Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore GERİ DÖNÜŞÜM GEZEGENİ RECYCLİNG OF PLANET

GERİ DÖNÜŞÜM GEZEGENİ RECYCLİNG OF PLANET

Published by Selçuk İleri, 2022-05-05 08:01:47

Description: GERİ DÖNÜŞÜM GEZEGENİ RECYCLİNG OF PLANET

Search

Read the Text Version

VARSAYDIM Kİ SUPPOSE THAT eTwinning Project KARIŞIK TAKIMLARIMIZIN HİKAYE KİTABI ÇALIŞMASI STORYBOOK WORK OF OUR MIXED TEAMS GERİ DÖNÜŞÜM GEZEGENİ RECYCLİNG OF PLANET

HAVA KİRLİLİĞİ AİR POLLUTİON HALİT TOKUL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SELÇUK İLERİ FATMA HACI HÜSEYİN AKGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YASEMİN ATİK ERDEMLİ AKDENİZ ANADOLU LİSESİ BURÇİN EROL

When Daphne woke up, Daphne uyandığında she realized that it was saatin 08.00 olduğunu 8 o'clock and she was late ve okula geç kaldığını for school. She got dressed fark etti. Hızlıca giyinip quickly and left the house. evden çıktı. Acelesi She didn't have breakfast olduğu için kahvaltı because she was in a hurry. etmemişti. Yoldaki büfeden bir simit She bought a bagel from the aldı. Büfedeki satıcı her zaman buffet on the road. The seller at ki gibi yine öksürüyordu. the buffet was coughing again as Daphne büfedeki satıcıya usual. Daphne asked the vendor at neden öksürdüğünü sordu. the buffet why she was coughing. Satıcı ise sürekli öksürdüğünü The seller, on the other hand, said ve bir türlü geçmediğini that she was constantly coughing söyledi. and that it did not go away.

Taking her bagel, Daphne Daphne simitini alarak okula continued on her way to school. doğru yoluna devam etti. Şehir The city was covered with smoke her sabah olduğu gibi fabrika from the factory chimneys, as bacalarından çıkan dumanla every morning. Daphne, who went kaplaydı. Puslu havada okula to school in the haze weather, saw giden Daphne, okula geldiğinde that the lessons had started when derslerin başladığını gördü. she came to school. İlk ders Coğrafya idi. Sınıfa The first lesson was koşan Daphne biraz geç kaldı Geography. Daphne, who rushed ama derse yetişti. Öğretmeni to the classroom, was a little late, çevre kirliliğini anlatıyordu. but she made it to class. Her teacher was talking about environmental pollution.

Daphne noticed her friends coughing in class while her teacher was explaining the consequences of environmental pollution. They were coughing all the time, like the seller at the buffet. Could the gases coming out of the factory chimneys be the reason for this? he asked himself. Daphne asked permission by telling her teacher about the people coughing due to the fumes coming out of the factory chimneys. She turned to her friends and said that we should all do something together. Daphne, öğretmeni çevre kirliliğinin sonuçlarını anlatırken sınıfta öksüren arkadaşlarını fark etti. Onlarda büfedeki satıcı gibi sürekli öksürüyordu. Fabrika bacalarından çıkan gazlar bunun nedeni olabilir mi? diye sordu kendine. Daphne, fabrika bacalarından çıkan dumanlar nedeniyle öksüren insanları öğretmenine anlatarak izin istedi. Arkadaşlarına döndü ve hep birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor diye söyledi.

But as she walked towards İyi de ben tek başına ne the bus stop, thinking about yapabilirim ki diye düşünerek what can I do by myself, she otobüs durağına doğru yürüdü bu looked at the foggy and misty air sırada daha önce dikkat etmediği that she had not noticed before. veya fark etmediği sisli ve puslu What is this now? What was this havaya baktı. Neydi şimdi bu? fog that lasted for days, or was it Günlerdir süren bu sis olduğunu the air pollution her teacher was düşündüğü şey yoksa bugün talking about at school today? okulda anlatılan hava kirliliği miydi? She thought about the homework his geography Coğrafya öğretmeninin verdiği teacher had given him. The ödevi düşündü. Hava kirliliğine teacher asked them to plan dikkat çekmek farkındalık activities to draw attention to air oluşturmak için etkinlik pollution and raise awareness. planlamalarını istemişti öğretmenleri.

Daphne didn't want to let this matter go. He wanted to prevent air pollution with the support of his friends. so what would they do? Motor vehicle use was among the main causes of our exposure to air pollutants Daphne bu konunun peşini bırakmak istemiyordu. arkadaşlarının desteği ile hava kirliliğini önlemek istiyordu. Peki ne yapacaklardı? Motorlu araç kullanımı, hava kirleticilerine maruz kalmamızın ana nedenleri arasındaydı.

If possible, we can make a personal contribution to the reduction of exhaust gas emissions if we always prefer one-handed public transportation or non-motorized vehicles such as bicycles and electric scooters. If we have our motor vehicle regularly maintained, we will fulfill our responsibility towards the environment. Mümkün oldukça hep bir elle toplu taşımayı veya bisiklet, elektrikli scooter gibi motorsuz araçları tercih edersek egzoz gazı salınımının azalmasına kişisel bir katkıda bulunabiliriz. Motorlu aracımızın düzenli olarak periyodik bakımlarını yaptırırsak çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz.

Daphne knew how important Daphne bu konunun ne kadar this topic was and decided to önemli olduğunu biliyordu ve meet her friends, but what would arkadaşları ile buluşma kararı aldı they do to avoid air pollution? an peki hava kirliliğini önlemek için idea came to daphne's mind. he ne yapacaklardı? Daphne'nin told his friends that the heater aklına bir fikir geldi kalorifer ve and stove chimneys should be soba bacaları her sezon cleaned every season. he said that temizlenmeli dedi arkadaşlarına one of our family members can bunu ailemizdeki bir birey kolayca easily do this and give this yapabilir, bu bilgiyi ailemizede information to our family, and we verebilir böylece bir katkıda will contribute. bulunmuş oluruz dedi.

Daphne thinks and another Daphne düşünür ve bir fikir idea comes to mind. Most factory daha gelir aklına. Fabrika chimneys do not have filters. But bacalarının çoğunda filtre how would he stop it? If it was bulunmadığıdır . İyi ama bunu necessary to install filters on nasil durduracaktı? Eğer factory chimneys, they would be fabrika bacalarına filtre able to reduce air pollution. At the takmak zorunlu olursa hava same time, if the wastes of the kirliliğini azaltabileceklerdi. factories were not left in the Aynı zamanda fabrikalarin lakes, air pollution would atıkları da göllere decrease. If the factories made bırakılmasaydı hava kirliliği production from recycled azalırdı . Fabrikalar geri materials, both people would be dönüşümlü malzemelerden fed healthy and the nature would üretim yaparlarsa hem insanlar not be polluted. They should have sağlıklı beslenecekti hem de thought of something about it. doğa kirlenmeyecekti . Bunun için birşey düşünmeliydiler.

Daphne started a petition at the school for these factories that cause air pollution to use chimney filters. The petition campaign quickly reached a large number with the participation of the residents of the district and told the mayor about these factories. Thanks to Daphne and the municipality's contribution, the residents of the district began to breathe fresh air. Daphne hava kirliliğine neden olan bu fabrikaların baca filtresi kullanmaları için okulda bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası kısa sürede ilçe sakinlerinin katılımı ile büyük bir sayıya ulaştı ve belediye başkanına bu fabrikaları anlattı. Daphne\"nin sayesinde ve belediyenin katkıları ile ilçe sakinleri temiz hava solumaya başladı.

Daphne was very happy Daphne insanların hayatına because she touched people's dokunduğu için ve insanların lives and had such an impact on yaşamında böyle bir etkisi olduğu people's lives, and it made her için çok mutlu oldu ve hava proud that she caused a slight kirliliğinin birazcık da olsa decrease in air pollution. azalmasına sebep olması onu Although he was very happy gururlandırdı. Daphne ilçesindeki gelişmeler for the developments in Daphne adına büyük bir mutluluk County, he realized something, the duymasına rağmen bir şey fark air pollution problem was not etti, hava kirliliği sorunu sadece o unique to that county. Even worse, ilçeye mahsus değildi. Hatta daha the whole world was in captivity acısı, tüm dünya hava kirliliğinin of air pollution. esareti altındaydı.

He thought about what he should do to promote his work on behalf of his district to other people and to raise awareness in his country, perhaps around the world. He shared this thought with his friends and teacher. A friend who is knowledgeable about technology took the floor. \"How many people can we reach at most if we travel and spread this purpose? It will be as few as the number of people we reach compared to the time we spend. Instead, why don't we use social media platforms? We can reach more people in less time.\" said. This idea caught everyone's attention. İlçesi adına yaptığı çalışmaları başka insanlara tanıtmak ve ülkesinde, belki de dünya çapında bir farkındalık uyandırmak için ne yapması gerektiğini düşündü. Bu düşüncesini arkadaşları ve öğretmeniyle paylaştı. Teknoloji konusunda bilgi sahibi bir arkadaşı söz hakkı aldı. \"Eğer bu amacımızı gezerek yaymaya çalışırsak en fazla kaç insana ulaşabiliriz ki? Geçirdiğimiz zamana kıyasla ulaştığımız insan sayısı olduğunca az olacak. Bunun yerine, neden sosyal medya platformlarını kullanmıyoruz? Daha kısa sürede daha çok insana ulaşabiliriz.\" dedi. Bu fikir herkesin ilgisini çekti.

Together, Daphne and her Daphne ve arkadaşları el friends were going to turn their ele vererek bu zamana dek work on behalf of the county ilçesi adına yaptıkları into a short film and invite çalışmaları bir kısa film hâline people to join them. getirecek ve insanları onlara katılmaya davet edeceklerdi. Daphne combined all the videos she took, old interviews Daphne çektiği tüm and the new version of her videoları, eski röportajları ve districts into a video. It was time ilçelerinin yeni halini to show this awareness to birleştirerek bir video haline people. getirdi. Sıra bu farkındalığı insanlara göstermeye gelmişti.

They released the video under the name #recyclingplanet It was an incredible thing, but the video went viral in a very short time, and people from all over the world, not just Turkey, started to post videos of fighting air pollution under this hashtag. This butterfly effect has become a world-wide social awakening. #recyclingplanet (#GeriDönüştürmeGezegeni) adı altında videoyu yayınladılar. İnanılmaz bir şeydi ama çok kısa sürede video viral oldu, yalnızca Türkiye değil dünyanın her yerinden insanlar bu hashtag adı altında hava kirliliği ile savaştıkları videoları yayınlamaya başladı. Bu kelebek etkisi, bütün dünyayı saran bir sosyal uyanış hâline geldi.

They released the video O gün okulun son günüydü. under the name Daphne gazeteciye selam #recyclingplanet It was an verdi. Artık hiçbir şey eskisi incredible thing, but the video gibi değildi. Hava daha temiz, went viral in a very short time, ağaçlar daha renkli, hayvanlar and people from all over the daha sağlıklıydı. Sanki dünya world, not just Turkey, started to kendini hiç yoktan var etmişti. post videos of fighting air Okul kapısından girmeden pollution under this hashtag. önce durdu, gözlerini kapadı This butterfly effect has become ve derin bir nefes aldı. Daha a world-wide social awakening. yolun başındayız, yapacak çok şeyvar, diye düşündü.

KURAKLIK DROUGHT HACI MEHMET ÖKTEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ RAMAZAN ÇİFTÇİ ÖZEL MURAT YILDIRIM ANADOLU VE FEN LİSESİ HATİCE AYDIN HASAN ÇAKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BELGİN AKÇER

Daphne was bored with work Daphne, sezon boyunca and city life throughout the çalışmalardan ve şehir season. She wanted to return to hayatından sıkılmıştı. bir an önce the village where she was born doğup büyüdüğü ve çok özlediği and raised and missed so much. köyüne dönmek istiyordu. Köyü, His village was a village hidden etrafı cevreleyen büyük dağ among the great mountain sıraları arasına saklanmış, ranges that surrounded it, full of rengarenk çiçeklerle dolu, yeşil colorful flowers and surrounded mi yeşil ağaçlarla çevrili bir köy by green trees. idi.

Daphne missed her village, Daphne, yıllardır fırsatını which she had not been to for bulup ta gitmediği köyünü çok years, and the longing had to özlemişti ve hasret bitmeliydi. end. With her decision, she aldığı kararla, otobüs biletini had bought the bus ticket almış ve küçük cennetine doğru and was on her way to her yola çıkmıştı. yolculuğun little paradise. Some time üzerinden biraz zaman geçtikten after the trip, she woke up sonra küçük bir sarsıntıyla with a small jolt. The road to uyanmıştı. köyün yolu çok kötü the village was very bad and ve çukurlarla kaplı idi. Korkuyla covered with potholes. She camdan dışarı bakınca köy looked out the window in yoluna girdiklerini fark etmişti. horror, realizing that they had entered the country road.

When Daphne watched the surroundings, the old greenery of the village disappeared, and the colorful areas on which she was running were replaced by a red soil cover. After reaching her home, she had longed for her family. Daphne, who was very tired during the day after visiting relatives in the village, threw herself on the bed and fell asleep when she closed her eyes. Daphne, etrafı biraz izleyince köyün eski yeşilliği yok olmuş, üzerinde koştuğu rengarenk alanlar yerini kızıl bir toprak örtüsüne bırakmıştı. Evine ulaştıktan sonra ailesiyle özlem gidermişti. Köyde akraba ziyaretlerinden sonra gün boyunca çok yorulan Daphne, kendini yatağa atmış, gözlerini kapatınca hemen uykuya dalmıştı.

Early in the morning, her Sabah erkenden ailesi family had woken Daphne and Daphne'yi uyandırmış ve pikniğe said they were going on a gideceklerini söylemişlerdi. picnic. Daphne, on the other Daphne ise çok yorulduğu için hand, had already forgotten the akşamdan verilen piknik haberini evening picnic news because unutmuştu bile. Çocukluğunun she was very tired. There was geçtiği köyde artık yeşillik alan very little green space left in çok az kalmıştı. Eskisi gibi ağaç the village where he spent his gölgelerinden eser kalmamıştı. childhood. There was no trace Gittikleri yer ise beton of tree shadows as before. yığınlarından gölgeliklerin olduğu Where they had gone, they had bir akarsu kenarına gelmişlerdi. come to the edge of a stream with canopy of concrete piles.

Daphne was getting more and more stunned by what she saw. The creek, which used to be full, was now just a rustle between existence and non-existence. There was no trace of his dream village, which he called his little paradise. Daphne dreamed of the old village. He immediately got to work and made interviews with the elders living in the village. Daphne, gördükleri karşısında gittikçe hayrete düşüyor idi. Eskiden dolup taşan dere artık varla yok arasında bir hışırtı dan ibaretti. küçük cennetim dediği hayallerini süsleyen köyünden eser kalmamıştı artık. Dapne köyünün eski halini hayal etti. Hemen işe koyuldu. Köyde yaşayan büyükleri ile görüşmeler yaptı

He realized that dapne had to work hard to get his village back to its former green state. He immediately got to work. Meetings with the elders living in the village started a tree-planting campaign for the greening of the village. She realized that dapne would have to work hard to get her village back to its former green state. Daphne'nin köyünü eski yeşil durumuna geri döndürmek için çok çalışması gerektiğini fark etti. Hemen işe koyuldu. Köyde yaşayan yaşlılarla yapılan görüşmeler, köyün yeşillendirilmesi için ağaç dikme kampanyası başlattı. Daphne'nin köyünü eski yeşil durumuna geri döndürmek için çok çalışması gerektiğini fark etti.

Daphne designated a room Daphne köyün yetkili in the authorized building of binasında bir odayı kuraklık the village as a room for sorunu ile mücadele odası combating the drought olarak belirledi ve bütün köyü problem and called the whole sonraki gün bir toplantı village for a meeting to be held yapılması için çağırdı. Bütün the next day. the whole village köy gelmişti ancak o hariç, had come, except for bütün köyü bu hale getiren him.daphne's grandfather, who Daphne'nin dedesi gelmemişti. turned the whole village into this, had not come.

Daphne noticed that her Daphne dedesinin grandfather had not come to toplantıya gelmediğini fark the meeting. After the meeting, etti. Toplantıdan sonra he ran to his grandfather. He koşarak dedesinin yanına asked her why she hadn't gitti. Ona neden gelmediğini come. His grandfather pushed sordu. Dedesi işim vardı him around saying he had a job. diyerek onu geçiştirdi. Daphne did not believe her Daphne dedesine inanmadı ve grandfather and told her yarın ki toplantıyı evet grandfather not to forget about unutmamasını dedesine the meeting tomorrow. The söyledi. Ertesi gün dedesi next day the grandfather did toplantıya yine gelmedi not come to the meeting again

Daphne, angry that her grandfather did not come to the meeting, went to her grandfather. She asked him why he didn't come back. It was only that his grandfather did not come, which worried him. Daphne's grandfather decided to be honest, even though he was worried about the outcome when he saw Daphne's anger. Dedesinin toplantıya gelmemesine sinirlenen Daphne, dedesinin yanına gitti. Ona tekrardan neden gelmediğini sordu. Sadece dedesinin gelmemesi, onu meraklandırıyordu. Daphne'nin dedesi, Daphne'nin sinirli olduğunu gördüğünde, sonucundan endişelense de dürüst olmaya karar verdi.

He said that he was the one who made the village this way, that they had to keep up with the urbanization and then they could plant trees. Defne is very surprised and very sad. He never agreed with this view of his grandfather. Because what should have been done was not to damage the forests and plant buildings everywhere and sprinkle trees between the buildings. The important thing was to protect our existing greenery and nature. The important thing was to know that this world is not just ours. Daphne told this to her grandfather one by one. Köyü bu hale getirenin kendisi olduğunu, şehirleşmeye ayak uydurmaları gerektiğini, daha sonra ağaçlandırma faaliyetleri yapabileceklerini söyledi. Daphne buna çok şaşırmış ve çok üzülmüştü. Dedesinin bu düşüncesine hiç katılmıyordu. Çünkü yapılması gereken ormanlara zarar verip her yere binalar diktikten sonra araya ağaçlar serpiştirmek değildi. Önemli olan var olan yeşilliğimizi, doğamızı koruyabilmekti. Önemli olan bu dünyanın sadece bizim olmadığını bilmekti. Daphne dedesine bunları teker teker açıkladı.

Of course, what he heard Duydukları dedesine mantıklı sounded logical and true to his ve doğru geliyordu elbet ancak grandfather, but even if he kendisi bunları kabul etse bile bu accepted it, what would it neyi değiştirirdiki? Tek bir change? What effect could a düşüncenin değişmesi nasıl bir single thought change have? etki yaratabilirdi? Bu yüzden That's why daphne's grandparents daphne'nin dedesi onu sadece just continued to pass him by, geciştirmeye devam etti sonuçta after all, if he took steps towards eğer ağaçlandırma yerine structuring instead of yapılandırma yolunda adımlar reforestation, it could earn him a atarsa bu ona iyi bir kazançta good profit. By telling these to sağlayabilirdi. Bunları daphne'ye Daphne, she tried to change her anlatarak onun da fikrini mind and win her heart. değiştirmeye ve gönlünü almaya çalıştı.

All Daphe thought was why there should be skyscrapers when there should be thousands of years old trees that should reach the sky. Why would a person want to live a black and white life when he could paint the world green and blue? His grandfather was talking about earnings. However, Daphne knew that they could not pay the damage they had done to the future with the money earned now. Daphe'nin tek düşündüğü ise göklere kadar uzanması gereken binlerce yıllık ağaçlar olması gerekirken neden gökdelenlerin olmasıydı. Yeşil ve maviye boyayabilecekken dünyayı neden siyah beyaz bir hayat sürdürmek isterdiki bir insan. Dedesi kazançtan bahsediyordu. Oysa daphne suan kazanılan parayla geleceğe verdikleri hasarı ödeyemeyeceklerini biliyordu.

Daphne began to look for solutions to persuade her grandf. Daphne realized that she could not convince her grandfather by herself. The next day she went around all the houses in the village and convinced everyone living in the village to gather in the village square and told the village people that the village people gathered in the square about the importance of saving the future, told that future generations can live happily in a greener world. He said that if everyone plants their own place and contributes to making it greener, it will contribute to the future of the world. Daphne dedesini ikna etmek için çözümler aramaya başladı. Daphne, büyükbabasını tek başına ikna edemeyeceğini fark etti. Ertesi gün köydeki bütün evleri dolaşarak köyde yaşayan herkesi köy meydanında toplanmaya ikna ederek köy halkının meydanda toplandığını, geleceği kurtarmanın önemini köy halkına anlattı, daha yeşil bir dünyada mutlu bir şekilde yaşayabilir. Herkes kendi yerini dikerse ve daha yeşil olmasına katkıda bulunursa, dünyanın geleceğine katkıda bulunacağını söyledi.

GERİDÖNÜŞÜM RECYCLE HASAN ÇAKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FİLİZ YILDIZ AYTÜNÜR BAFRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ESMA KARABAYIR COLEGİUL NATİONAL LASİ CORNELİA FİSCUTEAN

The Daphne was only 6 years old and had an affinity for plastic caps. She used to collect plastic waste everywhere at home, in the parks she went to. Daphne sadece 6 yaşındaydı ve plastik kapaklara yakınlığı vardı. Gittiği parklarda, evde her yerde plastik atık toplardı.

Although Daphne this liked Daphne çok sevse de annesi it very much, her mother was bundan hiç memnun değildi. not at all happy about it. He Toplananları çöpten başka bir şey saw the collected as nothing olarak görmedi ve çocuğuyla more than garbage and he was sürekli kavga ederek atıkları yok destroying the waste by ediyordu.Yıllar geçti. Daphne constantly fighting with his liseye başladı. O projeye child.Years passed. Daphne rastladığında ne kadar started high school. How heyecanlıydı.Çocukluk coşkusu excited he was when he came hala aklındaydı. Annesi artık itiraz across that project.His etmeyecekti. Hemen bu proje için childhood enthusiasm was still gönüllü oldu. on his mind. His mother would no longer object. She immediately volunteered for the project.

This project, called e-Twinning, was a recycling project. Daphne formed her team and they started collecting all the waste they found in the field. His friend fatih, who wholeheartedly supports the project that Daphne will do, was going to create a project team after school, but fatih had to stop by the house. Together with Fatih, he did not neglect to collect the colorful covers that he saw when he passed through the narrow and winding streets of Daphne. eTwinning adı verilen bu proje bir geri dönüşüm projesiydi. Daphne ekibini kurdu ve sahada buldukları tüm atıkları toplamaya başladılar. Daphne’nin yapacağı projeyi tüm kalbiyle destekliyordu arkadaşı Fatih, okul çıkışı bir proje ekibi oluşturacaklardı fakat Fatih'in eve uğraması gerekiyordu. Fatih'le birlikte dar ve dolanbaçlı sokaklardan geçerken gördüğü renkli kapakları da toplamayı ihmal etmedi Daphne.

When Daphne asked Fatih why he had to stop by the house, he started to tell her that his father had lost both his legs in the earthquake many years ago and that he could not do anything and did not ask anyone for help. Daphne, Fatih'e neden eve uğraması gerektiğini sorduğunda, yıllar önce babasının depremde iki ayağını da kaybettiğini ve hiçbir şey yapamadığını, kimseden yardım istemediğini anlatmaya başladı.

A noise and a cry that will tear the heavens apart... Dust, smoke and darkness...There's ash everywhere, there's smoke everywhere...The children's voices, which were caressing hearts, were mingled with wails. The day that began in the light, what happened and ended in the dark? What has happened and what has happened? until just an hour ago, everything was bright, everything was spacious, he was sitting in the kitchen eating hot donuts brought by the opposite neighbor. Gökleri yırtarcasına bir gürültü ve feryat... Toz, duman ve karanlık... Her yer kül, her yer duman... Yürekleri dağlayan çocuk sesleri, feryatlara karışmıştı. Aydınlık başlayan gün, ne olmuştu da karanlıkta bitmişti? Ne yaşamış ve ne yaşanmıştı? daha bir saat öncesine kadar her yer aydınlık, her yer ferahlıktı, mutfakta oturmuş karşı komşunun getirdiği sıcak börekleri yiyordu.

At that moment... That's when life İşte o an... Hayatın karardığı gets dark...It's 19:52...That's how many işte o an... Saat 19:52... Yerin kaç floors the floor goes under at that kat altına girdiği o an... Göklerin moment... At that moment, how many kaç kat üstüne yıkıldığı o an... times the heavens collapsed on top of Karanlıkların aydınlıkları you... That moment when the darkness boğduğu o an... Binaların drowns the light... It's the moment hayatları soldurduğu o an... Her when buildings wither away lives... şey üstüne yıkılmıştı. Zifiri Everything was falling on you. He was karanlıkta tek başına kalmıştı. left alone in the pitch darkness. Blood Yüzünden akan kanlar. coming out of your face. There were Gözlerinden akan yaşlara tears running down her eyes... He was karışmıştı... Titriyordu... Bedeni shaking... It was like his body was bölünmüştü sanki... Ayakları... split... His feet... Where were his feet, Sahi ayakları nerdeydi? really?

Wasn't feeling them... It was as if they had left his body... The sounds he heard from beyond the darkness had become hope in his heart... He must have been alive... More precisely, he was going back and forth between life and death... This would have been either a grave for him or a second crib. At that moment, his life passed before his eyes like a storyboard.. Live, that they didn't live... Whether they want to live or not... This was one of them... That he lived and never wanted to live again... He wants to live and not get old. Hissetmiyordu onları... Ayrılan sanki onlardı bedeninden... Karanlıklar ötesinden duyduğu sesler umut olmuştu yüreğine... Yaşıyordu demek ki... Daha doğrusu,yaşamla ölüm arsaında gidip geliyordu... Burası ona ya mezar ya da ikinci bir beşik olacaktı. O an hayatı bir film şeridi gibi geçti gözlerinin önünden.. Yaşadıkları, yaşamadıkları... Yaşamak isteyip de yaşatmadıkları... İşte bu da onlardan biriydi... Yaşadığı ve bir daha yaşamak istemediği... Yaşalmak isteyip de yaşlanmamak istediği.

They were home now. Daphne the only thing that attracted the fairy's attention was the absence of Mr. Yusuf's feet. He was very upset. What could I do for him? Involuntarily he handed her the colored covers in his hand. Eve gelmişlerdi artık. Daphne’nin dikkatini çeken tek şey Yusuf Bey'in ayaklarının olmamasıydı. Çok üzüldü. Onun için ne yapabilirdi? İstemsizce elindeki renkli kapakları ona verdi.

The next day, when Fatih came Ertesi gün Fatih okula to school, he had a fishfish in his geldiğinde elinde bir balık hand. Yusuf Bey made this fish fanusu vardı. O balık fanusu'nu fanusu with lids that he gave to Daphne’ye verdi, kapaklarla Daphne. He couldn't believe his eyes, Yusuf Bey yapmıştı. Gözlerine Daphne. Yes, Mr. Yusuf should have inanamadı Daphne. Evet Yusuf Bey proje ekibinden olmalıydı. been from the project team. Daphne Daphne her gün topladığı used to take the covers she kapakları Yusuf Bey'e collected every day to Mr. Yusuf. götürürdü. Daphne annesine bu Daphne told her mother about this. olanlardan bahsetmişti. Yusuf Mr. Yusuf also made a gift to the Bey Daphne'nin annesine de bir mother of Daphne. His mother really hediye yapmıştı. Annesi çok liked the gift. He put it in the most beğendi hediyeyi. Evin en güzel beautiful corner of the house... köşesine koydu...

and said to Daphne, \"Now this project has become a story of recycling not only for waste but also for people.\" said. The project should reach more people now and they had to share their experiences with everyone. First of all, he prepared a speech called \"Don't see everything as garbage.\" ve Daphne'ye ''Artık bu proje sadece atıkların değil insanlarında geri dönüşüm hikayesi oldu .''dedi. Proje artık daha çok insana ulaşmalı bu konuda edindikleri tecrübeleri herkesle paylaşmalıydılar. Öncelikle okulundaki arkadaşlarına ''Herşeyi çöp olarak görmeyin.'' adıyla bir konuşma hazırladı.

In this speech, she Bu konuşmada çöp fikrini explained that they rejected reddettiklerini bazı atıkların geri the idea of garbage, that dönüştürülebileceğini, bu konuda some wastes can be insanlara düşen görevler olduğunu recycled, and that people anlattı. have duties in this regard. Birden gözüne kapının yanında Fatih's father, who tekerlikli sandalyesinde beliren appeared in his wheelchair Fatih'in babası çarptı, Yusuf bey next to him, was hit. Mr. Yusuf proje fikrinin onun yaşamına nasıl told how the idea of ​the dokunduğunu ve gelir kapısı project touched his life and açtığını anlattı. Geri dönüşümle opened a door of income. The yaptığı hediyelikler çok ilgi gifts he made by recycling görüyordu. were attracting a lot of attention.

At the end of his speech, he Konuşmasının sonunda said with tears; \"Listen to the gözyaşları ile dedi ki; ''Dünyanın silent scream of the world, let's sessiz çığlığına kulak verin ben not say what can I do, ne yapabilirim ki demeyelim, everything starts with a single herşey tek bir adımla başlar step, there is no other world.\" başka dünya yok.'' Salondaki All his friends in the hall were bütün arkadaşları ayakta applauding standing, the first alkışlıyordu ilk kıvılcım spark was ignited. ateşlenmişti. The project became a Proje sadece atıklar için recycling story not only for değil bir insan içinde geri waste but also for a human dönüşüm hikayesi olmuştu. being.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook