาทร และยังใช้ a-lifetime opportunity to have a private audience with Pope Francis at เปน็ ท่ีประทบั ตลอดการเยือนเมอื งไทย โดยระหว่างเยอื นได้ใช้รถนสิ สนั นาวาร่า Apostolic Nunciature Embassy of the Holy See, Sathon Road. During NP300 ทีป่ ระกอบในประเทศไทย ตามมาตรฐานจากนครรฐั วาตกิ ัน และติดปา้ ย the visit, Pope Francis used the Nissan Navara NP300 pickup assembled ทะเบียนเป็นอกั ษรย่อ SCV1 ซง่ึ มาจากคำ�ว่า Status Civitatis Vaticanae in Thailand in accordance with standards from Vatican City State with (นครรัฐวาตกิ ัน) ส�ำ หรับใช้ปฏบิ ัตภิ ารกิจต่างๆ “SCV1” registration plate, which stands for “Status Civitatis Vaticanae” (Vatican City), for use in various missions. 01 ดร.พรเทพ-คุณุ มีมี ี่่� พรประภา เข้า้ เฝ้า้ สมเด็จ็ พระสันั ตะปาปา ณ สถานสมณทูตู วาติกิ ันั กรุงุ เทพฯ Dr. Phornthep and Khun Mimi Phornprapha had an audience with Pope Francis at Apostolic Nunciature Embassy of the Holy See, Bangkok 02 พิธิ ีมี ิสิ ซา ณ สนามกีฬี าแห่ง่ ชาติิ ปทุมุ วันั Mass at the National Stadium in Pathumwan 03 บริษิ ััท ไทยยามาฮ่า่ มอเตอร์์ จำ�ำ กัดั มอบรถกอล์ฟ์ Yamaha YDR Transportation ขนาด 6 ที่่น� ั่่ง� เพื่�่อใช้้ เป็น็ ราชรถ Thai Yamaha Motor Co., Ltd. offered a 6-seat Yamaha YDR Transportation golf cart to be used as a vehicle to welcome Pope Francis. 01 02 03

SPOTLIGHT 01 Hole 18 All New Waterside 02 Hole 16 สยามคัันทรีีคลับั พััทยา วอเตอร์์ไซด์์ เอาใจคนรัักกีฬี ากอล์์ฟกัับการปรัับ 03 Hole 7 โฉมใหม่่ให้้สวยงาม และเล่น่ สนุกุ มากขึ้�นทั้�ง 18 หลุมุ ที่�ใช้้เวลา 3 เดืือน ในการปลูกู ต้น้ ไม้แ้ ละปรัับแต่ง่ ใหม่่เพิ่�มเติิม รวมทั้�ง ย้า้ ยต้้นไม้จ้ ากที่�เดิิมไป อยู่�ในพื้�นที่�ที่�เหมาะสม ส่ว่ นบังั เกอร์ท์ั้�งหมดได้ร้ ับั การปรับั แต่ง่ ใหม่ใ่ ห้ม้ ีขี นาด รููปร่่างหลากหลาย และมีคี วามเด่่นมากขึ้�น เหมาะสมสำำ�หรับั การเล่่นแท่น่ ทีี ใหม่่ที่่�ถููกสร้า้ งขึ้�น เพื่�อเสริมิ ทััศนียี ภาพใหม่่ๆ เป็น็ ตััวเลืือกในการวางเกมส์์ กอล์ฟ์ ให้ส้ นุุกขึ้�น แม้แ้ ต่ห่ ญ้้าที่�ยาว และเหนียี วเป็น็ อุปุ สรรคต่่อการเล่น่ ก็็ถููก แทนที่่�ด้้วยหญ้า้ ที่�เป็น็ มิิตรแก่น่ ัักกอล์ฟ์ มากขึ้�น ส่่วนแฟร์เ์ วย์์ ได้ร้ ับั การปรับั เส้น้ สายของแฟร์เ์ วย์ใ์ ห้ก้ ว้า้ งและสวยงามขึ้�น มั่�นใจว่่าสร้า้ งความพึึงพอใจ แก่่นัักกอล์์ฟอย่่างแน่่นอน และนี่่�คืือ รููปลักั ษณ์์ใหม่่ ที่่�ทำำ�ให้้ได้้สนามกอล์์ฟ มีคี วามตื่�นเต้้นขึ้�นอีีกครั้�ง และน่่าเล่่นมากกว่่าเดิมิ All New Waterside The goal of Waterside beautification program is to make the course more attractive as well as more enjoyable to play for all golfers. The works were performed over three months. During that time many new trees were planted while older trees were moved and pruned to create beauty and shade for the golfers. Bunkers were all reshaped to be more visible and changed into a variety of sizes and shapes. Bunker sand was adjusted to ideal depth for playability. New tees were built to create new vistas and more playing options. Tall grasses were removed from play area and replaced by shorter and more golf friendly grasses. Fairways were expanded by mowing lines altered to be more pleasant to look at and forgiving to play. All these works along with the intensive maintenance program have made the All New Waterside more beautiful and more enjoyable to play than ever.

SPOTLIGHT Hitachi taps into the market in Laos ลฟิ ตแ์ ละบนั ไดเลอ่ื น ฮิตาชิ รกุ ธรุ กจิ เจาะตลาดเขตลมุ่ แมน่ �ำ้ โขง รองรบั การ Hitachi Elevator and Escalator taps into the Mekong River market เตบิ โตทางเศรษฐกจิ ทว่ั อาเซยี น ไดเ้ ปดิ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ ลาว to serve the economic growth throughout ASEAN countries which จำ�กัดเพอ่ื จ�ำ หนา่ ย และใหบ้ รกิ ารลฟิ ต์ บนั ไดเลอ่ื น และทางเลอ่ื น ณ นครหลวง เวยี งจนั ทน์ โดยเปน็ การรว่ มทนุ ระหวา่ ง บรษิ ทั ฮติ าชิ จ�ำ กดั ประเทศญป่ี นุ่ และ are connected without borders. Recently, Hitachi Elevator Company บรษิ ทั สยาม ฮติ าชิ เอลลเิ วเตอร์ จ�ำ กดั ประเทศไทย กบั บรษิ ทั Tangchareon Limited was established to distribute and provide services for elevators, Construction Sole Co., Ltd. บรษิ ทั ในเครอื Tangchareon (TCR) Group escalators and moving walkways in Vientiane. A joint venture between ขน้ึ เพม่ิ ชอ่ งทางการขาย และขยายตลาดใหมๆ่ รวมทง้ั จะชว่ ยเสรมิ ศกั ยภาพ Hitachi Ltd. Japan and Siam Hitachi Elevator Company Limited ความแขง็ แกร่งในการจำ�หน่ายสนิ คา้ คณุ ภาพ และมอบบริการท่ีดีแกล่ ูกคา้ Thailand &  Tangchareon Construction Sole Co., Ltd., a subsidiary of the ในอนาคต มน่ั ใจวา่ จะเปน็ ผนู้ �ำ ตลาด และจะท�ำ ใหเ้ มอื งลาวเปน็ เมอื งทม่ี คี วาม Tangchareon (TCR) Group, the company aims to increase sales channels ปลอดภยั และมคี วามสะดวกสบายมากขน้ึ and expand new markets, as well as increase the efficiency in selling high-quality products and delivering impeccable services to customers. The company is confident that it will be the market leader and will bring safety and convenience to Laos going forward. GS PROMPT GS PROMPT 1380 บริการเพอื่ ชว่ ยเหลอื เปลย่ี นแบตเตอร่ีกรณฉี กุ เฉนิ แก่ When your battery ผใู้ ชร้ ถบนทอ้ งถนนเมอ่ื ประสบปญั หาภาวะแบตหมด ผา่ นระบบคอลเซน็ เตอร์ runs out, press 1380 โดยจะมเี จา้ หนา้ ที่สอบถามข้อมูลเบอื้ งตน้ เช่น รนุ่ รถยนต์ รนุ่ แบตเตอรี่ สถานทแ่ี ละตำ�แหน่งรถเสยี พร้อมสง่ ทมี ช่างใหบ้ ริการภายใน 30 นาที และพรอ้ มกนั น้ี GS Battery ยงั มกี จิ กรรมสรา้ งความสมั พนั ธอ์ นั ดกี บั ดลี เลอร์ อาทิ แรลล,่ี สมั มนา ครอบครวั ยเี อส แบตเตอร่ี เตบิ โตอยา่ งยง่ั ยนื หนง่ึ เดยี ว ในเมอื งไทย เพื่อขอบคณุ ตัวแทนจ�ำ หนา่ ยทัว่ ประเทศ และตดิ ตามความ เคลือ่ นไหวต่างๆ ได้ทางเฟซบุก๊ และ อินสตาแกรม GS Battery Thailand หรือเวปไซต์ www.gsbattery.co.th GS PROMPT 1380 is a new service to provide battery replacement to car users in case of emergency through call center. The staff will ask for basic information such as car model, battery model, and the location. Then, a team of technicians will be sent to provide service within 30 minutes. In addition, there are create good relationship various activities such as GS Battery Family Rally, the GS Battery Sustainable Growth seminar which is the one and only in Thailand with an aim to thanks dealers throughout the country. For more information, please check out GS Battery Thailand Facebook and Instagram pages or visit our website at www.gsbattery.co.th

SYMR uses helicopter SPOTLIGHT to increase productivity for Thai farmers สยามยามาฮ่า มอเตอร์ โรโบทคิ ส์ นำ�เทคโนโลยสี มยั ใหม่ อากาศยาน ไร้คนขับ ในรปู แบบ เฮลิคอปเตอร์ ทีเ่ น้น “รวดเร็ว แม่นยำ� ปลอดภัย” ทช่ี ่วยลดตน้ ทุนกระบวนการผลิต เพิม่ ผลผลติ สร้างมาตรฐาน ควบคมุ คณุ ภาพ เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับการท�ำ งานกับเกษตรกรไทย สู่เกษตรยุค 4.0 ในการให้บรกิ ารฉีดพ่นสารเคมีต่างๆ ทัง้ พชื ไรแ่ ละพืชสวน ท่ีทำ�งานไดเ้ ร็วขึ้น โดยใช้เวลาพนื้ ท่ี 1 ไร่ ภายใน 1 นาที ฉีกกฎการท�ำ งาน วิธีเดิม 7-10 เทา่ และมกี ารออกแบบหวั พน่ (Nozzle) ใหท้ �ำ งานร่วมกบั แรง ลมใตใ้ บพัด ชว่ ยกดน�้ำ ยาลงส่พู ชื ไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ และมีการควบคุม ปรมิ าณ โดยกล่องคอมพิวเตอรภ์ ายในเคร่ืองยนต์ ที่ช่วยควบคมุ การจา่ ยนำ้�ยา ลงสพู่ ชื ใหไ้ ดป้ ริมาณตามที่ค�ำ นวณไว้อยา่ งแมน่ ย�ำ ย่งิ ขึน้ Siam Yamaha Motor Robotics launched a modern technology, unmanned aircraft, in the form of helicopter that focuses on being “fast, accurate and safe” for modern agriculture. This new technology will help reduce the cost of the whole production process, increase productivity, create quality control standards, ensure safety, and enable Thai farmers to move forward to agriculture 4.0 era. The aircraft can spray various chemicals for both field crops and garden plants much faster than the previous method. The approximate time is one rai in one minute which is faster than normal method by 7-10 times. In addition, there is a new design of nozzle that works with the force of the wind under the propeller which will help push chemicals into the plants more efficiently.  There is also volume control by the computer box inside the engine that helps control the liquid dispensing into plants to get the quantity as calculated more precisely. พาราไดซ์ ลอสท์ บาร์บนช้นั ดาดฟ้าแหง่ ใหมข่ องกรงุ เทพมหานคร ชูแนวคดิ Paradise Lost brings ท่จี ะเปน็ สถานทสี่ รา้ งสงั คมที่มีชวี ิตชีวาผ่านเครอ่ื งดืม่ ดนตรีแนวผสมผสาน the new sensation to และความกล้าท่จี ะสรา้ งความรู้สึกจนิ ตนาการของโลกใหม่ พาราไดซ์ ลอสท์ Bangkok’s Rooftop Bar ต้ังอยบู่ นชัน้ 25 ของโรงแรมสยามแอทสยามดีไซน์ กรงุ เทพ ซึ่งเรยี ก ได้ว่าเป็นการท้าทายความคาดหวังท้ังหมดของบาร์ช้ันดาดฟ้าท่ีเคยมีมา ต้องขอบคุณแนวคิดที่ทำ�ให้ตระหนักและคิดถึงอนาคตอันใกล้ท่ีโลกกำ�ลัง ฟ้ืนตัวจากความเสียหายของส่งิ แวดล้อม ไมเ่ พยี งแคท่ า่ นจะไดเ้ พลดิ เพลนิ กบั ทศั นยี ภาพ 360 องศาของเสน้ ขอบฟา้ ของกรงุ เทพ แตย่ งั รวมถงึ การออกแบบ แนวเขตร้อนท่ผี สมผสานความเขียวขจีของต้นไม้ด้วยเฉดสีชมพูและสีเหลือง ทโ่ี ดดเดน่ เครอ่ื งดม่ื ทง้ั หมดจงึ เนน้ วตั ถดุ บิ สว่ นผสมจากทอ้ งถน่ิ เพอ่ื ทค่ี วาม ยง่ั ยนื ของโลกและกระบวนการเปน็ มติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ มใหม้ ากทส่ี ดุ Paradise Lost, a new rooftop Bar in Bangkok, showcases a concept of creating a lively society through a combination of refreshing drinks, fusion music, and a courage to bring out a sense of imagination of the new world. Located on the 25th floor of the Siam@Siam Design Hotel Bangkok, Paradise Lost challenges all expectations of the rooftop bar thanks to its awareness of the near future when the world is recovering from environmental damage. Not only will you be able to enjoy a spectacular 360-d​​ egree view of the Bangkok skyline, but also the tropical design that harmoniously blends the greenery of the tree with shades of striking pink and yellow. All beverages focus on local ingredients to promote the world’s sustainability and the environmentally friendly processes.

SPOTLIGHT The 5th Golf Course – The Hybrid Golf Course ปี 2021 เตรยี มพบกับ สนามท่ี 5 “สยามคนั ทรคี ลับ แบงคอก” ขนาด 18 หลุม พาร์ 72  พ้นื ที่ 468 ไร่ 3 งาน ทีเ่ รียกวา่ “สนามกอล์ฟแบบไฮบริด” เนน้ การผสมผสานแตกต่าง  และลงตวั ระหวา่ งสนามกอล์ฟทว่ั ไปกับสนาม กอล์ฟลิงค์เข้าด้วยกัน มีพรรณไม้สวยงามหลายชนดิ และแฟรเ์ วย์ มคี วาม เปน็ คลื่นท่ตี อ่ เนือ่ ง สรา้ งความท้าทายแก่นักกอล์ฟ โปรเจคนตี้ ง้ั อยู่บางนา -ตราด กม.22 ออกแบบสนามโดย Coore & Crenshaw Golf Course Architect TOBY COBB Golf Design กอ่ สรา้ งโดย บรษิ ทั กอล์ฟอสี ท์ จำ�กดั , คลับเฮา้ ส์ ออกแบบโดย บริษทั สำ�นกั งานสถาปนิกกรงุ เทพ จ�ำ กัด และกอ่ สรา้ งโดยบรษิ ทั  เอสเอม็ ซีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด In 2021, the 5th golf course under the name of “Siam Country Club Bangkok” will be opened. The golf course features 18 holes par 72 on the area of 468 rai 3 ngarn. Dubbed as the “hybrid golf course”, Siam Country Club Bangkok boasts a perfect combination of a general golf course and a linked golf course. There are several species of plants. The fairway will have continuous waves and there will not be a lot of water obstacles. Located in Bang Na - Trat Km. 22, the golf course was designed by the world-famous company Coore & Crenshaw Golf Course Architect “TOBY COBB Golf Design” and constructed by Golf East Co., Ltd. The club house was designed by the Office of Bangkok Architects (OBA) and constructed by SMCC (Thailand) Co., Ltd. Escape from Bangkok to rest in relaxing ambience สุดสัปดาห.์ .พาครอบครวั พักผ่อนนอนชมทะเลใกล้กรงุ เทพฯ กับภาพลกั ษณ์ On the weekend... take your family to rest and enjoy the sea near ใหม่ “เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พทั ยา” พรอ้ มรอบรกิ าร Bangkok. Mövenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya is ready to serve both นกั ทอ่ งเทย่ี วทง้ั ชาวไทยและตา่ งชาติ ทอ่ี ยากชวนมาสมั ผสั กบั บรกิ ารมาตรฐาน Thai and foreign tourists. You can experience world-class service and ระดบั โลก ที่มชี อ่ื เสยี งท่ีสุดในเรอ่ื งการโรงแรม จากสวติ เซอรแ์ ลนด์ เพราะ renowned hospitality from Switzerland. Everything is high-standard ฉะนั้นมาตรฐานทกุ อย่าง อาทิ หอ้ งพัก ห้องอาหาร สระวา่ ยน�้ำ ขนาดใหญ่ including rooms, restaurants and a large, beautiful swimming pool อยรู่ มิ หาดนาจอมเทียน บรรยากาศรม่ ร่นื สง่ิ อำ�นวยความสะดวกสบาย near Na Jomtien beach. The location boasts shady atmosphere and ครบครัน เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยา่ งแน่นอน และอยไู่ มไ่ กลจากความ full facilities with international standards. Although the hotel is not far วนุ่ วายของเมืองพทั ยา ทำ�ใหร้ สู้ กึ ไดว้ ่าเงียบสงบเป็นสว่ นตวั และควรค่ากับ from the hustle and bustle of Pattaya City, it offers peaceful and private พกั ผ่อนเป็นทีส่ ุด ambience. In short, this is an ideal place for relaxation.

SPOTLIGHT Ms. Pranapda Phornprapha  We are faced with a very challenging time not only for the people of Thailand but for the whole world. COVID-19 will continue to dominate Executive Vice President,  the headlines for the next few months. The global pandemic not only Music Education Business  divides us but also brings us together. Everyone, no matter what race, Siam Motors Co., Ltd. culture, age, social economic status, will be affected one way or another by the virus. Normal has been redefined and as lockdowns are being โควดิ 19 ทำ�ใหพ้ วกเราเผชิญความทา้ ทายคร้ังใหญ่ ไม่เฉพาะพวกเรา lifted, policymakers are debating how to avoid a new surge in cases. ในประเทศไทย แต่ผ้คู นทงั้ โลก ไมว่ า่ จะเปน็ ชาตใิ ด อายเุ ทา่ ไหร่ ฐานะ ทางเศรษฐกจิ ต่างกนั เช่นไร ทกุ คนกต็ กอยู่ในภาวะเดียวกัน วิกฤตการณ์น้ี As individuals and companies need to get used to different lifestyles ไมเ่ พยี งแยกวิถกี ารด�ำ เนนิ ชวี ิตให้ผคู้ นทิ้งระยะห่างกัน แตย่ ังทำ�ใหผ้ ู้คนได้ once restrictions are eased, the Yamaha team has diligently worked รว่ มมือ ช่วยเหลือซงึ่ กันและกัน ไม่ทางใดก็ทางหนง่ึ วิถกี ารดำ�เนนิ ชวี ิตแบบ towards helping our music families across the country weather safely เดมิ ท่เี คยเป็นมา ได้ถกู ปรบั เปลยี่ นเปน็ การด�ำ เนินชวี ิตแบบใหม่ รวมถงึ through the storm. Our latest challenge is to bring a new meaning to เปน็ การยกระดบั ความปลอดภัยในเรอ่ื งต่างๆ เพ่ือปอ้ งกันการแพรก่ ระจาย the word “music.” Music can tie everyone together by reaching the ของโรคระบาดในครง้ั น้ี hearts of everyone, we all have learn to change their way of working, communicating, and taking responsibility and initiation not only to take แมว้ ่าข้อจำ�กัดต่างๆ จะผ่อนคลายลง ทีมงาน “ยามาฮา่ ” ยงั ไม่หยดุ ทีจ่ ะ care of themselves, but also to take care of others. ทุ่มเททำ�งานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวดนตรีของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ นี้ได้ด้วยดี รวมถึงทำ�ความคุ้นเคยกับวิถีใหม่ และพร้อมจะก้าวไปสู่วิถี We are ready to move forward to something better and with a wider และนยิ ามใหม่ของคำ�วา่ “ดนตร”ี ที่นอกเหนือจากการรอ้ ยรวมทุกคนด้วย reach: the “new normal” mode of Yamaha Music School across the ทว่ งท�ำ นองของดนตรแี ลว้ ทกุ คนยงั ตอ้ งรว่ มมอื รว่ มใจ ใสใ่ จ เขา้ ถงึ กนั และกนั country with social distancing adjusted to benefit the community as เรยี นรวู้ ธิ กี ารเรยี น การท�ำ งาน การสอ่ื สาร หนา้ ทค่ี วามรบั ผดิ ชอบทเ่ี ปลย่ี นไป a whole. We understand the stress and anxieties associated with the และท่ีสำ�คัญนอกจากการดูแลตนเองแลว้ ยังตอ้ งดแู ลผอู้ ่ืนด้วย economic insecurities during this time and hope that music will be a factor that can help alleviate this difficult period by bringing us all together. เราพร้อมท่ีจะกลับสู่ภาวะปกติของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าท่ัวประเทศ ดว้ ยรปู แบบการเรยี น-การสอนแบบใหม่ ทเ่ี ป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพอื่ ที่ จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน แม้ว่า “การเว้นระยะห่างหรือ Social Distancing” เป็นเรอื่ งใหม่ในวงการการเรยี นดนตรี ทีท่ กุ คนยังไม่ คนุ้ ชนิ แตเ่ รากต็ อ้ งปรบั ตวั ปรบั เปลย่ี นวถิ กี ารด�ำ เนนิ ชวี ติ ใหม่เพื่อประโยชน์ ของตัวเราเองและส่วนรวม Yamaha Course — the best music course in Thailand ปี 2020 สถาบนั ดนตรยี ามาฮา่ ผนู้ �ำ ดนตรศี กึ ษารายแรกในเมอื งไทย ลงนาม บนั ทกึ ความร่วมมอื ขยายเครือข่ายธุรกจิ โรงเรียนดนตรยี ามาฮ่า4แห่งไดแ้ ก่ โรงเรยี นดนตรียามาฮา่ แพร,่ นครสวรรค์,ลำ�ลกู กาและโรบนิ สันลาดกระบงั เพอ่ื เปดิ สอน “ยามาฮา่ มวิ สคิ เวลิ ดว์ าย เอด็ ดเู คชน่ั ซสิ เตม็ ” รบั รองโดย ยามาฮา่ มวิ สิค ฟาว์เดช่นั ประเทศญ่ีป่นุ ไดร้ ับความนิยมสงู สุดจากนกั เรียน ทว่ั โลกกวา่ 40 ประเทศ In 2020, Yamaha Music Academy, the first leader of music education in Thailand, signed the Memorandum of Understanding to expand their business by opening the new 4 branches of Yamaha Music School which are located in Phrae, Nakhon Sawan, Lam Luk Ka and Robinson Latkrabang, providing “Yamaha Music Worldwide Education System”, certified by Yamaha Music Foundation, Japan which is the best curriculum proved by the most popular among students from over 40 countries around the world.

NEW PROJECTS Yamaha — Together go further สยามดนตรยี ามาฮ่า เปดิ โชว์รูมใหม่ Yamaha Experience ชคู อนเซป็ ต์ Siam Music Yamaha has launched a new showroom, Yamaha Experience, Together go Further ช้นั G อาคารสยามกลการ พื้นที่กว่า 530 ตารางเมตร under the concept of “Together go Further” on G Floor, Siam Motors เพื่อแสดงและขายสินค้ายามาฮ่าเพ่ือให้ทุกท่านได้สัมผัสกับเคร่ืองดนตรี Building, covering an area of over 530 sqm. to showcase and sell ยามาฮา่ ทุกประเภทตง้ั แต่ แกรนดเ์ ปียโน, อัพไรท์เปยี โน, กตี าร,์ กลอง, Yamaha products. Everyone can experience all types of Yamaha musical เคร่อื งเปา่ และอปุ กรณด์ นตรตี า่ งๆ กว่า 1,000 รายการ เพ่ิมความมน่ั ใจ instruments ranging from grand pianos, upright pianos, guitars, drums, และทา้ ทายกับทุกทา่ น ในการก้าวเข้ามาสมั ผัสกับประสบการณจ์ รงิ จาก blowers and more than 1,000 musical instruments. The new showroom เครอื่ งดนตรียามาฮ่า ท้งั ในเรอ่ื งของคณุ ภาพ (Quality) และนวัตกรรม will increase confidence and challenge everyone to step in to enjoy the (Innovation) โดย Yamaha Corporation Japan หนึ่งในผู้ผลติ เครอื่ ง true experience of Yamaha musical instruments both in terms of quality ดนตรที ่ีใหญ่ท่สี ดุ ในโลก and innovation from Yamaha Corporation Japan – one of the largest musical instrument manufacturers in the world.

NEW PROJECTS Siam Patumwan House — Grade A Office Building at the Patumwan intersection สยามกลการ เดินหนา้ พฒั นาธรุ กิจอาคารสำ�นกั งานให้เชา่ ลงนามในสัญญา Siam Motors continues to move forward in the development of ก่อสรา้ งโครงการ “SIAM PATUMWAN HOUSE” ร่วมกับบรษิ ทั เอสเอม็ ซีซี the office building for rent business. Recently, the company signed (ประเทศไทย) จำ�กดั ชูแนวคดิ “Japanese Style” ตามมาตรฐาน LEED an agreement with SMCC (Thailand) Co., Ltd. for the construction GOLD เปน็ อาคารส�ำ นักงานรูปทรงสมัยใหม่ เกรดเอ บรเิ วณส่ีแยกปทมุ วัน of the “Siam Patumwan House” project under the concept of พ้นื ที่ 90,000 ตรม. จ�ำ นวน 33 ช้นั โลเคช่นั ใกลร้ ถไฟฟ้าบีทเี อสสถานีสยาม “Japanese Style” in line with LEED GOLD standards. Located near และสถานีสนามกีฬาแหง่ ชาติ สะดวกสบายทุกการเดินทางโดยแบง่ เปน็ the Patumwan intersection, the 33-floor, grade A office building อาคารสำ�นกั งานให้เช่า, พน้ื ที่ส�ำ หรับรา้ นคา้ , และพนื้ ทจ่ี อดรถ 780 คัน covers an area of 90,000 sqm. The project offers easy access in close ม่ันใจว่าจะตอบโจทย์นักธุรกิจและคนทำ�งานยุคใหม่ท่ีเสมือนเป็นบ้าน proximity of Siam and National Stadium BTS stations. The project หลงั ท่ี 2 ซง่ึ โครงการน้ี ไดม้ ีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมโดย บรษิ ทั can be divided into offices for rent, shop area, and 780 parking ส�ำ นักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำ�กัด และบรษิ ัท สุมโิ ตโม มิตซุย คอนสตรัคช่ัน spaces. We are confident that this project will meet the needs จำ�กัด ประเทศญป่ี ุ่น, สว่ นโครงสร้างออกแบบ โดย CEDA Co., Ltd. โดยมี of business people who will think of it as their second home. บรษิ ทั โจนสแ์ ลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำ�กดั เป็น Sole Agent คาดวา่ The project is architectural designed by The Office of Bangkok จะเสร็จในปี 2565 Architects (OBA) and Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd., and structural designed by CEDA Co., Ltd. with Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited as its sole agent. The project is expected to be completed in 2022. UniCarriers is ready to grow steadily  วางศลิ าฤกษโ์ ครงการกอ่ สรา้ งอาคารส�ำ นกั งาน และคลงั สนิ คา้ บจก. พพี เี อน็ มารเ์ กต็ ตง้ิ จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา เพอ่ื รองรบั การขยายตวั ของธรุ กจิ รถฟอรค์ ลฟิ ท์ ยูนิแคริเออร์ และ บีวายดี ตอบโจทยค์ วามตอ้ งการของธรุ กจิ โครงการบรหิ าร งานเคล่ือนยา้ ยสินค้า และเชา่ รถฟอร์คลิฟท์ รวมทง้ั เพม่ิ ประสิทธิภาพงาน บำ�รงุ รักษาและการบรกิ ารลกู ค้าในพน้ื ทภี่ าคตะวนั ออก Siam Motors Industry recently organized foundation stone laying ceremony for the construction of office building and warehouse in Bang Pakong, Chachoengsao Province, to support the growth of the forklifts business UniCarriers and BYD and meet the needs of goods transfer management and forklift rental projects while increasing efficiency in maintenance and customer service in the Eastern region.  

EVENTS & ACTIVITIES Mr. Pranitan Phornprapha สถานการณ์ของกลุ่มโคมัตสุ ต้องบอกว่าเราโชคดีที่โควิด-19 ไม่ได้มี ผลกระทบในแงล่ บตอ่ ภาพรวมของธรุ กจิ เรามคี วามหว่ งใย ดแู ล ใสใ่ จใน Executive Vice President, ความปลอดภยั ของทกุ คนดว้ ยแนวคดิ วา่ “เดย๋ี วมนั กผ็ า่ นไป” จากเหตกุ ารณน์ ้ี Construction & Industrial Business ทุกคนเรียนรู้ที่จะปรับตัว ดูแลกันและกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ Siam Motors Co., Ltd. และช่วยกนั ดแู ลสงั คม Komatsu for mining เราไดส้ รา้ งสรรคก์ จิ กรรมตา่ งๆ เพอ่ื ใหท้ กุ คนสนกุ กบั งาน และบรหิ าร works in Saraburi จดั การความเครยี ด ทกุ คนปรบั ตวั รบั สง่ิ ใหมๆ่ เชน่ เทรนดก์ ารท�ำ งานแบบใหม่ นค่ี อื ชว่ งเวลาทด่ี ที ส่ี ดุ ทท่ี กุ องคก์ รจะปรบั ตวั และกา้ วใหท้ นั การน�ำ เทคโนโลยี บางกอกโคมตั สเุ ซลส์ สง่ มอบเครอ่ื งจกั รกลหนกั PC500LC-10R ขนาด 50 ตนั มายกระดบั ประสทิ ธภิ าพการท�ำ งาน และตอบโจทยผ์ บู้ รโิ ภคไดด้ ยี ง่ิ ขน้ึ แกบ่ รษิ ทั สานนท์ จ�ำ กดั ทว่ี างใจเลอื กใชร้ ถขดุ ไฮโดรลกิ Komatsu รนุ่ ใหมส่ �ำ หรบั งานเหมอื งในพ้ืนท่จี งั หวัดสระบรุ ี นอกจากนี้ กลมุ่ โคมตั สุ ไดแ้ ก่ BKS, BKF, ปี 2020 ครบรอบ 64 ปี โคมตั สุในประเทศไทย ไดแ้ สดงถึงความ KBL ไดม้ อบหนา้ กากอนามยั N95 จ�ำ นวน 5,000 ชน้ิ แกโ่ รงพยาบาลศรนี ครนิ ทร์ แข็งแกร่งของธรุ กจิ เคร่อื งจักรกลทเี่ ตบิ โตอยา่ งมน่ั คง ยง่ั ยืน และพรอ้ ม ขอนแกน่ ,โรงพยาบาลเฉลมิ พระเกยี รตินา่ น,โรงพยาบาลสระบรุ ,ี โรงพยาบาล เคยี งข้างลูกคา้ เสมอมา โดยจุดเริ่มต้นเครื่องจักรโคมัตสุ เริ่มตง้ั แต่ปี 1921 มหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลเชยี งรายประชานเุ คราะห์ เพ่ือแทน และขยายเครอื ข่ายครอบคลมุ ทวั่ โลกมาเปน็ เวลา 99 ปี และในปี 2021 คำ�ขอบคณุ และห่วงใย...รว่ มใจต้านโควิด-19 ไปด้วยกัน จะฉลองครบรอบ 100 ปี โคมัตสทุ ่วั โลก Bangkok Komatsu Sales delivered 50-ton heavy equipment For Komatsu Group, we were fortunate that the COVID-19 situation PC500LC-10R to Sanon Co., Ltd. that trusted in the latest model didn’t effect our overall business negatively. We took care for everyone’s of hydraulic excavator from Komatsu to be used in mining works safety and kept in mind that “this too shall pass”. With this incident, in Saraburi Province. In addition, companies in Komatsu Group everyone has learned to adjust, take care of one another, be responsible comprising BKS, BKF and KBL gave 5,000 pieces of N95 masks to for our duty and take care of society.  Srinagarind Hospital in Khon Kaen Province, Chalerm Phrakiat Hospital in Nan Province, Saraburi Hospital, Maharaj Nakhon Si Thammarat We created various activities to keep everyone enjoying the work Hospital, and Chiangrai Prachanukroh Hospital to show our gratitude and manage their stress. Everyone has adjusted to new things such as and care as well as to fight against COVID-19 together.    new working trends. At the same time, this is the best time for every organization to adjust and keep pace with technology adoption to increase working efficiency and better meet the needs of customers. 2020 marks the 64th anniversary of Komatsu in Thailand. The company has shown the strength of the mechanical business that has grown steadily and has always supported our customers. The history of Komatsu machinery can be traced back to its establishment in 1921. Since then, the company has expanded its global network for 99 years and in 2021 Komatsu will celebrate its 100th anniversary worldwide.

EVENTS & ACTIVITIES 30 years of SMP — The road to success  เพ่ือเปน็ การฉลองครบรอบ 30 ปี บรษิ ทั สยามกลการอะไหล่ จ�ำ กัด โดยจดั งานขอบคุณพนั ธมติ รธุรกิจทางการคา้ ทวี่ างใจ และให้การสนบั สนนุ ด้วยดเี สมอมา พร้อมกับแนะนำ�สนิ ค้าใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่ โชค้ อพั เควายบ,ี คลตั ชเ์ อ็กเซด้ี และผ้าเบรคญี่ปนุ่ วาลโี อ สรา้ งความมั่นใจ และเปดิ ช่องทางการขายแกล่ ูกค้า  To celebrate the 30th anniversary, Siam Motors Parts Co., Ltd. organized a thank you event for its trusted business partners that have continuously provided good support and introduced new products with international quality standards such as KYB Shock Absorbers, Exedy Clutch and Japanese Valeo Brake Pads that have built confidence and opened sales channels for customers. SGS – Work-life balance Thank You party for business for the health of staff partners and the celebration of Daikin’s 100th anniversary  GS Fitness Club เกดิ ขนึ้ จากทีมผบู้ รหิ ารห่วงใยสุขภาพทด่ี ขี องพนักงาน ในองค์กร เปิดหอ้ งออกก�ำ ลังกาย เนน้ แนวคดิ Work Life Balance ท่บี รษิ ทั ฯ Daikin Award 2020 : Runway of Excellence รางวัลตัวแทน ได้ใหค้ วามส�ำ คัญเรอ่ื งสุขภาพเป็นหวั ใจหลัก ทท่ี ุกคนควรมวี ินยั ในการดแู ล จำ�หน่ายท่ัวประเทศ และขอบคณุ ลกู ค้า พรอ้ มกบั ฉลอง 100 ปี ไดกน้ิ สขุ ภาพอยา่ งสมำ่�เสมอ ซงึ่ การรกั ษาสมดุลระหว่างการท�ำ งาน และชีวติ ประเทศญี่ปุน่ ในปี 2024 ภายใต้แคมเปญ Century Break Award สว่ นตวั น้ันก็ไม่ใชเ่ ร่อื งยากอีกต่อไป อกี ทง้ั ยงั เพิม่ พ้นื ทส่ี ีเขยี วในการเปิด รวมถึงต่อสัญญา “ณเดชน์ คกู มิ ิยะ” พรเี ซน็ เตอร์ ปที ่ี 5 พร้อมก้าวสู่ “สวนสุขใจ” สถานที่พักผ่อนที่มีอากาศบริสุทธิ์ หน่งึ ศตวรรษด้วยความภาคภูมใิ จ GS Fitness Club originated from the idea of the management team Daikin Award 2020: Runway of Excellence is an award for dealers who cares for employees’ health. The company opened fully equipped nationwide. The company would like to thank customers and fitness and Suan Suk Jai, a green area for relaxing with fresh air, under celebrate the 100th anniversary of Daikin, Japan in 2024 under the concept of “Work Life Balance”. The company’s policy focuses on the Century Break Award campaign. In addition, the company health which is the heart of organization’s development. Therefore, if has renewed the contract with “Nadech Kugimiya” as its presenter we have discipline in taking care of our health, continuously develop for the 5th year. The company is ready to enter its one century with our efficiency and maintain our work-life balance, we will have good great pride.   personal life. 

EVENTS & ACTIVITIES Color of music and small happiness of children UTAHC’s high-quality products สสี นั ของไฟตน้ ครสิ ตม์ าส และการประดบั ไฟสวยงามดว้ ยโลโกแ้ บรนดต์ า่ งๆ ของ SMG ทแ่ี สดงถงึ สญั ลกั ษณแ์ หง่ การเรม่ิ ตน้ ความสนกุ และความสขุ กบั วาลีโอ สยาม เทอร์มอล ซสิ เต็ม แสดงความยินดีกบั ทมี งาน ที่ได้ ซานตา้ -ซานต้ี โดยมกี ารเลน่ ดนตรี รอ้ งเพลงครสิ ตม์ าส และโชวค์ วามนา่ รกั มสี ่วนช่วยกนั ผลกั ดันใหเ้ กดิ ผลติ ภัณฑใ์ หม่ๆ ข้นึ ภายในโรงงาน เม่อื ปี ของเดก็ ๆ จากโรงเรยี นดนตรยี ามาฮา่ ในเครอื ขา่ ย และนกั วชิ าการดนตรี 2562 โดยผลติ ผลติ ภณั ฑข์ อง UTAHC ขน้ึ ภายในไซต์ และเปน็ ครง้ั แรก สถาบนั ดนตรยี ามาฮา่ ทม่ี าสง่ มอบความสุขผา่ นเสยี งดนตรเี ปน็ ของขวญั พเิ ศษ ของบรษิ ทั ในกล่มุ วาลโี อ เม่อื เปรยี บเทยี บกบั ผลิตภณั ฑ์ปจั จบุ นั ที่มี ใหท้ กุ คน คณุ ลกั ษณะพเิ ศษ คอื ตน้ ทนุ ทต่ี ำ่� น�ำ้ หนกั ที่ได้มาตรฐาน ขนาดเลก็ โดยการค้นพบและพฒั นาจากทีม P2 Impressive pictures with colorful Christmas tree lights and beautifully illuminated SMG brand logos symbolized the beginning of fun Valeo Siam Thermal Systems congratulated the team that has and happiness. Music and Christmas songs from Santa-Santy supportedthe creationofnewproducts.In 2019, thecompanycreated and children from Yamaha Music School and music scholars UTAHC products in its site for the first time in Valeo group. When from Yamaha Music Academy that came together to deliver happiness compared to the current product, it features lower cost, standard through music as a special gift to everyone. weight, and small size. It is invented and developed by P2 team.  A visit to excavators manufacturing and assembling business  บางกอกโคมตั สเุ ซลส์ เปดิ บ้านตอ้ นรับพนั ธมิตรธรุ กจิ สมาคมอตุ สาหกรรม Bangkok Komatsu Sales welcomed its business partner, Thai กอ่ สรา้ งไทยในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ทส่ี นใจกลมุ่ อตุ สาหกรรมเครอ่ื งจกั รกลหนกั Contractors Association under H.M. the King’s Patronage, which is โคมัตสุ ในประเทศไทย ไดเ้ ย่ียมชมโรงงานผลิตและประกอบรถขดุ กม.57, interested in the heavy equipment industry of Komatsu in Thailand. ชมศนู ยฝ์ กึ อบรมและสาธิตภาคพนื้ เอเชียโคมัตสุ ซึ่งเป็นศนู ย์กลางการฝึก The representatives from the association visited the excavator อบรมพฒั นาบุคลากร และสาธิตสนิ คา้ เป็นหลกั   manufacturing and assembly plant in K.M. 57 and training and demonstration center of Asia which is a center of personnel training and product demonstration. 

EVENTS & ACTIVITIES Cycling lovers gathering เพื่อสุขภาพที่ดี มีแฟนคลับที่รักการปั่นกว่า 3,000 คน ร่วมแข่งขันจักรยาน There were more than 3,000 cyclists joining this event which features นานาชาติ 7 ประเภท ระยะทาง 12-62 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางที่มี 7 types of international cycling competitions with the distances ความปลอดภัย มีธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ของสยามคันทรี ranging between 12-62 kilometers. The event received great attention คลับพัทยา โดยยึดแนวคิด Ride for All เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม from cyclists of all ages. By using the route that is safe and natural การป่ันจกั รยานในวนั หยุดกับสิงหน์ กั ปั่นที่ชน่ื ชอบความท้าทาย และนักปั่น with the perfect environment of Siam Country Club Pattaya, the world- สมัครเล่น ที่ชื่นชอบการออกกำ�ลังกาย class sporting event was held under the concept of “Ride for All” this year. This event is a great weekend activity for both professional cyclists who love challenges and amateur cyclists who like to exercise.  Run for health Music, life, art, fun SMG FUN RUN 2019 ซซี น่ั 2 ไดร้ บั ความสนใจจากผรู้ ว่ มกจิ กรรม 1,299 on sustainability คนจาก 28 บรษิ ทั แบ่งระยะทางการวงิ่ 5 กิโลเมตร 430 คน และ ระยะทาง 10 กโิ ลเมตร 869 คน ทแ่ี สดงพลงั คนยุคใหม่ท่ีรกั การวิง่ วันเดอร์ ฟรุ๊ต เทศกาลดนตรีท่ีสรา้ งชือ่ เสยี งไปทัว่ โลก โดยฝีมอื คนไทยท่ี และหนั มาใส่ใจดแู ลสุขภาพตัวเอง รวมทง้ั ยงั แสดงความแข็งแกร่ง ไม่เพียงแคเ่ พ่อื โชวง์ านศิลปะดนตรีอาหารและไอเดียเกๆ๋ ในการสรา้ งสรรค์ ของทมี เวริ ค์ ความเป็นหนง่ึ เดยี วกนั ความสามัคคี ทพี่ ร้อมพัฒนา งานเท่านั้น แต่ยังชูคอนเซ็ปต์ “ป๊อปอัพซิตี้” แนวคิดการสร้างเมือง องคก์ รก้าวไปข้างหน้าและ SHARE สขุ ภาพดๆี ออกไปสู่สังคม ในอดุ มคตติ ามวถิ คี วามยัง่ ยนื ด้วยการนำ�เอาประสบการณ์และการเรียนรู้ ทีผ่ า่ นมา รงั สรรคเ์ มอื งทีเ่ ป็นมติ รกับสิ่งแวดล้อม และสรา้ งแรงบนั ดาลใจ SMG FUN RUN 2019 Season 2 attracted 1,299 participants from ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนได้มาแสดงพลังในการ 28 companies which can be divided into 430 participants in 5-km สร้างสรรค์สงิ่ ดๆี ท่จี ะสง่ ผลตอ่ สงั คม และโลกใบน้ีให้น่าอยู่ distance and 869 participants in 10-km distance. The activity represents the power of modern people who love running and Wonderfruit is a world-famous music festival organized by Thai people. take care of their health. At the same time, it also shows the strength The festival not only showcases art, music, food, and chic ideas, but also of teamwork and unity that will lead organization and share features the concept of “Pop-Up City” – an ideal city in a sustainable the idea of good health to the society at large. way. Wonderfruit uses experiences throughout the past 5 years to create an environmentally friendly city to inspire everyone to participate in activities that connect and encourage everyone to show the power of creativity which will make this world a better place.

INTERVIEWS Hole 15 - “Wall of Death” Mr. Taya Konuntakiet  Vice President Siam Country Club Pattaya Rolling Hills, Waterside แมก็ ซ์ - ธยาน์ กอ่ นันทเกียรติ จบการศกึ ษาปรญิ ญาตรีดา้ น BA (Hons) ของเราเดนิ ไปขา้ งหน้าอย่างมน่ั คง ยั่งยืน และสรา้ งชอ่ื เสียงใหเ้ ป็นทีร่ ู้จกั แก่ International Business จาก Regent’s University London และปรญิ ญา นักกอลฟ์ ท่วั โลกโดยเน้นกลยทุ ธง์ านด้านการบรกิ าร ก้าวสคู่ วามเปน็ เลศิ แก่ โททางด้าน MSc Global Finance and Banking จาก King’s College ลกู ค้ากับหลักการบริหาร 4E คือ London มีความพรอ้ มในการทำ�งานสงู ได้กา้ วเขา้ มาดแู ลธุรกจิ 1 ใน 6 • EXCELLENT GOLF COURSE ดแู ลสนามกอลฟ์ สู่คณุ ภาพระดบั 5 ดาว ของกลมุ่ สยามกลการ คอื กลมุ่ HOSPITALITY & LIFESTYLE ที่เน้นกีฬา • EXCELLENT SERVICE มุ่งมน่ั ในมาตรฐานการบริการ กอลฟ์ เปน็ หลกั โดยจะน�ำ ธรุ กิจสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลบั ทง้ั 2 สนาม • EXCELLENT F&B คณุ ภาพคุ้มราคา ได้แก่ สยามคนั ทรีคลบั พัทยา วอเตอร์ไซด์ และโรลล่งิ ฮลิ ล์ กา้ วไปสู่ • EXCELLENT CLUB HOUSE สะอาดสะดวกสบาย มาตรฐานโลก อกี ทง้ั ยังมีธุรกิจ Properties Urban เปน็ แบบ Luxury ทีส่ ำ�คัญ บคุ ลากร คอื ทรัพย์สนิ อนั มคี ่าขององคก์ ร เราเนน้ ท�ำ งานเปน็ Condominium ช่อื “ซันเพลย์ บางเสร่” ทต่ี อบโจทยช์ ีวติ รปู แบบใหม่กบั ทมี และพร้อมกา้ วไปขา้ งหน้าดว้ ยกัน ซ่ึงผมได้สร้างมาตรฐานการบรหิ าร สังคมท่ีนา่ อยู่ มีสภาพแวดล้อมดี มคี วามปลอดภัยสงู และพร้อมจะพัฒนา บคุ ลากรแบบ Skills Improvement เพือ่ ยกระดบั มาตรฐานและสนบั สนนุ พนื้ ท่ีพทั ยาใหส้ อดคล้องกับเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก (EEC) แผน การพฒั นาคนแบบยง่ั ยืน และในอนาคต มั่นใจว่า “สยามคนั ทรีคลับ” คอื ยทุ ธศาสตร์ภายใตไ้ ทยแลนด์ 4.0 เพชรเมด็ งามในภาคตะวนั ออก และหนง่ึ เดียวในเอเซีย และเป็นสวรรค์ของ นกั กอล์ฟอยา่ งแทจ้ รงิ ส่วนการบรหิ ารงานนนั้ ได้ใหค้ วามส�ำ คัญคา่ นิยมองค์กร 3 คำ� “ซ่ือสัตย์ สามารถ ขยัน” ท่ที ุกคนควรยึดและปฏบิ ตั ติ าม เพอื่ ช่วยกนั นำ�องค์กรธรุ กิจ Siam Country Club Pattaya Rolling Hills

INTERVIEWS Mr. Pornthep Apichardthum  Mr. Yungyuen Tantichaisakul  Managing Director Assistant General Manager Hitachi Elevator Laos Co., Ltd. Komatsu Leasing (Cambodia) PLC “ฮติ าช”ิ ใน สปป.ลาว ขยายตลาดลฟิ ตแ์ ละบนั ไดเลอ่ื น รองรบั การเตบิ โต โคมัตสุ ลสี ซ่ิง (กมั พชู า) เป็นบริษทั เพื่อการสนับสนนุ ยอดจดั จ�ำ หน่าย เศรษฐกจิ ของกลมุ่ อาเซยี นเพอ่ื สรา้ งโอกาสและสรา้ งความทา้ ทายภายใตช้ อ่ื เครื่องจักรกลหนักโคมัตสุในกัมพูชา ได้เริ่มดำ�เนินธุรกิจในปี 2018 ฮติ าชิ เอลลเิ วเตอร์ ลาว เปดิ เมอ่ื วนั ท ่ี 9 ตลุ าคม 2019 มพี นกั งานจ�ำ นวนไมม่ าก เนน้ การท�ำ งานเปน็ ทมี และอยรู่ ว่ มกนั เสมอื นคนใน ครอบครัวโดยเวลามปี ญั หาสามารถพดู คยุ กนั และแกป้ ญั หาไดอ้ ย่างรวดเรว็ “ฮติ าช”ิ ธรุ กจิ เพง่ิ เรม่ิ ตน้ ทต่ี อ้ งใชเ้ วลาและความอดทน เพราะในอกี 2-3 ปี หลงั จากน้ี อตั ราการเตบิ โตของประเทศลาวจะสงู ขน้ึ เนอ่ื งจากการเปดิ ในขณะนี้ โคมตั สุ ลสี ซ่งิ มโี อกาสที่ดีในการเติบโต เน่อื งจากกมั พชู า ประเทศ (Emerging Market) จะมศี กั ยภาพใหแ้ กน่ กั ลงทนุ กลมุ่ แถบเอเชยี เป็น 1 ในประเทศท่มี ีอตั ราการเจรญิ เติบโตสงู และในชว่ ง 2-3 ปที ผี่ ่าน และกลมุ่ อาเซยี น โดยเฉพาะกลมุ่ อสงั หารมิ ทรพั ย์ ทจ่ี ะมสี ว่ นท�ำ ใหเ้ กดิ การ มา Construction Sector กเ็ ป็น 1 ในเคร่อื งยนตห์ ลักของการเจริญเตบิ โต กอ่ สรา้ งตกึ และอาคาร เชน่ โรงแรม, อพารท์ เมนต,์ ส�ำ นกั งานขนาดเลก็ และ ของกัมพูชา (ประมาณ 1/3 ของ GDP growth) ส่งผลใหธ้ รุ กจิ สินเช่ือ ขนาดกลาง ตลอดจน การพฒั นาธรุ กจิ ทอ่ งเทย่ี วและโรงแรมมาตรฐานสากล  สำ�หรบั Construction Sector เตบิ โตข้นึ ไปในทิศทางเดียวกนั การจ�ำ หนา่ ย “ฮติ าช”ิ เนน้ Aggressive กบั เจา้ ของกจิ การโดยตรง ซง่ึ เปน็ ซ่ึงจะเหน็ ได้วา่ มนั มคี วามสัมพันธ์กนั ระหวา่ งยอดขายและยอดจัดสินเช่ือ Private Sector แตส่ �ำ หรบั Government Sector  สว่ นใหญล่ กู คา้ จะเปน็ ดังนน้ั คำ�ว่า “Synergy” จึงเปน็ หลกั สำ�คัญในการบรหิ ารงาน การท�ำ งาน ผรู้ บั เหมากอ่ สรา้ ง ซง่ึ Area นย้ี งั ท�ำ การศกึ ษาตลาดอยู่ ในอนาคต เราได้ รว่ มกันระหว่างโคมัตสุ ลีสซ่ิง (กัมพูชา) และ โคมตั สุ เซลส์ (กัมพูชา) เพอ่ื พนั ธมติ รทด่ี อี ยา่ ง JV Partner–TCR Group ไดส้ นบั สนนุ อยา่ งเตม็ ท่ี เพราะ น�ำ เสนอบรกิ ารดา้ นการเงนิ ท่ดี ที ่ีสดุ และเหมาะสมต่อความตอ้ งการของ ในตลาด สปป. ลาวนน้ั เนน้ เรอ่ื งความสมั พนั ธท์ ด่ี กี บั ลกู คา้ เปน็ สง่ิ ส�ำ คญั มาก ลูกคา้ ควบคู่ไปกบั คณุ ภาพของลกู คา้ และผลก�ำ ไรของบริษัท ลกู คา้ หลกั จะเปน็ ภาคเอกชนอยทู่ เ่ี วยี งจนั ทน,์ วงั เวยี ง, ปากเซ (จ�ำ ปาสกั ) เปน็ กลมุ่ โรงแรม, อพารท์ เมนต์ และโรงพยาบาล ซง่ึ เรามคี แู่ ขง่ ส�ำ คญั คอื Mitsubishi เปน็ เจา้ ตลาดลฟิ ต์ และบนั ไดเลอ่ื น มามากกวา่ 10 ปี ในกลมุ่ Well Known Brand เรยี กไดว้ า่ คนลาวนกึ ถงึ ลฟิ ตต์ อ้ ง Mitsubishi เทา่ นน้ั และแนน่ อนทมี เรามองเปน็ “ความทา้ ทายของทมี ทจ่ี ะแขง่ ขนั และสรา้ งแรง ผลกั ดนั ในการพฒั นาทมี ตลอดเวลาใหม้ ศี กั ยภาพการท�ำ งานสงู มากขน้ึ ” มากกวา่ นน้ั เราเนน้ การท�ำ งานเปน็ Team Work มกี ารถา่ ยทอดความรู้ ใหก้ บั ทกุ คนงานอยา่ งเตม็ ท่ี และทกุ คนมคี วามใฝร่ ู้ มกี ารพฒั นาทด่ี สี ง่ ผลให้ สามารถท�ำ งานนอก Comfort Zone ได้ อกี ทง้ั พรอ้ มสง่ เสรมิ ทกั ษะ พฒั นา ความสามารถของทมี เพราะเชอ่ื วา่ การทจ่ี ะสรา้ งความพงึ พอใจแกล่ กู คา้ ของเราไดน้ น้ั “ทกุ คนตอ้ งมที กั ษะมคี วามรู้ และมคี วามประพฤตทิ ด่ี ี ซอ่ื สตั ย์ สามารถ และขยนั ”

INTERVIEWS Mr. Suphol Ketsa   Mr. Piyurach Subharat Assistant Managing Director  General Manager/ Chief Operating Officer [COO] Nittan Vietnam Co., Ltd. Siam Yamaha Motor Robotics Co.,Ltd. นิตตั้น เวียดนาม ชูนยิ ามคำ�วา่ T-H-R-I-V-E คือ “ความเจริญรุง่ เรือง” เอก - ปิยรุ ัช ศุภารตั น์ จบการศกึ ษาปรญิ ญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพอื่ พัฒนาองค์กร และบุคลากรกา้ วไปข้างหนา้ อย่างมนั่ คง แข็งแกร่ง และ เครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร และจบปริญญาโท คณะ สร่้งความไวว้ างใจแก่ลูกค้าที่เลือกสินคา้ คุณภาพและมาตรฐานโลก   บรหิ ารธรุ กจิ มหาวทิ ยาลยั อสั สมั ชญั ทม่ี าดแู ลธรุ กจิ ใหมข่ องกลมุ่ สยามกลการ ภายใตช้ ื่อ “สยามยามาฮา่ มอเตอร์ โรโบทิคส์” หรือ SYMR ทเ่ี กิดจาก ลกู ค้าหลักมี 2 บรษิ ทั ได้แก่ ฮอนด้า และยามาฮา่ ซงึ่ มีส่วนแบ่งการ 4 พนั ธมติ รทางธุรกจิ ได้แก่ สยามกลการอะไหล,่ ไทยยามาฮา่ มอเตอร,์ ตลาดแชร์ให้นิตต้ันถึง 100%  และมีเปน็ บางรนุ่ ทีแ่ ชร์ 70% สว่ นอีก 30% มิตซุยแอนด์คัมปะนี และคุณชาติศิริ โสภณพนิช เพื่อดำ�เนินธุรกจิ เป็นของคู่แข่งที่อยู่ในจีน และอินโดนีเซีย ในอนาคต เรามีเป้าหมายการ “อากาศยานไรค้ นขบั ” ในรปู แบบ “เฮลิคอปเตอร”์ ซ่งึ เป็นการน�ำ เอา ปรับปรุงตน้ ทุนการผลติ เพอ่ื ควบคุมราคาให้สมเหตุสมผล, เพิม่ ช่องทาง เทคโนโลยีใหม่ท่ีท�ำ งาน “รวดเร็ว แมน่ ยำ� ปลอดภยั ” มาช่วยยกระดบั การ การขายใหส้ ูงขึน้ และพัฒนาคณุ ภาพมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเน่อื ง ท�ำ งานของเกษตรกรไทย ก้าวสเู่ กษตรยคุ 4.0 หวั ใจหลักในการบริหาร คือ การหล่อหลอมให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน จากประสบการณก์ ารท�ำ งานการตลาด และการขายจากสยามยเี อส แบตเตอร่ี เขา้ ใจกนั และร่วมมอื ช่วยกนั แกป้ ัญหาซ่ึงทกุ คนเสมอื นเปน็ คนในครอบครัว และนติ ตัน้ (ประเทศไทย) ไดน้ �ำ มาพัฒนางานท่ี SYMR นน้ั ตงั้ แต่เร่ิมก่อตัง้ เดยี ว ทม่ี เี ปา้ หมายรว่ มกนั ชดั เจน โดยบรหิ ารงานแบบใหท้ กุ คนมสี ว่ นรว่ ม บรษิ ัท เมื่อปี 2019 และเปิดตวั ในปี 2020 โดยหลกั การบริหารงานเราเนน้ ภายใตค้ �ำ วา่ T-H-R-I-V-E หมายถงึ ความเจรญิ รงุ่ เรอื ง ท�ำ งานเปน็ ทมี เพราะทกุ คนคอื หวั ใจส�ำ คญั ขององคก์ รเปน็ ฟนั เฟอื งทชี่ ว่ ยกนั ขบั เคลือ่ นธรุ กจิ ใหเ้ ติบโต ก้าวไปข้างหน้า เพราะแตล่ ะคน แตล่ ะฟันเฟอื ง T = TEAMWORK ท�ำ งานเป็นทีม มหี น้าที่ความรบั ผิดชอบแตกตา่ งกัน แตม่ ีเป้าหมายเดียวกนั และยงั เนน้ H = HARD WORK ความทมุ่ เทในการท�ำ งาน ความสัมพันธภ์ ายในองคก์ รใหเ้ ปน็ ครอบครวั เดยี วกนั แน่นอนว่า...ทุกคนจะ R = RESPECT ใหค้ วามเคารพใหเ้ กยี รตกิ นั และกนั ภูมิใจที่เป็นจุดเร่ิมต้นในการดำ�เนินธุรกิจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน I = INTEGRITY ความซ่อื สตั ย์ องค์กรไปดว้ ยกนั V = VALUE เหน็ คณุ ค่าของงานทท่ี ำ� E = ENGAGEMENT การมีส่วนร่วม มากกว่านัน้ กลมุ่ สยามกลการ ไม่เคยหยดุ น่ิงในการพฒั นา และยงั ขยาย ธรุ กจิ เพอ่ื คนไทย และสงั คมไทยมายาวนาน เพราะทกุ ธรุ กจิ มที ง้ั ผลติ สง่ ออก 8 ปี 6 เดือนกบั ปจั จยั หลักในการผลกั ดันบคุ ลากรใหม้ ีองค์ความรู้ ความ จำ�หน่ายและบริการ ซ่ึงเป็นรากฐานที่มนั่ คงขององคก์ ร เพราะการก้าวไป เขา้ ใจหลักการบรหิ ารงานมากขน้ึ และทกุ คนพรอ้ มเดนิ เคียงบ่า เคยี งไหล่ ขา้ งหน้าในยคุ สมัยนี้ ซงึ่ การเปล่ียนแปลงดา้ นเทคโนโลยีนน้ั เปน็ ไปแบบกา้ ว ไปด้วยกนั เพอื่ ใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายขององค์กร กระโดด เปน็ ยุคแห่งการแข่งขนั ทางธรุ กิจทร่ี ุนแรงมากขน้ึ และทุกคนต้อง ปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องวิถีชีวิตใหม่และมีความพร้อมก้าวต่อไปในยุคแห่ง เทคโนโลยีครั้งใหญ่

SMG UNITY Recognition Day พลงั ท่ีเป็นหน่งึ เดยี วของทีมผูบ้ ริหาร และบคุ ลากรทกุ คนทีม่ ี DNA อยู่ใน The unity of the management team and all staff which is in DNA of สายเลอื ด SMG กับคา่ นิยมองค์กร Core Values 3 คำ� คอื “ซ่อื สัตย์ all SMG members together with core values of “Integrity, Ability and สามารถ ขยัน” หลักการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จมาถึงปัจจุบัน Diligence” have been principles of our successful business management ที่พนักงานกลุ่มสยามกลการทุกคน พึงมีที่อยู่ในใจตลอดเวลา และเชื่อว่า until now. All staff of Siam Motors always have it in mind and believe องค์กรใดก็ตามท่ยี ึดมั่นในค่านิยมหลัก และน�ำ ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการทำ�งาน that if the organization adheres to the core values and applies it to องค์กรนั้นๆ ย่อมมีความแตกต่าง เข้มแข็ง และก้าวข้ามผ่านอุปสรรค the organization’s operations, it will make a difference and be able to ไปสเู่ ป้าหมายทีว่ างไวอ้ ยา่ งยิ่งใหญ่  overcome any obstacles to achieve its goal.

SMG UNITY SMG Manufacturing Club Shows the power of their strength 11 บรษิ ทั ชน้ั น�ำ ผผู้ ลติ ชน้ิ สว่ นยานยนต์ กลมุ่ สยามกลการ ไดป้ ระชมุ ขยายผล ศกั ยภาพการท�ำ งาน เพอ่ื หาแนวทางพฒั นาผลติ ภณั ฑใ์ หส้ อดคลอ้ งกบั เทคโนโลยี ยานยนตใ์ นอนาคต ถอื เปน็ รากฐานส�ำ คญั ในการพฒั นาเศรษฐกจิ ของประเทศไทย ไดแ้ ก่ บางกอกโคมตั ส,ุ มาหเ์ ล สยาม ฟลิ เตอร์ ซสิ เตม็ ส,์ เอน็ เอส เค แบรง่ิ ส์ แมนแู ฟคเจอรง่ิ (ประเทศไทย), สยาม เอน็ เอส เค สเตยี รง่ิ ซสิ เตม็ ส,์ นติ ตน้ั (ประเทศไทย), สยามกลการโลจสิ ตกิ ส,์ สยาม ฮติ าชิ เอลลเิ วเตอร,์ สยามยเี อสแบตเตอร,่ี ยเี อส ยวั ซา่ สยาม อนิ ดสั ตรสี ์ และ 2 บรษิ ทั สมาชกิ ใหม่ ไดแ้ ก่ บอ๊ ช ออโตโมทฟี (ประเทศไทย) และ มาหเ์ ล สยาม อเิ ลค็ ทรคิ ไดรฟ์ 11 leading automotive parts manufacturing companies in Siam Motors Group had a meeting to increase their working efficiency to find ways to develop products in accordance with future automotive technology which is an important foundation for the economic development of Thailand. There companies include Bangkok Komatsu, MAHLE Siam Filter Systems, NSK Bearings Manufacturing (Thailand), Siam NSK Steering Systems, Nittan (Thailand), Siam Motors Logistics, Siam-Hitachi Elevator, Siam GS Battery, GS Yuasa Siam Industry and 2 new companies – Bosch Automotive (Thailand) and MAHLE Siam Electric Drives.

AWARDS & INNOVATION ISO 9001 – safe service, environmentally conscious สยามคันทรีคลับ พัทยา แพลนเทชั่น ครั้งแรกที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัททฟู ซูด (ประเทศไทย) จำ�กดั ดา้ นการบรกิ ารตาม นโยบายคณุ ภาพ : บรกิ ารทกุ ระดบั ประทบั ใจ มงุ่ มน่ั ในมาตรฐาน การ บรกิ าร ทค่ี �ำ นงึ ถงึ ความปลอดภยั ส�ำ คญั ทส่ี ดุ รกั ษาไวซ้ ง่ึ สง่ิ แวดลอ้ มทด่ี ี และ บคุ ลากรทท่ี �ำ งานตามมาตรฐานสากล Siam Country Club Pattaya Plantation received ISO 9001: 2015 certification from TÜV SÜD Thailand for the first time for its service according to the quality policy: “impressive service at all levels”. It is committed to achieving high service standards with regards to safety, environment, and personnel development according to international standards.  SM moves ปี 2020 สยามกลการ พร้อมก้าวสู่ Green Office หรอื ส�ำ นกั งานสเี ขยี ว forward to ท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั โดยปี 2019 ได้ become รบั ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ทางด้านระบบมาตรฐานการ Green Office จดั การสง่ิ แวดลอ้ ม จาก NQA C.S, [Thailand] Ltd. องคก์ รทท่ี ว่ั โลกยอมรบั In 2020, Siam Motors is ready to become the Green Office that cares for the environment to cope with the current global warming. In 2019, the company received the ISO 14001: 2015 certification for its environmental management standards from NQA CS, [Thailand] Ltd. – world-renowned organization. 

AWARDS & INNOVATION Thailand 5S Award 2019  กลมุ่ สยามกลการ ควา้ Golden Award ไดแ้ ก่ สยาม เอน็ เอสเค สเตยี รง่ิ Companies in Siam Motors Group won Golden Award, namely Siam ซสิ เต็มส์, เอน็ เอส เค แบร่ิงส์ แมนแู ฟคเจอรงิ่ (ประเทศไทย) และ NSK Steering Systems, NSK Bearings Manufacturing (Thailand), Silver Award ไดแ้ ก่ ยีเอส ยัวซา่ สยาม อนิ ดัสตรสี ,์ สยาม ฮติ าชิ and Silver Award, namely GS Yuasa Siam Industry and Siam-Hitachi เอลลเิ วเตอร์ ท่ปี ระสบผลส�ำ เร็จในการนำ�เสนอผลงานระบบ 5ส เพือ่ น�ำ Elevator. There companies are successful in implementing 5S system for มาประยกุ ตใ์ ช้ภายในการทำ�งานอยา่ งมีประสิทธิภาพ และยังพัฒนาองคก์ ร effective internal application and developing the organization, raising สร้างจติ สำ�นกึ สร้างมาตรฐาน ฝึกเป็นนสิ ยั ก้าวส่คู วามเปน็ ผ้นู �ำ awareness, setting standards, and our people to be leaders.  Nissan Bangchak won the award for Body Paint Repair สยามนสิ สนั บอด้ีสาขาบางจากชนะเลศิ ท่ี1“ทกั ษะด้าน ประเมนิ ราคาซ่อมสแี ละตวั ถงั รถยนต์” ในการแข่งขัน ทกั ษะ Nissan Skills Contest ประจ�ำ ปี 2019 ชแู นวคดิ “ลกู ค้าเป็นหวั ใจสำ�คญั ของทกุ สิ่ง” โดยมพี นกั งานจาก ผจู้ �ำ หนา่ ยนสิ สนั ทว่ั ประเทศ สนใจรว่ มกจิ กรรม 1,300 คน Siam Nissan Body Bangchak branch won the first prize in the “Skills for Automotive Paint and Body Repair Cost Assessment” in “Nissan Skills Contest 2019” with the concept of “customer is the heart of everything”. There were 1,300 Nissan staff nationwide participating in the activity.

AWARDS & INNOVATION Trophy Plaque — The award of success  บ๊อซ ออโตโมทีพ (ประเทศไทย) ผลิตและจำ�หนา่ ยชิน้ สว่ นระบบเบรค รถยนต์ “เทคโนโลยเี พ่ือชีวติ ” ของบ๊อชจะช่วยออกแบบชวี ิตคุณในทกุ ๆ ด้านท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมแห่งโซลูช่ันส์ที่นำ�เสนอการขับเคล่ือนรูปแบบ ใหม่ ไดม้ อบ Trophy Plaque แก่ ดร.พรเทพ พรประภา ในโอกาสที่ผลติ Master Cylinder ได้ 25 ลา้ นบาท Bosch Automotive (Thailand), the manufacturer and distributor of automotive brake system parts, believes that Bosch’s “Technology for Life” will help design your life in all aspects with the innovative development of modern solutions. The company gave Trophy Plaque to Dr.Phornthep Phornprapha on the opportunity of manufacturing Master Cylinder worth 25 million baht. ISO 45001 Winning online vote Upgrading the safety for the best golf course standards in the factory สยามคันทรีคลับ สนามกอล์ฟที่ได้รับการโหวตทาง Online ของ มาหเ์ ล สยาม ฟลิ เตอร์ ซสิ เตม็ ส์ ผผู้ ลติ ชดุ กรองอากาศ ชน้ิ งานพลาสตกิ Asia Pacific Golf Group (APGG) ซ่ึงเปน็ ส่ือที่มีความเชี่ยวชาญ ไสก้ รองน�ำ้ มนั เครอ่ื ง ไสก้ รองน�ำ้ มนั เชอ้ื เพลงิ และอปุ กรณร์ ะบายความรอ้ น ดา้ นกอลฟ์ ไดม้ อบ Asian Golf Awards ทเ่ี ทยี บเทา่ รางวลั “ออสกา้ ร”์ น�ำ้ มนั เครอ่ื งน�ำ้ มนั เกยี ร์ ใหค้ วามส�ำ คญั พนกั งานเปน็ อนั ดบั 1 รบั ใบรบั รอง ของอตุ สาหกรรมกอลฟ์ โดยปี 2019 จดั ท่ีประเทศอนิ เดยี ที่ควา้ รางวัล มาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจดั การอาชวี อนามยั และความปลอดภยั ชนะเลิศ และรองชนะเลิศสนามกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพในภูมิภาคเอเชีย ปอ้ งกนั อบุ ตั เิ หตุ บาดแผลทอ่ี าจเกดิ ขน้ึ จากการท�ำ งาน และความเจบ็ ปว่ ย แปซิฟิก ที่แสดงถึงผลสำ�รวจความคิดเห็นทางออนไลน์ต่อสนาม ทางรา่ งกาย จากบรษิ ทั บโู ร เวอรทิ สั เซอทฟิ เิ คชน่ั (ประเทศไทย) จ�ำ กดั กอล์ฟในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก MAHLE Siam Filter Systems – the manufacturer of air filter, plastic Siam Country Club was voted online by the Asia Pacific Golf Group workpiece, engine oil filter, fuel filter and cooling equipment, engine oil, (APGG), a media specialist in golf, to win the “Asian Golf Awards” and gear oil – always gives priority to employees. The company recently which is an equivalent of “Oscar” of the golf industry. The 2019 received the ISO 45001 certification from Bureau Veritas Certification award presenting ceremony was held in India and Siam Country (Thailand) Co., Ltd. for its occupational health and safety management Club won the first and second prizes for the championship golf system that prevent accidents and wounds that may occur from work. course in the Asia Pacific region. The award represents online survey results about golf courses in the Asia Pacific region

GOLF FRIENDSHIP 01 03 01 Bangkok Komatsu 02 Mitsubishi Motors 03–04 Nissan Motor (Thailand) 02 04 Golf กลุม่ สยามกลการ คำ�นึงถงึ ความสำ�คัญของพนั ธมติ รนกั ธุรกจิ ชาวไทย และ Friendship ชาวตา่ งชาติจัดตีกอลฟ์ เชื่อมความสมั พนั ธอ์ ันดรี ะหว่างองคก์ รรว่ มกนั อาทิ นสิ สนั , โคมัตส,ุ มติ ซบู ิชิ, เอน็ เอส เค เพอ่ื สรา้ งความประทบั ใจ และ ความพงึ พอใจแกล่ กู คา้ Siam Motors Group always recognizes the importance of the relationship with Thai and foreign businessmen. Therefore, the group organized the golf event to strengthen the relationship between organizations such as Nissan, Komatsu, Mitsubishi and NSK in order to achieve customer satisfaction.  

CELEBRATIONS 67th Anniversary of Siam Motors Group Education Scholarship and Honor Award Ceremony 2019

CELEBRATIONS

CELEBRATIONS

CELEBRATIONS Siam Motors Group Executive Party 2019

CARE & SHARE Work for the World : Care for the Community หรอื รงั สรรค์โลก Work for the World: Care for the Community … Siam Motors Group has ใหพ้ ฒั นา หว่ งใยรกั ษาเพ่อื ชมุ ชน โดยกลมุ่ สยามกลการ...สานตอ่ กิจกรรม continued its social activities as it wants everyone to love and care for the เพื่อสงั คม และอยากเหน็ ทกุ คนรกั และห่วงใยสิง่ แวดลอ้ ม อกี ท้ัง เพิ่มพน้ื ท่ี environment as well as increase green area to make this world a more สีเขยี วใหโ้ ลกใบนี้น่าอยู่...นา่ มอง  pleasant place.  Giving & Sharing Care & Share 1 วันปนั สขุ สานต่อการ “ให้” สิ่งของเครอ่ื งอปุ โภค- Care & Share One Happy Sharing Day continues the “give” of 1,550 sets บริโภค 1,550 ชุด มลู ค่า 1 ล้านบาท แก่พีน่ อ้ งเคหะชมุ ชนบอ่ นไก่ เพื่อช่วย of consumer goods worth 1 million baht to Bonkai housing project to บรรเทาภาวะวกิ ฤตโควดิ –19 และสรา้ งสรรคส์ ังคมดีๆ ด้วยการ “ให”้ และ help relieve effects from the COVID-19 crisis and create a good society “แบง่ ปนั ” ท่ีไมม่ วี นั สิน้ สดุ by “giving” and “sharing” that never ends. Komatsu — Share Love for Children กิจกรรมดีๆ โคมัตสุ…ปันรักเพื่อน้อง ปี 6 มอบทุนสนบั สนุนการศึกษา Bangkok Komatsu organized Komatsu ... Share Love for Children Year 6 -คอมพวิ เตอร์ และโต๊ะ-เกา้ อ้ี แกโ่ รงเรียนบา้ นหนองยาง (พิบลู ยส์ วสั ดิ์ to give scholarships, computers, as well as tables and chairs to Ban Nong ราษฏร์) จงั หวดั ชลบุรี  Yang School (Phibun Sawat Rat), Chon Buri Province.

CARE & SHARE NBMT offers scholarships เอน็ เอส เค แบริ่งส์  แมนแู ฟคเจอรงิ่ (ประเทศไทย) ปที ี่ 11 โครงการส�ำ นกึ รกั บา้ นเกิด มอบทุนการศกึ ษา เยาวชนไทยที่มีผลการเรียนดีแก่โรงเรียนอนุบาล บ้านโคก จังหวดั อตุ รดิตถ์ NSK Bearings Manufacturing (Thailand) Sam Nuek Rak Ban Kerd Year 11 Project gave scholarships to Thai students with good academic records at Ban Khok Kindergarten, Uttaradit Province. NSK supports education เอน็ เอส เค มอบตลับลกู ปืน NSK เพื่อใช้ในงานด้าน อุตสาหกรรมยานยนต์ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ ธนบุรี NSK Bearings (Thailand) donated NSK bearings for automotive industry applications to King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT). Daikin — Shares Love for Children  ปี 3 โครงการ ปันรักให้น้อง  สนับสนุนการศึกษาสรา้ งอาคาร-ปรับปรงุ หอ้ ง Sharing Love for Children Year 3 project supports the education, the สมุด และบรจิ าคสงิ่ ของแกน่ ักเรยี นโรงเรยี นบา้ นโจด จงั หวดั นครราชสีมา  construction and renovation of the library, as well as the donation of supplies to Ban Chot School, Nakhon Ratchasima province

MAHLE donates CARE & SHARE blood for human life GYSI opens the world of learning มาหเ์ ล สยาม ฟลิ เตอร์ซิสเต็ม สนับสนุนโต๊ะหนิ 13 ชุดแก่ for children  โรงเรยี นปรยิ ัติธรรม วดั กิ่งแกว้ และบริจาคโลหิตช่วยชีวติ มนุษย์ เพ่ือเพ่มิ ปรมิ าณโลหิตส�ำ รอง และเพยี งพอใชท้ ัง้ ใน ยเี อส ยัวซ่า สยาม อนิ ดัสตรีส์   เปิดโลกการเรยี นรู้ ยามปกติและในกรณีเร่งดว่ น  และเล้ียงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนหนองปรือ ประชาสรรค์ จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา MAHLE Siam Filter Systems  gave 13 stone table sets to Wat Kingkaew School and donated blood to increase GS Yuasa Siam Industry opened the world of the amount of blood supply for use both in normal learning and gave lunch to students of Nong Prue times and emergency. Prachasan School, Chachoengsao Province.  Free food and drinking water during COVID-19 สยาม แอท็ สยาม ดไี ซน์ โฮเตล็ พทั ยา ไดน้ �ำ น�ำ้ ดม่ื และอาหารแจกฟรแี กป่ ระชาชนในพน้ื ทเ่ี มอื งพทั ยาสรา้ ง ความสขุ แบบไมส่ ะดดุ ในชว่ งวกิ ฤตโิ ควดิ -19 Siam @ Siam Design Hotel Pattaya distributed free drinking water and food to people in Pattaya city to create uninterrupted happiness during COVID-19 crisis.

CARE & SHARE Plastic straws donation for bedridden patients สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรงุ เทพ บริจาคหลอดพลาสตกิ จ�ำ นวน 25,000 ชน้ิ เพื่อสนับสนุน โครงการต่ออายุหลอดพลาสติก เพ่ือน�ำ ไป ท�ำ ไส้หมอน สำ�หรบั ผปู้ ว่ ยติดเตยี ง ณ ปตท.สำ�นกั งานใหญ่  Siam@Siam Design Hotel Bangkok donated 25,000 plastic straws at PTT Head Office to support the Plastic Straws Recycling Project in order to make a pillow filling for bedridden patients. Movenpick Siam Country donates Club for facemasks a sustainable to hospitals society เมอเวนพคิ สยาม โฮเทล นาจอมเทยี น พัทยา ไดจ้ ัดท�ำ หน้ากากผ้าเพอื่ มอบ สยามคันทรคี ลบั สนับสนนุ เงนิ ซอ้ื เคร่อื งมือแพทย์โรงพยาบาลชลบุร,ี ใหก้ บั ทมี แพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลเมืองพทั ยา และโรงพยาบาล บรจิ าคของชว่ ยเหลอื ผปู้ ่วยท่ีตดิ เชอ้ื เอชไอวแี กว่ ดั พระบาทน�ำ้ พุ จังหวัด บางละมุงจงั หวดั ชลบุรี เพ่อื ตอ่ สกู้ ับโควดิ -19  ลพบุรี และปลูกปะการัง Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya made cloth face masks Siam Country Club donated money to Chon Buri Hospital for together to give to the team of staff, doctors, and nurses to fight buying medical equipment, gave supplies to help HIV-infected against COVID-19 at Pattaya City Hospital and Banglamung Hospital, patients at Wat Phra Bat Nam Phu, Lop Buri Province, and joined Chon Buri Province.  coral planting activity.

SPECIAL EVENTS Dragonfly 360 for gender equality ดราก้อนฟลาย 360 โครงการทกี่ อ่ ตง้ั ขนึ้ มาเพอ่ื ตอ้ งการ ขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวไปสู่ความเสมอภาคทางเพศ พร้อมสรา้ งแรงกระตุ้น และแรงผลกั ดันใหเ้ กดิ “การ เปล่ียนแปลง” กับคนในสงั คม และสามารถทลายกรอบ ที่พร้อมจะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่กำ�ลังเผชิญอยู่ ไป สู่การใชช้ วี ิตที่ถูกพัฒนาไปในทางที่ดขี ึ้น อีกทง้ั ยงั เปน็ กระบอกเสียงให้ผู้หญิงทั่วโลก ลุกขึ้นมาพัฒนา และ ปฏวิ ัตติ นเองใหด้ ีข้นึ Dragonfly 360 is a project that was initiated to drive Thai society to move towards gender equality. The project is the driving force for “Change” among people in the society and aims to break free from the things that we are facing to a better life. It is also a voice for women around the world to get up and revolutionize themselves for the better.

SPECIAL EVENTS Phornprapha Together as One สานสายใยความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวพรประภา ทกุ สาย ตระกูลกว่า 164 ชีวิตท่ีมคี วามผกู พัน ความห่วงใยกัน และความสามคั คี อนั ยิง่ ใหญ่ ท่สี �ำ คญั คอื ความภูมใิ จในสายสมั พนั ธท์ ง่ี ดงามแห่งครอบครวั ทมี่ ีมายาวนาน มั่นคง และยง่ั ยืน ปจั จบุ ันแต่ละคนนนั้ มธี รุ กจิ ต่างๆ เตบิ โต เขม้ แขง็ และแขง็ แกร่งประสบความสำ�เรจ็ มาจนทกุ วันนี้ Good relationship among over 164 members of Phornprapha family reflects great concern, unity and pride in a beautiful bond that has been long lasting and stable. Each member of the family has been engaged in various businesses which are solid and successful until now.

INTEGRITY ABILITY DILIGENCE SIAM MOTORS CO., LTD. 891/1 RAMA 1 RD., WANGMAI, PATHUMWAN, BANGKOK 10330 TEL: +66 (0) 2215 0830-50 www.siammotors.com


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook