Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

Description: พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

Search

Read the Text Version

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๔ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ ระเบียบบรหิ ารราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร (ฉบบั ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภมู พิ ลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วนั ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนปท่ี ๖๕ ในรชั กาลปจ จบุ นั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหป ระกาศวา โดยทเี่ ปน การสมควรแกไขเพ่ิมเตมิ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ รฐั สภา ดังตอ ไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบญั ญัตนิ เี้ รยี กวา “พระราชบญั ญตั ิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน ตนไป มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธกิ าร พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอ ไปนี้แทน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๕ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ราชกจิ จานุเบกษา “มาตรา ๓๓ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอ่นื ดวย เวน แตก ารจัดการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงเปนเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาและเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษา ในกรณีทีส่ ถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การกําหนดใหส ถานศึกษาแหง นัน้ อยูในเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาใด ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้น เปน สําคญั ทัง้ นี้ ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดโดยคาํ แนะนาํ ของคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเปนอยางอ่ืน ตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจประกาศกําหนดให ขยายการบรกิ ารการศึกษาขั้นพ้นื ฐานของเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาหนึง่ ไปในเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาอื่นได” มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ บรหิ ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ “ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงในสวนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษาเอกชนและองคกรปกครอง สวนทองถิ่นวาจะอยูในอํานาจหนาท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการ กระทรวงศกึ ษาธกิ ารประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน” มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกําหนดหรือแกไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษา สําหรบั เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึ ษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษาใหแ ลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นบั แตวนั ทีพ่ ระราชบญั ญัตนิ ี้ใชบ ังคับ มาตรา ๖ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงศกึ ษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ผรู บั สนองพระบรมราชโองการ อภสิ ทิ ธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๖ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ราชกจิ จานเุ บกษา หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการ ในเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษากาํ หนดใหแตละเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบดว ยการศึกษาระดบั ประถมศกึ ษาและระดับ มัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละเขตพื้นท่ี การศึกษา ทาํ ใหเ กิดความไมคลอ งตัวในการบรหิ ารราชการ สมควรแยกเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาออกเปนเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพ อันจะเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียนในชวงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหสัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ จึงจาํ เปน ตองตราพระราชบัญญตั ินี้